Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Værdikortlægningen som udgangspunkt for klimatilpasningsplanen (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Anders Debel, Charlotte Højbjerre

Sagsresume

På baggrund af de skader den stigende mængde regn indtil nu har været årsag til, skal alle kommuner have en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Det er obligatorisk, at der som grundlag for klimatilpasningsplanen skal udarbejdes et risikokort med tilhørende værdikort. Risikokortet og værdikortet vil blive beskrevet detaljeret på mødet og vil efterfølgende blive skrevet ind i klimatilpasningsplanen.
Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Til brug for byrådets beslutning om, hvordan Herning Kommunes økonomiske og miljømæssige værdier skal sikres mod klimaforandringer, er der brug for et samlet billede af risiko og konsekvens, herunder muligt skadeomfang for både private og samfundsmæssige værdier i kommunen. Dette beregnes ved hjælp af computermodeller og klimascenarier.

  
Nogle områder i kommunen er i særlig risiko for oversvømmelser, da de ligger lavt i terrænet. Områder der tidligere har været udsat for markante oversvømmelser og områder med for eksempel særlige forsyningsmæssige værdier vil være i fokus, når der skal gennemføres klimatilpasning.  
 
I samarbejde med Herning Vand og DHI (Dansk Hydraulisk Institut) er der foretaget en kortlægning, der skal hjælpe til at prioritere indsatser og økonomi.

 
Kortlægningen af hvilke områder og værdier der skal sikres er derfor afgørende, og vil omfatte mennesker, miljø og samfund. Kortlægningen giver en udvidet vurdering, der ikke isoleret beskriver de økonomiske, men også beskriver de samfunds- og miljømæssige konsekvenser.
 
Værdisætningen kan i henhold til vejledningen fra Naturstyrelsen som minimum baseres på BBR oplysninger for ejendomme. Værdisætningen kan også baseres på forventede skadeomkostninger opstået på grund af oversvømmelse på terræn eller ved opstuvning - hvilket er et accepteret princip fra statens side.
 
Forvaltningen anbefaler at anvende de forventede skadeomkostninger ved oversvømmelse som grundlag for værdisætningen, fordi skadeomkostninger alt andet lige giver et mere retvisende billede af skadeomfang end ejendomsværdien.
 
Herved opnås en mere nuanceret risikovurdering og et bedre beslutningsgrundlag i forhold til oversvømmelsernes samlede påvirkninger i kommunen. Der skal laves en prioritering af indsatsområderne og et økonomisk overslag over forebyggelsen. Det samlede skadekort forventes at give det sagligt og fagligt bedste beslutningsgrundlag til at skabe en beredskabs- og prioriteringsplan for at sikre både private og samfundsmæssige værdier ved en prioriteret indsats i hele vandkredsløbet i kommunen, for både kloakker, regnvandssystemer, vandløb og søer.
 
Uanset om der anvendes skadesværdier eller ejendomsværdier kan der udpeges hotspots, som er særlige områder eller bygninger, der er særligt følsomme for oversvømmelser.
 
Listen over temaer, der som udgangspunkt kan prioriteres/værdisættes i Herning, er vist i bilaget - Tabel 1. Hotspots kan identificeres og lægges i separat tema eller indgå i temaer med en høj værdi. Fx kan temaerne i tabellen angivet med værdien ”må ikke oversvømmes” klassificeres som hotspots.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik- og Miljø indstiller:

at forvaltningens forslag til principper for værdisætning godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning

Udvalgene besluttede, at forvaltningen anvender de forventede skadeomkostninger ved oversvømmelse som grundlag for værdisætningen, da skadeomkostninger alt andet lige giver et mere retvisende billede af skadeomfang end ejendomsværdien,
 
samt
 
at forvaltningen arbejder videre med de temaer, der er udpeget som hotspots samt undersøger hvilke museer eller historiske bygninger, der ligeledes bør udpeges som hotspots.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for solcelleanlæg i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 4. februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget at der blev udarbejdedet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

 

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 for et solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund , er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.
 
 

Sagsfremstilling

Med dette kommuneplantillæg rammelægges et nyt område på cirka 4,3 ha i det åbne land til opstilling af et solcelleanlæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 69.T23.1 for Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 4. februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget at der blev udarbejdedet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, som muliggør etablering af solcelleanlæg i det åbne land.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at muliggøre opstilling af solcelleanlæg med tilhørende transformatorbokse i det åbne land.
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for solcelleanlæggets omfang, udformning og fremtræden. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs Kollund Byvej, således at solcelleanlægget ikke fremstår dominerende i landskabet.
 
Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om fjernelse, når solcelleanlæggets drift ophører og efterfølgende retablering af landskabet til landbrugsmæssig drift.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024,
og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund foreløbigt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. januar 2013, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for ejendommene Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to tidligere direktørvillaer til Herning Klædefabrik samt mulighed for ny bebyggelse syd for villaerne.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012 forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning. Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2012, og i høringsperioden indkom der blandt andet indsigelser mod, at den bevaringsværdige villa på Vestergade 43 kunne nedrives, da den er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Byrådet besluttede derfor på mødet den 29. januar 2013, at lokalplan 11.C27.1 udelukkende skulle endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A, mens forvaltningen skulle udarbejde et nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villaer på Vestergade 41 og 43.

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2 med bevarende bestemmelser for de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 samt bestemmelser om bevaring af større, karaktergivende træer og de grønne friarealer mellem villaerne og Vestergade. Lokalplanforslaget udlægger desuden et byggefelt på to etager i den sydlige del af lokalplanområdet samt mulighed for to mindre byggefelter på én etage, hvor villaerne kan sammenbygges med ny bebyggelse. Af hensyn til de bevaringsværdige villaer og det eksisterende åben-lav boligområde syd for lokalplanområdet, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opføre ny bebyggelse inden for lokalplanens område i mere end to etager.

 

Den østligste del af lokalplanområdet fungerer på nuværende tidspunkt som parkeringsareal for ejendomme nord for Vestergade, og med lokalplanforslaget udlægges området fortsat til parkering.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 fastlægger at området kan anvendes til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. Der kan etableres i alt 800 m² butik, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have en størrelse på 400 m².

 

Lokalplanområdet er på i alt cirka 4900m² og forslag til lokalplan 11.C27.2 giver mulighed for at bebygge området med i alt 2000m² på matr. nr. 1166a (Vestergade 43) og i alt 575 m på matr. nr. 1165a (Vestergade 41), hvilket giver en bebyggelsesprocent på cirka 65% på ejendommene Vestergade 41 og 43. Kommuneplanrammen 11.C27 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 120% for rammeområdet som helhed, men forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at bebygge ejendommene Vestergade 41 og 43 med en højere bebyggelsesprocent, når de to eksisterende villaer skal bevares og bebyggelsen maksimalt bør være 2 etager høj.

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af ejendommen Vestergade 43 omkring forslag til lokalplan 11.C27.2, da ejeren i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 11.C27.1 blandt andet har fremført ønske om at kunne opføre en dagligvarebutik på 1000m² på ejendommen. Ejeren kan ikke tilslutte sig forslaget til lokalplan 11.C27.2, da de vurderer, at en bevaring af villaen på Vestergade 43 vil forringe ejendommens værdi så markant, at Herning Kommune bør forholde sig til overtagelse af ejendommen.

 

Ifølge Planlovens § 49 kan ejeren af en bevaringsværdig bygning kræve ejendommen overtaget af Herning Kommune, hvis ejeren ønsker tilladelse til at nedrive eller ændre bygningen, og får afslag på det af Herning Byråd. Der er krav om, at der skal være et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad sammenlignet med ejendomme med lignende beliggenhed og udnyttelse, og som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

 

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af Vestergade 41 og 43 til centerformål, ligesom de omkringliggende ejendomme. Naboejendommene Vestergade 45 og 45A har en større byggeret, da der er mulighed for at bygge i op til tre etager i vejskel mod Vestergade. Hvis forslag til lokalplan 11.C27.2 vedtages med de bevarende bestemmelser for Vestergade 41 og 43 og Herning Byråd giver afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse, kan Herning Kommune blive overtagelsespligtig på ejendommene, hvis taksationskommisionen vurderer, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og andre lignende ejendomme som for eksempel Vestergade 45 og 45A.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C27.2 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2013, punkt 62, forslag til lokalplan 14.R3.1 – for campingplads på Ringkøbingvej i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 13. februar 2013 til den 10. april 2013. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger et område på 4,2 ha til campingformål. Centralt i området er den gamle Teglværkssø, som i dag er registreret som §3 sø. Lokalplanområdet er inddelt i 3 områder. Delområde I er ankomstområde, delområde II er camping- og hytteområde og delområde III er til autocampere.  

 

Vejadgangen flyttes, så campingpladsen får en indkørsel fra Ringkøbingvej hvorved campingpladsen bliver mere synlig. Der kan etableres en sekundær indkørsel til autocampere med indkørsel fra Teglvænget.  

 

Der kan opføres ny bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 7 meter. Ny bebyggelse skal fremstå i lette materialer og have et moderne arkitektonisk udtryk. Campinghytter skal placeres i samlede enheder på 6-8 hytter. Lokalplanen giver mulighed for at 1/3 af hver hyttes areal inklusiv terrasse kan føres ud i Teglværkssøen. Det er dog kun 1/4 af søbredden, som kan udnyttes til hytter.
 
De mange træer i området tilfører området historie, stemning, karakter og læ. Det gælder både trægrupperne langs Ringkøbingvej og de fritstående træer på den eksisterende campingplads. En del af træerne er bevaret i lokalplanen.
 
Lokalplanen beskriver bestemmelserne for en fremtidig anvendelse af området. Endelig vedtagelse af lokalplanen er en forudsætning for at området kan udbydes og sælges. Samtidig er der udarbejdet et notat som beskriver de overordnede vurderingskriterier i forbindelse med et udbud.
 
Byplanudvalget bedes godkende de overordnede vurderingskriterier i forbindelse med et udbud af campingpladsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 14.R3.1 – for campingplads på Ringkøbingvej i Herning til endelig vedtagelse.

 

at Byplanudvalget godkender de overordnede vurderingskriterier jfr. bilag.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 14.R3.1 – for campingplads på Ringkøbingvej i Herning til endelig vedtagelse.
 
Vurderingskriterierne tiltrådt, således at arkitektur og landskabsbearbejdning vægtes med 25%, projekt/businesscase med 50% og pris med 25%.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B12.5 Skolegade 62 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 20. november 2012, punkt 300, forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution på Skolegade 62 i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 5. december 2012 til den 30. januar 2013. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at området kan anvendes til daginstitutions-, bolig- og erhvervsformål. Det er i lokalplanforslaget muligt at kombinere boliger og liberalt erhverv.
 
Planen giver mulighed for, at eventuel kommende ny bebyggelse kan trækkes helt ud mod gaden og indgå i facadelinien med den øvrige bebyggelse langs Skolegade. Dog må det eksisterende etageareal ikke forøges, og en ny bebyggelse må kun optage et lignende grundareal. Af samme grund angiver lokalplanen ikke et konkret byggefelt, men blot at en evt. ny bebyggelse skal placeres i vejskel mod Skolegade.
 
Der er i lokalplanforslaget stillet krav om parkering, 1 p-plads pr. 50 m² etageareal ved erhverv og 1½ p-plads pr. bolig og ½ p-plads pr. bolig under 50 m².
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse til planforslaget.
Indsiger Herningegnens Lærerforening bemærker;

 1. At de har problemer med de kloakker der går fra deres ejendom og gennem nabo ejendomme og til Skolegade,

 2. At de forudsætter, at opsætning af støjafskærmning sker efter gældende bestemmelser, og at der tages æstetiske hensyn,

 3. At de forudsætter at vejeadgangen til deres ejendom fra Pontoppidansvej respekteres

 
Ad. 1 Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne bemærkning som vedrører kloakken ikke har indflydelse på lokalplanen, men at bemærkningen videregives til Herning Vand.
Ad. 2 Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører støjafskærmning bør imødekommes, men ikke har betydning for planforslaget.
Ad 3. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører adgangsvej fra Pontoppidansvej ikke vedrører planen, da det ligger udenfor lokalplanens område.
 
Forvaltningen har været i kontakt med ejer af bygningen som ligger indenfor lokalplanens område, og ejer oplyser at planen om at anvende området til daginstitution ikke er aktuel mere da børnehaven Asylet bliver liggende hvor de er.
Grundejer har et ønske om at sælge deres bygning med anvendelse til bolig- og/eller erhvervsformål.
 
Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne, som gør det muligt at anvende området til institutionsformål, bør udgå af lokalplanen, da denne anvendelse ikke længere er aktuel, men at lokalplanen bør vedtages med anvendelsen til liberalt erhverv og boligformål. I denne sammenhæng er indsigers bemærkninger omkring støjafskærmning ikke relevant, da anvendelsen til institutionsformål indstilles til at udgå af lokalplanen.
 
I forhold til parkering er det forvaltningens vurdering, at parkeringskravet med 1 p-plads pr. 50 m² erhverv bør opretholdes, men at p-kravet til boliger bør være 1 p-plads pr. bolig, da lokalplanens område ligger centralt i Herning og tæt på bymidten.

 

Der er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne omkring skiltning skal ændres i lokalplanen således at skiltningen omhandler skiltning ved erhverv.
 
Grundejer har forespurgt om det er muligt at området kan få vejadgang og adresse fra Nørre Allé. Dette er muligt, men ændringen skal igennem en høring i forhold til vejloven, hvor naboerne i området høres. Ved denne løsning er der vejadgang fra Nørre Allé og vendeplads inden for lokalplanens område. Der vil ikke blive ud- og indkørsel fra Skolegade. Forvaltningen indstiller at det revideres på lokalplanes kortbilag 2, således at der ikke stilles krav til vejadgang fra Skolegade. Det medfører at en løsning med adresse og vejadgang fra Nørre Allé er mulig.
 
Lokalplanens redegørelse vil efter endelig vedtagelse blive tilrettet således at alt som vedrører daginstitution udgår og at titlen på lokalplanen omfatter bolig og erhverv, Skolegade 62.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution Skolegade 62 i Herning endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at følgende bestemmelser slettes: 3.2, 4.3, 4.4, 7.4, 9.5, 11.1, 13.1 

 

at § 1.2 ændres til ”at give mulighed for at anvende området til liberalt erhverv og boliger”. 

 

at § 3.1 ændres til ”Lokalplanens område kan anvendes til liberalt erhverv og bolig eller en kombination af disse.

 

at § 4.6 ændres til ”Der skal som minimum etableres 1 p-plads pr. bolig”.

 

at § 4.8 ændres til ”Der skal etableres de nødvendige overdækkede cykelparkeringspladser på terræn”.

 

at § 8.4 ændres til "Der kan inden for lokalplanen opstilles én skiltepylon med størrelse på makismalt 1,8 meter i højden og 0,6 meter i bredden.

 

at § 8.5 ændres til "Skiltning må være belyst indefra, således at kun skiltetekst og evt. logo fremstår lysende".

 

at der tilføjes under § 8 "Der må kun skiltes mod Skolegade og til erhvervformål".

 

at der tilføjes under § 8 "Flagstænger til erhvervsmæssig brug, tillades ikke".

 

at følgende slettes i § 10.1 ”Afgrænsede jordforhøjninger o. lign. i forbindelse med legeplads anses i denne sammenhæng ikke som permanent terrænregulering”.

 

at § 12.4 ændres til ”De i § 11 nævnte beplantninger er etableret”.

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Principgodkendelse lokalplan og kommuneplantillæg ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en række henvendelser vedr. ændret anvendelse af ejenomme i ethvervsområdet ved Teglvænget, vurderer Forvaltningen det kan være hensigtsmæssigt  at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for et området, med henblik på  at forny det eksisterende plangrundlag således, at der kan indrettes flere typer virksomheder.

I forbindelse med lokalplanen bør der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg med det formål at muliggøre hotel virksomhed, foreningsformål og liberalt erhverv samt at ændre arealet med autoophug fra erhverv til rekreativt areal således, at arealet over tid kan ændres til boldbaner eller lignende for de nærliggende boldklubber.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet består i dag af mange forskellige typer af virksomheder, hvoraf flere har en tilhørende bolig. Den gældende lokalplan for området (nr. 1.22.1 For et erhvervsområde m.m. ved Teglvænget) er fra 1982, og muliggør eksempelvis ikke etablering af hotel virksomhed, foreningsformål og liberalt erhverv, hvilket kunne være medvirkende til at udvikle området. Det vurderes også, at lokalplan nr. 14.E5.1 for Erhvervsområde ved Teglvænget, med fordel kan indarbejdes i den nye lokalplan, da denne lokalplan kun omfatter en enkelt erhvervsejendom øst for den primære vej ved Teglvænget.
 
Med en ny lokalplan anbefaler forvaltningen at muligheden for erhverv bibeholdes  i miljøklasse 2-4 samt muliggøre etableringen af foreningsfaciliteter. I områdets sydlige del, som relaterer sig til Ringkøbingvej, kan der med fordel gives mulighed for etablering af hotelvirksomhed og liberalt erhverv. Det skal fremadrettet ikke være muligt at etablere boliger i tilknytning til virksomheder i området.
 
Kommuneplantillægget ønskes ligeledes udarbejdet med det formål at ændre kommuneplanrammen 14.E5 fra erhverv for den eksisterende virksomhed på teglvænget 10 (Herning Autoophug) til kommuneplanramme 14.R3 for rekreativ udnyttelse. Autoophuggerens miljøklassificering (klasse 5) ligger allerede over erhverv rammens miljøklassificering på 2-4. Virksomheden skal betragtes som lovlig eksisterende anvendelse og vil efter nuværende kommuneplanramme ikke have mulighed for udvidelse. En ændring af arealet til rekreativ anvendelse gennem kommuneplantillæg har til formål at muliggøre, at arealet kan overgå til eksempelvis en udvidelse af arealerne ved boldbanerne hvis virksomheden på sigt lukker. Det må forventes, at jorden er forurenet og ved en anvendelse som boldbaner er det muligt at indkapsle sådanne forureninger således der ikke er behov for en opgravning samt rensning eller deponering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanarbejdet for Teglvænget igangsættes,

 

at kommuneplantillægget udarbejdes således at kommuneplanrammen for Teglvænget 10 ændres fra erhverv til rekreativt formål.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Sine Dall  

Godkendelse af projekt Lind Torv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2013, punkt 71, at frigive anlægsbevilling på 604.000 kr. til omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 2 møder med en borgergruppe fra Lind. Borgergruppen er kommet med input til projektet, og har godkendt det projekt, der er fremsendt til Byplanudvalget.
 
Projektbeskrivelse:
Der er taget udgangspunkt i det traditionelle torv med et centralt placeret træ. Omkring
træet er en rund bænk, så man kan sidde og orientere sig i forskellige retninger, i både sol og skygge.
Træet er et lindetræ, som med tiden vil vokse sig stort og blive et markant element på torvet. Torvet omkranses af bøgebeplantning, som er med til at ramme torvet ind.
Selve torvet er i ét niveau, dvs. at den ovale form er i samme plan som asfalten. Ovalen består af en belægning af betonsten og chaussésten. Den samme belægning er brugt ved det nye plejecenter.

 

På pladsen foreslås plantekummer til varierende beplantning hen over året.
Der foreslåes nye belysningsarmaturer, som placeres i kanten af torvet og up-light under lindetræet. Ved juletid kan lindetræet pyntes med julebelysning.
I projektet er der ca. 23 offentlige parkeringspladser plus de private i det private område.
 
I forbindelse med det sidste projektmøde med borgergruppen kom det frem, at området tidligere er doneret til kommunen af Plovfabrikken Skjold, før kommunesammenlægningen i 1970. Derfor foreslår borgergruppen at kalde området for Skjoldpladsen. I folkemunde bliver området i dag også omtalt som Skjoldgrunden.
 
Tidsplanen i projekt er anlægsarbejde i august og en fælles indvielse sammen med det nye plejecenter i september.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet.

 

at Byplanudvalget tager stilling til om området skal hedde Skjoldpladsen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Helle Baker Norden  

Anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen - Udvidelse af projektgrænse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.  

 

Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.  

 

Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

 

Sagen er tidligere blevet behandlet på møde i BYP den 14. januar 2013 og efterfølgende på Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Byrådets møder den 29. januar 2013.

 
På Byrådsmødet blev anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8,060 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, nyt stednr. til anlæg af Østergade ud for det nye bibliotek samt Østergade-strækningen mellem Smedegade og Nørregade godkendt.


Anlægsudgiften finansieres af puljen til realisering af af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 5,166 mio. kr. i 2013 samt 2,894 mio. kr. i 2014. Der er i 2014 afsat 5,075 mio. kr. i bymidtepuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund: 
En styrkelse af forbindelsen mellem Herningcenteret og Herning bymidte er et strategisk og centralt element i den overordnede planlægning for byens udvikling.
 
Renovering af Østergade/ Silkeborgvej indgår i den samlede plan. Således pågår renovering af etape 1: Delstrækning Fonnesbechsgade - Sjællandsgade.
Etape 2: Delstrækning Sjællandsgade - Kaj Munks Vej planlægges udført i 2014.
 
Renovering af gågaden Østergade-Tinghuspladsen udgør tilsvarende et vigtig projekt i styrkelsen af koblingen mellem centerområdet og bymidten.
 
Projektets vestlige afgrænsning har, grundet overordnede økonomiske betragtninger, hidtil været placeret ved Tinghuspladsens vestlige grænse / 'Fætter BR' butikken. Strækningen herfra til Torvet vil således fortsat fremstå med den gamle gågadebelægning. Arkitektonisk og æstetisk er det ikke en optimal løsning.
 
På baggrund heraf og med blik for at minimere generne ved anlægsarbejder i gågaden er der således foretaget en vurdering af de anlægsmæssige og økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af gågadeprojektet mod vest – frem til Torvets østlige afgrænsning. En strækning på ca. 50 lbm. I så fald vil der være tale om en samlet gågaderenovering på strækningen fra Smedegade til Torvet.
 
En forudsætning herfor er, at Herning Vand tilsvarende udvider projektgrænsen for den planlagte kloakrenovering frem til Torvet, hvormed der både foretages kloak- og gågaderenovering på den samlede strækning (fra Smedegade frem til Torvets østlige afgrænsning).
 
Herning Vand er indstillet på at udvide strækningen for kloakrenoveringen i overensstemmelse hermed.
 
Udvidelse af projektet med 50 lbm medfører, at opstart af kloakarbejdet påbegyndes 1. september 2013 - ca.1½ uge før den oprindelige tidsplan. Belægningsarbejdet udføres i foråret 2014. Perioden herfor udvides med 3 uger, hvormed belægningsarbejdet forventes afsluttet ultimo juni 2014.
 
Udførelsen af arbejdet vil, som tidligere fremført, ske med fokus på dialog med de lokale forretningsdrivende med henblik på at sikre fremkommelighed gennem hele opgravnings- og anlægsfasen. 

 

Anlægsøkonomi
Anlægsøkonomien for renovering af Østergade på strækningen Smedegade – Tinghuspladsen (Fætter BR bygningen) forventes jfr. dagsordenens resume at udgøre 8,060 mio. kr.
 
Der er udarbejdet et økonomisk overslag for udvidelse af projektgrænsen 50 m mod vest - fra Tinghuspladsen frem til Torvets østlige afgrænsning. Ved at gennemføre den samlede strækning forventes en besparelse på ca. 10 % på den denne ekstra del af projektet. Besparelsen skyldes lavere enhedspriser, samling af startomkostninger mm.
 
Udvidelsen af projektet forventes at andrage ca. 3 mio. kr. (den forventede besparelse på 10 % er indregnet heri).
 
Den samlede anlægsudgift ved renovering af Østergade på delstrækningen Smedegade – Torvets østlige afgrænsning andrager således i alt ca. 11 mio. kr.
 
En udvidelse af projektgrænsen 50 m mod vest kan eventuelt udbydes som en option. 

 

Udvidelse af anlægsetapen anbefales delvist finansieret af puljen til realisering af Bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 2,181 mio. kr. i 2014.
 
Den resterende finansiering på 819.000 kr. (3 mio. kr. – 2,181 mio. kr.) tænkes desuden delvist finansieret, ved at anvende de resterende midler på 504.000 kr. fra projektet for etablering af p-pladser på Markedspladsen på Serviceområde 09, Trafik, TMU, stednr. 222036. Dette beløb vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at gennemføre en samlet renovering af Markedspladsen. Renovering af Markedspladsen mhp. at omdanne området til et multifunktionelt byrum (cirkusplads, udendørs arena, torveplads, parkering mm) omfatter fjernelse af parkeringsfliser, regulering af arealet, ny permeabel belægning og kantning af pladsen, ny skiltning og byudstyr samt ny belysning. Det anbefales dermed at dette projekt gennemføres i sin helhed og således indgår i den samlede politiske prioritering af kommende anlægsprojekter.
 
Ved projektet for renovering af Østergade/ Silkeborgvej etape 1 og 2, Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078 forventes en mindre besparelse grundet nuværende lave enhedspriser. Nærværende projekt anbefales således delvis finansieret med 314.800 kr. gennem denne forventede besparelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atByplanudvalget godkender ovennævnte forslag til udvidelse af projektgrænsen for anlægsprojekt Østergade-Tinghuspladsen, hvormed gågaden renoveres på den samlede strækning fra Smedegade til Torvets østlige afgrænsning, 

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, stednr. 223075 i 2014 til udvidelse af anlægsetape på Østergade-strækningen fra Fætter BR bygningen til Torvets østlige afgrænsning,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af rådighedsbeløb fra puljen til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 2,181 mio. kr. i 2014,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222036 P-pladser på Markedspladsen med 504.000 kr. i 2013. Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 441.000 kr. samt en negativ anlægsudgiftsbevilling på 63.000 kr. samme sted,  
at anlægsudgiften delvist finansieres af forventede besparelser på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078, Silkeborgvej 1. og 2. etape på 315.000 kr. i 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 315.000 kr. samme sted.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om ændring af planlægningen for ejendommen Gullestrupvej 53 og 55 i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget anmodning om, at kommunen overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55. Der ansøges af ejendommenes ejer alternativt om ændring af lokalplan 15.C2.1, så lokalplanen erstattes af en ny lokalplan med henblik på ændring af ejendommenes anvendelse.

Lokalplan 15.C2.1 for centerområde i Gullestrup er vedtaget d. 25. november 2008.  

Sagsfremstilling

Ejeren af Gullestrupvej 53 og 55 anmoder Herning Kommune om at overtage pågældende ejendomme, da ejeren vurderer, at ejendommene ikke kan sælges med den gældende planlægning til centerformål nærmere betegnet dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, fælleslokaler og andre kulturelle funktioner, hvilket er fastsat i gældende lokalplans bestemmelser. Ejer er fraflyttet ejendommen.

Ejer ansøger alternativt om, at planlægningen for ejendommene ændres, så denne fremtidigt vil kunne anvendes til boligformål.

 

Planlægningmæssige forhold

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 15.C1, der giver mulighed for anvendelse til centerformål som dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, og miljøvenlige mindre fremstillingsvirksomheder i forbindelse med butikkerne samt offentlige institutioner som daginstitutioner, plejecenter og ældreboliger.

 

Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan 15.C2.1 for centerområde i Gullestrup. Lokalplanen giver mulighed for at anvende ejendommen til centerformål som dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, fælleslokaler og andre kulturelle funktioner. Der er ikke mulighed for boligformål.

 

Forvaltningens vurdering

En lokalplan er en erstatningsfri regulering, og Herning Kommune har dermed ikke overtagelsespligt på ejendommene Gullestrupvej 53 og 55.

 

Lokalplan 15.C2.1 er udarbejdet for at give mulighed for et nyt centerområde, der kan binde Gullestrup sammen og skabe nye kulturelle og rekreative muligheder samt indkøbsmuligheder for byens bogere.

 

Problemet med at få solgt ejendommene Gullestrupvej 53 og 55 er ikke af planlægningsmæssig karakter og kan derfor ikke begrunde ændring af planlægningen for området.

 

En eventuel ændring af planlægningen vil kræve en ny lokalplan samt tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne skabes nye udviklingsmuligheder for Gullestrup ved at udvide området med centerformål mod vest og få en bymæssig sammenhæng med kirkeområdet og binde Gullestrup bedre sammen. Planlægningsmæssigt kan det ske ved at udvide delområde 2 i lokalplan 15.C2.1 mod vest og lade dette område danne afgrænsning for en ny lokalplan, der giver mulighed for centerformål - også med boligformål. .

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning Kommune ikke overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55

 

at Byplanudvalget beslutter at der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for delområde 2 i lokalplanområde 15.C2.1 samt udvidelse af delområdet mod vest med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for boliger.

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at Herning Kommune ikke overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55. Derudover ønsker udvalget at fastholde den eksisterende planlægning, således der ikke igangsættes udarbejdelse af ny loklaplan.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fastlæggelse af retningslinjer for praksis ved byggeansøgninger om opførsel og udvidelse af spillehaller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Spillehaller betragtes som liberalt erhverv og kan dermed placeres inden for lokalplaner, byplanvedtægter samt kommuneplanrammer der giver mulighed for liberalt erhverv. For at sikre at facader gives et ordentligt udseende indstiller forvaltningen, at retningslinjerne fra facadevejledningen "Byens ansigt" skal følges ved konkrete ansøgninger om etablering af spillehaller.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning 4. marts 2013 betragtes spillehaller som liberalt erhverv. Spillehaller kan dermed placeres hvor lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplanrammer giver mulighed for liberalt erhverv.  Forvaltningen anbefaler at der ikke gives tilladelse til opførsel af spillehaller i de boligområder, hvor det fremgår af kommuneplanrammer og lokalplaner at der kan opføres liberalt erhverv. Det er forvaltningens vurdering at en spillehal ikke kan indpasses i egentlige boligområder uden at være til gene for naboer.

For at sikre at facader får et ordentligt udseende anbefales at skilte og facade vejledningen “Byens Ansigt” følges. Der vil på primære handelsstrøg og gågade arealer være et særligt fokus på at facader og vinduespartier får et ordentligt udseende, så facaderne fremstår åbne og bidrager til en levende by.

I forhold til tilklæbning af vinduer er der dog ikke hjemmel i byggeloven til at give afslag herpå, hvorfor det, hvis bygherre insisterer, vil være svært at sikre åbne facader.

 

Forslag til retningslinjer til administrativ behandling af ansøgninger om gevinstgivende automater er:

 • Spillehaller betragtes som liberalt erhverv.

 • Spillehaller kan ikke placeres i boligområder.

 • Skilte og Facadevejledningen skal følges.

 • Der vil være særligt fokus på primære handelsstrøg og gågade arealer

 

På baggrund den ændrede praksis forventes 6-8 sager om placering af spillehaller genbehandlet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at retningslinjerne godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Fordeling af vindmøllemidler fra Grøn Ordning fra Vildbjerg-møllerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget 13 ansøgninger til Grøn Ordning i forbindelse med fordeling af de midler fra Grøn Ordning, der udløses i forbindelse med vindmølleprojektet ved Vildbjerg. Forvaltningen indstiller, at der ansøges om midler på vegne af projekter, der opfylder formålet med Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Opstilling af vindmøllerne ved Vildbjerg har udløst 886.600 kr. i Grøn Ordning, som Herning Kommune kan søge om hos Energinet.dk, på vegne af foreninger i lokalområdet. Pengene kan anvendes til bygge-/anlægsarbejder samt kulturelle eller informative aktiviteter, der fremmer accepten af vedvarende energi.

 

Der er indkommet 13 ansøgninger på i alt 1.591.494 kr. Se nedenstående oversigt eller bilag 1.

 

Nr.
Ansøger
Beskrivelse
Beløb
Kommentar
1
Vildbjerg Borgerforening
Renovering af legeplads
50.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
2
Vildbjerg Borgerforening
Gulv til Hal 2-projektet ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
900.000
 
3
Nøvling KFUM idræt
Køb af bordtennisudstyr til opstart af bordtennis-afdeling.
19.941
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
4
Rockstjernen Vildbjerg
Støttearrangement til fordel for ny idrætshal i Vildbjerg.
11.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
5
Marchforeningen Hosekræmmerne
Permanent vandrerute i Vildbjerg med skiltning og information på smartphones via apps.
22.732,5
 
6
Timring Sogns Borgerforening
Trykning af lokalhistorisk bog om Timring Sogn.
10.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
7
Sinding Forsamlingshus
Nyt tag, belysning og lyddæmpende loft til forsamlingshuset.
164.531,75
Beløb tillagt moms hvor det manglede i fremsendte budget.
8
Borgerforening Sinding Ørre
Gang- og cykelsti langs Skoletoften til Sinding-Ørre Midtpunkt (offentligt areal).
170.275
Beløb fratrukket faktura for allerede udført arbejde. Koordineret med Trafik og Veje, der hjælper med projektering og tegninger.
9
Vildbjergspejderne
Varmepumpe til spejderhus som erstatning for elvarme.
39.865
 
10
Litla - Trehøje Islænderrideklub
Ny rideskolehest.
30.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
11
Sinding-Ørre Midtpunkt Støtteforening
Legeredskaber til skole/institution (offentligt areal).
75.000
Kan ikke anbefales af NGO, da Herning Kommune skal overtage drift og ansvar.
12
Timring Sportscenter
Køkkenelementer til renovering af køkken i forsamlingshus.
37.749
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
13
Sinding-Ørre Midtpunkt Støtteforening
Legeredskaber/tarzanbane i forbindelse med eksisterende legeområde (offentligt areal).
40.625
Kan ikke anbefales af NGO, da Herning Kommune skal overtage drift og ansvar.

 

  

Der er 886.600 kr. til rådighed inden for Energinet.dk’s rådighedsramme. Heraf stammer de 74.900 kr. fra en enkelstående mølle ved Assing, der blev opstillet i 2009. De resterende penge stammer fra vindmølleprojektet i Vildbjerg. Det anbefales, at det fulde beløb indgår i puljen.

 

Alle ansøgninger ligger inden for den såkaldte nærzone på 4,5 km, hvor det er politisk besluttet at prioritere først. Seks ansøgninger knytter sig direkte til Vildbjerg, fire til Sinding, to til Timring og en til Nøvling. Se ansøgningerne i bilag 2.

 

Forvaltningen har været i kontakt med øvrige forvaltninger i forbindelse med de ansøgninger, hvor det er relevant. Ansøgning nr. 11 og nr. 13 vedrører opstilling af legeredskaber på kommunalt areal, som Natur og Grønne Områder ikke vurderer er ønskelige, da Herning Kommune vil stå med drift og ansvar efterfølgende. De er derfor sorteret fra i indstillingen. 

 

På baggrund af en foreløbig vurdering fra Energinet.dk, falder seks af ansøgningerne ikke inden for formålet med Grøn Ordning. Det drejer sig om ansøgning nr. 1, 3, 4, 6, 10 og 12, da der hverken er tale om bygge-/anlægsarbejder eller kulturelle eller informative aktiviteter, der fremmer accepten af vedvarende energi. Der kan ikke gives tilskud til ansøgninger, der kun vedrører indkøb af legeredskaber, køkkenelementer og lignende, da en del af pengene skal gå til bygge-/anlægsarbejde.

 

De resterende ansøgninger udgør et beløb på 1.297.504 kr. Ansøgning nr. 2 er i sig selv på 900.000 kr., og dermed et større beløb, end der er til rådighed.

  

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.

 

Der ansøges samtidig om en samlet udgiftsbevilling samt en samlet indtægtsbevilling på hver 886.600 kr. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt stednummer.

 

I denne ansøgningsrunde er der ansøgt om flere penge, end der er til rådighed. Hvis det fulde beløb for næste ansøgningsrunde til Grøn Ordning ikke uddeles, er der mulighed for at de resterende penge kan anvendes til ansøgninger uden for lokalområdet - også til projekter, der har været ansøgt til før. Det kræver, at der fremsendes en fornyet ansøgning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget udvælger de projekter blandt nedenstående, som skal fremsendes til Energinet:

Ansøgning nr. 2: 489.000,00 kr.
Ansøgning nr. 5:   22.732,50 kr.
Ansøgning nr. 7: 164.531,75 kr.
Ansøgning nr. 8: 170.275,00 kr.
Ansøgning nr. 9:   39.865,00 kr.

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013. Der oprettes understednumre for de 5 projekter med tilhørende rådighedsbeløb jf. den første indstilling,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013. Der oprettes understednumre for de 5 projekter med tilhørende rådighedsbeløb jf. den første indstilling. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt med følgende udvælgelse af projekter og økonomisk tildeling:
Ansøgning nr. 2: 761.401,75 kr.

Ansøgning nr. 8: 85.137,50 kr.

Ansøgning nr. 9:   39.865,00 kr.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".

 

I henhold til byfornyelsesstrategien er der i foråret 2013 gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af Herning Kommune.

 

Der er kommet i alt 10 ansøgninger, som er behandlet af forvaltningen og fremstillet nedenfor.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Der er således gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2012 i den vestlige del af Herning Kommune og i 2013 i den sydlige del af Herning Kommune (Sdr. Felding, Skarrild, Arnborg, Kibæk, Fasterholt, Kollund m.fl.)
 
I henhold til strategien vil der blive gennemført ansøgningsrunder til bygningsfornyelse i den resterende del af kommunen i henholdsvis 2014 og 2015.  
 
Ansøgningsrunden i den sydlige del af Herning Kommune blev annonceret medio december 2012 og primo januar 2013 med ansøgningsfrist den 20. februar 2013. Der er afholdt infomøde i Arnborg i januar 2013, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.  

 

Kriterier

Med denne ansøgningsrunde kan der ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, og der kan også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.  
 
Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm: 

 • nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf,

 • istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene,

 • fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf.

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.

Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.  

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer.  

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 10 ansøgninger.

Forvaltningen har vurderet hver af de 10 ansøgninger og redegjort herfor med anbefalinger (se bilag 1).  

 

Det anbefales at 3 af de i alt 10 indkomne ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. Det drejer sig om de 3 ejendomme Hovedgaden 22, Nederbyvej 1 og Gl. Skolevej 11.

 

Det anbefales desuden, at ansøgeren Sdr. feldingvej 28, Sdr. Feldingvej 30 og Stationsvej 2 indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingerne og derefter gives tilsagn om støtte på 25 % af istandsættelsesbeløbet i henhold til regninger.

 

Ansøgningerne fra Præstelunden 5, Hvæslundvej 19, Bygaden 14 og Øster Hedegårdvej 4 opfylder ikke byfornyelseslovens krav til tildeling af støtte, da  istandsættelsen skal bevare eller højne husets oprindelige arkitektoniske udtryk, og støtten kun kan gives til beboelsesejendomme.

 

Byfornyelsesloven giver mulighed for at give op til 25 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af ikke bevaringsværdige ejendomme (kategori 5 - 9) og op til 33 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme (kategori 1 - 4).

 

Forvaltningen foreslår, at der tildeles maksimal støtte i henhold til ovennævnte.

  

Ejendom
 
Samlet overslag
 
Anbefalet maks. støtte
 
Hovedgaden 22, Skarrild
    25.000,00 kr.
 
      6.250,00 kr.
 
Nederbyvej 1, Sdr. Felding
 
  500.000,00 kr.
 
  165.000,00 kr.
 
Gl. Skolevej 11, Sdr. Felding
 
    75.000,00 kr.
 
    24.750,00 kr.
 
Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding
 
    20.920,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
 
Sdr. Feldingvej 30, Sdr. Felding
 
    30.525,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
Stationsvej 2, Stakroge
 
    61.174,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
Øster Hedegårdvej 4, Kibæk
 
  395.000,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
 
Præstelunden 5, Arnborg
 
    71.481,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
Hvæslundvej 19, Studsgård
 
    25.119,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
Bygaden 14, Arnborg
 
  226.000,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
I alt (inkl. moms)
 
1.430.219,00 kr.
 
 196.000,00 kr.
 

 

Økonomi  

Der er ansøgt for en samlet istandsættelsessum på 1.430.219,00 kr. Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 3 ansøgere på i alt op til 196.000,00 kr. i henhold til regninger.

 

Der er på SO 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, 1.748.000 kr. til bygningsfornyelse i perioden 2012-2015, hvoraf staten giver 50 % i refusion.

Tilsagnet på op til 196.000,00 kr. afholdes deraf.

 

I 2012 blev der givet 332.541,00 kr. i tilsagn om støtte til bygningsfornyelse. Støtten udbetales ultimo 2013 og afholdes ligeledes af stednr. 015087. 

 

De resterende midler til bygningsfornyelse, stednr. 015087, forventes overført til 2014, hvor der i henhold til byfornyelsesstrategien skal gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den centrale del af kommunen. 

 

Bygningsfornyelse 2014

I henhold til byfornyelsesstrategien skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den centrale del af Herning Kommune i 2014. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsrunden sker på baggrund af de samme kriterier som ansøgningsrunden i 2012 og 2013 (se ovenfor).

 

Forvaltningen anbefaler, at ordningen vedrørende bygningsfornyelse evalueres ultimo 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 196.000,00 kr. til de 3 ansøgere som anbefalet,

 

at ansøger Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Feldingvej 30 og Stationsvej 2, indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og der derefter gives et evt. tilsagn om støtte administrativt, og

 

at der gennemføres ny ansøgningsrunde i den centrale del af Herning Kommune i 2014, jf. Byfornyelsesstrategi 2012-2015, på baggrund af de samme kriterier som i 2012 og 2013.

 

at ordningen vedrørende bygningsfornyelse evalueres ultimo 2013.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Byplanudvalget - Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse og 09 Trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2013 og det forventede regnskab for 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2013 sig indenfor budgetrammen,

 • vedrørende anlæg på serviceområde 03 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på 0,988 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts fremgår af skemaet herunder.

[image]

Det fremgår, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 31. marts 2013.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2013 fremgår af skemaet nedenfor.

[image]

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 0,988 mio. kr., hvilket beløb således udgør den forventede overførsel fra anlægsbudget 2013 til 2014.

 

Endvidere skal det bemærkes, at der afventes genbevilling af anlægsoverførsler fra 2012 til 2013. Den indstillede nettooverførsel er på i alt 4,529 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budget 2014-2017 – Driftsbemærkninger og mål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene løbende og senest den 31. maj 2013 fremsende forslag til budgettet til Koncern Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og herfra til Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål.

 • Driftsbemærkninger.

 • Takstoversigt.

 • Ændringsskema.

 

[image]

På Byplanudvalgets område på serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema. Byplanudvalget besluttede den 18. marts 2013 (pkt. 39) politiske årsmål for budget 2014 vedrørende seviceområdets anlægsside. Disse mål er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetforslaget for 2014 vedrørende serviceområde 03 godkendes og efterfølgende fremsendes til Koncern Økonomi, der videresender til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl