Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. august 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 87 - Boligområde i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lodsejer ønsker at udstykke en del af sin grund til boliger i form at åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den sydøstlige del af Skarrild.

 

Området er udlagt i Herning Kommuneplan 2009-2020 som boligområde, samt med i boligudbygningsplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring og udvidelse af rammeområde BL2. Rammeændringen giver mulighed for at der i den østlige del også kan etableres tæt-lav bebyggelse, samt at rammeområdets afgrænsning udvides mod øst, for at give plads til vejadgang for ny bebyggelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 er indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tilstrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 92.BL2.1 - Boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lodsejer ønsker at udstykke en del af sin grund til boliger i form at åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den sydøstlige del af Skarrild.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres boliger øst for Søndergaardsvej i Skarrild. Vejadgangen sker via den eksisterende boligvej Søndergaardsvej.

 

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha., og er beliggende ned til Nørre kanal i Skarrild. Her er der mulighed for at bebygge et område med ca. 8 grunde i form af åben-lav bebyggelse. En lille del af lokalplanen kan også udnyttes til tæt-lav bebyggelse.

 

Der er i lokalplanforslaget indlagt en påbudt facadelinie for parcellerne syd for adgangsvejen, for at den nye bebyggelse holder afstand til Skjern Å Nørrekanal, som flere af grundene grænser op til.

 

Der er i lokalplanforslaget indarbejdet krav til håndtering af overfladevand. Disse krav er stillet ud fra den seneste planlovsændring, som trådte ikraft den 1. juli 2012, hvor der i lokalplaner kan stilles krav til håndtering af overfladevand i forhold til klimatilpasning.

 

Kravende der stilles i lokalplanforslaget er:

- Der er udlagt arealer langs adgangsvejen til håndtering af overfladevand i form af f.eks. regnbede, grøfter, faskiner og lignende.

- Der er fastsat en maksimal befæstelseprocent på den enkelte grund på maksimum 40 %. Befæstelsesprocenten omfatter alle overflader med fast belægning samt arealer med bebyggelse. Udregnes i lighed med bebyggelsesprocenten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tilstrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-2-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 - Sunds Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   X
 
   X
   X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslaget, som er udarbejdet på baggrund af kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget overfører alle sommerhuse i området fra landzone til sommerhuszone.
 
Tre ejendomme nord for rammeområde 21.S4 er ikke rammefastlagt. Forslag til kommuneplantillæg nr. 78 udvider rammeområde 21.S4 til at omfatte de nævnte 3 ejendomme.
 

Lokalplanforslaget er til endelig vedtagelse som næste punkt på dagsordenen.

 

To grundejerforeninger i området har indgivet ansøgninger om at få helårsstatus og dermed overførsel til byzone. Deres begrundelser er, at udviklingen, efter deres mening, går i retning af helårsbyggeri, og at flere ønsker at bo fast på stedet.  

 

Planafdelingen vurderer, at Herning Kommune har tilstrækkelige områder med mulighed for helårshuse. Modsat er der ikke mange muligheder for sommerhusområder i kommunen, især ikke med en så unik placering og natur. Området er specielt og charmefyldt, og har karakter af at være ”groet” og udviklet som fritidsområde over mange år. Dette kan kun meget vanskeligt genskabes andre steder.  

 

En overførsel til helårsstatus vil sandsynligvis være i modstrid med de statslige interesser om byudvikling og boligudbygning. Herning Kommunes boligudbygning er fastlagt i kommuneplanen, og et lokalplanforslag, der overfører sommerhusene til helårsstatus, kan måske blive mødt med et statsligt veto og et behov for at vurdere, hvor i kommunen der kan ske tilsvarende reduktioner.

 

Byplanudvalget besluttede på udvalgsmødet den 16. april 2012 at indstille Kommuneplantillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 til foreløbig vedtagelse, og dermed ikke imødekomme grundejerforeningernes ønske. 

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Kommuneplantillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tilstrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-16-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21.S2.3 - Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
 
Der er derfor udarbejdet Lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.


I Lokalplanen forsøger man, i respekt for områdets specielle karakter og ånd, at regulere og bestemme mindst muligt. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med grundejerforeningerne i området.


Nogle grundejerforeninger i området har søgt om overførsel til helårsstatus. 

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
Kommuneplanens rammer fastlægger området til sommerhusområder og rekreative områder.
På de to naboområder mod nordvest og sydøst, er vedtaget lokalplaner, der har overført de pågældende områder til byzone.
 
I perioden fra november 2004 til januar 2008 har der været afholdt møder, brainstorm og arbejdsgruppemøder med beboere og grundejerforeninger ved Sunds Sø. Dette arbejde resulterede i 2006 i en helhedsplan, som primært fastlagde grænserne mellem fremtidig byzone, sommerhuszone og landzone omkring Sunds Sø. Helhedsplanen blev indarbejdet i Herning Kommuneplan 2009–2020, som blev endelig vedtaget den 25. november 2008.
 
Der foreligger et stort materiale fra den ovennævnte proces med borgermøder, brainstorm og arbejdsgrupper, som der er taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af lokalplanen.
 
Der eksisterer 3 mindre lokalplaner i området. Lokalplan nr. 21.S2.3 lader 1 uberørt, og aflyser de 2 andre.
 
Der er en del sommerhuse i området, som er i landzone. Lokalplanen overfører dem til sommerhuszone.
 
Lokalplanen tilbagefører 4 strandparceller til landzone. De 4 strandparceller ejes af Herning Kommune, og er udlagt til rekreativt område med en deklaration om, at de ikke kan bebygges.
 
Lokalplanområdet er meget varieret. Større og mindre huse i forskellig byggestil og materialevalg bidrager til at give området sin egen charme. Lokalplanen har derfor ikke bestemmelser om materialevalg, kun nogle få anbefalinger, og udelukkelse af blanke overflader.
 
For at modvirke en tendens til meget store helårsprægede villaer, begrænser lokalplanen muligheden for udstykning og sammenlægning til store grunde.
 
Der er mange relativt små og smalle grunde. For at give mulighed for sommerhuse der rimeligt harmonerer med dagens standard, er Bygningsregelementets krav om afstande til skel, reduceret på de smalleste grunde.
Bygningsregelementets krav om bebyggelse i 1 etage i sommerhusområder, er ændret til 1½ etage, med restriktioner der skal begrænse indkik til naboer.
 
De rekreative grønne arealer i lokalplanområdet er beskyttet af fredninger og deklarationer.
 
En stor del af lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinie og en åbeskyttelseslinie. En del bygninger overskrider søbeskyttelseslinien.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget, er det intentionen at søge Naturstyrelsen Århus, om at få godkendt ændring af søbeskyttelseslinien
Naturstyrelsen Århus er anmodet om en forhåndstilkendegivelse herom.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012.

 

Der er indkommet 10 høringssvar til lokalplanforslaget samt tilføjelser til to af høringssvarene. De fleste høringssvar indeholder flere underpunkter.

 

Indsigelserne og bemærkningerne kan opdeles i 12 hovedgrupper:

 1. Indsigelse mod at bevare lokalplanområdet som sommerhusområde

 2. Indsigelse mod max. størrelse på bebyggelse

 3. Indsigelse mod max. byggehøjde

 4. Indsigelse mod regulering af bebyggelsesbredde med afstand til skel

 5. Indsigelse mod max. 1 etage

 6. Indsigelse mod max. højde af hegn i naboskel

 7. Indsigelse mod max. grundbredde ved sammenlægning af grunde

 8. Indsigelse mod max. byggebredde ved sammenlagte grunde

 9. Indsigelse mod, at de der endnu ikke har bygget nyt parcelhus "diskrimineres" af lokalplanforslaget

 10. Indsigelse mod lokalplanforslaget med henblik på at få udsat vedtagelsen og få afholdt et borgermøde hvor alle byrådsmedlemmer deltager

 11. Bemærkning som giver udtryk for, at der længe har været behov for en lokalplan "om at bevare de resterende områder som sommerhusområde".

 12. Indsigelse mod §3.16, at der kan anlægges badebroer og offentligt toilet i delområde XII

 
De første 5 punkter har øjensynligt fælles afsæt i ønsket om at området bliver ændret til at have helårsstatus.

 

Ad. 2. Der er tvivl om hvad den max. størrelse på 160 m2 dækker. Forvaltningen anbefaler at der i §7.10 tilføjes: excl. 35 m2 udhus, carport, bådhus m.v. jvf. byggeloven.

 

Ad 4. Der er opstået nogle misforståelser om tolkningen af §§ 7.5, 7.6 og 7.7. - §7.5 supplerer eller er grundlag for de øvrige to §§. Det giver åbenbart anledning til forvirring, og forvaltningen anbefaler en omformulering og tydeliggørelse af de nævnte §§.
 
Ad. 6. På et møde den 5. juli med grundejerforeningerne blev man enige om at anbefale et forslag med varierende højder på hegn i naboskel: fra vej til 3 m forbi søbeskyttelseslinien max. 1,8 m; resten af distancen til søbred max. 1,5 m.

 

Ad 7. § 5.1 fastsætter en max grundbredde på 20 m ved sammenlægning af grunde. Der er en del smalle grunde i området på 12 - 13,5 m. Hvis tre grunde af denne bredde lægges sammen til to grunde, bliver de hver lige knap 20 m. Forvaltningen vurderer at områdets særpræg kan "tåle" sådanne sammenlægninger, hvorimod sammenlægninger af grunde til større grundbredder vurderes at kunne udviske den særlige karakter i lokalplanområdet.

 

Ad. 8. § 7.9 fastsætter en max. byggebredde ved sammenlagte grunde på 8 m. På ovennævnte møde med grundejerforeningerne blev man enige om at anbefale en max. byggebredde på 10 m.

 

Ad. 12. §3.16 bør tages ud, idet kommuneplanrammen bestemmer at der ikke må være biltrafik til rammeområde R8.

 

I den udgave af lokalplanforslaget der er blevet sendt ud i offentlig høring, er en sætning om udnyttet tagetage og max. byggehøjde, ved en fejl ikke blevet slettet i redegørelsesdelen. Sætningen er i konflikt med den umiddelbart foranstående sætning, og med bestemmelserne i § 7 efter at § 7.9 blev slettet efter den foreløbige behandling.

 

Administrationen anbefaler at den pågældende sætning redaktionelt tages ud.

 

Naturstyrelsen har fremsendt bemærknin til lokalplanforslaget vedrørende formuleringen i kap. 1.7, 1. og 2. afsnit.

 

Efter kontakt med Naturstyrelsen er der enighed om at 2. afsnit med overskriften: Naturstyrelsen Århus, tages ud.

 

Afsnittet med overskriften: Herning Kommune, bliver ændret til:

Den registrerede søbeskyttelseslinie ligger i et reduceret forløb, 35 – 45 m fra
søkanten. Det reducerede forløb er udarbejdet af den daværende myndighed
på området Ringkøbing Amt, så vidt vides ud fra Overfredningsnævnets orientering
af marts 81 om påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse den 1. september
1972.
Den af amtet udarbejdede søbeskyttelseslinie er, efter check i kommunens
byggesagsarkiv, i visse områder unøjagtig. Herning Kommune justerer med
denne lokalplan søbeskyttelseslinien som vist med grønt på kortbilag 5. Den
eksisterende søbeskyttelseslinie er på kortbilag 5 vist med blåt.
Af § 1.11 i lokalplanforslaget fremgår at eét formål med denne lokalplan er at
styrke håndhævelse af sø- og åbeskyttelseslinier. Det betyder at der efter vedtagelse
og offentliggørelse af denne lokalplan ikke kan gives dispensation fra
sø- og åbeskyttelseslinierne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 21.S2.3 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at 2. sætning i redegørelsesdelen side 7, Bebyggelse og anlæg: "For at muliggøre sommerhuse der ........." bliver taget ud af lokalplanen

 

at § 3.16 bliver taget ud af lokalplanen

 

at § 7.5 ændres til: Ved alle grunde hvis bredde er mellem 13 og 18 m, fastsættes et 8 m bredt byggefelt

 

at §7.6 og §7.7 tilføjes: og den anden afstand til naboskel fastlægges i henhold til §7.5

 

at  byggebredden på 8 m i § 7.9 ændres til en byggebredde på 10 m.

 

at § 7.10 tilføjes: ...excl. 35 m2 udhus, carport, bådhus m.v. jvf. byggeloven. 

 

at § 11.4 ændres til : "Mod naboskel må højden af hegn være: fra vej til 3 m forbi søbeskyttelseslinien max. 1,8 m; resten af distancen til søbred max. 1,5 m. Fra 3 m forbi søbeskyttelseslinien til søbredden må der udelukkende være levende hegn.

 

at redegørelsens kap. 1.7 ændres som ovenfor beskrevet

Beslutning

Tiltrådt, dog således ordet ”fællesarealer” slettes i §11.3

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse for område til byfornyelse ved Museumsgade 32 (Herning Museum)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Tanderup Eybye

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Museum Midtjylland, der overvejer at sælge Herning Museum og på sigt fraflytte adressen Museumsgade 32. Museumsflytningen tænkes finansieret gennem salg af museets grunde. Derfor ønskes der udarbejdet en lokalplan, som muliggør etablering af en boligbebyggelse på museumsområdets sydlige del.  

 

Arealet, der ønskes lokalplanlagt, rummer i dag Herning Museum og er i Herning Kommuneplan 2009-2020 udlagt til offentlige formål, herunder museer og park, i rammeområde nr. 14.OF2. I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, så der er overensstemmelse mellem rammerne i kommuneplanen og lokalplanen.

Sagsfremstilling

Museumsområdet omfatter matrikel 1380, 1375e, 1381b og 694b. Matrikel 1380 rummer i dag museumsbygningerne med samlinger og administration i den nordlige del og frilandsmuseets bygninger beliggende på den sydlige del. De øvrige matrikler indgår som del af museumsområdet, der kan karakteriseres som et grønt område med en del store træer. Vest for Herning Museum ligger Danmarks Fotomuseum (se projektoplægget, bilag A).  

 

Natur og Grønne områder, Herning Kommune har d. 27. juni 2012 udarbejdet en registrant over museumsområdets træer. Træerne er vurderet som A, B og C, hvor A er træer, som skal bevares, og C er træer, der kan fældes (se projektoplægget, bilag B). Der er lagt vægt på at bevare sunde, velproportionerede træer samt træer i skel mod øst og vest. De store træer giver området karakter, mens træerne mod naboskel afgrænser området.
 
Museets hovedbygning er fra 1909 og SAVE-vurderet med en bevaringsværdi på 2 (høj bevaringsvædi). Side- og tilbygningerne er opført efter 1940 og derfor ikke SAVE-vurderet, men en umiddelbar vurdering af sidebygningerne, foretaget af planafdelingens bevaringsansvarlige er, at sidebygningen mod øst vil kunne blive vurderet til bevaringsværdig 5, muligvis højere. Det er forvaltningens vurdering, at hovedbygningen i forbindelse med en eventuel lokalplanudarbejdelse, skal pålægges bevarende bestemmelser og at man skal fjerne de lave tilbygninger, således at hovedbygningen frilægges.


Der er udarbejdet et idéoplæg for museumsområdet (se projektoplægget, bilag C, D og E). Projektet omhandler etablering af en boligbebyggelse, under hensyntagen til museumsområdets mange, bevaringsværdige træer, samt at bevare områdets åbne, grønne karakter. Oplægget rummer tre forslag; etablering af en punkthusbebyggelse, en tæt-lav-bebyggelse og en bebyggelse, der bibeholder frilandsmuseet, men som muliggør 2 punktbebyggelser på den sydlige del af området. Forslagene åbner alle mulighed for at etape-opdele en eventuel udnyttelse af området til boligområde.
 
Det anbefales, at tæt-lav-bebyggelsen maks. opføres i 3 etager, hvoraf den øverste etage kan udføres som taghave, og at punkthusbebyggelsen maks. opføres i 4 etager. Forvaltningen vurderer, at områdets særlige karakter vil lide skade, og at bygningerne kan blive til gene for de omkringliggende boliger i kvarteret, hvis bebyggelsen bliver højere.

 
Idéoplægget er opdelt i to etaper. Den nordlige del af matrikel 1380 med museumsbygningerne tænkes udstykket på en separat matrikel, men uden hegn eller hæk mod det øvrige område. Forvaltningen anbefaler, at de lave museumstilbygninger i et plan fjernes, således at den smukke, velproportionerede hovedbygning bliver fritliggende som oprindeligt. Hovedbygningen vil sammen med de to sidebygninger mod øst og vest danne et trelænget anlæg med en sydvendt have.  

 

I første etape bebygges arealet syd for frilandsmuseet. I anden etape bebygges grunden, hvor frilandsmuseet i dag er beliggende. Det betyder, at frilandsmuseet må flyttes til en anden placering.  

 

Forvaltningen vurderer, at en flytning af Herning Museum fra Museumsgade til Textilforum i Vestergade vil få Frilandsmuseet til at fremstå som en fragmenteret del af det tidligere museumsområde. Da frilandsmuseets bygninger allerede er flyttet fra deres oprindelige placering til Museumsgade 32, kan de set fra en kulturhistorisk vinkel flyttes igen til en ny placering.  

 

Adgangsvej og parkering

Der anlægges en adgangsvej gennem området fra den nordlige del af matrikel 694b ved Museumsgade til den sydvestlige del af matrikel 1375e ved Trøstrupsgade. Adgangsvejen suppleres med en stiforbindelse fra passagen mellem Fotomuseet og Herning Museum til det sydøstlige hjørne af matrikel 1381b mod Trøstrupsgade. Stiforbindelsen deler området i første og anden etape. Hvor adgangsvejen og stiforbindelsen mødes, etableres en uformel plads for at skabe et centrum i bebyggelsen.  

 

Der integreres parkeringsmulighed i bebyggelsen, og derudover etableres der parkering på matrikel 694b, i det sydvestlige hjørne af matrikel 1375e samt ved museets hovedbygning og sidebygninger. Parkeringsarealerne er placeret, så de forstyrrer områdets grønne karakter mindst muligt. Nord for museet ved gangbroen forefindes desuden 8 offentlige parkeringspladser anlagt på offentligt vejareal.  

 

Hvis museets hovedbygning samt de to sidebygninger mod øst og vest f.eks. indrettes til erhverv, skal der anlægges ca. 38 parkeringspladser. Som erhvervslejemål kræver hovedbygningen alene 21 parkeringspladser. Det vurderes, at sidefløjene vil kunne indrettes til f.eks. ca. 15 ungdomsboliger, hvilket i så fald vil kræve 8 parkeringspladser.  

Punkthusbebyggelsen vil kræve 54 parkeringspladser, hvoraf det vurderes, at mindst 36 kan integreres i bebyggelsen. Tæt-lav-bebyggelsen vil kræve 35 parkeringspladser, hvoraf de 23 integreres i bebyggelsen.

 

I det viste projektforslag med 4 punkthuse er der 57 parkeringspladser. 

 

Punkthusbebyggelsen

Ved punkthusbebyggelsen gives mulighed for opførelse af fire punkthuse placeret omkring pladsdannelsen. Første etape omfatter opførelsen af to punkthuse, mens de resterende to punkthuse opføres i anden etape (se projektoplægget, bilag C).  

 

Punkthusbebyggelsen forventes opført i 4 etager, hvoraf den nederste etage anvendes til parkeringsareal. Hvert punkthus forventes at rumme 9 lejligheder fordelt på 3 etager og i størrelserne 80, 100 og 120 m2. Hver etape omfatter opførelsen af 18 lejligheder, således at området fuldt udbygget vil rumme 36 lejligheder og i alt være bebygget med ca. 5.840 m2. Det svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 58.  

 

Mellem og udenom boligerne bibeholdes det grønne område, som sikrer luft og gode muligheder for udeophold for områdets beboere såvel som for udefrakommende. Ved færdsel til fods eller på cykel vil man kunne opleve det grønne område med de mange store, karakterfulde træer.


Tæt-lav-bebyggelsen

Ved tæt-lav-bebyggelsen gives mulighed for opførelse af ca. 23 boliger placeret langs adgangsvejen gennem området. Første etape omfatter opførelsen af 6 boliger, mens de resterende ca. 17 boliger opføres i anden etape (se projektoplægget, bilag D). For at kunne etablere tæt-lav-bebyggelsen som vist i projektoplægget er der fældet et træ, der er vurderet bevaringsværdigt i kategori A.  

 

Hver bolig tænkes opført i op til 3 etager, hvoraf den øverste kan udnyttes som taghave. Grundplanen for hver bolig forventes at være ca. 54 m2 ekskl. terrasse og ankomstareal. Endvidere integreres en garage i hver bolig. Samlet forventes hver bolig at blive ca. 198 m2, og området forventes fuldt udbygget at rumme 4.554 m2. Det svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 45.  

 

I det viste skitseforslag er boligerne placeret enkeltvis og som fritliggende med lysindtag i gavlene inspireret af de hollandske gavlhuse og med en integreret lysskakt. Et andet forslag ville være at bygge boligerne sammen 2 og 2 for at tilvejebringe muligheden for lysindtag på en af langfacaderne.  

 

Mellem og udenom tæt-lav-bebyggelsen bibeholdes det åbne, grønne område, som sikrer luft og gode muligheder for udeophold for områdets beboere såvel som for udefrakommende. Da hver bolig er fritliggende og uden have eller indhegnet areal, er der mange kig til det grønne område fra adgangsvejen, og ved færdsel i området vil man kunne opleve de mange store, karakterfulde træer.


Frilandsmuseet-forslaget

I forslaget som bibeholder Frilandsmuseet gives der mulighed for at opføre to punkthuse (se projektoplægget, bilag E). Punkthusene tænkes opført som beskrevet i afsnittet om punkthusbebyggelsen og vil i alt rumme 18 lejligheder. Området vil i alt være bebygget med ca. 2.920 m2. Det svarer til, at matriklerne 1375e og 1381b har en bebyggelsesprocent på ca. 51.  
 
De to punkthuse vil kræve 27 parkeringspladser, hvoraf 18 parkeringspladser kan integreres i byggeriet. Øvrige parkeringspladser etableres som vist på projektoplægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives en principgodkendelse til, at der kan etableres boliger på museumsområdet, forudsat at området fortsat bevares som et offentligt tilgængeligt, åbent, grønt område, samt at bebyggelsen tager hensyn til de udpegede, bevaringsværdige træer.

 

at den eksisterende hovedbygning til museet pålægges bevarende bestemmelser i en lokalplan.

 

at der udlægges adgangsvej og sti gennem området og al parkering på terræn etableres i områdets yderzoner som vist på projektoplægget.

 

at bebyggelsens omfang ikke overstiger 6.000 m2 for punkthuse og 4.000 m2 for tæt-lav-bebyggelse samt at bygningshøjden ikke overstiger 4 etager for punkthuse og 3 etager for tæt-lav-bebyggelse.

 

at der igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan på baggrund af principgodkendelsen.

Beslutning

Sagen afventer Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af Museum Midtjyllands udviklingsplaner i Herning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-994-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012. Halvårsregnskab for Byplanudvalget - serviceområderne 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse og 09 Trafik.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning (halvårsregnskab) på Byplanudvalgets område på grundlag af det korrigerede budget og forbruget pr. 30. juni 2012 samt det forventede regnskab for 2012. Sammenfattende viser opfølgningen, at både med hensyn til drift og anlæg holder det forventede regnskab for 2012 sig indenfor de udstukne rammer.

 

Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2012 indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og behandles for alle områder i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september og i Byrådet den 18. september 2012.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder, drift og anlæg.


Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni fremgår af skemaet herunder.

 

[image]

 

Det fremgår, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 30. juni 2012.


Byplanudvalget har ingen drift på serviceområde 09 Trafik.


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni 2012 fremgår af skemaet nedenfor. 

 

[image]

 

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en positiv afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 778.000 kr. samt at den samlede forventede overførsel fra 2012 til 2013 er på 581.000 kr. Differencen på 197.000 kr. mellem afvigelsen og den forventede overførsel skyldes, at stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding forventes afsluttet i 2012 med mindreforbrug på 197.000 kr.

 

Vedrørende SO 03 kommunale ejendomme indstilles det, at restrådighedsbeløb på stednr. 015089 Byfornyelsesprojekter 2010 på netto 70.000 kr. flyttes til stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Der fremsendes særskilt sag med aflæggelse af regnskab for stednr. 015089. Baggrunden for at flytte rådighedsbeløbet er, at de to stednumre har samme funktion som rådighedspuljer til anlægsarbejder og det vil være tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt med én samlet pulje.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  restrådighedsbeløb på netto 70.000 kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015089 Byfornyelsesprojekter 2010, omplaceres til stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling på 277.000 kr. samt negativ anlægsudgiftsbevilling på 347.000 kr. på stednr. 015089.

 

at  budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 18. september 2012.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl