Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 28. juni 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Planforslagene skal give mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor ledsages lokalplanforslaget af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag 1). Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Med kommuneplantillæg nr. 2 gives der mulighed for én enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning. Der er tale om en eksisterende butik på cirka 900 m2, som er blevet opført i 1963 på baggrund af Byplanvedtægt nr. 9 som nu optages i Herning Kommuneplan 2021-2032 med mulighed for udvidelse.


Der gives med kommuneplantillægget mulighed for en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på op til 1.200 m2 bruttoetageareal inklusiv personalefaciliteter.


Kommuneplanramme 13.B2 tilføjes ”en enkeltstående butik” i kommuneplanens hovedstrukturafsnit for detailhandel. Rammeområdets afgrænsning og øvrige bestemmelser ændres ikke.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen ikke betyder en ændring af Herning Kommunes overordnede detailhandelsstruktur, da der er tale om udvidelse af en eksisterende butik til lokalområdets daglige forsyning. Ved at give mulighed for en udvidelse kan en utidssvarende butik moderniseres, og den lokale indkøbsmulighed kan fastholdes. Dagligvarebutikken vil medvirke til at fremme et varieret butiksudbud for den nordlige del af Herning By, med god adgang for de forskellige trafikarter, især for gående og cyklende.


Hvid stiplet markering viser kommuneramme 13.B2 og en røde markering viser lokalplanafgrænsningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019, at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 giver mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan og følges derfor af et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019 at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning. Planlægningen skulle tage udgangspunkt i skitseforslagets model 2 som var kendetegnet af t have en dagligvarebutik mod nord og 12 almene familieboliger mod syd og parkeringsarealer derimellem.

Planen var oprindeligt et samarbejde mellem FællesBo og Coop, hvormed de inkluderede 12 almene boliger. Da der ikke er bevilliget en almenboligkvote til de 12 boliger, er boligerne taget ud af projektet.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 er udarbejdet på baggrund af driftsoperatørens ønske om at opføre en ny og større dagligvarebutik med apotek, tilhørende parkering samt grønne arealer, og derved nedrive og erstatte den eksisterende bebyggelse.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et cirka 4.950 m2 stort område i et boligområde i den nordvestlige del af Herning, hvor det i nord, øst og syd grænser op til henholdsvis H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget

Bebyggelsen i nærområdet er primært almen etageboligbebyggelse opført 2-4 etager i rød tegl.

På den sydlige del af området ligger der i dag en dagligvarebutik og apotek på i alt cirka 900 m2 med tilhørende parkering. På den nordlige del af området ligger en bygning, som tidligere har været daginstitution med tilhørende legeplads.

I lokalplanområdet er der flere træer, specielt store egetræer, som er vurderet bevaringsværdige og som indgår som en del af det grønne areal langs H.P. Hansens Vej.


Eksisterende forhold. Hvid stiplet markering viser lokalplanafgrænsningen.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 13.B2.1 (bilag 1) giver mulighed for at opføre i alt 1.200 m² til dagligvarebutik til lokalområdets forsyning.

Lokalplanområdet må anvendes til detailhandel med dagligvarer inden for virksomhedsklasse 1-3. Dagligvarebutikken må fremstå som flere små enheder under samme tag således, at det er muligt for det eksisterende apotek at blive genhuset og være en del af den nye dagligvarebutik. Det vil dermed være muligt at opretholde de eksisterende servicefunktioner i lokalområdet.


Placering

Lokalplanen udlægger et byggefelt som sikrer eksisterende og nye grønne områder ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget. Lokalplanen stiller ikke krav til dagligvarebutikken konkrete placering i området, men udlægger en række bestemmelse som skal sikre en god disponering af området, samt gode forbindelser til nærområdet.


Bebyggelsens fremtræden

For at indpasse den nye dagligvarebutik i det omkringliggende boligbebyggelse stiller lokalplanen krav til butikkens udseende. Butikken skal derfor primært opføres i en rød tegl som er kendetegnet for området og med detaljer i trælistebeklædning. Da taget ville kunne ses fra de omkringliggende etagebyggerier skal det være et fladt grønt tag (sedum tag), hvor tekniske installationer skal være afskærmet.


Støj

Der er udarbejdet en støjrapport for projektforslaget, som viser at det er nødvendigt at opsætte støjafskærmning mod boligerne mod vest for, at dagligvarebutikken kan overholde gældende grænseværdier for støj. Lokalplanen stiller derfor krav om at der skal etableres en støjafskærmning mellem butikken og etageboligerne vest for lokalplanområdet. Foruden at håndtere støjgenerne stiller lokalplanen også krav til støjafskærmningens udseende, således at dagligvarebutikken og støjafskærmningen fremstår som én helhed i lokalområdet.


Grønne arealer

Lokalplanen stiller krav om, at arealerne ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget skal være grønne, så der bliver skabt en grøn ramme om bygning, parkeringspladser og veje, samt sammenhæng til især de grønne arealer langs H.P. Hansens Vej. Der stilles også krav til bevaring af de bevaringsværdige træer, specielt egetræer, i lokalplanområdet. Dog tillades det under anlægsfasen at fælde de eksisterende bevaringsværdige træer der står midt på grunden, såfremt de erstattes med nye egetræer af en vis størrelse langs vejene.


Trafikafvikling

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for parkeringsforhold, vejadgang og stiforbindelser i området, for at sikre trygge forhold for både bløde og hårde trafikanter. Lokalplanen fastlægger at området skal vejbetjenes med én overkørsel fra Fruehøjvej som skal være ind- og udkørsel for kundebiler samt indkørsel for varelevering. Vareleverings udkørsel skal ske via en overkørsel til Porsvænget. Det er et krav at al manøvreareal for varelevering med sættevogn, varebiler og lignende holdes inden for lokalplanområdets afgrænsning.


Lokalplankortet fra lokalplanens kortbilag 2.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 13.B2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for et boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 21.B7.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår afgrænsning og anvendelse for rammeområde 21.R3 og 21.B7. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillægget udvider afgrænsning for rammeområde 21.R3 samt ændrer afgrænsning for 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb - Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler inden for området.


Da lokalplan 21.B7.3 skal give mulighed for etablering af regnvandsbassin tilføjer kommuneplantillægget bestemmelser vedrørende anvendelse, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Forslag til ny afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds samt tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanforslaget skal give mulighed for etablering af et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds.

Forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Skalmejevej og Hjejlevej i den sydvestlige del af Sunds og er ejet af Herning Kommune. Lokalplanområdet har et areal på cirka 6 ha. og omfatter matrikel nr. 4ev samt en del af matrikel nr. 6dm og 8a Sunds Præstegård, Sunds.


Området afgrænses af Hjejlevej mod syd og af Sunds Idrætsforening og deres tilhørende arealer mod vest. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af et rekreativt grønt område og mod nord af et eksisterende åben-lav boligområde samt cykelsti. Lokalplanområdet opledes af Skalmejevej og der udlægges areal på begge sider af vejen. Området er i dag ubebygget, og fremstår som dyrket markareal.


Lokalplanafgrænsning og de nære omgivelser


Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, åben-lav på små grunde og tæt-lav boligbebyggelse. Området disponeres i tre delområder, hvoraf de to delområder rummer mulighed for bebyggelse, og det tredje delområde giver mulighed for regnvandsbassin, rekreativt areal og parkering til offentlige formål.


 • Delområde I må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
 • Delområde II må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel og åben-lav på små grunde, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
 • Delområde III må kun anvendes til anlæg til håndtering af regnvand, rekreative formål og parkering til offentlige formål.


Lokalplanen giver i delområde I mulighed for udstykning af grunde til åben-lav bebyggelse med en grundstørrelse på minimum 700 m2 og maksimum 1200 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. I delområde II er der mulighed for udstykning af grunde til tæt-lav bebyggelse og åben-lav på små grunde med en grundstørrelse på minimum 400 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.


Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Skalmejevej. Der skal desuden etableres stiforbindelser indenfor lokalplanområdet, som forbinder området med den eksisterende cykelsti mod nord og det rekreative grønne areal mod øst.


Langs Skalmejevej og Hjejlevej skal der etableres et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal fungere som afskærmning for de omkringliggende veje og vil fremstå som en naturlig afgrænsning af lokalplanområdet. Bæltet er en fortsættelse af de eksisterende beplantningsbælter ved boligområdet langs Skalmejevej nord for lokalplanområdet og langs Hjejlevej sydøst for lokalplanområdet. Derudover skal der etableres et grønt friareal mellem delområde I og II. Det grønne areal vil indgå i lokalplanområdet som en naturlig opdeling mellem tæt-lav boligbebyggelsen mod øst og åben-lav boligbebyggelsen mod vest.


Der kan indenfor lokalplanområdets delområde I og III etableres regnvandsbassin. I delområde I kan der etableres et forbassin i områdets sydvestlige hjørne på øst siden af Skalmejevej. Dette bassin leder regnvand til hovedbassinet som kan etableres i delområde III på vest siden af Skalmejevej. Hovedbassinet skal håndtere regnvand fra det kommende boligområde inden for lokalplanområdet samt fremtidige boligområder syd for Hjejlevej.


Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen kommet et ønske fra Sunds Idrætsforening om mulighed for, at en del af delområde III kan benyttes til parkeringsareal. Derfor er der i lokalplanen givet mulighed for, at der kan etableres parkering til offentlige formål inden for delområde III i tilfælde af, at de har behov for at udvide deres parkeringsarealer til brug ved større arrangementer. Parkeringsarealerne er ikke finansieret og der er ikke yderligere planlægning for parkeringspladser i delområde III på nuværende tidspunkt.


Herning kommuneplan

Lokalplan nr. 21.B7.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb – Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler. Derudover justerer tillægget bestemmelser om anvendelse for rammeområderne, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Vejnavn

Forvaltningen anbefaler at boligområderne får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet samt at vejene inden for lokalplanområdet navngives Skalmejevej. Området har vejadgang fra den eksisterende vej, Skalmejevej, og er beliggende syd for et eksisterende boligområde som ligeledes har adresse på Skalmejevej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Julie Krengelund Bertelsen

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 14. september 2020, sag om igangsættelse af ny planlægning for etablering et nyt boligområde på matriklerne nr. 11ad, 11acd og 11acc, alle Tjørring, Herning Jorder.

Området der er et tidligere erhvervsområde, afslutter hermed et større boligområde fra syd mod nord frem til Wedellsborgvej.

Forslag til lokalplan nr. 41.B5.1 for Boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring, indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 11.703 m2 er beliggende i den sydlige del af Tjørring.

Mod nord og vest er et større erhvervsområde samt et stort boligområde mod syd og øst.


Lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et erhvervsområde til nyetablering af tæt-lav boliger eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed er fastsat til 60, med tilhørende bil- og cykelparkering samt grønne friarealer,


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder:


Delområde I må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde III må kun anvendes som grønt areal og må ikke bebygges.


Bebyggelsen må indenfor delområde I eller II kun opføres som tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboliger med vandret lejlighedsskel. Der må ikke være en blanding af de to typer bebyggelse indenfor det samme delområde.

Etagebebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager med en maksimalhøjde på 12,5 meter.


Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Wedellsborgvej. Hvis delområde I og II ikke udstykkes på samme tid, må delområde II kun vejbetjenes fra Knuthenborgvej.

Der må kun være ind- og udkørsel fra Wedellsborgvej, hvis de to delområder disponeres som én samlet bebyggelse.
Der etableres ligeledes stiforbindelser til de øvrige veje i området af hensyn til de bløde trafikanter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 41.B5.1 for Boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleanlæg ved Gindeskovgård ved Hessellundvej samt medfølgende Miljøvurdering af planen og Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse, har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021.


Der er indkommet i alt seks høringssvar i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med indskrænkning til afgrænsningen af hvor der kan opstilles solceller samt at §25-tilladelsen præciseres. Ændringerne har til formål at øge hensynet til naboer samt sikre bedre forhold for vildtet.

Sagsfremstilling

European Energy A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg på op til 190 ha med en forventet installeret effekt på ca.166 MWp.


Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg, herunder at stille krav til anlæggets udformning. Endvidere stilles der krav til udformningen af de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer, transformere, bygninger o.lign. Det sikres endvidere at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets beskyttede natur og indpasses i landskabet.


Planforslaget har sammen med miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tiladelse været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021. Der er i alt indkommet seks høringssvar i perioden.

Høringssvarenes hovedpunkter er gengivet i bilaget Indsigelsesnotat. Se i øvrigt ligeledes bilag med de samlede høringssvar. Af særlige emner kan fremhæves indblik til projektområdet, beplantning, hegning, vildtets frie bevægelighed og sikring af udvidelsesmuligheder for Rute 34 og 26.


På baggrund af de indkomne høringssvar indskrænkes arealerne, hvor der kan opstilles solceller til arealerne vist på figur 1. I forhold til det fremlagte planforslag er projektet indskrænket med 6-8 ha. Ændringerne sikrer at vildtet får nemmere ved at finde ind på naturarealerne, at naboerne får mindsket indbliksgener til området og at Vejdirektoratet kan udvide rute 34 og 26 uden øget udgift til etablering af ny vej, se nærmere beskrivelse i indsigelsesnotatet.


Lokalplanens kortbilag 2 tilrettes i overensstemmelse med figur 1.


Figur 1, placering af solceller (sort skravering), beplantning (grøn streg) og grænse for vejinteressezone (rød streg)


§25-tilladelsen præciseres ligeledes, i forhold til at sikre at Vejdirektoratets vejinteressezone i forhold til mulig udvidelse af rute 34 og 26. Dette kan betyde op til 8-10 ha reduktion af det samlede projektområde. §25-tilladelsen er vedlagt som bilag. Vilkåret formuleres som følgende:


”3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.”


Desuden præciseres §25-tilladelsen ligeledes for, at vildtet yderligere i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Vilkårene formuleres som følgende:


”6. Hegning skal udformes på en sådan måde, at vildtet ikke kan fanges i hegnet.

"7. Hegning skal placeres på en sådan måde at vildtet ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”


I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. (se bilag)


Forvaltningen er blevet opmærksom på at §13.2 er en såkaldt kompetencenorm som henviser til et andet administrationsgrundlag, og som ikke kan håndhæves gennem lokalplanens bestemmelser, men håndhæves gennem de normale miljøtilsyn. Der er tale om bestemmelsen med formuleringen ”Støj fra tekniske anlæg skal overholde retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Det er forvaltningens vurdering at §13.2 bør aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse.


Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 endeligt vedtages med reduceret område til opstilling af solceller som vist på figur 1, samt at §25-tilladelsen præciseres med nyt vilkår 3, 6 og 7 som beskrevet ovenfor og at §13.2 aflyses.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleområde ved Gindeskovgård ved Hessellundvej til endelig vedtagelse med følgende ændringer;
at området til opstilling af solceller reduceres jf. figur 1
at §13.2 aflyses
at §25-tilladelsen tilføjes følgende vilkår; ” 3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.” , ”6. Hegning skal udformes på en sådan måde at vildtet ikke kan fanges i hegnet.” og ”7. Hegning skal placeres på en sådan måde at vildt ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-15-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for faldskærmscenter i Herning Lufthavn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et ansøgning om ny planlægning for et faldskærmscenter, der har til huse i Herning Lufthavn på Skinderholmvej nordøst for Herning.

Faldskærmscentret ønsker at udvide med forskellige aktiviteter, hvor nolge af dem, er i strid med gældende plangrundlag. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 samt en ny lokalplan, for at det ansøgte kan nyde fremme. Ansøgningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning.

Sagsfremstilling

Det pågældende faldskærmscenter er beliggende i den østlige del af Herning Lufthavn med adressen Skinderholmvej 31, Herning. Faldskærmcentret er en af mange aktiviteter i lufthavnen. Udover faldskærmsudspring er der aktiviteter med modelfly, svævefly, to flyveskoler, ultra light fly, helikopter, privat flyvning, RC fly og linestyringsfly.

Faldskærmscentret i Herning Lufthavn er etableret i 2015 og er landets eneste professionelle faldskærmscenter. Siden opstarten har der været en rivende vækst i faldskærmssporten i Danmark og dermed også fremgang i virksomhedens økonomi. Virksomheden tæller 40 medarbejdere på enten hel- eller deltid.

Luftfoto visende faldskærmscentrets beliggenhed i Herning Lufthavn.

Gældende lokalplans afgrænsning er markeret med prikket linje.


Centret ønsker at udvikle virksomheden med flere forskellige tiltag:


Overnatningsfaciliteter

Rigtig mange af centrets gæster kommer langvejs fra både fra Danmark og udlandet. I 2019 var der besøg fra 36 forskellige lande.
Derfor ansøges der om mulighed for at placere 20 weekendhytter og 11 westernhytter, som kan benyttes af centrets gæster, som for eksempel er springere, kursister og militærelever.

Som et led i lufthavnens udviklingsplan og ambitioner om at forbedre hele området omkring lufthavnen, er det et ønske på lidt længere sigt at etablere en moderne hangar med hotelfunktion på 1. sal.


Vindtunnel

Centret ønsker at opføre en vindtunnel til at træne fritfaldsfærdigheder. Bodyflight, som sporten i vindtunnelerne kaldes, er dog også et fantastisk indslag som fornøjelse til turister, familier, børn m.m. Bodyflight er lige blevet anerkendt som OL-disciplin.

I Danmark findes der kun én vindtunnel i Taastrup på Sjælland. Denne er dog efterhånden outdated grundet alderen og udvikling i teknologien. Danske faldskærmsspringere tager p.t. til Polen, Norge, Tyskland eller andre lande for at flyve/træne i vindtunnel.

En vindtunnel vil inklusiv parkeringsplads “fylde" omkring 2.500 m2 inklusiv p-plads og øvrigt udenomsareal. Højden svinger alt efter design på mellem 20 og 40 meter.

En vindtunnel er en investering på mellem 40-60 mio. kr.


Øvrige faciliteter

Faldskærmscentret har endvidere et ønske om at udvide terrasseområdet og parkeringspladsen. Derudover ønskes der opført en grillhytte samt bad- og toiletfaciliteter.


Luftfoto visende placering af faldskærmcentrets ønsker.


Gældende plangrundlag

Faldskærmscentret er omfattet af kommuneplanramme 29.T2 samt lokalplan 29.T1.1.


Kommuneplanramme 29.T2 Skinderholm Flyveplads

Området skal fortsat anvendes til flyveplads, og der skal være plads til udvidelse af landingsbanen.

Der er omkring rammeområdet udlagt en konsekvenszone, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet.

Indenfor flyvepladsområdet må kun opføres bygninger, der er nødvendige i forbindelse med flyvepladsens drift.

Der kan også i området opføres bygninger for skoler, foreninger, institutioner med tilknytning til flyvepladsen, for eksempel weekendhytter til flyveklubbens brugere.

Indenfor støjzoneområdet må ikke opføres nye boliger.

Bebyggelsesprocent må højest være 30 for den enkelte parcel. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Bygningsdele nødvendige for flyvepladsens drift må gives en større højde


Lokalplan 29.T1.1 Herning Flyveplads

Faldskærmscentret er omfattet af lokalplanens delområde 2, for hvilket der gælder, at området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes som serviceområde med tilhørende faciliteter, hangarer, værksteder, terminalbygninger, godsterminal, kursusfaciliteter, adgangsarealer og parkering m.v

Muligheden for weekendhytter findes kun i delområde 3 ved den nuværende svæveflyverklub.


Eksisterende lokalplans inddeling i delområder.


Forvaltningens vurdering

Alle de ønskede tiltag er beliggende inden for eksisterende lokalplans delområde 2, som kan anvendes til serviceområde med tilhørende faciliteter, hangarer, værksteder, terminalbygninger, godsterminal, kursusfaciliteter, adgangsarealer og parkering m.v. De fleste af de ønskede udviklingstiltag er i overensstemmelse med lokalplanen. Dog kan der i henhold til lokalplanen ikke etableres hytter i dette delområde. I forhold til vindtunnellen vil den få en højde, der er i strid med både lokalplanen og kommuneplanen.

Der skal derfor udarbejdes både tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 samt en ny lokalplan, hvis det ansøgte skal nyde fremme.


Forvaltningen vurderer, at ny planlægning for overnatningsmuligheder på lufthavnens område er udfordret af gældende lovgivning, men vurderer også at det er hensigtsmæssigt for faldskærmscentret og dets gæster, at der er overnatningsmuligheder på stedet. Faldskærmsudspring er meget afhængig af vejret, så det handler om, at være på stedet, når vejrforholdene er gunstige.

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie og fritidsformål, uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde

Det vil kræve erhvervsmæssig tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen til etablering af område med hytter uden for campingpladser.

Sommerhusloven giver mulighed for, at hytter i tilknytning til hotel eller kursusvirksomhed er undtaget fra kravet om tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen. Det er dog en forudsætning, at der er tale om en selvstændig virksomhed, der modtager overnattende gæster med mulighed for servering af f.eks. morgenmad, og at hytterne ikke udlejes for mere end fem nætter af gangen.


Forvaltningen vurderer, at der som indledning til en eventuel lokalplanproces skal afklares, om hele den eksisterende lokalplan 29.T1.1 for Herning Flyveplads skal erstattes af en samlet ny lokalplan. Der bør ses på en samlet disponering af lufthavnens område og afklares, om der er supplerende ønsker til udvikling af området fra de andre aktiviteter i lufthavnen. Dette for at udarbejde en så langsigtet og robust planlægning for Herning Lufthavn som muligt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes ny planlægning for faldskærmscentret i Herning Lufthavn.

Beslutning

Tiltrådt dog således, der kan etableres vindtunnel og overnatningshytter.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-14-21 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Ny planlægning for tæt-lav boliger ved Nørrevang i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en bygherre, som ønsker at opføre et dobbelthus (tæt-lave boliger) på sin ejendom Nørrevang 35 i Sunds.

En realisering af projektet vil kræve, at der laves et tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan for den pågældende ejendom.


Forvaltningen indstiller at Byplanudvalget beslutter, at der ikke igangsættes ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en bygherre, som ønsker at opføre et dobbelthus (tæt-lave boliger) på sin ejendom Nørrevang 35 i Sunds.


Gældende planlægning

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 21.B1 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade. Området er ikke lokalplanlagt.

Kommuneplanen udlægger området og den pågældende ejendom til boligområde med åben-lav karakter.


En realisering af projektet vil kræve, at der laves et tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan for den pågældende ejendom.


Området

Ejendommen er beliggende i et større område med åben-lav boligbebyggelse vest for Sunds Hovedgade/Skivevej og syd for Sunds Kirke.

Ejendommen afgrænses mod øst af vejen Nørrevang og Plejehjemmet Søglimt, mod syd af et lægehus og mod nord og vest af åben-lav boligbebyggelse.


Tæt på ejendommen mod nord ligger en bebyggelse, der er opført som ældreboliger og siden har ændret anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse.


Luftfoto som viser ejendommen og det omkringliggende åben-lav boligområdeProjektet

Ejendommen er på i alt ca. 1750 m2. Bygherre ønsker at udstykke ejendommen i to matrikler på henholdsvis 1000 m2 til den eksisterende bolig og 750 m2 til et dobbelthus til udlejning.


Billederne herunder viser det dobbelthus som bygherre ønsker at opføre på ejendommen.

Situationsplan og perspektiver som viser eksisterende bolig og det dobbelthus som ønskes opført


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at fastholde karakteren af åben-lav boligbebyggelse i området, og at hverken området generelt eller den pågældende ejendom vil være egnet til tæt-lav boligbebyggelse.

Den pågældende ejendom kan indenfor gældende planlægning, udstykkes i to matrikler, så der kan opføres et enfamilieshus (åben-lav boligbebyggelse) på en koteletgrund bag den eksisterende bolig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der ikke igangsættes ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-16-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for Herning HF & VUC på Brorsonsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for at udvide Herning HF & VUC på Brorsonsvej i Herning. Skolen ønsker at udvide med en ny hal på det eksisterende parkeringsareal mod A.I. Holms Vej. Det ønskede byggeri er i strid med gældende plangrundlag, hvorfor der skal udarbejdes ny lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme. Ansøgningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte.

Sagsfremstilling

Herning HF & VUC er beliggende ved Gullestrupvej og A I Holms Vej i Herning i udmiddelbar nærhed til Brændgårdskolen.

Luftfoto visende den ønskede placering af en ny hal


Herning HF & VUC ønsker at placere en ny hal, delvist nedgravet i terræn, på det nuværende parkeringsareal ved A.I. Holms Vej.

Hallen har et areal på 1150 m², og dertil kommer øvrige funktioner på i alt ca. 780 m² - heraf 250 m² placeret i kælderplan, og 530 m2 placeret på en stueplan og 1. sal.

Det ansøgte projekt har dermed et samlet etageareal på 1930 m² med et bebygget areal på 1430 m2.

Skolen har i dag ialt 202 p-pladser til rådighed, hvor det nuværende parkeringskrav til skolen er 162 pladser. Det vil sige, der er et overskud på 40 p-pladser.

Placeringen af den ansøgte hal vil medføre nedlæggelse af ca. 56 P-pladser.


Plantegning af det ønskede halbyggeri samt øvrige funktioner i mellembygning


Længdesnit af det ønskede halbyggeri samt mellembygning


Gældende plangrundlag

Skolen er omfattet af kommuneplanramme 13.OF9 samt lokalplan 13.OF9.2


Kommuneplanramme 13.OF9 - Offentligt område syd for H.P. Hansens Vej

Området skal anvendes til offentlige formål, f.eks. undervisningsinstitutioner.

Området skal have en udformning ud mod H.P. Hansens Vej, så vejens nuværende karakter med beplantning bibeholdes.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Bebyggelsen i området skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til H.P. Hansens Vej


Lokalplan 13.OF9.2 - Offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H.P. Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning

Lokalplanens formål er blandt andet at udlægge et område mellem Brorsonsvej og H P Hansens Vej i Herning til offentlige formål. Området kan anvendes til skole- og undervisningsformål, og der kan placeres institutioner. Lokalplanen skal sikre etablering af parkeringspladser til biler og cykler samt en smidig og sikker afvikling af trafikken i området. Det arkitektoniske udtryk for bebyggelsen på Brorsonsvej 2 og 4 (Brændgårdskolen og Herning HF og VUC) skal bevares. Tilbygninger skal passe til det oprindelige byggeri, så der opnås en god helhedsvirkning. Der er en sammenhængende beplantning af store træer, primært egetræer, inden for lokalplanens område. Lokalplanen skal sikre, at disse træer bevares, da de er med at til at give området kvalitet.

Forvaltningens vurdering

Det ønskede halbyggeri samt bygning til øvrige funktioner mellem det eksisterende bygningskompleks og hallen ønskes opført på et areal, der i gældende lokalplan er udlagt til parkerings- og ankomstområde. Da der er tale om en meget stor overskridelse af lokalplanens byggefelt, kan der ikke dispenseres. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan, hvis det ansøgte projekt skal nyde fremme.

Hallen ønskes delvist nedgravet, og den vil derfor fremstå mindre markant for omgivelserne end en hal i fuld højde fra terræn. Den vil dog stadig fremstå som et stort volumen i et åbent område, der i dag er udlagt til parkerings- og ankomstareal. Forvaltningen vurderer, at der i en eventuel kommende lokalplanproces skal arbejdes med den arkitektoniske fremtræden af det nye byggeri, herunder byggeriets proportioner. Dette er en del af formålet i eksisterende lokalplan og ligeledes beskrevet i kommuneplanrammen. Derudover bør der i en eventuel kommende lokalplanproces være opmærksomhed på områdets beplantning, der for en stor del er udpeget som bevaringsværdig.

Det ønskede byggeri vil ved realisering betyde nedlæggelse af ca. 16 parkeringspladser. Derudover vil det nye byggeri i sig selv udløse krav om yderligere parkeringspladser. Det præcise krav skal fastlægges i forhold til areal og funktion i en eventuel ny lokalplan.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-626-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kollundvej 35, Lind, Herning - Dispensation til idrætsfaciliteter nord for byggelinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: - Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Kollundvej 35, Lind, søgt om lovliggørelse af et etableret idrætsområde ved Lind Hallen. Konstruktionerne er placeret nord for en byggelinje, hvor der ikke må placeres bebyggelse. Placeringen kræver derfor dispensation fra lokalplanen.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til placeringen, da konstruktionerne understøtter områdets anvendelse til idræt.

Sagsfremstilling

Der er søgt en lovliggørende byggetilladelse til en række træningsredskaber og boldbaner, som er en del af Lind Outdoor-projektet.


Området er omfattet af lokalplan 61.OF1.2, som udlægger delområde I til offentlige formål i form af skole og idrætsfaciliteter med dertil hørende faciliteter og parkering, mens delområde II kan anvendes til offentlige formål i form af boldbaner, idrætsanlæg, idrætshal samt parkering i tilknytning til dette.Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse skal placeres syd for byggelinjen på kortbilaget (§7.6). Da træningsredskaber, trampoliner og hegn m.v. omkring banerne, alle er omfattet af bebyggelsesbegrebet, kræver placeringen dispensation fra lokalplanens bestemmelser.


Lokalplanen giver mulighed for at placere mindre bygninger nord for byggelinjen, hvis de tilpasses området og har en højde på maksimalt 4 meter.


Der er ansøgt om dispensation til følgende konstruktioner:


 • Udendørs træningsredskaber
 • Indhegnet multibane
 • Strandhåndboldbaner med faste mål
 • Trampolinområde
 • Klatreredskaber/parkour


Alle konstruktionerne kan betegnes som idrætsfaciliteter og understøtter dermed anvendelsen af området i overensstemmelse med lokalplanen.


De højeste træningsredskaber er 334 cm, mens hegn og basketballkurve ved multibanen har en højde på 369 cm. Alle konstruktioner er dermed under den højde, som bygninger i området kan tillades med.


Da placeringen af konstruktionerne kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, er sagen sendt i høring i lokalplanområdet (se bilag).


Der er kommet bemærkninger fra nogle af de nærmeste naboer samt fra 2 grundejerforeninger nord for området.

Bemærkningerne går på det øgede aktivitetsniveau i området. Den øgede aktivitet giver nogle udfordringer med høj musik fra soundbokse og øget trafik på Stensbjergvej samt den asfalterede sti fra skolen til Stensbjergvej.


Høj musik kan ikke reguleres med Miljøbeskyttelsesloven, da der er tale om et offentligt areal med aktiviteter, som ikke er organiserede. Det vil sige, at forholdet skal håndhæves af politet.

Regulering af trafikken i området kan ikke pålægges ansøger. Oplysningerne sendes derfor videre til vejafdelingen, som kan vurdere, om der er tale om øgede gener i et omfang, som kan/skal reguleres.


Forvaltningens vurdering

Alle konstruktionerne understøtter områdets anvendelse til idræt og bevægelse og vurderes i overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen.

Konstruktionerne er placeret langs de eksisterende bygninger og skaber en fin overgang fra indendørs til udendørs idræt. De vurderes at have et omfang, som passer fint ind i området og de øvrige aktiviteter.


Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation til placeringen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives dispensation til placering af idrætsfaciliteterne nord for byggelinjen jf. lokalplanens kortbilag

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-53-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Godsbanevej 7, Herning - Dispensation til højde på klatretårn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Godsbanevej 7 i Herning, søgt om dispensation til at opføre en tilbygning delvist udenfor byggefeltet. Samtidig er der søgt om dispensation til at opføre et klatretårn indenfor byggefeltet i en højde på 40 meter.

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Der er søgt om at opføre en tilbygning til Terminalen, som skal indeholde yderligere faciliteter til padel tennis samt en udvendig klatrevæg. Projektet indeholder også en etage med mulighed for at etablere f.eks. en café til brugerne af komplekset. I forbindelse med denne etage etableres en større tagterrasse med udsigt til området. Øverst på klatretårnet etableres en mindre udsigtsplatform.


Området er omfattet af lokalplan 14.OF6.1, som udlægger området til kultur-/idræts-/aktivitetscenter, forenings- og undervisningsformål samt erhvervsformål. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse skal udføres indenfor byggefelterne (§7.2) og at bebyggelse i byggefelt A må have en højde på maksimum 30 meter (§7.4)


Det er ønsket at sammenbygge den tidligere Post Danmark terminal og den tidligere DSB godshal for at skabe en naturlig blokering mellem Godsbanevej og selve banelegemet. Herved fjernes risikoen for at personer fristes til at tage en smutvej over jernbanen.Mellembygningen opføres i 2 etager og kommer til at indeholde faciliteter til padel tennis, som bygges sammen med de eksisterende baner i området. På taget etableres en tagterrasse, som kan anvendes af områdets brugere. På taget af den eksisterende bygning etableres udendørs baner til padel tennis.


I byggefelt A placeres 2 etager med padel tennis og en ekstra etage, som giver mulighed for at etablere erhverv i bygningen, f.eks. kontorerhverv eller café til områdets brugere. I den nordlige ende af byggefelt A opføres en klatrevæg i en højde af 40 meter.


Klatrevæggen udformes med forskellige sværhedsgrader og brydes mod nord af vinduer med udsyn fra lokalerne inde i bygningen. Klatrevæggen opføres omkring en trappe, som kan anvendes i forbindelse med klatrevæggen, men som også fungerer som flugtvejstrappe fra bygningen. På sydsiden af trappen etableres en klatrevæg udformet som en bjergside med adgang fra den skrå tagflade.


Der etableres hegn mellem klatreområdet og jernbanen, dels for at sikre at uvedkommende ikke har adgang til klatreområdet, og dels for at sikre at personer i klatreområdet ikke bevæger sig ud på baneterrænet.


Det har været et ønske at skabe et markant klatretårn, som et signal til det nærliggende miljø om, at her sker der interessante aktiviteter. Derfor er der søgt om dispensation til at forøge højden på en mindre del af byggefelt A fra 30 meter til 40 meter, så det sikres at klatretårnet bliver markant i forhold til den øvrige bebyggelse.Ovenstående kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt samt bygningshøjde i byggefelt A.


Sagen har ikke været sendt i høring, da ændringerne ikke vurderes at have betydning for naboer i området, da nærmeste naboer er Knudmosen og baneterrænet.


Forvaltningens vurdering

Der er arbejdet med at skabe en bygning, som styrker områdets eksisterende aktiviteter samtidig med, at sikkerheden for brugerne er forbedret ved at lukke mere af mod baneterrænet.


Ved udformningen af mellembygningen er der taget hensyn til tilkørselsforholdene for de eksisterende erhvervslejemål i området, herunder at der stadig er adgang til baneterrænet i grundens nordlige ende.


Projektet forbinder de to eksisterende bygninger, og skaber en markant bygning, som vil fange interesse, uanset om man ankommer til byen i bil eller tog.


Både udsigtsplatformen på toppen og tagterrasserne giver mulighed for at opleve en fantastisk udsigt ind over byen eller ud over Knudmosen uden at give indbliksgener for naboer.


Klatretårnet vurderes ikke at give øgede indbliks- eller skyggegener for ejendomme i området ved en højde på 40 meter, da bygningen grænser op til baneterrænet og Knudmosen.


Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation til at opføre mellembygningen udenfor byggefeltet og at klatretårnet kan opføres i en højde på 40 meter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives dispensation til at opføre bebyggelse udenfor byggefeltet, så de eksisterende bygninger kan sammenbygges
at der gives dispensation til at klatretårnet kan udføres i en højde af 40 meter

Beslutning

At der skal udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Kommuneplantillæg for detailhandel, Viborg Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Viborg kommune har sendt kommuneplantillæg for deres detailhandelsstruktur i offentlig høring. Del af dette omhandler en udvidelse af deres aflastningscenter i Viborg.


Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Viborg kommune har sendt kommuneplantillæg nr. 68 for ændring af deres detailhandelsstruktur i offentlig høring. Planen er i høring fra den 3. juni til den 12. august 2021. Planen omhandler en opdatering af deres retningslinjer for detailhandel samt en udvidelse af deres aflastningscenter i Viborg By.


Aflastningscenteret i Viborg udvides fra ca. 66.000 m2 til 100.000 m2. I sammenligning er Aflastningscenteret i Herning på ca. 75.000 m2. Udvidelsen af aflastningscenteret sker primært indenfor eksisterende byområde på allerede bebyggede arealer. Se bilaget ”Uddrag fra tillæg 68” for en nærmere beskrivelse af ændringen af aflastningscenteret.


Redegørelsen fra kommuneplantillæg nr. 68 nævner, at en udvidelse af aflastningscenteret forventes at forskyde 6,5 % af omsætningen fra det nuværende aflastningscenters opland til aflastningscenteret. Herning By og Kommune er vurderet til at ligge uden for aflastningscenterets primære område. Vurderingen er, at der sker en mindre forskydning af omsætning fra Herning Kommune til aflastningscenteret i forbindelse med udvidelsen. Dette i størrelsesordenen ca. 34 mio. kr. I sammenhæng kan oplyses at den samlede omsætning i detailhandlen i Herning Kommune er på ca. 4.380 mio. kr. i 2019.


Det er forvaltningens vurdering, at aflastningscenterets udvidelse kun vil få lille betydning for detailhandelsudviklingen i Herning Kommune.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget tages til efterretning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 68 fra Viborg Kommune tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Godkendelse af arkitektoniske krav ved salg af storparcel på Skolebakken i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 10. november 2020 punkt nr. 222, vedtaget Lokalplan 32.B13.1 for boligområdet ved Skolebakken i Gjellerup. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen var, at Herning Byråd havde besluttet at opføre en ny skole – Lindbjergskolen, som afløser for Hammerum og Gjellerup Skole. Gjellerup Skole stod ikke til at genanvende på grund af dårlig stand. Derfor var der behov for ny planlægning for udvikling af det område, hvor skolen lå.

Herning Kommune udbyder nu grunde til åben-lav boligbyggeri på den østlige del af skolegrunden, og en storparcel til tæt-lav boligbyggeri på den vestlige del. Hermed fremsendes vurderingskriterier for arkitektur til udbud af storparcel til tæt-lav boligbyggeri til beslutning i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Storparcellen der udbydes til salg er beliggende på den vestlige del af den tidligere skolegrund i Gjellerup. Storparcellen er således afgrænset af villagrunde på Gjellerupbakken mod vest, af en virksomhed mod nord, af nye grunde til åben-lav boligbyggeri mod øst og af Skolebakken mod syd. Nordvest for storparcellen ligger Gjellerup Kirke.Luftfoto visende storpacellens beliggenhed i Gjellerup

Gældende plangrundlag
Arealet er omfattet af Lokalplan 32.B13.1, delområde 3, som kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne må opføres i 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter i zone A og i 1 etage med en højde på maksimum 5 meter i zone B. Tæt-lav boligbebyggelse skal sammenbygges i naboskel som f.eks. række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse. Grunde må ikke udstykkes mindre end 300 m2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.


Lokalplankort - storparcellen udgør delområde 3

Vurderingskriterier for arkitektur
Forvaltningen foreslår, at storparcellen udbydes med et fokus på fællesskab, sundhed og trivsel. Der ønskes et projekt, hvor social bæredygtighed afspejles i arkitekturen, og samtidig et projekt hvor arkitekturen tænkes i samspil med omgivelserne, herunder beliggenheden tæt på Gjellerup Kirke. Der ønskes et byggeri, der giver plads til at dyrke både det organiserede samvær som særlige lejligheder og fester, men også det mere uformelle og uplanlagte samvær, hvor man mødes over hverdagens gøremål.


En tæt-lav boligbebyggelse på storparcellen foreslås således vurderet ud fra følgende arkitektoniske kriterier:


 • Projektet skal forholde sig til FNs verdensmål og social bæredygtighed
 • Der skal opføres et projekt med vægt på det sociale liv - for eksempel et privat seniorbofællesskab
 • Bebyggelsen skal være fleksibel med forskellige boligstørrelser, der imødekommer forskellige behov
 • Der skal være indendørs fællesarealer med plads til aktiviteter, ophold og samvær - for eksempel i form af et fælleshus med køkken, sal og værksted
 • Der skal være udendørs, grønne fællesarealer med plads til aktiviteter, ophold og samvær - for eksempel i form af have, køkkenhave og torv
 • Bebyggelsen skal opføres som et samlet projekt, hvor små enheder til sammen danner en arkitektonisk helhed og ramme omkring de udendørs opholdsarealer
 • Bebyggelsen skal opføres i et nutidigt formsprog i gedigne materialer som tegl, pudset mur, beton, natursten og træ
 • Bebyggelsen skal i skala tilpasses de omkringliggende boligområder


Det er forvaltningens vurdering, at et udbud af storparcellen, hvor de tilbudte projekter vægtes højere end prisen på grunden, vil sikre den mest optimale efterlevelse af de anførte arkitektoniske kriterier.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om, at de indkomne tilbud vurderes ud fra ovenstående kriterier
at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at arkitektur og bæredygtighed vægtes højere end prisen i de tilbudte projekter

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.00-G01-10-21 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Nedrivning af bevaringsværdig ejendom - Jernbanegade 9, Hammerum, 7400 Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har den 5. februar 2021 modtaget en ansøgning fra DSB om nedrivning af en ventesal på Hammerum Station, Jernbanegade 9, Hammerum, 7400 Herning.

Ansøgningen er fremsendt, da ventesalen har været udsat for brand, og DSB vurderer derfor at den bør rives ned og erstattes med en ny i glas, som findes på lignende stationer.

Sagsfremstilling

Hammerum Station og ventesal er den 9. marts 2021 bevaringsvurderet efter SAVE-metoden, og bevaringsværdien er fastsat til 4, hvilket betyder at ejendommen er bevaringsværdig (se bilag).

En SAVE-vurdering bygger på fem forskellige forhold ved en bygning:

·Arkitektonisk værdi

·Kulturhistorisk værdi

·Miljømæssig værdi

·Originalitet

·Tilstand


Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske, kulturhistoriske og originalitetsværdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Bygninger med værdierne 1-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og originalitet er fremtrædende eksempler indenfor deres kategori og i henhold til kommuneplanen er bevaringsværdige.

Der er fra ansøgers side lavet en brandskaderapport. I henhold til SAVE-metoden, er der ikke foretaget en indvendig tilstandsvurdering af bygningerne.Luftfoto af Hammerum Station


1880-19401950-1970 (Fotos fra arkiv.dk)


Ventesalen har været en del af Hammerum Station dateret via fotos siden 1880.


Ansøgningen om nedrivning har været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet to indsigelser (se bilag).


Indsiger 1: der er efterhånden meget få gamle bygninger tilbage, hvilket er synd og skam, da det er lokalsamfundets historie og desuden er de gamle bygninger arkitektonisk smukke, end alt det betonbyggeri, der er overalt i byen.
En ventesal i glas vil desuden på ingen måde give den samme vejrmæssige beskyttelse for vind og kulde.

Indsiger 2: Synes det er synd at rive den gamle smukke bygning ned, der er en del af Hammerums historie. Den skal og bør bevares.


Ydermere har Museum Midtjylland før den offentlige høring også udtalt sig:

Anlæggelsen af jernbanen fik stor betydning for både Hammerum og Herning. Ikke mindst for tekstilindustrien, der nu kunne få råvarer hurtigere leveret og ditto afsende færdigvarer. Jernbanen fik også stor betydning for slagteriet i Herning. Jernbanen var overordnet set et vigtigt led i den industrielle udvikling i området og har haft afgørende betydning for byens vokseværk, herunder befolkningstilvækst.

Banegården blev, ligesom Hernings første banegård, tegnet af statsbanernes arkitekt N. P. C. Holsøe. Hernings første banegård blev nedrevet i starten af 1900-tallet. Hammerum stationsbygning fremstår i dag stort set identisk som ved grundlæggelsen i 1888. Den er efter Museum Midtjyllands opfattelse derfor yderst bevaringsværdig. Det skal yderligere bemærkes, at Hammerum indgik, da tekstilbyen Herning blev udpeget som ét af i alt 25 nationale industriminder.


Det er forvaltningens vurdering at Hammerum Station, som helhed fremstår tidstypisk og intakt i både materialer og proportioner.
Selve ventesalen har været udsat for brand, hvilket har forringet bygningens tilstand, hvorfor denne skal istandsættes. Herning Kommune skal modtage en ansøgning om istandsættelsen inden denne igangsættes.

Forvaltningen vurderer, at de to indkomne indsigelser er relevante og vidner om at Hammerum Station er en vigtig del af Hammerum og Hernings historie. Ventesalen bør derfor restaureres, så den opretholder den kulturhistoriske fortælling, som ellers gør sig gældende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om ventesalen på Hammerum Station, Jernbanegade 9, 7400 Herning kan nedrives.

Beslutning

At ventesalen på Hammerum Station, Jernbanegade 9, 7400 Herning ikke kan nedrives.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelspuljen - Indfaldsveje i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Hørby Andersen

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021 (punkt 13) besluttede Byplanudvalget at afsætte 250.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum. Efterfølgende besluttede Herning Byråd på møde den 2. marts 2021 (punkt 31) at fremrykke 450.000 kr. fra forskønnelsespuljen i 2022 til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum. Samlet er der dermed afsat 700.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum i 2021.


Byplanudvalget skal tage beslutning om den videre proces og fordeling af den afsatte økonomi, på baggrund af tilbagemelding fra Aulum Borgerforening.

Sagsfremstilling

Dialog med Aulum Borgerforening:

Forvaltningen har været i dialog med Aulum Borgerforening som har nedsat en fokusgruppe – Udvalget for flotte indfaldsveje – med henblik på lokal forankring og kvalificering af projektet. Dette er sket på baggrund af et oplæg fra forvaltningen, hvor forskellige opmærksomhedspunkter for forskønnelse af indfaldsveje til Aulum er præsenteret. Dette oplæg er der arbejdet videre med i fokusgruppen, og tilbagemeldingen herpå fremgår af bilag 1, Indfaldsveje i Aulum. Tilbagemeldingen præsenterer en række synspunkter og prioriteringer, som lægger op til en principiel beslutning om projektets fokus og den videre proces.


Et vartegn i rundkørslen ved Jersildvej er det primære fokus for fokusgruppen. De har på eget initiativ kontaktet den lokale kunstner Jens Chr. Jensen, som blandt andet arbejder med landart, og lokalt kan opleves for et af sine værker på Designcenter TEKO i Herning. Vartegnet skal placeres midt på den renoverede rundkørsel, og markere den vigtigste indfaldsvej til Aulum, når man ankommer fra motorvejen. Vartegnets udtryk, dimensioner, lokale fortælling og materialevalg skal kvalificeres yderligere i en kommende proces, i en helhed sammen med renovering af rundkørslen og sidearealerne hertil. Der lægges op til, at der under kvalificeringen finder en løbende forventningsafstemning sted med Herning Kommune, så det kunstneriske udtryk afstemmes med Byplanudvalget, og de tekniske krav afstemmes med forvaltningen. Fokusgruppen lægger op til en overordnet økonomisk fordeling af projektets midler, så der afsættes 200.000 kr. til kunstnerens udarbejdelse af vartegnet og honoreringen.


Fokusgruppen bemærker, at den fremlagte tidsplan for processen er alt for stram for en ordentlig kvalificering og udførelse af vartegnet, såvel som resten af projektets indsatser. Der er således udtrykt ønske om, at tidsplanen skal kunne udvides efter behov ved en nærmere definerende dialog med kunstneren.


Herudover har fokusgruppen en række opmærksomhedspunkter af mere generel karakter, som kan indarbejdes i et samlet oplæg til forskønnelse fra forvaltningen.


Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen bakker op om fokusgruppens ønske om markering af rundkørslen ved Jersildvej som den vigtigste indsats i projektet. Rundkørslen skal forskønnes, så det første indtryk af Aulum ved ankomst fra motorvejen fremstår mere indbydende. Et vartegn vil kunne understøtte det indbydende indtryk. Det er afgørende for forvaltningens videre bearbejdning om indretning af rundkørslen at få afklaret, om der skal placeres et vartegn, så det samlede anlæg og omgivelser fremstår som en helhed. Det nærmere økonomiske behov skal fastlægges på baggrund af oplæg til indretningen, og overslaget i oversigten herunder er udtryk for en økonomisk overslag af hvad de enkelte delprojekter koster. En renovering af belysning i rundkørslen kan ske for afsatte driftsmidler. Belysningen tænkes sammen med rundkørslens samlede udtryk.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at rydde hele rundkørslen og lave en ny opbygning med jord som er uden ukrudt og rødder, for dermed at opnå et bedre langsigtet resultat.


Forvaltningen imødeser en større grad af luft i tidsplanen, så delprojekterne kan blive kvalificeret ordentligt, og udført på en hensigtsmæssig måde.


Trafikøer ned ad Holstebrovej ser forvaltningen som en oplagt og god indsats, som dels forskønner indfaldsvejen, der i dag har et bredt vejudlæg, og som har den samme trafikmængde som tidligere. Med en etablering af trafikøer med beplantning kan dette være med til at gøre det bredde vejareal smallere og samtidig have en trafikdæmpende virkning, samt forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Der sigtes efter en model, som er etableret i Sunds med stor succes og tilfredshed for brugerne, trafiksikkerheden og vores drift. Fra dette projekt har vi brugt erfaringspriserne til udarbejdelse af prioriteringen i Aulum.


Rundkørslen ved Holstebrovej kunne ved en indledende opstramning af det eksisterende anlæg fremstå mere indbydende.


Diverse steder i byen er der mulighed for forskønnelse med forårsløg og staudebede.


Forvaltningen anbefaler at der prioriteres delprojekter ud fra nedenstående skema.


Prioriteringsliste med delprojekter


Oversigtskort over delprojekter

Økonomi

Samlet er der afsat 700.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum i 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling om, hvorvidt der skal reserveres 200.000 kr. af projektets midler til udarbejdelse af et vartegn til rundkørslen ved Jersildvej, under fortsat kvalificering med Herning Kommune.
at Byplanudvalget tager stilling til om tidsplanen skal kunne udvides og følge en nærmere kvalificerende dialog med den lokale fokusgruppe.
at Byplanudvalget tager stilling til, hvilke delprojekter der skal udføres.

Beslutning

at der reserveres 200.000 kr. af projektets midler til udarbejdelse af et vartegn til rundkørslen ved Jersildvej, under fortsat kvalificering med Herning Kommune.


at projekterne skal være færdig i 2022.


at der afsættes kr. 500.000 til pkt. 1, heraf kr. 200.000 til vartegn, herudover afsættes kr. 200.000 til øvrige forskønnelsestiltag i dialog med fokusgruppen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Brug Byen - udeservering i gågaden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021 (punkt 18) blev det besluttet, at der kan opsættes en højere caféafskærmning i gågaden. Caféafskærmningen skal være transparant i den øverste del, og må ikke fastgøres til belægningen.


Byplanudvalget skal nu tage stilling om caféafskærmningen kan fastgøres til gågadebelægningen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har efter sidste politiske behandling af caféafskærmningen fået en henvendelse, på om det kan tillades, at caféafskærmningen fastgøres til gågadebelægningen. Restauratørerne vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre, at caféafskærmningen ikke vælter.


Forvaltningen har set nærmere på, hvordan det sikres, at der er midler til udbedring af gågadebelægningen, hvis en caféafskærmning fjernes igen. Dette kan sikres ved, at ejer/restauratør stiller en bankgaranti, som skal sikre at der kan udskiftes granit, hvis en caféafskærmning fjernes.


I gågaden er der to størrelser granit. De store flader og de mindre granitflækker. Granitflækkerne skal udskiftes til nye flækker ved en genetablering efter nedtagning af caféafskærmning. De store flader kan udskiftes, men det er også muligt at reparere belægningen. Forvaltningen anbefaler, så vidt det er muligt, at fastgør caféafskærmningen til de små flækker som er nemmest at udskifte.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune udfører genetablering for ejers regning.


Hvis der gives mulighed for fastgørelse af caféafskærmning til granitbelægningen forventes det, at der vil være mere administration, idet der løbende skal være et overblik over de forskellige aftaler f.eks. ved ejerskift og lignende.


Forvaltningen har undersøgt, hvad det i gennemsnit vil koste at udbedre huller efter fastgørelse af caféafskærmning, og anbefaler at garantien lyder på 20.000 kr.


En alternativ løsning er at finde en tung base som kan holde caféafskærmningen, dette kan f.eks. være en granitblok/kantsten som kan danne en base som ikke fastgøres til belægningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om det skal være muligt at fastgøre caféafskærmning i gågadebelægningen mod, at der sikres en bankgaranti ved genetablering af belægningens, som skal ske på ejers regning.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget