Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

155. Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade

Sagsnr.: 01.02.03-P20-1-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på møde den 2. juni 2014 ansøgning fra ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 om principgodkendelse af boligprojekt med 17 boliger og en mindre butik på ejendommen. Projektet er lokalplanpligtigt.

 

Byplanudvalget besluttede, at man ønskede at behandle sagen igen med et nyt udkast til bebyggelsen i max 2½-3 etage med sadeltag og røde sten.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 har fremsendt fornyet ansøgning om principgodkendelse af boligprojekt med 10 boliger og en mindre butik på ejendommen som ligger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade.

 

Bebyggelse tænkes opført i 3½ etager, mod Silkeborgvej og 2½ etage mod Haakonsgade. I bebyggelsens stuetage indrettes en mindre butik.

Bebyggelse nytænkes opført i rødlige teglsten og med rødt tegltag.

 

Parkering og friarealer etableres i gården øst for byggeriet. Kørende adgang sker fra Haakonsgade, gående adgang til bebyggelsen sker fra både gade- og gårdsiden.

 

Planforhold.

I kommuneplanen er ejendommen udlagt i et blandet bolig og erhvervsområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 50, etageantallet til max 2 etager. Parkeringskravet er 1 parkeringsplads pr. bolig og friarealet skal udgøre 50% af boligarealet. Der er ikke lokalplan for ejendommen.

 

Vurdering

Bebyggelsesprocenten er i projektet ca. 150 og friarealet udgør ca. 48 af etagearealet. Parkeringskravet er opfyldt på grunden.

Bebyggelsen afslutter på en fin måde hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej, og kan være med til at skabe et et lille torv på hjørnet fordi bebyggelsen vest for er trukket tilbage på grunden.

 

Friarealet til boligerne etableres i hovedsagen som altaner, og en mindre del på terræn, og forekommer hensigtsmæssigt udformet, omend der ikke etableres nævneværdigt udeopholdsareal på terræn og kravet efter kommuneplanen ikke er opfyldt I forhold til naboejendomme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet som grundlag for ny lokalplan.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Silkeborgvej- Skitsemappe med 3 plan & 20 p-pladser-15-08-2014