Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

147. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Området Lillelund Eng er i Herning kommuneplan 2013-24 udlagt til et område, hvor der kan laves anlæg til klimatilpasning.
 
Herning Kommune og Herning Vand har i samarbejde udarbejdet et projektforslag med flere regnvandsbassiner, som skal være med til at klimasikre Herning i fremtiden.
Formålet med projektet er at kombinere klimatilpasning med et offentligt område i Lillelund Eng, der kan være med til at skabe merværdi for områdets borgere.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.OF1.2 for et område udlagt til Klimatilpasning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområderne 12.OF3 og ændrer rammebestemmelserne for 12.R2.  

 

Rammeområde 12.OF3 foreslås reduceret for at præcisere, hvor det er muligt at udvide Nordre Kirkegård. Rammeområde 12.R2 ændres til et offentligt område 12.OF1 for at sikre erhvervsområdet mod nord, for yderligere begrænsninger i forhold til støjgrænser.

De vejledende grænseværdier for støj for et rekreativt område er restriktive, derfor foreslås det at ændre kommuneplanrammen fra et rekreativt område til et offentligt område. For ikke at ligge begrænsninger for erhvervsområdet.

 

Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for at der kan opføres bebyggelse i op til én etage i området.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 12.OF1.2 Klimatilpasning i Lillelund Eng.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 26 Lillelund Eng i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 26
 

148. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.OF1.2 for et offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.OF1.2 for et offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune og Herning Vand har i samarbejde udarbejdet et projektforslag med flere regnvandsbassiner, som skal være med til at klimasikre Herning i fremtiden.

 

Formålet med projektet er at kombinere klimatilpasning med et offentligt område i Lillelund Eng, der kan være med til at skabe merværdi for områdets borgere. Lokalplanen tager udgangspunkt i dette projekt, som er indsat i lokalplanforslagets redegørelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplanforslag 12.OF1.2 udlægger området Lillelund Eng til offentligt område og klimatilpasning. Området ligger i den nordlige del af Herning og grænser op til et erhvervsområde ved Vesterholmvej, boligområde og Nordre Kirkegård mod syd og Gullestrupvej mod vest.
 
Lokalplanen er inddelt i 2 delområder, delområde I til offentligt område og klimatilpasning og delområde II til begravelsesplads eller offentligt område. Størrelsen på arealet til begravelsesplads er udlagt i samarbejde med Herning Kirkegårde.
 
I lokalplanforslaget er der lagt vægt på,  at offentligheden fortsat skal have adgang til området og at der skabes forbindelse til Sportscenter Herning, Fuglsang sø samt de omkringliggende bolig- og erhvervsområder.
 
Der er i lokalplanforslaget udlagt arealer, hvor der kan etableres anlæg til klimatilpasning. Der er udlagt områder hvor der kan terrænreguleres med f.eks. bakkelandskab eller udsigtspunkt som tilpasser sig landskabet. Der er udlagt arealer, som skal friholdes for større sammenhængende beplantning, således at der kan skabes kig til vandfladerne fra Gullestrupvej og interne stier i området.
Der kan etableres bebyggelse i 1 etage og med et samlet maksimum areal på 500 m². Lokalplanforslaget fastlægger også hvilken beplantning der skal bevares og hvilket plejeniveau området forventes at have.
 
De aktiviteter, der kan være i området, er leg, ophold, stier, græsning mm.
 
Lokalplanforslag 12.OF1.2 ledsages af forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 offentligt område Lillelund Eng.

 

På grund af lokalplanområdets størrelse er det vurderet, at planerne skal miljøvurderes.
Lokalplan nr. 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 forventes at have en generel positiv indvirkning på miljøet.
Klimatilpasningsprojektet forventes at højne kvaliteten og indholdet af et eksisterende rekreativt område samtidigt med, at der bliver flere områder til de beskyttede arter inden for fauna og flora.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.OF1.2 Klimatilpasning Lillelund Eng til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Lokalplanforslag 12.OF1.2
 • Miljøvurdering Lillelund Engpark 28.8.2014
 

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammeområde 79.T7  

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 79.T7 for området, hvad angår afgrænsning af rammeområdet.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammen, så det er i overensstemmelse med den faktiske afgrænsning.

 

Derudover er der i kommuneplantillægget indarbejdet en støjkonsekvenszone, som på kort angiver støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land og samlet bebyggelse.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha samt på type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (billag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, som dog vurderes at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. Svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget foretog bestigelse af området og tiltræder indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024
 • Bilag 2 - Miljørapport for lokalplan 79.T7.4 og kommuneplantillæg nr. 22
 

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg på mødet d. 3. februar 2014, punkt 24.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg, som muliggør en udvidelse af det eksisterende svæveflyvecenter (bilag 1).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet
Forslag til lokalplan 79.T7.4 – Svæveflyvecenter Arnborg omfatter et areal på ca. 65 ha beliggende øst for Arnborg. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Fasterholtvej, mod øst af Midtjysk Motorvej, mod vest af Holtumvej og mod syd af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

 

Hovedparten af området anvendes i dag til svæveflyvecenter, herunder flyveplads, administration, kursuslokaler, klublokaler, forskellige servicefunktioner og forskellige overnatningsfaciliteter i form af hytter og plads til opstilling af telte og campingvogne. Resten henligger som landbrugsareal eller natur.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Svæveflyvecenter Arnborg, herunder opførelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter samt regulere overnatningsfaciliteter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fasterholtvej.

 

Lokalplanområdet er inddelt i syv delområder, som er disponeret efter hensyntagen til det eksisterende anlæg, forebygning af miljøpåvirkning og sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Delområde I skal anvendes til landingsbane, hvor der ikke må bebygges. I delområde II kan der etableres servicefunktioner, som har tilknytning til svæveflyvecentret f.eks. administration, kursuslokaler, cafeteria, køkken, hangarer, vognporte, museumshangar, værksted, tankningsanlæg og parkeringsplads til brugere og publikum.

 

Lokalplanens delområde III og V giver mulighed for etablering af maksimalt 82 weekendhytter i de to delområder tilsammen. Svæveflyvecentret har i dag tilladelse til udlejning af 79 hytter, såfremt hytterne kun benyttes af betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Hytterne må kun anvendes i perioden 1. april – 31. oktober. Delområde IV kan anvendes til opstilling af telte og campingvogne i perioden 1. april – 31. oktober og der kan etableres fælles servicefaciliteter, som f.eks. toilet- og badebygning til de overnattende i området.

 

I delområde VI og VII kan der etableres servicefunktioner, som skal have tilknytning til svæveflyvecentret, f.eks. værksteder, hangarer, vognporte. Derudover kan der etableres parkeringsplads i delområde VII.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning mod veje og det åbne land, hvor det er muligt af hensyn til start og landing af svævefly og det naturbeskyttede hedeareal.

 

Planafdelingen var i forbindelse med principgodkendelsen for igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg i dialog med Naturstyrelsen, som havde betænkeligheder omkring planlægningen for området. Planafdelingen har i lokalplanforslaget forsøgt at redegøre for disponering af lokalplanområdet, herunder placeringen af delområde VII og mulighed for bebyggelse i dette delområde samt redegjort for eksisterende bebyggelse og behovet for funktioner i området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha., og type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, det vurderes dog at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget foretog bestigelse af området og tiltræder indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1 - Lokalplanforslag 79.T7.4 Svæveflyvecenter_Arnborg
 • Bilag 2 - Miljørapport for lokalplan 79.T7.4 og kommuneplantillæg nr. 22
 

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for et centerområde på Vestergade 41 og 43 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for et centerområde på Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag, 11.C27.2B, for Vestergade 41 og 43 i Herning. Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og fastlægger, at villaen på Vestergade 41 skal bevares, mens villaen på Vestergade 43 kan nedrives og erstattes af ny bebyggelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede på mødet den 6. maj 2014 (punkt 172), efter indstilling fra Byplanudvalget, at lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 skulle genfremlægges med mulighed for at nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 43. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2B udlægger området til centerformål i form af butikker, kontorerhverv, liberale erhverv, servicevirksomheder samt offentlige formål og boliger.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at den eksisterende villa på Vestergade 41 skal bevares, mens villaen på Vestergade 43 kan nedrives. Begge villaer har middel bevaringsværdi og er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Villaen på Vestergade 41 er den bedst bevarede, mens villaen på Vestergade 43 i højere grad er ombygget, og den har derfor ikke lige så høj bevaringsværdi som nr. 41.Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at det grønne forareal ved Vestergade 41 skal bevares med sin grønne, havelignende karakter. Ligeledes er enkeltstående store og karaktergivende træer i lokalplanforslaget udpeget som bevaringsværdige, da de tilfører lokalplanområdet og gaden en grøn karakter.

 

På Vestergade 43 er der mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde mod Vestergade. For at tilpasse ny bebyggelse til gadebilledet skal den enten opføres i skel mod Vestergade eller i en facadebyggelinje parallel med facaden på Vestergade 41. I den sydlige del af lokalplanområdet, mod den eksisterende villabebyggelse på Dalgas Allé, kan bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager og 8,5 meters højde.

 

Ny bebygelse på Vestergade 43 skal have en arkitektur, der sammen med den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 41, danner et harmonisk helhedsindtryk og er tilpasset det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Textilforum. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre i alt 3000 m² bebygglse på Vestergade 43, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på knap 100% for ejendommen.

 

I overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre butikker. Der kan indenfor lokalplanens område opføres i alt 1000 m² butik til udvalgsvarer, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have et areal på 500 m².

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat til der foreligger et konkret projekt til bebyggelse.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 11.C27.2B Vestergade 41 - 43
 

152. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014. 

Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområderne 14.E5 og 14.R3 samt på anvendelsen, miljøklassificeringen og bygningshøjden for rammeområde 14.E5.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den eksisterende miljøklassificering i området ændres således, at der gives udvidet mulighed for anvendelse af området. Der gives med tillægget mulighed for miljøklasse 1-4 virksomheder, til forskel fra eksisterende klassificering på 2-4. Lokalplan nr. 14.E5.2 vil nærmere fastlægge en zoneinddeling for hvor de enkelte typer virksomheder kan ligge, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsvirksomhed.

 

Kommuneplantillægget udarbejdes ligeledes med det formål at overføre en del af kommuneplanramme 14.E5 til 14.R3. Området der overføres er i dag autoophug og der ønskes med ændringen, at give mulighed for at arealet kan overgå til anden anvendelse. Kommuneplanramme 14.R3 omfatter boldbaner og campingplads. Det er Herning Kommunes vurdering at arealet som overgår til rekreativ anvendelse på sigt kan blive brugt som boldbane. Ændringen sætter ikke begrænsning for den eksisterende anvendelse på ejendommen men hindrer udvidelse af virksomheden.

 

Derudover sker en mindre tilretning af bygningshøjden for 14.E5 fra 10 m til 12 m samt bestemmelse om boligetageareal under afsnittet opholdsarealer fjernes.

 

Bemærkning fra Energinet:
Energinet gør opmærksom på ledninger i rammeområderne 14.E5 og 14.R3, samt beskriver fremtidige kabelforbindelser i området. Energinet ønsker disse forhold indarbejdet i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningens vurdering:

De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan, endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 14
 

153. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre anvendelse af området til erhverv i miljøklasse 1-3 eller 2-4, liberalt erhverv, hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Det er på sigt formålet at ændre lokalplanområdet fra tungere erhverv og industri til lettere erhverv og kontorvirksomheder ved at muliggøre en bredere anvendelse.

Lokalplanen skal sikre en zoneinddeling for placeringen af de enkelte typer af virksomheder, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsformål.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser omhandler forskel på anvendelse af delområde I og delområde II, skiltning i forbindelse med detailhandel i området samt generelle bemærkninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området.
 
Indsigelse fra HEVA køkken og bad:
Indsigelsen omhandler forskellen på anvendelsesmulighederne i delområde I og II. Det påpeges at Teglvænget som område ikke bør forskelsbehandles, således at tomme bygninger og grunde i delområde II kan udnyttes efter samme principper som delområde I. Der ønskes specifikt, at der i delområde II bliver mulighed for at etablere hotel- og servicevirksomhed.
 
I forbindelse med skiltning, er det beskrevet i § 8.22, at fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ikke er tilladt. Dette punkt anmodes slettet fra lokalplanen da detailhandelen i området, i lighed med andet detailhandel, bruger denne skiltning for at gøre opmærksom på åbningstider og tilbud.

Bemærkning fra Energi Midt:

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.
 
Forvaltningens vurdering:

Opdelingen af delområde I og II afspejler virksomhedernes placering i området. Herning Kommune ønsker ikke at stille forhøjede miljøkrav overfor eksisterende virksomheder, hvilket vil ske, hvis der kan etableres hotelfunktion i hele lokalplanområdet. Opdelingen af delområderne er bestemt ud fra antal og type af virksomhed, hvor der i delområde II findes en overvægt af virksomheder i en højere miljøklasse. Hotel- og servicevirksomhed vil betyde skærpede miljøkrav for nabovirksomheder og derfor er denne anvendelsesmulighed kun gældende i delområde I, hvor virksomhedssammensætningen passer bedre til denne funktion. Delområde I har ligeledes en større eksponering ud mod Ringkøbingvej, hvilket passer godt til funktioner som hotel- og servicevirksomhed samt forlystelsesetablissement.
 
Teglvænget har karakter af erhvervsområde med enkelte detailhandlende, og klapskilte og lign. kan være en god måde at reklamere for detailvirksomheden, så der kan være god fornuft i at tillade denne skiltning i et begrænset omfang. En imødekommelse af ønsket kan se således ud: at §8.22 kan ændres fra: ”Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. tillades ikke” til ”Der kan maksimalt opstilles to fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ved den enkelte virksomhed”.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.E5.2 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Indsigelser og bemærkninger lokalplan 14.E5.2
 

154. Principgodkendelse - ansøgning om mulighed for Bed & Breakfast på Gunderupvej 5

Sagsnr.: 01.02.05-P19-4-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse - ansøgning om mulighed for Bed & Breakfast på Gunderupvej 5

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltninigen har modtaget ansøgning om mulighed for ny bebyggelse til bed & breakfast på ejendommen Gunderupvej 5 syd for Herning. En imødekommelse af ansøgningen kræver efter forvaltningens vurdering udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for ejendommen. Ansøgningen fremsendes hermed til proncipgodkendelse.

Sagsfremstilling

Ejer af Gunderupvej 5 ønsker at udbygge eksisterende bolig samt opføre bebyggelse til udvidelse af eksisterende bed & breakfast på ejendommen. Udbygningen ønskes udført i to etaper. Første etape opføres i samme stil som den eksisterende bygning med pudsede facader og stråtag og vil udgøre ialt ca. 110 m2. Anden etape opføres i træ med svagt skrånende tag og vil udgøre ca. 300 m2.

 

Ejendommen Gunderupvej 5 er beliggende i landzone imellem Lind og Kollund og er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Etablering af bed & breakfast i eksisterende landbrugsbygninger i det åbne land kan oftest godkendes med en landzonetilladelse uden konsekvenser for omkringliggende landbrug. Den ønskede udbygning af ejendommen er dog i følge forvaltningens vurdering for omfattende til at kunne behandles som en landzonetilladelse, hvorfor der vil skulle udarbejdes en lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for ejendommen.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke er en særlig planlægningsmæssig begundelse for at virksomheden ikke kan have en anden beliggenhed, hvorfor begrundelsen for at udarbejde en erhvervslokalplan i landzone ikke er til stede.

 

En lokalplan ved Gunderupvej 5, vil ikke p.t. påvirke omkringliggende landbrug, men kan på sigt få betydning for udvidelsesmulighederne for ejendommen Stokkildhovedvej 43, der har produktion af slagtesvin.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund i ovenstående, at Byplanudvalget meddeler ansøger afslag på ansøgningen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler afslag på det ansøgte
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler Teknik og Miljøudvalget, at der gives landzonetilladelse til 1. etape af projektet.

Bilag

 • Situationsplan med ny bebyggelse
 • Ansøgning af 7. juli 2014 - Gunderupvej 5
 • Oversigtsluftfoto
 • Gunderupvej 5 - luftfoto
 • Plan af værelse
 • facade mod Gunderupvej 5
 

155. Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade

Sagsnr.: 01.02.03-P20-1-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på møde den 2. juni 2014 ansøgning fra ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 om principgodkendelse af boligprojekt med 17 boliger og en mindre butik på ejendommen. Projektet er lokalplanpligtigt.

 

Byplanudvalget besluttede, at man ønskede at behandle sagen igen med et nyt udkast til bebyggelsen i max 2½-3 etage med sadeltag og røde sten.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 har fremsendt fornyet ansøgning om principgodkendelse af boligprojekt med 10 boliger og en mindre butik på ejendommen som ligger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade.

 

Bebyggelse tænkes opført i 3½ etager, mod Silkeborgvej og 2½ etage mod Haakonsgade. I bebyggelsens stuetage indrettes en mindre butik.

Bebyggelse nytænkes opført i rødlige teglsten og med rødt tegltag.

 

Parkering og friarealer etableres i gården øst for byggeriet. Kørende adgang sker fra Haakonsgade, gående adgang til bebyggelsen sker fra både gade- og gårdsiden.

 

Planforhold.

I kommuneplanen er ejendommen udlagt i et blandet bolig og erhvervsområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 50, etageantallet til max 2 etager. Parkeringskravet er 1 parkeringsplads pr. bolig og friarealet skal udgøre 50% af boligarealet. Der er ikke lokalplan for ejendommen.

 

Vurdering

Bebyggelsesprocenten er i projektet ca. 150 og friarealet udgør ca. 48 af etagearealet. Parkeringskravet er opfyldt på grunden.

Bebyggelsen afslutter på en fin måde hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej, og kan være med til at skabe et et lille torv på hjørnet fordi bebyggelsen vest for er trukket tilbage på grunden.

 

Friarealet til boligerne etableres i hovedsagen som altaner, og en mindre del på terræn, og forekommer hensigtsmæssigt udformet, omend der ikke etableres nævneværdigt udeopholdsareal på terræn og kravet efter kommuneplanen ikke er opfyldt I forhold til naboejendomme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet som grundlag for ny lokalplan.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Silkeborgvej- Skitsemappe med 3 plan & 20 p-pladser-15-08-2014
 

156. Anvendelse af grund i Aulum

Sagsnr.: 02.00.00-P19-143-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Anvendelse af grund i Aulum

 

157. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 1. september 2014

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 1. september 2014