Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 29. februar 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-16 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Forløblig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

 X

TMU

ØKE

  X

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024, for at sikre det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslag 51.B13.3 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om at udlægge et område til åben/lav boligbebyggelse i Snejbjerg ved Toustrupvej. Det gældende rammeområde 51.0F5 er i dag udlagt til offentlig anvendelse med mulighed for kirke, meningshus og parkeringsplads. Intentionen med kommuneplantillægget er, at udlægge området til boligformål med en åben/lav bebyggelse.  

  

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslaget til tillæg nr. 63 til forløblig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløblig vedtagelse af lokalplan nr. 51.B13.3 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslaget er et konkret ønske om at udlægge et område til åben-lav boligbebyggelse ved Toustrupvej i Snejbjerg.

 

Herning Byråd vedtogt i 2002 lokalplan nr. 51.OF8.1 for området ved Toustrupvej og Munkgårdkvarteret. Lokalplanen havde til formål at åbne mulighed for anvendelse at området til offentlig formål med henblik på etablering af menighedshus, kirkegård og parkering. Disse planer er opgivet. På baggrund af konkret henvendelse fra et privat byggemodningsselskab, er der udarbejdet forslag til ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse af området til åben-lav boligbebyggelse med i alt ca. 20 boliger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.9 ha og er beliggende i den sydlige del af Snejbjerg by. Området afgrænses mod nord og vest af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af eksisterende boligbebyggelse i form af åben- og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

 

 

 

 

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde 51.B13. De nye rammebestemmelser for området afløser eksisterende ramme 51.0F5, så det ændres til boliger.

 

Lokalplanområdet er omgivet af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej mod henholdsvis nord og vest. Munkgårdkvarteret fungerer i dag som fordelingsvej for et større antal boliger, hvorfor der inden for lokalplanområdet er udlagt et beplantningsbælte mod nord som afskærmning mellem vej og ny boligbebyggelse.

Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af åben- og tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor nærværende lokalplan skal ses som en udbygning af det eksisterende boligområde i den sydlige del at Snejbjerg by.  

 

Lokalplans indhold

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af ca. 20 boligenheder i form af åben-lav boligbebyggelse. Vejadgang til området vil ske via Toustrupvej, der forbinder lokalplanområdet med det øvrige offentlige trafiknet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse med en maks. højde på 2 etager. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 35%.

  

Delområder

Lokalplanen opdeles i 3 delområder. Delområde 1 skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Boligområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af eksisterende boligområder og i relation hertil er der arbejdet med et sammenhængende stisystem.

Delområde 2 anvendes til grønt areal, der kan fungere som et grønt samlingspunkt og et sted for leg og ophold for hele området.

Delområde 3 - den norlige del af området - fastlægges bestemmelser om et 5 meter bredt beplantningsbælte mod kommunevejen Munkgårdskvarteret. Det norlige beplantningsbælte etableres i arter og udtryk svarende til beplantningen ved naboudstykningen i Munkgårdkvarteret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 51.B13.3 til forløblig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-14 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har den 17. december 2013, pkt. 373, godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplanen 2013-2024 og forslag til lokalplan for et boligområde beliggende i Lind by, Rind på matr.nr 24a ved Stensbjergvej 25, Lind.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er henvendelser om køb af et areal i det pågældende område med henblik på at opføre boliger på grunden, som ligger i et rammeområde til offentligt formål. Der findes ikke lokalplan for området.

 

Da lokalplanforslag 61.B11.1 for boligområdet ved Stensbjergvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr.31 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af kommuneplan rammeområde 61.OF1 til offentligt formål.

 

Den sydlige og vestlige afgrænsning af rammeområde 61.OF1 bibeholdes, mens afgrænsningen af den nordvestlige del ændres således, at hele arealet, der er omfattet af matr. nr. 24a, adskilles fra rammeområdet 61.OF1 som et nyt, selvstændigt rammeområde til boligformål.

 

Det nye rammeområde bliver 61.B11.

 

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. boligområde ved Stensbjergvej til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-14 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 61.B11.1 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2013, pkt. 373, godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for et område beliggende i Lind by, Rind på matr.nr 24a ved Stensbjergvej 25.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er henvendelser om køb af et areal i det pågældende område. Der findes ikke lokalplan for området. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind og tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.
 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Arealet forventes udbudt til salg, når lokalplanen er endeligt vedtaget. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 3,6 ha og beliggende i Lind, umiddelbart nord for Lind skole og syd for Knudmoseparken. Mod vest grænser området op til et nyt boligområde, Koustrup Mark.

 

Indtil sommeren 2014 har lokalplanområdet været ubenyttet landbrugsjord med landbrugsbebyggelse beliggende centralt i området. Lokalplanområdet har hidtil været reserveret til boldbaner for Lind skole. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet.

 

 

 

Plangrundlag:

Det foreslås, at lokalplanområdet udvikles i to faser.

 

Fase 1

omfatter den nordlige del af del af lokalplanområdet. I den vestlige del af området ligger en ladebygning med middel bevaringsværdi på 4 efter SAVE-metoden. Lokaplanforslagets intention er, at bygningen skal bevares og integreres i lokalplanområdet.

 

Fase 2

Omfatter den sydlige del af lokalplanområdet med et større areal af ikke dyrket jord.

Arealerne forventes solgt af Herning Kommune etapevis i følge den beskrevne faseopdeling. 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

I det sydlige område indenfor lokalplanområdet har foreningen KLG: Samvær og kammeratskab - fodbold for alle - haft et ønske om en ny fodboldbane.

 

KLG synes, at det kan være en fornuftig løsning hvis en del af provenuet bruges til udvikling af nye arealer til boldspil. KLG Vi vil dog ikke lægge skjul på, at den optimale placering for dem er inden for lokalplansområdet.

 

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv af den, som bor på den pågældende ejendom.
Lokalplanområdet disponeres omkring et centralt fælles friareal omkring den bevaringsværdige ladebygning. Arealet kan fungere som et grønt samlingspunkt og et sted for leg og ophold for hele området.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder:

 

Delområde I udlægges til boligbebyggelse, vejanlæg og fælles grønne opholdsarealer. Der er udlagt et 6 meter bredt areal til støjafskærmning i den nordlige del af delområdet.

Bebyggelsen i delområde I må kun ske som tæt/lav bebyggelse og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40.

 

Delområde II omfatter eksisterende bevaringsværdigt byggeri og udlægges til fælles grønt opholdsareal. Der kan på dette areal opstilles borde, bænke, legeredskaber og lignende som understøtter anvendelsen.

Indenfor delområde II udlægges et areal til etablering af underjordiske anlæg til rensning og forsinkelse af regnvand i lokalplanområdet. Arealet udlægges samtidig til fælles grønt opholdsareal. Der må ikke bebygges eller plantes træer på arealet udlagt til underjordiske spildevandsanlæg

  

Bevaring
Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af ejendommen på matr. nr. 24a Lind By, Rind, der er registreret med middel bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bevaring af eksisterende ladebygning, der er registreret med middel bevaringsværdi på 4. Forvaltningen foreslår, at ladebygningen anvendes til fælleshus for områdets beboere. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 for boligområdet ved Stensbjergvej i Lind til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C18.2 Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget udsatte på mødet den 25. januar 2016 sagen om foreløbig vedtagelse af en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning. Sagen er siden suppleret med nyt tegningsmaterialet, der er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning bymidte.

 

For at sikre et flot og levende bymiljø indeholder lokalplanforslaget både bestemmelser, der giver mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området.

Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

En del af den tidligere retsbygning på Nygade kan rives ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Da både nedrivning af den eksisterende bebyggelse og nyt byggeri er en væsentlig ændring af bymiljøet, kræver det en ny lokalplan for området. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Retten i Herning flyttede i 2012 fra Nygade 3 i Herning til en ny bygning i Haraldsgade. Den nye ejer af den gamle retsbygning ønsker at rive en del af bygningen ned, indrette kontorer og boliger i den resterende del og bygge nye boliger. Efter nedrivningen kan anlægges nye, offentlige parkeringspladser. Det forventes, at der vil blive anlagt 30 offentlige parkeringspladser.  

 

 Den eksisterende bebyggelse på Nygade 3

 

Bebyggelsen på Nygade 3, der kan rives ned

 

Herning Kommune gennemførte i 2007 en idékonkurrence for bymidten. For at gøre bymidten mere attraktiv foreslår det ene af vinderprojekterne blandt andet grønnere baggårde og bedre forbindelser for fodgængere på tværs af karréerne. For at give mulighed for at realisere disse idéer omfatter lokalplanforslaget hele Tinghuskarréen mellem Nygade, Nørregade, Østergade og den sydlige del af Torvet.

 

Lokalplanområdet er vist med tyk, hvid stiplet linje. Delområderne er vist med tynd, hvid stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål.

 

Delområde I omfatter Tinghushaven og en del af Tinghuspladsen på hjørnet af Østergade og Nørregade. Området skal fortsat anvendes til offentlig torve- og parkareal.

 

Delområde II må anvendes til boliger, butikker, kulturelle formål, restauranter, caféer, kontorer, liberalt erhverv, offentlige formål og parkering. For at sikre et levende og varieret bymiljø er stueetagen mod Torvet og Østergade forbeholdt caféer, restauranter og butikker. Der er mulighed for at etablere butikker i op til 3.000 m² af bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at der i dag er udlagt i alt cirka 1.800 m² til butiksformål langs Torvet og Østergade. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 500 m², mens dagligvarebutikker må være 750 m².

 

Byggeri

For at bevare karréstrukturen skal nye bygninger opføres helt ud til gaden. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og 15 meters højde mod gaden. Inde i karréen er der udlagt byggefelter med mulighed for at opføre bygninger i op til 3 etager og 12 meters højde. Derudover kan der opføres mindre bygninger i form af skure og lignende inde i gårdrummet. For at sikre et smukt og sammenhængende bymiljø fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for arkitektur, materialer, skiltning og lignende.

  

Bevaring

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning og omfatter blandt andet det fredede Tinghus og flere ældre bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Derfor er der i lokalplanforslaget udpeget en række bygninger, der ikke må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres uden Herning Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade 3. Ved nedriving af tilbygningerne fra 1940 og 1956 skal den oprindelige bygning fra 1904 føres tilbage til sin oprindelige arkitektur fra 1904. Der kan dog tilføjes altaner, kviste og lignende, hvis de er tilpasset bygningens arkitektur, så det bliver muligt at indrette tidssvarende boliger. For at sikre et harmonisk gaderum mod Nygade er det en forudsætning for nedrivning, at der opføres ny bebyggelse mod Nygade i minimum 3 etager.

  

Vejadgang, parkering og stier

Der er vejadgang for biler til lokalplanområdet fra Nygade og Nørregade. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge parkering i en kælder under en del af området. Den største del af gårdrummet er i dag udlagt til parkering, og det kan fortsat anvendes til parkering. Ved nedrivning af en del af Nygade 3 kan der anlægges offentlige parkeringspladser.

 

For at sikre gode forbindelser for fodgængere på tværs af karréen fastlægger lokalplanen principper for stier til alle vejene omkring området. Det vil først være muligt at få direkte stiforbindelse til Østergade og Tinghuspladsen, når Tinghuset og politistationen får en anden anvendelse, da ejendommene af sikkerhedsmæssige grunde er hegnet ind. Stiforbindelser på tværs af karréen fra Østergade til Nygade kan blandt andet give direkte forbindelse mellem biblioteket og Kulturgården ved Huset No7.

 

Beplantning

Lokalplanforslaget udpeger 6 bevaringsværdige træer. Fire store træer på Tinghuspladsen og to træer inde i gårdrummet. Da størstedelen af gårdrummet i dag er udlagt til parkering indeholder lokalplanen bestemmelser, der på sigt skal give et mere grønt og attraktivt miljø. Større, lukkede facader inde i gårdrummet samt hegn og plankeværk skal begrønnes med klatrende planter. Mindre bygninger skal have grønne vægge og grønne tage. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes træer. Hvis det ikke er muligt at plante træer, fordi parkeringspladserne anlægges oven på en parkeringskælder, kan træerne erstattes af bede med klatrende planter eller lignende. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt, dog således at afsnittet om parkering redigeres så det passer til skitseforslaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning og blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 14.E6 for Messecenter Herning til et nyt rammeområde 14.E11. Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6, vedr. bygningshøjde, etageantal og anvendelse, stemmer ikke overens med eksisterende forhold i nyt rammeområde 14.E11. Derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for rammeområdet, som kan muliggøre udvidelse af eksisterende virksomheder i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor med oplagsplads.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4 og fastlægger en zoneinddeling for placering af de enkelte typer virksomhedsklasser, samt muliggør samtidig udvidelse af en eksisterende virksomheder.

 

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger.

 

Den indkomne bemærkning omhandler at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ledningerne er i strid med lokalplanens bestemmelser..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning, endelig vedtages

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for udtagelse af 39.T20 for vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at vindmølleområde T20 syd for Birk skal udgå af kommuneplanen, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde 39.T20 for vindmølleområde syd for Birk.

 

Forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

 

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde. Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte omådet til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, hvorfor planforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr.

12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 46 - Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byrådet foreløbigt vedtog den 6. oktober 2015 lokalplangorslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på

ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boligformål.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik. Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

De to planmæssige hændelser er samlet i nærværende lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe okalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m.

Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejeren af en naboejendom, og indeholder 3 punkter:

1. Indsiger ønsker at der fortsat skal være et tæt fast hegn i skel mellem ejendommene, for at skærme for reflektioner og lys fra billygter fra parkeringspladsen på ved Nørregade 44.

2. Indsiger ønsker mulighed for fortsat at kunne benytte en port i ovennævnte faste hegn i forbindelse med havearbejde og lignende. Porten og adgangen til porten over ejendommen Nørregade 44, har været jævnligt benyttet gennem mange årtier; sandsynligvis helt tilbage til 1950.

3. Indsiger mener at den eksisterende bebyggelse på Nørregade 44 er uharmonisk og arkitektonisk dårligt tilpasset områdets karakter af villabebyggelse og enkelte funkishuse. Indsiger foreslår at en eventuel ny bebyggelse bør afspejle karakteren i området, for eksempel ved at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse inden for det byggefelt, som ar angivet i lokalplanforslaget. Indsiger mener, at punkthuse vil tilføre området og bydelen ny værdi og kvalitet.

 

Den anden indligelse er fra en genbo som har påklaget tilbygningen til tandlægeklininen ved Nørregade nr. 50, til Natur- og Miljøklagenævnet, og fået medhold.

Indsiger betvivler at Herning Kommune kan lovliggøre forholdet vedrørende tilbygning til Nørregade 50 retligt, ved at vedtage en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Især savner indsiger en administrativ sagsbehandling, hvor sagen er søgt oplyst med henblik på en afgørelse af, om forholdet burde lovliggøres retligt eller fysisk.

Essensen af indsigelsen fremgår af indsigers afsluttende ændringsforslag: at forholdet fysisk lovliggøres, således at tilbygningen til tandlægekliniken rives ned.

 

Forvaltningen vurderer

Første indsigelse:

Ad. pkt. 1 - Det faste hegn står, i henhold til præcise matrikelkort fra kort og gisafdelingen, på indsigers egen grund. Indsiger kan derfor opretholde hegnet efter eget ønske.

Ad. pkt. 2 - Benyttelse af porten er, jævnfør hegnets placering, indsigers egen beslutning. Adgang over ejendommen Nørregade 44, som en måske hævdvunden ret, er et privatretligt spørgsmål, som en lokalplan ikke kan regulere.

Ad. pkt. 3 - Det er forvaltningens vurdering, at hjørnegrunden Nørregade 44, på grund af grundens størrelse og udformning, ikke egner sig til punkthuse. En byfortætning med regulær randbebyggelse, kan ses som en videreførelse af bebyggelsen i Nørregade fra Østergade til Th Nielsensgade, og et samspil med randbebyggelsen på den modsatte side af Nørregade.

 

Anden indsigelse:

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. marts 2015, konkluderer i afgørelsens sidste sætning: Da om- og tilbygningen efter det oplyste er etableret, hjemvises sagen til kommunen med henblik på enten fysisk eller retlig lovliggørelse af det etablerede.

Herning Kommunes juridiske afdeling udtaler, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen lovliggør forholdet retligt, ved at vedtage et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. august 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen.

 

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund.

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til en parkeringsløsning, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplan 01.B6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med ovennævnte justering af planen.  

Sagsfremstilling

Historik

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund. Lokalplanens kortbilag 2 er justeret herefter (bilag 2).

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til parkering, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby overfor Aulum Kirke. Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udstykke 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal desuden sikre gode, trafikale forhold. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for en række træer i området og for den tidligere præstegård, der er opført i 1890 og har høj bevaringsværdi.

 

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken. Der har under processen med udarbejdelsen af lokalplanen været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. På baggrund af heraf, er lokalplanen udarbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen.

 

Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om lokalplanens indhold med henblik på en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen, som er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

Den indkomne indsigelse vedrører de trafikale forhold inden for og umiddelbart omkring lokalplanområdet. Indsiger mener, at de trafikale forhold i området forringes med lokalplanen, der stiller krav om, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Korsholmsvej. Indsiger fremsætter alternative forslag til vejadgang. Den indkomne bemærkning modsætter sig indsigelsen, og mener, at lokalplanens krav om vejadgang fra Korsholmsvej bør fastholdes.

 

Herning Kommune, Vej og Trafik har behandlet indsigelsen, og det vurderes, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Vejafdelingen vurderer i øvrigt, at problemet med gennemkørende trafik eventuelt kan løses ved at lukke Korsholmsvej ved svinget (den vestlige ende af vejen), hvilket kan gøres forholdsvist enkelt. I så fald skal det undersøges, om lastbiltrafikken kan ledes en anden vej, og der skal sikres gennemkørsel for de bløde trafikanter.

 

Den 6. februar 2016, uden for høringsperioden, har forvaltningen modtaget yderligere én indsigelse/bemærkning fra beboere på Korsholmsvej og Østergardsvej i Aulum (bilag 3).

Indsigelsen vedrører de trafikale forhold og kan ses i sammenhæng med indsigelsen dateret den 21. oktober 2015 fra beboere på Korsholmsvej, Kirkegade og Østergaardsvej i Aulum, der er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1). Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at indsigelserne samlet set ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Skitseforslag fra bygherre

Bygherre har forud for den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget fremsendt to skitseforslag med forslag til justeringer af planen (bilag 4).

 

Det ene skitseforslag vedrører en parkeringsløsning med etablering af 6 parkeringspladser umiddelbart ved adgangsvejen til lokalplanområdet. Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at der dels ikke er behov for etablering af yderligere parkingspladser i lokalplanområdet og dels, at den foreslåede placering af parkeringspladser er uhensigtsmæssig. Forslaget giver dermed ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Det andet skitseforslag (samt supplerende notat) vedrører den reducering af antallet af grunde, der er en konsekvens af udvalgets ovennævnte ønske om, at to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet gøres større. Bygherre foreslår, at det oprindelige antal grunde fastholdes, og skitseforlaget viser, hvordan bygherre i så fald mener, at grundene kan bebygges hensigstmæssigt.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 01.B6.1 til endelig vedtagelse med de anførte ændringer, jf. bilag 2.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 01.B6.1 til endelig vedtagelse med de anførte ændringer, jf. bilag 4, dog således udstykker selv vurderer placering af evt. gæsteparkeringspladser.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-450-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Principgodkendelse af dobbelthuse på Klokkebakken 20 i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om opførelse af 7 dobbelthuse på Klokkebakken 20 i Gjellerup. Det ansøgte projekt er i strid med gældende byplanvedtægt nr. 26. En imødekommelse af det ansøgte projekt vil derfor kræve udarbejdelse af lokalplan for området.

 

Det indstilles, at Byplanudvalget principgodkender det ansøgte projekt med dobbelthuse og den dertilhørende igangsættelse af ny planlægning for området.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Arkitec har på vegne af ejer ansøgt om mulighed for udstykning af Klokkebakken 20 i Gjellerup til 7 parcelhusgrunde med opførelse af 14 boliger, der bliver etableret som dobbelthuse. Det ansøgte projekt er vedlagt i Bilag 1.

 

 

Ejendommen er beliggende i den vestlige ende af Gjellerup, midt i et større boligkvarter med primært åben/lav bebyggelse. Ejendommen udgør matrikel nr. 8aa, Gjellerup-Lund By, Gjellerup, der har et areal på omkring 5000 m2. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen består af en større villa fra 1966, der er givet en nedrivningstilladelse i oktober 2014. Nedrivningen er meldt påbegyndt.

 

Det ansøgte projekt foreslår matrikel nr. 8aa inddelt i 7 parceller af hver ca. 700 m2. Det ansøgte projekt er foreslået planlagt med 4 parceller i den nordlige ende af matriklen og 3 parceller i den sydlige ende. Parcellerne i den sydlige ende af matriklen er foreslået vejbetjent via en tværgående vejforbindelse, som er koblet på den eksisterende vendeplads mod vest. Det ansøgte projekt ønskes opført som dobbelthuse i 2 etager, hvor hver bolig er ca. 120 m2. Det ansøgte projekt har en bebyggelsesprocent på 35. Der er skitseret friarealer på arealet syd for hvert dobbelthus, samt indkørsel og parkeringsareal på nordsiden.

  

Plangrundlag

Kommuneplanramme 32.B2

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 32.B2, der fastlægger området til boligformål. Der kan bygges en blanding af lave boliger, åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Rammen giver desuden mulighed for at plante langs veje, stier og friarealer. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 35, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Der må højest etableres to boliger pr. parcel. Der skal etableres minimum en parkeringsplads pr. bolig samt opholdsarealer svarende til minimum 100 % af boligetagearealet.

 

Byplanvedtægt nr. 26

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 26 for del af Gjellerup-Kirkeby-området, der har til formål at fastlægge området hovedsageligt til boligområde. Af vedtægtskortet til byplanvedtægten fremgår det at ejendommen er omfattet af delområde I1, der ikke er detailplanlagt, men giver mulighed for åben/lav boligbebyggelse.

  

Øvrige oplysninger

Byplanudvalget har på mødet den 26. oktober 2015 behandlet en ansøgning med et rækkehus-projekt på Klokkebakken 20 i Gjellerup. Det ansøgte projekt med rækkehuse kunne ikke realiseres inden for den gældende kommuneplanramme samt byplanvedtægt. Byplanudvalget besluttede, at de ikke kunne principgodkende et lokalplanforslag med rækkehuse, men ønskede i stedet, at der arbejdes videre med en udstykningsløsning i henhold til den gældende byplanvedtægt.

  

Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanramme 32.B2.

 

Det ansøgte projekt kan dog ikke realiseres inden for det eksisterende plangrundlag, da byplanvedtægten fastlægger, at boligbebyggelsen skal opføres som åben/lav. Dobbelthuse klassificeres som tæt/lav bebyggelse, hvorfor imødekommelsen af det ansøgte projekt vil kræve udarbejdelse af en lokalplan for området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt spiller godt sammen med ejendommens terræn. Desuden vurderer forvaltningen, at dobbelthuse - 2 boliger af hver 120 m2 - vil passe godt ind i den eksisterende bebyggelse i området, der er kendetegnet af større enkeltstående villaer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender det ansøgte projekt med udstykning af Klokkebakken 20 i 7 parceller og opførelse af 7 dobbelthuse og den dertilhørende igangsættelse af ny planlægning for området.

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender det ansøgte projekt med udstykning af Klokkebakken 20 i 7 parceller og opførelse af 7 dobbelthuse eller 7 enkeltstående parcelhuse og den dertilhørende igangsættelse af ny planlægning for området.

 

Johs Poulsen kan ikke tiltræde.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principgodkendelse af ansøgning om supplerende etagebyggeri på Gl Landevej 22A og 22B

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om tilbygning af en etageboligbebyggelse på ejendommen Gl Landevej 22A og 22B. Ansøger ønsker at opføre en etageboligbebyggelse på ca. 1260 m2 i forlængelse af den eksisterende bebyggelse på ca. 560 m2. Den nye bygning, er tænkt som enten ungdomsboliger eller ejerlejligheder.

 

Den eksisterende bygning er fra 1937, og trænger til energirenovering. Bygningen er registreret med middel bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas fra 1992. Ansøger har i skitseforslaget vist en facademodernisering af den eksisterende bygning.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Ejendommen Gl Landevej 22A og 22B, matr. nr. 1218m, er planmæssigt omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B12. Der er ingen lokalplan eller byplanvedtægt for området. Kommuneplanramme 12.B12 beskriver at området fortsat skal anvendes til boliger.

 • Bebyggelsen skal have en åben og lav karakter.
 • Bebyggelsesforhold: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom 30
 • højest 2 etager
 • bebyggelseshøjde må ikke overstige 8,5 m
 • der må højest etableres to boliger pr. parcel i området
 • Parkering: mindst 2 pr. bolig
 • Opholdsarealer: mindst 100 % af boligetagearealet.

 

For at skabe et plangrundlag, der kan muliggøre den ansøgte etageboligbebyggelse i området, skal der udarbejdes tillæg til kommuneplanen. Her skal bebyggelsesprocenten, etageantal og bebyggelseshøjde samt antal af boliger pr. parcel, hæves. Krav til antallet af parkeringspladser og krav til opholdsarealer skal reduceres. Der skal endvidere udarbejdes lokalplan for området.

 

Projektet

Der er fremsendt 2 skitseforslag/volumenmodeller med henholdsvis ungdomsboliger og ejerlejligheder. Forslagene er næsten ens hvad angår bebyggelseshøjde, husdybde og facadeudformning. Begge forslag er afhængige af en bebyggelsesprocent på 146,5, byggeri i 4 etager og en højde på 14,3 m. Det samlede boligetageareal for begge forslag er ca. 1760 m2 og udeopholdsarealet er ca. 580 m2.

 

Forvaltningens vurdering

Området er en del af et homogent og klassisk, og meget fint udbygget villakvarter, som strækker sig fra Herning Kirke ved Nygade, til H P Hansens Vej nord for det nære område. Villakvarteret gennemskæres af Gl Landevej, som samtidig underdeler kvarteret i det helt gamle kvarter syd for Gl Landevej, som er udbygget fra slutningen af 1800-tallet og frem til omkring 1940. Kvarteret på den nordlige side af Gl landevej er udbygget fra sidst i 1940-erne. Begge kvarterer er bebygget med villaer i høj kvalitet, som fortæller en historie om stilarternes skiften over tid.

 

Skitseprojektet forekommer ude af proportion i forhold til omgivelserne og områdets karakter. Der er ganske vist en tradition for at bygge højere langs nogle af de større veje, og reglen er i disse tilfælde, at der hurtigt trappes ned til den lavere bebyggelse i sidegaderne. I dette tilfælde kan man betragte den eksisterende bygning som den høje bebyggelse langs Gl Landevej, selv om bebyggelsen langs Gl. Landevej, hovedsageligt er villaer. I skitseprojektet trappes bebyggeIsen op til 4 etager ind i villakvarteret, i stedet for at bebyggelsen trappes ned og møder den lave bebyggelse.

 

En bebyggelsesprocent på ca. 150, altså næsten 5 x den eksisterende, vurderes at være for høj. Det ansøgte skitseprojekt vil være for dominerende i det afbalancerede villakvarter. Den store husdybde på knap 18 m forstærker det voldsomme indtryk, og medvirker til at trække den nye bebyggelse ud af proportion. Det ansøgte vurderes derfor ikke at være tilpasset omgivelserne og den eksisterende bebyggelse.

 

Forvaltningens vurdering er, at en bebyggelsesprocent på op til 75 kan harmonere med området øvrige bebyggelse og karakter. Hvis der samtidig sker en reduktion i husdybde til maksimalt 10m, vil den nye bebyggelse trappe ned til 2 etager fra det eksisterende hus. På denne måde vil man opnå en acceptabel overgang, fra hjørnebebyggelsen ved Gl Landevej til villaerne i området. Det er dog vigtigt at den mindre husdybde ikke medfører et projekt med altangange, hvilket ikke harmonerer med områdets øvrige bebyggelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og projektlokalplan for Gl Landevej 22A og 22B med følgende overvejende bebyggelsesregulerende bestemmelser

:

at bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 75

 

at husdybden maksimalt må være 10 m

 

at det nye byggeri ikke overstiger 2 etager

 

at arkitekturen skal tilpasses kvarteret.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Pulje til landsbyfornyelse 2015 - godkendelse af tilsagn om støtte til oprydning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015 fra den 16. september til den 28. oktober 2015. Ansøgningsrunden er den anden ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015. Den første ansøgningsrunde blev gennemført i foråret 2015.

 

Byplanudvalget behandlede ansøgningerne i anden ansøgningsrunde på Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016, og godkendte administrationens anbefalede tilsagn om støtte til istandsættelse og nedrivning.

 

Én af ansøgerne har desuden ansøgt om støtte til oprydning. Administrationen har vurderet ansøgningen, og indstiller hermed anbefalingen til godkendelse.  

Sagsfremstilling

På Byplanudvalgsmødet den 10. august 2015 blev det besluttet, at der med den anden ansøgningsrunde skulle kunne meddeles tilsagn om støtte til nedrivning, istandsættelse samt oprydning jf. Byfornyelseslovens mulighed for at give støtte og få statsrefusion i forbindelse med fjernelse af rod, skrot og affald.

 

Det blev også besluttet, at der som udgangspunkt kan gives 50% af de samlede nedrivningsudgifter i støtte til nedrivning og i særlig tilfælde op til 100%. Til istandsættelse kan der gives 33% og 25% af det samlede istandsættelsesbeløb til ejendomme med bevaringsværdi på hhv. 1-4 og 5-9 i tråd med den ordinære ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015.

 

Jf. beslutningen fra august 2015 skal Byplanudvalget forelægges sager om støtte til nedrivning, hvor der anbefales tilsagn om støtte på over 50% af de samlede nedrivningsudgifter samt alle sager om støtte til istandsættelse og oprydning (fjernelse af rod, skrot og affald).

 

Ansøgninger

Byplanudvalget besluttede på udvalgsmødet den 25. januar 2016 at godkende administrationens anbefalede tilsagn om støtte til nedrivning af Råstedvej 5, Vind.

 

Ansøgeren fik godkendt et tilsagn om støtte på 100% af de ansøgte omkostninger til nedrivningen på i alt 99.750 kr. Ansøgningen vedrører et fælles, borgerdrevet landsbyprojekt i tråd med et projekt på Ejstrupvej 2 i Fasterholt, der blev tildelt 100% i støtte i forbindelse med den første ansøgningsrunde, der blev gennemført i foråret.

 

Ansøgeren har desuden ansøgt om støtte til oprydning. De samlede omkostninger for nedrivning og oprydning er i alt 190.500 kr. Oprydningsomkostningerne er en merudgift på 90.750 kr. i forhold til det tidligere godkendte tilsagn om støtte til nedrivning.   

Økonomi

Det anbefalede tilsagn om støtte til Råstedvej 5 i Vind kan holdes inden for budgetrammen. Når der er meddelt tilsagn om støtte, vil der være i alt ca. 1.300.700 kr. tilbage i puljen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget, udover det allerede godkendte tilsagn om støtte til nedrivning, godkender det anbefalede tilsagn om støtte til oprydning, og dermed i alt et tilsagn om støtte på 190.500 kr. til Råstedvej 5 i Vind.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Drøftelse af udkast til Arkitekturstrategi 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forslaget til Herning Kommunes Planstrategi 2015 fremgår det, at der i den kommende planperiode skal sættes fokus på arbejdet med en arkitekturstrategi. Formålet med en arkitekturstrategi er at angive en arkitektonisk ambition inden for planlægning og byggeri i Herning Kommune.

 

Arkitekturstrategi 2016 (bilag 1) fremsendes hermed til drøftelse i Byplanudvalget, med henblik på at relevante emner fra arkitekturstrategien efterfølgende indarbejdes i forslaget til ny kommuneplan.

Sagsfremstilling

Formål

Landskabsrum, byrum og bygninger er en naturlig del af vores hverdag. Kvalitet i planlægning og byggeri har positiv betydning for vores måde at færdes på og vores oplevelse af omgivelserne.

 

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg, med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor vilje til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi skal understøtte denne udvikling og være et redskab til, også i fremtiden, at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum.

 

Arkitekturstrategien har til formål:

 

 • At højne kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune.

 

 • At styrke dialog og samarbejde mellem bygherrer og kommunen som plan- og bygningsmyndighed.

 

 • At sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med de stedlige kvaliteter - f.eks. en å, en beplantning eller en eksisterende bygning, der kan være med til at skabe identitet og kvalitet..

 

 • At danne rammen for det fremtidige arbejde med at sikre den arkitektoniske kvalitet gennem f.eks. retningslinjer, temahæfter for byggeri, bevarende lokalplaner og lignende

  

Proces og form

Forvaltningen har vurderet, at den bedste form på en arkitekturstrategi for Herning Kommune er et overordnet dokument, der belyser nogle generelle temaer, som efterfølgende skal uddybes i forskellige temahæfter, vejledninger, strategier, temalokalplaner m.m. Denne form, hvor arkitekturstrategien har karakter af et opslagsværk, gør det muligt at holde den kort og fleksibel.

 

Arkitekturstrategien er tænkt som et redskab i form af et dynamisk dokument, der kan revideres efter behov – med fordel i forbindelse med kommuneplanrevisionen hvert fjerde år, mens udarbejdelsen af temahæfter bliver en vedvarende proces.

 

Indhold og målsætninger

Arkitekturstrategien belyser følgende temaer: boligbyggeri, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri, byrum, vejrum, kulturarv og bevaring samt byudvikling.

 

Hvert tema beskriver karakteristika og opstiller nogle værdier, som en evt. bygherre bør tage højde for. Desuden er hvert tema suppleret med fotos af gode eksempler på landskabsrum, byrum og bygninger i Herning Kommune og er afsluttet med målsætninger.

 

Som en del af målsætningerne anbefales det, at arkitekturstrategier kan suppleres med:

 

 • Et dialogredskab f.eks. i form af en arkitekturscreening. En arkitekturscreening er et værktøj, der på et tidligt tidspunkt kan være med til at italesætte relevante forhold, der kan være med til at sikre højere kvalitet og tilpasning af bygge- og anlægsprojekter i Herning Kommune.

 

 • En vejledning om byggeri i landzone, herunder både boliger, landbrugets bygninger og erhvervsbygninger.

 

 • En vejledning om opsætning af tiltag til udnyttelse af vedvarende energi i landzone, herunder solcelle- og solfangeranlæg samt husstandsvindmøller.

 

 • Et værktøj til formidling af tiltag inden for kunst og arkitektur i Herning Kommune, herunder arrangementer i forbindelse med Arkitekturens Dag og en vejledning til brug af kunst i byrummet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter udkastet til Arkitekturstrategi 2016

Beslutning

Tiltrådt dog således:

At dialogredskabet arkitekturscreening ændres til en arkitekturguide. Denne guide skal også indeholde handicapforhold.

At der indføjes på side 5 i indledningen: ”ambitionen er en guide til bedre arkitektonisk kvalitet, hvor sund fornuft også i økonomisk henseende er en naturlig del af det grundlag arkitekturen hviler på.”

At der på side 15 under offentligt byggeri indføjes: ”og samtidig sikre, at Herning Kommunes værdier: Udfoldelsesfrihed, professionalisme, økonomisk sans og god dømmekraft respekteres”.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-15 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Bredgade Vest - del 2 - godkendelse af projektforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen og Rasmus Bartholdy Jensen

Sagsresume

Byrådet har 3. marts 2015 frigivet 1 mio kr. til et projekt der handler om, at anvende midlertidige aktiviteter og installationer som et forsøg på at skabe mere liv i Bredgade Vest.

Oplægget for Bredgade Vest er udviklet sammen med Cityforeningen og en gruppe fra gaden, der ønsker at Bredgade Vest skal være et sted med identitet og signalere, at byen er til for at blive brugt. Gaden fik i 2015 opholdsområder, kunst, læ-, lege- og grønne elementer.

 

Byplanudvalget godkendte 1. juni 2015 et oplæg til ændringer i Bredgade vest, og besluttede samtidig dele aktiviteterne i etaper, og evaluere løbende og evt. færdiggøre projektet i 2016. Budgettet blev fordelt på de to år, med ca. 600 000 kr. i 2015 og ca. 400 000 kr. i 2016.

 

Status er, at projekterne, der blev besluttet som del 1 i 2015, er udført. Der er afholdt evalueringsmøde med arbejdsgruppen, samt udarbejdet et forslag til fokusområder for 2016-projektet.

 

Projektet for 2016, del 2, fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der er evalueret på 2015-projektet for Bredgade Vest sammen med arbejdsgruppen, og det er et fælles ønske, at udviklingen fortsætter med nye aktiviteter og installationer i 2016. Ønskerne for 2016-projektet handler om øget trafiksikkerhed, fartdæmpning, mere grønt, leg, urbanitet, street, bedre forhold for cyklister og tydeligere afmærkede p-pladser.

 

Alle disse elementer er indarbejdet i bilaget og samt illustreret på fire skitser fra Bredgade Vest.

 

Plantegningen og illustrationerne er fremlagt for arbejdsgruppen 3. februar. De fremmødte fra arbejdsgruppen gav udtryk for stor tilfredshed med oplægget.

 

Her er projektet i korte træk:

For at få plads til mere ophold, leg, grønt mm. er det ligesom i renoveringsprojektet for Bredgade, arbejdet med en inventarzone i den nordlige og den sydlige del af gaden, hvor der udlægges områder til ophold, parkering, cykler, udstillingsvarer, udeservering mm. Pladsen under lindetræerne udnyttes.

 

 • Leg og aktiviteter skal være for børn og unge i alle aldre, der er foreslået vippedyr, bordtennisbord og røde klatre/balanceelementer. Butikkerne stiller bordtennisketchere til rådighed
 • Områder med beplantning skal fremstå grønne hele året og bidrage til mere grønt i øjenhøjde
 • Serveringsområdet er tænkt udført som et forhøjet plateau, hvor caféer og butikker kan indrette og bruge arealet frit
 • Cykelstativerne renoveres og får ny farve
 • Kørebanen indskrænkes til minimumsbredde, og bliver udstyret med fartbumper. Grafiske symboler i form af maling eller termoplast bruges som opmærksomhedsområder, f. eks. ved passager, steder med krydsende fodgængere, cykelparkering, områder med leg og udeservering
 • Parkeringspladser markeres med hvide striber som en del af den grafiske plan
 • Skulpturklyngerne "Uldjyden" og "Vokseværk" placeres i inventarzonen tæt på Poulsens Plads
 • Portalen "Tårnet" placeres mod vest og der etableres et banner med teksten "Velkommen til Bredgade Vest" mod øst
 • Bænke renoveres/udskiftes 

Økonomi

Der er pr. d.d. et forbrug på Bredgade Vest, stednr. 223060 i 2015 på ca. 550.000 kr.

 

I dette beløb er skulpturklyngerne "Uldjyden" og "Vokseværk" af kunstnerne Bank & Rau på 221.250 kr medregnet, samt støtten fra Urban Lab på 40.000 kr.

  

Anlægsprojektet for Bredgade Vest, del 2, skal realiseres indenfor de esterende anlægsmidler på ca. 450.000 kr i 2016

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektetoplæg af 29-02-2016 godkendes og sættes i værk med henblik på udførelse i foråret og sommeren 2016

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 1. januar 2012 trådte Brug Byen - Retningslinier for Herning Bymidte i kraft. Siden dengang har Herning markeret sig markant som en arrangementsby, hvorfor det er blevet tid til at revidere Brug Byen, med henblik på at giver nye rammer for den fortsatte udvikling af Herning til en levende by.

 

I forbindelse med revideringen ønsker restaurationerne at udvide tidsrummet for udeservering.

 

Sagen blev behandlet på Byrådets møde den 26. januar, hvor den blev sendt til fornyet behandling i Byplanudvalget. Der er efterfølgende blevet afholdt dialogmøde med formand og næstformand i Restaurationsforeningen.

 

Sagen fremsendes hermed til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Hidtil har restaurationerne har mulighed for at have udeservering på offentligt areal foran deres restaurationer i tidsrummet søndag til torsdag fra kl. 09.00 til 22.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 24.00.

 

Administrationen afholdt den 30. november 2015 et fælles møde med repræsentanter fra Bevillingsudvalget, Restaurationsforeningen, Herning City forening, Udlejerforeningen MidtVest og Herning Kommune. Midt- og Vestjyllands Politi var også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. De har fremsendt deres bemærkning til forslaget, som kan ses længere nede i dagsordenen.

Herning er der et ønske om at skabe en levende by med fokus på arrangementer og byliv. Særligt Østergade, hvor koncentrationen af beværtninger er tæt, oplever vi et stigende ønske om at kunne sidde længere ude når vejret tillader det.

 

Samtidig har MCH Kongrescenter et samarbejder med Østergade om at skabe en særlig stemning, når der er større arrangementer og kongresser i byen. Derfor er der særligt behov i Østergade for at imødese de gæster som efter endt arrangement i kongrescenteret ønsker at gå videre ud i byen. Fra kommunens side, ønsker vi understøtte udviklingen af Herning til en arrangementsby, hvor der bydes på oplevelser og aktiviteter også om aftenen.

 

I forbindelse med en forenkling af administrationen anbefales det at "spejle" Brug Byens retningslinier ud over hele Herning kommune. Derfor vil en vedtagelse af nye udeserveringstidspunkter også kunne gælde for hele kommunen.

 

På skemaet herunder ses udeserveringstidspunkter for en række andre byer

*1 Samt dagen op til skæve helligdage

*2 Ved særlige begivenheder (uden nærmere definition) kl. 24.00 søndag – torsdag, kl. 02.00 fredag - lørdag

*3 dog kl. 02.00 på Vesterbrogade fra Axeltorv til Rådhuspladsen (forbi Tivoli) samt i Nyhavn.

 

På mødet den 30. november 2015 var der bred enighed om at anbefale en udvidelse udeserveringstidspunktet med følgende:

 • for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

            Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

            Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 • for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

            Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

En udvidelse af udeserveringstidspunktet i Østergade, vil afstedkomme at det ikke længere bliver nødvendigt at arbejde med ”særlige arrangementer”, da udeserveringen imødeser de arrangementer.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal restaurationer, der ønsker at benytte sig af de nye tidspunkter sende en fornyet ansøgning om udeservering og alkoholsbevilling.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til forslaget, hvor de fremhæver at deres bekymring for at udeserveringen udvides efter kl 24.00. De fremhæver særligt følgende punkter:

 • Vægtningen mellem det erhvervsmæssige, hensyn set i forhold til de omkringboendes berettigede forventning om nattesøvn, hvor de udmeldte støjgrænser kan være svære at overholde, da dørene vil være meget åbne og dermed vil støjen indefra forplante sig ud i gaderummet.
 • Udeservering til kl. 02.00 vil gøre det svært for politiet at håndhæve forbuddet mod at unge under 18 år opholder sig på restaurationerne efter kl. 24.00, da politiet ikke kan forbyde unge i at opholde sig på offentligt areal.
 • Politiet har hjemmel til at bede folk gå inden for, hvis de skønner at støj og uorden overskrider en grænse for hvad der kan accepteres, hvorimod restauratørerne har en forventning om at der kan være fest i gaden til kl. 02.00.

 

Midt- og Vestjyllands Politi anbefaler derfor, at en udvidelse af udeserveringstidspunktet til kl. 02.00 alene forbeholdes spisesteder.

 

I forbindelse med første behandling kom der mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets behandling supplerende oplysninger, disse fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til og med Torvet) fastsættes til følgende:
Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00
Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00

 

at udeserveringstidspunktet for Poulsens Plads inkl. plads ved Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00

 

at udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning Kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-3-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om ny vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har sendt kommuneplantillæg nr. 24 – Tematillæg om vindmølleplanlægning i offentlig høring indtil den 2. marts 2016. Tillægget opridser en række nye kriterier for den kommende vindmølleplanlægning i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at høringssvaret fra debatfasen genfremsendes til Ikast-Brande Kommune.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune havde i efteråret 2015 et debatoplæg i høring i forbindelse med udarbejdelsen af en ny vindmølleplan. Byplanudvalget behandlede dette på mødet den 26. oktober 2015.

 

Ikast-Brande Kommune har nu udsendt et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 – Tematillæg om vindmølleplanlægning i offentlig høring. Tillægget er udarbejdet efter principperne fremlagt i debatoplægget, med det formål at revidere kommuneplanens gældende vindmølleplanlægning.  

 

Byrådet i Ikast-Brande har valgt en ny model for vindmølleplanlægningen, som fastlægger en række nye kriterier for vindmølleplanlægningen i kommunen, herunder nye kriterier for hvor mange møller der kan blive rejst i et område, og hvor høje de må være. Målet er at give vindmølleproducenter mulighed for at afprøve, optimere og demonstrere vindmøller tæt på virksomhedernes udviklingsenheder.

 

Nye kriterier for opstilling af vindmøller er:

- Der vil kun blive udlagt vindmølleområder der kan rumme mindst fem vindmøller med en totalhøjde på minimum 150 meter eller derover.

- Såfremt et vindmølleområde bliver anvendt til test af vindmøller over 150 meter, er der mulighed for at rejse færre end fem vindmøller, men med større effekt pr. mølle.

- Vindmølleområder med plads til færre end 5 vindmøller, vil kun blive fastholdt i planlægningen, hvis områderne bliver anvendt til test af vindmøller.

- Kommunen opdeles i neutral- og negativzoner, med det formål at give projektudviklere et hurtigt overblik over, hvor i kommunen man kan forvente at byrådet vil fremme vindmølleprojekter.

- Der kan blive udlagt nye vindmølleområder på tværs af kommunegrænsen, hvis nabokommunen også ønsker at planlægge for området.

 

På baggrund af de ovenstående kriterier indeholder vindmølleplanen for Ikast-Brande Kommune nu 7 områder til opsætning af vindmøller. Der kan i rammebestemmelserne for de 7 områder, være krav om, at de eksisterende vindmøller i de 10 vindmølleområder der tages ud af kommuneplanen, skal tages ned, før der kan blive stillet nye vindmøller op i de 7 områder.

 

Oversigtskort der viser vindmølleområderne i Ikast-Brande Kommune.

  

I forbindelse med debatfasen besluttede Byplanudvalget at fremsende et høringssvar, hvori det fremgik at Herning Kommune fortsat ønsker at blive inddraget i vindmølleplanlægningen i Ikast-Brande Kommune i det omfang det vurderes relevant, og at vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Forvaltningen vurderer at det vil være en god ide, at genfremsende høringssvaret fra debatfasen, så vores få bemærkninger kan indarbejdes i vindmølleplanen for Ikast-Brande Kommune. Udkast til høringssvar er vedlagt i bilag 1. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at høringssvaret fra debatfasen genfremsendes til Ikast-Brande Kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-2-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om høring af plangrundlaget for vindmøller på Københavnerhede i Ikast-Brande Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet planlægning og VVM-redegørelse for opsætning af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på 149 meter på Københavnerhede ved Isenvad i Ikast-Brande Kommune.

 

Vindmølleprojektet placeres tæt på grænsen til Herning Kommune. Vindmøllerne vil derfor være synligt fra flere steder i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at orienteringen om plangrundlaget for vindmølleprojektet ved Københavnerhede tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune havde i forsommeren 2015 et debatoplæg i høring for vindmølleprojektet ved Københavnerhede ved Isenvad i Ikast-Brande Kommune. I den forbindelse har forvaltningen den 17. juni 2015 fremsendt ønske om at der i den kommende planlægning skulle redegøres for projektets eventuelle påvirkning ind i Herning Kommune. Herunder påvirkningen af:

 1. Landskabet generelt.
 2. Søby Brunkulslejer og Søby Sø
 3. Kølkær og Kølkær kirke
 4. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

 

Ikast-Brande Kommune har nu udarbejdet planlægning for projektet og udsendt et forslag til lokalplan nr. 277, forslag til tillæg nr. 18 og VVM-redegørelse for vindmøller ved Københavnerhede, Isenvad i offentlig høring til og med den 4. april 2016.

 

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på 149 meter og en samlet kapacitet på 25,6 MW. Seks eksisterende vindmøller med en totalhøjde på 75 meter og en samlet kapacitet på 7,2 MW nedtages inden de nye vindmøller sættes op.

 

Vindmøllerne opstilles på to lige parallelle rækker med en indbyrdes afstand på cirka 500 meter. Der etableres ligeledes en ny 60/10 kV transformatorstation og en teknikbygning.

 

Elproduktionen fra de nye vindmøller er beregnet til 69.000 MWh årligt, hvilket kan dække godt 20.000 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys på 3.420 kWh.

  

Der er i VVM-redegørelsen udarbejdet visualiseringer fra forskellige punkter i landskabet, se kort 4.8 Visualiseringspunkter. Visualiseringerne fra Herning Kommune er vedlagt i Bilag 1.

 

I VVM-redegørelsen er udarbejdet følgende visualiseringer fra Herning Kommune (beskrivelsen er fra VVM-redegørelsen side 42):

6: Klinkhøjvej. Visualiseringen af landskabsoplevelsen fra Klinkhøjvej er sammen med visualisering nummer 7 og 8 repræsentativ for oplevelsen i den vestlige nærzone. Landskabet er karakteriseret ved hedeslette med dyrkede marker og læhegn.

12: Kølkær. I Kølkær er der ikke fundet steder med udsyn til de planlagte vindmøller. Lidt nord for byen marker og plantage begrænset udsyn til vindmøllerne.

13: Hammerum. Fra et højdepunkt i udkanten af Hammerum er der udsyn til de planlagte vindmøller.

19: Voulundgårdvej. Den sydlige del af mellemzonen er meget lukket pga. bevoksning. Fra Voulundgårdvej er der udsyn i retning mod vindmølleområdet og det værdifulde landskab i Nørlund Plantage.

20: Harrild Hede. Fra højdepunktet på Harrild Hede er der vidt udsyn over landskabet. I retning mod vindmøllerne er udsynet begrænset af bevoksning.

21: Søby Brunkulslejer. Fra et udsigtspunkt i brunkulslejerne er der udsyn i mange retninger. Vindmølleområdet er dog noget skjult af bevoksning.

22: Søby Sø.Fra det menneskeskabte landskab er der udsyn i retning mod vindmølleområdet.

 

 

Kort 4.8 Visualiseringspunkter for vindmølleprojektet på Københavnerhede i Ikast-Brande Kommune.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der i VVM-redegørelsen er taget højde for de i debatfasen ønskede redegørelser for den visuelle påvirkning af landskabet generelt, Søby Brunkulslejer og Søby Sø, Kølkær og Kølkær Kirke samt Harrild Hede. Se visualiseringer i Bilag 1.

 

I VVM-redegørelsen er det vurderet at oplevelsen af Harrild Hede ikke forstyrres af de planlagte vindmøller på Københavnerhede jf. VVM-redegørelsen side 98. Om påvirkningen af Søby Brunkulslejer er det vurderet at vindmøllerne optager en lille del af synsfeltet, og at de vil være underordnet mange andre landskabselementer. Det vil muligvis være vanskeligt at adskille de to vindmølleparker, men ofte vil de end ikke være synlige jf. VVM-redegørelsen side 99.

 

Der er i VVM-redegørelsen ligeledes redegjort for projektets påvirkning af Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, samt Harrild Hede som alle er EF-habitatområde og delvist beliggende i Herning Kommune, som ønsket. Hverken EF-habitatområdet eller de beskyttede dyre- eller plantearter vil blive påvirket af projektet jf. VVM-redegørelsen side 144.

 

Forvaltningen havde ligeledes ønsket en redegørelse for påvirkningen af Kølkær og Kølkær Kirke, der er udlagt som kulturmiljøområde i Herning Kommuneplan 2013-2024. I VVM-redegørelsen er det vurderet at alle byer og bebyggelser i mellem- og fjernzonen ligger generelt så langt væk fra vindmølleområdet, at det omgivende terræn og den eksisterende bevoksning mere eller mindre skjuler hele det planlagte vindmølleprojekt ved Københavnerhede, jf. VVM-redegørelsen side 35.  

 

Såfremt udvalget finder, at projektet har væsentlig betydning for Herning kommunes udvikling, skal der fremsættes indsigelse efter Planlovens §29b (veto). Kan der ikke opnås enighed, skal sagen indbringes for Erhvervs- og Vækstministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen om plangrundlaget for vindmølleprojektet ved Københavnerhede tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Udviklingsmuligheder for byggeri

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Herning Park Camping

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl