Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

156. Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-520-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Andresen, Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen modtog i september 2012 ansøgning om nedrivning af ejendommen Mindegade 4 i Herning med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde d. 19. november 2012, hvor udvalget gav afslag på ansøgning om nedrivning, da formålet med gældende lokalplan er, at der opføres en sammenhængende randbebyggelse i skel mod vej.
 
Sagen blev genbehandlet på Byplanudvalgets møde 16. september 2013, hvor udvalget besluttede at ansøgningen skal i høring efter lov om Bygningsfredning, inden ansøgningen genbehandles i Byplanudvalget

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen Mindegade 4, Herning. Bygningens bevaringsværdi er 5 – svarende til middel. Bygningen, der er sammenbygget med Mindegade 2, anvendes som bolig. Arealet, hvor bygningen er beliggende, ønskes sammenlagt med nuværende parkeringsareal og anvendt som sådan. Ansøgningen har i forbindelse med tidligere sagsfremstilling været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Efter Byplanudvalgets beslutning i november 2012 har ejer ladet udarbejde en bygningsgennemgangsrapport, der dokumenterer, at det vil være uforholdsmæssigt omkostningskrævende at vedligeholde og istandsætte ejendommens bygning, således den vedvarende kan tjene som bolig i en nutidig stand i henhold til gældende bygningsreglement.
 
Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi.  Mindegade 4 er opført i 1897 og er et byhus i 1½ etage med kælder. Huset fremstår højst sandsynligt i sin oprindelige form i facadeopbygning og ornamentik og er et fint eksempel for sin type og tid. Der er dog isat nye vinduer, dør og ovenlysvinduer. Huset er i sig selv ikke af høj arkitektonisk værdi, men harmonerer med sine omgivelser i husrækken på Mindegades vestside.
 
Ved nedrivning af huset med henblik på fremtidig anvendelse til parkeringsareal, vil der opstå et hul i det ellers harmoniske gadebillede. Der bør i den forbindelse stilles krav om en afgrænsning af matriklen mod Mindegade i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign. for at fastholde gaderummets urbane karakter. Endvidere bør det sikres, at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres, så denne fremstår i harmoni med husets originale arkitektur.
 
Det er ud fra en arkitektonisk vurdering fortsat forvaltningens vurdering, at bygningen kan undværes i gadebilledet på vilkår af, at der etableres en afgrænsning i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign.i skel mod fortov, og at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres.
 
På baggrund af bygningsgennemgangsrapporten opretholder ejer sin ansøgning om nedrivning af bygningen med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Ejer har fremsendt skitsemappe med forslag til et eventuelt fremtidigt parkeringsareals indretning, arealets afgrænsning mod Mindegade samt reetablering af gavlen på ejendommen Mindegade 2.
 
Der er er i fremsendte skitsemappe fem forslag til afgrænsningen i naboskel mod Mindegade 6, mod Mindegade og ny gavl A-E:
 
Forslag A - Mur på 1,8 meter i rød tegl i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og gavl i rød tegl
Forslag B - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og hvidpudset gavl
Forslag C - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj) og hvidpudset gavl
Forslag D - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)
og gavl i rød tegl
Forslag E - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj zinkbeklædt portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)
og hvidpudset gavl
 
Forvaltningen vurderer, at den arkitektonisk smukkeste løsning ved reetablering af gavlen på Mindegade 2 er en hvidpudset overflade, da det vil være meget svært at finde en rød sten, der kan matche den originale facadesten. For at opnå en arkitektonisk sammenhæng mellem gavl og mur, anbefaler forvaltningen endvidere, at mur i skel mod Mindegade 6 og mod Mindegade også fremstår hvidpudset. For at opnå en diskret, men rumdannende virkning i gaderummet, anbefaler forvaltningen, at muren opføres i max 1,8 meters højde med et stort træ umiddelbart bag muren mod gaden.  
Derfor anbefaler forvaltningen ved en eventuel nedrivning af Mindegade 4 med henblik på etablering af parkeringsareal i stedet, at ejer etablerer forslag B. 
Ansøgningen har i forbindelse med Byplanudvalgets beslutning 16. september 2013 efterfølgende været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket har givet anledning til 9 indsigelser underskrevet at i alt ca. 80 borgere
 
Indsigelserne peger på vigtigheden i at bygningen fortsat bevares. Af indsigelserne fremgår bl. a.
at huset indgår som et flot element i sammenhæng med nabobygningen og gademiljøet og derfor ønskes istandsat og bevaret. Bygningen har i sammenhæng med øvrige bygninger en arkitektonisk værdi. En nedrivning vil også medføre en forringelse af naboejendommenes arkitektonisk værdier.
  
Kan en ansøgning om nedrivning ikke imødekommes skal der nedlægges forbud efter planlovens §14, hvilket medfører at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan, hvilket kan medføre overtagelsespligt for kommunen.
 
Ejendommen er omfattet af kommuneatlasets bestemmelser om bevaring – bevaringsværdi 5 (middel). Derfor er kommunen pligtig at gøre følgende:
 
1. Hvis kommunen ikke ønsker at give en nedrivningstilladelse, skal kommunen nedlægge et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at lave en bevarede lokalplan.
 
Når der er vedtaget en bevarende lokalplan, er det sandsynligt, at ejeren af ejendommen vil anmode kommune om enten at overtage ejendommen, eller anmode kommunen om at bidrage med støtte til istandsættelsen/bevaringen af ejendommen.
 
Af planlovens § 49 fremgår:
"Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning".

 
Herning kommune skal i så fald højst sandsynlig erhverve/købe ejendommen, og det er derefter kommunens ansvar at vedligeholde og bevare ejendommen. Det kan derfor have økonomisk betydning af et ikke ubetydelig omfang, at nedlægge forbud imod nedrivning.
 
I § 49 stk. 2 findes en undtagelse til overtagelsespligten. Denne undtagelse anvendes, når en ejendom bliver ramt af et nedrivningsforbud, samt en bevarende lokalplan. Hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at ejendommen kan udnyttes i væsentlig samme grad som hidtil, og at ejendommen ikke er blevet vanskeligere at udnytte end omkringliggende ejendommen som ikke er bevaringsværdige, kan kommunen undgå overtagelsespligten. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Mindegade 4, ikke kan udnyttes i væsentligt samme grad som hidtil, det er blandt andet givet, at en bevarende lokalplan vil have en negativ konsekvens for ejendommens mulighed for at blive solgt i fri handel. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen vil blive overtagelsespligtig hvis der nedlægges forbud efter planlovens §14..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget på baggrund af ovenstående tager stilling til ansøgningen om nedrivning af ejendommen.
 
Såfremt det besluttes at bygningen kan nedrives indstiller forvaltningen at
forslag B skal være retningsgivende for reetablering af gavl på Mindegade 2 og etablering af mur mod Mindegade 6 og mod Mindegade
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget besluttede at bygningen ikke kan nedrives

Bilag

  • Mindegade 4-indsigelser