Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. oktober 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 for MCH Herning Kongrescenter.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent, etageareal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udarbejdes med det formål, at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for at kunne realisere en udvidelse af MCH Herning Kongrescenter med bl.a. hotelfunktion og parkeringshus. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 51 omfatter ændringer af bebyggelsesprocent fra 140 til 180, etageantal fra højest 4 til højest 8 etager samt bygningshøjde fra højst 16 meter til højst 32 meter.    

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 11.OF2.1 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra MCH Herning Kongrescenter om at kunne udvide funktionerne med et hotel indeholdende op til 130 værelser samt et parkeringshus. Lokalplanen giver mulighed for at placere det nye byggeri oven på de eksisterende bygninger, for at skabe en god sammenhæng til kongrescentret.

 

Herning Kommune har ligeledes et ønske om at forbedre de trafikale forhold på pladsen foran Kongrescentret, både hvad angår bil- og bustrafik, samt de bløde trafikanter som krydser pladsen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent, etageareal og bygningshøjde, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, omfatter et areal på ca. 17.000 m² beliggende i Herning centrum, ved gågadens østlige begyndelse. Lokalplanområdet består af MCH Herning Kongrescenter med tilhørende faciliteter samt af offentligt vejareal.

 

Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, messe-, kongres-, event- og forlystelsesformål samt parkeringshus. I forhold til tidligere anvendelsesmuligheder gives der med lokalplanforslaget mulighed for etablering af hotelfunktion og parkeringshus, mens der ikke længere kan etableres egentlige boliger inden for området.    

 

Lokalplanens formål er også at muliggøre opførelsen af et nyt hotel i op til 8 etager samt et tilhørende parkeringshus i op til 4 etager. Den nye bebyggelse kan etableres oven på det eksisterende byggeri langs Østergade, Kampmannsgade og Kongrestorvet. Parkeringshuset skal placeres på bygningens østlige side med indkørsel fra Fynsgade.

 

Et kommende byggeri skal fremstå som en helhed med hensyn til farver, form og materialer.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af tre villaer med middel bevaringsværdi i Vinkelgade for at give plads til et parkeringshus

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt idet baggrunden for hotelbyggeriet præciseres

Bilag