Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

145. Principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk

Sagsnr.: 01.02.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Lokalplan nr. 69.L8.1 – Boliger ved Skærbæk Savværk blev endelig vedtaget i april 2007. I den mellemliggende periode har der været flere interesserede projektudviklere, som har søgt at udvikle området i henhold til lokalplanen, men området ligger fortsat ubebygget hen.

 

En bygherre ønsker nu at udnytte lokalplanen, men bygherrens ønsker ligger ikke inden for, hvad der kan tillades i den gældende lokalplanen. En realisering af det ønskede projekt kræver derfor at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger naturskønt i nær tilknytning til Fjederholt Å og i Rind Plantage, umiddelbart vest for Skærbæk.

Området ligger inden for kommuneplanramme 69.BL9 – Skærbæk. I kommuneplanen står der bl.a. om intentionerne for ny bebyggelse, der skal respektere eksisterende værdifuld beplantning og skal orienteres således, at der sikres udsigt over Fjederholt Å.”

 

Lokalplan nr. 69.L8.1 – Boliger ved Skærbæk Savværk blev udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe et nyt attraktivt boligområde på savværkets grund, da driften ophørte. Lokalplanens intention var at ny bebyggelse skulle opføres på en sådan måde, at den gennem udformning samt materiale- og farvevalg, kom til at fremtræde ensartet og sammenhængende som en helhed, der er tilpasset landskabet omkring Rind Plantage og Fjederholt Å.

 

Bygherre ønsker at udlægge området til åben – lav bebyggelse i form af parcelhuse. Endvidere ønsker bygherre valgfrihed med hensyn til materialer, farver m.v. Udstykningsplanen følger hverken kommuneplanens- eller lokalplanens intentioner om at orientere sig mod Fjederholt Å, men er alene et udtryk for at placere flest mulige grunde inden for området.

 

Der har tidligere været rettet henvendelse til Herning Kommune af interesserede bygherrer, og der er blevet givet forskellige tilsagn om dispensation i forbindelse med en realisering af lokalplanen. Ingen af de dispensationer, der har været på tale, har dog brudt med intentionen bag lokalplanen.

 

Det er planafdelingens vurdering, at kommuneplanens og lokalplanens intentioner bør fastholdes, da området adskiller sig fra de fleste andre lokalplanlagte boligområder i Herning Kommune med sine meget præcise bestemmelser om placering, materialer, farveholdning m.v. Området er i sig selv unikt med den umiddelbare tilgang til det naturskønne område ved å og skov, hvorder kan skabes en unik boligbebyggelse, hvis intentionerne fastholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke udarbejdes en ny lokalplan
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Ansøgning for udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk