Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 29. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På mødet den 25. juni 2012, pkt. 98, besluttede Byplanudvalget, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for Aulum Kristne Friskole og Børnehave med mulighed for udvidelse af skolens nuværende areal. Byplanudvalget besluttede desuden, at der i forbindelse med lokalplanen skal udarbejdes en infrastrukturaftale, så Aulum Kristne Friskole bidrager økonomisk til en trafiksikker passage af Skolegade.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri til skole-, institutions- og fritidsformål på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal på Østergade 11 samt et område på cirka 5000 m2 umiddelbart øst for skolens nuværende areal.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.OF4.1 for et område til skole, institutioner og fritidsformål på Østergade i Aulum omfatter et areal på cirka 20.000 m2 i den sydøstlige del af Aulum.

 

Størstedelen af området rummer Aulum Kristne Friskoles nuværende aktiviteter med undervisningsbygninger, hal, parkering og friarealer, mens den østligste del af området er udlagt som offentligt grønt område omkring Tved Bæk. Aulum Kristne Friskole ønsker at købe dette areal for at give mulighed for at opføre en børnehave i tilknytning til skolen. Børnehaven forventes startet op 1. januar 2013 i en midlertidig pavillon på skolens nuværende område.

 

Herning Kommune har indgået en låneaftale med Aulum Kristne Børnehave om, at børnehaven pr. 1. oktober 2012 kan benytte en del af det offentlige grønne område til legeplads, da det ikke er i strid med den eksisterende lokalplan for området. Låneaftalen indeholder blandt andet betingelser om, at der fortsat skal være offentlig adgang til arealet, og at opstillede legeredskaber skal være godkendt efter gældende regler.

 

Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse er placeret mod Østergade sammen med parkeringsarealerne, mens den nordlige del af området er udlagt til friarealer. Denne struktur videreføres på det nye areal, som lokalplanen inddrager mod øst. Den sydlige del af det nye område udlægges til byggefelt, mens der i den nordlige del kan etableres friareal. Mellem de eksisterende bygninger og det nye byggefelt er der mulighed for at anlægge parkering, som både vil kunne benyttes af skole og børnehave.

 

For at sikre en harmonisk afgrænsning af lokalplanens område mod det offentlige grønne område omkring Tved Bæk  skal der mod nord og øst plantes levende hegn. Mod nord skal beplantningen være tæt, mens det mod den offentlige sti, der udgør lokalplanområdets østlige afgrænsning, skal være en lavere beplantning i form af buske. Eksisterende beplantning mod vest skal bevares, da denne beplantning er med til at afgrænse arealet og danne rum. Mod Østergade skal der fortsat være et forareal med græs, og der er mulighed for at plante enkelstående træer i græsarealet.

 

Der er i dag to eksisterende overkørsler fra Østergade til lokalplanområdet. Placeringen af nyt byggeri i lokalplanområdets østlige del vil betyde, at der kommer en øget trafikmængde i området, og derfor bestemmer lokalplanen, at den østligste overkørsel skal flyttes hen over for Irisvej. På denne måde bliver antallet af overkørsler til området minimeret, hvilket giver en bedre trafiksikkerhed for både bilister, cyklister og gående.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 %, og der må opføres bebyggelse i 2 etager og 8,5 meter indenfor de udlagte byggefelter. Mod nord er der udlagt friareal til skole og institutioner. Indenfor dette område kan der kun opføres mindre bygninger og anlæg til områdets anvendelse, for eksempel legeredskaber, bålhytte og lignende.

 

Da Byplanudvalget på mødet den 25. juni 2012 behandlede sagen om at igangsætte en ny lokalplan for området, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en infrastrukturaftale, så Aulum Kristne Friskole bidrager økonomisk til en trafiksikker passage af Skolegade.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat i alt 650.000 kr til trafiksikkerhedsprojekter i form af en cykelsti ved Hammerum og en trafiksikker passage af Skolegade i Aulum. Forvaltningen vurderer, at en trafiksikker passage af Skolegade bedst sikres ved at anlægge et fodgængerfelt med lyssignal ved Sjællandsgade, der er en blind vej. Et fodgængerfelt med signalanlæg koster cirka 350.000 kr at etablere. En placering af et fodgængerfelt med signalanlæg ved Sjælandsgade vil, udover børn til Aulum Kristne Friskole og Børnehave, også give en sikker krydsning af Skolegade for børn til Aulum Byskole, Daginstitutionen Puff, brugere af Aulum Fritidscenter, Ældre- og aktivitetscenter Kastaniegården, Sundhedscenteret i det gamle rådhus samt kunder til butikkerne i midtbyen. Forvaltningen vurderer derfor, at Aulum Kristne Friskoles økonomiske bidrag til en infrastrukturaftale maksimalt bør udgøre 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 01.OF4.1 for område til skole, institutioner og fritidsformål ved Østergade i Aulum til foreløbig vedtagelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om det fortsat skal være en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplanen, at der i henhold til Planlovens § 21b foreligger en underskrevet infrastrukturaftale omkring trafiksikker passage af Skolegade.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplan 01.OF4.1 for område til skole, institutioner og fritidsformål ved Østergade i Aulum til foreløbig vedtagelse.
 
Det er ikke en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplanen, at der i henhold til Planlovens § 21b foreligger en underskrevet infrastrukturaftale omkring trafiksikker passage af Skolegade. Dog opfordres der til, at Friskolen bidrager til en trafiksikker passage af Skolegade.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-12 Sagsbehandler: Lotte Guldbæk Andersen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 2.B12.5 for daginstitution på Skolegade 62

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 25.juni 2012, pkt. 99, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for daginstitution for ejendommen Skolegade 62, Herning.
 
Godkendelsen skete på baggrund af en ansøgning fra Børnehaven Asylet, der ønsker at flytte til Skolegade 62 og udvide institutionen. Principgodkendelsen blev givet på baggrund af en kombination af daginstitution og erhverv på området. Under sagsfremstillingen blev der gjort opmærksom på det beskedne udendørs friareal, at det er problematisk at opfylde parkeringskravet på egen grund, samt at trafikken på Nørre Allé vil blive forøget.
 
Det blev indstillet at:

  • ”Byplanudvalget principgodkender omdannelse af kontorlokaler til daginstitution under betingelse af, at der udarbejdes lokalplan for området.

  • Byplanudvalget tager stilling til om det er muligt at indbetale til Herning Kommunes parkeringsfond.”

 
Udvalget besluttede at: ” Indstillingen vedtages med bemærkning om, at det, af hensyn til trafikafviklingen i området og udearealer, skal vurderes, om der skal sættes et maksimum for antal børn i institutionen. Det resterende antal p-pladser, der ikke kan etableres på egen grund, kan tilvejebringes ved indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond.”

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B12.5 for daginstitution på Skolegade 62, udlægger matrikel 579a, Herning Bygrunde, på 1399 m2 til daginstitutions-, erhvervs- og boligformål. Dog er det ikke muligt at anvende området til en kombination af daginstitution og bolig, da der i så fald ikke vil være tilstrækkelig opholdsareal på grunden.
 
I lokalplanen er der fastsat et minimumskrav til størrelsen på det udendørs opholdsareal i forbindelse med anvendelse til daginstitution, på 500 m2. Den praksis, der som minimum bør følges for udendørsarealer til daginstitutioner er ifølge forvaltningen for børn og unge, ca. 5m2 pr. børnehavebarn og 7m2 pr. vuggestuebarn. Derudover er det også praksis at have en opdeling af udeområdet, så vuggestuebørn ikke blandes med børnehavebørn.

 
For at imødekomme støjgener fra udendørs legearealer stiller lokalplanen krav om etablering af et støjdæmpende hegn mod nabomatrikler og vej. Hegnet skal være fast og tæt, og skal begrønnes på begge sider. Der er lagt vægt på at bruge grønt, hvor det er muligt, for at lette udtrykket af den intenst udnyttede grund.
 
En større daginstitution i området vil betyde en væsentlig større trafikbelastning, når børn skal hentes og bringes. Derfor stiller lokalplanen krav om cykelparkering og antallet af parkeringspladser til biler.
 
Lokalplanen er lavet udfra en institution med 50 institutionspladser. Planafdelingen vurderer, at hvis området anvendes til en større institution end dette, vil det belaste boligområdet for hårdt. Parkeringskravet er derfor beregnet ud fra dette og kræver 1 p-plads pr. 5. normerede institutionsplads.
 
Kravet om parkeringspladser er møntet på at hente og bringe børn, og skal derfor  placeres på selve grunden. Der gives ikke mulighed for at benytte parkeringsfonden i forbindelse med institution. Det er endvidere specificeret, at al trafik i forbindelse med institutionen skal afvikles på selve grunden.
 
Ved at gøre parkeringskravet afhængigt af institutionspladser og ikke kvadratmeter som vanligt, er det muligt for institutionen at have store indendørsarealer, som kompensation for de mindre udendørsarealer.
 
Etableres der andet erhverv på området gælder det, at der skal være 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Disse kan tilvejebringes gennem indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond, såfremt udvalget godkender dette.
 

Anvendes området til boliger kræves der 1½ parkeringsplads pr. bolig, og ½ parkeringsplads pr. bolig under 50m2. Der er ikke i forbindelse disse parkeringspladser mulighed for at benytte parkeringsfonden.


Planen åbner muligheden for, at en eventuel kommende ny bebyggelse kan trækkes helt ud til gaden og indgå i facadelinjen med de øvrige bygninger på Skolegade. Dog må det eksisterende etageareal ikke forøges og en ny bygning må kun optage et lignende grundareal. Af samme grund angiver lokalplanen ikke et konkret byggefelt, men blot at en evt. ny bebyggelse skal placeres i vejskel mod Skolegade.
 
Lokalplanens område indeholder en privatvej, der i dag er adgangsvej for fire nabomatrikler. Planen fastslår, at disse matrikler skal sikres vejadgang via lokalplanområdet, og at evt. nye parkeringspladser ikke må være til gene for dette.
  
Gennem udarbejdelsen af forslaget til lokalplanen har planafdelingen holdt løbende kontakt med bygherre fra Asylet og orienteret og diskuteret planen. Det er forvaltningens vurdering, at det fremstillede parkeringskrav er rimeligt set i et fagligt perspektiv i forhold til at holde trafikafviklingen på egen grund, og set i forhold til krav til andre institutioner i byen. Bygherre deler ikke denne mening og mener, at kravet til parkering er for højt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan 12.B12.5 for daginstitution på Skolegade 62 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 41.B1.1 - Boligområde Digevej 17 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 7. februar 2011 principgodkendt, at der laves lokalplan for området Digevej 17 i Tjørring.

 

Matrikel nr. 8ba ejes af Herning Kommune og matrikel nr. 8fr ejes af den selvejende institution Børnehuset Stjernen i Tjørring (tidligere Tjørring Børnehave).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er 3180 m² stort og beliggende centralt i Tjørring på den østlige side af Tjørring Hovedgade.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres tæt - lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager, men der er i lokalplanforslaget indarbejdet, at der ikke kan etableres altaner og store vinduespartier i 1. sals højde mod nord og vest, for at undgå indbliksgener til den omkringliggende bebyggelse.

 

I lokalplanforslaget er der lagt vægt på, at der skal etableres lav beplantning rundt om parkeringsarealer og træer mod Digevej. Ligeledes er der lagt vægt på at større sammenhængende vægflader, som f.eks gavle, skal begrønnes med klatrende planter.

 

De nuværende adgangsveje opretholdes i lokalplanen, og parkering skal ske som fælles parkeringsarealer for bebyggelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.E4.5 for Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 19. juni 2012 forslag til lokalplan 12.E4.5 for Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 4. juli til 19. september 2012. Der er i denne periode indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget, som efter forvaltningens vurdering ikke giver anledning til ændringer..

 

Lokalplanforslaget indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.E4.5 for Erhvervsområde ved erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade giver mulighed for at opføre ny etagebebyggelse til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på 12 meter ud mod Haraldsgade og maksimalt 5 etager med en bygningshøjde på 20 meter ud mod Dronningen Boulevard.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 4. juli til 19. september 2012. I høringsperioden er der indkommet to bemærkninger med nedenstående indhold:

 

Bemærkning af 7. august 2012 fra Energi Midt

Energi Midt oplyser, at de har kabler indenfor lokalplanområdet. Kablerne er ikke placeret indenfor byggefelterne, og giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Bemærkning af 20. august 2012 fra ejeren af ejendommen Haakonsgade 34

1. For at minimere trafikmængden forbi de boligejendomme på Haakonsgade, der ligger mellem Haraldsgade og Poulsgade, er der ønske om at lave trafikreguleringer, så trafikken skal køre enten ad Poulsgade eller Olufsgade. Der bliver også stillet forslag om, at retsbygningen og lokalplanområdet kan trafikforsynes med en direkte adgang fra Poulsgade eller fra rundkørslen ved Dronningens Boulevard.

 

2. Der er ønske om en helhedsplan for området, og der bliver spurgt til, hvad fremtidsplanerne er for de 5 boligejendomme på Haakonsgade, der ligger mellem Poulsgade og Haraldsgade.

 

Forvaltningens kommentarer:

Ad 1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Haraldsgade og Poulsgades forlængelse. Det vil sige, at bilister fra vest har adgang til området direkte fra Poulsgade, mens trafik fra nord primært vil komme ad Olufsgade, da Haakonsgade er afspærret mod Haraldsgade for trafik nordfra. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig forøgelse af trafikken forbi Haakonsgade 34.

 

Det er ikke muligt at etablere direkte adgang til rundkørslen, da det ikke er muligt at tilslutte flere veje til rundkørslen. Ved placering af en ny politistation indenfor lokalplanens område vil der være brug for en udrykningsvej med hurtig adgang til Dronningens Boulevard og motorvejen. Denne vej vil blive placeret udenfor lokalplanens område.

 

Ved den kommende udbygning af området omkring Haraldsgade og Poulsgade, vil forvaltningen være opmærksom på, om der er behov for yderligere trafikreguleringer i området for en hensigtsmæssig afvikling af trafikken.

 

Ad 2

I forbindelse med lokalplanen for retsbygningen er der udarbejdet en grøn temaplan for området mellem Dronningens Boulevard, Haraldsgade og Haakonsgade samt en bypark på hjørnet af Haraldsgade og Olufsgade. Med den endelige vedtagelse af lokalplan 12.E4.5 er hele det område, der er omfattet af den grønne temaplan, lokalplanlagt, og der er ikke på nuværende tidspunkt planer om yderlige erhvervsbebyggelse i området. Ejendommen Haakonsgade 34 er i forslag til kommuneplan 2013 - 2024 beliggende i rammeområde 12.B6, der fortsat skal anvendes til boliger.

 

 

 

 

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.E4.5 til endelige vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-18-10 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

§ 14 forbud mod opførelse af nyt enfamilie hus i Bethaniagade 9

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
 

 

Sagsresume

En potentiel ny ejer af Bethaniagade 9 ønsker afklaret inden køb, om det eksisterende byhus i 1½ etage kan nedrives og opføre et enfamiliehus i 2 etager. Dette kan lade sig gøre efter den på området gældende lokalplan. 

 

Debatoplæg for karéen Bethganiagade, Skolegade, Bredgade, Smallegade blev vedtaget på byplanudvalgets møde den 22. november 2010. Der blev efterfølgende afholdet debatmøde med områdets ejere og brugere. Et Lokalplanforslag har efterfølgede været under udarbejdelse, men har bl.a. afventet en afklaring af mulighederen for at kunne anvende parkeringsfonden i forbindelse med opfyldelse af parkeringskravet ,ved den fortætning af området, som var en del af forudsætnigerne i debatoplægget.

 

Det er derfor fortsat lokalplan 11.C1.2 der er gældende for området.

Sagsfremstilling

I Debatoplægget forud for en ny lokaplan var der lagt op til en fortætning af bebyggelsen i området, bl.a. gennem en forøgelse af etageantallet i randbebyggelsen langs de omgivende gader, herunder også Bethaniagade. Et énfamiliehus i 2 etager vil gå imod de planmæssige intentioner om at fortætte Herning Bymidte, begrønne og omdanne byens baggårde til attraktive byrum og højne kvaliteten byrummet.

 

Administrationen foreslår, at der nedlægges forbud efter Planlovens § 14 mod opførelse af et énfamiliehus på ejendommen Bethaniagade 9, idet det vil være i strid med intention og bestemmelser i den planlkægning der har været intentiuonen med debatoplægget for en kommende lokalplan.

 

Ien evt ny lokalplan skal der derfor bl.a. fastsættes bestemmelser om min. etageantal og bygningshøjde, samt byggelinier mod vej og karreens indre.

  

Byrådet skal ved nedlæggelse af et §14 forbud, vedtage en ny lokalplan for området inden 1 år fra udstedelsen af forbudet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udstedes et forbud efter Planlovens § 14 mod at opføre et enfamiliehus på ejendommen Bethaniagede 9

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-272-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

§14 forbud mod etablering af boliger i centerområde i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel på Sandfeldparken 40 i Kibæk med ønske om at ændre anvendelse af ejendommen til rent boligformål. Dette er i overensstemmelse med gældende lokalplan.

 

Herning Kommuneplan 2009-2020 samt forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 udlægger området til centerformål uden selvstændige boliger. Fastholdes retningslinjerne i kommuneplanen skal der nedlægges § 14 forbud efter planloven og på den baggrund udarbejdes en ny lokalplan inden et år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af ejendommen Sandfeldparken 40 har en mulig køber forespurgt Herning Kommune om, hvorvidt der kan gives tilladelse til etablering af to boliger på matriklen.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr 1.71, fra 1999, for Center- og boligområde ved Sandfeldparken i Kibæk. Lokalplanen giver mulighed for etablering af boliger som forespurgt.

 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 91.C1 i både gældende og forslag til ny kommuneplan for Herning Kommune. Kommuneplanrammen udlægger området til: "Centerformål i form af private og offentlige serviceerhverv, institutioner og nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasser i området. Indenfor område 91.C1 kan der ikke etableres selvstændige boliger."

 

Kommuneplanen giver derfor ikke mulighed for at etablere boliger som forespurgt.

 

Det er administrationens vurdering, at forespørgslen om etablering af de to boliger ikke bør imødekommes, da centerområdet bør fastholdes til erhverv. Området medvirker til at sikre arealer centralt i Kibæk by til etablering af serviceerhverv for byens borgere.

 

Konsekvensen ved at fastholde kommuneplanens retningslinjer er, at der skal nedlægges § 14 forbud efter planloven, og på den baggrund udarbejdes en ny lokalplan inden et år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget nedlægger § 14 forbud mod det ønskede byggeri

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Guldbæk Andersen  

Principgodkendelse til fællesboliger ved Nr. Lindvej 35

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om opførelse af fællesboliger på matrikel 5b i Lind. Nr. Lindvej 35, 7500 Herning. Arkitekt Anton Christensen ansøger på vegne af grundejer.
 
Projektet indeholder fire nye bygninger med i alt 16 boliger samt vejanlæg og parkeringspladser. Den eksisterende gård på grunden tænkes anvendt som fælleshus for beboerne.
 
Grunden er omkranset af fredskov og omfattet af skovbyggelinjer. Derudover er der grundvandsinteresser i området.

 

Sagen er behandlet på Byplanudvalgets møde den 6. august2012, punkt114, hvor den blev udsat.

Sagsfremstilling

Byplanudvalgets møde 6. august 2012 

Planforhold
Nr. Lindvej 35 ligger i byzone omgivet af fredsskov på nær det sydøstlige hjørne. Matriklen er omfattet af skovbyggelinjer og kortlagt som SFL-område (særlig følsom landbrugsjord) med grundvandsinteresser.
 
Der kan muligvis dispenseres fra skovbyggelinjerne ned til 30m fra skoven, hvilket i så fald frigiver et areal, der er stort nok til den forslåede bebyggelse. Det er kun Naturstyrelsen, der kan give denne dispensation.
 
Af hensyn til grundvand og vandboringer ligger projektområdet:

  • tæt op til 25 meter fredningszonen til Vestre Vandværks boring

  • i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne.

  • i indsatsplanområde til Vestre Vandværk (Herning-Lind Indsatsplan)

  • i et område som er udpeget til "indsatsområde med hensyn til nitrat".

  • i det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk. En stor del af det grundvand som vandværket indvinder, bliver dannet netop her.

 
Det er dermed et meget vigtigt og sårbart grundvandsområde, og et område, som er meget sårbart overfor nedsivning fra jordoverfladen. Den eksisterende belastning i området er allerede så stor, at vandværket på nuværende tidspunkt er truet i større eller mindre grad pga. allerede etablerede virksomheder i det grundvandsdannende opland.
På den baggrund anbefaler Teknik og Miljøforvaltningen, at der findes en alternativ placering til projektet. 


Arealet er ikke rammelagt i kommuneplanen. I Forslag til Kommuneplan 2013-24 foreslås arealet omkring den pågældende ejendom tilbageført til landzone, da det ikke forkommer hensigtisgmæssigt at benytte området til byformål, herunder opførelse af nye boliger.
 
Der er i Forslag til Kommuneplan 2013-24 udlagt et tilstødende areal til nyt boligområde, som med et hjørne grænser op mod den pågældende ejendom. Dette er endnu ikke bebygget og skal ifølge statslige interesser for den kommunale planlægning først bebygges, før projektet på Nr. Lindvej 35 kan etableres. At udbygge den pågældende ejendom kan altså være i strid med statens interesser.
 
Projektbeskrivelse 
Projektet på landejendommen i skoven består af fire bygninger i to etager med fire lejligheder i hver. I umiddelbar nærhed af indgangene er der placeret carporte med plads til en bil til hver lejlighed. På den seks meter brede vej er der plads til sideparkering ved specielle situationer samt ekstra parkering ved fælleshuset. Der vil ikke blive dannet skel- eller hæk-beplantning mellem bygningerne.
Endvidere omlægges adgangsvejen til grunden, så den i stedet sker gennem skoven mod nord, hvor den i dag går mod syd.
 
Fælleshusene skal anvendes som ”Olle-kolle”, uden at der dog skal være aldersbegrænsning på beboerne.
 
Bygningerne er placeret, så der bevares mest mulig åbent fællesareal omkring den eksisterende bygning på grunden, som agtes udnyttet til fællesudnyttelse af beboerne. Det er tanken at bevare bevoksningen i videst muligt omfang omkring bygningerne, ligesom det er tanken at lade skovbunden ligge helt op til terrasserne, så der kun bliver én fælleshave på det åbne græsareal i midten.
 
Der agtes etableret jordvarme, ligesom der også tænkes på solpaneler til el-forsyning i det omfang det er økonomisk rentabelt. Vedkommende investorer og entreprenør oplyses at være indstillet på at udføre byggemodningen efter kommunens retningslinjer.

Vurdering
Det er planafdelingens vurdering, at en realisering af projektet er problematisk på baggrund af de omfattende planmæssige restriktioner på ejendommen.
 
Ejendommen er tilnærmelsesvis omsluttet af fredsskov, hvilket begrænser bebyggelsen væsentligt, selvom Naturstyrelsen skulle ophæve skovbyggelinjerne ned til 30 m. Projektforslagets tegninger viser en meget tæt bebyggelse, der, omend med bygninger af god arkitektonisk kvalitet, stadig vil forekomme meget tæt bebygget, omgivelserne taget i betragtning.
 
Grundvandsforholdene i området stiller ligeledes meget restriktive krav til udførelsen og den endelige bebyggelse. Det frarådes af Teknik og Miljø forvaltningen at opføre projektet på ejendommen. I stedet anbefales bygherren at finde en alternativ placering, da kravene til sikring af grundvandet kan gøre projektet meget dyrt at udføre.

 
Et afgørende punkt er endvidere de statslige interesser for byudvikling, der ikke stemmer overens med en gennemførelse af dette projekt, idet udviklingen af Lind by skal ske ”indefra og ud”. En udførelse af dette projekt vil efterlade et tomrum mellem den vestlige del af Lind og skabe en ikke-sammenhængende by. Området hænger dog sammen med byudviklingen i forslag til kommuneplan 2013-24, der ligger nært ved, men dog ikke i overbevisende sammenhæng hermed.

 

Planafdelingen kan på baggrund af de ovenfor anførte tekniske og planlægningsmæssige forhold ikke anbefale projektet.

 

Byplanudvalgets møde den 29. oktober 2012.

 

Administrationen har afholdt møde med Naturstyrelsen med henblik på at afklare, om en evt. ny lokalplan kunne blive mødt af et veto fra Miljøministeren. Da der endnu ikke er udarbedjet et konkret forslag til lokalplan er konklusionen fra mødet med forbehold herfor.

 

Naturstyrelsen er af den opfattelse, at skovbyggelinien ikke kan forventes ophævet. I stedet anbefaler man at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til skovbyggelinien i forbindelse med en konkret ansøgning om byggetilladelse til projektet, som dog forusætter en vedtaget lokalplan. En evt dispensation kan påklages af alle relevante interessentere, også statslige myndigheder.

 

Området er bliver omfattet af en kommende indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Grundvandet dannes i området, og derfor er dette område særlig følsomt overfor aktiviteter der kan udgøre en risiko for grundvandet, herunder pesticider og gødskning. Naturstyrelsen har oplyst at der kan være overordentlig stor sandsynlighed for at et lokaplanforslag vil blive mødt af et veto, med mindre der i lokalplanen stilles meget vidtgående krav til anvendelsen af arealerne, herunder at ejendommen udstykkes som sokkelgrunde og de omgivende arealer opretholdes i en "skovlignende" tilstand, hvor der er forbud mod at anvedne sprøjtemidler og gødning.

 

For at sikre overholdelse af et forbud mod at anvende pesticider og gødskning, anbefaler Naturstyrelsen at aralet omkring bebyggelsen ejes af Herning Kommune.

 

Administrationen vurderer ikke, det er realistisk at kommunen ejer de omgivende arealer, hvorfor denne model kan blive meget vanskelig at gennemføre.

 

Ansøger har udarbejdet en redegørelse for hvordan der efter deres opfattelse kan skabes den nødvendige sikkerhed for at forudet kan overholdes. Efter Admnistrationens vurdering er der i forslaget gode intentioner, men det giver ikke en 100% garanti, for at forbudet overholdes, og det vil være meget vanskeligt og ressourcekrævende at håndhæve.

 

Hensynet til det statslige krav om byudvikling "indefra og ud" vurderer naturstyrelsen ikke er et problem i den konkret sag.

 

På baggund af tilkendegivelserne fra Naturstyrelsen vurderes det ikke at projketet kan nyde fremme gennem ændring af kommuneplanen og ny lolkalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler ansøger at projektet ikke kan nyde fremme ved ændring af kommuneplanen og lokalplan.
Beslutning

Projektet kan principgodkendes under forudsætning af, at en tinglyst aftale, om hvorledes driften af grunden forvaltes herunder brugen af pesticider, kan træde i kraft ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-274-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Nedrivning af bevaringsværdig stuehus, Industrivej Nord 17, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ansøgning om nedrivning af stuehuset, på ejendommen Industrivej 17,  er tidligere behandlet på Byplanudvalgets møde, den 6. august 2012, pkt. 115, hvor det blev besluttet, at ansøgningen om nedrivningen ikke kunne imødekommes på det foreliggende grundlag.

 

Ejer fastholder sin ansøgning om nedrivning af stuehuset  og har efterfølgende fået undersøgt, hvad en renovering af stuehuset vil beløbe sig til. Bygningen er gennemgået indvendig og udvendig. Konklusionen er, at det ikke er økonomisk rentabelt, at rense bygningen for skimmelsvamp, at renovere  hele bygningen ind- og udvendig samt efterisolere hele bygningen, således at stuehuset stadig kan anvendes til bolig eller kontor.

 

Tidligere sagsresume:

 Der er indkommet en ansøgning om nedrivning af stuehus beliggende Industrivej Nord 17, Herning. Stuehuset har høj bevaringsværdi.
 
I følge Herning Kommuneplan kan bygninger udpeget med høj og middel bevaringsværdi ikke umiddelbart rives ned. Der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse eller trafikale hensyn, der kræver det. 

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 33.E7.1, Erhvervsområde vest for Egetæpper i Birk. I henhold til lokalplanen kan området kun anvendes til erhvervsområde, og der må ikke etableres bolig i området. Der kan ikke dispenseres fra områdets anvendelse.

 

Til trods for at stuehuset fremstår med afrenset puds grundet facadeistandsættelse, er helhedsindtrykket af huset ikke ændret væsentligt, og bygningen bibeholder den i Herning Kommuneatlas fastsatte bevaringsværdi på 3.

 

Det eksisterende stuehus kan lovligt anvendes som bolig. Men såfremt dette stuehus nedrives, vil der ikke kunne opføres en ny bolig på adressen. Ejeren er fra kommunens side blevet oplyst om dette forhold.

 

Sagsfremstilling

Bygningen er gennemgået af firmaet Viborg Ingeniørerne A/S (bilag 1)

og af firmaet SkimmelRens ApS, Viborg. (bilag 2) 

Der er konstateret skimmelvækst i mere eller mindre grad på alle ydervæggene samt på den nederste del af skillevæggene.

 

Ydervæggene er undersøgt, og der er flere steder, revneforløb i murværket, der bør forsynes med rustfast armering i liggefugerne. Der kan ikke konstateres støbt sokkel eller lignende, men facaden formodes opført på en kampestenssokkel eller lignende. Revneforløb i murværk kan indikere en vis bevægelse ved funderingsniveau, som følge af manglende fundering i frostfri dybde (bilag 1)

 

Idet der er reparationer i betongulvet i stuen efter rørføringen til den ældre varmeinstallation i huset, må det formodes, at betongulvet er fra den tid, hvor der ikke blev etableret et karpilarbrydende lag og isolering. Det vurderes, at de øvrige betongulve i huset er udført på samme måde, på nær under badeværelsesgulvet, hvor det vurderes, at der er isolering under gulvet.

 

Det vurderes, at varmeinstallationer er udført på en måde, der gør, at den ikke kan ombygges og leve op til de gældende energikrav.

 

Forslag til udbedring:

Pladebeklædningen og isoleringen på alle ydervæggene fjernes. Løst misfarvet puds afhugges og de blotlagte ydervægge tørdampes. Den nederste del af skillevæggene blotlægges for tapet og fodlister m.m., og der skimmelsaneres på de angrebne områder. Efter skimmelsaneringen af ydervæggene, pudses og malerbehandles disse med diffusionsåben maling til indvendig brug.

   

Den eneste fugttekniske sikre mulighed for reducering af bygningens varmetab, vil være udvendig isolering. Det vil ændre bygningens oprindelige udseende, og derved vil husets klassificering som bevaringsværdi 3 ændres til en lavere bevaringsværdi (4-6)

 

Samlet overslag over indvendig renovering af gulve, skillevægge, malerarbejde, nye vand- og varmeinstallationer og el-installationer samt renoveringen og isolering af ydervæggene vil beløbe sig til ca. 2 mill. kr.

 

Ifølge Bekt. af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer gælder følgende:
 
Ifølge § 17 er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget  i en kommuneplan eller er omfattet af et forbud imod nedrivning i en lokalplan eller en byplanvedtægt.
 
 Hvis kommunen modtager en ansøgning om nedrivning af en ejendom, der er omfattet af kommuneatlas, så skal kommunen, ifølge § 17, beslutte om man vil tillade nedrivningen eller man vil nedlægge et § 14 forbud. Et § 14 forbud medfører at kommunen inden for et år, skal vedtage en bevarende lokalplan.
 
Er bygningen omfattet af en bevarende lokalplan, følger det af planlovens § 49, at hvis kommunen nægter ejer at nedrive, så kan ejer forlange, at kommunen overtager den bevaringsværdige bygning.


Dette gælder dog ikke, i de tilfælde hvor bygningen kan anvendes som den hidtil har været anvendt, uden at der derved skabes et økonomisk misforhold. Sagt på en anden måde, så skal man foretage en sammenligning af bygningens situation uden bevaringsstatus og bygningens situation med bevaringsstatus.


Betyder en bygnings bevaringsstatus, at man ikke kan anvende bygningen økonomisk fornuftigt, når man sammenligner med en tilsvarende bygning uden bevaringsstatus, vil kommunen være overtagelsespligtig.

 

Forvaltningen har ud fra en helhedsvurdering skønnet, at såfremt bygningen skal renoveres og føres op til nutidens krav til anvendelse som bolig eller kontor, ikke vil være økonomisk rentabel.

 

Øvrige bemærkninger:

Bygningen har endvidere kulturhistorisk tilknytning til det nationale industriminde, Tekstilbyen Herning (se tidligere dagsorden af 6. august 2012) 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at stuehuset, ud fra en helhedsvurdering, tillades nedrevet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-384-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 63, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om nedrivning af en del af ejendommen Vestergade 63, 7400 Herning.

 

Bygningen har middel bevaringsværdi på 4. 

 

Bygningen anvendes som kirkekontor til Vestre kapel, og de nuværende rammer er blevet for små og bygningen er utidssvarende og uøkonomisk at ombygge og renovere.

 

Bygningen ønskes erstattet med en ny bygning i samme stil som de øvrige bygninger på ejendommen, der efter ombygning vil fremstå som en samlet bebyggelse.

Sagsfremstilling

Den 21. september 2012 er Vestergade 63 blevet besigtiget af forvaltningen med det formål at give en samlet  vurdering af bygningens bevaringsværdi.


Ejendommen udgør en del af et tolænget anlæg, hvor den bygning, som ønskes nedrevet, ligger længst mod øst. Ejendommen anvendes i dag til kirkegårdskontor, og er beliggende på den del af Vestergade, hvor bebyggelsen ved vejen bliver mere spredt grundet kirkegården og de grønne arealer ved Vestervangsskolen.


Vestergade 63 er i Herning Kommuneatlas udpeget med en middel bevaringsværdi på 4. Bygningen er oprindeligt opført som enfamiliehus i 1902, og fremstår som et tidstypisk, velproportioneret mindre hus i én etage med sadeltag.

  

Bygningen har gode detaljer i murværket, bl.a. en fint detaljeret, muret gesims. Dør og vinduer er uoriginale. Der er endvidere isat et tagvindue i den nordlige tagflade mod Vestergade. Bygningen passer i kraft af sin placering, skala, sine materialer og sit formsprog fint til området, men besidder ikke umistelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier.


Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger, og der er kommet indsigelse fra Herning Museum, der finder det betænkeligt, at Herning Kommune giver tilladelse til at rive bevaringsværdige huse ned for at give plads til nye, moderne bygninger. Indsigelsen er vedlagt i sin helhed som bilag.

 

Det er forvaltningens faglige vurdering, at bygningen på de foreliggende oplysninger kan nedrives, i det en ombygning til det ønskede formål vil være for bekostelig samt at bygningen ud fra en arkitektonisk vurdering vil kunne undværes i gadebilledet. Herunder at det nye projekt arkitektonisk vil give en bedre sammenhæng med de nuværende bygninger til kirkens administration.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der, ud fra en helhedsvurdering, gives tilladelse til nedrivning af ejendommen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Lotte Guldbæk Andersen  

Administrationspraksis for Grøn Ordning vedr. opstilling af vindmøller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Det er tidligere besluttet, at det er Byplanudvalget, der er fagudvalg for indstilling af projekter i forbindelse med Grøn Ordning.
 
Planafdelingen ønsker nu en procedure for ansøgning og behandling af ansøgninger om tilsagn om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning.
 
Ordningens formål er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, samt at styrke lokale landskabelige og rekreative værdier.
 
Den fremlagte administrationspraksis angiver blandt andet, at der først efter vindmøllens tilslutning til elnettet, opstartes en ansøgningsperiode for Grøn Ordning, og at denne ansøgningsperiode varer ca. fire måneder. Der beskrives også en alternativ model til denne, hvor ansøgningsperioden i stedet afsluttes ved møllernes tilslutning til elnettet.

Sagsfremstilling

Der er etableret en ”Grøn Ordning” for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet på land efter den 21. februar 2008, hvor der indbetales 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet elnettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. Ordningens formål er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, samt at styrke lokale landskabelige og rekreative værdier.
 
Byplanudvalget har på mødet den 8. marts 2011 under punkt 41, vedtaget at:

  • Byplanudvalget står som fagudvalg for indstilling af projekter i forbindelse med Grøn Ordning, til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, på baggrund af høring af relevante forvaltninger.

  • Midlerne fra Grøn Ordning overvejende går til de berørte lokalområder

  • Byplanudvalget tager stilling til hvilken type projekter, der kan søges om penge til, fra Grøn Ordning

 
Den vedlagte administrationspraksis tager afsæt i Energinet.dk’s eget administrationsgrundlag og stemmer overens hermed, men fokuserer på forhold i Herning Kommune og er målrettet borgere.
 
Administrationspraksis og ansøgningsskema er vedlagt som bilag, og repræsenterer model 1
 
Herning Kommune har ikke tidligere haft en administrationspraksis for Grøn Ordning.
 
I model 1 fremgår det, at ansøgningsfasen for Grøn Ordning først igangsættes
efter vindmøllerne er tilsluttet elnettet. Begrundelsen herfor er, at det først er på dette tidspunkt, at Energinet.dk med sikkerhed kan udbetale pengene til kommunen.
 
Hidtil er der ved lokalplanens endelige vedtagelse en ansøgningsfrist på seks måneder. Det er dog meget forskelligt hvor lang tid, der går fra planens vedtagelse og til møllens egentlige tilslutning. Derfor anbefaler planafdelingen en ansøgningsperiode, der starter lige efter at vindmølleropstiller har indbetalt til puljen. Med denne praksis undgår borgere at vente i uvis lang tid og budgetter for de ansøgte projekter undgår at blive forældet, inden der er mulighed for at udføre dem.
 
Planafdelingen anslår, at en ansøgningsperiode for borgere på ca. fire måneder er rimelig. Derefter følger en administrativ sagsbehandling i planafdelingen, som efterfølgende indstiller relevante ansøgere til politisk behandling. Efter afgørelse fra politisk behandling ansøger planafdelingen formelt Energinet.dk om tilsagn til projektet, og projektet igangsættes efter tilsagn. Dokumentation for projektets udførelse, i overensstemmelse med tilsagnet, indsendes til Energinet.dk, der udbetaler tilskuddet til kommunen.
 
I den vedlagte administrationspraksis fastslås det, i overensstemmelse med Energinet.dk’s administrationsgrundlag, at det kun er foreninger og lignende, udover Herning Kommune selv, der kan få støtte fra Grøn Ordning. Ordningen gælder således ikke for privatpersoner.
 
Det angives også, at Herning Kommune efter tilsagn fra Energinet.dk, løbende afholder udgifter mod dokumentation til de tilskudsberettigede projekter. Herning Kommune afholder kun udgifter i overensstemmelse med det udspecificerede budget, som ligger til grund for tilsagnet.
Efter projektets udførelse er det Herning Kommune, der modtager tilskuddet fra Energinet.dk.
 
Model 2 er et alternativ til ovenfor beskrevne model 1. Model 2 adskiller sig fra model 1 ved at have ansøgningsperioden
før vindmøllerne tilsluttes elnettet. Ansøgningsperioden igangsættes, med model 2, ved lokalplanens endelige vedtagelse og løber frem til mølles tilslutning til elnettet. Den sidst nævnte dato kendes dog ikke på forhånd.
 
På bilag er proceduren for de to modeller skitseret under hinanden. Disse tidslinjer kan ikke afmåles, men angiver rækkefølgen for forskellige handlinger i forløbet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at model 1 med den fremlagte administrationspraksis og det tilhørende ansøgningsskema benyttes i administrationen af Grøn Ordning.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at ansøgningsperioden udvides til at være fra byggetilladelse til tre måneder efter ibrugtagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-208-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Herning Kommunes indsigelse til planerne for opsætning af vindmøller ved Tvis i Holstebro Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har den 22. februar 2012 gjort indsigelse mod planforslagene for et projekt om opsætning af 4 eller 6 vindmøller øst for Tvis i Holstebro Kommune, jf. planlovens § 29 b.
 
Indsigelsen er begrundet med, at vurderingen af påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø ikke synes beskrevet i forhold til fredningskendelsen fra 1980.

Sagsfremstilling

Indsigelsen er ensbetydende med, at planerne om opsætning af vindmøller øst for Tvis ikke kan vedtages endeligt, inden der er opnået enighed med Herning Kommune, jf. Planlovens § 28.

 

Af VVM-redegørelsen fremgår det at påvirkningen af udsigten fra Yllebjerg Bakkeø, som ligger ca. 2 km nordøst for projektområdet, i Herning Kommune, bliver markant og dominerende mod sydvest, hvis der opsættes vindmøller i projektområdet. Indsigelsen går på, at Holstebro Kommune i planmaterialet ikke har forholdt sig til, om projektet er i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø fra 1980, som blandt andet har til formål at: ”af udsigtsmæssige grunde at give offentligheden adgang til bakkeøen.”

 

Forvaltningen har efterfølgende været i korrespondance med Holstebro Kommune, hvor fovaltningen har bedt Holstebro Kommune om at vurdere vindmølleprojektets påvirkning af fredningen af Yllebjerg Bakkeø, herunder om fredningskendelsens formål og hensigt bliver påvirket af vindmølleprojektet. Endvidere bør Holstebro Kommune vurderer i hvilken grad, at et vindmølleprojekt på 4 eller 6 møller vil påvirke fredningen og hvad vil opstilling af vindmøller i området betyde for fredningen af Yllebjerg Bakkeø.

 

Holstebro Kommune har i breve af d. 4. juli, 1. august og 7. september 2012 svaret på de ovenstående forhold. Forvaltningen indstiller på baggrund af skrivelse fra Holstebro Kommune, at Byplanudvalget tager stilling til, om indsigelsen efter Planlovens §29b skal opretholdes eller om der er opnået enighed mellem Herning og Holstebro Kommune omkring de nødvendige ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til opretholdelse af indsigelsen jf. Planlovens § 29b.

Beslutning

Johs Poulsen og Knud Nielsen foreslår, at der indhentes udtalelse fra Fredningsnævnet om den landskabelige oplevelse der omtales i fredningskendelsen. Forslaget nød ikke fremme, da ingen andre stemte for.
 
Udvalget besluttede med fem stemmer for og to stemmer imod, at vetoet ophæves.
På denne baggrund begærer Johs Poulsen og Knud Nielsen sagen i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-994-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for Byplanudvalgets område - SO 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse og 09 Trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning (efterårsopfølgning) på Byplanudvalgets område på grundlag af det korrigerede budget og forbruget pr. 30. september 2012 samt det forventede regnskab for 2012. Sammenfattende viser opfølgningen, at både med hensyn til drift og anlæg holder det forventede regnskab sig indenfor de udstukne rammer.

 

Oplysninger vedrørende efterårsopfølgningen behandles for alle områder i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november og i Byrådet den 20. november 2012.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder, drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september 2012 fremgår af tabellen nedenfor.

 

[image]

 

Tabellen viser, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 30. september 2012.

 

Byplanudvalget har ingen drift på serviceområde 09 Trafik.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september 2012 fremgår af tabellen herunder.

 

[image]

 

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en positiv afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 1,742 mio. kr., samt at den forventede overførsel fra 2012 til 2013 er på 1,545 mio. kr. Differencen på 197.000 kr. mellem afvigelsen og den forventede overførsel skyldes, at stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding på serviceområde 03 forventes afsluttet i 2012 med mindreforbrug på 197.000 kr.

 

Vedrørende SO 09 Trafik indstilles det, at rådighedsbeløb på stednr. 223077 Gågadeprojekt i Bredgade på 145.000 kr. flyttes til stednr. 2220035 Projektudviklingsmidler, idet beløbet skal anvendes til projektudvikling af ny Tinghusplads.

 

Byplanudvalget tiltrådte på møde den 27. august, pkt. 126, at restrådighedsbeløb på netto 70.000 kr. på SO 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015089 Byfornyelsesprojekter 2010, omplaceres til stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, og at der i forbindelse hermed meddeles negativ anlægsindtægstbevilling på 277.000 kr. samt negativ anlægsudgiftsbevilling på 347.000 kr. på stednr. 015089.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at rådighedsbeløb på 145.000 kr. på serviceområde 09 Trafik, stednr. 223077 Gågadeprojekt i Bredgade, omplaceres til stednr. 222035 Projektudviklingsmidler. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 145.000 kr. på stednr. 223077.

 

at restrådighedsbeløb på netto 70.000 kr. på SO 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015089 Byfornyelsesprojekter 2010, omplaceres til stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, og at der i forbindelse hermed meddeles negativ anlægsindtægstbevilling på 277.000 kr. samt negativ anlægsudgiftsbevilling på 347.000 kr. på stednr. 015089.

 

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november og i Byrådet den 20. november 2012.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-785-07 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2011.
 

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2013.

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere.

 

Januar
14.
Februar
4.
Marts
4. (tema) og 18.
April
15.
Maj
27
Juni
4.
August
12.
September
2. (tema og 16.
Oktober
7.
November
ingen p.g.a. kommunevalg
December
2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt

 

at Byplanudvalget tager stilling til indholdet af de foreslåede 2 temadage/besigtigelsesture.

 

Beslutning

Mødekalender vedtaget.
Indhold af teamdage vedtages på mødet i januar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 29. oktober 2012