Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

147. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Området Lillelund Eng er i Herning kommuneplan 2013-24 udlagt til et område, hvor der kan laves anlæg til klimatilpasning.
 
Herning Kommune og Herning Vand har i samarbejde udarbejdet et projektforslag med flere regnvandsbassiner, som skal være med til at klimasikre Herning i fremtiden.
Formålet med projektet er at kombinere klimatilpasning med et offentligt område i Lillelund Eng, der kan være med til at skabe merværdi for områdets borgere.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.OF1.2 for et område udlagt til Klimatilpasning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområderne 12.OF3 og ændrer rammebestemmelserne for 12.R2.  

 

Rammeområde 12.OF3 foreslås reduceret for at præcisere, hvor det er muligt at udvide Nordre Kirkegård. Rammeområde 12.R2 ændres til et offentligt område 12.OF1 for at sikre erhvervsområdet mod nord, for yderligere begrænsninger i forhold til støjgrænser.

De vejledende grænseværdier for støj for et rekreativt område er restriktive, derfor foreslås det at ændre kommuneplanrammen fra et rekreativt område til et offentligt område. For ikke at ligge begrænsninger for erhvervsområdet.

 

Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for at der kan opføres bebyggelse i op til én etage i området.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 12.OF1.2 Klimatilpasning i Lillelund Eng.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 26 Lillelund Eng i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 26