Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammeområde 79.T7  

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 79.T7 for området, hvad angår afgrænsning af rammeområdet.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammen, så det er i overensstemmelse med den faktiske afgrænsning.

 

Derudover er der i kommuneplantillægget indarbejdet en støjkonsekvenszone, som på kort angiver støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land og samlet bebyggelse.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha samt på type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (billag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, som dog vurderes at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. Svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget foretog bestigelse af området og tiltræder indstillingen.

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024
  • Bilag 2 - Miljørapport for lokalplan 79.T7.4 og kommuneplantillæg nr. 22