Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på et areal syd for Vorgodvej i Kibæk. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 91.R1 Rekreativt område ved Vorgodvej og lokalplan nr. 1.65 For Centerområde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanramme 91.R1, men i modstrid med lokalplan nr. 1.65. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 91.R1.1 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområde

Området ligger i den centrale del af Kibæk og grænser op til Vorgodvej mod nord, parcelhusbebyggelse mod øst og syd, Sandfeldparken, Assing Kirkes Sognehus og erhverv mod vest. Herning Kommune ejer arealet. Forslag til lokalplan 91.R1.1 omfatter et område på ca. 6,24 hektar.

 

Området anvendes i dag til grønt område med anlæg til fritidsformål. Gennem området løber Von Å, hvori det er tilladt at fiske. I området findes legeplads, toiletbygning, udkigsbakke, multibane og børnesøen, der er en lavvandet sø med badebro, som bruges til skøjtesø om vinteren.

 

Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.R1.1 giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

 

Bebyggelse skal relatere sig til områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, bålhytte, shelters, cykelbane, multibane o.lign. De eksisterende forhold og intentionerne i Centerbyplan Kibæk er indarbejdet i lokalplanen.

 

Parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye parkeringspladser mod Vorgodvej. Der skal etableres træer mellem parkeringsareal og Vorgodvej.

 

Bevaring

I lokalplanområdets nordlige hjørne findes en eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. I engen findes et afgrænset område med trådsiv og stararter. Dette område skal bevares og regnvandsbassinet kan ikke graves, uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Plangrundlag

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 1.65 For Centerområde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk.

 

Forslag til lokalplan 91.R1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 91.R1 og udlægger området til rekreativt område. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 91.R1 Rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 137) foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Kommuneplantillæg nr. 22 fremsendes til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.E2.3 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Lokalplan 51.E2.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser og zoneforhold og ledsages derfor af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A. Høringssvarene, som vedrører kommuneplantillægget kan sammenfattes i temaet:

 

 1. Bekymring om støjgener fra virksomheder og ønske om, at miljøklasserne reduceres.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ad 1. Idet erhvervsområdet er beliggende op mod et boligområde, skal nuværende og fremtidige virksomheder overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Miljøklasser og afstande i forhold til boliger og lignende er vejledende. Såfremt en virksomhed ønsker at etablere sig i området, skal en konkret vurdering afgøre virksomhedens miljøklasse og om de vejledende grænseværdier for blandt andet støj kan overholdes. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de nuværende bestemmelser fastholdes.

 

Kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt idet max byggehøjden fastsættes til 2 etager og 8,5 meter.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 138) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.E2.3 - Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag 51.E2.3 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstilles til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej mod syd, Snejbjerg Kirke mod vest, boligbebyggelse i Snejbjerg mod vest og nord, Herning Fiskepark mod nord og mod øst af Autismecenter Vest. Forslag til lokalplan 51.E2.3 omfatter et område på ca. 19 ha.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 51.E2.3 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Med lokalplanen udgår muligheden for beboelse i området. Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III, IV, Va og Vb. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-3. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3. I delområde III kan der etableres erhverv i miljøklasse 3 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. I delområde IV kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområde Va og Vb kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 50 %, som er den generelle bebyggelsesprocent for erhvervsområder i Herning Kommune.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Et princip for placering af skiltning er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Skilteprincippet er endvidere indarbejdet i lokalplan 51.E3.1 Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Skitseprincippet skal give de samme muligheder og sikre et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Princippet er, at der kun inden for den midterste tredjedel af grundens facadelængde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres ét fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej.

 

Bevaring

Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af støjvold og beplantning på støjvold mod boligkvarteret Solbjerg.

 

Biludstilling

I området findes bilforhandlere, som anvender det grønne forareal mellem Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade og Langvadbjergvej til biludstilling. For at sikre et grønt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at biludstilling må foregå fra midten af det grønne areal til Langvadbjergvejs vejskel.

 

Smukke Indfaldsveje

I forlængelse af strategien for "Smukke Indfaldsveje" er der skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på, at vejens profil bliver mere bymæssig. Dette projekt forventes gennemført i 2018.

 

Plangrundlag

Lokalplan 51.E2.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A.

 

Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 1. Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed.
 2. Indsigelse mod støjgener fra virksomheder og ønske om, at miljøklasser reduceres.
 3. Bekymring om vedligeholdelse af grønne arealer.
 4. Ønske om, at oversigtsarealer ved indkørsel til Langvadbjergvej fra Ringkøbingvej beskrives og indtegnes i lokalplanen.
 5. Ønske om, at eksisterende støjvold skal bevares som den fremstår på nuværende tidspunkt.
 6. Bekymring om trafikken nær boligområdet Lerbjerg og Gødstrupvej samt ønske om, at matrikel 3bg kun må vejbetjenes fra Langvadbjergvej.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ad 1. Viborg Stiftsøvrighed anbefaler, at kommunen ikke giver tilladelse til bygning af høje master, skorstene eller lignende, der kan skæmme Snejbjerg Kirkes placering i landskabet. Forvaltningen anerkender, at bebyggelse i delområde I med en højde over 8,5 meter er uhensigtsmæssigt af hensyn til Snejbjerg Kirke. Forvaltningen anbefaler derfor følgende ændring:

 

skorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige for virksomhedens produktion eller områdets tekniske forsyning i delområde I, må have en højde af maksimum 8,5 meter.

 

Ad 2. Erhvervsområdet er beliggende op mod et boligområde, og derfor skal nuværende og fremtidige virksomheder overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Miljøklasser og afstande i forhold til boliger og lignende er vejledende. Såfremt en virksomhed ønsker at etablere sig i området, skal en konkret vurdering afgøre virksomhedens miljøklasse og om de vejledende grænseværdier for blandt andet støj kan overholdes. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de nuværende bestemmelser bør fastholdes.

 

Ad 3. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens drift af grønne arealer ikke skal fastsættes i lokalplaner. Idet formålet med den tidligere lokalplan 51.E2.1 Erhvervsområde i Snejbjerg blandt andet var, at etablere en grøn skærm mellem boligkvarter og erhvervsområdet, og dette nu er opfyldt anbefaler forvaltningen at § 11.5, som har følgende ordlyd, slettes.

 

§ 11.5 "Beplantning på nordsiden af støjvolden vedligeholdes af Herning Kommune."

 

Ad 4. Lokalplanen giver mulighed for genetablering af vejadgangen fra Ringkøbingvej til Langvadbjergvej som højre ind / højre ud. Oversigtsarealerne for vejadgangen jf. lokalplan 51.E2.1 Erhvervsområde i Snejbjerg er tinglyst på matriklerne 3bg, 3ly og 3lz Snejbjerg By, Snejbjerg. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at indføre bestemmelser om oversigtsarealer i lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Ad 5. Det er forvaltningens vurdering at afskærmningen skal bevares, dog ikke nødvendigvis som støjvolden fremstår i dag, idet det er støjvoldens funktion som er væsentlig og ikke udseende. Lokalplanen opsætter endvidere minimumskrav til støjvoldens dybde og højde. Støjvolden skal minimum være 3 meter høj og minimum 15 meter dyb. Forvaltningen anbefaler at § 9.8 ændres til:

 

"Der skal sikres mulighed for en støjvold, eller støjafskærmning med en placering i princippet som vist på kortbilag 2"

 

Ad 6. Det er forvaltningens vurdering, at parceller tilstødende Lerbjerg, kan vejbetjenes fra Lerbjerg. Forvaltningen vurderer at matrikel 3bg skal vejbetjenes via Langvadbjergvej og ikke Lerbjerg. Forvaltningen anbefaler at indsiger imødekommes, og at § 4.2 ændres til:

 

"Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej i princippet som vist på kortbilag 2.

 

De enkelte parceller vejbetjenes direkte fra Gødstrupvej, Lerbjerg, Langvadbjergvej og Ringkøbingvej. Matrikel 3bg skal vejbetjenes fra Langvadbjergvej."

 

Såfremt der åbnes for tilkørsel fra Ringkøbingvej til vej C-D skal vej A-B lukkes ved B."

 

Øvrige ændringer

Lokalplanen giver mulighed for biludstilling på grønt forareal i delområde Va, Vb og Vc. Der er på nuværende tidspunkt ikke bilforhandlervirksomhed i delområde Vb. Idet lokalplanens formål blandt andet er forskønnelse af vejforløbet Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstiller forvaltningen at § 9.4 ændres til:

 

"Arealer markeret som grønt areal på kortbilag 2, må ikke benyttes til oplag, parkering, men kan henligge som græsareal. Der kan opsættes fritstående skilte jf. § 8.19.

 

Det grønne areal kan benyttes til udstilling af bilforhandlere i delområde Va og Vc. Udstilling må foregå fra midten af grønt areal til Langvadbjergvej vejskel. Midterlinjen fremgår af kortbilag 2." 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

atskorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige for virksomhedens produktion eller områdets tekniske forsyning i delområde I, må have en højde af maksimum 8,5 meter,

 

at § 4.2 ændres til: "Den overordnende vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej i princippet som vist på kortbilag 2.

 

De enkelte parceller vejbetjenes direkte fra Gødstrupvej, Lerbjerg, Langvadbjergvej og Ringkøbingvej. Matrikel 3bg skal vejbetjenes fra Langvadbjergvej."

 

Såfremt der åbnes for tilkørsel fra Ringkøbingvej til vej C-D skal vej A-B lukkes ved B.",

 

at § 9.4 ændres til: "Arealer markeret som grønt areal på kortbilag 2, må ikke benyttes til oplag, parkering, men kan henligge som græsareal. Der kan opsættes fritstående skilte jf. § 8.19.

 

Det grønne areal kan benyttes til udstilling af bilforhandlere i delområde Va og Vc. Udstilling må foregå fra midten af grønt areal til Langvadbjergvej vejskel. Midterlinjen fremgår af kortbilag 2.", 

 

at § 9.8 ændres til: "Der skal sikres mulighed for en støjvold, eller støjafskærmning med en placering i princippet som vist på kortbilag 2",

 

at § 11.5: "Beplantning på nordsiden af støjvolden vedligeholdes af Herning Kommune" slettes.  

Beslutning

Tiltrådt idet § 9.8 ændres til: "Der skal sikres en støjvold eller støjafskærmning med en placering i princippet som vist på kortbilag 2".

 

Samt at interessenterne informeres om at Herning Kommunes vedligeholdelsesforpligtelse er uændret.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 foreløbigt vedtaget lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt.

 

Lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt har været i offentlig høring i perioden 22. juni 2017 til 7. september 2017. Der er indkommet

én indsigelse til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt vedtages med en ændring i lokalplanens afgrænsning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I udgør den østlige del af lokalplanområdet.

Delområde I skal anvendes til grønt område med boldbaner og bypark. Her kan være mulighed for leg, grill med videre. Området forbliver byens grønne område.

Delområde II udgør den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det må kun anvendes til boligformål i form af åben / lav boligbebyggelse, fælles friareal og areal til regnvandshåndtering.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højest være 30. Bebyggelsen må højest opføres i 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 meter.

Der er mulighed for at udstykke omkring 6-7 grunde inden for lokalplanområdet.

 

 

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 22. juni 2017 til 7. september 2017. I høringsperioden er der indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelse: 

Indsigelsen fra den kommende ejer af den tidligere Fasterholt skole, omhandler lokalplanens delområde I. Den kommende ejer er indstillet på at overtage delområde I, forudsat at området inklusiv ekisterende legeplads ved skolen, kan henligge som "bypark" og dermed fritages for skatteforpligtelser. Kilen ved den nordlige bevoksing som grænser op til Brandevej 6 foreslås skillet fra og kan siden udnyttes som haveareal.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen omkring indragelse af legepladsen ved skolen kræver en udvidelse af lokalplanens område og dermed en genfremlæggelse af lokalplanen med offentlig høring. Det er ikke muligt at udlægge et privat areal til offentlige formål, da kommunen i så fald kan være overtagelsespligtig på arealet.

Det er forvaltningens vurdering af bemærkningen omkring skat ikke vedrører lokalplanen da det er skat der udregner ejendomsskatten.

 

Der er forvaltningens vurdering, at indsigelsen omkring  Brandevej 6 bør imødekommes således at arealet udgår af lokalplanen så det med tiden er muligt at inddrage arealet til haveareal.

 

Det er forvaltningens vurdering af de indkomne bemærkninger til lokalplanforslag 73.B5.1 giver anledning til ændringer i lokalplanens afgrænsning mod Brandevej 6 og forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanforslaget vedtages med en ændring af lokalplanens afgrænsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanundvalget indstiller lokalplan 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt til endelig vedtagelse med en ændring af lokalplanens afgrænsning mod Brandevej 6.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Anders Madsen deltog ikke i udvalgets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr, 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et område ved Baggeskærvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning været i offentlig høring fra den 22. juni til den 7. september 2017.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslagene i høringsperioden. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Den nuværende kommuneplanramme 14.E19 giver mulighed for at placere erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder i miljøklasse 3 - 5. Der kan desuden placeres forlystelsesanlæg og særlige offentlige formål.

 

Tillæg nr. 19 giver mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning og tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 7. september 2017.

 

Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

 

Lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej udlægger et område i det sydvestlige Herning til erhverv, forlystelser og visse offentlige formål.

 

Hele området må anvendes indendørs forlystelsesanlæg, indendørs pladskrævende offentlige fritidsaktiviteter, håndværksprægede virksomheder, servicestationer, speditions- og transportvirksomheder samt produktions-, lager- og engrosvirksomheder.

 

Den nordlige del af området (delområdeI) må desuden anvendes til kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomheder.

 

I den sydlige del af området må der også etableres mere miljøbelastende virksomheder som værksteder og maskinfabrikker.

 

Bebyggelse må opføres i op til 3 etager og 16 meters højde.

 

Lokalplanen udlægger et areal til stifobindelse mellem Baggeskærvej og stoppestedet på Herning - Skjernbanen. Det sikrer offentlighedens adgang til stoppestedet.

 

I sammenhæng med stien skal en eksisterende beplantning bevares. Træerne tilfører området en landskabelig kvalitet og er med til at give togpassagererne en smuk og indbydende ankomst til området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 14.E19.2 til endelig vedtagelse uden ændringer 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

På Byrådets møde den 20. juni 2017 blev lokalplan nr. 51.B4.1 boligområde ved Drejet i Snejbjerg foreløbig vedtaget.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 7. september 2017. Der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Der er dog kommet en bemærkning til vejnavnet. Det indstilles, at vejnavnet ændres fra Stensbjergvænget til Siggaardsvænget.

 

Da der ikke er kommet indsigelser til lokalplanforlaget, og der ikke er udarbejdet tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanen, kan planen endelig vedtages af Byplanudvalget alene. Lokalplan nr. 51.B4.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er beliggende i den syd/østlige del af Snejbjerg. Området afgrænses mod vest af Drejet, mod syd af Asylgade, mod nord af eksisterende rækkehusbebyggelse og mod øst af et rekreativt område. Området er ca. 4.200 m². Området er tidligere offentligt ejet, og har været anvendt til dagsinstitution.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt/lav boligbebyggelse i maksimum 2 etager og med en makimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer. Vejbetjening til området kan ske fra Drejet og Asylgade.

 

Vejnavn

I forbindelse med den foreløbige vedtagelse af lokalplanen, blev vejnavnet for det nye boligområde fastsat til Stensbjergvænget. Der er dog kommet en bemærkning til vejnavnet fra en borger i Snejbjerg. Borgeren foreslår, at det nye boligområde får navnet Sigvænget eller Asylvænget. Umiddelbart syd for Drejet, hvor Sigkvarteret ligger i dag, lå Siggaard. Forvaltningen vurderer derfor, at det er nærliggende at navngive det nye boligområde Siggaardsvænget efter Siggaard. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endeligt vedtager lokalplan nr. 51.B4.1 boligområde ved Drejet i Snejbjerg, og
at vejnavnet for lokalplanområdet fastsættes til Siggaardsvænget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-19-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Ny planlægning for restaurantsformål på Lind Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen 14ao Lind By, Rind har ansøgt om dispensation til lokalplan 61.C3.1 for centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej. Ejendommen har tidligere været anvendt til dagligvarebutik. Ejer ønsker nu at etablere pizzaria samt butik med tilhørende lagerfaciliteter. Pizzeriaet som restaurant er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt, og at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov, som er bekendtgjort den 15. juni 2017.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen 14ao Lind By, Rind har ansøgt om dispensation til lokalplan 61.C3.1 for centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej. Ejendommen har tidligere været anvendt til dagligvarebutik. Ejer ønsker nu at etablere pizzaria, slagterbutik samt selskabslokaler. Restaurent er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

 

Nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for restaurant. Det er forvaltningens vurdering, at et pizzaria vil passe godt ind i områdets eksisterende struktur. Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af det ansøgte materiale bør igangsættes ny planlægning for området.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til restaurant i lokalplan 61.C3.1, således at ansøger ikke skal afvente udarbejdelsen af ny lokalplan forud for, at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag A - Udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort den 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan der gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om, at fjernelse af bygninger, anlæg m.v. ved dispensationens udløb skal ske uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for restauration i lokalplan 61.C3.1's anvendelsesbestemmelser.

 

Dispensationen behandles i TMU den 6. november 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes ny planlægning for området omfattet af gældende lokalplan 61.C3.1 Centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej, såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-9-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for boliger ved Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Henrik Thimsen

Sagsresume

En privat bygherre ønsker at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse på Granly 4 i Sunds. Etablering af det ønskede projekt kræver udarbejdelse af lokalplan.

 

På den baggrund behandlede Byplanudvalget den 14. august 2017 en sag om igangsætning af ny planlægning i form af lokalplan for boliger på Granly 4 i Sunds. Byplanudvalget besluttede dog at udsætte sagen med henblik på en uddybning af mulige støj- og lugtgener fra en nærliggende virksomhed.

Bygherre har derfor udarbejdet en beregning af støjforholdene, som er belyst i sagsfremstillingen nedenfor.

 

Det indstilles, at Byplanudvalget godkender igangsætning af ny planlægning i form af lokalplan for boliger på Granly 4 i Sunds.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Området omfatter Granly 4, matr. nr. 47a og 51 Thorup By, Sunds, og er ca. 0,5 ha. Området er ubebygget.

 

Området ligger i den sydøstlige del af Sunds. Området afgrænses af Baneparken med Alhedestien mod sydøst, Ilskovvej, en tankstation og boliger mod nordøst og en enkelt bolig og krydset Sundsvej/Ilskovvej mod sydvest.

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanamme 21.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade med følgende retningslinier:

 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
 • Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig.
 • Der skal etableres opholdsareal svarende til mindst 50% af boligetagearealet.

 

Lokalplanen kan holdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

 

Lokalplanens indhold og disponering

Bygherre har fremsendt 3 udkast til disponering af bebyggelse i området (Bilag 1).

Lokalplanen skal på den baggrund give mulighed for etablering af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Det vurderes, at der kan etableres ca. 5 boliger i form af åben/lav bebyggelse med grundstørrelser på 800-950 m2.

Det vurderes, at der kan etableres 8-14 boliger i form af tæt/lav bebyggelse (f.eks. som seniorboliger).

Området disponeres med vejadgang fra Granly.

 

Der er en række bindinger, som vil have betydning for disponeringen af området.

Der ligger en vejbyggelinje på Ilskovvej, som berører den nordlige del af lokalplanområdet. Desuden er der en vejret over lokalplanområdet til matr. nr. 47b, som skal fastholdes.

Der skal desuden etableres gennemgang i form af stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Granly til Baneparken.

Derudover skal lokalplanen give mulighed for etablering af støjafskærmning mod såvel Ilskovvej som erhvervsområdet på Thorupvej.

 

Historik

Der blev i 2014 udarbejdet et forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds. Lokalplanforslaget blev dog henlagt i november 2014 i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Byrådet begrundede henlæggelsen med en vurdering af, at lokalplanens mulighed for etablering af boliger ville begrænse de omkringliggende virksomheders udviklingsmuligheder.

 

I forbindelse med lokalplanforslaget, blev der udarbejdet et notat/en vurdering af de nærliggende virksomheders påvirkninger af det planlagte boligområde i forhold til støj- og lugtgener. Konklusionen var, at en placering af boligbebyggelse på Granly 4, nær erhvervsområdet i kommuneplanramme 21.E2, var uhensigstmæssig og i modstrid med Miljøstyrelsens vejledning. Det fremgik dog af sagsfremstillingen i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen på byplanudvalgsmødet den 20. oktober 2014, at etableringen af et nyt boligområde ikke ville give yderligere begrænsinger i virksomhedernes muligheder, da de allerede var placeret inden for en afstand af 100 meter til et forureningsfølsomt område.  

 

I forbindelse med den aktuelle behandling af sagen, er der i april 2017 foretaget en ny vurdering af de nærliggende virksomheders indflydelse på planlægning for boliger på Granly 4. Notatet/vurderingen er afgrænset til at omfatte autolakeringsværkstedet Midtjysk Autolakering A/S (tidl. Ret-Lak), Thorupvej 11D (Bilag 2). Konklusionen er, at etablering af det ønskede boligområde ikke vil give yderligere begrænsninger i virksomhedens udviklingsmuligheder eller fortsatte, lovlige anvendelse.

 

På den baggrund behandlede Byplanudvalget den 14. august 2017 en sag om igangsætning af ny planlægning i form af lokalplan for boliger på Granly 4 i Sunds. Byplanudvalget besluttede dog at udsætte sagen med henblik på en uddybning af mulige støj- og lugtgener fra virksomheden. Bygherre har derfor udarbejdet en beregning af støjforholdene, som er belyst i sagsfremstillingen nedenfor.

 

Vurdering af Midtjysk Autolakering A/S´s påvirkning af det planlagte boligområde - herunder støj- og lugtgener

I erhvervsområdet på Thorupvej (kommuneplanramme 21.E2) ligger virksomheden Midtjysk Autolakering A/S. I henhold til gældende kommuneplanramme må området kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Den mindste tilladte miljøklasse er 2 (klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger). Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 20 meter. Den maksimalt tilladte miljøklasse er 3 (klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse). Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 50 meter.

 

De væsentligste påvirkninger fra virksomheden Midtjysk Autolakering A/S er støj og lugt. Afstanden til lokalplanområdet fra virksomheden er ca. 40 meter (fra virksomhedens matrikelgrænse er afstanden ca. 25 meter). I følge Miljølovens autoværkstedbekendtgørelse §7 skal aktiviteter til autolakering etableres mindst 100 meter fra et forureringsfølsomt områdes ydre skel. I det pågældende tilfælde er der dog en dispensations-mulighed til afstandskravet på de 100 meter, da virksomheden er etableret før 1986.

 

Virksomhedsmiljø har i april 2017 udarbejdet et notat/en vurdering af de virksomheder i rammeområde 21.E2, som kan have indflydelse på planlægning af boliger ved Granly 4 i Sunds. Notat er afgrænset til at omfatte autolakeringsværkstedet Midtjysk Autolakering A/S, Thorupvej 11D (Bilag 2). Konklusionen er, at eftersom virksomheden Midtjysk Autolakering A/S allerede er placeret inden for en afstand af 100 meter fra et forureningsfølsomt område, er virksomheden allerede i dag begrænset i sine udvidelsesmuligheder. Etablering af boligområde på Granly 4 vil således ikke give yderligere begrænsninger i virksomhedens muligheder for at fortsætte eller udvide sine aktiviteter.

 

Som der fremgår af notatet/vurderingen af virksomheder fra 2017, er der er en dispensationsmulighed til afstandskravet på 100 meter fra autolakeringsvirksomheder til nærmeste forureningsfølsomme område (f.eks. anvendelse til boliger), hvis autolakeringsvirksomheden er etableret før 1986. Denne mulighed er ikke belyst i notatet/vurderingen udarbejdet i 2014, men fremgår dog af behandlingen af sagen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget på byplanudvalgsmødet den 20. oktober 2014, hvor byplanudvalget besluttede at henlægge sagen.

 

Forskellen i notatet/vurderingen udarbejdet i hhv. 2014 og 2017 ligger dermed primært i tolkningen/vægtningen af Miljøministeriets vejledning til brug i stituationer, hvor der etableres boliger i nærheden af en eksisterende virksomhed - og ikke omvendt. Vejledningen følger afstandskravet i Miljølovens autoværkstedbekendtgørelse §7, og anbefaler en minimumsafstand på 100 meter ved etablering af boliger i nærheden af eksisterende virksomheder.

 

Støj:

På baggrund af Byplanudvalgets udsættelse af sagen den 14. august 2017, har bygherre udarbejdet en beregning af støjforholdene (Bilag 3). Beregningen er ikke baseret på faktiske, målte forhold, men på et generelt skøn af typiske støjkilder med en simulering af en lydkilde på taget af virksomheden og to 2 lydkilder på facaden. I forlængelse af støjberegningen beskrives en vurdering af effektiviteten af eventuelle støjdæmpende tiltag.

 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i boligområder i dagtimerne er 45 dB. I følge støjvejledningen må autolakeringsværkstedets støjbelastning målt i erhvervsområdet ikke overstige 60 dB i dagtimerne (det forudsættes, at der ikke er stærkt støjende aktivitet i værkstedet i aften- og nattetimerne, da dette vil være i strid med autovækstedsbekendtgørelsen, som virksomheden er reguleret af).

 

På baggrund af beregningerne kan det konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at støjpåvirkningen fra autolakeringsværkstedet overstiger de tilladte 45 dB inden for lokalplanområdet i dagtimerne. Ifølge beregningen skal støjniveauet ved autolakeringsværkstedet/lydkilden være over 85 dB før grænseværdien på 45 dB for boligområde overskrides. Hvis støjniveauet skulle overstige 45dB, vil man kunne opnå en dæmpning af støjpåvirkningen på 5-6 dB med etablering af en støjskærm/mur ved lokalplanområdets afgrænsning mod syd/øst, og med samme højde som den primære støjkilde (f.eks. 3-4 meter).

 

Det skal bemærkes, at de vejledende grænseværdier for støj i et område udlagt til blandet bolig og erhverv er 10dB højere i dagtimerne (55 dB) end de vejledende grænseværdier for støj i et område, der udelukkende er udlagt til eller anvendes til boliger (45 dB). Jf. Planlovens § 15a skal lokalplanen, som udlægger et støjbelastet område til støjfølsom anvendelse, stille krav om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre, at de vejledende grænserværdier for støj kan overholdes, og dermed sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Skærpelsen af grænseværdien for støj skal dermed løses af bygherre inden for lokalplanområdet.

 

Lugt: Det eksisterende afkast på den pågældende virksomhed (Midtjysk Autolakering A/S) er 19,5 meter over terræn, hvilket burde være højt nok til at undgå gener for bygninger med en bygningshøjde på op til 8 meter inden for en afstand af 150 meter fra afkastet. Det skal dog bemærkes, at kommunen jf. Miljøloven (Luftvejledning 2001) kan give en bestående virksomhed påbud om forhøjelse af afkasthøjden eller lign., såfremt der konstateres væsentlige lugtgener.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender igangsætning af ny lokalplan for boliger på Ganly 4 i Sunds.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen, da han ikke mener, der skal bygges boliger på en grund så tæt på et eksisterende autolakeringsfirma

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-K02-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Orientering om stævning af Planklagenævnets afgørelse af klage over lokalplan for MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Byråd i vedtog i november 2015 en ny lokalplan for området ved MCH Messecenter Herning. Hotel Herning påklagede efterfølgende sagen. Planklagenævnet afgjorde i marts 2017, at de ikke kunne give Hotel Herning medhold i klagen. Hotel Herning har stævnet Planklagenævnets afgørelse. Stævningen fremsendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for MCH Messecenter fra november 2015 opfattes af sagsøger som uklar og urimelig byrdefuld over for sagsøger. Derudover mener sagsøger, at Herning Kommune har varetaget ulovlige formål ved give mulighed for at opføre et nyt hotel på MCH´s arealer på hjørnet af Vardevej og Messevejen, mens Hotel Herning ikke har mulighed for at udvide sin virksomhed. I den forbindelse påpeger sagsøger, at Herning Kommune er storaktionær i MCH, og at det bør tages med i betragtning af sagen.

 

Det vil sige, at stævningen handler om udøvelsen af det kommunale skøn og ikke formalia i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning og videregiver den til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Byplanudvalgets mødedatoer i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer i 2018.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2018.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere, og er sammenfaldende med KFU's mødedatoer.  

 

Januar

22

Februar

19

Marts

19

April

16

Maj

28

Juni

18

Juli

ferie

August

13

September

17

Oktober

22

November

26

December

17

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 30. oktober 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Vindmøller mellem Stakroge og Sandet

Der er truffet afgørelse i sagen om fem vindmøller på 150 meter mellem Stakroge og Sandet, hvor lokalplanen og VVM-redegørelse har været påklaget til det daværende Natur- og Miljøklagenævn. VVM-redegørelsen blev påklaget d. 9. januar 2017 og sagen er pr. 1. februar 2017 overdraget til Miljø- og Fødevareklagenævn. Klager havde bl.a. klaget over flere forhold i VVM-redegørelsen, herunder bl.a. naturundersøgelse, visualiseringer, grundvandsænkningens konsekvenser for beskyttede naturtyper, håndtering af forurenet jord og vurdering af adgangsveje. Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet sagen efter den daværende VVM-bekendtgørelse, da planlægningen er vedtaget før 1. januar 2017.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandlede følgende klagepunkter: habitatdirektivet, herunder beskyttelse af bilag IV-arter, traner, undersøgelsesmetoden, visualiseringer og grundvandssænkning (påvrikning af § 3- områder).

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet gav ikke klager medhold i klagen. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne.    

 

Sunds Sø Camping

Brev fra lejeren af Sunds Sø Camping om problemer i f.m. varsling om lukning af campingpladsen. (brevet blev udleveret til udvalgsmedlemmerne på mødet)

Beslutning

Meddelelserne gøres åbne.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-5-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Salg af areal