Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2019
Mødested: BEK A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade.

 

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2.

 

Derudover justeres med tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6 , så der kan etableres både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår desuden af rammeområde 31.B6.

 

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planerne skal muliggøre etablering af et område til boliger, liberalt erhverv og offentlige formål på arealet, der i dag omfatter Hammerum Skole.

 

Lokalplan 31.BL1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune opfører en ny skole, Lindbjergskolen, som skal afløse de eksisterende Hammerum og Gjellerup skoler. Det forventes, at Lindbjergskolen tages i brug i 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for området omkring Hammerum Skole.

 

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4m og 4t Hammerum By, Gjellerup, der er kommunalt ejet. Området er ca. 3,9 ha stort og afgrænses af Ny Gjellerupvej mod vest, Hammerum Hovedgade mod syd, Agroskolen mod øst og et eksisterende boligområde mod nord. Lokalplanområdet anvendes i dag til skoleformål med bl.a. tilhørende boldbaner samt skoletandpleje. Lokalplanområdet omfatter desuden den oprindelige Hammerum Skole fra 1908, der er bevaringsværdig.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg. Derudover stiller lokalplanen krav om åbenhed med en grøn afstandszone mellem Hammerum Hovedgade og bebyggelsen i den sydlige del af området (delområde III).

 

Med Lokalplanen stilles krav om at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi, skal bevares. De andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives. I forbindelse med det kommende salg af arealet, vil det blive vurderet, om det giver mening at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse i område II.

 

 

Lokalplanens kortbilag 2, der viser områdets disponering i delområder mv.

 

Plangrundlag

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2. Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6.

 

Vejnavn

Det indstilles, at delområde II og III, der har vejadgang fra Ny Gjellerupvej får adresse på Ny Gjellerupvej, og at delområde I, der har vejadgang fra K. Møllersvej får ny adresse - f.eks. Bøgeparken, da området er afgrænset af karaktergivende bøgetræer.

 Udbud/salg
Forvaltningen forventer at udbyde ca. 14 boliggrunde til salg i delområde I i 2020, og delområde II og III forventes udbudt til salg som storparceller i begyndelsen af 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade til foreløbig vedtagelse,og
at det nye vejnavn fastsættes til Bøgeparken.

Beslutning

Tiltrådt dog således at afgrænsningen mellem delområde II og III flyttes nordpå, således afgrænsningen kommer til at gå umiddelbart nord for aulabygningen, og at anvendelsesbestemmelsen for delområde III §3.7 ændres til liberalt erhverv og bolig.

Slutteligt ændres §8.8 hvor materialet: ”beton – naturligt eller indfarvet i farverne sort, grå eller hvid.” udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 92, idet det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Planområdet ligger langs med Resenborgvej ved Kølkær og omfatter ca. 27.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2 sydøst for virksomhedens eksisterende bygninger.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E16 til erhvervsformål ved Resenborgvej, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 79.E16.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, godkendt, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til nyt erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 efterfølger forslag til kommuneplantillæg nr. 92 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenvorgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning fra en virksomhed ved Kølkær. Virksomheden har de sidste år oplevet en større vækst, da der opleves en øget forespørgsel på deres produkter. For at kunne efterkomme denne forespørgsel på længere sigt, har virksomheden behov for øgede produktionsfaciliteter og bygningsmasse til produktion. Der er i den forbindelse søgt om mulighed for udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da området ikke er rammelagt som erhvervsområde. Den ønskede udvidelse af virksomheden overskrider mulighederne indenfor rammerne af Planlovens landzonebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg jf. Lov om planlægning.

 

Lokalplanområdet ligger ved Resenborgvej nordvest for Kølkær og omfatter et areal på ca. 27.000 m2. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 har til formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til erhverv. I den forbindelse udlægger lokalplanforslaget et byggefelt hvor den nye hal skal etableres. Ny bebyggelse må etableres med en højde på maksimum 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser vedrørende vejadgang, etablering af afskærmende beplantning omkring lokalplanområdet for at skabe sammenhæng til det omliggende landskab.  

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup, og hermed frigøres arealerne til nye formål. Det nordlige område af den nye bydel Herning+ har været i udbud og er blevet solgt. Det sydøstlige område skal som det næste i udbud og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.2 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte. Området afgrænses mod vest af Nørgaards Allé, mod nord af de ældste sygehusbygninger og mod øst og syd af 1½ etages byhuse, der ligger ud til henholdsvis Skolegade og Nørgaards Allé.

 

Lokalplanområdets størrelse er ca. 9000 m2 og udgøres af en del af matr. nr. 806a, Herning Bygrunde.

 

Området benyttes i dag til sygehus.

 

Luftfoto fra 2018. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en del af Herning+. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for en opfølgende byggeretsgivende lokalplan. Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden muliggøre nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bygninger, der tilsammen danner en karréstruktur omkring et grønt gårdrum. De eksisterende bygninger kan nedrives, men den overordnede disponering af området skal følge princippet i den nuværende struktur og ny bebyggelse skal opføres som karrébebyggelse. Bygningen, som er markeret med skråskravering på lokalplankortet, er udpeget som bevaringsværdig og må, såfremt den bevares, ikke ombygges eller på anden måde ændres i modstrid med bygningens oprindelige arkitektur uden Herning Byråds tilladelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et samlet etageareal på maksimum 8000 m2 som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse.

 

Bebyggelsen må opføres i minimum to etager og maksimum fire etager. Røde teglsten skal være et gennemgående materiale i det arkitektoniske udtryk.

 

Adgang til området skal ske via den eksisterende vejadgang fra Skolegade. Der skal fastholdes stipassage i den sydlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser og cykelparkering.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20 % af etagearealet til boliger i op til to etager, 10 % af etagearealet til boliger fra tre til fire etager og 5 % af etagearealet til erhverv og institutioner. 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 12.OF7.3 og lokalplan 12.BL5.1. Lokalplan 12.OF7.3 for Psykiatrisk afdeling ved Herning Centralsygehus udlægger området til offentlige formål som sygehus og sociale institutioner. Rammelokalplan nr. 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning udlægger området til blandet bolig- og erhverv og dannede grundlag for det første udbud af Herning+.

 

Nærværende lokalplan er udarbejdet for at udlægge hele området til blandet bolig- og erhvervsformål samt at skabe et samlet plangrundlag for det kommende udbud og salg af grunden. Lokalplan 12.OF7.3 og den del af lokalplan 12.BL5.1, som bliver omfattet lokalplan 12.BL5.2, aflyses ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af Kommunplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008, og forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelserne medfører ændringer i lokalplanforslaget.

 

Tillæg nr. 65 indstilles hermed til endelig vedtagelse med få ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod opførelse af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

 

Lokalplan 15.B5.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold, og grønne områder. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 15.B5 – Boligområde ved Violens Kvarter, 15.B2 – Etageboliger i Engens Kvarter, og 15.R1 – Rekreativt område nord for Engens Kvarter. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 15.B5, i forhold til at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste, samt sydligste del af rammeområde 15.B5, trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1.

På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 fastlasgt, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag, og det er ikke vurderet at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

 

Der er efter Forvaltningens vurdering kommet indsigelser, som giver anledning til få ændringer i forslag til tillæg nr. 65 jfr. indstillingen.

 

   Fremtidig kommuneplanramme

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse med følgende ændringer,

 

at med kommuneplantillæg nr. 65 foreslås følgende bestemmelser for området: Indenfor Kommuneplanramme 15.B5 - Under bebyggelsesforhold ændres til:

    " Ved etageboliger må bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager."

     " Ved etageboliger må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m."

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup og kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup, endeligt vedtages med flere ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens § 14, mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var blandt andet at eksisterende lokalplan for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et sådan forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelsesform, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholtvej i Gullestrup.

Den gældende lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan nr. 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup, ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende i et større boligområde i den sydøstlige del af Gullestrup, er afgrænset mod nord af åben-lav boligbebyggelse, og mod syd af et større engdrag med Herningsholms Å.

Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov og dyrket agerjord, og mod vest af et grønt rekreativt område med bagvedliggende tæt-lav etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 15.B5.2 udlægger området til boligformål, og giver mulighed for opførelse af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder (I, II, III, IV, V). Indenfor delområderne skal der, udover areal til bebyggelse, veje, stier og fælles arealer, udlægges areal til parkering.

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

Delområde II må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Delområde III må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Delområde IV skal udlægges som afstandszone til fredskov, og må kun disponeres til græs, eller grønt parkeringsareal.

Delområde V må kun anvendes til vejareal og som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Skovbyggelinie

Skovbyggelinien forudsættes ophævet/reduceret på baggrund af særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen efter lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplankortet fra den offentlige høring

 

 

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne kan ses i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler blandt andet:

 

 1. At visionen for Gullestrup skal fastholdes, og den positive udvikling styrkes, ved at give bedre mulighed for ressourcestærke familier at tilflytte området.
 2. I delområde III i forslaget lægges op til at tillade byggeri i 3 etager (12,5 meter), hvor den eksisterende lokalplan kun tillader byggeri i 2 etager (8,5 meter).
 3. Grundene bør udstykkes som storparceller på minimum 1.400 m2.
 4. En større del af planområdet bør udlægges til åben-lav boligbebyggelse.
 5. Der er ønske om mulighed for at opføre bjælkehuse i delområde I.
 6. I tråd med illustrationen i lokalplanens redegørelse bør lokalplanen indeholde et krav om at tæt/lav bebyggelse opføres enten som kæde-, klyngehuse eller dobbelthuse og ikke som rækkehuse.
 7. Størrelsen på udlejningsboliger bør være fastsat til minimum 60 m2, samt sat et krav om variation af størrelse, hvoraf mindst halvdelen af lejlighederne skal være mindst 110m2, for også at tiltrække børnefamilier.
 8. For delområde II bør tæt-lav boligbebyggelsen kun opføres i 1 etage.
 9. Der bør ikke gives tilladelse til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40-45, det er generelt for højt i forhold til hvad den eksisterende lokalplan foreskriver.
 10. Der ønskes et 10 meter bredt plantebælte med en maksimal højde på 4 meter, som afskærmning mod den nye bebyggelse syd for Violens Kvarter, i forbindelse med den eksisterende sti som ligger nordligst indenfor lokalplanområdet.
 11. Den eksisterende sti ønskes bevaret, og indtegnet på kortbilag 2.
 12. Generelt ønskes krav om mere beplantning, herunder også mellem de enkelte boliger, og de tre boligområder i forbindelse med de tværgående stier a-b og c-d.
 13. Der er ønske om at vejnavnet i det nye område bliver Smørblomstens Kvarter.
 14. Herning Vand har gjort opmærksom på, at i forbindelse med etablering af sti a-b, skal der afsættes plads af til en regnvandsledning, som skal tilkobles et regnvandsbassin, øst for lokalplanområdet.
 15. Der er i det nye forslag i redegørelsen under kollektiv trafik på side 11, anført at nærmeste busforbindelse er bybussen, med nærmeste stoppested Lyngens Kvarter, ved Gullestrup Skole.
 16. Der står under §5: Udstykning at der kun må etableres en bolig pr. ejendom.  

 

Forvaltningen har nedensfor kommenteret på de forhold i indsigelser og bemærkninger, som forvaltningen vurderer, kunne give anledning til ændringer i lokalplanen:

 

Ad.1. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget er i tråd med Masterplan Gullestrup, og ikke strider imod  kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur.

 

Ad.2. Forvaltningen vurderer at en nedtrapning af bygningshøjder fra Engens Kvarter, med de langsgående boligblokke i 3 etager, kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor anbefales, for delområde III, at etagebebyggelsen opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Den lavere bygningshøjde vil bidrage positivt til overgangen fra bebyggelse til fredskov mod øst og engdraget mod syd, hvor Herningsholms Å slynger sig.

 

Ad.3. Forvaltningen vurderer at en grundstørrelse på minimum 700 m2, sætter en grænse for at udstykke i mindre parceller, og der gives samtidig mulighed for udstykning af større.

 

Ad.4. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget åbner mulighed for en mere varieret bebyggelsesstruktur, ved at foreskrive forskellige bebyggelsestyper, indenfor de tre delområder i lokalområdet.

 

Ad.5. Forvaltningen vurderer at bjælkehuse materialemæssigt og konstruktivt, vil virke uindpasset og fremmedartet for området.

 

Ad.6. Tæt-lav boligbebyggelse er ifølge Bygningsreglement 2018 (BR18) defineret på følgende måde: Som helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en konkret vurdering af, om en bebyggelse falder ind under tæt-lav bebyggelse. Det er Forvaltningens vurdering, at en rækkehusbebyggelse i udtryk, kan varieres meget i sammensætningen.

 

Ad.7. En lokalplan kan ikke regulere boligstørrelser. Det vil i hvert enkelt tilfælde, være en vurdering ved ansøgning om et byggeri, og efter gældende byggelovgivning.

 

Ad.8. Forvaltningen vurderer, at selvom der fastsættes en maksimal højde for tæt-lav boligbebyggelse, vil der være mulighed for at opføre en bebyggelse med variation i højden.

 

Ad.9. Se også ad.2. Forvaltningen vurderer i forhold til anbefalingen om at etagebebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i højest to etager, og med en maksimal højde på 8,5 meter, at bebyggelsesprocenten for etageboligerne ikke er uhensigtsmæssig høj. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse på op til 45 er ikke usædvanlig. Der er i området relativt store arealer til grønne områder, fredsskov og anden beplantning, som samlet set betyder at karakteren og tætheden af tæt-lav bebyggelsen ikke vil forekomme uhensigtsmæssig. Bebyggelsesprocenten for åben-lav området er højere end generelt for sådanne områder. Byggelovens bestemmelser for skelafstand, skrå højdegrænseplan, bygningshøjde m.v. skal overholdes uanset den højere bebyggelsesprocent.

 

Ad.10. Forvaltningen vurderer at ønsket om et 10 meter bredt og 4 meter højt beplantningsbælte ikke kan anbefales, blandt andet af hensyn til de skyggegener det vil betyde for den omkringliggende bebyggelse. Det vil derfor være de almindelige bestemmler i hegnsloven som vil være gældene i skel til vej, sti og naoer.

 

Ad.11. Den eksisterende sti mod nord, syd for Violens Kvarter, ligger indenfor lokalplanområdet. Forvaltningen anbefaler at stien bevares i sin fulde udstrækning til fredskoven mod øst. Stien danner en naturlig overgang og forbindelse til de forskellige stisystemer i området i øvrigt. Stien anbefales optaget i lokalplanen.

 

Ad.12. Forvaltningen vurderer ,at mere udtømmende krav til beplantning ikke er mulig i henhold til Planlovens bestemelser om hvad en lokalpalan lovligt må regulere. Der skal i forbindlese med byggeansøgninger redegøres detaljeret for beplanting mv. efter byggelovens bestemmelser.

 

Ad. 13. Forvaltningen vurderer ,at ønsket kan imødekommes, da navnet er i god tråd med de øvrige vejnavne for boligområder i Gullestrup.

 

Ad.14. Forvaltningen anbefaler at stien udlægges i en bredde af 5 m, så der er plads til etablering af regnvansledning.

 

Ad.15. Forvaltningen anbefaler at redegørelsen rettes.

 

Ad.16 "Ejendom" er den juridiske betegnelse for en eller flere grunde, parceller eller matrikler, som til sammen udgør en ejendom. Hensigten i lokalplanforslaget er, at der kun må indrettes én bolig pr. ejendom i det område som er udlagt til åben-lav bebyggelse. Bestemmelsen bør derfor ikke ændres, da boligtætheden i så fald kan forøges. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 15.B5.2 til endelig vedtagelse med følgende ændringer,

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §3 stk. 3.4, ændres til: Delområde III: må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel, eller etageboligbebyggelse i op til 2 etager, med både lodret og vandret lejlighedsskel. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse.

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §7 stk. 7.10, ændres til: Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimalhøjde på 8,5 meter.

 

at kortbilag 2 tilrettes følgende: Eksisterende sti anføres på kort som e-f, og under signaturforklaring tilføjes sti: a-b, c-d og e-f.

 

at  vejnavn for lokalplanområdet kaldes"Smørblomstens Kvarter".

 

at lokalplanforslagets bestemmelser tilrettes i §4.4: "Der skal etableres stier a-b, c-d og e-f, i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af minimum 3 meter, med grus/stenmel. Dog skal stien a-b etableres med en minimumbredde på 5 meter, for at give plads til regnvandsledning for regnvandsbassin".

 

at lokalplanforslagets redegørelse tilrettes i overensstemmelse med beslutningen vedrørende bestemmelserne.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019, pkt. 50, foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 29. april 2019.

 
Der er indkommet en bemærkning til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med de anbefalede ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, der har til formål at muliggøre udvidelsen af den eksisterende virksomhed i området ved Tavlundvej i Lind.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i den periode indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende det nye rammeområde 61.E6.

 

Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i det vedhæftede bilag - Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63 sammen med forvaltningens kommentarer hertil. Den sydlige del af rammeområde 61.E6 indgår i Herning Kommunes udpegning af overordnet grøn struktur og er registreret som potentielt naturbeskyttelsesområde i Herning Kommuneplan 2017-2028. På baggrund af Miljøstyrelsens bemærkning blev der udarbejdet en supplerende meddelelse af offentlig høring af kommuneplantillægget over en periode fra den 21. marts 2019 til den 18. april 2019.

 

Den overordnede grønne struktur skal bidrage til at beskytte og sikre vilde dyr, planter og naturtyper i kommunen. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det desuden, at potentielle naturbeskyttelsesområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur, og så naturindholdet øges, og bestandene af vilde dyr og planter sikres.  

I forbindelse med den supplerende offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 63 blev der indarbejdet en reduktion af arealet, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde, da tillægget har til formål at udlægge et nyt rammeområde 61.E6, til erhvervsformål, hvilket er i strid med naturudpegningen. Det opdaterede kommunelantillæg nr. 63 med den indarbejdede ændring kan ses i det vedhæftede bilag - Supplerende Kommuneplantillæg 63.

 

Miljøstyrelsens bemærkningen gik på, at kommuneplantillægget manglede at redegøre for den reduktion. Af den grund blev der i kommuneplantillæggets redegørelse tilføjet et nyt afsnit, herunder ’’Kommuneplantillæggets forhold til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 - Overordnet grønstruktur’’, samt et oversigtskort over ændringer i udpegning af potentielt naturbeskyttelsesområde.   

 

Kommuneplantillæg nr. 63 har derfor været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til og med den 29. april 2019.

 

Der er udover Miljøstyrelsens indledende bemærkning herefter ikke indkommet yderligere bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

   

Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillæg nr. 63 til endelig vedtagelse uden yderligere ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-33-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. marts 2019, pkt. 51, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 4. april 2019.

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endelig vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående. 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre delområder I, II og III.


Hvid prikket signatur- afgrænsning af lokalplanforslag 61.E6.2 + delområder I, II og III, samt kortlægning af byzone


Delområde I muliggør anvendelse til erhvervsformål, herunder erhvervsvirksomheder i form af kontorer og service- og udstillingsvirksomhed som lager/showroom, der ikke, eller kun i ubetydelig omfang, forurener med hensyn til støj, luft og trafik i miljøklasserne 3-4. Delområdet rummer både den eksisterende bebyggelse og de fremtidige udvidelsesmuligheder. Delområdet omfatter et stor byggefelt, der udover bebyggelse også inkluderer interne veje og parkeringsarealer.

Delområde II udlægger et mindre areal til parkering. Lokalplanen muliggør således at der etableres et afgrænset parkeringsareal til borgere, der deltager i forskellige arrangementer ved FDF, eller besøgende til de nærliggende rekreative områder, herunder Rind Plantage.

 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Derfor er delområde III indarbejdet i lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen sikrer, at delområde III fortsat kan anvendes som rekreativt, grønt område.

 

Offentlig høring
Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. Dog har forvaltningen i samme periode holdt møde med ejer af virksomheden inden for lokalplanområdet, hvilket giver anledning til en mindre ændring i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Mødenotatet er vedhæftet sagen som bilag 1 - Mødenotat, og betragtes som en bemærkning fra virksomheden.

 

Bemærkningen omhandler forslag til ændringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende terrænreguleringer.

 

Ifølge bestemmelsen må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 1 meter, og ikke nærmere skel til nabogrund end 1 meter. Bemærkningen vedrører et fremtidigt ønske om at forlænge den eksisterende vold i det sydlige skel mod nabo, idet volden er mellem 1,5 og 2 meter høj og beliggende i skel.

 

I den forbindelse vurderer forvaltningen, at den indkomne bemærkning medfører en ændring vedrørende lokalplanens bestemmelse §10.1, som foreslås ændres til følgende ordlyd: ''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.

   

Teknik og Miljø har tilkendegivet, at der, i forbindelse med byggetilladelse til nybyggeri indenfor lokalplanens område, kan gives dispensation til skovbyggelinjen.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i bestemmelserne.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind til endelig vedtagelse, dog således at §10.1 i lokalplanens bestemmelser ændres til følgende ordlyd:

''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.''

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planerne har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet én indsigelse til lokalplanen, som behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Tillæg nr. 69 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplan 51.B9.2 ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. april 2019 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Øskovvej i Snejbjerg (3. etape) samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet en bemærkning og en indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet nedenfor.

Lokalplan nr. 51.B9.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med de nedenfor anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg og er ca. 14 ha stort.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og afstandszone.

 

Offentlig høring

Lokalplan nr. 51.B9.2 og tillæg nr. 69 har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er kommet en bemærkning fra Vejdirektoratet og en indsigelse fra 8 beboere på Helstrupvej (4 naboejendomme til lokalplanområdet). Indsigelsen vedrører primært de trafikale forhold, og er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag).

 

På baggrund af indsigelsen indstiller forvaltningen, at lokalplanen endelige vedtages med følgende ændringer:

 

§ 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§ 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes".

Afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder".

 

Kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Forvaltningen har desuden erfaret, at den i lokalplanen beskrevne afstandszone på minimum 5 meter (i tilknytning til plantebæltet) ikke nødvendigvis skal være bredere end minimum 2 meter. Derudover vil den indstillede ændring af stamvej C-D-E bevirke, at afstandszonen kun skal etableres langs den strækning af plantebæltet, der ligger nord for stamvejen. Det indstilles derfor, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 

 

 

Kortbilag 2, tilrettet i henhold til de indstillede ændringer.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) til endelig vedtagelse med følgende ændringer;
at § 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at §4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at § 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes",
at afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder",
at § 9.4 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Nord for stamvej C-D og i forlængelse heraf, skal der i delområde IV etableres en afstandszone mellem plantebæltet, jf. § 11.5, og udstykningen, i princippet som vist på kortbilag 2. Afstandszonen skal have en bredde på minimum 2 meter og henligge med græs", og
at lokalplanens kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 59 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 59 vedr. erhvervsområde ved HI-Park og erhvervsområde til transport og logistikerhverv er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne. Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en virksomhed i området vedrørende lokalplanens byggelinjer, som behandles under den tilhørende lokalplansag, samt en bemærkning fra Vejdirektoratet vedrørende støjforhold og rammeområdernes afgrænsning til Herningmotorvejen, jf. Bilag 1 – Bemærkning fra Vejdirektoratet.

 

Vejdirektoratet skriver: ”Afgrænsning af rammeområderne bør tilpasses vejskel tilhørende statsvejen [red.: Herningmotorvejen]”.

 

Rammeområdernes afgrænsning langs motorvejen er ikke ændret i forbindelse med tillægget. Udover ændringer til bestemmelser i rammeområde 31.E3, er det udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder samt afgrænsningen langs N.O. Hansens Vej, der er ændret med tillæg nr. 59. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at rammeområdernes afgrænsning allerede er tilpasset vejskel til motorvejen. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Tillæg nr. 59 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé endelig vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé er udarbejdet med henblik på at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold og give mulighed for udvikling i henhold til de nutidige markedsforhold, da det gældende plangrundlag er udarbejdet før der var kendskab til de overordnede vejforløb og kommende ejerforhold. De eksisterende forhold i området betyder, at størstedelen af lokalplanen allerede er realiseret. Lokalplanen tilvejebringes ligeledes for at forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter i og omkring lokalplanområdet. 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til erhvervsformål, og skal ligeledes forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og håndtering af overfladevand, herunder etablering af fast belægning, der gør det muligt at opsamle afstrømmende vand.

 

Lokalplanen har desuden til formål at overføre en del af området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og de omkringliggende arealer, herunder byudvikling ved Hammerum og koblingen til Ikast. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og karakteristiske beplantningsprincipper inden for området.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 31.E3.1.

 

Bemærkningen er fra Vejdirektoratet vedrører kommuneplanrammernes afgrænsning langs vejskel til Herningmotorvejen, som behandles under kommuneplantillæggets sagsfremstilling, samt et afsnit om støj og etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at lokalplanområdet er beliggende nord for Transportcenter Alle og derfor mere end 500 meter fra vejskel til Herningmotorvejen. Samtidig er der tale om planlægning for et erhvervsområde, hvilket ikke er karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelsen er fra en virksomhed i området og omhandler en kritik af lokalplanforslagets byggelinjer og dens begrænsninger på et fremtidigt byggeri. Byggelinjernes begrænsninger vil ifølge indsiger: ”… gøre det meget svært at bygge rationelt strukturerede bygninger på grundene. Som minimum bør de 15 meter reduceres”. Forvaltningen gør opmærksom på, at de 15 meter refererer til den eksisterende skovbeplantning (en del af den grønne bystruktur) inden for delområde I, på nordsiden af lokalvejen HI-Park mod nord, som med lokalplanens bestemmelser skal bibeholdes med en bredde på minimum 15 meter. Derudover er der i lokalplanen pålagt en bebyggelsesregulerende byggelinje 20 meter fra vejskel, så al bebyggelse inden for delområde I opføres nord herfor. Byggelinjen sikrer, at der holdes en afstand på minimum 5 meter til den eksisterende skovbeplantning.

 

Det er således ikke den påbudte facadebyggelinje, der ligger 25 meter fra vejskel til Hammerum Hovedgade, der er gjort indsigelse imod, men snarere den sydlige byggelinje langs med lokalvejen HI-Park langs den sydlige afgrænsning af delområde I. Inden for delområde I har byggegrundene en gennemsnitlig bredde på ca. 95 meter, når de to byggelinjer trækkes fra er der et 50 meter bredt byggefelt tilbage som skal indeholde både vejadgang, interne manøvrearealer, parkeringsarealer og bygning. Der er ikke fastsat en længde på byggefeltet, men ifølge lokalplanens udstykningsbestemmelser må grunde ikke udstykkes mindre end 2.000 m², og alle grunde skal have facade mod Hammerum Hovedgade, og grundens facadelængde skal udgøre minimum 60 meter. Der er således tale om et byggefelt på minimum 3.000 m2 (50x60 meter), hvis al manøvreareal og parkering holdes på den østlige eller vestlige side af byggefeltet.

 

Udsnit af lokalplanens kortbilag 2, der viser de to parallelle bebyggelsesregulerende byggelinjer inden for delområde I, som al bebyggelse skal holde sig inden for, samt den eksisterende skovbeplantning, der er udpeget som grøn bystruktur.

 

Forvaltningen vurderer, at skovbeplantningen og den tilhørende byggelinje er med til at sikre, at der ikke opføres bebyggelse, der i volumen ikke passer til forløbet langs med Hammerum Hovedgade. Der er i forvejen placeret meget store volumener i både delområde II og III, og forvaltningen ønsker derfor at bevare den variation, der er mulighed for at få i området, og som adskiller de forskellige delområder fra hinanden. Det er desuden de samme forhold, som er gældende for arealet nord for Hammerum Hovedgade og er i øvrigt videreført fra den eksisterende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer til den grønne bystruktur eller de bebyggelsesregulerende byggelinjer.

  

Aflysning af servitut

Byrådet besluttede på møde den 5. marts 2019 at aflyse servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv (vedhæftet som Bilag 2) efter Tinglysningslovens §20 stk. 1, da den har mistet sin betydning. Mange af de oprindelige ambitioner med udviklingen i HI-Park er søgt efterlevet, men samlet set kan området ikke leve helt op til kravene i deklarationen. Hensigterne var højt prioriteret i de daværende Herning og Ikast Kommuner, og begge kommuner er derfor påtaleberettigede på deklarationen. Herning Kommune har i forbindelse med nærværende planforslag kontaktet Ikast-Brande Kommune, som gerne vil tiltræde ophævelsen af den pågældende deklaration.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til ophævelsen af servitutten i høringsperioden, og aflysning af servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv afventer derfor blot den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 31.E3.1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg

nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019.

Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 55 endelig vedtages med en ændring af bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Sagsfremstilling

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning af rammeområde 11.C34, placeringen af et højhus inden for rammeområdet, det generelle etageantal samt kravet til etablering af udendørs opholdsareal.

Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Kommuneplantillægget udvider rammeområdet til at omfatte matrikel 1239 og del af matrikel 1065cv, begge Herning Bygrunde. Derudover regulerer kommuneplantillægget retningslinjerne for placering af højhus til at være på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt etageantal, herunder bl.a. for at give mulighed for etablering af tagterrasse. Endeligt foreskriver kommuneplanrammen, at kravet til opholdsarealer for boliger er minimum 10 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er indkommet et høringssvar med ændringer til lokalplanen, som er afsendt på vegne af grundejer, se bilag.

 

Et af punkterne i høringssvaret omhandler byggeretter, som vedrører kommuneplantillægget, da byggeretter relaterer sig til retningslinjen for bebyggelsesprocenten for området under et. Generelt ønsker bygherren byggeretten for området reduceret, så det svarer til det man ønsker at opføre.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har behandlet ændringsforslag til lokalplan 11.C34.1 i forbindelse med den endelig vedtagelse af lokalplanen, som behandles på efterfølgende punkt på dagsorden, herunder bl.a. byggeretten for de enkelte byggefelter, hvor byggeretten ønskes ændret. På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1, at bebyggelsesprocenten for området under et ændres til 220% i stedet for 250% såfremt, at forvaltningens indstilling til endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1 tiltrædes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse med følgende ændring,

 

at bebyggelsesprocenten for området som helhed ændres til 220%

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning, som giver mulighed for byfortætning i form af ny etagebebyggelse og randbebyggelse, herunder et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et ændringsforslag til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C34.1 endelig vedtages med ændringer vedr. byggeret, trappeopgange til tagterrasser, minimumshøjde inden for byggefelt A samt mulighed for et torv.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet er afgrænset af Møllegade mod øst, Danasvej mod syd og Møllevænget mod vest. Lokalplanområdet omtales i daglig tale som ”Møllegrunden”, da der tidligere har været drevet møllerivirksomhed i mange år.

 

Lokalplanen

Lokalplan 11.C34.1 giver mulighed for etablering af et højhus/boligtårn på 11 etager plus en tagterrasse på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt opførelse af etagebyggeri i form af randbebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til at være centerområde, herunder boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanplanområdet er inddelt i fire delområder (I, IIa, IIb og III). Delområde I, som er hjørnet af Møllegade og Danasvej, må anvendes til boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for, hvad der kan etableres i stueetage og de resterende etager samt størrelse på detailhandel. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til boliger. Delområde III må kun anvendes til grønne fri- og opholdsarealer, vej samt parkeringsarealer.

 

Lokalplanen udlægger forskellige byggefelter, som er mellem 4-9 etager langs Møllegade, foruden byggefeltet til 12 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Den øverste etage i hvert byggefelt skal udformes som tagetage, da tagetage medregnes som en etage, dvs. at inden for byggefelterne kan etableres mellem 3-8 reelle etager samt 11 reelle etager på hjørnet ad Møllegade og Danasvej.

Byggefelterne med forskellige etageantal er for at sikre et varieret arkitektonisk udtryk mod Møllegade. Lokalplanen stiller endvidere krav om en minimumshøjde for at sikre, at nyt byggeri følger lokalplanens intention om fortætning og bymæssighed.

 

Mod Danasvej og Møllevænget kan der etableres bebyggelse på maksimalt 4 etager, hvoraf den 4. etage skal udformes som tagterrasse.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene på vegne af grundejer, se høringssvar i det vedlagte bilag. Høringssvar omhandler ændringsforslag til generelt reducering af byggeretten inden for lokalplanområdet, minimum etager inden for byggefeltet med højhuset, adgang til tagterrasser, mulighed for etablering af torv, gæstelejligheder og altaner langs Møllegade og Danasvej. De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet og er behandlet tematisk, hvor forvaltningens kommentarer er angivet med kursiv. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i hørringsvaret, som forvaltningen vurderer, at de giver anledningen til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Byggeretter

Generelt ønsker grundejer at få ændret byggeretterne for de enkelte byggefelter, så de stemmer overens med det, som bygherre ønsker at opføre, dvs. en reducering af byggeretten inden for byggefelt A, en mindre øgning af byggeretten inden for byggefelt B og en reducering af byggefelterne D, E og F tilsammen.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede ændringsforslag for byggefelt A og B kan imødekommes, da der er sket en projekttilpasning siden udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder det ikke ønskværdigt, at byggeretten for byggefelterne D, E og F bliver en samlet byggeret, da det vil være svært at administrere i praksis og intentionen om en randbebyggelse kan være svær at realisere på baggrund af den reducerede byggeret.

 

Byggefelt A

Bygherre ønsker mulighed for, at en mindre del af bebyggelsen inden for byggefelt A kan opføres i minimum 6 etager, da man ønsker en fleksibilitet i forhold til skellet mellem byggefelt A og B.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og stadig fastholde lokalplanens intention om at sikre en tårnbebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

Altaner

Bygherre ønsker mulighed for at etablere altaner eller karnapper mod Møllegade og Danasvej, da det kan skabe værdi for en bolig og give dybde til facadeudtrykket.

 

Forvaltningen anbefaler ikke, at lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner mod Møllegade og Danasvej inden for byggefelt B, C, D, E og F grundet bl.a. det arkitektoniske udtryk, men anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at der kan etableres franske altaner.

 

Adgang til tagterrasser

Bygherre ønsker sikkerhed for, at der kan gives adgang til tagterrasser ved, at trappeopgange og elevatortårne overskrider den maksimale bygningshøjde, da det er nødvendigt for at komme op og ned fra tagterrasserne.

Forvaltningen vurderer, at de skal sikres adgang til og fra tagterrasserne ved elevatortårne og trappeopgange. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 7.6 tilføjes:”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser.”

 

Torv

Bygherre ønsker mulighed for, at der kan anlægges et urbant torv (ca. 15 gange 20 meter) ved boligtårnet i byggefelt A som kan supplere de grønne uderum i bebyggelsen.

 

Forvaltningen vurderer, at et urbant torv ved boligtårnet vil harmonere med den bymæssighed, der er omkring tårnet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes ”pladsdannelse” og i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.” for at sikre, at pladsdannelsen får et grønt udtryk.    

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C34.1 for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 7.10 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 5.000 m2 inden for byggefelt A.”

 

at lokalplanforslagets § 7.11 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 1.300 m2 inden for byggefelt B.”

 

at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende vedr. byggefelt A: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit, som beskriver, at der kan etableres franske altaner langs Møllegade og Danasvej i byggefelt B, C, D, E og F.

 

at der i lokalplanforslagets §7.6 tilføjes følgende: ”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser. ”

 

at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes: ”pladsdannelse”

 

at der i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.”

Beslutning

Tiltrådt, dog således at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 13.R3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer og tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningen Sønderager. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden vedr. parkeringspladser, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Kolonihaveforeningen har på baggrund af en konkret forespørgsel tilkendegivet ønske om, at der gives mulighed for etablering af grønne tage. Forvaltningen vurderer, at dette kan imødekommes, da grønne tage kan medvirke til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Haveforeningen har ligeledes ønsket, at der fortsat er mulighed for at etablere stipassager i den lave sammenhængende beplantning, der afgrænser den grønne kile mod vest. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at beplantningen kan brydes enkelte steder jf. de eksisterende forhold.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at der skal tilføjes en enkelt bestemmelse til lokalplanen i forhold til at sikre et ensartet plangrundlag for kolonihaverne. Lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk blev af Herning Byråd den 2. april 2019 vedtaget med nedenstående bestemmelse.

 

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af én hems på maksimalt 4,5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning til endelig vedtagelse med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter,

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt", § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsætes påbygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave",

 

at der under § 11.6 tilføjes, at beplantningen kan brydes enkelte steder i forhold til at skabe stipassage.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning byråd har på mødet den 30. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med tillægget er at udlægge arealer langs Storåen som må oversvømmes ved ekstremregnhændelser. Holstebro Kommune vil etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Miljøstyrelsen. På baggrund af denne er der foretaget en præcisering i kommuneplantillægget i forhold til potentiel påvirkning af natur. I Holstebro Kommune kom der 15 høringssvar, som repræsenterer henholdsvis statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34.

Sagsfremstilling

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storåen, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storåen, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018 og der er i perioden indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen. Denne er gengivet nedenfor.

 

"Naturbeskyttelsesområder og beskyttet natur.

Miljøstyrelsen vil gerne i dialog med Herning Kommune om nedenstående bemærkninger vedrørende de statslige naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplantillæg 34 til Herning Kommuneplan 2017, der er udarbejdet i forbindelse med Holstebro Klimatilpasningsprojekt af Storåen. Styrelsen har ligeledes sendt bemærkninger til Holstebro Kommune vedrørende det samme projekt.

 

Miljøstyrelsen finder, at der med projektet sker inddragelse og påvirkning af omfattende arealer med beskyttet natur hhv. 148 ha ved ådals-dæmningen og 135 ha ved vandkraftdæmningen, og hertil kommer påvirkning af selve den § 3-beskyttede Storå. 30 ha oversvømmelsesareal er beliggende inden for Herning Kommune. Dele af området er desuden udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser/Grønt Danmarkskort i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Det fremgår af Figur 9-12 i Miljørapporten, at der er en række søer inden for de udlagte oversvømmelsesområder. Styrelsen finder, at der i kommuneplantillæg og miljøvurdering savnes en vurdering af anlæggenes og opstemningernes indvirkning på naturværdierne i selve Storåen, samt de omkringliggende søer. Såvel Storåen, som søerne er udpeget/registreret som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. "

 

Bemærkningerne fra Miljøstyrelsen har betydet en præcisering af kommuneplantillæggets afsnit om natur, ændringerne fremgår af bilaget Tillæg 34.

 

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 34 endelig vedtages med præcisering af afsnit om natur.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Aulum. Lokalplanen ønskes ophævet, da den sætter begrænsninger for nærliggende landbrug i forhold til landbrugets udvidelsesmuligheder. Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om rekreative anlæg ud over den egentlige funktion til skydebane. Det betyder, at det nærliggende landbrug ikke kan udvide grundet skærpede lugtgenekrav til rekreative anlæg.

 

Efter ophævelse af lokalplan nr. 118 vil omådet stadig kunne benyttes som skydebane, nu bare beliggende i landzone. Skydebaneanlægget er udpeget i Herning kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 118 blev endelig vedtaget i marts 2001. Formålet var, at udlægge et område til skydebane, rekreative og offentlige formål. Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 2g Aaskov By, Nr. Omme. Området er ca. 6,4 ha.

 

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 118 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om offentlige og rekreative anlæg, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser ved rekreative og offentlige anlæg. Området er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 til skydebane uden mulighed for rekreativ anvendelse.

 

Ejer af Baunsgårdvej 6 har rettet henvendelse til Herning Kommune på baggrund af et ønske om at udvide landbruget på adressen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 118 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et offentligt og rekreativt område og ikke et landområde til skydebane som i kommuneplanramme 89.J4 udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder. Området ved skydebanen anvendes ikke til rekreative og offentlige formål, hvorfor forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 118 kan aflyses uden betydning for områdets anvendelse til skydebane.

 

Området vil fortsat være udpeget til skydebane i Herning Kommuneplan 2017-2028. Anlægget vil være beliggende i landzone og fremtidige tilladelser til eventuel udvidelse inden for gældende kommuneplanramme vurderes at kunne gives med en landzonetilladelse. Der er for nuværende ikke forventning om, at anlægget skal udvides. En aflysning af lokalplanen har ikke betydning for nuværende tilladelse til skydebane. Der behøves således ikke udarbejdes ny tilladelse ved aflysningen.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da lokalplanen er begrænsende for det nærliggende landbrug. En ophævelse vil ikke ændre på muligheden for at udnytte området til skydebane.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-12-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Ny planlægning for omdannelse af området ved Tingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en bygherre, som ønsker at opføre ny bebyggelse ved Tingvej i Herning. Grunden, som ønskes udviklet, er omfattet af den Masterplan for Tingvej-Viborgvej-Lillelundvej, som blev udarbejdet i 2010.

 

Masterplanen blev udarbejdet i tæt dialog med grundejere, rådgivere, naboer og øvrige interessenter. Planen havde til formål at omdanne erhvervsområdet ved Tingvej til en ny bæredygtig bydel med boliger, uddannelsesintuitioner, liberalt erhverv og dagligvarehandel. Intentionerne i masterplanen blev efterfølgende omsat til rammer i Kommuneplan 2013-2024.

Trods de mange intentioner i masterplanen, det store engagement fra områdets aktører og viljen til udvikling fra både Herning Kommune og de involverede parter, er det ikke lykkedes at påbegynde realisering af omdannelsen. Området henligger i dag stort set som det gjorde, da masterplanen blev udarbejdet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det bl.a. på baggrund af den konkrete henvendelse vil være hensigtsmæssigt at den tidligere udarbejdede masterplan revideres og at der udarbejdes en udviklingsplan for omdannelsen af området, før den konkrete bygherres ønske om at bygge nyt på en enkelt matrikel kan imødekommes.  

 

Sagsfremstilling

1.  Baggrund

I 2009 – 2010 udarbejdede Herning Kommune, i samarbejde med en gruppe af områdets grundejere og deres rådgivere, et forslag til en masterplan for omdannelsen af erhvervsområdet ved Tingvej. Masterplanen blev baseret på en vision om at skabe et især miljømæssigt bæredygtigt byområde med en bred vifte af bymæssige funktioner og rekreative muligheder. Planen blev til i en proces som, udover grundejere, også involverede naboer, områdets interessenter og byens borgere.

 

Visualisering af masterplanen for området ved Tingvej 2010.

  

Masterplanen blev efterfølgende omsat til rammer for lokaplanlægningen, som blev indarbejdet i Kommuneplan 2013-2024. Siden 2013 er der kun sket ganske lidt i området. Området er dog blevet udviklet indenfor kommuneplanens rammer med Herningsholm Erhvervsgymnasium som er opført på hjørnet af Tingvej og Lillelundvej. Derefter gik udviklingen i stå og området ser stort set ud som det gjorde da masterplanen blev udarbejdet i 2010.

 

Der er flere forklaringer på dette, en kan være finanskrisen, som bl.a. betød en kraftig opbremsning i nybyggeriet, og særligt omdannelsesprojekter, som ofte er meget langsigede og svært gennemførlige projekter med stor kompleksitet, mange interessenter osv. Da masterplanen blev udarbejdet var en del ejendomme i området til salg, hvilket gjorde realisering af planen lettere gennemførlig, siden er nogle af disse ejendomme, med enkelte udtagelser genudlejet eller de har fået ny anvendelse. Der er dog stadig flere ubenyttede ejendomme i området.

 

I området ligger en varmecentral, som da masterplanen blev udarbejdet havde en restlevetid på ti år eller mere. Vamecentralen er en markan bygning i området, som ikke umiddelbart er nem at integrere i en omdannelse til overvejende boliger, som var et af hovedformålene med masterplanen den gang. Det kan ikke udelukkes, at den omstændighed at varmecentralen ikke kunne fjerens fra området, kan have haft en vis betydning for investorenes lyst til at gå ind i omdannelsen og udviklingen af området, særlig i en økonomisk vanskelig tid.

  

2.  Hvor er vi nu?

Det konkrete ønske om at igangsætte et byggeri på matrikel nr. 1aba Herningsholm, Herning Jorder, kan være en oplagt lejlighed til at foretage en vurderig af om intentionerne fra den oprindelige masterplan er rigige idag, ti år efter planen blev lavet. Ambitionerne om at omdanne erhvervsområdet ved Tingvej til en ny bæredygtig bydel, var i sin tid ret visonære, men visonerne kan have været for høje dengang og måske være en anden del af forklaringen på, at masterplanen ikke blev realiseret, som den var tænkt.

 

I mellemtiden er der også igangsat andre store udviklingsprojekter i Herning. Blandt andet i Thrigesvej, Herning+ og i Gødstrup. Udviklingsprojekter, som i både størrelse, kompleksitet og ambitionsniveau, kan minde om omdannelsen af Tingvej. Det kan derfor være relevant, at se på området i et mere helhedsorienteret og strategisk perspektiv. For eksempel på hvilken rolle bydelen skal spille i fremtidens Herning og i forhold til byens andre byudviklingsområder, og på hvordan de forskellige udviklingsområder kan være med til at løfte hinanden i stedet for at konkurrere med hinanden.

 

I Tingvejsområdet involverer processen mange forskellige grundejere og lejere med forskellige planer og tidshorisonter for udflytning, nogle endda uden planer for udflytning. Potentielle miljøkonflikter i omdannelsesprocessen, når nye anvendelser blandes med eksisterende og mange forskellige aktører og interessenter, som ofte har forskellige og måske endda modsatrettede interesser.

 

Med en omdannelsesproces som kommer til at strække sig over de måske næste 15-20 år, vil det være hensigtsmæssigt, at lave en plan for udviklingen, som kan tilpasse sig de ændringer i forudsætninger, markedsvilkår og trends, som opstår undervejs - samtidig med at udviklingen holder fast i de overordnede visioner for området.

 

Det vil være både i kommunens, i den konkrete bygherres og områdets øvrige interessenter og aktørers interesse, at der udarbejdes en helhedsorienteret udviklingsplan, der skal sikre at området ved Tingvej vokser harmonisk i takt med resten af byen og kommunens andre byudviklingsprojekter.

 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en udviklingsplan for området ved Tingvej, før den konkrete bygherres ønske om at bygge nyt på en enkelt ejendom imødekommes gennem lokalplanlægningen.

 

 3. Udviklingsplanen

Udviklingsplanen er en helhedsorienteret og dynamisk plan, som er grundlag og styringsværktøj for byomdannelsen.

 

Udover at indeholde en fysisk plan for bebyggelsens struktur, omfang og placering, infrastruktur mm. giver udviklingsplanen bud på hvordan udviklingen og omdannelsen skal ske i praksis. Den beskriver altså ikke bare hvad bydelen skal blive til, men giver konkrete bud på hvordan de overordnede visioner for bydelen i praksis kan og skal omsættes til byliv og byggeri.

 

Udviklingsplanen baseres på en vision for området og indeholder en strategisk plan, en fysisk plan, en økonomisk plan og en tids- og etapeplan for udviklingen.

 

På baggrund af udviklingsplanen udarbejdes kommuneplanrammer og lokalplaner for omdannelsen af de enkelte ejendomme og etaper i området.

  

3.  Hvad kan bydelen komme til at rumme?

Området ved Tingvej er placeret som en nordlig byport til Herning. Som en del af udviklingsplanen skal der udarbejdes en ny vision for området, som sikrer at dette potentiale udnyttes. Det er vigtigt, at der fra starten arbejdes med at give området en særlig indentitet. Det kan for eksempel være en grøn bydel, en mangfoldig bydel , fællesskaber på tværs, uddannelsesby etc.

 

Visionen skal være med til at fokusere udviklingen af området og adskille den fra de andre byudviklingsområder i Herning.

   

4.  Overordnet tidsplan

Sommer 2019: Udarbejdelse af projektbeskrivelse og procesplan for udarbejdelse af udviklingsplanen

Efterår 2019: Udarbejdelse af forslag til udviklingsplan + involvering af berørte parter

December 2019/januar 2020: Foreløbig vedtagelse af udviklingsplan

Forår 2020: Endelig vedtagelse af udviklingsplan + efterfølgende igangsætning af kommune- og lokalplanlægning 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter udarbejdelse af en udviklingsplan for området ved Tingvej

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Opgradering af Torvet - anlægsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Det blev på Byplanudvalgets møde den 17. september 2018 godkendt, at der arbejdes videre et skitseprojekt for Torvet i Herning. Et stort siddemøbel/træscene blev besluttet skal udgå af projektet, og der var et ønske om indarbejdelse af et spejbassin ved Willy Ørskov skulpturen samt en udvidelse af projektet med avanceret indkørselssikring fra Mindegade og mod Nygade. Anlægsprojektet på Torvet havde en estimeret økonomi på 1.262.400 kr. og der blev frigivet 1. mio. kr til projektet fra Herning C. Det blev besluttet at sende skitseprojektet i udbud, og derefter i dialog med Byplanudvalget finde besparelser eller supplerende midler, hvis tilbuddet bliver dyere end bevillingen.

 

Forvaltningen anbefaler at etableringen af et spejlbassin udgår af projektet, da det er uforholdsmæssigt dyrt og kompliceret projekt. Projektet med avanceret indkørselssikring fra Mindegade og Nygade skal således indarbejdes i økonomien for anlægsprojektet.

 

Sagsfremstilling

Opgradering af Torvet - Skitseprojekt

Der blev på Byplanudvalgets møde den 17. september 2018 godkendt et skitseprojekt på Torvet. Det blev ligeledes besluttet, at der laves spejlbassin ved Willy Ørskov skulpturen og siddemøblet/træscenen udgår af projektet. Det skulle dobbelttjekkes at der er plads til cykelløb. Før igangsætning undersøges det, om beplantningen omkring springvandene kan se flot ud hele året rundt. Projektet udvides med avanceret indkørselssikring fra Mindegade og mod Nygade. Det blev besluttet at sende skitseprojektet i udbud, og derefter i dialog med Byplanudvalget finde besparelser eller supplerende midler, hvis tilbuddet bliver dyere end bevillingen.

 

Opgraderingen af Torvet er igangsat, for at tilpasse anlægsarbejdet til de mange arrangementer på Torvet, og der er løbende indgået aftaler om arbejdet inden for projektets økonomiske rammer. Der skal indarbejdes indkørselssikringer fra Mindegade og Nygade i projektet inden for anlægsøkonomien.

 

Spejlbassin ved Willy Ørskov skulptur

Der er udarbejdet et notat med en vurdering af etableringen af et spejlbassin ved Willy Ørskov skulpturen. Det vurderes, at det er en udfordring med et ekstra vandelement ved siden af springvandene pga. anlægstekniske udfordringer, arkitektoniske overvejelser og tilgængelighed i området (se bilag). Der er ligeledes udarbejdet et anlægsoverslag på etableringen af spejbassin ved Willy Ørskov skulpturen på ca. 250.000 kr. + eventuelle teknikrumsinstallationer. Forvaltningen anbefaler, at der ikke etableres et spejlbassin ved skulpturen af Willy Ørskov, da det er svært at indpasse i området på en god måde, og giver udfordringer for tilgængeligheden i området.

 

Indkørselssikring fra Mindegade og Nygade

Avanceret indkørselssikring fra Mindegade og Nygade består af en hæve/sænkbar pullert for enden af Mindegade mod Torvet, således at lastbiler på mere end 3500 kg ikke kan passere. Ved indkørsel fra Nygade fra nord skal der opstilles faste pullerter med lås, således at de kan fjernes ved arrangementer på Torvet. 

 

Økonomi

Anlægsprojektet på Torvet samt indkørselssikring fra Mindegade og Nygade indeholdes i den afsatte 1 mio. kr. til projektet. Skitseprojektet og udviklingen af Torvet finansieres af Projektudvikligsmidler 2018, hvor der er på Byrådets møde den 6. marts 2018, blev frigivet 300.000 kr. til projektudvikling af Torvet og Bethaniagade. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at spejlbassin ved Willy Ørskov skulptur udgår af projektet
at indkørselssikring etableres som beskrevet, og indarbejdes i økonomien for anlægsprojektet

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af legeplads-projekt på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde 20. februar 2017 besluttet, at der laves udbudsmateriale til placering af to nye legepladsen i Bryggergade og på Torvet i Herning. Legepladsen i Bryggergade blev etableret i forbindelse med renoveringen af Bredgade, og der er nu afholdt en indbudt konkurrence om en ny legeplads på Torvet med fem deltagere / leverandører. Legepladserne udvikles i et samarbejde mellem Herning Cityforening og Herning Kommune, og begge parter har deltaget i bedømmelsen af de fem indkomne projekter. Alle fem projekter har et meget højt niviau i design og kvalitet og er tilpasset til placeringen på Torvet. Projekterne er bedømt ud fra kriterierne: design, kvalitet pris og vedligeholdelsesomkostninger.

 

Forvaltningen og Herning Cityforening anbefaler, at der arbejdes videre med projektet fra Maxplay ud fra vurderingerne af de fem projekter i vedlagte bedømmelsesnotat.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er over en årrække afsat betydelige beløb til at skabe mere byliv og flere spændende byrum, bl.a. som en udløber af borgerønsker fra bylivsvisionen Herning C i 2014. Herning C-projekter handler primært om at skabe mulighed for mere leg, kunst, ly & læ, grønt i øjenhøjde og vand i Herning bymidte. Der er udført og igangsat flere projekter, der alle har til formål at opfylde visionerne fra Herning C processen, og skabe nye formelle og uformelle opholdssteder og rammer for bylivet.

Herning Cityforening og Herning Kommune samarbejder meget tæt om disse projekter, og der er et fælles ønske om, at der kan placeres og etableres mindre legeområder for børnefamilier i bymidten. Sammen har Herning Cityforening og Herning Kommune afsat et samlet budget på 1 mio. kr. til etablering af legeområder i Herning bymidte, hvoraf den første legeplads allerede er etableret i Bryggergade i forbindelse med renoveringen af Bredgade.

 

I forbindelse med at Torvet renoveres, og at økonomien er fastlagt, har man valgt at udbyde legepladsen på Torvet i en konkurrence med fem deltagere / leverandører med stor erfaring inden for området og med forskellige profiler. Dette har resulteret i fem meget forskellige og inspirerende bud på en ny legeplads, som er blevet vurderet af repræsentanter fra By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø samt Herning Cityforening. Det forventes at legepladsen kan etableres til august 2019.

 

Indkomne projekter / tilbud

Alle projekterne opfylder kravene til levering, økonomi, garanti og vedligeholdelse. Fælles for alle projekter/tilbud er, at de er meget inspirerende og hver især indeholder en unik løsning for en spændende legeplads på Torvet i Herning.

 

Legepladserne består af meget forskellige temaer, hvor de fire af projekter fortæller en inspirerende historie om placeringen i Herning. Der er ligeledes stor forskel på projekterne æstetiske udtryk som et unikt element på Torvet. Der er stor variation i typen af legeelementer med mange traditionelle elementer, men også flere nytænkende og unikke elementer. Alle legepladser indeholder dog flere legeelementer med plads til inspirerende og udfordrende leg for børn i alderen 4-10 år.  

 

Vurderingen og pointgivningen af de enkelte projekter fremgår af det vedlagte bedømmelsesnotat.

 

 

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for legepladserne i Bryggergade og på Torvet er 1 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. til Herning Cityforening og 500.000 kr. til Herning Kommune. Til legepladsen i Bryggergade er der brugt i alt 350.000 kr. Det resterenede beløb til legepladsen på Torvet på 650.000 kr. er fordelt med en andel på 180.000 kr. til Herning Kommune (finansieres af det afsatte beløb på Herning C), og 470.000 kr. til Herning Cityforening hvilket der er givet tilsagn til.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der arbejdes videre med projektet fra Maxplay

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der forinden endelig stillingtagen sker en bearbejdning af projektet, mht. farve, materialer og funktionalitet. Alt sammen tilpasset Torvets æstetik.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af skitseprojekt for renovering af Bredgade Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Det blev på budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest i 2019. Bredgade Vest er den sidste af de centrale handelsgader i Herning Bymidte, som mangler at blive renoveret med ledningsarbejde, nye belægninger, beplantning og inventar. Der er i samarbejde med den valgte rådgiver udarbejdet et skitseprojekt for renoveringen, som forventes at blive igangsat til efteråret 2019 med en anlægsperiode på ca. et år til sommeren/efteråret 2020.

 

Byplanudvalget bedes godkende skitseprojektet, som skal danne grundlaget for det videre arbejde med hovedprojekt og udbudsmateriale med forventet licitation i september 2019.  

Sagsfremstilling

Indledning

Herning Kommune har siden 2009 foretaget renovering og omdannelse af Herning Bymidte med afsæt i konkurrencen ”Herning Den Levende By”, primært omfattende gågadeforløb og pladser. I efteråret 2018 har Byrådet afsat 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest, som er placeret i den vestlige ende af hovedgågaden. Bredgade Vest er den sidste større handelsgader i Herning Bymidte som skal renoveres, hvilket vil skabe et flot og sammenhængende helhedsindtryk i byen.  

 

Renoveringen af Bredgade Vest vil ligesom andre ny-renoverede gader i bymidten bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere samt Herning Vand, inden Herning Kommune reetablerer med nye belægninger, træer, beplantning og inventar. Bredgade Vest består af blandet bolig og erhverv, og er gågade med tilladt ensrettet kørsel fra øst mod vest. På baggrund af erfaringer og ønsker for den nye Bredgade Vest, skal funktionen som ”sive-gade” med ensrettet kørsel for bilister bevares som i dag. Cyklister skal fortsat have mulighed for at køre i begge retninger, da Bredgade Vest allerede i dag er en af Hernings mest benyttede cykelstrækninger. Den nye Bredgade Vest skal forbedre forholdene for alle borgere, brugere og erhvervsdrivende, således at trafikforhold, færdselszoner, udeservering -og inventarzoner, områder til offentlig ophold samt beplantning og belysning bliver opgraderet, og får et nyt og tidssvarende udtryk. Det nuværende inventar vil ikke blive genbrugt i det nye projekt i Bredgade Vest, men vil så vidt det er muligt blive brugt andre steder, hvor det er relevant.

 

Der er den 25. april afhold det første borgermøde med mange gode kommentarer. Borgere og erhvervsdrivende i Bredgade Vest har især fokus på trafikreguleringer, fartdæmpning, inventar og sammenhæng med resten af gågaden som alle er forsøgt indarbejdet i skitseprojektet.

 

Projektbeskrivelse

Renoveringen af Bredgade Vest består, ud over ledningsarbejdet, af nye belægninger, ny belysning, nyt inventar, nye opholdsområder, ny beplantning og træer. Belægningen i Bredgade Vest skal mod øst støde op til granitbelægningen ved Poulsens Plads og Jyllandsgade, og mod vest støde op til asfalt og fortov i krydset ved Fredensgade / Møllegade. I svinget ved overgangen til Poulsens Plads og Jyllandsgade skal den eksisterende belægning genoprettes, hvor det bliver nødvendigt. 

 

Ideen i skitseprojektet er, at skabe en ensartet og lys overflade i betonsten fra facade til facade med seks "grønne øer" som placeres i begge sider af gaden. Det er intentionen at skabe en ensartet belægning for at tilgodese de bløde trafikanter (gågadeprincip), og ligeledes for at lave en sammenhæng med den øvrige gågade. Bredgade Vest skal dog have sit eget udtryk med den specielle funktion som "sive-gade". De "grønne øer" skal indeholde bede med træer og lav beplantning, og de skal omkranses af et større felt med flækker i granitsten. Feltet med flækkerne skal give en illusion af en større chikane, som man skal køre uden om for at passere gennem gaden. På denne måde kan man skabe en fartdæmpende effekt ved at bilerne skal sno sig igennem gaden. De "grønne øer" bliver et genkendelig element fra de andre gågadestrækninger med brug af samme udformninger, materialer og beplantning. Der etableres 10 parkeringspladser i gadens nordlige side som i dag. Af hensyn til svagtseende og blinde skal der etableres ledelinjer i belægningen.

 

Illustrationsplan

 

Den ensartede belægning mellem facaderne skal bestå af en lys betonstensbelægning i faldende længder og 2-4 forskellige moduler. Betonstensbelægning i kørearealet i den midterste del af gaden skal have en dimensionering beregnet til kørsel med køretøjer op til 3500 kg, og med en hastighed på maksimalt 15 km/t. Mindre områder og tilpasninger op mod facader og lignende skal etableres med ”flækker” i granit som i de øvrige gågaderenoveringer.

 

 Kig fra øst mod vest (kørselsretningen)

 

Koordinering og kommunikation  

Der er med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af Søndergade lagt stor vægt på koordinering og kommunikation med ejere, lejere og borgere i anlægsfasen. Det har således været en stor del af rådgiverudbuddet, at denne del af arbejdet har stor fokus, da en god kommunikation og hurtig aktion på eventuelle gener for borgerne, giver en god byggeproces, når der er mange involverede parter. Herning Kommune vil dog står for den overordnede kommunikation vedr. indkaldelser til borgermøder samt udsendelse af status- og nyhedsopdateringer for byggeriet.

 

Økonomi

Der er afsat 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest, og projektet forventes at kunne udføres for det afsatte beløb. Er beløbet ikke tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt med mindre ændringer i projektet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender det samlede skitseprojekt

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat 500.000 kr. til forskønnelse af Sunds Hovedgade.

 

Der foreligger nu et projekt på 1. etape, som Byplanudvalget skal godkende.

Sagsfremstilling

Herning Vand er i gang med at forny kloaksystemet i Sunds Hovedgade, som medfører at stort set hele gaden graves op. Der er således en mulighed for at ændre vejprofilet, så det understøtter gadens nye funktion som bygade efter anlæggelsen af omfartsvejen omkring Sunds.

 

Med baggrund i ovenstående er der i samarbejde med Sunds Borgerforening, udarbejdet vedlagte skitseforslag for 1. etape til nyt vejprofil med separate cykelstier på begge sider af vejen samt plantebede i vejen. I forbindelse med renoveringen gøres kørebanen smallere. Projektet er godkendt af politiet.

 

Med baggrund i ovenstående er der i samarbejde med Sunds Borgerforening udarbejdet vedlagte skitseforslag for 1. etape til nyt vejprofil med separate cykelstier i begge sider og plantebede. Kørebanebredden ændres fra 7 meter til 6 meter som er samme bredde som eksempelvis Tjørring Hovedgade. Projektet er godkendt af politiet.

 

Vejprojektet vil blive gennemført i 2 etaper, hvor den sydlige strækning mellem Sundsvej og Teglgårdvej udføres i 2019, og en nordlige strækning mellem Teglgårdvej og Strandvejen forventes udført i 2021.

 

 

 

Forskønnelsesmidlerne foreslås anvendt til plantebede i vejprofilet. Plantebedene har en rund form med træer og underbeplantning. Tiltagene er i overensstemmelse med de ønsker der har været i forbindelse med områdefornyelsen.

 

Borgerforeningen er positive overfor skitseprojektet for 1. etape. De har et ønske om en proces for Torvet og 2. etape, hvor der ses på mulighederne for at inddrage mere af arealet foran de enkelte bygninger.

 

Der er uforbrugte midler fra områdefornyelsen på 250.000 kr. som kan anvendes til at forskønne torvet på hjørnet af Sunds Hovedgade og Teglgårdvej.

 

Der er aftales møde med borgerforeningen og interessenter langs vejen. Det forventes at Torvet i Sunds kan forskønnes i efteråret 2019.

 

Vejprojektet er behandlet på Tenik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til forskønnelse af Sunds Hovedgade i forbindelse med kloakrenovering. Midlerne er frigivet i forbindelse med prioriteringen.

Økonomien til bede i 1. etape er 150.000 kr.

Ud over forskønnelsesmidler er der en rest fra områdefornyelsen på 250.000 kr. til forskønnelse af Torvet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender 1. etape.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Projekt i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maj-Britt Fabricius Fransen

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat 500.000 kr. til forskønnelse i Gullestrup.

 

Der har været afholdt en borgerindragelsesproces i Gullestrup, og borgernes prioritering til projekter foreligger nu.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med de prioriterende projekter, og at Byplanudvalget godkender og igangsætter projekterne til udførelse .

Sagsfremstilling

I et tværfagligt samarbejde mellem Planafdelingen, Forretningsudvikling og Natur og Grønne områder har der i foråret været afholdt fire workshops med beboerne i Gullestrup. Formålet har været at facilitere et fællesskab, hvor der i samarbejde på tværs af kommune, lokale institutioner og foreninger samt borgere skulle udvikles ideer til forskønnelse af broen og skovbånd i Gullestrup. Ud fra borgernes input er der udarbejdet en skitsemappe, som borgerne efterfølgende har prioriteret.

 

Under processen er der benyttet sociale medier til at kommunikere mellem de enkelte workshops. Det har givet alle beboere i Gullestrup mulighed for at bidrage og følge med i processen.  

         

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr til forskønnelse af bro og skovbånd i Gullestrup. Projektmidlerne er frigivet i forbindelse med prioriteringen den 19. marts 2018.

Der er derudover afsat midler til en legeplads i målgruppen 0-6 år samt midler til renovering af broen inden projektet udføres.

  

Skitseforslag

Efter borgernes input til indhold og ideer i området er materialet videregivet til landskabsarkitektfirmaet Gustin Landskab, som har udearbejdet en skitsemappe til projektet.

Skitsemappen indeholder en indledning med kernefortællingen om Gullestrup. Kernefortællingen bygger på de ord, som borgerne i processen selv har sagt om deres by. Herefter 4 er der beskrevet temaer; målgruppe, bynatur, tryghed og forskønnelse.

Skitsemappen indeholder 5 centrale projektområder der hver især behandler temaerne. Under hvert projektområde er der flere forslag til projekter.

  

I skitsemappen er der flere projektforslag end der er projektmidler til. Hvert delprojekt er i skitsemappen markeret med et antal stjerner og borgerne har fået 10 stjerner, som de kunne ”købe” ind for, på den måde har borgerne på det sidste borgermøde den 9. maj prioriteret, hvad de mener skal udføres.

Den samme proces er lavet med de unge som er med i Plads til forskel samt 2. og 5. klasse på Gullestrup skole.

  

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af borgernes prioritering, priotitering i Plads til forskel samt 2. og 5 klasse på Gullestrup Skole, at der arbejdes videre med følgende projekter inden for den økonomiske ramme for projektet:

 • Identitetsskabende lysprojekt
 • Borgernes fortællinger
 • Rumskabende plantebælte
 • Stemningsskabende belysning
 • Bevægelsesstien

 

Afledte delprojekter:

I samarbejde med Natur og Grønne områder anbefales det, at der arbejdes videre et delprojekt vedr. udvikling af informationen om stier og områder i Gullestrup. I borgerinddragelsesprocessen er det kommet frem, at det er svært at finde rundt i naturen i og omkring Gullestrup. En ide, som Gustin Landskab også har arbejdet videre med.

Det anbefales at undersøge mulighederne for at søge fonde og puljer, der har fokus bevægelse, friluftsliv og tydeliggørelse af forbindelser mellem boligområder. Der afsættes dermed ikke projektmidler til nærværende delprojekt.  

 

I samarbejde med Gullestrup skole vil der i efteråret blive arbejdet videre med delprojektet vedr. sanseoplevelser i skovbåndet, og med fokus på elementer som børnene selv kan være med til at udføre. Der afsættes dermed ikke projektmidler til delprojektet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender den anbefalede prioritering, af projekter og at projekterne igangsættes og udføres. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-384-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Anmodning om nedrivning af Olufsgade 19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 28. marts 2019 solgt ejendommen Olufsgade 19 med overtagelse pr. 15. april. Ejendommen har hidtil været anvendt som døgninstitution, men skiftede i forbindelse med salget anvendelse til enfamiliehus.

 

Efter overtagelsen har ny ejer søgt om nedrivningstilladelse med henblik på at etablere parkeringsareal på ejendommen. Olufsgade 19 indgår i udpegningen af kulturmiljøet Tekstilbyen Herning, og anmodningen om nedrivning af ejendommen fremsendes derfor til politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Sagshistorik

Herning Kommune udbød den 9. januar 2019 ejendommen Olufsgade 19 til salg gennem en ejendomsmægler. Ejendommen har hidtil været anvendt af Herning Kommune til døgninstitution men ændrede i forbindelse med salget anvendelse til enfamiliehus. Der var frist for afgivelse af tilbud den 20. februar 2019.

 

De indkomne tilbud blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 25. marts 2019, hvor det blev besluttet at sælge ejendommen til nabovirksomheden på Theresavej 1, der var den højestbydende. Købsaftalen er underskrevet den 28. marts 2019 med overtagelse den 15. april 2019.

 

På salgstidspunktet er det ikke oplyst, at køber ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse. Ejendomsmægleren gav udtryk for at køber ville udleje ejendommen og indrette udearealerne til parkering. Den 29. april 2019 modtager Herning Kommune en ansøgning om nedrivningstilladelse, sammen med ansøgningen ligger tinglysningsdokumentet for skødet, dateret 30. april 2019. Det fremgår både af nedrivningsansøgningen og skødet, at ejendommen skal anvendes som parkeringsareal/parkeringspladser.

 

Da ejendommen indgår i udpegningen af kulturmiljøet Tekstilbyen Herning i Herning Kommuneplan 2017-2028, der ligeledes er et nationalt industriminde, fremsendes anmodningen om nedrivningstilladelse til politisk stillingtagen.

 

 

Kulturmiljøet Tekstilbyen Herning

Engang var Herning synonymt med tøj. Alle vidste, at Midtjylland var stedet, hvor danskernes tøj blev til. At det endte sådan, er en historie, der kan føres tilbage til omkringvandrende hosekræmmere i 1600-tallet, og som stadig er levende blandt nutidens globale modevirksomheder. På Silkeborgvej i Herning og i de omliggende gader udvikledes i 1930erne et meget stort antal trikotagefabrikker. Mange af dem var frem til omkring 1970 virksomheder med 50-100 medarbejdere. Herefter begyndte fabrikkerne at flytte ud af byen, da de fik behov for at udvide produktionen - fra at være startet inde i byens kældre og garager, flyttede de nu ud til de nyanlagte industrikvarterer såsom Birk.

 

Tekstilbyen Herning er et af Danmarks 25 industriminder af national betydning, som er udpeget af Kulturarvsstyrelsen i 2007. Tekstilbyen strækker sig over Herning, Birk og Hammerum. Tekstilbyen udgør et centrum i et større område, som er præget af tekstil- og beklædningsindustriens blomstring i årene 1950-1970.

 

Nationalt tekstil-industriminde: Tekstilindustrimiljøet i Herning, Birk og Hammerum. Ud over flere arkitekttegnede fabriksbygninger omfatter området også anlæg i Birk med bl.a. kunstmuseet Heart, Elia, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum og De Geometriske Haver mv.

 

 

Op gennem 1900-tallet har tekstil- og beklædningsindustrien været med til at rykke byens grænser. Industriel produktion af trikotage og konfektion foregik i boligernes udhuse og høje kældre. Nye fabriksbygninger blev placeret i byens udkanter og der blev skabt en infrastruktur, som gjorde det let for virksomhederne at transportere råvarer ind og færdigvarer ud.

 

Områder med tekstilindustri er i dag en naturlig del af byens rum. Som kulturmiljøer fortæller de bl.a. om flere af tekstilfabrikanternes evne og vilje til at tilknytte nogle af landets bedste arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere og designere til området. Tekstilindustrimiljøerne fortæller også om en periode med eksplosiv vækst, og ikke mindst fortæller de om hverdagen for de mennesker, som boede i byen og havde deres arbejdsliv i tekstil- og beklædningsindustrien.

 

I 2010 gennemførte Herning Kommune i samarbejde med Museum Midtjylland en historisk undersøgelse og registrering af tekstil- og beklædningsindustriens bebyggelsesmiljøer indenfor udpegningsområdet. Dermed er der skabt ny dokumentation om industriens udvikling.

 

Kortudsnit af registrering. Mørk lilla viser de eksisterende bygninger fra det oprindelige tekstilindustrimiljø. De lilla prikker viser, hvor der tidligere har været en tekstilvirksomhed. Olufsgade 19 er markeret med en stiplet rød linje.

 

Ejendommen Olufsgade 19 blev i den forbindelse udpeget som en af de eksisterende bygninger, hvor der tidligere har været tekstilindustri, jf. mørk lilla markering.

 

På samme ejendom har der tidligere også ligget virksomheden Egi Strik v. Eigil Christensen, der var registreret på ejendommen i 1963, jf. lilla prik mellem den eksisterende bygning og Olufsgades vejtrace.

 

Af Herning Kommuneplan 2017-2028 fremgår det: Indenfor områder udpeget som nationalt industriminde skal lokalplanlægning, ændringer af bybilledet, ombygning og udbygning af enkeltbygninger samt nybygning ske på grundlag af en historisk undersøgelse og registrering af det pågældende område og de berørte bygninger [jf. kortudsnit ovenfor]. Der skal ved vurdering af eventuelle ændringer lægges særlig vægt på at bevare industrimindets udtryk i bybilledet.

 

 

Anmodning om nedrivning

Herning Kommune har den 29. april modtaget en ansøgning om nedrivningstilladelse for ejendommen Olufsgade 19 i Herning.

 

Procedure for nedrivningssager

Herning Kommuneatlas redegør kun for bevaringsværdier for bebyggelse fra før 1940, men da vi i Herning har mange gode byggerier, som er opført efter 1940, er der lavet en praksis, at alle nedrivningssager skal vurderes, før en evt. nedrivningstilladelse kan gives.

 

Byplanudvalget skal behandle alle nedrivningssager, der omhandler ejendomme med bevaringsværdi 1-4 (høj og middel), før en evt. nedrivningstilladelse kan gives.

 

SAVE-metoden

Bevaringsværdien fastsættes gennem en såkaldt SAVE-registrering (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra 5 parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Hver parameter gives en værdi på 1-9, derefter laves en samlet vurdering af bevaringsværdien.

 

Olufsgade 19 i Herning er blevet besigtiget og SAVE-vurderet af planafdelingen den 15. maj 2019. Ifølge Kulturarvsstyrelsens vejledning til SAVE-vurdering af bygninger fremgår det, at: ”Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger [red. de fem parametre]. Der foretages her en afvejning af, hvilke forhold der vejer tungest og derfor bør tillægges størst vægt i den samlede bevaringsvurdering. Der er således ikke tale om et mekanisk, analytisk gennemsnit af de karakterer, man har givet i delvurderingerne [red. de fem parametre]. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest.

Ud fra dette er det planafdelingens vurdering, at ejendommen på Olufsgade 19 har bevaringsværdi 3 (høj). Ved fastsættelsen af denne bevaringsværdi er det kulturhistoriske perspektiv vægtet særligt højt, da ejendommen indgår i den samlede udpegning til nationalt industriminde - isoleret set har ejendommen ikke nogen særlig bevaringsværdi. Bevaringsværdien er baseret på følgende parametre med tilhørende værdi og begrundelse:

 

Arkitektonisk værdi: 5. Hovedbygningen er tegnet af den lokale arkitekt Chr. E. de Thurah (1921-1985) i 1953 for fabrikant W. Nissen. Hovedbygningen er udarbejdet med en klar rytme i vinduespartierne og en buet trappe, der markerer indgangspartiet. Hovedbygningen har et simpelt udtryk, der afspejler den tidsperiode, den er opført i, men uden særlige arkitektoniske detaljer eller kendetegn i murværk og udformning. Bygningen afspejler ikke nødvendigvis sin tidligere anvendelse som trikotagefabrik. Garagen er opført i 1954.

 

Kulturhistorisk værdi: 2. Oprindeligt opført som trikotagefabrik og indrettet med kontor, frokoststue, lager, systue, klippestue og strikkestue. I 1978 blev der etableret tagetage, som ligeledes blev indrettet som kontor for virksomheden. Hovedbygningen såvel som garagen er registreret i Herning Kommuneplan 2017-2028 på baggrund af Museum Midtjyllands udpegning af eksisterende bebyggelse til industrimindet Tekstilbyen Herning, jf. ovenstående afsnit om Kulturmiljøet Tekstilbyen Herning. I 1987 blev ejendommens anvendelse ændret fra erhverv til beboelse i form af en døgninstitution. Ejendommen har været registret som døgninstitution frem til salget i januar 2019.

 

Miljømæssig værdi: 6. Ejendommen er en del af det tidligere industrimiljø, men ligger tilbagetrukket på grunden ligesom flere af de øvrige bygninger i samme gadeforløb. Olufsgade er derfor karakteriseret af et ret blandet bebyggelsesmiljø med almindelige enfamilieshuse, større tidligere fabriks- og administrationsbygninger og Åbenkirke. På Haraldsgade, forenden af Olufsgade, ligger desuden Retten i Herning og den ny politistation, der er under opførelse.

 

Originalitet: 3. Hovedbygningen er overvejende original med alle hovedtræk bevaret. Det fremgår af tegningerne fra byggesagsarkivet, at det er de originale vindueshuller og indgangsparti, selvom vinduerne ikke er de oprindelige. Hovedbygningen er ombygget i 1978, hvor der blev etableret en tagetage med tilhørende tagvinduer og nye vinduer i gavlen mod øst. Umiddelbart vurderes taget ligeledes at være udskiftet, tagform og -udhæng er dog fortsat uændret. Det arkitektoniske udtryk er velbevaret på trods af inddragelsen af tagetagen og de mange år med anden anvendelse end erhverv.

 

Tilstand: 4. Hovedbygningen virker mere eller mindre intakt. Ejendommen har været i brug i alle årene, og er løbende istandsat og vedligeholdt.  

 

Disponering af parkeringsareal

Det er nabovirksomheden mod syd, Theresavej 1, der er den ny ejer af Olufsgade 19. Virksomheden har selv til huse i den tidligere administrationsbygning til Tankskibsrederiet Herning, som er tegnet af Jan Utzon i 1984. Virksomheden er vækstet en del i løbet af den sidste årrække og har derfor lavet flere tilbygninger til den oprindelige administrationsbygning. Alle tilbygninger er, så vidt forvaltningen er bekendt, godkendt af Utzon Associates Architects forud for realisering. Udvidelserne betyder også et øget behov for parkeringsareal til medarbejdere og kunder. Virksomheden har derfor købt Olufsgade 19, som ligger i umiddelbar forlængelse af Theresavej 1, hvor de ønsker at etablere yderligere parkeringsareal. Parkeringsarealet foreslås disponeret, så adgangsvejen iscenesætter virksomhedens hovedbygning og dennes ikoniske tagprofil, se evt. nedenfor.

 

Foto af kigget fra Olufsgade 19 til virksomheden på Theresavej 1.

 

Foreløbigt udkast til disponering af parkeringsareal.

 

 

Opsummering

I 2007 blev Tekstilbyen Herning udnævnt til ét af i alt 25 nationale industriminder af Kulturarvs-styrelsen. De øvrige 24 var enkelte virksomheder. Det var en stor cadeau til Herning, men betyder også at det skal overvejes nøje hver gang en bygning fjernes, så der fortsat er bevaret rester af de forskellige anlæg.

 

I det konkrete tilfælde vurderer forvaltningen, at den pågældende bygning kan tillades fjernet uden at påvirke tekstilindustrimindet væsentligt selv om SAVE-vurderingen i katagorien Høj. Dette begrundes med;

1) at der er tilstrækkeligt med eksisterende tidligere industribygninger i området (jf. lilla markeringer i kortudsnittet ovenfor), og

2) at hverken den pågældende bygning eller fabrikant W. Nissen er særligt udpeget eller benævnt i publikationer om industrimindet.

 

Det tages desuden med i vurderingen, at parkeringspladsen, der erstatter bygningen, ikke er disponeret som en standard parkeringsplads, men i stedet iscenesætter og markerer en ikonisk bygning, der fortæller en anden unik historie om Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at bebyggelse på ejendommen Olufsgade 19 tillades nedrevet, og
at kommuneplanens kortbilag om industriminder opdateres således, at de lilla bygninger på adressen Olufsgade 19 ændres til en lilla prik med oplysninger om ejendommens tidligere anvendelse, arkitekten bag og fabrikantens navn.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen, Tove Overgaard

Sagsresume

Byrådet godkendte i oktober 2017 retningslinier og regulativ for anvendelese af gågadestrækningerne i Herning, for så vidt angår vareudstilling og udeservering. Herning City har rettet henvendelse vedr. gadesælgere, de såkaldte "facere" der bl.a. samler ind til velgørende formål og sælger mobiltelefonabonnementer, som Cityforeninen finder er alt for dominerende og fremfarende overfor kunder i gågaderne. Forvaltningen anbefaler at der der tages stilling til omfanget af "facere" i gågaderne.  

Sagsfremstilling

Gadesalg.

Efter de nuværende regler er der mulighed for mobilt gadesalg i gågadesystemet. Alle gadesælgere, gadehververe eller facere som de også kaldes, skal have en særlig tilladelse, som er tilknyttet en række vilkår for hvordan gadesalget skal foregå. Der er ikke særlige regler for facere, da administationen har anvendt reglerne for mobilt gadesalg. Der betales et gebyr for det mobile gadesalg, som for en årslicens i dag udgør 8040,- kr. incl. moms, som opkræves ved kommercielle formål.

 

Herning City finder at omfanget af gadesalget er blevet uhensigtsmæssigt, og at facerne er blevet markant mere pågående og konfronterende gennem de seneste år. Det anføres, at gadesælgerne nærmest skræmmer kunder i gågaderne væk eller de føler sig tvunget til at gå i en bue uden om, eller sågar gå en omvej.

 

Der er principiel to typer gadesælgere, den ene er kommercielle formål, som f.ek.s salg af mobiltelefonabonnementer, den anden er velgørende eller almennyttige organisationer, der samler penge ind til f.eks. velgørende formål. Begge typer betjener sig i højere grad af professionelle "facere" som efter det oplyste får provison af salget eller de indsamlede midler.

 

Indsamling er i øvrigt reguleret af "Lov om Indsamling", som fastlægger nærmere bestemmelser for bl.a. indsamling på gader. Myndigheden er Indsamlingsnævnet, som skal give tilladelse til indsamlinger, herunder godkende regskaber for de indsamlede midler. Indsamlingsnævnet har ikke myndighed over anvendelse af det offentlige vejareal, da det er den enkelte vejbestyrelse.

 

Almene velgørende organisationer o.l. kan ikke nægtes mulighed for at indsamle midler eller hverve medlemmer, hvis de har opnået godkendelse hos indsamligsnævnet. Derimod er det kommunalbestyrtelsen der afgør omfanget af gadesalg til kommercielle formål, f.eks. salg af mobiltelefon abonnementer, smykker, brændte mandler samt torve og markedshandel. osv.

 

Politisk agitation i forbindelse med valg er ikke omfattet af reglerne.

 

Herning City anbefaler, at gadesalg ophører, dog således at det ikke omfatter velgørende formål jfr. lov om indsamling.

 

Adminstrationsgrundlaget for gadesalg er som anført sket efter reglerne for mobilt gadesalg. (se bilag) Disse regler har imidlertid stort set udlevet sig selv, da der næsten ikke forekommmer mobilt gadesalg længere, fordi salg på torve og gader i dag næsten udelukkende er knyttet til en fast stadeplads. Reglerne regulerer ikke adfæren hos gadesælgerne, hvilket synes at være blevet problemet i dag. I stedet er facere blevet mere almindelige, men med enkelte justeringer kan bestemmelserne for mobilt gadesalg også finde anvendelse for kommercielle facere.

 

Kommunen kan som vejbestyrelse fastsætte regler for benyttelse af det offentlige vejareal, f.eks. ved at forbyde gadesalg i form af facere, eller fastsætte regler for placering af stadepladser, tidsrum for benyttelse og udstrækning af stadepladsen. Reglerne gælder dog ikke for politiske organisationer og almene velgørende foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudlaget tager stilling til og anbefaler ØKE og BYR omfanget af mobilt gadesalg, herunder facere 

Beslutning

Det anbefales overfor ØKE og BYR, at kommercielle facere ikke tillades

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-43-18 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om Planklagenævnets afgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har den 8. marts 2018 truffet afgørelse om, at to drivhuse på Søndertoften 51, 7400 Herning er opført i overensstemmelse med partiel byplanvedtægt nr. 36 - et område i den sydøstlige del af Lind By.

 

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen.

 

Der er navnlig klaget over ejendommens anvendelse, at drivhusene på flere væsentlige punkter strider mod byplanvægten, og at den naboretlige tålegrænse i form af genskin fra drivhusene er overskredet.

 

Planklagenævnet har den 8. april 2019 meddelt, at de ikke kan give klagen medhold.

Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Planklagenævnets afgørelse tages til orientering

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen, Jørgen Johansen

Sagsresume

Som en del af arbejdet med den kommende planstrategi og tilhørende kommuneplanrevision har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. januar 2019 besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Kondensering af visionen har været i proces med chefnetværket og direktionen, og fremsendes til anbefaling fra Byplanudvalget til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for indarbejdelse i Planstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Da den nuværende vision er meget omfangsrig, blev det på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. januar 2019 besluttet, at der forud for arbejdet med kommuneplanrevisionen skal arbejdes med en opstramning/kondensering af den nuværende vision med afsæt i kernefortællingen og i fundamentet for visionen ”Her er alle muligheder åbne”.

 

En ny vision skal være enkel, letaflæselig, skarp og have ejerskab. Den skal favne den hele kommune og være fælles for alle, og den vil derfor være overligger for kommunens øvrige målsætninger og politikker. Visionen skal have en afsmittende effekt på vores hverdag. Visionen skal således kunne rumme de eksisterende politikker og strategier samt være med til at give endnu mere kraft til fremtidige politikker og strategier. Visionen skal give mening i forhold til samspillet indadtil i organisationen, og den skal være retningssættende for vores samspil med borgere, erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere etc. Det er sådan visionen kommer til at leve i hverdagen.

 

Den nye visionsfortælling favner bredt (som vist i nedenstående figur) og erstatter alle øvrige visioner i organisationen og på hjemmesiden.

 

Figuren viser sammenhænge mellem visionsfortællingen, det politsike arbejdsgrundlag og budgettet mv. set i forhold til arbejdet med kommuneplanen.

 

Arbejdet med ny visionsfortælling har taget afsæt i de fire fokusområder, der fremgår som Herning Kommunes styrkepositioner i det politiske arbejdsgrundlag; 1) erhverv, 2) kultur, fritid og events, 3) folkeskoleområdet og 4) sociale investeringer. Disse fokusområder er udfoldet yderligere, da de ved at favne bredere kan få et større ejerskab. I arbejdet med visionen er derfor arbejdet med læring, arbejdsmarkedet, oplevelser og fællesskaber. Dette giver mulighed for flere initiativer og samspil på tværs af organisationen. Hermed står fokusområderne endnu stærkere og giver samtidig plads og frihed til nye og kommende målsætninger.

 

Den nye visionsfortælling, som ses nedenfor, er derfor et operationelt værktøj, der både samler de fire fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”.

 

 

 

Visionsfortællingen kan i sin simpelhed understøtte og favne, at det politiske arbejdsgrundlag ændrer sig, og dermed følge med den politiske rammesætning. Visionsfortællingen er desuden overlægger for enhver fagpolitik – den er bred nok formuleret til at rumme de eksisterende og kan samtidig give kraft til kommende fagpolitikker, strategier og handlingsplaner. Visionsfortællingen favner således bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune.

 

Både form og sprog i oplægget til visionsfortælling kan relateres til vores kernefortælling. Dette giver en vis genkendelighed. På indholdssiden favner visionsfortællingen ligeledes kernefortællingen i forhold til vores værdier og mentalitet – visionsfortællingen signalerer desuden en tilgang/måde, vi arbejder på. Både kernefortællingen og visionsfortællingen er vedhæftet i Bilag 1 Kernefortælling og oplæg til ny visionsfortælling.

 

Kernefortællingen er historien om Herning Kommune nu. Det er en status quo på Herning Kommune, som blev vedtaget politisk i 2017. Det må forventes, at kernefortællingen kommer til at ændre sig efterhånden som vi udvikler os. Visionsfortællingen er således historien om, hvordan vi gerne vil være i fremtiden – på denne måde bliver visionsfortællingen en slags fremtidig kernefortælling for Herning Kommune. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Derfor skal både kernefortællingen og visionsfortællingen fremgå af Planstrategi 2019 forud for indarbejdelsen i Herning Kommuneplan 2021-2032. Tidsplan og proces for planstrategi og kommuneplanrevision er vedhæftet som Bilag 2 Kort om kommuneplanrevisionen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget fremsender oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Uddannelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde d. 6. maj 2019 godkendt udkast til en uddannelsesstrategi for erhvervs- og videregående uddannelser samt efter- og videregående uddannelser (se bilag 1). Uddannelsesstrategien sendes med nærværende sagsfremstilling til drøftelse og eventuel kommentering i relevante fagudvalg (Børn og familie, Byplanudvalg, Kultur og fritid samt Beskæftigelse).

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 6. maj blev det desuden foreslået at ændre formulering i overskriften på mål 4, I Herning bliver alle børn så dygtige, som de kan, så den får en mere aktiv karakter. Forslag til ny overskrift til mål 4 er derfor: I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

Sagsfremstilling

Herningsholm Erhvervsskole, SOSU Herning, Erhvervsakademi MidtVest, VIA og Aarhus Universitet udbyder samlet set omkring 70 erhvervs- og videregående uddannelser i Herning Kommune.

Et stærkt uddannelsesmiljø og varieret uddannelsesudbud danner fundamentet for at sikre de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, og at tiltrække unge og nye borgere til byen og ikke mindst at sikre udvikling og vækst i området.

For at sikre en intelligent og handlingsorienteret indsats, hvor kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne arbejder sammen om, at Herning bliver en attraktiv uddannelsesby, er der udarbejdet et udkast til en uddannelsesstrategi.


Formålet med uddannelsesstrategien er:
- at sikre, at vi har den rette kompetenceforsyning til fremtidens arbejdsmarked. Derfor vil vi arbejde målrettet på at styrke udbuddet og variationen af uddannelser i kommunen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

 

- gennem et øget uddannelsesudbud at give borgerne bedre muligheder for at uddanne og for at efter- og videreuddanne sig, fordi der med et øget uddannelsesniveau også følger øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder.

 

- at Herning bliver et dynamisk vækstcentrum at drive uddannelse i, hvor vi tør gå nye veje, og hvor der er et tæt samarbejde mellem by, erhvervsliv og uddannelsesområdet. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne have de bedst mulige rammer at drive deres virksomhed i.

 

- at tiltrække flere studerende. Herning skal være kendt for at uddanne dygtige studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft. De studerende skal være så glade for byen, at de på sigt bosætter sig her, stifter familie og fortsætter deres karriere på en af regionens arbejdspladser.

 

Ovenstående leder frem til fire mål med tilhørende fokuspunkter, der udgør strategien:

1.    Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby

2.    Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked

3.    Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning

4.    I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

 

ORGANISERING OG PROCES

Uddannelsesstrategien er kommunalt forankret i By, Erhverv og Kultur, der med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget forestår den overordnede implementering og projektstyring af målene og de tilhørende fokuspunkter. Disse skal indfris i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, andre aktører på uddannelsesområdet samt erhvervslivet.
Uddannelsesstrategien drøftes i et bredt uddannelsesforum med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelser og fagforeninger samt de politiske udvalg med henblik på i samarbejde at fastlægge organisering og handlingsplan. 

Økonomi

Økonomien afholdes inden for den eksisterende ramme for By, Erhverv og Kulturudvalget (BEK).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udkastet til uddannelsesstrategien drøftes med henblik på eventuel afgivelse af kommentarer til strategien.

Beslutning

Ser positivt på uddannelsesstrategien, og vægter planlægning i denne retning i fremtiden, således Herning kan fremstå som en stærk uddannelsesby.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Byplanudvalgets områder.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,436 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 13,724 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 - drift:

 

 

Note: + = mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på 0,436 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

Forventet afvigelse 2019, drift - fordeling:

 

 

Note: + = mindreforbrug / - = merforbrug

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 - anlæg:

 

 

Note: + = mindreforbrug / - = merforbrug

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på godt 29,9 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 16,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på godt 13,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på godt 14,1 mio. kr. vedrørende projekter, som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger mellem årene.

 

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

 • Herning+:

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,020 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223001 06 til byrum i forbindelse med Herning+. Rådighedsbeløbet flyttes til 2021 på samme stednr. i henhold til tidsplan for projektet.

 

 • Der flyttes 200.000 kr. fra Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, Byfornyelse til Serviceområde 20, Administraton, Byplanlægning i 2019 og frem. Beløbet skal anvendes til dækning af øgede udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med et stigende antal lokalplaner, kommuneplaner og miljøkonsekvensrapportscreeninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jr. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budget 2020-2023 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 7. juni 2019 fremsende budgetforslaget til Budget og Analyse til viderefremsendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål
 • Driftsbemærksninger
 • Ændringsskema

 

På Byplanudvalgets serviceområde 03 Kommunale Ejendomme - Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema.

 

Der udarbejdes ikke politiske årsmål for Byplanudvalgets område.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

 

 

Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

00.25.15 Byfornyelse

 479

692

690 

Byfornyelse i alt

 479

692 

690 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslag for 2020-2023, og at forslaget fremsendes til Budget og Analyse til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 27. maj 2019