Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

155. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Jyllandsgade 11, Aulum

Sagsnr.: 02.00.00-P19-106-13 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Jyllandsgade 11, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Forvaltningwen har modtget ansøgning om nedrivning af Aulum Mejeri, Jyllandsgade 11, Aulum med henblik på opførelse af ny bebyggelse.

Forvaltningen har vurderet at ejendommen har høj bevaringsværdi, og dermed stor kulturhistorisk betydning for Aulum by.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen beliggende Jyllandsgade 11, 7490 Aulum. Som årsag til den ønskede nedrivning er oplyst, at grunden ønskes anvendt til opførelse af butik, erhverv eller boliger jfr. mulighederne i lokalplanen. Det er ligeledes anført, at der er alt for store omkostninger ved at skulle renovere bygningen til en stand, hvor der kan indrettes erhverv eller boliger. 

Bygningen har bevaringsværdi på 3, hvorfor ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket gav anledning til en enkelt indsigelse.

 

Inden for høringsfristen modtog forvaltningen indsigelse fra Museum Midtjylland. Indsigelsen begrundes med, at bygningen har historisk værdi, og at bygningens stand kan bære en renovering. I brevet giver museet udtryk for, at et evt. nyt byggeri med en ny arkitektur vil ændre lokalmiljøets udseende markant, og det vurderes, at hele bymiljøet i Jyllandsgade vil blive forringet.

 

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi ud fra SVAE registreringsmetoden, som også omfatter kulturhistorisk betydning, organilitet, arkitektonisk værdi, tilstand og miljømæssig værdi.

 

Bygningen er opført i 1928, og er en typisk mejeribygning for sin tid. Bygningen fremstår i blank mur (røde tegl) og med rød vingetegl på taget. På taget sidder en original tagrytter, dog i meget dårlig stand. De fleste døre og vinduer er skiftet med tiden, men det er stort set de originale murhuller, der er anvendt. Mejeribygningen udgør hovedbygningen i et samlet anlæg, der også rummer tidligere mejeribestyrerbolig og en lav sidebygning, der sandsynligvis er en tidligere vognbygning. De tre bygninger danner rammen om en brostensbelagt gårdsplads, og de to indkørsler til gårdspladsen indrammes hver af opmurede portalpiller. Skorstenen findes stadig, men er i dårlig stand.

 

Mejeribygningen ligger med facaden i bagkant af fortovet og virker dermed meget markant i gadebilledet. Der er mange ældre bygninger i Jyllandsgade, og mejeriet falder, på trods af sin karakteristiske fremtræden, godt ind i lokalmiljøet.

Forvaltningen vurderer, at mejeribygningen har en høj bevaringsværdi begrundet i det samlede anlæg, en høj grad af originalitet og bevarede detaljer samt sammenhængen i gadebilledet. Endvidere er bygningen af stor kulturhistorisk betydning for Aulum og er med til at fortælle byens historie med sin eksistens.

Bygningen fremstår dog meget nedslidt efter at have stået ubrugt hen gennem flere år.

 

Kan en ansøgning om nedrivning ikke imødekommes skal der nedlægges forbud efter planlovens §14, hvilket medfører at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan, hvilket kan medføre overtagelsespligt for kommunen.  

 

Ejendommen er omfattet af kommuneatlasets bestemmelser om bevaring – bevaringsværdi 5 (middel). Derfor er kommunen pligtig at gøre følgende:  

 

Hvis kommunen ikke ønsker at give en nedrivningstilladelse, skal kommunen nedlægge et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at lave en bevarede lokalplan.  

 

Når der er vedtaget en bevarende lokalplan, er det sandsynligt, at ejeren af ejendommen vil anmode kommune om enten at overtage ejendommen, eller anmode kommunen om at bidrage med støtte til istandsættelsen/bevaringen af ejendommen.

 

Af planlovens § 49 fremgår: "Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning".

 

Herning kommune skal i så fald højst sandsynlig erhverve/købe ejendommen, og det er derefter kommunens ansvar at vedligeholde og bevare ejendommen. Det kan derfor have økonomisk betydning af et ikke ubetydelig omfang, at nedlægge forbud imod nedrivning.  

 

I § 49 stk. 2 findes en undtagelse til overtagelsespligten. Denne undtagelse anvendes, når en ejendom bliver ramt af et nedrivningsforbud, samt en bevarende lokalplan. Hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at ejendommen kan udnyttes i væsentlig samme grad som hidtil, og at ejendommen ikke er blevet vanskeligere at udnytte end omkringliggende ejendommen som ikke er bevaringsværdige, kan kommunen undgå overtagelsespligten. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Jyllandsgade 11, ikke kan udnyttes i væsentligt samme grad som hidtil, det er blandt andet givet, at en bevarende lokalplan vil have en negativ konsekvens for ejendommens mulighed for at blive solgt i fri handel. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen kan blive overtagelsespligtig hvis der nedlægges forbud efter planlovens §14..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om bygningen kan tillades nedrevet,alternativt

 

at der nedlægges §14 forbud i henhold til Planloven og udarbejdes lokalplan med bevarende bestemmelser
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget fastholder den eksisterende lokalplan

Bilag

  • Museum Midtjylland Indsigelse til nedrivning af Jyllandsgade 11 Aulum
  • Notat besigtigelse
  • Billede
  • Billede
  • Billede
  • Billeder
  • Ansøgning om nedrivning af Jyllandsgade 11