Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

138. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 27. maj 2013 at udsætte sagen med foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning. Sagen fremsendes til fornyet behandling, og Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 11. C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning skal foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012, pkt. 63, forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning. Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2012, og i høringsperioden indkom der blandt andet indsigelser mod, at den bevaringsværdige villa på Vestergade 43 kunne nedrives, da den er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Byrådet fulgte derfor på mødet den 29. januar 2013, efter indstilling fra Byplanudvalget, at lokalplan 11.C27.1 udelukkende skulle endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A. Byplanudvalget har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 anmodet forvaltningen om at udarbejde et nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villaer på Vestergade 41 og 43 samt mulighed for ny bebyggelse syd for villaerne.

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2 med bevarende bestemmelser for de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 samt bestemmelser om bevaring af større, karaktergivende træer og de grønne friarealer mellem villaerne og Vestergade. Lokalplanforslaget udlægger desuden et byggefelt på to etager i den sydlige del af lokalplanområdet samt mulighed for to mindre byggefelter på én etage, hvor villaerne kan sammenbygges med ny bebyggelse. Af hensyn til de bevaringsværdige villaer og det eksisterende åben-lav boligområde syd for lokalplanområdet, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opføre ny bebyggelse inden for lokalplanens område i mere end to etager.

 

Den østligste del af lokalplanområdet fungerer på nuværende tidspunkt som parkeringsareal for ejendomme nord for Vestergade, og med lokalplanforslaget udlægges området fortsat til parkering.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 fastlægger at området kan anvendes til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. Der kan etableres i alt 800 m² butik, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have en størrelse på 400 m².

 

Lokalplanområdet er på i alt cirka 4900m² og forslag til lokalplan 11.C27.2 giver mulighed for at bebygge området med i alt 2000m² på matr. nr. 1166a (Vestergade 43) og i alt 575 m2 på matr. nr. 1165a (Vestergade 41), hvilket giver en bebyggelsesprocent på cirka 65% på ejendommene Vestergade 41 og 43. Kommuneplanrammen 11.C27 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 120% for rammeområdet som helhed, men forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at bebygge ejendommene Vestergade 41 og 43 med en højere bebyggelsesprocent, når de to eksisterende villaer skal bevares og bebyggelsen maksimalt bør være 2 etager høj.

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af ejendommen Vestergade 43 omkring forslag til lokalplan 11.C27.2, da ejeren i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 11.C27.1 blandt andet har fremført ønske om at kunne opføre en dagligvarebutik på 1000m² på ejendommen. Ejeren kan ikke tilslutte sig forslaget til lokalplan 11.C27.2, da det vurderes, at en bevaring af villaen på Vestergade 43 vil forringe ejendommens værdi så markant, at Herning Kommune bør forholde sig til overtagelse af ejendommen.

 

Ifølge Planlovens § 49 kan ejeren af en bevaringsværdig bygning kræve ejendommen overtaget af Herning Kommune, hvis ejeren ønsker tilladelse til at nedrive eller ændre bygningen, og får afslag på det af Herning Byråd. Der er krav om, at der skal være et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad sammenlignet med ejendomme med lignende beliggenhed og udnyttelse, og som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

 

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af Vestergade 41 og 43 til centerformål, ligesom de omkringliggende ejendomme. Naboejendommene Vestergade 45 og 45A har en større byggeret, da der er mulighed for at bygge i op til tre etager i vejskel mod Vestergade. Hvis forslag til lokalplan 11.C27.2 vedtages med de bevarende bestemmelser for Vestergade 41 og 43 og Herning Byråd giver afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse, kan Herning Kommune blive overtagelsespligtig på ejendommene, hvis taksationskommisionen vurderer, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og andre lignende ejendomme som for eksempel Vestergade 45 og 45A.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C27.2 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til lokalplan 11.C27.2
  • Notat om overtagelsespligt