Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg på mødet d. 3. februar 2014, punkt 24.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg, som muliggør en udvidelse af det eksisterende svæveflyvecenter (bilag 1).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet
Forslag til lokalplan 79.T7.4 – Svæveflyvecenter Arnborg omfatter et areal på ca. 65 ha beliggende øst for Arnborg. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Fasterholtvej, mod øst af Midtjysk Motorvej, mod vest af Holtumvej og mod syd af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

 

Hovedparten af området anvendes i dag til svæveflyvecenter, herunder flyveplads, administration, kursuslokaler, klublokaler, forskellige servicefunktioner og forskellige overnatningsfaciliteter i form af hytter og plads til opstilling af telte og campingvogne. Resten henligger som landbrugsareal eller natur.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Svæveflyvecenter Arnborg, herunder opførelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter samt regulere overnatningsfaciliteter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fasterholtvej.

 

Lokalplanområdet er inddelt i syv delområder, som er disponeret efter hensyntagen til det eksisterende anlæg, forebygning af miljøpåvirkning og sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Delområde I skal anvendes til landingsbane, hvor der ikke må bebygges. I delområde II kan der etableres servicefunktioner, som har tilknytning til svæveflyvecentret f.eks. administration, kursuslokaler, cafeteria, køkken, hangarer, vognporte, museumshangar, værksted, tankningsanlæg og parkeringsplads til brugere og publikum.

 

Lokalplanens delområde III og V giver mulighed for etablering af maksimalt 82 weekendhytter i de to delområder tilsammen. Svæveflyvecentret har i dag tilladelse til udlejning af 79 hytter, såfremt hytterne kun benyttes af betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Hytterne må kun anvendes i perioden 1. april – 31. oktober. Delområde IV kan anvendes til opstilling af telte og campingvogne i perioden 1. april – 31. oktober og der kan etableres fælles servicefaciliteter, som f.eks. toilet- og badebygning til de overnattende i området.

 

I delområde VI og VII kan der etableres servicefunktioner, som skal have tilknytning til svæveflyvecentret, f.eks. værksteder, hangarer, vognporte. Derudover kan der etableres parkeringsplads i delområde VII.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning mod veje og det åbne land, hvor det er muligt af hensyn til start og landing af svævefly og det naturbeskyttede hedeareal.

 

Planafdelingen var i forbindelse med principgodkendelsen for igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg i dialog med Naturstyrelsen, som havde betænkeligheder omkring planlægningen for området. Planafdelingen har i lokalplanforslaget forsøgt at redegøre for disponering af lokalplanområdet, herunder placeringen af delområde VII og mulighed for bebyggelse i dette delområde samt redegjort for eksisterende bebyggelse og behovet for funktioner i området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha., og type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, det vurderes dog at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget foretog bestigelse af området og tiltræder indstillingen.

Bilag

  • Bilag 1 - Lokalplanforslag 79.T7.4 Svæveflyvecenter_Arnborg
  • Bilag 2 - Miljørapport for lokalplan 79.T7.4 og kommuneplantillæg nr. 22