Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1-158 BROEN TILLÆGSDAGSORDEN

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1427-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Dispensation til facademateriale og tagform Nørrevang 30, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Der er på Nørrevang 30, Sunds søgt om dispensation til at opføre et aktivitetshus med let facadebeklædning og fladt tag.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Sunds Aktivitetscenter ønsker at opføre en tilbygning, som skal rumme flere aktivitets- og møderum.


Området er omfattet af lokalplan 4.14.1 fra 1981, som udlægger området til plejehjem, beskyttede boliger og aktiviteter i forbindelse hermed. Lokalplanen fastsætter, at nye bygninger skal udføres med sadeltag og en taghældning på mindst 30 grader (§7.7) og at bebyggelsen skal opføres med ydervægge som blank mur af røde mursten. (§8.3).


Der er ønske om, at bygningen fremstår som sit eget arkitektoniske element i forhold til de eksisterende bygninger i to etager.


Tilbygningen opføres i en etage og med fladt tag. Det flade tag udføres med sedum belægning, så tagfladen får et grønt udseende set fra 1. sal på den eksisterende bebyggelse.

For at respektere den eksisterende bebyggelse, udføres tilbygningen med et let og åbent udtryk, som leder tankerne hen mod en pavillon.


Bygningen tænkes udført i et bruneret plademateriale, med reference til de brunlige nuancer i det eksisterende murværk på hovedhuset. Det er samtidig en farve som skifter med vejret, og som passer ind i parkområdet, som fremstår overvejende brunt i vinterhalvåret.Da ovenstående ikke overholder lokalplanens bestemmelser, er sagen sendt i høring i lokalplanområdet og ved de berørte naboer (se bilag).


Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen.


Forvaltningens vurdering

Der er arbejdet med at skabe et selvstændigt arkitektonisk element i bygningen via den lodrette lamelopdeling, som på afstand står tydelig og markant, men som samtidig skaber rytme i et slankt og elegant udtryk.


Bygningen er placeret mellem den eksisterende bebyggelse og Skivevej og har god udsigt over Sunds Sø. Bygningen har store vinduesflader som sikre udsigt, uden at der opleves indbliksgener fra de forbipasserende.


Da bygningen kun opføres i en etage, afviger den i form fra de eksisterende bygninger, men opleves som en integreret del af sammenhængen via de indarbejdede farver fra bebyggelsen.
Bygningens højde og flade tag sikre, at der stadig er udsigt til Sunds Sø fra 1. salen på den eksisterende bebyggelse. Bygningen opleves samtidig let og som en attraktiv udvidelse af bygningsmassen.


Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation til et let facademateriale som illustreret og en tagkonstruktion med fladt tag.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der kan gives dispensation til let facadebeklædning i et bruneret materiale
at der kan gives dispensation til, at tilbygningen opføres med fladt tag

Beslutning

Tiltrådt

Bilag