Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Note: sagen bør på før alle lokalplansager da nogen af dem forudsætter kommuneplanens endelige vedtagelse.

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Forslaget til Herning Kommuneplan 2021-2032 har været i offentlig høring i perioden fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i perioden indkommet 195 høringssvar, dog er de 134 høringssvar reelt enslydende og kan betragtes som en underskriftindsamling.


Høringssvarene beskrives i indsigelsesnotatet, og er gengivet ud fra temaer. Særligt har Aulum omfartsvej, vejudlæg generelt, erhvervsområde ved Miljøvej og boligudvikling fyldt i debatten og de indkomne høringssvar.


Forvaltningen anbefaler at kommuneplanen endelig vedtages på baggrund af stillingtagen til de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag til Herning Kommuneplan fremsendes til endelig vedtagelse. Kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. I perioden blev afholdt 5 digitale borgermøder om kommuneplanens temaer. I alt har ca. 700 borgere deltaget. Forvaltningens vurdering er, at der har deltaget flere ved de digitale borgermøder end ved de fysiske borgermøder ved sidste revision.


Høringssvar

Der er til kommuneplanen indkommet i alt 195 høringssvar. Dog er de 134 høringssvar (nummeret 101-234) reelt enslydende da de alle bygger på en skabelon fra hjemmesiden ”Bevar Knudmosen”, og kan som sådan betragtes som en underskriftindsamling. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Høringssvarenes hovedindhold er beskrevet i bilaget Indsigelsesnotat – Herning Kommuneplan 2021. Ligeledes fremgår forvaltningens bemærkninger og indstilling til udvalget af notatet. Indstillingerne er gengivet i denne dagsorden.


Der er i høringsperioden ligeledes afholdt møde med Bolig- og Planstyrelsen, samt Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen. På baggrund af mødet har Bolig- og Planstyrelsen ikke fundet anledning til at gøre indsigelse til kommuneplanen, dog på baggrund af mindre tilretninger af forslaget. Ændringerne er en forudsætning for at kommuneplanen kan vedtages.


 • Vejinfrastrukturanlæg

Lind-vestvendte ramper, Dr. Boulevard/Herningmotorvejen-Udbygning af rundkørsel og Miljøvej-forbedring af adgangsveje til Herningmotorvejen, flyttes til redegørelsesafsnittet for Mobilitet indtil de konkrete anlæg er aftalt på plads med Vejdirektoratet.

 • Naturinteresser

Redegørelse for Grønt Danmarkskort udbygges med en arealopgørelse til sammenligning af kommuneplan 2017 med 2021. Der er også udarbejdet en redegørelse for forslag til Kommuneplan 2021 påvirkning af Natura2000 områder og beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV

 • Klimatilpasning

Der indføres en retningslinje om sikring mod oversvømmelse.

"Forud for byudvikling i de udpegede risikoområder, jf. kortbilag 3 og de konkrete rammebestemmelser, skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse."

 • Derudover foretages flere mindre præciseringer og administrative tilretninger af kommuneplanen, se indsigelsesnotatet og høringssvar 000 for detaljer.


De 195 høringssvar er indenfor emnerne:


 • Vejanlæg i HI-Park syd for Hammerum
 • Erhvervsområde ved Miljøvej i Herning
 • Omfartsvej ved Aulum
 • Holing Sø ved Herning
 • Bolig og erhvervsudvikling, udstykninger og byggemodning
 • Østerholmvej (parallelvej til Vesterholmvej)
 • Løvbakkevej ved Gullestrup
 • Vejanlæg vest for Snejbjerg
 • Vejanlæg nord for Snejbjerg (Langvadbjergvej)
 • Anlæg til vedvarende energi
 • Høringssvar uden temaer (i alt 18)


Der henvises til indsigelsesnotatet for en gennemgang af de enkelte høringssvar. Forvaltningens anbefalinger er gengivet i både notatet og nedenfor i indstillingen.


Resumehæftet

Forvaltningen må beklageligvis konstatere at tre vejanlæg ikke fremgår af resumehæftet som har fulgt forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Resumehæftet er ikke, rent juridisk, det gældende dokument i forbindelse med høringen, men dokumentet dannede grundlag for borgerinddragelsen og de digitale borgermøder. Det ses som en væsentlig mangel, at de tre vejanlæg ikke som resten af ændringerne har været fremhævet i resumehæftet. Dette gør, at forvaltningen anbefaler at de tre vejanlæg, ”Vej syd om Lind”, ”ny vejforbindelse mellem Hammerum-Gjellerup og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse”, fjernes fra kommuneplanen ved den endelige vedtagelse. De kan så eventuelt planlægges for igen ved en senere kommuneplanrevision. Vejen ved Lind er ligeledes nævnt i høringssvar 058.


Yderligere ændringer

Ud over de konkrete høringssvar er forvaltningen derudover blevet gjort opmærksom på enkelte mindre ændringer som ligeledes bør medtages ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen.


Kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild er landbrugsmark. Arealet er udlagt til boldbane fra den gang, hvor der var to klubber i byen. Borgerforeningen har gjort opmærksom på, at udpegningen ikke længere er relevant. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen slettes.


Kommuneplanramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig på matrikel 7ae må genopføres ved nedrivning. Herning Vand har nedlagt rensningsanlægget i nærhed til matrikel 7ae, og har nu kun regnvandsbassiner i området. Dermed kan det tillades af boligen bibeholdes. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen præciseres.


Med vedtagelse af lokalplan nr. 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup samt kommuneplantillæg nr. 58 for samme område blev det besluttet, at udpegningen af grøn bynatur nord for lokalplanområdet skulle udgå for at give mulighed for øget byudvikling på sigt. Dette blev behandlet på Byrådet den 10. november 2020. Beklageligvis blev dette ikke indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan, da denne blev fremlagt i Byrådet den 26. januar 2021. Forvaltningen anbefaler at udpegningen udgår af kommuneplanen. Ejer af den pågældende matrikel (1k) har ligeledes tilkendegivet at have behov for udvidelse af deres virksomhed. Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et arbejde for at afklare om området kan overgå fra boligområde til erhvervsområde.


Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for den medfølgende miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder. Redegørelsen er ligeledes baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse, se bilag.


Der er med kommuneplanen tale om en såkaldt overordnet plan for den samlede kommune. Redegørelsen har derfor en udformning, der er beskrivende for hvad der skal undersøges yderligere i forbindelse med den efterfølgende konkrete planlægning. Dette sker normalt på det tidspunkt, hvor der skal udarbejdes lokalplan for kommende bolig-, erhvervs- eller vejprojekter.


Endelig vedtagelse af kommuneplanen

Det er forvaltningens vurdering, at de i dagsordenen foreslåede ændringer af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er af mindre karakter og kan vedtages uden at planen skal genfremlægges i fornyet høring. Det skal ligeledes bemærkes at større ændringer ikke kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, men forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg til kommuneplanen, da væsentlige ændringer forudsætter at offentligheden har haft mulighed for at udtale sig om de foreslåede ændringer.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ændringer og suppleringer som aftalt med Bolig- og Planstyrelsen foretages for vejinfrastrukturanlæg der flyttes til redegørelsen, Naturinteresser med udvidet redegørelse og klimatilpasning med ny retningslinje
at vejanlægget, ”Hammerum Syd-Fordelingsvej til erhvervsområder”, fastholdes i kommuneplanen
at kommuneplanramme 14.E2 i Herning Syd fastholdes samt, at kommuneplanrammen præciseres med formuleringen ”Faunapassagens funktion skal opretholdes så den sikrer vildtets frie bevægelighed.”
at der tages stilling til om vejanlægget, ”Miljøvej-Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen”, skal fastholdes i kommuneplanen
at der tages stilling til om vejprojektet, Aulum omfartsvej, skal fastholdes i kommuneplanen
at muligheden for etablering af Holing Sø fastholdes i kommuneplanen
at nuværende bolig- og erhvervsrammer fastholdes dog igangsættes et arbejde i forhold til nye udpegninger af potentielle boligområder gennem et kommuneplantillæg
at der ved kommuneplantillæg gives mulighed for ændring af kommuneplanramme 31.OF4 i Hammerum til delvist boligområde.
at der tages stilling til om ”Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej” skal fastholdes i kommuneplanen
at vejanlægget, ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 1, ved Snejbjerg vest” fastholdes i kommuneplanen
at der tages stilling til om vejanlægget ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 2, ved Snejbjerg vest”, skal fastholdes i kommuneplanen
at vejanlæggene, ”Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg” og ”Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup”, fastholdes i kommuneplanen
at projektforslagene til vedvarende energi tages til efterretning og indgår som potentielle projektområder i strategi for produktion af vedvarende energi
at planlægning for udvidelse af erhvervsareal i Gødstrup kan igangsættes
at beskyttelseszone omkring gas hovedledning udvides til 200 meter
at nuværende udpegning af Grønt Danmarkskort, fastholdes i kommuneplanen
at nuværende mulighed for 3 etagers boligbyggeri på matrikel 11ad, 11acd og 11acc i Tjørring, fastholdes i kommuneplanen
at højhuspolitikken fastholdes
at ændring af del af kommuneplanramme 31.R5 til offentligt formål i hammerum, fastholdes i kommuneplanen
at konsekvenszoner for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune indarbejdes i kommuneplanen hvor de rækker ind i Herning Kommune
at langsigtet arealkorridor for ”Lind-sydlig fordelingsvej”, ”Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse” udgår af kommuneplanen
at Energinets eltransmissionsledninger tilføjes kommuneplanens kortbilag 5
at retningslinje for højspændingsanlæg tilrettes Energinets bemærkninger som beskrevet i indsigelsesnotatet
at kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild-Nøvling udgår af kommuneplanen
at kommuneplan ramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig kan genopføres

Beslutning

at

ændringer og suppleringer som aftalt med Bolig- og Planstyrelsen foretages for vejinfrastrukturanlæg der flyttes til redegørelsen, Naturinteresser med udvidet redegørelse og klimatilpasning med ny retningslinje

at

vejanlægget, ”Hammerum Syd-Fordelingsvej til erhvervsområder”, fastholdes i kommuneplanen

at

kommuneplanramme 14.E2 i Herning Syd fastholdes samt, at kommuneplanrammen præciseres med formuleringen ”Faunapassagens funktion skal opretholdes så den sikrer vildtets frie bevægelighed.”

at

Vejanlægget, ”Miljøvej-Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen”, udgår af kommuneplanen

at

Vejprojektet, Aulum omfartsvej, udgår af kommuneplanen

at

muligheden for etablering af Holing Sø fastholdes i kommuneplanen

at

nuværende bolig- og erhvervsrammer fastholdes dog igangsættes et arbejde i forhold til nye udpegninger af potentielle boligområder gennem et kommuneplantillæg

at

der ved kommuneplantillæg gives mulighed for ændring af kommuneplanramme 31.OF4 i Hammerum til delvist boligområde.

at

vejanlægget ”Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej” udgår af kommuneplanen

at

vejanlægget, ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 1, ved Snejbjerg vest” fastholdes i kommuneplanen

at

vejanlægget ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 2, ved Snejbjerg vest”, udgår af kommuneplanen

at

vejanlæggene, ”Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg” og ”Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup”, fastholdes i kommuneplanen

at

projektforslagene til vedvarende energi tages til efterretning og indgår som potentielle projektområder i strategi for produktion af vedvarende energi

at

planlægning for udvidelse af erhvervsareal i Gødstrup kan igangsættes

at

beskyttelseszone omkring gas hovedledning udvides til 200 meter

at

nuværende udpegning af Grønt Danmarkskort, fastholdes i kommuneplanen

at

nuværende mulighed for 3 etagers boligbyggeri på matrikel 11ad, 11acd og 11acc i Tjørring, fastholdes i kommuneplanen

at

højhuspolitikken fastholdes

at

ændring af del af kommuneplanramme 31.R5 til offentligt formål i Hammerum, fastholdes i kommuneplanen

at

konsekvenszoner for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune indarbejdes i kommuneplanen hvor de rækker ind i Herning Kommune

at

langsigtet arealkorridor for ”Lind-sydlig fordelingsvej”, ”Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse” udgår af kommuneplanen

at

Energinets eltransmissionsledninger tilføjes kommuneplanens kortbilag 5

at

retningslinje for højspændingsanlæg tilrettes Energinets bemærkninger som beskrevet i indsigelsesnotatet

at

kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild-Nøvling udgår af kommuneplanen

at

kommuneplan ramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig kan genopføres


Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Planforslagene skal muliggøre etablering af bl.a. engroshandel, lager og udstilling på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan 31.E2.3 i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 31 E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde (pkt. 49).


Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Området er i dag omfattet af rammeområde 31.E2 og 31.E6.

Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget justerer anvendelsen i det nye rammeområde, så der kan etableres engroshandel, lager og udstilling, der understøtter områdets anvendelse som erhvervsområde.

Derudover justerer tillægget de eksisterende bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering. Den nuværende mindste tilladte miljøklasse er 1, og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4.


Derudover ændres bestemmelsen om miljøklasser i eksisterende rammeområde 31.E6 i tråd med ovennævnte. Den geografiske afgrænsning af 31.E6 ændres ikke.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg nr. 3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade. Lokalplanen skal muliggøre anvendelse til lager, showroom, engrossalg mv., og er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Planforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 4,6 ha stort og beliggende nord for Hammerum Hovedgade - umiddelbart øst for Hammerum. Området er i dag ubebygget landbrugsareal, men beliggende i byzone.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres med to delområder.


Inden for delområde I må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4.Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.


Inden for delområde II må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4.Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.

Delområde II må desuden anvendes til undervisning, administration og kontor i tilknytning til køreteknisk anlæg.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i facadebyggelinjen langs Hammerum Hovedgade for at skabe et ensartet udtryk. Lokalplanen fastsætter forholdsvis åbne bestemmelser i forhold til bebyggelsens facadeudtryk, materialer osv. Dette er for at imødekomme forskellige virksomheder over en længere periode.


Vejadgang til delområde I skal ske fra øst via Bitsovvej. Vejadgang til delområde II skal ske fra vest via en forlængelse af Trafikskolevej. Denne forlængelse af Trafikskolevej skal ses i sammenhæng med lokalplan 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum øst, som muliggør en fremtidig omfartsvej og en forlængelse af Trafikskolevej - f.eks. ved opdæmning, hvilket er indarbejdet i nærværende lokalplan med en byggelinje.


Lokalplanen fastlægger en grøn zone mellem erhvervsområdet og Hammerum Hovedgade. Den grønne zone skal skabe en grøn overgang mellem Hammerum Hovedgade og erhvervsområdet og beplantes med grupper af træer, der tillader synlighed til virksomhederne i området.


For at understøtte det grønne udtryk i området skal den eksisterende trærække langs Bitsovvej bevares og beskyttes. Ved sygdom eller væsentlig skade, skal et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter. Derudover stiller lokalplanen krav om afstand til træerne blandt andet ved at fastlægge en byggelinje.
Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplanområdet er i dag omfattet af hhv. lokalplan nr. 31.E2.2 for køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst, samt 31.E10.1 for et erhvervsområde omkring Bitsovgård. Begge lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Lokalplanområdet er i dag omfattet af omfattet af kommuneplanramme 31.E2 og 31.E6.


For at bringe lokalplan nr. 31.E2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplanen nr. 31.E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde (pkt 49).


Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade for at give mulighed for etablering af bl.a. engrossalg i området. Derudover justeres bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering.

den nuværende, mindste tilladte miljøklasse er 1 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4 med tillægget.


Øvrige forhold

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Herning Vand planlægger et bassin syd for lokalplanområdet - umiddelbart syd for Hammerum Hovedgade.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade foreløbig vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde ved Orebygårdvej 3-5 i Tjørring er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et erhvervsområde ved Holstebrovej indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.E4.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår bl.a. den samlede detailhandelsramme, afgrænsning af rammeområde 41.E4.2, krav om parkering og etablering af friareal. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag).


Forslag til ny afgrænsning af rammeområde 41.E4


Med forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 ændres og udvides den eksisterende kommuneplanramme 41.E4 til at indeholde én matrikel på hjørnet af Vesterholmvej og Knuthenborgvej, da der ligger en eksisterende detailhandel til særlig pladskrævende varer.


Lokalplan 41.E4.2 skal give mulighed for etablering af detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper og at afgrænsningen af kommuneplanrammen bliver udvidet, som nævnt ovenfor, hvorfor det er nødvendigt at udvide detailhandelsrammen med yderligere 1200 m2, så den samlede detailhandelsramme for rammeområde 41.E4 bliver 4500 m2.


Kommuneplantillægget fastsætter bestemmelse om:


- at der i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning inden for kommuneplanramme 41.E4 skal sikres et sammenhængende grønt forløb langs Holstebrovej for at bevare og sikre det grønne udtryk, som der i dag er langs med Holstebrovej.


- at parkeringskravet til særlig pladskrævende varer i forbindelse med den nærmere lokalplanlægning kan nedsættes for showroom og lager. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en konkret vurdering, som skal foretages i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner inden for kommuneplanramme 41.E4.


- en retningslinje for opholdsareal til at være minimum 10% af bruttoetagearealet. Dette stemmer overens med områdets anvendelse til erhverv.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


Byplanudvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og et lokalplanforslag for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring, og besluttede samtidig at lokalplanforslaget også skal omfatte en større del af det omkringliggende erhvervsområde. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af planforslagen imidlertid vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5.


Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhverv samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper på Orebygårdvej 3-5.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med afgrænsningen af lokalplanområdet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5, som er én matrikel. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 4 er detailhandelsrammen for særligt pladskrævende varer for rammeområde 41.E4 hævet til 4500 m2. Del af denne detialhandelsramme i rammeområde 41.E4 er allerede styret af en anden lokalplan nr. 41.E4.1. Denne lokalplan fastlægger kun bestemmelser for projektet på Orebygårdvej 3-5. Den samlede ramme for detailhandel til særligt pladskrævende varer i rammeområde 31.E4 vil dermed være styret af lokalplan 41.E4.1 og 41.E4.2.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Orebygårdvej 3-5, som ligger inden for et erhvervsområde, som har facade ud mod Holstebrovej i Tjørring. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Holstebrovej, mod øst af Orebygårdvej, mod nord af erhverv og mod syd af detailhandel til dagligvarer.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 omfatter matrikel 11aci Tjørring, Herning Jorder og udgør et areal på ca. 7.000 m2.

I lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som i dag dels anvendes til fertilitetsklinik og dels står bebyggelsen tom.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 41.E4.2 (bilag) giver mulighed for at anvende området til erhverv, som giver anledning til ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mindre belastende af egentlige produktionsvirksomhed, dvs. f.eks. klinikker til transportvirksomheder samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper, som f.eks. bilforretning.


Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre, at lokalplanområdet indgår som en del af et grønt forløb langs Holstebrovej ved at bevare de eksisterende egetræer og udlægge græsareal samt friholde det grønne areal for bebyggelse mv. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at det grønne areal skal friholdes for udstilling af biler og parkering, men at der må opsættes et fritstående skilt og flagstang.


Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt, hvor der er mulighed for at bygge i to etager med en bygningshøjde på 10 meter. Byggefeltet er udlagt, så der på sigt er mulighed for udvidelse, selvom der fra bygherres side ikke er aktuelle planer om udvidelse. Lokalplanforslaget fastlægger en påbudt facadebyggelinje mod Holstebrovej for at sikre byggeriets fremtræden mod Holstebrovej, som samtidig kan være med til at understrege det grønne forløb langs Holstebrovej.


Lokalplanområdet vejbetjenes fra Orebygårdvej via den eksisterende indkørsel. I Lokalplanområdet gives mulighed for at etablere parkering ud mod Orebygårdvej og indenfor byggefelt. Lokalplanen specificerer, at en p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv og detailhandel, undtaget er lager til erhverv og showroom til særlig pladskrævende varer, hvor der skal etableres minimum 1 p-plads pr. 100 m2. Der skal dog på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 41.E4.2 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring til foreløbig vedtagelse

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Cristina-Maria Mateescu

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding.
Planforslaget skal muliggøre en omdannelse af et offentligt institutionsområde til boligområde med åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, samt bevare det øvrige eksisterende område til boligbebyggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at erstatte en del af den eksisterende lokalplan nr. 95.5.61 for bolig- og institutionsområde ved Skolegade i Sdr. Felding.

Nærværende lokalplanforslag omhandler hermed udelukkende retningslinjer for boligområdet, vejarealer og grønne friarealer.


Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,1 ha, hvoraf delområdet til omdannelse er på ca. 4.700 m2. Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Sdr. Felding, med Sønder Felding Skole mod nord og Sdr. Felding Hallen "Det legende hus" mod vest.

Mod syd ligger Sognegården og Sønder Felding Kirke og mod øst afgrænses området af Vardevej.


Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).


Lokalplanens indhold:

Lokalplanområdet disponeres i 3 delområder, hvoraf delområde I og II ejes af Herning Kommune.


Delområde I må kun anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, samt veje og stier.

Delområde II må kun anvendes til grønne friarealer.

Delområde III indeholder eksisterende ældre boligbebyggelse.


Lokalplanforslaget giver indenfor delområde I mulighed for at etablere åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30 og ved tæt-lav bebyggelse 40.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skolegade.


Plangrundlag:

Lokalplanområdet er i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 omfattet af kommuneplanramme 95.B2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for boligområde ved Skolegade i Sønder Felding til foreløbig tilladelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hotel og konferencecenteret Skarrildhus ved Skarrild ønsker at opføre et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm.

For at give mulighed for at opføre et solcelleanlæg på et areal på cirka 3.400 m² er der udarbejdet et forslag til en lokalplan for en del af Skarrildhus´ ejendom.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Hotelkæden Sinatur, som Skarrildhus er en del af, har fokus på at drive deres virksomheder ansvarligt og bæredygtigt. I den forbindelse ønsker Skarrildhus at opstille et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm. Effekten af det anlæg, som lokalplanforslaget giver mulighed for opføre, er beregnet til cirka 186.000 kWh på årsbasis. Det svarer til en reduktion i CO2 -udledningen på cirka 102 tons om året. Lokalplanforslaget er dermed i overenstemmelsem med Herning Kommunes mål om at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100% vedvarende energi i 2030.


Hele Skarrildhus´ ejendom er omfattet af fredskovpligt. Det kræver derfor en dispensation fra Miljøstyrelsen at få lov til at opstille et solcelleanlæg. Miljøstyrelsen har i juni 2020 meddelt en dispensation til at opstille et solcelleanlæg til Skarrildhus´ eget forbrug på et åbent areal nord for hovedbygningerne. Da anlægget er over 500 m² og området ligger i landzone, er der udarbejdet et lokalplanforslag for at give mulighed for at opføre anlægget.


Lokalplanen omfatter et areal på cirka 4.700 m². Lokalplanens område er en del af et åbent areal nord for hovedbygningerne. Mod nord, øst og syd er det åbne areal afskærmet af eksisterende beplantning. Vest for lokalplanområdet ligger et parkeringsareal og en eksisterende bygning, der blandt andet rummer et flisfyr.


Lokalplanforslaget har en række bestemmelser, der sikrer at anlægget kommer til at fremstå som en samlet helhed i en mørk farve. Anlægget må maksimalt have en højde på 2,5 meter. Solcellerne må ikke være reflekterende.


Der er forskellige naturinteresser inden for og i umiddelbar nærhed af lokalplanens område. Forvaltningen vurderer, at opstillingen af solcelleanlægget ikke vil påvirke naturinteresserne i området væsentligt.


Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at anlægget fjernes igen når driften ophører.


Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 99.E6 - Erhvervsområde ved Skarrildhus. Det er i forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 tilføjet, at der inden for rammeområdet kan opføres solcelleanlæg til Skarrilhus´ egen forsyning.


Luftfoto af området med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.E6.1 for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021, på baggrund af en ansøgning om tilbygning til en eksisterende restauration på Torvet, godkendt at der igangsættes ny planlægning for et område til centerformål på Torvet i Herning.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning, som indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter del af matr. nr. 627a, 623a og 7000 ei Herning Bygrunde, er ca. 1.000 m2 stort og beliggende på den østlige side af Torvet i Herning.

Området anvendes i dag til centerformål og fungerer som torveareal med udeserveringsareal, legeplads mm.

Der er ikke eksisterende bebyggelse i området, bortset fra en pavillon med midlertidig karakter.


Lokalplanforslaget udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere en tilbygning til en nuværende restauration i området.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Det er lokalplanforslagets formål at udlægge området til centerformål med mulighed for etablering af restauration.

Lokalplanforslaget skal muliggøre etablering af mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, som ligger langs den østlige side af Torvet umiddelbart uden for lokalplanområdet. Efter forslaget givers også mulighed for opstilling af legeredskaber, byinventar, kunst m.m. på torvearealet.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres inden for de angivne byggefelter som tilbygninger til den eksisterende bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i én etage med en højde på op til 3,5 meter. Bebyggelsens facader skal opføres primært i glas med rammer af aluminium, stål eller kobber og have et let og moderne udtryk. Rammerne kan fremstå i sort, antracitgrå, mørk grøn eller bordeauxrød farve. De nævnte farver er de samme, som er anbefalet med "Brug Byen", dog er den mørk grønne farve en tilføjelse. Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som flade tage, og fremstå i glas eller som overdækning med f.eks. sejldug.


Ansøger har fremsendt projektforslag til en tilbygning som fremgår af Bilag A. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte projektforslag skal bearbejdes yderligere inden der indgåes en lejeaftale på arealet.


Torvet blev renoveret i 1996 efter en plan af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. I 2019 blev der lavet tilføjelser til projektet i form af blandt andet opholdsmuligheder legeplads, beplantning og kunst. Lokalplanområdet skal fortsat fungere som torveareal og indgå i sammenhæng med Torvets eksisterende udformning med en belægning, der består af granit, tegl og gummiasfalt omkring legepladsen.


Med lokalplanforslaget er der krav om, at de eksisterende 8 kastanjetræer på Torvet skal bevares og beskyttes. Træerne er en del af Jeppe Aagaard Andersens samlede plan for Torvet, og er med til at give byrummet karakter. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at træernes kroner skal fremstå fritvoksende og fuldkronede (det betyder ikke, at man ikke kan foretage vedligehold og beskæring, men at det skal ske efter annerkendte principper for beskæringen), og der må ikke graves eller lignende inden for en afstand på minimum 1,5 meter fra træernes stamme. Ved sygdom eller væsentlig skade skal et træ erstattes af et nyt træ af samme art og karakter. Såfremt flere end 2 af de i alt 8 bevaringsværdige træer erstattes, stiller lokalplanen krav om, at træerne udskiftes, så der opnås et ensartet udtryk.


Der er ikke veje, stier eller parkeringsarelaer inden for lokalplanområdet, da området er udlagt som torveareal til ophold m.m.

Nærmeste vejadgang til lokalplanområdet for kørende trafik er Nygades P-Plads mod nord/øst og Mindegade mod syd.


Der er krav om etablering af parkeringspladser til ny bebyggelse. Da der ikke kan etableres parkeringspladser inden for lokalplanområdet
giver lokalplanen mulighed for, at der kan indbetales til p-fonden som alternativ til etablering af parkeringspladser på egen grund.


Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplan nr. 11.C4.9 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 11.C4.9 forudsætter derfor endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde (pkt. 49).


Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 11.C4.1 for Torvet i Herning samt lokalplan nr. 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning. Disse lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Andre forhold

En stor del af lokalplanområdet er ejet af Herning Kommune. I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale på arealet, vil det være muligt at stille vilkår om for eksempel etablering og drift af beplantning, arkitektur og fundering i belægningen med henblik på at beskytte træerne bedst muligt.


En del af det areal, der er udlagt til byggfelt med lokalplanen, er i dag vejareal (matr. nr. 7000 ei, Hering Bygrunde). Vejarealet skal derfor nedlægges med en vejnedlæggelsessag på baggrund af den endeligt vedtagne lokalplan.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning foreløbig vedtages.

Beslutning

Tiltrådt idet bordeauxrød udgår som farvemulighed.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk. Planlægningen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner i området mellem Silkeborg og Ny Gjellerupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.


Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Birk. Lokalplanområdet ligger nord for Silkeborgvej, øst for en virksomhed, og vest for den tidligere Hammerum Skole, og syd for det åbne land ved Hammerum Bæk.


Lokalplanforslaget

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af regnvandsbassiner, som skal opmagasinere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område. Etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Herning kommunes spildevandsplan. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen sideløbende med at lokalplanen udarbejdes.


Lokalplanen er inddelt i 4 delområder.


Lokalplanens afgrænsning og delområder.


Delområde I skal anvendes til et hovedregnvandsbassin og forbassin. Ydermere kan der etableres en servicevej fra Ny Gjellerupvej og vest for bassinet gennem Industrivej Nord.

Delområde II udlægges til ubebygget areal, der skal anvendes til et rekreativt grønt område med eksempelvis bænke og lignende.

Delområde III skal anvendes til et forbassin. Ydermere kan der etableres én servicevej fra Industrivej Nord med tilhørende vendeplads samt teknisk anlæg og trampesti og tracé til grøft.

Delområde IV består af Ny Gjellerupvej. Her må kun etableres vejanlæg samt servicevej til delområde I.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag 33.E7.2 endelig vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Herning Byråd har på et møde den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin ved Tranholm Bæk tæt på boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 8. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages uden ændringer.


Lokalplan
nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vildbjerg og omfatter et mindre areal vest for Tranholm Bæk ved de offentlige boldbaner tæt ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Vildbjerg Lund, som er et grønt privatejet rekreativt område, som benyttes af byens borgere. Mod syd afgrænses området af boldbaner samt Vildbjerg Søpark. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af boldbaner.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 81.R1.1 giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Lokalplanområdet er i hovedtræk disponeret efter de eksisterende forhold. Lokalplanen fastlægger, at regnvandsbassinet skal placeres, hvor den eksisterende sø ligger. Dette forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, hvilket skal søges efter lokalplanens vedtagelse.


Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinets udformning og placering, således at regnvandsbassinet tilpasses omgivelserne ved Vildbjerg Søpark og Tranholm Bæk, og udlægger en ny vejadgang fra Sports Allé mod nord, da det vil give bedre adgang til servicering af regnvandsbassinet. Lokalplanen sikrer også rækken af bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 8. april 2021. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanforslaget kan vedtages uden ændringer.


Herning Kommuneplan

Lokalplan nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag nr. 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 20. april 2021 at foreløbig vedtage forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.

Forslag til lokalplan 61.OF1.3 giver mulighed for etablering af et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre områdets anvendelse til offentlige formål.


Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder:

 • Delområde I udlægges som byggeretsgivende lokalplan med detailbestemmelser for byggeri og anlæg, relateret til opførelse af en ny daginstitution.
 • Delområde II udlægges som rammelokalplan og har til formål at sikre områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål, idet der forventes en fortsat udvikling af Lind og byens omgivelser.


Lokalplanområdet er i landzone og skal overføres til byzone.


Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 61.OF1.3 for offentlige formål ved Kollundvej i Lind endelig vedtages

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (Etape 2 af Herning+)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. januar 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 12.BL5.4 for en etape II af det nuværende sygehusområde i Herning Bymidte.


Lokalplanen er en byggeretsgivende lokalplan, som er udarbejdet på grundlag af en rammelokalplan som lå til grund for et udbud af arealet og en købers projekt.


Lokalplanen giver mulighed for at udvikle området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, og giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til fire etager i den eksisterende karréstruktur.


Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. februar til 1. april 2021. Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 12.BL5.4 endelig vedtages med ændringer bl.a. i forhold til terræn, og bevaring af en trærække.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning Bymidte. Lokalplan 12.BL5.4 omfatter en del af matrikel 860a Herning Bygrunde, og udgør et areal på ca. 9000 m2 . Området er afgrænset mod nord af den bevaringsværdige bebyggelse i etape 1 (den ældste del af sygehuset), mod vest af "Plusset" og mod øst og syd af eksisterende boligbebyggelse henholdsvis langs Skolegade og Nørgaards Allé.


Lokalplanområdet anvendes i dag primært til hospital herunder psykiatrien og parkeringspladser.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 12.BL5.4 giver mulighed for at omdanne og udvikle en del af sygehusgrunden i Herning til nye anvendelser i form af blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Der kan bygges maksimum 8.000 m2 indenfor lokalplanområdet.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

Lokalplankort


Delområde I er en del af det centrale byrum på Herning+ og skal derfor indgå i en sammenhæng med den resterende del af ”Plusset”. Den resterende del af ”Plusset” er indeholdt i lokalplan 12.BL5.3, som er den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+. Bestemmelserne for delområde I er derfor enslydende med de bestemmelser, der er i lokalplan 12.BL5.3 for delområde I, som udgør ”Plusset”.


Delområde II må anvendes til boligbebyggelse i 3-4 etager, hvor stueetagen mod ”Plusset” i den nordlige del skal anvendes til publikumsorienterede funktioner. Den sydlige del af bebyggelsen ud mod ”Plusset” kan anvendes til publikumsorienterede funktioner og boliger. De øvrige etager og bebyggelser skal anvendes til boliger. Lokalplanen udlægger byggefelter for at sikre, at byggeriet danner en karréstruktur, som muliggør et grønt gårdrum.


Delområde III skal anvendes til sti-, vej- og parkeringsareal. I delområdet er den eksisterende offentlig tilgængelige stiforbindelse sikret, som fremadrettet vil forbinde ”Plusset” med Skolegade.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. februar til og med den 1. april 2021. Der er i perioden indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslaget, som er fra ejere, der er naboer.


De indkomne indsigelser omhandler følgende emner:

- Terrænregulering

- Mulighed for altaner på bebyggelse nord for lokalplanområdet

- Kloakledninger

- Indbliksgener og bygningshøjde

- Bevaring af æbletræer

- Brandvej

- Fremtidig udvikling

- Økonomisk kompensation

- Bygningshøjde

- Støjgener


De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag.


Terrænregulering

Lokalplanforslagets §10.4 beskriver, at der ikke må ske permanente reguleringer af det naturlige terræn nærmere end 1 meter fra skel, dog undtaget mod naboskel i den nordlige del af delområde II, hvor der må terrænreguleres op til +/- 3 meter. Der er en eksisterende kælderindgang og vinduer i den bevaringsværdige bebyggelse nord for lokalplanområdet.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslagets §10.4 ændres, så lokalplanen sikrer, at der kan etableres en adgang til den eksisterende kælder og at dette indtegnes på lokalplankortet.


Kloakledninger

Der ligger eksisterende ledninger i lokalplanområdet, som forsyner ejendommen nord for lokalplanområdet. Indsiger ønsker, at lokalplanforslaget skal respektere disse.

En lokalplan kan kun regulere beliggenheden af ledninger, herunder bl.a. kloakledninger. Der er ikke hjemmel i en lokalplan til at sikre brugen af ledninger.


Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse fremgår, at der er eksisterende kloakledninger i delområde II, som forsyner ejendommen nord for lokalplanområdet.

Indbliksgener og bygningshøjde

Lokalplanforslaget er udarbejdet, så det er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og rammelokalplan 12.BL5.2. Der er indkommet to indsigelser mod indbliksgener fra det kommende byggeri. En af indsigerne har fremsendt dronefotos som dokumentation. Forvaltningen vurderer, at der kan være indbliksgener fra det nye byggeri afhængig af den konkrete arkitektur.


Forvaltningen vurderer dog, at dette ikke er en større gene end der kan tåles, når der ønskes en tæt bydel på sygehusgrunden.


Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres vinduer og altaner i den sydlige facade herunder altaner, som maksimalt må rage en meter ud fra facaden samt, at ny bebyggelse kan etableres lidt tættere på skel end den eksisterende bebyggelse.


Forvaltningen vurderer dog, at indsigelserne giver anledning til overvejelse af ændringer i lokalplanen. Indsigerne har ønske om at bevare den eksisterende trærække langs stien, som kan være med til at mindske indbliksgenerne.


Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget tager stilling til to af følgende alternativer:


Alternativ A: At den eksisterende beplantning bevares i et udlæg på 1,5 meter for at sikre luft omkring træerne, hvorefter stien udlægges i en bredde af 3 meter. Afgrænsning af byggefeltet bibeholdes. Det vil sige, at der kun er ca. 10 cm "frirum" til bebyggelsen. Dette vil dog skabe udfordringer i forhold til at etablere terrasser samt udkrangende altaner, da der ikke må være udkrangende altaner over stien, da den skal fungere som brandvej. Altaner skal derfor etableres som indeliggende altaner.


Alternativ B: At den eksisterende beplantning bevares i et udlæg på 1,5 meter for at sikre luft omkring træerne, hvorefter stien udlægges i en bredde af 3 meter. Afgrænsning af byggefeltet mod syd rykkes mod nord med 1 meter. Det vil sige, at i dette alternativ er mulighed for udkrangende altaner på 1 meter. Dette kan dog få konsekvenser for at realisere den byggeret, som der er fulgt med salget.

Derudover vurderer administrationen, at der ikke er behov for frirumsbeskæring af træerne i forhold til stien, da det vil være begrænset, hvor meget stien vil blive anvendt som brandvej.


Bevaring af æbletræer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har udgangspunktet været, at stipassagen skal have en bredde på minimum 3 meter. Forvaltningen vurderer på baggrund af de indkomne indsigelser, at de eksisterende træer i vist omfang kan være med til at virke som foranstaltning mod indbliksgener. Der henvises til ovenstående anbefaling og vurdering.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de eksisterende træer langs eksisterende stiforbindelse skal bevares i lokalplanens bestemmelser og indtegnes på lokalplanens kortbilag.


Neden for er gengivet et kort resume af de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som forvaltningen vurderer, ikke giver anledning til ændringer.


Altaner på bebyggelse nord for lokalplanområdet

Lokalplan 12.BL5.3 for etape 1 af Herning+ giver mulighed for at etablere altaner på den bevaringsværdige bebyggelse mod syd. Indsiger ønsker, at lokalplanforslaget skal respektere dette. Muligheden for at etablere altaner i lokalplan 12.B5.3 skal ikke forveksles med en rettighed til at etablere altaner. Det gør sig gældende, at etablering af altaner over anden mands grund skal sikres med naboretlig aftale med deklarationer.


Brandvej

Indsiger er bekymret for om der er tilstrækkelig rednings- og brandvej til hans ejendom. Lokalplanforslaget beskriver, at stipassagen a-b skal have en bredde af minimum 3 meter. Forvaltningen er blevet oplyst om, at den tegnede stipassage er godkendt til brand.


Fremtidig udvikling

I en lokalplan er der kun hjemmel til at regulere forhold, som ligger inden for lokalplanområdet. Eftersom lokalplanområdet ikke omfatter indsigers ejendom kan lokalplanen ikke tage højde for en fremtidig udvikling af indsigers ejendom i lokalplanen.


Økonomisk kompensation

Forvaltningen gør opmærksom på, at planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering. Forvaltningen er dog bekendt med, at der kan tilkendes erstatning på grund af indbliks- og skyggegener i forbindelse med et civilt søgsmål.


Støjgener

Indsiger er bekymret for støjgener. Forvaltningen vurderer, at støjgener fra en nabobebyggelses altaner er noget man generelt skal kunne tåle i en bymæssig sammenhæng.


Parkering

Indsiger er bekymret for parkeringssituationen i området, da der ikke er stillet krav om gæsteparkering i lokalplanen. Det er ikke Herning Kommunes praksis at stille yderligere krav i lokalplaner til etablering af gæsteparkering. Det er således op til bygherre at etablere flere parkeringspladser end det der er stillet krav om i lokalplanen. De krav som er stillet til parkering i lokalplanforslaget er de samme krav, som der er blevet stillet i forbindelse med den byggeretsgivende lokalplan for etape 1.


Herning Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da den er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 100 samt i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til Alternativ A eller B i den sydlige afgrænsning af lokalområdet, og i fald et af alternativerne vælges, at der tilføjes en bestemmelse til lokalplanen med følgende ordlyd: ” Den på kortbilag 2 viste trærække med underbeplantning skal bevares. Ved sygdom og lignende skal træerne erstattes med en størrelse på minimum 15 centimeter i stammeomkreds i en meters højde på plantetidspunktet.” og
at trærækken indtegnes på lokalplankortet.
at lokalplanforslag 12.BL5.4 i øvrigt endelig vedtages med følgende ændringer:
at §10.4 ændres til: ” Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn nærmere skel end 1 meter, i forhold til naboskel, vejskel og skel mod fælles arealer. Undtaget er dog mod naboskel i den nordlige del af delområde II, hvor der i en bredde af 2,5 meter fra skel, som vist på kortbilag 2, kan terrænreguleres så der sikres adgang til kælderindgang. Langs den resterende del mod naboskel i den nordlige del af delområde II må der terrænreguleres på op til + 3 meter i skel.”
at der på lokalplanens kortbilag 2 (lokalplankortet) indtegnes en skravering med en bredde på 2,5 meter fra den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet, hvor der kan terrænreguleres for at give adgang til kælderen.
at der i lokalplanens redegørelse fremgår, at det er de eksisterende kloakledninger i delområde II, som forsyner ejendommen nord for lokalplanområdet.Beslutning

Tiltrådt idet alternativ A vælges.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning og tilhørende kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028, har været i offentlig høring fra den 11. marts 2021 til den 8. april 2021.


Lokalplan nr. 14.B16.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B16.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles under punkt 1 på samme møde.


Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanen i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning tæt på bymidten, dagligvarebutikker, gode stiforbindelser og store rekreative områder. Området afgrænses mod nordøst af Dronningens Boulevard, mod sydøst af detailhandelsområdet ved Dæmningen og et punkthusbebyggelse under opførelse, og mod sydvest af Kikkenborgvej og et ældre parcelhusområde.


Indsigelse

Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanforslaget i høringsperioden. Indsigelsen kommer fra en nabo, som bor på hjørnet af Kikkenborgvej og Syrenvej/Dæmningen, lige overfor indkørslen til den planlagte etageboligbebyggelse.


Indsigelsen er behandlet i indsigelsesnotatet (vedhæftet dagsordenen som bilag) og omhandler bekymring for gener fra den øgede trafik og en bemærkning om, at dette forhold ikke er beskrevet i lokalplanforslaget. Derudover omhandler indsigelsen bekymring fra gener fra centraludsugningsanlæg på den planlagte bebyggelse og en klage over støj fra en eksisterende dagligvarebutik udenfor lokalplanens område.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt med nedenstående tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området:


"Det forventes at lokalplanens realisering vil medføre en øget trafikmængde på 310-340 kørsler/døgn til og fra den planlagte etageboligbebyggelse.


Etageboligernes placering tæt på dagligvarebutikker og gode stiforbindelser til bymidten betyder, at en stor del af kørslerne vil blive foretaget til fods eller på cykel. De fleste af de kørsler, som vil blive foretaget med bil, forventes at at ske ad Kikkenborgvej via Dæmningen ud til Dronningens Boulevard. En mindre del forventes at ske via Syrenvej og Jasminvej til Messevejen.


Både Kikkenborgvej, Dæmningen og Syrenvej har en placering og en udformning, som vil kunne håndtere og afvikle den øgede trafikmængde. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som sikrer at indkørslen til det planlagte boligområde placeres i tilstrækkelig afstand fra krydset Kikkenborgvej/Dæmningen, til at skabe gode og trafiksikre forhold for både hårde og bløde trafikanter i området."

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B16.1 til endelig vedtagelse med den anførte tilføjelse til redegørelsen

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for udvidelse af motorcykelforretning og -værksted på Mejrupvej 14 ved Simmelkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udvidelse af en motorcykelforretning med tilhørende værksted på ejendommen Mejrupvej14 ved Simmelkær. Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Der er tidligere på ejendommen givet de landzonetilladelser, der efter Planloven kan gives til udvidelse af erhverv i tiloverblevne bygninger på landbrugsejendomme. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Herning kommuneplan 2021-2032 samt en lokalplan, hvis det ansøgte skal nyde fremme. Ansøgningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejeren af en motorcykelforretning med tilhørende værksted har søgt om mulighed for at udvide sin virksomhed. Virksomheden er beliggende på en tidligere landbrugsejendom, Mejrupvej 14 - matrikel nr. 4c Neder Simmelkær By, Simmelkær - ca. 3 km nordvest for Simmelkær. På ejendommen er der en erhvervsbygning på ca. 460 m2, der rummer udstilling, forretning, lager og værksted. Der er endvidere opført et nyt stuehus i 2020.


Virksomhedens placering nordvest for Simmelkær


Det ansøgte projekt

Ejeren af virksomheden har fået mulighed for at udvide sit forretningsområde med en eksklusiv aftale på et bestemt motorcykelmærke. Aftalen dækker eneforhandling af motorcykler, ATV'ere og UTV'ere i et geografisk stort område. Virksomheden har allerede i dag service på en del af sådanne køretøjer, som også kan testes på ejendommen.

Den nye forretningsmulighed kræver en udvidelse af den eksisterende erhvervsbygning på ejendommen. Der er således søgt om en udvidelse af forretning/showroom med 300 m2 og en udvidelse af lageret med 100 m2.


Omfanget af den ønskede udvidelse


Plangrundlag

Ejendommen er beliggende i landzone og er hverken omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan.


Forvaltningens vurdering

Da der på ejendommen tidligere er givet de landzonetilladelser, der kunne gives til udvidelse af erhverv, kan den ønskede udvidelse af virksomheden ikke imødekommes med en landzonetilladelse. Der skal derfor udarbejdes både tillæg til Herning kommuneplan 2021-2032 samt en lokalplan, hvis virksomhedens ønske skal imødekommes.

Forvaltningen vurderer, at virksomhedens placering i landzone med 400-600 meter til nærmeste naboer med boliger, kan være hensigtsmæssig på grund af virksomhednes karakter, herunder aktiviteter, der kan være meget støjende. Endvidere vurderer forvaltningen, at virksomheden kan udvide eksisterende aktiviteter med tilbygning, da der er tale om en udvidelse inden for eksisterende matrikel uden at inddrage yderligere omkringliggende landbrugsjord. I en eventuel ny planlægning bør der dog være særligt fokus på, at de eksisterende læbælter bevares som visuel afskærmning mod det åbne land.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af virksomheden på Mejrupvej 14

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at der igangsættes ny planlægning for udvidelse af virksomheden på Mejrupvej 14

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-21 Sagsbehandler: Fie Salhøj-Abel  

Ny planlægning for den sydlige del af Vesterdamsvænget i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ny planlægning for den sydlige del af Vesterdamsvænget i Lind. Den eksisterende lokalplan for området giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse. Ansøger ønsker også mulighed for åben-lav boligbebyggelse på små grunde samt tæt-lav boligbebyggelse. Ansøger ønsker også at ændre omfang og placering af de fælles friarealer. For at ansøgningen kan imødekommes, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Forvaltningen indstiller, at der igangsættes ny planlægning for et boligområde i den sydlige del af Vesterdamsvænget med udgangspunkt i den vedlagte udstykningsplan.


Sagsfremstilling

Det ansøgte område omfatter matrikel 4V, Lind by, Rind. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Ansøgers forslag til en udstykningsplan er vedlagt som bilag 2 og 3. Den viser 65 grunde.

Ansøger ønsker, at planlægningen skal give mulighed for 25 åben-lav, 36 tæt-lav og 4 åben-lav boligbebyggelse på små grunde.


Den nuværende lokalplan giver mulighed for 46 grunde til åben-lav bebyggelse.


Forslag til udstykningsplan viser flere større samlede fælles friarealer, samt stiforbindelser som forbindes til det nuværende stisystem i området. Forslag til udstykningsplan viser en vejstruktur og udstykningsplan, der er anderledes end den eksisterende lokalplan.


Luftfoto med afgrænsningen af det ansøgte område (orange stiplet linje), matriklen 4V (sort skraveret felt) og optegning eksisterende stiforbindelse (sort stiplet linje samt sort linje).


Området

Det ansøgte område udgør et ubebygget areal på 5,4 ha. som på nuværende tidspunkt anvendes til landbrugsdrift.


Nord og øst for området er der boligområder bestående af åben-lav boligbebyggelse. Mod syd bliver området afgrænset af Vesterlindvej. I kommuneplanrammen 61.B4, syd for Vesterlindvej, gives der mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Det område er i dag ubebygget. Arealet vest for det ansøgte område anvendes til landbrugsdrift.


I kanten af kommuneplanramme 61.B6 er der etableret et rekreativt stiforløb.


Planforhold

Området er omfattet af kommuneplanramme 61.B6 for boligområde mellem Vesterlindvej og Nr. Lindvej samt lokalplan 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind.


Luftfoto af den nuværende planlægning for området: lokalplan (skraveret orange), Kommuneplanramme (transparent brun) og det ansøgte område (stiplet sort linje).


Kommuneplanramme 61.B6 for Boligområde mellem Vesterlindvej og Nr. Lindvej

Kommuneplanramme 61.B6 i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 fastsætter anvendelsen til at være en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse.


Yderligere lægges i kommuneplanrammen vægt på, at der skal etableres stiforbindelser gennem rammeområdet.


Lokalplan 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind

Lokalplanen har til formål at give mulighed for parcelhuse med en bebyggelsesprocent på op til 30. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og i 8,5 meters højde.


”Desuden er det et formål i lokalplanen at skabe en harmonisk overgang til det åbne land ved at sikre etablering af beplantningsbælter og friarealer.”


Arealet mellem boligområdet og Vesterlindvej er reserveret til støjafskærmning.


Forvaltningens vurdering

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen og vil derfor ikke kræve et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forvaltningen vurderer, at forskellige boligtyper i det ansøgte område vil kunne give et varieret boligområde, som henvender sig til forskellige borgere. Derudover vil forskellige typer af boliger skabe en god overgang til boligområdet syd for Vesterlindvej, da der her også er mulighed for både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.


Forvaltningen gør opmærksom på, at stigningen i antallet af boliger, mellem den nuværende lokalplan og skitseforslaget, kan øge antallet af skolebørn i skoledistriktet Højgårdskolen. Ifølge boligforsyningsplanen forventes det, at der etableres gennemsnitligt 40 nye boliger om året i Lind. Forskellen med den eksisterende lokalplan og ansøgers forslag til udstykningsplan svarer til lidt under et halvt års behov for boliger i Lind. Antallet af boliger har stor indflydelse på antallet af skolebørn. Ifølge befolkningsprognosen for Højgårdskolens skoledistrikt forventes antallet af børn fra 2018-2032 at øges med 94 børn i alderen 6-16 år. Ved at bygge flere boliger end oprindeligt tiltænkt må det forventes, at dette antal øges.


Forvaltningen anbefaler at igangsætte ny planlægning for den sydlige del af Vesterdamsvænget med mulighed for åben-lav, tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på små grunde, med udgangspunkt i ansøgers forslag til udstykningsplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for området i den sydlige del af Vesterdamsvænget, som tager udgangspunkt i ansøgers forslag til udstykningsplan

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-186-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Dispensation til skelafstand, Nystedvej 33, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Der er på Nystedvej 33, Herning søgt om dispensation til at opføre en ny sorteringshal i en afstand af 1 meter fra skel mod nord.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om opførelse af en 757 m² sorteringshal, med mulighed for en senere udvidelse på 547 m². 1. etape af projektet har fået byggetilladelse den 23-02-2021, men efter en optimering af projektet ønskes en revideret byggetilladelse til en sorteringshal på 1043 m² som kan opføres som et samlet projekt.


Ejendommen er omfattet af lokalplan 12.E1.1, som udlægger området til industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav. Lokalplanen fastsætter, at bygninger i delområde 3 skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra naboskel og vejskel (§7.3)


I det optimerede projekt er bygningen placeret 1 meter fra det nordlige skel. (Se vedlagte situationsplan) Ejendommen grænser her op til et grønt beplantningsbælte, som pt. er registreret som fredskov.


Da ovenstående ikke overholder lokalplanens bestemmelser, kræver det en dispensation til placeringen.


Der er flere eksempler i området, hvor bygninger er placeret nærmere det nordlige skel og beplantningen end 5 meter, mens afstanden ser ud til at være opretholdt mod naboejendomme med bygninger samt mod vejskel.Ansøgningen har ikke været sendt i høring hos naboerne, da det kun er afstanden til det kommunale areal mod nord, hvor afstanden ønskes reduceret. Der vurderes dermed ikke at være naboer, som har en særlig interesse i placeringen.


Forvaltningens vurdering

Det optimerede projekt giver en bygning, som er lidt mindre end det oprindelige projekt (ca. 260 m²). Samtidig er bygningen blevet lidt lavere (ca. 6 meter mod før 7 meter). Den optimerede bygning placeres på ejendommens nuværende matrikel i en afstand af 1 meter fra skel mod skovarealet.


Afstanden sikrer mulighed for at etablere flugtveje fra bygningen og giver samtidig mulighed for at inspektion og mindre vedligeholdelsesopgaver af bygningen, kan foretages på egen grund.

Afstanden sikrer også, at der er lidt afstand til beplantningen på nabomatriklen.


Der er ikke hverken indbliks- eller skyggegener forbundet med placeringen, da der ikke er bebyggelse på den nordlige matrikel.


Da andre bygninger i området har fået tilladelse til en placering nærmere det nordlige skel end 5 meter, vurderer forvaltningen ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation til placeringen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der kan gives dispensation til bebyggelse i en afstand af 1 meter fra det nordlige skel

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1421-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan nr. 29 i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan nr. 29 i Ørnhøj. Ansøgningen har været i naboorientering fra den 26. april 2021 til og med den 10. maj 2021. Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger.

Sagsfremstilling

En ny ejer af to ejendomme i Ørnhøj har ansøgt om dispensation til anvendelsesbestemmelserne i gældende det plangrundlag. Der er således søgt om dispensation til at indrette henholdsvis 3 boliger på Banevænget 21 og 2 boliger på Hovedgaden 67 med vandret lejlighedsskel, som dermed bliver betegnet etageboliger. Ejendommene var da ejer overtog dem, allerede indrettet til flerfamiliehuse, og ejer ønsker nu at få alle tilladelser på plads og sætte ejendommene gennemgribende i stand.


Luftfoto visende de to ejendomme i forhold til omkringliggende bebyggelse i Ørnhøj


Ejendommen Banevænget 21 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10 for boligområde ved Vads Dal, Ørnhøj, mens ejendommen Hovedgaden 67 er omfattet af både Byplanvedtægt nr. 10 samt Lokalplan nr. 29 for boligområde ved Vads Dal, Ørnhøj, som er vedtaget som supplement til Byplanvedtægt nr. 10. Det ansøgte overholder ikke Byplanvedtægtens bestemmelser om, at der kun må opføres åben-lav bebyggelse, og at der kun må indrettes én bolig for én familie på hver ejendom.


Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller hvis dispensationen tidsbegrænses i op til 3 år. Dette fremgår af planloven (§19, stk.1). Da anvendelsesbestemmelserne er en del af lokalplanens principper, kan dispensationen kun gives midlertidigt. De ejere og lejere, som kan blive berørt af dispensationen, skal have mulighed for at komme med deres bemærkninger, inden kommunen kan dispensere fra lokalplanen. Dette fremgår af planloven (§20, stk.1).


Ansøgningen om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 10 og Lokalplan nr. 29 har været sendt i naboorientering fra den 26. april 2021 til den 10. maj 2021. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar med bemærkninger. Begge høringssvar omhandler parkeringsforholdene. Der gives udtryk for, at der ikke ønskes at gøre indsigelse, hvis parkering til de pågældende ejendomme finder sted på egen grund. Der gives udtryk for, at der i dag parkeres på både Banevænget og Vads Dal i forhold til ejendommen Banevænget 21. Dette er generende for almindelig afvikling af trafikken i området.


Forvaltningens vurdering

Afvigelsen fra Byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser vurderes for Hovedgaden 67, at kunne flugte med almindelig praksis for at kunne indrette et to-familiehus med vandret lejlighedsskel under typen åben-lav bebyggelse.

Afvigelsen fra Byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser for Banevænget 21 vurderes at være større, da indretning af 3 boliger i en ejendom med vandrette lejlighedsskel er etageboligbebyggelse. Ejendommen har dog en størrelse der gør, at der kan indrettes en god bolig på hver etage.


Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres midlertidigt i op til 3 år, da begge ejendomme etableres som flerfamiliehuse inden for eksisterende bygninger, der har størrelsen til at kunne rumme flere boliger. Det vurderes dog, at dispensationen bør meddeles med vilkår om at det sikres, at der er gode udendørs opholdsarealer samt det tilstrækkelige antal p-pladser til boligerne på de pågældende ejendomme og på vilkår om, at der inden for 3 år udarbejdes en ny lokalplan for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 10 og Lokalplan nr. 29 på vilkår af, at der sikres gode udendørs opholdsarealer til boligerne, og at parkeringsforholdene bringes i orden på egen grund.


at der inden for 3 år udarbejdes en ny lokalplan, der blandt andet omfatter de to ejendomme Hovedgade 67 og Banevænget 21

Beslutning

at

der skal meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 10 og Lokalplan nr. 29 på vilkår af, at der sikres gode udendørs opholdsarealer til boligerne, og at parkeringsforholdene bringes i orden på egen grund.


at

der inden for 3 år udarbejdes en ny lokalplan, der blandt andet omfatter de to ejendomme Hovedgade 67 og Banevænget 21


Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budget 2022-2025 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.


Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2021 fremsende budgetforslag til Budget til viderefremsendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskema


På Byplanudvalgets serviceområde 03 Kommunale Ejendomme - Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema.


Der udarbejdes ikke politiske årsmål for Byplanudvalgets område.


Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):


Byfornyelse

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

00.25.15 Byfornyelse

480

497

497

Byfornyelse i alt

480

497

497


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslag for 2022-2025, og at forslaget fremsendes til Budget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Byplanudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 0,282 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 23,067 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - drift:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 0,282 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 2021, drift - fordeling:

Note: + = mindreforbrug / - = merforbrug


Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - anlæg:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 23,067 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne:


Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de to serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.


Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


 • I forbindelse med ny kunst på Banegårdspladsen blev der på Byplanudvalgets møde den 14. april 2020 pkt. 56 disponeret 500.000 kr. af frigivne midler fra Herning C. Herudover har Statens Kunstfond bevilliget 250.000 kr. til projektet. Der meddeles derfor anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046, Herning C. Der meddeles samtidig anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046, Herning C.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning, og indgår i den samlede budgetopfølgening, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-42-21 Sagsbehandler: Marius Reese  

Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: Anne Mette Skjærlund Knudsen

Sagsfremstilling


Fuglsang Sø blev i sin tid udgravet for bl.a. at tilvejebringe sandmaterialer til anlæggelse af dele af motorvejsstrækningerne omkring Herning. Behovet for sand til dette meget omfattende anlægsarbejde blev kombineret med et stor byudviklingsprojekt omkring den kunstige sø, hvor sandet blev udgravet.


I forbindelse med planlægningen af området blev der fastlagt en række arkitektoniske kriterier for byggeriernes udformning. Efterfølgende er der solgt grunde, som samlet svarer til, at der til dato er opført mere end 300 nye boliger ved søen, herunder rækkehuse ved Jordbærmarken og plejeboliger i Fuglsang Sø centret.


Der er byggefelter ved Fuglsang Holm, og ved Fuglsang Allé som endnu ikke er bebygget. De byggefelter som foreslås udbudt er beliggende som del 5 af matr. 15bm, Tjørring, Herning Jorder, vist på kortet nedenfor.I 2005 blev de første byggefelter ved Fuglsang Allé, længst mod nord med Fuglsang Torv, solgt og bebygget.


Arealet er omfattet af lokalplan nr. 41OF20.1 og beliggende i delområde IV, som blandt andet kan anvendes til boligformål, institutionsformål samt visse offentlige formål, der kan indpasses uden gener for omgivelserne. Området må kun anvendes til boligformål i minimum 4. etager og højst 5. etager. Bygningshøjden må ikke overstige 17 meter, og bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 85.


Vurderingskriterier:

De tidligere udbud af grundene ved Fuglsang Sø og Jordbærmarken er bl.a. sket på grundlag ef en række arkitektoniske kriterier som tilbudsgiverne skulle opfylde. Disse udbud har betydet, at byggerierne, selvom de er forskellige og indeholder forskellige boligtyper og ejerformer forekommer harmoniske i det arkitektonisek udtryk, samtidig med at der er tale om moderne og tidløst byggeri. Administrationen anbefaler, at dette overordnede arkitektoniske tema fastholdes i kommende udbud.


Der har været enkelte henvendelser på grundene, hvor potentielle købere har haft ønske om at etageantallet kan variere fra f.eks. min. 3 til maks. 5 etager.


Siden de første udbud er der kommet nye bestemmelser i Bygningreglementet, bl.a. til lysindfald i boligerne, og skrærpede krav til isolering. Samtidig er der generelt i samfundet en større opmærksomhed omkring bæredygtighed da særligt bygge- og anlægssektoren, tegner sig for en markant del af co2 udledningen. Nye materialer og konstruktionsprincipper har også set dagens lys, siden der første gang blev udbudt grunde i området.


De nye reglementskrav til lysindfald og isolering, sammenholdt med Byrådets ønske om en mere bæredygtig udvikling, kunne være anledningen til at udbyde grundene ved Fuglsang Sø med principielle vilkår om:


- at byggeriet skal afspejle en moderne og tidløs arkitektur, i et arkitektonisk formsprog som harmonerer med omgivelserne
- at byggeriet kan være et demonstrationsprojekt i forhold til bæredygtighed, økonomisk, socialt og miljømæssigt særligt med hensyn til energiforbrug og co2 aftryk, såvel under byggefasen som i byggeriets levetid

- at byggeriet kan vise mulige fremtidige principper for byggeriets konstruktive udførelse


Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at gennemføre byggerier i område 5 indenfor rammerne af den gældende lokalplan, men der kan måske være behov for dispensation til parkeringskravet i lokalplanen og en større variation i etageantallet. Det anbefales derfor, at Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Kommune vil være sindet at dispensere til parkeringskravet i lokalplanen, og at byggeriet skal opføres i min. 3 etager og maks 5 etager.


I udbuddet skal der nærmere fastsættes konkrete kriterier for de overordnede rammer for arkitektur, bæredygtighed og økonomi.


Et udbud af grundene, hvor de tilbudte projekter vægtes højere end prisen på grunden vil efter administrationens vurdering, sikre den mest optimale efterlevelse af de anførte kvalitative udbudskriterier.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalaget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om at grundene i område 5 ved Fuglsang Sø udbydes ud fra ovenstående principper om arkitektur og bæredygtighed,
at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udbuddet sker således, at de tilbudte projekter vægtes højere end den tilbudte pris, og
at det i udbuddet tilkendegives, at Herning Kommunevil være sindet at meddele dispensation til lokalplanen således,
at der skal etableres mindst én parkeringsplads pr. bolig,
at parkering helt eller delvist kan etableres på terræn
at byggeriet kan opføres i min. 3 etager.


Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-578-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om nedrivning af ejendommen "Toftsminde" Skjernvej 201. Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021 (punkt 16) foreløbigt besluttet, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives. Der er sendt varsel og partshøring om et §14 forbud til Naturstyrelsen som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt bemærkninger til det varslede §14 forbud. Forvaltningen fremsender sagen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal nedlægges et §14 forbud på ejendommen og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede foreløbigt på et møde den 1. februar 2021, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives.

Baggrunden er, at ejendommen har en bevaringsværdi på 4 og er et velbevaret eksempel på et husmandssted fra slutningen af 1800-tallet, der er udviklet i mild grad med hensyn til tidens krav til boligstandard.

Husmandsbevægelsen blev organiseret omkring år 1900, og ejendommen er med sin opførelsestid med til at formidle og dokumentere denne centrale brydningstid i dansk landbohistorie.


Ejendommen "Toftsminde"


På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet d. 1. februar 2021 anbefaler forvaltningen, at Byrådet nedlægger et §14 forbud imod nedrivning af ejendommen, med henblik på vedtagelse af en bevarende lokalplan inden for et år.

Det mulige §14 forbud er sendt i varsling og høring hos Naturstyrelsen, som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt høringssvar.


Høringssvar fra Naturstyrelsen

Naturstyrelsen konstaterer, at Herning Kommunens vurdering af ejendommen med en bevaringsværdig på 4 på en skala fra 1-9, hvor 5-9 er ikke bevaringsværdig, må være et grænsetilfælde. Naturstyrelsen har i øvrigt ingen bemærkninger til vurderingen. Naturstyrelsen oplyser, at bygningen indtil efteråret 2019 har været beboet. Der var dog efterhånden behov for reparationer af meget dyre bygningsdele:

Nyt stråtag, udskiftning af alle vinduer, grundlæggende isolering af huset fra bunden, idet huset bare ”står på jorden”, udskiftning af alle dyre rum såsom toiletter og køkken, tidsvarende varmesystem samt almindeligt vedligehold, såsom gulve og maling. Der er ikke opstillet et nøjagtigt budget på disse helt nødvendige arbejder, men Naturstyrelsen vurderer, at det vil beløbe sig til 2,0 -2,5 mio. kr.

Dette skal sættes i relief til en huslejeindtægt på 70.000 kr. til 75.000 kr.

Bygningen har været uden opvarmning siden udflytningen i efteråret 2019, hvilket rummene også bærer præg af, dog uden der er alvorlige skader og svampeangreb.

I forbindelse med fraflytningen blev ejendommen sat på nedrivningslisten, idet Naturstyrelsen ikke anså det muligt at udstykke ejendommen.

Det har senere vist sig, at huset og ca. 1 ha grund kan udstykkes, så ejendommen forventes solgt i 2021.

De forespørgsler, der er kommet på ejendommen er alle med den hensigt at nedrive huset og anvende grunden til at bygge et nyt hus.

Naturstyrelsen ønsker derfor at fastholde ansøgning om nedrivning, idet det er deres klare overbevisning, at ejendommen ikke kan sælges, hvis huset efterfølgende skal gennemrenoveres.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Naturstyrelsens bemærkninger primært omhandler omkostninger til istandsættelse, da ejendommen ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt gennem årene.

Det ændrer dog ikke på den fastsatte bevaringsværdi på 4, og på hvor velbevaret et eksempel ejendommen er for sin tid og dansk bygningskultur.

For at sikre bevaring af ejendommen vurderer forvaltningen, at der skal nedlægges et forbud mod nedrivning efter planlovens §14 med henblik på, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Hvis ejendommen bevares gennem en bevarende lokalplan, kan det ikke udelukkes, at Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det overfor Økonomi- og Erhvesudvalget og Byrådet indstilles, at der nedlægges forbud mod nedrivning af ejendommen Skjernvej 201 efter planlovens § 14, og
at der igangsættes ny bevarende lokalplanlægning for ejendommen

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelse og renovering af Lind Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

XØvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Pia Colstrup

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 10. august 2020, punkt 102, har Byplanudvalget godkendt, at der kan anvendes forskønnelsesmidler i detailhandelsområdet på Lind Hovedgade. Ved en yderligere bevilling som Byrådet har godkendt i april i år, er projektets samlede økonomi ca. 9,3 mio kr. Projektet gennemføres i to etaper i 2021-2022.


Der foreligger nu et skitseprojekt for Lind Hovedgade til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lind Hovedgade er gået fra at være en vejstrækning med overvejedne gennemkørende trafik, til at være en bygade med overvejende lokaltrafik til det butiksoråde som er ved at opstå omkring den nordlige del af Lind Hovedgade. Det ændrede trafikmøster betyder at en del af hovedgaden kan omdannes, så den i højere gard fremstår som en gade, der samler byen på tværs, frem for at være en barriere igennem byen.


Lind Hovedgade kan omdannes så der kommer vejtræer i midten af vejen, og der anlægges en hævet flade på den nordlige del af vejstrækningen, hvor Linds handelsliv med butikker ligger. Udformningen af fladen skal lede hen til et samlende torv, hvor der kører biler igennem. I den hævede flade er der en belægning af chaussesten i midten af vejen, der skal fungere som overkørselsareal for bilerne. På den hævede flade er kørebane, cykelsti og fortov i samme niveau. Kørebane og cykelsti er adskilt af en vandrende. Over den hævede flade kommer der en særlig wirehængt belysning som visuelt bliver et samlende element for detailhandelsområdet Belysningen er med til at markere torvet som et særligt sted på Lind Hovedgade.


Der kører dagligt 3800 biler i den sydlige del af Lind Hovedgade og i den nordlige del omkring torvet kører der dagligt 7600 biler. Den ekstra trafik der er i den nordlige del er primært lokaltrafik. Omkring torvet og hævede flade anbefales det, at der kommer en 40 km/t zone for at dæmpe hastigheden. Den lave hastighed skal medvirke til, at det bliver nemmere at krydse vejen for de gående, som går mellem butikkerne på begge sider af vejen.

Midt i Lind Hovedgade vil der blive plantet lindetræer i et beplantningsbed omkranset af en kantsten. Der kommer ny belysning på begge sider af vejen. Belysningsmasterne får med projektet en højde, de passer til Lind Hovedgade som en bygade.


Der er på Byrådsmøde den 20. april 2021, pkt. 52 bevilget yderligere 5,750 mio. kr. til en opgradering af krydset ved Lind Hovedgade og Vejlevej samt vejforløbet mellem Vejlevej og Koustrup Alle. Dette skitseprojekt er igangsat og vil blive behandlet i en efterfølgende sag.


Tidsplan for udførelse:

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt, at dele projektet i to etaper, da der endnu ikke ligger et færdigt projekt for lyskrydset ved Lind Hovedgade/ Vejlevej samt vejforløbet ved Koustrup Alle. Samtidig giver det en mulighed for en bedre trafikafvikling i forbindelse med anlægsarbejdet, som dog vil strække sig over lidt længere tid.


Etape 1 – Udføres i 2021 med opstart efter sommerferien

 • Den hævede flade med ny belysning, fortove og ny asfalt
 • Etablering af plantebede og plantning af vejtræer i midten af Lind Hovedgade
 • Udskiftning af kantsten langs Lind Hovedgade
 • Forbedring af tilgængelighedsforhold på Lind Hovedgade
 • Tilpasning ved Svinget og Lind Hovedgade


Etape 2 – Udføres i 2022 med opstart i foråret


 • Renovering af lyskrydset Lind Hovedgade/Vejlevej
 • Vejforløbet ved Koustrup Alle og Vejlevej
 • Ny belysning langs Lind Hovedgade
 • Nye fortove langs Lind Hovedgade
 • Asfaltering af etape 1 og 2


Skemaet viser de enkelte delprojekter samt etapedelingen


Sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget 31. maj 2021.

Økonomi

Udgifter til projektet på i alt 9.305.000 kr. finansieres på følgende måde:

 • 600.000 kr. til ny beplantning finansieres af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020098,
 • 5.750.000 kr. til renovering af kryds, nye kantsten og fortove mv. finansieres af anlægsbevilling til Lind Hovedgade på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223073,
 • 945.000 kr. til forskønnelse finansieres af anlægsbevillinger til forskønnelse på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223043 og 223056,
 • 110.000 kr. til forbedring af cykelforhold finansieres af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223088,
 • 1.000.000 kr. til ny belysning finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, TMU,
 • 900.000 kr. til ny asfalt finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, TMU.


Projektmidlerne på anlægsbudgettet er frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projekt og tidsplan for Lind Hovedgade

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Finansiering af ekstra gavlværker til landsbyerne i gavlkunstprojektet "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Trine Eide

Sagsresume

Byplanudvalget (BYP) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har på udvalgsmøde den 1. februar 2021 behandlet sagen vedrørende deltagelse i det tværkommunale gavlkunstprojekt ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”.


Udvalgene afsatte midler til deltagelse med to gavle. Forvaltningen fremlægger nu forslag til lokationer i kommunens landsbyer samt deltagelse med yderligere to gavle.

Sagsfremstilling

”Verdensmålsgavle i Midtjylland” er et tværkommunalt projekt med deltagelse fra Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Viborg, Struer, Vejle og Herning. I øjeblikket behandles deltagelsen i Holstebro, Lemvig, Varde og Skive.


Projektet omhandler 17 verdensmålsgavle i 17 forskellige byer udformet i 17 forskellige kunstarter med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Det forventes, at de 17 værker kan præsenteres over 17 uger i perioden april-september 2022.


BYP og KFU besluttede på møde den 1. februar 2021, at Herning Kommune skulle deltage i projektet med en gavl i Herning centrum samt en gavl i en af kommunens landsbyer. Der blev i den forbindelse fremsendt prioriteret ønske til projektgruppen om, hvilke verdensmål og kunstarter, som værkerne skulle rumme.


På baggrund af bevillingen blev der gennem Landsbykontaktudvalget udsendt invitation til landsbyerne om at byde ind med gode placeringsforslag samt begrundelse for deres ønske. Der kom i alt fem forslag ind:


Sørvad: Sørvad Kultur- og Idrætscenter

Kultur- og Idrætscentret er et generelt samlingssted for byens borgere og for oplandet omkring Sørvad. Vinding Borgerforening fremsætter i samråd med lederen af centret, Vita Bilberg forslag om ibrugtagning af en stor mur, der vender ud mod Vildbjergvej. Værket vil således være synligt for alle, der bevæger sig ind fra byens østlige side.


Timring: Det gamle mejeri, Møltrupvej 29

Det gamle mejeri ligger centralt i Timring, hvor der i forvejen er gang i et større forskønnelsesarbejde i samarbejde med Herning Kommune. Bygningen er privatejet af Thors Design, der sælger møbler af genbrugstræ. Borgerforeningen arbejder aktivt med fællesskabende aktiviteter, og ser projektet som et godt match med deres ønske om at skabe endnu mere sammenhold på tværs af borgergruppen.


Skarrild: Skarrild-Karstoft Landsbycenter

Skarrild-Karstoft Landsbycenter arbejder på i juni 2021 at kunne blive verificeret som verdensmåls landsbycenter gennem Chorra. Der er udarbejdet en treårig handleplan, der blandt andet handler om implementeringen af en række bæredygtighedstiltag samt et aktivt arbejde med verdensmålene. Landsbycenteret fungerer derudover som samlingssted for mange af byens aktiviteter med skole, dagtilbud og foreningsaktiviteter.


Kollund: Tårnet ved Kollund Byvej, 40a

Bygningen er privatejet, og anvendes i øjeblikket til museumsopbevaring. Den private ejer er ved at indrette dele af det åbne rum med en privat samling af kunstværker, og der er derfor stor interesse i det kunstneriske aspekt.


Sinding-Ørre: Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding-Ørre Midtpunkt anses for lokalområdets samlende kulturcentrum, hvor alle områdets borgere mødes på kryds og tværs til en lang række aktiviteter i foreningsregi. Midtpunktet rummer derudover den lokale skole, dagtilbud og Sinding Gymnastik- og Idrætsforening.


Der er fortsat ledige gavlværker i det overordnede projekt, og forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger økonomi til to yderligere værker.


Forvaltningen anbefaler, at der fortsat placeres et værk i Herning centrum, mens der placeres værker i tre af de fem landsbyer. Forvaltningen anbefaler Timring, Skarrild og Sinding-Ørre med udgangspunkt i det miljø, som fungerer omkring placeringerne samt deres ophæng i verdensmål og synlighed.


Forvaltningen anbefaler, at man til de to ekstra gavlværker er åbne overfor skævere kunstarter og ikke lægger sig fast på ønskede verdensmål på forhånd. Til gengæld bør det fortsat være et krav, at værkerne har en blivende karakter. Således ville dans som kunstart eksempelvis ikke kunne stå alene uden et tilbageværende produkt.

Økonomi

Ikast-Brande Kommune har fremsendt et opdateret budget, der balancerer ved 3,125 mio. kr.


Projektets udgifter dækker over gennemsnitligt 125.000 kr. pr. gavlværk til en samlet udgift på 2.125.000 kr. Dertil kommer fælles projektledelse på 125.000 kr., kuratorgruppe på 50.000 kr., fælles teknisk løsning på 500.000 kr., PR og kommunikation på 100.000 kr., evaluering og formidling på 100.000 kr., revision på 25.000 kr. samt møder og workshops for 100.000 kr.


Hver kommune skal bidrage med 50.000 kr. pr. gavl, hvilket forventes at skabe en indtægt på 850.000 kr. Derudover forventes der en lokal medfinansiering på 10.000 kr. pr. kunstværk fra eksempelvis LAG-midler. Da Herning Kommune ikke har LAG foreslås denne udgift afholdt sammen med de 50.000 kr. pr. gavl. Desuden skal hver by sørge for forplejning og lignende til kunstneropholdet samt klargøring af murværk.


Den Jyske Kunstfond har bevilliget 250.000 kr. til projektet, og Gadens Kunst bidrager med 325.000 kr. Kulturlaboratoriet bidrager med 300.000 kr. Region Syddanmark er ansøgt om 100.000 kr. mens en række lokale fonde er søgt om de resterende 1,130 mio. kr. Region Midtjylland er tidligere søgt om midler, men har indstillet projektet til afslag i dagsordenen til kommende møde i forretningsudvalg og Regionsråd.


For at få yderligere to gavlværker i projektet skal Herning Kommune bidrage med 120.000 kr. Dertil kommer 20.000 kr. der øremærkes til kunstnerophold og yderligere klargøring af murværk.


Forvaltningen anbefaler, at udgiften på i alt 140.000 kr. finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de to ekstra gavlværker anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget


at forvaltningens anbefaling til placeringer i Timring ved Det gamle mejeri, i Skarrild ved Skarrild-Karstoft Landsbycenter og i Sinding-Ørre ved Sinding-Ørre Midtpunkt godkendes


at forvaltningens anbefaling til ønskede verdensmål og kunstarter godkendes under forudsætning af, at værkerne har en blivende karakter

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Godkendelse af nye bytræer og trafiksanering af Gl. Vejlevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et projekt for beplantning og trafiksanering af Gl. Vejlevej som en del af Sydbyens fase 1.
Forslaget har været til høring blandt naboerne fra d. 6. maj til d. 20. maj 2021. Høringssvarene er søgt indarbejdet i det forslag som hermed foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har den 20. august 2020 besluttet at igangsætte 1. fase af projekt Sydbyen.

Fase 1 består af renoveringen af den eksisterende gang- og cykeltunnel under Dronningens Boulevard og en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej.


På Gl. Vejlevej er der foreslået en allé-beplantning med nye bytræer. Træerne plantes i rækker langs begge vejsider fra Museumsgade i nord til Grøndahlsvej mod syd.

Allé-beplantningen bryder Gl. Vejlevejs meget brede vejrum, og skaber en grøn indramning af de åbne arealer mod parallelvejen langs villabebyggelsen i vejens østlige side og mod parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg på vejens østlige side.


Forvaltningen har udarbejdet et forslag til projekt for beplantning og trafiksanering, som er sendt til høring blandt naboerne. Høringsmaterialet til naboerne er vedlagt sagen som bilag.


Træplantningen langs Gl. Vejlevejs østside er etableret. Træplantningen langs vejes vestside viste sig ikke at kunne gennemføres i rabatten som på østsiden, på grund af ledningsanlæg. I stedt er foreslået en løsning, hvor træerne plantes i bede som udskæres i asfalten langs parallevejen. Det oprindelige intention med en allé plantning på strækningen kan derfor godt realiseres. Projektet med plantebedene er sendt i høring blandt beboerne på parallevejen.


Indkomne komentarer fra høringen d. 5.-20. maj. 2021.


 • Beboerne finder det dejligt med fornyelse i området.
 • Vedr. bedenes karakter af kørebaneindsnævring på den lille stikvej på Gl. Vejlevej, ønskes der taget højde for at beboere nemt kan komme til og fra bolig, samt at passagen ikke bliver smallere end den er nu, da der ellers ikke kan passere en bil forbi en parkeret bil på vejen.
 • Beboerne oplever øget trafikmængde, og spørger til om der lavet trafiktælling.
 • Beboerne finder at der behov for ekstra markering af cykelstien.
 • Den hidtidige busparkering ved Sdr. Anlæg har medført mangel på almindelige parkeringspladser ved Sdr. anlæg.
 • Beboerne ønsker at, der vil blive prioriteret en ekstra gadefejning, når der plantes flere træer ved Gl. Vejlevej.


Kommentarerne vil så vidt muligt blive indarbejdet i løsningsforslaget. Forvaltningen vil følge op på dialogen med naboerne i den videre detailprojektering forud for udførelsenaf anlægget.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projekt for træplantning langs vestsiden af Gl. Vejlevej, mellem Museumsgade og Grøndalsvej.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Gennemførelse af Skater Trail

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget besluttede på møder i april og juni i 2019 at afsætte 8,482 mio. kr. til en række projekter i Sydbyen

Et af projekterne er etablering af ny stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Terminalen. Forvaltningen har siden 2019 været i dialog med Banedanmark om muligheden for at etablere en stiforbindelse, delvist på BaneDanmarks arealer.

Efter seneste møde mellem Banedanmark og Herning Kommune må det efter administrationens vurdering konstateres, at dialogen med Banedanmark er resultatløs.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med etablering af Hernings nye center for streetsport - Terminalen, blev det besluttet, at der skulle arbejdes for at etablere en hurtig og sikker forbindelse fra Terminalen til Bymidten.

Stiforbindelsen som har arbejdstitlen Skater Trail er fase 3 i kataloget for Sydbyen.


Skater Trail skal forbinde et nyt trappelandskab ved udgangen af tunnellen under Dronningens Boulevard med ankomstområdet ved Terminalen.

Forvaltningen har siden 2019 været i dialog med Banedanmark om placeringen af stiforbindelsen. Omdrejningspunktet har været de to sydligste og mest stationsnære rangerspor, samt en eksisterende brand- og redningsvej, som dækker perroner og stationen. Udgangspunktet for Herning Kommunes dialog med Banedanmark har været at rangsporene var udtjente og ikke har været brugt i flere år, og at området derfor ikke igen forventedes at skulle anvendes til godsrangering. Dette gav efter Herning Kommunes opfattelse mulighed for at etablere stiforbindelsen mellem Baneterrænet og Godsbanevej 1.


Forløb af dialogen:


Sept. 19: Banedanmark giver positiv tilbagemelding om delt stiforbindelse og nedlægning af udtjente spor.


Jan. 20: Banedanmark afviser delt stiforbindelse. Banedanmark giver dog positive tilbagemeldinger om etablering af stien syd for brand- og redningsvejen og undersøger i en fornyet høring om de nedlagte spor kan bruges til stiens vestlige forløb.


Aug. 20: Banedanmark ønsker at genåbne det sydligste spor for godsrangering.


Sept. 20: Herning Kommune foreslår Banedanmark at afsøge muligheden for at stiforbindelsen føres syd om sporet.


Nov. 20: Herning Kommune rekvirerer jernbaneteknisk rådgivning med henblik på at få undersøgt mulige løsninger på at etablere stiforbindelsen

Herning Kommunens udgangspunkt er, at Banedanmark opretter et rangerspor i ét af de to eksisterende spor, spor 6 eller spor 6a. I den forbindelse peger Herning Kommune på en række fordele og ulemper ved de to løsningsmuligheder. Herning Kommune vurdere rsammen emd en rådgiver, at der er flest fordele ved at brug spor 6A - det nordlige spor - som muliggør stiforbindelsen.


Marts 21: Møde med Banedanmark:

Banedanmark melder tilbage, at de selv har brug for arealet til udtræksspor i forhold til den bagvedliggende sporgruppe. Banedanmark har i mellemtiden etableret akseltæller på rangersporene i efteråret 2020. Herning Kommunes foreslåede ændringer vil derfor være dyre, da signalprogrammet er færdigprojekteret. Ønsker Herning Kommune fortsat at gå videre med projektet vil eventuelle projektændringer skulle udføres og finansieres af Herning Kommune, som et såkaldt 3. partsprojekt. Dette skal efterfølgende sendes i fornyet høring i Banedanmark.


Herning Kommune har fået foretaget en uvildig vurdering af omkostningerne ved at udarbejde et 3. partsprojekt for omlægning af sporskifter og signaler, som anslået vil koste 100.000 kr.


Forvaltningen har vurderet en række observationspunkter i forbindelse med Banedanmarks genåbning af rangersporene:


 • Forhold vedr. brand- og redningsveje:

Banedanmark har afvist en delt anvendelse af Brand- og redningsvejen med henvisning til, at de ønsker at bruge den til godshåndtering.

Brand og Redning Midt Vest vurderer at vejen fungerer som brand- og redningsvej til perroner og spor.

I forhold til beredskabets krav kan vejen ikke tjene til parkering og godshåndtering, hvilket kunne udfordre Banedanmarks ønsker til anvendelsen.


 • Et krav om vendeplads vil vanskeliggøre Banedanmarks påtænkte fornyelse af rangersporene: ”Hvis brand- og redningsveje ender blindt og længden af tilkørselsveje overstiger 200 m, skal de udføres med vendeplads.”
  BR vejledning Brand kap 5.2


 • Risikovurdering af de sikkerhedsmæssige forhold

Der bør foreligge en risikovurdering af de sikkerhedsmæssige forhold ved godsrangering i området, som er omgivet af gående og ventende og tilstødende kontorarbejdspladser.

Brand og Redning Midt Vest henviser til opfyldelse af de tekniske forskrifter mht. sikkerhedsafstande for henstilling af vogne med farligt gods.


 • Risikoscreening i forhold til Banenormen

Herning Kommunes rådgiver har udarbejdet en risikoanalyse, som fastslår at det er forbundet med en vis risiko at genåbne rangersporene. Banedanmark har ikke svaret på spørgsmål om risikoanalysen og har ikke svaret på spørgsmål om det virkelig er hensigtsmæssigt, at genåbne rangersporene i stationsnære omgivelser.


På baggrund af forløbet hidtil og dialogen med BaneDanmark, er det administrationens vurdering, at en fortsat dialog vil ende uden resultat, uagtet at det også bør være i BaneDanmarks interesse at sikre, at der ikke færdes uvedkommende på baneterrænet. Henset til at Banedanmark, mens dialogen om stiforbindelsen er igang, iøvrigt foretager kostbare renoveringsarbejder på sporanlæggene som kunne have været en oplagt løsning, forekommer en videre dialog ikke realistisk.


Der kan skitseres to mulige modeller for det videre arbejde:


A. Som 3. partsprojekt med Banedanmark

Herning Kommune udarbejder i samarbejde med en rådgiver et et såkaldt 3. partsprojekt - et projekt for spor og signaler som finansieres af Herning Kommune

Det er vurderet at et 3. partsprojekt for omlægning af sporskifter og signaler vil koste 100.000 kr. Projektet skal efterfølgende sendes i fornyet høring i Banedanmark. Selvom projektet inddrager relevante fagpersoner i Banedanmark undervejs, vil det være forbundet med usikkerhed i forhold til at kunne realiseres. Gennemførelsesmulighederne for et 3. partsprojekt kan bedre vurderes, hvis der skabes opmærksomhed på og afklaring af risikovurderingen for genåbningen af sporene.


Men de økonomiske omkostninger som kan være forbundet med at realisere stiprojektet på sporanlæg som BaneDanmark nu vurderer de får brug for engang, forekommer ikke at stå i forhold til hverken tiden der går, eller de fordele som kan opnås med stiforbindelsen i den konkret placering.


B. Alternative linjeføring

Der udarbejdes et projekt med en linjeføring langs Godsbanevej og den nordlige del af Gl. Vejlevej frem til tunnelprojeket under baneterrænet og Boulevarden. Et projekt på denne strækning vil alt overvejende omfatte arealer som tilhører Herning Kommune. Projektet vurderes i øvrigt at kunne rumme en god forbindelse for fodgængere og cyklister langs Godsbanevej. Anlægsøkonomien er pt. ikke kendt.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med et projekt til etablering af et skatertrail - stiforbindelse langs Godsbanevej.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af ny kunst til Banegårdspladsen

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget