Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

160. Orientering, planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

Sagsnr.: 01.00.00-P17-6-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering, planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Planloven blev ændret i 2013 med det formå at give større muligheder i vanskeligt stillede landdistrikter: Derudover indeholdte lovændringen tilbagerulning af lovændring om detailhandel, som blev vedtaget af forrige regering, om muligheden for i nogle tilfælde at opsætte panelantenner til kommunikation uden byggetilladelse samt fremskynde ophævelse af kommunernes mulighed for at krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse af tv.

 

Ændringen af lov om planlægning af 9. april 2013 ændrer på, hvornår man i landzone skal give landzonetilladelse efter planlovens §35.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen i planlovens § 35 ikke vil at få betydning for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

For at give øget mulighed for udvikling i de vanskeligt stillede landdistrikter er planloven ændret, så det er nemmere at opnå landzonetilladelse i disse områder. Det specificeres ikke i loven eller i det lovforberedende arbejde i hvilke tilfælde, det skal være nemmere at opnå landzonetilladelse. Det er dermed op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår der kan gives landzonetilladelse. En opnået landzonetilladelse eller et afslag på en landzonetilladelse vil på normal vis kunne påklages til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Den øgede mulighed er indarbejdet i planloven som en tilføjelse til lovens §35 om landzonetilladelse.

 

I lov om ændring af lov om planlægning af 9. april 2013 blev følgende formulering indarbejdet som en del af § 35.

 

Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. 

§ 35 i dens fulde ordlyd lyder nu:

 

§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.

 

Vanskeligt stillet landdistrikt

Naturstyrelsen har endnu ikke defineret hvad der forstås ved et ”vanskeligt stillet landdistrikt”.

 

På baggrund af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters redegørelse ”Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2013”, hvor områders udviklingsmuligheder beskrives i forhold til afstand til de største byer kan en mulig definition se ud som vist på bilag 1.

 

På baggrund af bilag 1 er det forvaltningens vurdering, at kun en lille del af Herning Kommunes areal vil blive udpeget som vanskeligt stillet landdistrikt. Dermed får lovændringen ikke særlig betydning i Herning Kommune.

 

Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget orienteres når Naturstyrelsen har defineret ”vanskeligt stillet landdistrikt”, hvis definitionen kan få betydning i forhold til Herning Kommunes fremtidige landzoneadministration.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at sagen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

  • Danmarkskort over forskellige områdetyper