Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

147. Principgodkendelse for udvidelse af vindmølleområde ved Stakroge og opstilling af møller.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-537-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse for udvidelse af vindmølleområde ved Stakroge og opstilling af møller.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget ansøgning om opstilling af 5-6 vindmøller på 130 meter øst for og i område T22 – Stakroge.
 
I område T22 står der i dag fem eksisterende møller. Hvis der skal stilles nye vindmøller op i dette område, så skal der foretages en konkret vurdering af, om det er landskabeligt acceptabelt at gennemføre projektet. Vest for område T22 ligger et hus, som har stået tomt i mere end tre år. Når denne ejendom ikke medregnes som en beboelsesejendom er der mulighed for at udvide vindmølleområde T22 betragteligt.
 
Derfor skal der tages stilling til, hvorvidt det eksisterende rammeområde T22 skal udvides og om planlægningsprocessen med VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes med udgangspunkt i det indsendte projekt, herunder om projektet er landskabeligt acceptabelt.

Sagsfremstilling

Planafdelingen har modtaget ansøgning om opstilling af 5-6 vindmøller på 130 meter øst for og i område T22 – Stakroge (Se bilag 1). Område T22 er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 

I område T22 står der i dag fem eksisterende møller med en totalhøjde på 76 m i en skæv V-formation, som blev opstillet i 2001. Det er forventet, at de har minimum ti år tilbage af deres levetid. I retningslinjerne for område T22 står der bl.a., at den eksisterende vindmøllegruppe som udgangspunkt skal nedtages, før der opsættes nye vindmøller inden for område T22. Hvis der søges om opsætning af vindmøller inden for området, uden at de eksisterende vindmøller fjernes, skal der foretages en konkret vurdering af, om det er landskabeligt acceptabelt at gennemføre projektet.  

 

Ved besigtelse af vindmølleområdet blev det forvaltningen bekendt, at adressen Timlundvej 16B er ubeboet og ser ud til at have stået tom i flere år. Det er blevet bekræftet, at der ikke har boet nogen på adressen i over tre år. Det vil derfor kræve en fornyet landzonetilladelse, hvis ejendommen igen skal anvendes som beboelsesejendom. Når denne ejendom ikke indgår som beboelsesejendom, er der mulighed for at udvide det eksisterende vindmølleområde betragteligt, hvilket vil give mulighed for opstilling af op til seks vindmøller med totalhøjde på omkring 130 meter eller højere, i et opstillingsmønster, som er mere optimal i forhold til vindretningen, hvilket giver større produktion. Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående oplysninger at udvide rammeområde T22.


Ansøgningen indeholder to scenarier. I scenarie 1 opstilles der fem vindmøller sammen med de fem eksisterende møller og den 6. mølle kan tilføjes, når de eksisterende nedtages. I scenarie 2 opstilles der seks vindmøller, hvor de eksisterende møller nedtages (se bilag 2). Begge scenarier overholder gældende lovgivning for støj og skyggekast ved nabobeboelser. Forvaltningen har endvidere bedt om at få belyst et scenarie 3, hvor den nordligste af de eksisterende møller er nedtaget.
 
Ansøger gør desuden opmærksom på, at det fremsendte projektforslag ikke er endeligt. Projektet vil blive forsøgt optimeret i forbindelse med en evt. VVM-redegørelse og udarbejdelse af plandokumenter, herunder den præcise placering af møllerne og totalhøjden.

For at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det ansøgte projekt er landskabeligt acceptabelt, har forvaltningen bedt ansøger om at få udarbejdet visualiseringer for det ansøgte projekt, så samspillet mellem de eksisterende møller og de nye møller kan belyses. Der er valgt tre visualiseringspunkter: A/1) Sandet, B/2) Sdr. Ommevej og C/3) Stakroge (se bilag 2). Disse punkter er valgt ud fra, hvor der færdes flest mennesker dagligt og hvor der er udsyn til møllerne. Fra Sdr. Ommevej er der kun fra en kort strækning udsyn til de eksisterende møller, hvorimod de nye møller sandsynligvis vil kunne ses flere steder henover beplantning på denne vejstrækning.

Formålet med visualiseringerne er at vise det visuelle samspil mellem de nye og eksisterende møller samt de eksisterende forhold (se bilag 2). Derfor viser visualiseringerne fra Sandet og Stakroge ikke alle de nye møller, da fokus fra de valgte fotostandpunkter er lagt på samspillet mellem de eksisterende og nye møller, herunder om det er landskabeligt acceptabelt. Scenarie 3, hvor den nordligste af de eksisterende vindmøller er nedtaget, er kun visualiseret fra fotostandpunkt B/2, Sdr. Ommevej (se bilag 2, side 9).
 
En evt. VVM-redegørelse vil indeholde flere visualiseringer, som bl.a. vil belyse den landskabelige påvirkning og det visuelle samspil, herunder om det er landskabeligt ubetænkeligt jf. vindmøllecirkulæret, at opstille nye vindmøller uden at nedtage de eksisterende.
 
Forvaltningens vurdering
Planafdelingens umiddelbare vurdering af de tre scenarier er, at scenarie 1 giver et uheldigt visuelt samspil mellem de to parker, specielt set fra fotostandpunkt B/2 fra Sdr. Ommevej.

 

Scenarie 2, hvor de eksisterende vindmøller er nedtaget, er landskabeligt acceptabelt.
 
I scenarie 3 vurderes det visuelle samspil mellem de eksisterende og nye vindmøller umiddelbart at være landskabelig acceptabel, hvis den nordligste mølle af de eksisterende vindmøller nedtages. Hermed vil de to anlæg fremstå som særskilte anlæg.

Da der mindst er 10 års levetid tilbage på de bestående møller, kan scenarie 2 vise sig at være vanskelig at realisere. Scenarie 2 er det forslag som fra starten vil give den bedste landskabelige løsnin, som først vil være tilstede ved den endelige realisering af scenarie 3.


Forvaltningen indstiller derfor at igangsætte planlægningsprocessen med udvidelse af rammeområde T22 og udarbejdelse af VVM-redegørelse og tilhørende plandokumenter. I en evt. VVM-redegørelse vil flere visualiseringer belyse det visuelle samspil mellem de eksisterende og nye vindmøller, herunder om det er landskabelig ubetænkeligt. I planlægningsprocessen skal det således vurderes, om der skal stilles krav om nedtagning af en eller flere af de eksisterende vindmøller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at rammeområde T22 – Stakroge kan udvides, og
 
at planlægningsprocessen med udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes med udgangspunkt i det indsendte projekt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.  Samtidig undersøges det, om møllerne kan blive 150 meter høje og det vurderes, om det er muligt at opstille møllerne i to etaper af tre i takt med de eksisterende møller fjernes.
 
Knud Nielsen og Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, da de vil afvente den af miljø- og sundhedsministeren nationale undersøgelse om lavfrekvent støjs indvirkning på helbredet er gennemført

Bilag

  • Bilag 1. Projektforslag - Stakroge
  • Bilag 2. Samlede visualiseringer