Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

154. Principgodkendelse - ansøgning om mulighed for Bed & Breakfast på Gunderupvej 5

Sagsnr.: 01.02.05-P19-4-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse - ansøgning om mulighed for Bed & Breakfast på Gunderupvej 5

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltninigen har modtaget ansøgning om mulighed for ny bebyggelse til bed & breakfast på ejendommen Gunderupvej 5 syd for Herning. En imødekommelse af ansøgningen kræver efter forvaltningens vurdering udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for ejendommen. Ansøgningen fremsendes hermed til proncipgodkendelse.

Sagsfremstilling

Ejer af Gunderupvej 5 ønsker at udbygge eksisterende bolig samt opføre bebyggelse til udvidelse af eksisterende bed & breakfast på ejendommen. Udbygningen ønskes udført i to etaper. Første etape opføres i samme stil som den eksisterende bygning med pudsede facader og stråtag og vil udgøre ialt ca. 110 m2. Anden etape opføres i træ med svagt skrånende tag og vil udgøre ca. 300 m2.

 

Ejendommen Gunderupvej 5 er beliggende i landzone imellem Lind og Kollund og er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Etablering af bed & breakfast i eksisterende landbrugsbygninger i det åbne land kan oftest godkendes med en landzonetilladelse uden konsekvenser for omkringliggende landbrug. Den ønskede udbygning af ejendommen er dog i følge forvaltningens vurdering for omfattende til at kunne behandles som en landzonetilladelse, hvorfor der vil skulle udarbejdes en lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for ejendommen.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke er en særlig planlægningsmæssig begundelse for at virksomheden ikke kan have en anden beliggenhed, hvorfor begrundelsen for at udarbejde en erhvervslokalplan i landzone ikke er til stede.

 

En lokalplan ved Gunderupvej 5, vil ikke p.t. påvirke omkringliggende landbrug, men kan på sigt få betydning for udvidelsesmulighederne for ejendommen Stokkildhovedvej 43, der har produktion af slagtesvin.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund i ovenstående, at Byplanudvalget meddeler ansøger afslag på ansøgningen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler afslag på det ansøgte
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler Teknik og Miljøudvalget, at der gives landzonetilladelse til 1. etape af projektet.

Bilag

  • Situationsplan med ny bebyggelse
  • Ansøgning af 7. juli 2014 - Gunderupvej 5
  • Oversigtsluftfoto
  • Gunderupvej 5 - luftfoto
  • Plan af værelse
  • facade mod Gunderupvej 5