Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for et centerområde på Vestergade 41 og 43 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for et centerområde på Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag, 11.C27.2B, for Vestergade 41 og 43 i Herning. Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og fastlægger, at villaen på Vestergade 41 skal bevares, mens villaen på Vestergade 43 kan nedrives og erstattes af ny bebyggelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede på mødet den 6. maj 2014 (punkt 172), efter indstilling fra Byplanudvalget, at lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 skulle genfremlægges med mulighed for at nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 43. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2B udlægger området til centerformål i form af butikker, kontorerhverv, liberale erhverv, servicevirksomheder samt offentlige formål og boliger.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at den eksisterende villa på Vestergade 41 skal bevares, mens villaen på Vestergade 43 kan nedrives. Begge villaer har middel bevaringsværdi og er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Villaen på Vestergade 41 er den bedst bevarede, mens villaen på Vestergade 43 i højere grad er ombygget, og den har derfor ikke lige så høj bevaringsværdi som nr. 41.Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at det grønne forareal ved Vestergade 41 skal bevares med sin grønne, havelignende karakter. Ligeledes er enkeltstående store og karaktergivende træer i lokalplanforslaget udpeget som bevaringsværdige, da de tilfører lokalplanområdet og gaden en grøn karakter.

 

På Vestergade 43 er der mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde mod Vestergade. For at tilpasse ny bebyggelse til gadebilledet skal den enten opføres i skel mod Vestergade eller i en facadebyggelinje parallel med facaden på Vestergade 41. I den sydlige del af lokalplanområdet, mod den eksisterende villabebyggelse på Dalgas Allé, kan bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager og 8,5 meters højde.

 

Ny bebygelse på Vestergade 43 skal have en arkitektur, der sammen med den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 41, danner et harmonisk helhedsindtryk og er tilpasset det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Textilforum. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre i alt 3000 m² bebygglse på Vestergade 43, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på knap 100% for ejendommen.

 

I overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre butikker. Der kan indenfor lokalplanens område opføres i alt 1000 m² butik til udvalgsvarer, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have et areal på 500 m².

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat til der foreligger et konkret projekt til bebyggelse.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 11.C27.2B Vestergade 41 - 43