Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

152. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014. 

Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområderne 14.E5 og 14.R3 samt på anvendelsen, miljøklassificeringen og bygningshøjden for rammeområde 14.E5.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den eksisterende miljøklassificering i området ændres således, at der gives udvidet mulighed for anvendelse af området. Der gives med tillægget mulighed for miljøklasse 1-4 virksomheder, til forskel fra eksisterende klassificering på 2-4. Lokalplan nr. 14.E5.2 vil nærmere fastlægge en zoneinddeling for hvor de enkelte typer virksomheder kan ligge, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsvirksomhed.

 

Kommuneplantillægget udarbejdes ligeledes med det formål at overføre en del af kommuneplanramme 14.E5 til 14.R3. Området der overføres er i dag autoophug og der ønskes med ændringen, at give mulighed for at arealet kan overgå til anden anvendelse. Kommuneplanramme 14.R3 omfatter boldbaner og campingplads. Det er Herning Kommunes vurdering at arealet som overgår til rekreativ anvendelse på sigt kan blive brugt som boldbane. Ændringen sætter ikke begrænsning for den eksisterende anvendelse på ejendommen men hindrer udvidelse af virksomheden.

 

Derudover sker en mindre tilretning af bygningshøjden for 14.E5 fra 10 m til 12 m samt bestemmelse om boligetageareal under afsnittet opholdsarealer fjernes.

 

Bemærkning fra Energinet:
Energinet gør opmærksom på ledninger i rammeområderne 14.E5 og 14.R3, samt beskriver fremtidige kabelforbindelser i området. Energinet ønsker disse forhold indarbejdet i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningens vurdering:

De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan, endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 14