Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

146. Principgodkendelse for musik- og kulturhus ved Olufgade 10

Sagsnr.: 01.11.20-P20-357-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse for musik- og kulturhus ved Olufgade 10

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Planafdelingen af modtaget en ansøgning om principgodkendelse af et projekt til et musikkulturhus beliggende på Olufgade 10. Byplanudvalget har i 2011 givet afslag på et projekt på samme beliggenhed, da projektet ikke lå inden for rammerne af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Planforhold
Olufgade 10 ligger inden for kommuneplanramme 12.BL1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Silkeborgvej.

Ifølge kommuneplanen må området anvendes til boliger, liberale erhverv og mindre erhvervsvirksomheder, hvis de ikke forurener. Endvidere kan der etableres daginstitutioner i området. Der må etableres virksomheder inden for området som overholder miljøklasse 1 – 3.

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger skal der etableres mindst ½ p-plads pr. bolig.

Der er ikke lokalplan for området.
 
Ansøger
Åbenkirke er en frikirke i Herning Kommune med 450 medlemmer – børn og voksne. Der deltager cirka 300 mennesker hver søndag ved gudtjeneste.

Kirken er resultatet af en sammenlægning mellem de to frikirker Herning Menigheds Center og Kristent Center i december 2007.

 

Kirkens motto er ”Rum for nærvær og livsglæde”. Kirken vil gerne støtte det kulturelle og kreative liv i Herning Kommune. Fra kirkens start har man haft som mål at tale et sprog, som den almindelige dansker kan forstå. Man ønsker at være et rummeligt fællesskab, med en familievenlig profil, hvilket afspejles i mange forskellige aktiviteter for børn og unge. Kirken er endvidere præget af et progressivt musikmiljø og har blandt andet arrangeret koncerter med heavy metal bands, Bent Fabricius Bjerre, Stig Rossen og andre.

Det er kirkens ambition at skabe et kirkeligt miljø, som udenlandske studerende i Birk og ansatte i områdets internationale virksomheder kan være en del af. Derfor tolkes alle gudstjenester til engelsk, og der afholdes international gudstjeneste én gang om måneden. Cirka 10 procent af gudstjenestedeltagerne har anden etnisk baggrund end dansk.

Åbenkirkes vision er at udvikle kirken til at blive et aktiv for byen og lokalområdet i kvarteret omkring Olufsgade. 

 

Projektbeskrivelse
Åbenkirke har i dag til huse på adressen Olufsgade 10, i bygninger der oprindeligt er
opført som tekstilfabrik i 1950. Åbenkirke fik overdraget bygningerne i 1979 og indrettede dem efterfølgende til kirkebrug. I 1989 valgte man at bygge til, da man efterhånden var vokset ud af de daværende lokaler. I 2007 foretog man en modanisering, men de nuværende rammer er kun en tilpasset funktionen og ikke optimale i forhold til de kulturelle formål som Åbenkirke arrangerer. 

 

Åbenkirke ønsker at nedrive deres nuværende bygninger og bygge et nyt musik- og kulturhus, som udover at indeholde menighedssal også indeholder øvelokaler, koncertsal, café, overnatningsmuligheder for foredragsholdere m.v. til udøvelse af flere forskellige kunstarter med en maksimal højde på 12,5 meter.

Åbenkirke ønsker endvidere at orientere sig mod den kommende bydelspark og vil også gerne arbejde tæt sammen med naboer og kommunen for at udvikle og drive parken.

Olufgade 10 grænser op til den kommende Bypark i Haraldsgade, hvorfor projektet placerer sig med en åben facade mod byparken. Samtidig tænkes caféen også orienteret mod byparken sammen med en terrasse til udeophold.

Musikkulturhuset ligger trukket frem mod Olufgade, således der bliver plads til parkering bagved bygningen.

64 parkeringspladser til byggeriet kan anlægges på egen grund.

Bygningens komposition af mindre lukkede volumener sammensat af store glaspartier
forsøger at fange områdets skala, således der opnås et bygningskompleks der forholder sig til konteksten i området.

 

Den nye bygning vil med sit moderne formsprog og materialebrug være et fint supplement til Retten i Herning. Med sin placering i den sydlige del af Olufgade, op til Byparken vil der være skabt et fint hjørne som kan være katalysator for en videreudvikling af området. 

Hvis projektet skal realiseres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. 

Det er planafdelingens vurdering at et nyt byggeri på Olufgade 10, sammen med etablering af den kommende Bypark ved Haraldsgade vil være med til at give området et løft og gøre det mere attraktivt for beboere samt for fremtidige erhverv, der måtte ønske at etablere sig i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag på baggrund af principgodkendelsen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat med henvisning til kommende borgermøde, idet udvalget ønsker at beboerne i området orinteres.

Bilag

  • Ansøgning om godkendelse-Olufgade 10