Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. juni 2014
Mødested: B2.01 - TEMAMØDE

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 rammeområde 41.BL2 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 1. april 2014, pkt. 124, forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde 41.BL2 i Tjørring.

 
Kommuneplantillægget her været i offentlig høring i perioden 9. april - 4. juni 2014, der er ikke indkommet nogle bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 omfatter en afgrænsning af rammeområderne 41.BL2 og 41.OF8.

Rammeområde 41.BL2 bliver udvidet mod syd for at give mulighed for, at der kan etableres liberalt erhverv og detailhandel i området. Kommuneplanrammens samlede detailhandelsareal udvides ikke.  

Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 41. BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde 41.BL2 i Tjørring til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.
Torben Clausen deltog ikke i behandlingen.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.BL2.2 for Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 1. april 2014, pkt. 125, forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde Bytoften 78 i Tjørring.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 9. april - 4. juni 2014, der er indkommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring giver mulighed for at området kan ændre anvendelse fra offentligt område til centerområde, hvor det er muligt at etablere liberalt erhverv og detailhandel med udvalgsvarer op til 1000 m².
Lokalplanområdet ligger ud mod Tjørring Hovedgade med vejadgang fra parallelvejen
Bytoften. Området er naturligt sammenhørende med den øvrige bebyggelse langs Tjørring Hovedgade.
Der er udlagt et byggefelt og en byggelinie ud mod Tjørring Hovedgade, ligesom der i
lokalplanen er beskrevet, hvilken karakter beplantningen skal have mod de omkringliggende veje.

 

Der er indkommet én bemærkning fra EnergiMidt som vedrører ledninger i området. Ledningerne har inden indflydelse på planforslaget da de ligger i kanten af lokalplanens område og derved i den grønne bræmme og uden for byggefeltet.


Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-
2024 for området.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag 41.BL2.2 for Centerområde Bytoften 78 i Tjørring til  endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.
Torben Clausen deltog ikke i behandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principgodkendelse af ansøgning om ændret anvendelse af Nørregade 44

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om ombygning og energirenovering af Nørregade 44. Ansøger ønsker at indrette den nuværende kontorbygning, som tidligere har huset arbejdsformidlingen, til ungdomsboliger eller mindre boliger.

 

Den nuværende bygning er fra 1968 og trænger til en renovering. Den er opført i den tids overdimmentionerede betonbyggestil med store gennemløbene betondragere, som får huset til at virke tungt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nørregade 44, matr. nr. 232a, er planmæssigt omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B10 og Byplanvedtægt nr. 15.
 
For at skabe et plangrundlag der kan muliggøre det ansøgte, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for at ændre bebyggelsesprocenten, og der skal udarbejdes en lokalplan for at klarlægge anvendelse og udnyttelse.

 

Der er fremsendt ansøgning med skitseforslag. Ansøger ønsker at energirenovere bygningen og bygge den om til mindre boliger.

Bygningen tænkes i samme antal etager som den den fremstår i dag dog flyttes facadelinjen på den øverste etage lidt frem i facadelinjen. Facadeudtrykket bliver i et nutidigt formsprog med referencer til det eksisterende hus. Betonfacaden efterisoleres og gives en hvid pudset overflade, og der isættes nye vinduer og partier i træ så huset får et mere varmt udtryk og kommer til at ligne en boligblok."

 

Ud fra et arkitektfagligt synspunkt forekommer skitseforslaget godt og velovervejet. Der er en god variation af boligstørrelser i den mindre kategori, fra 42 m2 til 83 m2. De fleste boliger vil være ensidigt belyst, hvilket ofte vil være en konsekvens når et kontorbyggeri med en stor husdybde, indrettes til boliger.

Forvaltningen vurderer, at ombygningen vil give bygningen et arkitektonisk løft idet bygningen vil komme til at virke mere enkel og let end den nuværende bygning.

 

Ud fra et planmæssigt synspunkt giver det god mening at tilføre området flere boliger. Det hidtidige kontorbyggeri ligger i et rammeområde hovedsageligt for åben - lav boligbebyggelse. På den modsatte side af Nørregade er det tidligere plejehjem ved at blive indrettet til almene ungdomsboliger. Den sammensætning af mindre boliger som skitseforslaget indeholder kan passe godt ind ved overgangen fra et større åben - lav boligområde til den indre by med lidt tættere bebyggelse.

 

Et tillæg til kommuneplanen kan endvidere befordre en tiltrængt afklaring af kommuneplanrammerne i dette område.

 

Forvaltningen anbefaler at fremme ansøgningen ved at igangsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for kontorbebyggelsens område.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter at der skal udarbejdes en projektlokalplan for Nørregade 44 samt tillæg til kommuneplanen.

Beslutning

Tiltrådt.
Torben Clausen deltog ikke i behandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-1-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse af ændring af planlægning for et område til butikker i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 27. maj 2013 ansøgning om overtagelse, alternativt ændring af planlægningen for ejedommen Gullestrupvej  53 og 55. Udvalget besluttede at fastholde planlægninegn i området. Der er indkommet en ny henvendelse om ændring af planlægningen i området.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ny anmodning om, at planlægningen for ejendommene Gullestrupvej 53 og 55 ændres.

 

Lokalplan 15.C2.1 for centerområde i Gullestrup er vedtaget d. 25. november 2008. Lokalplanen giver mulighed for dagligvarebutikker til områdets egen forsyning, liberale erhverv, fælleslokaler og andre kulturelle funktioner, men ikke boliger.

 

Ejeren af Gullestrupvej 53-55 er fraflyttet ejendommen, men har ikke kunnet sælge denne, og angiver at det er fordi lokaplanen ikke giver mulighed for boliger, at et salg ikke er muligt.

 

Lokalplan 15.C2.1 er i sin tid udarbejdet for at give mulighed for et nyt centerområde, der kan binde Gullestrup sammen og skabe nye kulturelle og rekreative muligheder samt indkøbsmuligheder for byens bogere.

 

En eventuel ændring af planlægningen vil kræve en ny lokalplan samt tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Den gældende lokalplan er i sig selv ikke til hinder for at ejendommen kan benyttes til boligformål, da der er tale om en eksisterende lovlig anvendelse som kan fortsætte.

 

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne skabes nye udviklingsmuligheder for Gullestrup ved at udvide området med centerformål mod vest og få en bymæssig sammenhæng med kirkeområdet og dermed binde Gullestrup bedre sammen. Planlægningsmæssigt kan det f.eks. ske ved at udvide mod vest og lade dette område danne afgrænsning for en ny lokalplan, der giver mulighed for boligformål. Forvaltningen finder det afgørende, at der opretholdes en mulighed for at der i området kan etableres butikker til områdets lokale forsyning, da der efter alt at dømme vil blive beheof herfor i takt med at der opføres nye boliger i Gullestrupområdet og den østlige del af Tjørring.

 

Der er i bilaget udarbejdet skitseforslag til hvordan området kan udbygges med boliger, samtidig med at der opretholdes mulighed for butikker i området.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af lokalplanområdet mod vest med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for boliger.

Beslutning

Der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af lokalplanområdet mod vest med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for familieboliger.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Thomsen, Karin Skov Aggerholm

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2009 lokalplan 31.E8.2 for et erhvervsområde ved Hammerum Syd. Lokalplanen blev i sin tid vedtaget som grundlag for et privat byggemodningsprojekt. Hovedanvendelsen indenfor lokalplanens område er virksomheder med et særligt behov for tunge transporter og meget trafik. Byggemodningen af erhvervsområdet er endnu ikke realiseret.

 

Området grænser op til boligområdet ved Tangsøparken som omfatter et større område til rekretive formål i form af en større sø, samt boliger. Der er grunde til salg i den kommunale byggemodning ved Tangsøparken. I forbindlelse med en gennemgang af de områder som er udlagt til erhverv og boliger i kommunen, foreslår forvaltningen at en del af området ved Tangsøparken som er rekreativt område udlægges til lettere erhverv, som ikke er støjfølsomt eller støjbelastende. Det vurderes at arealet derved kan blive mere attraktivt for virksomheder at etablere sig i.

Sagsfremstilling

Udviklingen i Hammerum Syd, mellem Hammerum i nord, motorvejen i syd, Fasttrupvej i vest og Kølkærvej i øst, er for en betydelig del reguleret af to lokalpaner til henholdsvis transporttunge erhvervsvirksomheder og boliger. En del af området er fortsat landbrugsareal, og derfor ikke detailplanlagt. Erhvervsområdet er en del af en kommende udvidelse af HI-Park mod vest, og boligområdet er en del af en kommende udvidelse af boligområdet i Hammerum. Mellem disse områder er der udlagt et større rekreativt område til en sø samt et ubebygget rekreativt område.

 

Udviklingen i grundsalget følges løbende, og det vurderes, at interessen for særligt erhvervsområdet kan øges, hvis der skabes mulighed for at lettere erhvervskategorier kan etableres i området, f.eks. liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder og ligende, som ikke er støjbelastende eller støjfølsomme.

 

Det må endvidere konstateres, at den del af boligområdet som ligger længst mod vest, er placeret ret tæt på jernbanelinjen mellem Herning og Århus, og selvom området uden problemer kan anvendes til boliger, kan det ikke udelukkes, at nærheden til jernbanen kan have betydning for interessen for dette område. Der foreslås derfor, at området indgår som en del af et nyt landskabsområde og erhvervsområde mellem de allerede udlagte områder til transporttunge virksomheder og boligområdet.

 

Disse ændringer forudsætter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan, som delvist aflyser og ændrer den vestlige del af lokalplanen for den vestlige del af Tangsøparken. Den nye lokalplan bør endvidere ophæve arealudlægget til rekreative areler, da alene trafikstøjen fra motorvejen gør at de vejledende grænseværdier for støj i det rekarative område kun vanskeligt kan overholdes. I stedet foreslås, at der som en del af byggemodningen i området udgraves en mindre sø, som placeres i "læ" for trafikstøjen af et bakkelandskab, om beplantes med skov, sådan som det f.eks er sket mellem Koustruppaken og Fejerskovparken og Motorvejen ved Lind. Der vi i løbet af en meget kort årrække blive behov for nye arealer til oplagring af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, og netop dette område vil være særdeles attraktivt på grund af den meget centrale placering tæt på Herning, hvor en betydelig del af byggerierne vil komme.

 

Det vurderes, at der med en mindre ændring af planlægningen i området kan skabes nye attraktive muligheder for såvel erhverv som boliger i Hammerum Syd.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at planlægingen i Hammerum Syd ændres som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Placeringsmuligheder for midlertidige hotelfunktioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Der har været flere henvendelser til Herning Kommune vedr. placeringsmuligheder for midlertidige hotelfunktioner til håndværkere i tilknytning til DNV-Gødstrup. Hotelfunktionen kan ikke placeres i landzone pga. byggeloven, som ikke tillader midlertidig byggeri der overskrider 6 uger, hvilket denne hotelfunktion vil gøre. Muligheden for at placere en midlertidig hotelfunktion i mere end 6 uger, er derfor begrænset til lokalplanlagte områder, hvor anvendelsen giver mulighed for hotelfunktioner.
 
Byplanudvalget skal prioritere placeringsprincipperne for midlertidige hotelfunktioner.  

Sagsfremstilling

Der har været flere henvendelser fra firmaer som ønsker at placere midlertidige hotelfunktioner til håndværkere i umiddelbar nærhed af byggepladsen ved Hospitalsprojektet i Gødstrup. Region Midtjylland ønsker ikke at have overnatning i forbindelse med byggepladsen, og der er derfor en efterspørgelel på placeringsmuligheder i nærheden af byggepladsen. Hotelfunktionen har en størrelse på 50-100 værelsesenheder og kan pga. af byggeloven ikke placeres i landzone, da både varighed og omfang overstiger det tilladte.
 
Placeringsmulighederne kan opdeles i tre kategorier. Den første kategori er lokalplanlagte områderslag som er under udarbejdelse, hvor det også bliver muligt at placere hotelfunktioner. Den tredje kategori er ikke planlagte områder, som med fordel kan udvikles til hotelfunktion og andre mere langsigtede formål med nye kommuneplanrammer og lokalplaner.
 
Oplæg til placering af midlertidig håndværkerhotel:
 
Prioritet 1:
Den første kategori af placeringsmuligheder omfatter lokalplan nr. 51.B16.1 for Boliger, golfbane og institutionsområde ved Langvadbjerg, hvor det er muligt at etablere hotel og vandrehjem. Lokalplanområdet er placeret mellem Hernings vestlige industrikvarter og Snejbjerg, og er det område med mulighed for hotelfunktioner som ligger tættest på Gødstrup. Andre planlagte områder til hotelfunktion er placeret nærmere midtbyen.

Andre områder, som kan udvikles med en ny planlægning er Snejbjerg gamle skole og den vestlige del af Herning Park Camping eller hele campingpladsen kan i en begrænset periode anvendes, såfremt skurbyen får en særlig udformning som "hytteby".

 
Prioritet 2:
Den anden kategori omfatter lokalplanområder som er under udarbejdelse. De to af områderne er industrikvarterer i Hernings vestlige del. Det drejer sig om lokalplanforslag nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget og lokalplanforslag nr. 14.E4.3 for Erhvervsområde ved Platanvej. De ældre industrikvarterer er en oplagt placeringsmulighed for midlertidige hotelfunktioner, da denne form for bebyggelse vil passe bedre ind end i et traditionelt boligkvarter.
 
Prioritet 3:
Den tredje kategori omfatter de områder som med en ny planlægning kan udvikles til at indeholde hotelfunktioner. For nærhed til byggepladsen og en langsigtet udvikling af området omkring DNV-Gødstrup, kan der udarbejdes en ny planlægning for området syd for Gødstrup. Dette område kommer til at ligge ved hovedtilkørslen til DNV og kan hænge sammen med den kommende planlægning af Helstrup.

Forvaltningen anbefaler, at planlægningen for midlertidige hotelfunktioner afventer tilhedsplan for Helstrup.
 
Fordele ved prioritet 1 placeringer er, at der allerede eksisterer en planlægning som tillader hotelfunktioner, og det er derfor muligt at søge om opførelse med det samme. Lokalplan nr. 51.B16.1 ligger ligeledes i umiddelbar nærhed af DNV-Gødstrup (ca. 2 km).
Ulempen er, at områderne ofte har en igangværende planlægning, hvor midlertidige hotelfunktioner ikke nødvendigvis passer ind. Ved de planlagte områder nærmere bymidten passer midlertidig byggeri ofte ikke ind i den bymæssige sammenhæng.
 
Fordele ved prioritet 2 placeringer er, at områderne ofte er industriområder med i forvejen blandet bebyggelse hvor midlertidig hotelbyggeri (eks. containerbyggeri) kan passe fint ind.
Ulempen er, at disse områder ikke ligger i gåafstand fra DNV, og ofte består af traditionelle industrigrunde, som har en højere pris end ubebyggede områder.
 
Fordele ved prioritet 3 placeringer er, at den midlertidige hotelfunktion er et godt udgangspunkt for en ny planlægning af et område, hvor man samtidig kan indarbejde planlægningen for de permanente rammer som skal erstatte hotelfunktionen.
Ulempen er, at udnyttelsen af disse områder til midlertidig hotelfunktion kræver en ny planlægning, som har en længere tidshorisont.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at midlertidige hotelfunktioner såsom skurby placeres efter prioritet 1 til 3 

Beslutning

Der sendes en fornyet forespørgsel til Region Midt om placering af skurby på byggepladsen.
Som sekundær løsning peges der på området omkring 1: Campingpladsen. 2: Teglvænget. 3: Langvadbjerg.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-229-14 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 63, 7400 Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen,

Sagsresume

I 2012 blev en sag om nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Vestergade 63, 7400 Herning, behandlet og godkendt.

Bygningen blev dengang ikke revet ned, og der søges nu påny om nedrivning af bygningen.
 
Bygningen har middel bevaringsværdi på 4. 
 
Bygningen anvendes som kirkekontor til Vestre kapel, og de nuværende rammer er blevet for små og bygningen er utidssvarende og uøkonomisk at ombygge og renovere.
 
Bygningen ønskes erstattet med en ny bygning i samme stil som de øvrige bygninger på ejendommen, der efter ombygning vil fremstå som en samlet bebyggelse.

Sagsfremstilling

Den 21. september 2012 er Vestergade 63 blevet besigtiget af forvaltningen med det formål at give en samlet  vurdering af bygningens bevaringsværdi.

Ejendommen udgør en del af et tolænget anlæg, hvor den bygning, som ønskes nedrevet, ligger længst mod øst. Ejendommen anvendes i dag til kirkegårdskontor, og er beliggende på den del af Vestergade, hvor bebyggelsen ved vejen bliver mere spredt grundet kirkegården og de grønne arealer ved Vestervangsskolen.

Vestergade 63 er i Herning Kommuneatlas udpeget med en middel bevaringsværdi på 4. Bygningen er oprindeligt opført som enfamiliehus i 1902, og fremstår som et tidstypisk, velproportioneret mindre hus i én etage med sadeltag.

 

Bygningen har gode detaljer i murværket, bl.a. en fint detaljeret, muret gesims. Dør og vinduer er uoriginale. Der er endvidere isat et tagvindue i den nordlige tagflade mod Vestergade. Bygningen passer i kraft af sin placering, skala, sine materialer og sit formsprog fint til området, men besidder ikke umistelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier.

Ansøgningen skal sendes i offentlig høring i 4 uger, dette vil ske efter byplanudvalgets møde. Ved den første sagsbehandling og høring indkom der indsigelse fra Herning Museum, der fandt det betænkeligt, at Herning Kommune giver tilladelse til at rive bevaringsværdige huse ned for at give plads til nye, moderne bygninger. Nedrivningstilladelsen blev meddelt på trods af indsigelsen. 

 

Det er forvaltningens faglige vurdering, at bygningen på de foreliggende oplysninger kan nedrives, idet en ombygning til det ønskede formål vil være for bekostelig samt at bygningen ud fra en arkitektonisk vurdering vil kunne undværes i gadebilledet. Herunder at det nye projekt arkitektonisk vil give en bedre sammenhæng med de nuværende bygninger til kirkens administration.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at den tidligere beslutning om at bygningen kan nedrives, fastholdes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-258-14 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Sinding Hovedgade 15 - Nedrivning af bevaringsværdig bygning efter brand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Sinding Hovedgade 15 er tidligere købmandsbutik, nu registreret som enfamiliehus med mindre erhvervsareal, nedbrændt. Bygningen ønskes nedrevet og erstattet med garage.

Sagsfremstilling

Ejendommen Sinding Hovedgade 13-15 består af 2 enfamileihuse, samt en let carportbygning sammenbygget med den nedbrændte bolig.

Sinding Hovedgade 15 er en tidligere købmandsbutik, og bygningen er registreret som bevaringsværdig i kategori 6 (middel bevaringsværdi). Bygningen brændte d. 6/12-13 sammen med bagvedliggende udhus og carport, og står som brandtomt.

Resterne af bygningen ønskes nedrevet, og istedet ønskes opført en garage på bygningens gamle sokkel, som garage for Sinding Hovedgade 13.

 

Sagen skal sendes i offentlig høring i 4 uger, dette vil ske efter byplanudvalgets behandling af sagen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være bekosteligt at genopføre den gamle bygning efter brand. Funktionen som landsbykøbmand er ikke længere realistisk, og den overflødige bygning har senest været brugt som bolig nr. 2 på ejendommen.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at resterne af den bevaringsværdige bygning tillades nedrevet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Orientering om debatfase for vindmølle ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

I forbindelse med afholdelse af debatfase for et vindmølleprojekt ved Herning Varmforzinkning, er der indkommet 14 bemærkninger. Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger, så de kan indgå i det kommende arbejde med VVM-redegørelsen.

Sagsfremstilling

Debatoplægget for Herning Varmforzinkning har været i offentlig høring i perioden 16. april til 14. maj 2014. Der har været udsendt høringsbrev til naboer (ejere, lejere og virksomheder) inden for 800 meter fra møllens ønskede placering. Derudover har der været udsendt høringsmail til berørte offentlige myndigheder via email.
 
Der er i alt indkommet 14 bemærkninger fra myndigheder og virksomheder i området. Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboboliger i området. Se bilag 1 for de samlede bemærkninger.

 1. PcP A/S Vildbjerg

 2. Vestjyske Net

 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet

 4. Erhvervs- og Vækstministeriet

 5. Banedanmark

 6. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

 7. Energinet.dk

 8. Energitilsynet

 9. Ringkøbing-Skjern Kommune

 10. Kirkeministeriet

 11. Erhvervs- og Vækstministeriet

 12. TDC

 13. Beredskabsstyrelsen

 14. Herning Vand

 

Bemærkning nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 og 14 har ingen bemærkninger til projektet.


1. PcP ønsker at vide, om projektet kan tænkes større, og om det kan forhindre lignende projekter i fremtiden.

 

7. Energinet.dk oplyser, at lynnedsslag i vindmøller kan give skader på elkabler op til 50 meter væk. Nærmeste eksisterende og planlagte kabler er dog længere væk end 50 meter. 

 

10. Kirkeministeriet ønsker en belysning af såvel indsyn som udsyn i forbindelse med VVM-redegørelsen.

 

11. Erhvervs- og Vækstministeriet oplyser, at vindmøller kan forringe signaler for radiokæder, hvis de placeres inden for 200 meter af en sigtelinie. Radiokædeoperatører er selvstændigt høringsberettigede.

 

Ad. 1: På grund af lovkrav om 4 gange møllens totalhøjde til nærmeste nabobolig kombineret med en politisk beslutning i Herning Kommune om kun at opstille møller på mere end 100 meter, er der kun én mulighed for opstilling af en enkelt vindmølle i hele industriområdet nord for Pugdalvej i Vildbjerg. Denne ene mulighed ligger placeret på Herning Varmforzinknings matrikel, og muliggør opstilling af en vindmølle i tilknytning til denne virksomhed, da afstandskravet til boliger på denne placering er overholdt. Der er således ikke mulighed for at tænke projektet større, idet der ikke kan opstilles yderligere vindmøller inden for industriområdets afgrænsning. Dermed vil opstilling af denne mølle ikke forhindre opstilling af andre møller i industriområdet, idet dette i forvejen ikke er muligt.
 
Ad. 7: Taget til efterretning.
 
Ad. 10: VVM-redegørelsen vil indeholde både visualiseringer og tekst, der viser og beskriver såvel indsyn til som udsyn fra kirken, og den påvirkning, møllen måtte få herpå.
 
Ad. 11: De enkelte radiokædeoperatører er blevet hørt selvstændigt. Der er ikke radiokædesigtelinjer inden for 200 meter af møllens placering.


Det kommende arbejde med VVM-redegørelsen vil indarbejde de indkomne bemærkninger, og VVM-redegørelsen vil indeholde et afsnit om de indkomne bemærkninger.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager de indkomne bemærkninger fra debatfasen til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om Pulje til landbyfornyelse 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg

Sagsresume

På mødet den 22. april 2014 (pkt. 61, Pulje til landbysfornyelse - strategi) har Byplanudvalget besluttet at Herning Kommune med Pulje til landsbyfornyelse 2014 ønsker at fokusere på nedrivning, samt at der skal ske en prioritering af ansøgningerne i henhold til den prioritering af ejendomme (efter bl.a. synlighed), der tidligere er fastsat med "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald".

 

Det blev også besluttet, at de ejendomme, som Herning Kommune allerede har registreret i forbindelse med ovennævnte handlingsplan, skal prioriteres forud for andre ansøgninger i forbindelse med Pulje til landsbyfornyelse 2014.  

 

Byplanudvalget har ønsket at se en liste (B, jf. bilag 1), med de ejendomme, der er registreret i forbindelse med arbejdet med handlingsplanen, og som vurderes at opfylde kriterierne for at få støtte til nedrivning med Pulje til landsbyfornyelse 2014 (bilag 2).

Sagsfremstilling

Forholdet mellem Handlingsplanen og Pulje til landsbyfornyelse 2014

Herning Kommune godkendte i 2010 "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald".

Handlingsplanen omhandler blandt andet ejendomme, der skal kondemneres og evt. påbydes nedrevet.

 
Handlingsplanen indholder en prioritering af ejendomme efter blandt andet synlighed og påvirkning af omgivelserne. Denne prioritering har Herning Kommune også valgt at bruge som prioritering af ansøgninger i forbindelse med Pulje til landsbyfornyelse 2014, som det fremgår af nedenstående uddrag fra annoncetekst med kriterier for støtte til nedrivning.

 

Som del af handlingsplanen har forvaltningen løbende registreret forfaldne ejendomme i kommunen på baggrund af henvendelser fra primært naboer og andre borgere. Ejendommene er vurderet med henblik på at afgøre, om de er kondemnable. Denne registrering fremgår af en liste (A, jf. bilag 1), der fungerer som et dynamsik arbejdsdokument.

 

Med Pulje til landsbyfornyelse 2014 har Herning Kommune valgt at fokusere på nedrivning. Med puljen kan den enkelte bygningsejer søge tilskud til nedrivining, og kommunen har dermed mulighed for at indgå frivillige aftaler om nedrivning og få fjernet nogle af de forfaldne ejendomme, som kommunen jf. Byfornyelsesloven, ellers har pligt til at kondemnere og evt. påbyde nedrevet (evt. mod erstatningskrav).

 

Ansøgningskriterierne for støtte til nedrivning med Pulje til landsbyfornyelse 2014 er dels nogle overordende betingelser jf. Byfornyelsesloven og dels Herning Kommunes prioritering af ejendomme, der er overført direkte fra handlingsplanen.

 

I forbindelse med annonceringen af Pulje til landsbyfornyelse 2014 har forvaltningen vurderet, hvilke af de allerede registrerede, forfaldne ejendomme jf. handlingsplanen (A, jf. bilag 1), der opfylder kriterierne til at søge støtte til nedrivning med Pulje til landsbyfornyelse 2014. Disse ejendomme fremgår af en ny liste (B, jf. bilag 1), og er prioriteret i henhold til den prioritering fra handlingsplanen, det også er besluttet at benytte med puljen.

 

Det anbefales, at de to ejendomme på listen (bilag 2), Bjalderbækvej 12 og Gl. Skolevej 4, der vurderes at opfylde kriterierne for støtte til nedrivning med Pulje med landsbyfornyelse 2014 og er omfattet af hhv. 2. og 4. prioritet, opfordres til at søge støtte til nedrivning og prioriteres forud for andre ansøgninger, jf. Byplanudvalgets beslutning den 22. april 2014.
 
Kriterier for støtte til nedrivning med til Pulje til landsbyfornyelse 2014 

Uddrag af annoncetekst:

 

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og til bygninger i det åbne land.

Puljemidlerne kan, jf. Herning Kommunes prioritering, anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet.

 

Herning Kommune har desuden besluttet at prioritere indkomne ansøgninger i henhold til den prioritering, der allerede er vedtaget med "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald":

 1. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

 2. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.

 3. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier mv.

 4. Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener.

 

Der kan gives støtte til private en- og tofamilieshuse, private udlejningsejendomme, andelsboligejendomme, bygninger med blandet beboelse og erhverv samt erhvervsbygninger beliggende i byer under 3.000 indbyggere. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer.
Støtte til arbejderne, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side skal fratrækkes den udgift, der søges støtte til.
Betingelser

 • Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler.

 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet skriftligt tilsagn om støtte.

 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker.

 • Puljemidlerne kan kun tildeles bygninger, der enten ligger i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

 • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav.

  

Pulje til landbyfornyelse 2014 blev annonceret den 28. maj og har ansøgningsfrist den 20. august 2014.

 

Herning Kommune har søgt om del i de statslige midler til Pulje til landsbyfornyelse i 2015. Ministeriet forventer at kunne udmelde den forventede størrelse af kommunens ramme i slutningen af juni 2014. Det bemærkes, at udmeldingen naturligvis vil ske med forbehold for puljens endelige vedtagelse på finansloven.

 

Nedrivning

Kommunens afgørelsen af om en bygning er nedrivningsmoden tager som udgangspunkt afsæt i Byfornyelseslovens §75, men afhænger af en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Uddrag af Byfornyelseslovens §75: 

Stk. 2. Ved skønnet over, om benyttelsen af boliger og opholdsrum er forbundet med sundhedsfare, skal der navnlig tages hensyn til, om de pågældende boliger eller opholdsrum væsentligt afviger fra et eller flere af de mindstekrav, som er nævnt i stk. 3 og 4.


Stk. 3. Alle beboelses- og opholdsrum skal
1) yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj,
2) have fyldestgørende adgang for dagslys,
3) have forsvarlig adgang for luftfornyelse i almindelighed gennem et eller flere oplukkelige vinduer direkte til det fri,
4) have mulighed for tilstrækkelig opvarmning og

5) have et tilfredsstillende indeklima.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning og,

 

at ejendommene Bjalderbækvej 12 og Gl. Skolevej 4, der allerede er registreret og opfylder kriterierne for støtte med Pulje til landsbyfornyelse 2014, og som er omfattet af hhv. 2. og 4. prioritet i handlingsplanen for "Sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme", opfordres til at søge støtte til nedrivning og prioriteres forud for andre ansøgninger.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
 
At ejendommene Bjalderbækvej 12 og Gl. Skolevej 4 afventer behandling og indgår i prioriteringen i den kommende ansøgningsrunde.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om Grøn Ordning og frivilligt arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Faldborg

Sagsresume

Projekter baseret helt eller delvist på frivillig arbejdskraft, har ikke været tilskudsberettigede efter Grøn Ordning, hvilket Herning Kommune har stillet spørgsmål til ved Energinet.dk.
 
Derfor har Herning Kommune ønsket en redegørelse for hvorfor Energinet.dk tolker frivillig arbejdskraft som ikke værende i overensstemmelse med ”Grøn Ordning”, herunder en redegørelse for den lovgivningsmæssige baggrund herfor.
 
På baggrund heraf, har Energinet.dk nu valgt at ændre administrationspraksis, således at projekter baseret helt eller delvist på frivillig arbejdskraft også kan være tilskudsberettigede efter Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014, pkt. nr. 18, ønsket at få forelagt udkast til brev vedrørende anbefalinger til Energinet.dk, med forbedrede kriterier for tildeling af midler fra Grøn Ordning.

 

Baggrunden herfor var afvisningen af projekter baseret på frivillig arbejdskraft i forbindelse med Grøn Ordning.

 

Udkast til brev til Energinet.dk blev forelagt Byplanudvalget den 22. april 2014, pkt. nr. 79, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014, pkt. nr. 145,og Byrådet den 6. maj 2014, pkt. nr. 162, inden det blev fremsendt til Energinet.dk den 9. maj 2014.  
Herning Kommune har den 11. juni 2014 modtaget svar fra Energinet.dk vedrørende projekter baseret på frivillig arbejde, hvori Energinet.dk svarer at: ”Vi vil, som beskrevet, tilrette vores praksis og vejledningen for grøn ordning, således at det fremgår, at der er mulighed for at søge om tilsagn om tilskud til anlægsarbejder udført ved frivillig arbejdskraft.” Svar fra Energinet.dk er vedlagt i bilag 1.

 

Forvaltningen ændrer Herning Kommunes administrationspraksis mm. i overensstemmelse med udmeldingen fra Energinet.dk.

 

Ansøgningsrunder for Grøn Ordning Sunds og Grøn Ordning Abildå, har ansøgningsfrist den 3. september 2014. Ændringen af Energinet.dk’s administrationspraksis annonceres på hjemmesiden.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Energinet.dk’s tilbagemelding om ændring af administrationspraksis tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl