Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. oktober 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard og Mette Damkær

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning. Herefter har planmaterialet være i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.  

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser til projektet. De indkomne bemærkninger og indsigelser giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Forslag til tillæg nr. 12 giver mulighed for etablering af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning samt en samlet udbygning af området omkring MCH. 

 

På baggrund af konklusionerne i den sammenfattende redegørelse og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Projektområdet omhandler rammeområde 14.E6 – Erhvervsområde ved Messecenter Herning, samt en lille del af rammeområderne 14.E7 - Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej og 14.R5 - Rekreativt område Knudmosen. Herunder de eksisterende aktiviteter ved MCH samt et eksisterende erhvervsområde nordvest for MCH-området.

 

Rammeområde 14.E6 er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer, hotel og parkering m.v. Endvidere kan der etableres liberalt erhverv, kontorvirksomhed og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der kan også etableres oplevelsesattraktioner.

 

Tillæg nr. 12 giver ved endelige vedtagelse mulighed for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld samt de øvrige elementer i lokalplan 14.E6.3. Med forslaget foretages følgende ændringer inden for rammeområde 14.E6:

Bebyggelseshøjde: Den maksimale bebyggelseshøjde øges fra maksimalt 9 etager og 30 meter til makismalt 20 etager og 70 meter. Bygningshøjden øges for at give mulighed for at opføre bebyggelse, der kan rumme funktioner som hotel, oplevelsesattraktion og kontorerhverv. Højere bebyggelse vil også markere projektområdet i Hernings skyline.

 

Bebyggelsesprocent: Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastholdes på 45%. Der er mulighed for, at bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme kan være højere, da det er intentionen, at området omkring Vardevej for fremtiden skal fremstå mere bymæssigt og med en højere tæthed. Byggemulighederne for de enkelte byggerier præciseres i lokalplanen for området.

 

Øvrige ændringer: Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for parkering, miljøforhold, opholdsarealer samt mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone.

 

Justering af afgrænsning af kommuneplanrammer 14.E6, 14.E7 og 14.R5: Tillægget overfører en mindre del af rammeområde 14.E7 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej samt en mindre del af rammeområde 14.R5 Rekreativt område ved Knudmosen til rammeområde 14.E6. Dette gøres for at bringe rammeområdernes afgrænsning i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og de matrikulære skel.

 

Projektet TimeWorld:

Målet med TimeWorld er at skabe en attraktion i international klasse, der i sig selv kan være motiv til at besøge Danmark. Det skal også være et populært udflugtsmål flere gange om året for den lokale befolkning. TimeWorld har fokus på tid, og er et sted, hvor gæster kan få sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid og tiden.

 

I sammenhæng med TimeWorld etableres River of Time, som er en overdækket fysisk forbindelse mellem TimeWorld, messehallerne og Jyske Bank BOXEN. Det er tanken, at River of Time skal forbinde faciliteterne i området og med tiden skabe forbindelse til trinbrættet og den ny bebyggelse vest for Vardevej.

 

Attraktionen og de øvrige nye tiltag skal danne grundlag for videreudvikling af MCH-området til en bredere oplevelsesvirksomhed. Dette forventes at medføre flere besøgende til området og byen, og at styrke af turismeøkonomien i Herning.

 


Visualisering fra Masterplanen for MCH-området.

  

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 12 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.

 

Der blev afholdt borgermøde om projektet hos MCH Messecenter Herning på Vardevej den 26. august 2015 med deltagelse af MCH Messecenter Herning, konsulenten på VVM-redegørelsen, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 20 borgere deltog i mødet.

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler:

-         Beliggenhed af ledninger og tinglyste rettigheder (nr. I, III, VI, XII)

-         Ingen bemærkninger (nr. II, V)

-         Jordforurening (nr. IV)

-         Grundvand (nr. VII)

-         §3-beskyttet natur (nr. VIII)

-         Knudmosen (nr. VIII)

-         Hotel (nr. IX)

-         Procedure og regler i forbindelse med planlægningen (nr. IX)

-         Projektets påvirkning af naboer (nr. X, XIII)

-         Togbetjeningen af MCH (nr. XI)

-         Lokalplanens områdeafgrænsning (nr. XII)

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra projektet samt baggrunden for, at projektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

VVM-redegørelse og miljørapport opstiller et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget omhandler realiseringen af masterplanen for MCH-området. Målsætningen for masterplanen er blandt andet at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

Masterplanen for MCH-området omfatter:

› Oplevelsesattraktionen TimeWorld.

› River of Time.

› Ny multifunktionel forplads ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena.

› Et nyt hotel med en højde på 70 meter, som skal fungere som landmark for hele MCH-området.

› En landskabsbro over Messevejen med en rekreativ stiforbindelse til Knudmosen.

› En park med nye landskabsrum.

› Nye parkeringsarealer.

› Ny bebyggelse på vestsiden af Vardevej til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed, parkeringshus mm.

 

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer.

 

Forvaltningen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at det er vigtigt at være opmærksom på en række følger af realiseringen af masterplanen for MCH-området.

 

Realiseringen af hele masterplanen vil betyde en væsentlig forbedring af området ved MCH. Det vil videreudvikle området til en bredere oplevelsesvirksomhed og skabe en samlet ramme om oplevelser af en høj kvalitet. Dette vil medføre flere besøgende til området og byen og styrke turismeøkonomien i Herning.

 

Visuelt vil MCH-området ændre profil med realiseringen af hele masterplanen. Området vil fremstå mere bymæssigt og med højere tæthed. Den høje bebyggelse vil markere MCH-området i Herning skyline og markere sig som en tydelig port til Herning fra syd.

 

Trafikmængden i MCH-området vil øges i de kommende år, som følge af byudvikling og trafikale ændringer i og omkring Herning. Realiseringen af masterplanen vil ligeledes øge trafikmængden i MCH-området. I forbindelse med events vil der opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen.

 

Det vil derfor på sigt blive nødvendigt at forbedre trafikafviklingen ved events. Dette kan gøres ved at ændre på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard.

 

Inden etableringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld bliver det ligeledes nødvendigt at etablere et nyt kryds med adgang til MCH-området på Messevejen

 

Som følge af realiseringen af hele masterplanen, bliver det nødvendigt at udtage et område fra landbrugsmæssig drift, for at sænke den samlede udledning af næringsstoffer. Det betyder at Herning Kommune ikke længere kan leje den østlige del af området ud til landbrugsmæssig drift.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har valgt at indstille tillæg nr. 12 til endelig vedtagelse. Tillægget afspejler elementerne i masterplanen for hele MCH-området og er et udtryk for hvordan MCH-området kan udvikles på sigt. Dette er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for fortsat at udvikle området ved og omkring MCH Messecenter Herning samt at give dette et funktionelt og visuelt kvalitets løft. 

 

Derved gives der mulighed for realiseringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, og der sikres mulighed for en fortsat udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning for at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af projektet, eller dele heraf, skal der gives en VVM-tilladelse hertil. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til projektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende etablering af bygge og anlægsarbejder.  

 

Som 1. etape kan etableres:

-         TimeWorld: Op til 15.000 m2 ny indendørs oplevelsesattraktion. Som udgangspunkt i om- og tilbygning af den eksisterende runde hal (Hal B). Bygningshøjden kan være op til 40 meter.

-         River of Time: I alt kan etableres op til 20.000 m2 overdækket klimaskærmet forløb, som forbinder nye og eksisterende funktioner ved MCH Messecenter Herning. Herunder TimeWorld, MCH Arena og ved niveaufri krydsning af Vardevej til eksisterende station på banen. Bygningshøjden kan være op til 20 meter.

-         Kvalitetsløft af eksisterende bygninger, udearealer og parkeringspladser.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for 1. etape af projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med projektets 1. etape.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer. Således gives mulighed for en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning, herunder oplevelsesattraktionen TimeWorld.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-7-11 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen og Mette Damkær

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning har sammen med forslag kommuneplantillæg nr. 12 og den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport været i offentlig høring fra den 25. juni 2015 til den 10. september 2015. Der er indkommet 13 bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 • Vejdirektoratets arealer udgår af lokalplanområdet
 • Bredde på stier og højde på anlæg i Knudmosen reduceres
 • Reservation til sportshal vest for Vardevej udgår
 • I lokalplanens redegørelse tilføjes beskrivelser af forhold omkring jordforurening, vejbyggelinjer mod motorvejen samt tinglyst vejadgang til bassiner langs motorvejen

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med forslag til lokalplan 14.E6.3 er at sikre udviklingsmuligheder for området omkring MCH Messecenter Herning (MCH). Lokalplanforslaget giver blandt andet mulighed for at opføre oplevelsesattraktionen TimeWorld, et nyt højt hotel og erhvervsbyggeri vest for Vardevej. Det er også meningen, at området for fremtiden skal have en bedre sammenhæng med Herning by, fremstå mere grønt og indbydende og at trafikken afvikles så effektivt som muligt.

 

Lokalplanforslaget omfatter et område på i alt cirka 150 hektar omkring MCHs nuværende bygninger på Vardevej i det sydøstlige Herning.

 

Lokalplanområdet er markeret med hvid, stiplet linje 

 

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. I forbindelse med den offentlige høring blev der den 26. august 2015 afholdt borgermøde om lokalplanforslaget, det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 og VVM-redegørelse og miljørapport.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 3. Indholdet i den sammenfattende redegørelse og godkendelse af VVM-tilladelsen til projektet er behandlet i den foregående sag om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12.

 

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet til planforslagene i den offentlige høring, er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har kommenteret og vurderet indsigelserne og bemærkningerne i et notat, der er vedlagt som bilag 2. Herunder er der kort redegjort for, hvorfor eller hvorfor ikke, de indkomne indsigelser og bemærkninger bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Bemærkning fra Region Midtjylland om beskrivelse af jordforurening (IV)

 • Forvaltningen vurderer, at afsnittet i lokalplanens redegørelse skal opdateres med en tilføjelse om, at en eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

 

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening om beskyttet natur, stibredde og højde på anlæg i Knudmosen (VIII)

 • Ved dispensation til ændringer i beskyttede naturområder i Knudmosen vil Herning Kommune sædvanlige procedure blive fulgt.
 • Forvaltningen vurderer, at en stibredde på 5 meter inden for lokalplanens område i Knudmosen er tilstrækkelig, og indstiller derfor at det kommer til at fremgå af lokalplanens § 4.
 • Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Forvaltningen indstiller derfor, at det kommer til at fremgå af § 6, at der inden for delområde VII i Knudmosen (Kommuneplanramme 14.R4) må opføres anlæg med en maksimal højde på 3,5 meter.

 

Indsigelse fra Interlex advokater på vegne af Hotel Herning om hotellets fremtidige udviklingsmuligheder (IX)

 • Forvaltningen vurderer ikke, at Hotel Hernings indsigelse bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3. Argumenterne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet, men opsummeres kort herunder:
  • Processen for det nye plangrundlag ved MCH har fulgt Planlovens regler og Herning Kommunes sædvanlige procedurer for lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering.
  • Hotel Herning kan fortsætte sin nuværende lovlige anvendelse, selvom lokalplan 14.E6.3 vedtages uden ændringer.
  • For at sikre den bedste trafikafvikling og mulighed for en forbedret forplads til Jyske Bank BOXEN og MCH Arena bør der ikke være mulighed for opføre hotel eller anden større bebyggelse inden for lokalplanens delområde IV.
  • Med udgangspunkt i masterplanen for MCH vurderer forvaltningen, at et nyt og større hotel inden for MCHområdet bedst placeres som en høj bygning på hjørnet af Vardevej og Messevejen.
  • En ny placering af et hotel mellem Vardevej og P-vest vil ikke være attraktiv i forhold til udearealer og udsigt, og gæster til TimeWorld, MCH, Jyske Bank BOXEN og MCH Arena skal krydse Vardevej..
  • Den nuværende lokalplan 14.E6.2 giver mulighed for bebyggelse i op til 5 etager på Hotel Hernings ejendom. Næsten hele Hotel Hernings ejendom anvendes i dag til bebyggelse, parkering og lignende. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være realistisk for Hotel Herning at udnytte den nuværende lokalplans muligheder, hvis Hotel Hernings ejendom tages ud den nye lokalplan.
  • At flytte Vardevej mod vest for både at give plads til Hotel Herning og en ny og forbedret forplads vurderes at være meget dyrt.
 •  

Indsigelse fra Midtjysk Betonvare og Elementfabrik (MBE) om skærpede krav til virksomheden (X)

 • MBE har i dag en miljøgodkendelse, der fastlægger, at de skal overholde en støjgrænse på 60 dB i skel mod de omkringliggende erhvervsområder. Denne grænse vil ikke blive skærpet ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3, da området omkring MCH fortsat udlægges til erhvervsområde. Så længe MBE overholder de nuværende støjkrav, der er fastsat i miljøgodkendelsen, vil det blive pålagt hotel, kontor og andre støjfølsomme anvendelser inden for lokalplan 14.E6.3 at sørge for yderligere støjdæmpning.

 

Indsigelse fra Vejdirektoratet efter Planlovens § 28 og 29 stk. 3 om lokalplanens afgrænsning og færdselsret (XII)

 • En lokalplan må ikke fastlægge bestemmelser for et statsligt vejareal. Forvaltningen har derfor aftalt med Vejdirektoratet, at lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen reduceres, så det ikke omfatter det statslige vejareal mod Messemotorvejen. Kortbilag med den nye afgrænsning er vedlagt som bilag 4.
 • Vejdirektoratet har tinglyst færdselsret til regnvandsbassinerne ved motorvejen. Forvaltningen har aftalt med Vejdirektoratet at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse. Forvaltningen har også bekræftet, at anlægsprojekter, der kan påvirke Vejdirektoratets tinglyste færdselsret, vil blive drøftet med Vejdirektoratet.
 • Derudover skal det fremgå af lokalplanens redegørelse, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til ændringer inden for vejbyggelinjen langs Messemotorvejen.

 

Bemærkning fra Banedanmark om opgradering af trinbrættet ved MCH (XI)

 • Banedanmark tilkendegiver, at de godt kan forstå ønsket om at to tog kan passere hinanden samt om en mere præsentabel og tryg forbindelse til MCH. De gør dog opmærksomme på, at der ikke er afsat penge til en opgradering af trinbrættet i det nuværende trafikforlig.

 

Ønske fra ejeren af Kaj Zartows vej om tidshorisont for planernes gennemførelse (XIII)

 • Forvaltningen kender på nuværende tidspunkt hverken tidshorisonten for 1. etape (TimeWorld, River of Time med mere) eller de efterfølgende etaper

 

Bemærkninger fra Energinet.dk – Team 3. partner, Herning Vand og Energi Midt om placering af ledninger og parkeringspladser (I, III, VI og VII)

 • Forvaltningen vurderer, at de ledninger, bemærkningerne handler om, ikke vil give problemer i forhold til lokalplanens muligheder for byggeri og anlæg.
 • Tinglyste kabeltracéer skal ikke fremgå særskilt af lokalplanen. Det fremgår desuden af lokalplanens redegørelse, at der er mange andre ledninger i områder, og at de skal respekteres eller flyttes ved nyt byggeri.
 • Parkeringspladser vil blive anlagt som beskrevet i lokalplanen og VVM-redegørelsen for at tage hensyn til grundvandet.

 

Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen og Værnsfælles Forsvarskommando om militær luftfart (II og V)

 • De har ingen bemærkninger, da de vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke dem.

 

Reservation til byggeri af hal til sports- og kulturformål vest for Vardevej

Det er planen, at TimeWorld skal placeres i den nuværende runde hal B i den nordlige del af MCH-området. Hal B fungerer blandet andet som hjemmebane for håndboldholdet HC Midtjylland. Da Byplanudvalget i december 2013 godkendte masterplanen for MCH som grundlag for en ny lokalplan besluttede de derfor, at der skulle reserveres areal til en ny hal vest for Vardevej. I forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede Herning Byråd, at der skal opføres en ny hal til blandt andet håndbold ved Sporscenter Herning. Forvaltningen indstiller derfor, at reservationen af 10.000 m² til en hal vest for Vardevej lokalplan udgår ved den endelige vedtagelse. Hvis reservationen udgår, vil der stadig være mulighed for at opføre en hal, men byggeretten vil også kunne bruges til andre projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanens § 4 stk. 7 ændres fra:
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 6 meter som vist på kortbilag 2.
til
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 5 meter som vist på kortbilag 2.

 

at lokalplanens § 6 stk. 12 ændres fra:
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 6,5 meter:
til
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 3,5 meter.

 

at lokalplanens § 6 stk. 4 ændres fra:
...
Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m². Heraf er 10.000 m² reserveret til at opføre halbyggeri til sports- og kulturformål…
til
… Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m²…

 

at de statslige vejarealer udgår af lokalplanens område, så lokalplanområdet afgrænses som vist på det vedhæftede kortbilag.

 

at der sidst i lokalplanens redegørelse, afsnit 1.6 ”Lokalplanens forhold til anden planlægning” tilføjes følgende afsnit om tinglyst vejadgang:
Tinglyst vejadgang
Der er inden for lokalplanens delområde Vb og VI mellem Kaj Zartows Vej og Messemotorvejen tinglyst vejadgang til både Vejdirektoratets og Herning Vands regnvandsbassiner ved motorvejen. Uanset lokalplanens bestemmelser skal der ved anlæg af parkeringspladser, veje, stier og lignende fortsat være vejadgang med en bredde på minimum 5 meter. Vejadgangen skal anvendes til tilsyn og vedligehold af bassinerne”

 

at det tilføjes til lokalplanens redegørelse, under tilladelser fra andre myndigheder:”… Langs motorvejen er vejbyggelinjen 50 meter fra motorvejens midte, plus højde- og passagetillæg. Langs motorvejens ramper er vejbyggelinjen på 25 meter fra kørebanekanten.”

 

at det tilføjes til redegørelsens afsnit om jordforurening, at eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor samt oplagsplads.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjde, etageantal og anvendelse, og derfor udarbejdes dette tillæg.

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 14.E6 for Messecenter Herning til et nyt rammeområde 14.E11. Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6, vedr. bygningshøjde, etageantal og anvendelse, stemmer ikke overens med de eksisterende forhold i det nye rammeområde 14.E11. Derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for rammeområdet, som kan muliggøre udvidelse af eksisterende virksomheder i området.

 

For at give mulighed for at etablere miljøfølsomme funktioner som kontorerhverv, liberalt erhverv, håndværksprægede virksomheder samt virksomheder med behov for større oplagsplads og tekniske anlæg, udlægges nyt rammeområde 14.E11 til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1- 4.

 

Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om, at der ved lokalplanlægning skal ske zonering af virksomhedsklasser inden for rammeområdet for at hindre miljøkonflikter internt i området. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 45.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning, foreløbigt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor samt oplagsplads. Den nuværende planlægning giver ikke mulighed for denne udvidelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjde, etageantal og anvendelse, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning, omfatter et areal på ca. 96 ha beliggende i den sydlige del af Herning mellem et større erhvervsområde og Messecenter Herning. Lokalplanområdet består af et erhvervsområde med forskellige virksomheder, så som maskinbørs, bygge-, Speditør- og transportvirksomhed samt en betonvarefabrik.  

 

Det er lokalplanens formål at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv, og derfor udlægges området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4. Lokalplanen fastlægger en opdeling af området i to delområder for placering af de enkelte typer af virksomhedsklasser. I delområde I mod Mads Eg Damgårdsvej kan der etableres virksomheder i miljøklasse 1-4, og i delområde II langs Kærvej miljøklasse 3-4.  

 

Lokalplanen muliggør udvidelse af de eksisterende virksomheder, og har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger. Endvidere skal lokalplanen forebygge miljøkonflikter.

 

Lokalplanen skal sikre, at Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) kan udvide virksomheden med nye produktionshaller samt en flytning af eksisterende kranspor med tilhørende oplag af betonelementer. Kranspor og lagerplads flyttes til områdets nordlige del, således at virksomheden kan bygge produkstionshaller på den tidligere lagerplads. Flytning af kranspor og lagerplads betyder ligeledes, at disse funktioner flyttes længere væk fra offentlig vej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

  

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 3013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 hvad angår matrikel nr. 10ø Tjørring, Herning Jorder. Den overordnede hensigt er at justere rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt en ansøgning om mulighed for at opføre etageboligbyggeri på adressen Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Det ansøgte projekt er i strid med den gældende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan.

 

Lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejer af ejendommen Tjørring Hovedgade 42 har gennem Peder Jørgen Jeppesen ansøgt om mulighed for opførelse af et etagebyggeri til boliger på ejendommen.

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt det ansøgte med beslutningen: "Byplanudvalget ønsker at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt, således der kan bygges op til 3 etager, dog således at 3. etage mod Østerbyvej kun kan benyttes som tagterrasse.

 

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Østerbyvej i Tjørring i et område med primært åben/lav bebyggelse.

 

Projektet

Det ansøgte projekt omfatter 13 boliger. Bygherre har, efter principgodkendelsen, i en mail meddelt, at projektet udvides til at omfatte en p-kælder til 13 p-pladser. Endvidere ønsker bygherre at etablere 7 p-pladser på terræn i gården.

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 41.BL1. Rammen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, bebyggelse i op til 8,5 meter og maksimum 2 etager. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 41.BL1.2. Det principgodkendte projekt er ikke i overensstemmelse med de 2 nævnte planer, og derfor er der udarbejdet forslag til en tilføjelse til kommuneplanrammen og forslag til ny lokalplan.

 

Der er i den eksisterende lokalplan, fastlagt en byggelinje på 13 meter fra vejmidte. Denne byggelinie videreføres i det nye lokalplanforslag.

 

Kirkebyggelinie

Ejendommen ligger inden for Baunekirkens kirkebyggelinie. Det betyder at man ikke må bygge højere end 8,5 m. Det betyder endvidere at der ikke kan udstedes en byggetilladelse uden at der forinden er givet en dispensation fra kirkebyggelinien.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det principgodkendte byggeri med 13 boliger, er det maksimale hjørnegrunden kan rumme. Endvidere er vurderingen at det kan blive vanskeligt for bygherre at overholde kravet i lokalplanforslaget om begrønnet udeopholdsareal på 40 % af bebyggelsens etageareal. Udeopholdsarealet kan ikke være arealet mellem Tjørring Hovedgade og bebyggelsen på grund af byggelinien på 13 m fra vejmidte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 41.BL4.1 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring til foreløbig vedtagelse med den tilføjelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for udtagelse af rammeområde 39.T20 for vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at henlægge vindmølleområde T20 syd for Birk, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

 

Tillægget, som er nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde.

 

Rammeområde 39.T20, som er ca. 99 ha, er beliggende i det åbne land syd for Birk. Området afgrænses mod vest af et rekreativt område med mulighed for støjende vandaktiviteter som vandski. Mod nord afgrænses området af motorvejstracéet. Mod syd og øst ligger landbrugsjord. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsdrift.

 

 

Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte omådet til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Da rammeområde 39.T20 giver mulighed for opførelse af vindmøller (VVM-pligtigt anlæg), vil det betyde, at Herning Kommune er forpligtet til at lade udarbejde en VVM-redegørelse samt hurtigst muligt foreløbig vedtage plandokumenter til offentlig høring, når Herning Kommune modtager en anmeldelse om opførelse af vindmøller. Tillægget kan ikke afvente revisionen af Herning Kommuneplan 2013-2024, da Herning Kommune i princippet kan modtage en ansøgning om et vindmølleprojekt inden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til herning Kommuneplan 2013-2024 i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for blandet bolig og erhvervsområde i Fårbæk.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015.

 

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget, som er et veto fra Naturstyrelsen.

 

Byplanudvalget har på mødet 4. maj 2015 drøftet et forslag til ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 15. Byplanudvalget ønskede på baggrund heraf, en ny forhandling med Naturstyrelsen omkring bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen har forhandlet med Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet om bebyggelsesprocenten. Erhvervsstyrelsen fastholder bebyggelsesprocenten på 15.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 34 endelig vedtages med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udvider rammeområde 09.BL18 mod syd for at give mulighed for at en eksisterende virksomhed kan udvide sit areal.

Områdets anvendelse er i kommuneplanen udlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Virksomheder i miljøklasse 1 til 5, der kan placeres i området.

 

Der er indkommet én indsigelse fra Naturstyrelsen. Denne påpeger, at der i kommuneplantillægget ikke er beskrevet bygningsregulerende bestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler at der ved kommuneplantillægget endelige vedtagelse ændres følgende:

 

Kommuneplantillæg nr. 34 nuværende bestemmelser:

 

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen.

 

Bebyggelsesforhold

Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter skal søges fastholdt.

I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

 

De foreslåede ændringer i bestemmelserne fremgår af indstillingen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 34 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål. Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen. Særlige landskabelige og arkitektioniske kavaliteter søges fastholdt.

 

at Bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager.
Bebyggelsesprocent: Højest 30 for boligparceller. Højest 40 for erhvervsparceller. I den sydlige del af rammeområdet kun 15 for erhvervsparceller.
Bygningshøjde: Højest 8,5 m for boligbebyggelse. Højest 12 m forerhvervsbebyggelse.
I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget, som er et veto fra Naturstyrelsen.

 

Byplanudvalget har på mødet 4. maj 2015 drøftet et forslag til ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 15. Byplanudvalget ønskede en ny forhandling med Naturstyrelsen omkring bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen har Forhandlet med Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet om bebyggelsesprocenten. Erhvervsstyrelsen fastholder bebyggelsesprocenten på 15.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen endelig vedtages med en bebyggelsesprocent på 15.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-4.

Der kan opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 i 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Der kan desuden opføres teknisk anlæg på op til 12 meter over det naturlige terræn. Dermed gives der mulighed, for at et eksisterende anlæg kan udvides.

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Fårbækvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

For at området indgår i en helhed med det omkringliggende landskab stiller lokalplanen krav om beplantning. Der er eksisterende beplantning i området som skal bevares. Bag ved den eksisterende beplantning mod Fårbækvej er der mulighed for at der kan etableres støjvold.

Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden et år efter driften er ophørt. Lokalplanens bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er indkommet én indsigelse i form af veto til lokalplanforslaget fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen ønsker en nedsættelse af bebyggelsesprocenten fra 40% til 15% med henblik på at begrænse byvæksten i landzone.

Naturstyrelsen har ophævet vetoet under forudsætning af, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget med en maksimal bebyggelsesprocent på 15 inden for lokalplanens område.

  

På mødet den 4. maj 2015 har Byplanudvalget fået forelagt sagen med en bebyggelsesprocent på 15. Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten.

 

Byplanudvalget besluttede at der skulle være en ny forhandling med Naturstyrelsen da bebyggelsesprocenten på 15 ikke kunne accepteres.

 

Efter en dialog med Naturstyrelsen nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor der forelægges en bebyggelsesprocent på 30, har Erhvervsstyrelsen valgt at fastholde aftalen med en bebyggelsesprocent på 15.

 

Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten til 15, da der stadig vil være den ønskede mulighed for at udvikle virksomheden. Der er ca. 1600 m² eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Ved en bebyggelsesprocent på 15 kan der i alt opføres 4350 m² bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endelig vedtager lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk med følgende ændringer:

 

at § 7.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 15”

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri.

 

Planforslaget har været offentlig fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er indkommet én bemærkning til planforslaget. Bemærkningen giver anledning til at der beskrives i lokalplanens redegørelse at Herning Vand har tinglyste ledninger i området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01.OF2.1 giver mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri nordøst for det eksisterende Fritidscenter.

 

For at skabe en helhed i området er lokalplanen udarbejdet for et større område, som også omhandler skole og boldbaner. Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I udlægges til offentlige formål med skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner.

 

Bebyggelse kan opføres inden for delområde I. Inden for delområde II må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til idrætsformål.

 

Der er flere bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, samt bevaringsværdige læhegn rundt om de eksisterende boldbaner. De omkransende læhegn omkring boldbanerne bevares i lokalplanen. De indre læhegn kan dog fældes for at give plads til ændringer af boldbaner.

 

Der er registeret 188 p-pladser i området. De eksisterende parkeringspladser indgår i en sammenhæng så de er med til at sikre parkeringspladser til områdets brugere. Der udlægges øst for den nordlige del af Markedspladsen et areal til ekstra parkering.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af nye parkeringspladser, men fastholder de eksisterende parkeringspladser. Dette gøres ud fra en betragtning om at det er forskellige tidspunkter på dagen der er behov for parkering i området.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er i perioden indkommet en bemærkning til planforslaget.

 

Herning Vand ønsker at det beskrives i lokalplanen at de har tinglyst ledninger i området, som skal respekteres.

 

Det er forvaltningens vurdering at de tinglyste ledninger er respekteret i lokalplanen. Da servitutterne er tinglyste skal lokalplanen respektere servitutterne med mindre de aflyses i lokalplanen. Der er i lokalplanen ingen aflyste servitutter. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i lokalplanen. Det anbefales at ledningerne beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endelig vedtager lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen i Aulum

 

at det beskrives i lokalplanens redegørelse at Herning Vand har tinglyste ledninger i området

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at anvende ejendommen til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning, har været i offentlig høring.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Herning bymidte som en del af Dalgashus karréen.

 

Lokalplanens indhold

Med lokalplanforslag nr. 11.C3.5 ændres anvendelsen af ejendommen til, ud over eksisterende anvendelse til erhvervsformål, at omfatte boligformål i hele bebyggelsen.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. Der er kommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget med 6 underskrivere.

 

Indsigelsen er fra beboere i 4 lejligheder på 3. sal i naboejendommen Bryggergade 10. Indsigelsen er rettet imod bestemmelserne i §7.2 hvor det fremgår at bebyggelse i gården kan opføres i 3 etager med en højde på 14 m. Indsigerne påpeger, at den eksisterende bygning er ca. 10,5 m i højden. Indsigelsen begrundes med væsentlige indbliksgener til de pågældende lejligheder samt, at udsigten mod nord forsvinder. Indsigelsen er også rettet imod §7.4 hvor det fremgår, at bebyggelse kan opføres i skel. Indsigelsen er begrundet med, at det virker som om byggeriet vil komme endnu tættere på Bryggergade 10.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indbliksgenerne vil være mindre væsentlige på grund af en meget skarp vinkel set fra A, de boliger der er tættest på Bryggergade 10, og en rimelig afstand hvad angår de øvrige boliger - B. Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse der ligger tættere på skel end eksisterende bebyggelse.

 

I øvrigt mener forvaltningen, at gener ved indblik, og udsigt der forsvinder, er forventelige følger af at bo i en større by.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse af udvidelse af Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ved Halkjærvej i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger.

 

Udvidelsen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Administrationen anbefaler dette.

Sagsfremstilling

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har behov for at udvide varmeproduktionen. I den forbindelse har værket ønske om at udnytte restarealet ved solvarmeanlægget til opførelse af et biomasseanlæg. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Figur 1 Forventet lokalplanområde 

 

Lokalplan nr. 84.T1.1 for solvarmeanlægget fra 2011 giver ikke mulighed for opførsel af biomasse kedel. Der kan inden for lokaplanens bestemmelser kun gives tilladelse til solvarmeanlæg. Projektet kan realiseres ved udarbejdelse af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at en ny lokalplan vil rumme muligheden for udflytning af en del af varmeværket, så der ikke senere bliver behov for at forny plangrundlaget på baggrund af fx nye lovkrav over for varmeværket og dets anvendelse af fossile og vedvarende energi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for biomasse kedel og varmeværk ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-8-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse for ny lokalplan på Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et forslag for nyt boligprojekt på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

 

Området er ikke lokalplanlagt, da det indtil fornyelig var del af parken omkring Herning Museum og Frilandsmuseet. I forbindelse med Herning Museum fraflytning er den sydlige del af parken solgt fra.

 

Arealet, der ønskes lokalplanlagt, er i Herning Kommuneplan 2013-2024 udlagt til offentlige formål, herunder museer og park, i rammeområde nr. 14.OF2. For at gennemfører boligprojektet skal der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen samt et forslag til ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Historik

På Byplanudvalgets møde 27. august 2012 (pkt. 125), behandlede udvalget et forslag til principgodkendelse til byfornyelse for hele Museumsgrunden. Anledningen var dengang, at Herning Museum ønskede at finansierer flytning ved salg af grunden (bilag 3).

  

Gældende plangrundlag

Området ligger inden for kommuneplanramme 14.OF2 – Offentligt område ved Herning Museum.

Området skal fortsat anvendes til museer og park. Parken tænkes udvidet med arealet bag fotomuseet, og skal fortsat virke som et slags frilandsmuseum. Kommuneatlasset for Herning beskriver en række karakteristiske landskabs-, by- og bygningstræk, der skal have særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet. Bebyggelse med høj bevaringsværdi i henhold til kommuneatlasset samt anden bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer bør bevares.

 

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m.
 • Værdifuld beplantning i parken og omkring museet bør bevares.

 

 Projektforslaget (bilag 1 og 2)

Det fremsendte projektforslag indeholder 2 dele. En rækkehusbebyggelse med 7 boliger i 1 etage samt 6 ”blokke” hvoraf 2 er i 2 etager og 4 er i 3 etager med tilbagetrukket penthouse på 3 etage og bebyggelsesprocent på 40.

 

Området gennemskæres af 2 væsentlige hovedledninger fra Herning Vand, som begge er forbundet med betragtelige omkostninger at flytte. Det betyder, at projektforslaget er bearbejdet, så det ikke bliver nødvendigt at flytte på ledningerne. Ledningerne er markeret som rød prikket linje på tegningsmaterialet.

  

Vurdering

Museumsgrunden er del af Hernings grønne bystruktur som indeholder særlig værdifuldt beplantning samt er del af det særlige værdifulde kulturmiljø i Herning. Frilandsmueet bliver liggende som del af området og bør bevares i et åbent grønt miljø, hvor nye bebyggelser bør tilpasse sig områdets særlige karakter.

 

Museets hovedbygning er fra 1909 og SAVE-vurderet med en bevaringsværdi på 2 (høj bevaringsvædi). Side- og tilbygningerne er opført efter 1940 og derfor ikke SAVE-vurderet, men en umiddelbar vurdering af sidebygningerne, foretaget af planafdelingens bevaringsansvarlige er, at sidebygningen mod øst vil kunne blive vurderet til bevaringsværdi 5, muligvis højere. Fotomuseet er opført i 1927 og registreret med en bevaringsværdi på 3 (høj bevaringsværdi).

 

Det er derfor planafdelingens vurdering, at ny bebyggelse skal indpasses i den kontekst, og være af en høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen skal tilpasse sig det omgivende landskab, i dette tilfælde den grønne park og placeres med respekt for den bevaringsværdige beplantning.

 

I 2012 i forbindelse med den første principgodkendelse for Museumsgrunden blev der udarbejdet en vurdering af områdets træer af Natur og Grønne områder, Herning Kommune. Træerne er vurderet som A, B og C, hvor A er træer, som skal bevares, og C er træer, der kan fældes (bilag 3). Der er lagt vægt på at bevare sunde, velproportionerede træer samt træer i skel mod øst og vest. De store træer giver området karakter, mens træerne mod naboskel afgrænser området.

 

I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag skal der ske en udtynding i beplantningen, dog uden at karakteren af området som grønt åndehul går tabt. Det anbefales derfor, at Natur og Grønne Områder gennemgår beplantningen og udpeger det der kan fjernes samt at de tilbageblivende træer bliver beskåret, så det giver området den nødvendige luft for at fremstå som et område med åbenhed og kvalitet.

 

Endvidere anbefales det at der etableres en offentligt sti fra Trøstrupsgade til Museumsgade, så Frilandsmuseet bliver en større del af nærområdet.

 

Planafdelingens skitseringsforslag (bilag 4)

Det bør vurderes om rækkehusbebyggelse ved en tilbagetrækning ind på grunden ikke bør etableres i 2 etager samtidig med at garage/carport indpasses i bebyggelsen, så der ikke bruges mere udenomsareal end nødvendigt, så den grønne karakter af området kan bevares. Skitseringsforslaget indeholder 6-7 boliger i rækkehusbebyggelsen.

 

Punkthusbebyggelsen på den sydøstlige del af grunden bør placeres med større hensyntagen til konteksten samtidig med, at der tilføres et åbent parkeringdæk som er halvt nedgravet i terræn, så der er kig til det grønne. Dette vil sikre at bilerne kan parkeres under punkthusbebyggelsen og dermed kan en større del af den grønne struktur bevares. Antallet af lejligheder i punkthus-bebyggelsen kan varieres i både størrelse og antal (fra 16-24 stk. alt efter om der bygges i 2 eller 3 etager), og med bebyggelsesprocent på 52%

 

Planafdelingens skitseringsforslag fastholder både en høj udnyttelse af grunden samtidig med at det tager hensyn til den kontekst som bebyggelsen indplaceres i. Parken bevares i stor udstrækning og gennem en yderlig bearbejdning kan Frilandsmuseet bliver et attraktivt åndehul for nærområdet.

 

Det anbefales at bebyggelsesprocenten fastsættes af det endelige forslag, men at området disponeres som vist i skitseringsforslaget. Dermed skabes der er et interessant og eksklusiv boligområder. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives en principgodkendelse til, at der kan etableres boliger på den sydlige del museumsområdet, forudsat at området fortsat bevares som et offentligt tilgængeligt, åbent, grønt område, samt at bebyggelsen tager hensyn til de udpegede, bevaringsværdige træer og sammenhængende bevaringsværdig beplantning.

 

at der bliver udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan for et nyt boligprojekt på Museumsgrunden med adgang fra Trøstrupsgade som tager udgangspunkt til planafdelingens skitseringsforslag.

Beslutning

Tiltrådt idet, der tages afsæt i ansøgers skitse for området, samtidigt med at det præciseres, at der skal etableres stiforbindelse fra Trøstrupsgade igennem området til Museumsgade.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P00-2-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Principgodkendelse af rækkehusbebyggelse på Klokkebakken 20 i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af 16 rækkehuse på Klokkebakken 20 i Gjellerup. Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme 32.B2 og byplanvedtægt nr. 26. En imødekommelse af det ansøgte projekt vil derfor kræve udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt lokalplan.

 

Det indstilles hermed, at Byplanudvalget tager stilling til, om det ansøgte projekt om rækkehusbebyggelse kan principgodkendes, og der i så fald skal igangsættes ny planlægning for området, samt at Byplanudvalget tager stilling til, om der kan udstykkes til parcelhusgrunde, såfremt det ansøgte projekt om rækkehusbebyggelse ikke principgodkendes.

Sagsfremstilling

Arkitec har på vegne af ejer af Klokkebakken 20 ansøgt om mulighed for opførelse af 16 boliger som rækkehusbebyggelse på ejendommen. Det ansøgte projekt er vedlagt i Bilag 1.

 

 

Ejendommen er beliggende i den vestlige ende af Gjellerup, midt i et større boligkvarter med primært åben/lav bebyggelse. Ejendommen udgør matrikel nr. 8aa, Gjellerup-Lund By, Gjellerup, der har et areal på omkring 5000 m2. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen består af en større villa fra 1966, der er givet en nedrivningstilladelse i oktober 2014. Nedrivningen er meldt påbegyndt.

 

Det ansøgte projekt ønskes opført som rækkehusbebyggelse i to rækker i to plan, hvor hver bolig svarer til ca. 120 m2. Det ansøgte projekt har en bebyggelsesprocent på ca. 38. Der er skitseret friarealer på arealet syd for hver række, samt indkørsel og parkeringsareal på nordsiden af rækkehusbebyggelsen. Ansøgningen er vedhæftet i Bilag 1.

 

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 32.B2

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 32.B2, der fastlægger området til boligformål. Der kan bygges en blanding af lave boliger, åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Rammen giver desuden mulighed for at plante langs veje, stier og friarealer. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 35, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Der må højest etableres to boliger pr. parcel. Der skal etableres minimum en parkeringsplads pr. bolig samt opholdsarealer svarende til minimum 100 % af boligetagearealet.

 

Byplanvedtægt nr. 26

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 26 for del af Gjellerup-Kirkeby-området, der har til formål at fastlægge området hovedsageligt til boligområde. Af vedtægtskortet til byplanvedtægten fremgår det at ejendommen er omfattet af delområde I1, der ikke er detailplanlagt, men giver mulighed for åben/lav boligbebyggelse.

 

 

Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt kan ikke realiseres inden for det eksisterende plangrundlag. Det vurderes, at der maksimalt kan etableres 14 boliger på ejendommen, hvis kommuneplanens krav om en bebyggelsesprocent på 35 skal overholdes. Alternativt skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som tillader en bebyggelsesprocent på 40.

 

Kommuneplanrammens bestemmelse om, at der højest må etableres to boliger pr. parcel, kan kun overholdes ved at udstykke grunden i mindre parceller. Såfremt arealet udstykkes til parcelhusgrunde (åben/lav), kan dette gøres inden for det eksisterende plangrundlag. Det vurderes, at arealet vil kunne rumme 6-7 parcelhusgrunde a ca. 700 m2.

 

Derudover fastlægger byplanvedtægten at boligbebyggelsen skal opføres som åben/lav, selvom den ikke er nærmere detailplanlagt. Rækkehusbebyggelse klassificeres som tæt/lav bebyggelse, hvorfor imødekommelsen af det ansøgte projekt vil kræve udarbejdelse af en lokalplan for området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt på en fin og sympatisk måde spiller sammen med ejendommens terræn. Rækkehusbebyggelsens materialer og deres sammenhæng til ejendommens eksisterende beplantning fremgår dog ikke af ansøgningen, og forvaltningen kan derfor ikke vurdere projektets arkitektur og helhed.

 

Forvaltningen vurderer, at en rækkehusbebyggelse vil ændre områdets karakter markant, og ikke harmonere med områdets øvrige bebyggelse, der er kendetegnet af større enkeltstående villaer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om det ansøgte projekt om rækkehusbebyggelse kan principgodkendes, og der i så fald skal igangsættes ny planlægning for området

 

Beslutning

Byplanudvalget kan ikke principgodkende et lokalplanforslag med rækkehuse, men ønsker i stedet at der arbejdes videre med udstykningsløsning i henhold til den gældende byplanvedtægt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-6-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Omdannelse af Hotel Lynggården i Lind til boliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har modtaget ansøgning om omdannelse af Hotel Lynggården til boliger, se bilag. Hotellet er beliggende i et eksisterende erhvervsområde på kanten til et boligområde mod syd.

 

Adminstrationen kan ikke anbefale en ændring af anvendelsen til boliger af hensyn til eksisterende virksomheder i området.

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at omdanne eksisterende Hotel Lynggården til mindre lejeboliger på samme måde som med det gamle Lind Plejehjem. Hotellet er beliggende i et erhvervsområde, rød markering.

 

 

Området syd for Nr. Lindvej er boliger. I september 2012 blev lokalplan 61.E3.1 vedtaget, blå stiplet linje, med det formål at sikre de eksisterende virksomheder inden for lokalplan 61.E3.1 afgrænsning. Sydlige del af denne lokalplanplan er udpeget til ikke genegivende erhverv, som buffer mellem den egentlige industri mod nord og boligerne mod syd. Mulighed for boliger og hotel blev ikke medtaget i lokalplanen, da den blev vedtaget i 2012.

 

En ændring af hotellet til boliger vil betyde fornyede skærpde krav til de eksisterende virksomheder i området. Afdelingen Miljø og Klima oplyser, at der allerede er virksomheder i området som kan have problemer med at overholde støjkravene til nærmeste støjfølsomme anvendelse, men at det på nuværende tidspunkt ikke er et større problem, da det er tale om eksisterende forhold.

 

Administrationen anbefaler, at nuværende lokalplan ikke ændres, da lokalplanen med det sydlige delområde, hvor hotellet ligger, som buffer er med til at sikre, at virksomhederne nord for Nr. Lindvej kan overholde støjkrav til boligerne mod syd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget afviser igangsætning af ny lokalplan, som muliggør omdannelse af Hotel Lynggården til boliger.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-473-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Etablering af altaner på Fonnesbechsgade 13A

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Sussi Munch Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af altaner på Fonnesbechsgade 13A i Herning. Det ansøgte projekt er vurderet af forvaltningen jf. lokalplan 11.E2.2, som ikke kan godkende projektet. Forvaltningen har været i dialog med ansøger med henblik på at finde en løsning, der både ville passe til ejendommen samt ansøgers behov. Da der ikke kunne opnås enighed mellem forvaltningen og ansøger, har ansøger fået afslag på det ansøgte projekt.

 

Efter ønske fra ansøger fremsender forvaltningen hermed ansøgningen til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 17. juni 2015 modtaget en ansøgning om opsætning af altaner på ejendommen Fonnesbechsgade 13A i Herning.

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Grønnegade og Fonnesbechsgade i Herning. Ejendommen udgør matrikel nr. 455, Herning Bygrunde. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er registreret som bevaringsværdig i Herning Kommuneatlas med bevaringsværdi 4. Forvaltningen har besigtiget ejendommen den 10. september 2015 og vurderer, at ejendommen fortsat har bevaringsværdi 4.

 

 

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 11.E2

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 11.E2, der langs Fonnesbechsgade giver mulighed for at stueetagen anvendes til mindre butikker, restaurationer, forlystelsesetablissementer, mindre kontorer og liberale erhvervsvirksomheder o. lign. samt boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger. Desuden fremgår det af kommuneplanrammen, at bebyggelsen mod Grønnegade og Fonnesbechsgade i princippet skal fremstå som en sluttet bebyggelse og skal udformes som byhuse i harmoni med den øvrige bebyggelse samt at ny bebyggelse med hensyn til materialer, proportioner (etageantal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.

 

Lokalplan 11.E2.2

Ejendommen er omfattet af lokalplan 11.E2.2. Lokalplanen skal blandt andet sikre opnåelse af et helstøbt gadebillede og et tilfredsstillende arkitektonisk udtryk og kvalitet. Ejendommen er omfattet af lokalplanens delområde IV. Der er i lokalplanen fastlagt, at facadebebyggelse langs Fonnesbechsgade og Grønnegade skal opføres som sluttet bebyggelse i gadeskel (§7.20), at bebyggelse mod Grønnegade og Fonnesbechsgade skal udformes som byhuse i harmoni med den øvrige bebyggelse (§8.2) samt at Byrådet skal godkende facadeudformning i hvert enkelt tilfælde (§8.3).

  

Projektet

Det ansøgte projekt består af: to fotos, der viser ejendommens facade mod nord, vest og syd, et foto, der viser altanløsningen på tilbygningen langs Grønnegade, to 3D skitser af det ansøgte projekt, en situationsplan samt ansøgers begrundelse for valg af altanløsning. Ovennævnte dokumenter er vedlagt som Bilag 1.

 

Det ansøgte projekt omfatter etablering af 2 altaner på den sydvendte facade på Fonnesbechsgade 13A i Herning. Af ansøgningen fremgår det, at altanerne går henover indkørslen til ejendommens parkeringsareal samt, at der er sikret plads nok under den første altan til at en stor varevogn kan køre ind ad indkørslen uden problemer. Det fremgår desuden, at altanerne påtænkes opført i stål med en glasplade som værn og med træbelægning. Ifølge det fremsendte tegningsmateriale måler hver altan næsten 16 m2.

 

 

Af ansøgers begrundelse for valg af altanløsning fremgår det, at formålet med ansøgningen er at øge lejlighedernes funktionsværdi med direkte adgang til lys/sol fra syd og vest. Etablering af altaner vil ligeledes opdatere ejendommen, så den svarer til tidens krav og dermed beboernes ønsker til direkte udeopholdsareal. Ansøger vurderer, at en påhængt altan ikke er en teknisk mulig løsning. Ansøger er kun interesseret i begge altaner samtidig.

 

 

Forvaltningens vurdering

Jf. lokalplan 11.E2.2 §8 skal byrådet godkende facadeudformning. Forvaltningen har derfor foretaget en vurdering af altanernes udformning i forhold til den eksisterende facade og bygningens arkitektur. Ejendommen er et fint eksempel på en klassisk, historicistisk bygning fra 1910. Den ligger markant og synligt i gadebilledet, og altanerne bør derfor i høj grad tilpasses det oprindelige arkitektoniske udtryk. Ejendommens primære facader ligger mod vest og nord og markerer hjørnet mellem Grønnegade og Fonnesbechsgade, hvilket også fremgår af udsmykningens detaljeringsgrad. Ejendommens sydlige facade vender ud til den primære adgangsvej til bygningen, og er også en væsentlig del af gadebilledet, når man ankommer fra syd.

 

I dialogen med ansøger har Herning Kommune anbefalet en løsning, som vil være i tråd med ejendommens stil. Forvaltningen anbefaler, at eventuelle altaner etableres som franske altaner. Dog kan forvaltningen forsvare en regulær altan til 1. sal, såfremt den udføres som en påhængt altan med smalle balustre, og har en størrelse på maksimalt 2 m2 med en dybde på ca. 1,2 meter, som er standarddybden for de fleste altaner på ældre lejlighedskomplekser. For at opnå det bedste arkitektoniske udtryk skal eventuel altan på 1. sal placeres ud fra facadens markering af etagedækket. På grund af bygningens tagform og gesims vil forvaltningen ikke anbefale en regulær altan på 2. sal. Da der til ejendommen allerede er tilstrækkeligt med friareal til boligerne, er etablering af altaner ikke et lovmæssigt krav.

 

Det ansøgte projekt vurderes at mindske bevaringsværdien, da især den arkitektoniske værdi og originaliteten vil blive vurderet lavere.

 

Forvaltningen vurderer også, at det ansøgte projekt vil være i strid med den gældende planlægnings intention om en sluttet bebyggelse langs Fonnesbechsgade.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund ovennævnte, at det ansøgte projekt ikke kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler afslag på ansøgning om etablering af altaner

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Handlingsplan for Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med budget 2015 har Byrådet besluttet, at der fra 2016 skal gennemføres forskønnelse af indfaldsvejene til Herning. Der er i 2016 afsat 3.044.000 kr. til projektet.

 

På mødet den 10. august 2015 godkendte Byplanudvalget ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Der er udarbejdet en handlingsplan for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget godkender handlingsplanen og prioriter anlægsprojekter for 2016. Handlingsplanen er vedlagt som bilag. Anlægsprojekter for 2016 er beskrevet på side 4 i handlingsplanen.

 

Desuden indstiller forvaltningen at anlægsbevilling for 2016 frigives.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har i sit politiske arbejdsgrundlag for perioden 2014 – 2017 ønsket at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Byrådet har herefter afsat 3.044.000 kr. til anlæg i 2016. Der er derfor udarbejdet en strategi og en handlingsplan for ”Smukke indfaldsveje”. Strategien og handlingsplanen er udarbejdet som et samarbejde mellem de fagområder, der varetager opgaverne omkring planlægning, anlæg og drift af vejarealer, rundkørsler og indfaldsveje til Herning.

 

I handlingsplanen er der udarbejdet planer for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”. Handlingsplanen peger på flere anlægsprojekter end de 3.044.000 kr. der er afsat til anlæg i 2016. Byplanudvalget bedes tage stilling til om det er de rigtige projekter der er udpeget til anlæg i 2016.

Der foreslås i handlingsplanen 23 anlægsprojekter for et samlet beløb på 9.694.000 kr. Forvaltningen foreslår 14 projekter i 2016.

 

Der er i handlingsplanen arbejdet med virkemidlerne, beplantning, facader og arkitektur, skiltning, kunst og udsmykning samt belysning som, er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

Mange af projekterne er ikke skitseret men blot udpeget som projekter. Efter en endelig udpegning af projekter, vil de blive skitseret og konkretiseret efterhånden.

 

Der er enkelte projekter, der ikke er anlægsprojekter f.eks. revision af Byens ansigt i forhold til de erhvervsdrivendes skiltning og udstilling langs indfaldsvejene. Et andet projekt er kunst langs byens veje. Hvordan kan indfaldsvejene vise Herning som en moderne kunstby? Kunsten skal iscenesættes, så den understøtter Hernings identitet som en by, der viser mod, muligheder og sammenhold.

 

Der skal være mulighed for at udsmykke byen ved f.eks. events. Der kan f.eks. placeres flag og bannere ved MCH, Dronningens Boulevard og ved byens nordlige ankomster, Viborgvej og Holstebrovej. Det kan yderligere overvejes om man kan markere særlige events ved andre virkemidler eller tiltag.

 

Byggeri og arkitektur er et virkemiddel, der markerer byen. Der er markeret flere steder, hvor det er et konkret byggeri, der skal byde velkommen og fortælle, at man er ankommet til Herning.

 

Beplantning er en stor del af projektet. Det er et virkemiddel, som kan binde byen sammen og skabe identitet og variation. Her tænkes en beplantning, som viser, at vi tør noget i Herning, at man godt må undres og få en oplevelse på byens veje. Beplantningen ved ankomsten skal skabe blikfang.

Nogle steder er der foreslåede midler til udtyndning af beplantning. Dette gøres for at skabe kig til bygninger og landskaber.

 

Der er flere steder foreslået belysningsprojekter med effektbelysning. F.eks. ved MCH, hvor der er mange gæster der ankommer når det er mørkt.

 

Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

På investeringsoversigten er der afsat 3.044.000 kr. i 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender handlingsplanen og prioriterer anlægsprojekter for 2016.

 

at der meddeles anlægsbevilling på 3.044.000 kr. til serviceområde 09. Trafik, sted nr. 223061.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3.044.000 kr. i 2016 på sammen sted nr.

Beslutning

Handlingsplan godkendt, og de forslåede projekter tilrettes – ud fra uændret samlet anlægsøkonomi – således, at

Pkt. 7 reduceres med kr. 100.000

Pkt. 16 udgår

Pkt. 22 og 23 udgår og gennemføres i forbindelse med projektet om forskønneles af forstæderne.

Pkt. 12 og 13 indføjes med tilsammen kr. 500.000

Pkt. 17 indgår med kr. 250.000

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-108-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Skovvænget 19, 6933 Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er indkommet en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning på Skovvænget 19, Kibæk.

Bygningen er vurderet til at have en bevaringsværdi på 5 (middel).

 

Det skal besluttes, om bygningen kan tillades nedrevet.

 

Sagsfremstilling

 

 

Bygningen anvendes som præstebolig med tilhørende kontor, men bygningen er utidssvarende og uøkonomisk at ombygge og renovere.

Bygningen indeholder ikke toiletfaciliteter i forbindelse med det offentligt tilgængelige kontor, og der er kun adgang via en stentrappe. Bygningen opfylder derfor ikke kravene til niveaufri adgang i offentlige bygninger.

 

Bygningen er opført i 1894 og ombygget i 1973, men fremstår ret original med de oprindelige vindueshuller, tagform og –udhæng og med fine detaljer i murværket, der er karakteristisk fra denne stilperiode (Aalborgs stilblade – den historicistiske villa). Huset er en forenklet udgave af den historicistiske stilart. Udestuen på husets bagside, de 9 tagvinduer samt vinduer og døre er ikke i tråd med husets oprindelige udtryk. Samlet set fremstår huset i fin stand.

 

Forvaltningen har foretaget en vurdering af bygningens bevaringsværdi ud fra de fremsendte billeder. Bygningen er ikke besigtiget.

Bygningen vurderes til at have en middel bevaringsværdi på 5.

 

Bygningen ønskes erstattet af en ny præstebolig på ca. 180 m² og med 40 m² kontorfaciliteter af tidssvarende standard. Der er endnu ikke fremsendt et konkret projekt.

 

Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger og der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om bygningen kan tillades nedrevet.

Beslutning

Byplanudvalget godkender nedrivningen

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-581-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 10, Herning. Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Til orientering foreligger Statsforvaltningens afgørelse på forvaltningens anerkendelse af en ansøgning om byggetilladelse på ejendomme Nørre Alle 10, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen tages til efterretning/orientering, og henviser til, at bygherre efterfølgende har sendt en helt ny ansøgning ind.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse, at sagen hjemsendes til fornyet behandling i kommunen, idet Statsforvaltningen mener, at kommunen skal anerkende det skitsemateriale forslag IV, som blev indsendt til forvaltningen i forbindelse med afklaring af nogle dispensationsforhold., og dermed som en reel ansøgning om byggetilladelse.

 

Dermed vil ejeren være berettiget til at få sagen behandlet, hvis det ønskes, uanset at der i den mellemliggende periode er udarbejdet og vedtaget en lokalplan for området.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, om bygherren ønsker at gøre krav på at få ansøgningen behandlet.

 

Det kan oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget senest på mødet 11. maj 2015, har behandlet en ny principgodkendelse og dispensationsforhold til et helt nyt projekt på samme ejendom. Dette projekt afviger væsentligt fra forslag IV, og overholder samtidig lokalplanen.

 

Ansøger har tidligere angivet krav på erstatning overfor kommunens behandling med henvisning til afledte udgifter til rådgivere mm. i forbindelse med flere omprojekteringer, herunder skitseforslag I, II, III og IV.

 

Erstatningsstørrelsen er ikke gjort endelig gældende, og forvaltningen afventer dette.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 10. august 2015, pkt. 156:

at Statsforvaltningens afgørelse tages til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2015, pkt. 156:

Sagen taget til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Statsforvaltningens afgørelse tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-3-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Godkendelse af høringssvar i forbindelse med ny vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har sendt et debatoplæg i høring i forbindelse med udarbejdelsen af en ny vindmølleplan, som opridser en række nye kriterier for den kommende vindmølleplanlægning i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen indstiller at høringssvar til Ikast-Brande Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune har sendt et debatoplæg i høring i forbindelse med udarbejdelsen af en ny vindmølleplan. Debatoplægget er vedlagt i Bilag 1

 

Debatoplægget er udarbejdet som led i den indledende debatfase for vindmølleplanen, hvorfor det ikke er muligt at gøre indsigelse til vindmølleplanen, men kun at komme med ideer og forslag her til.  

 

Debatoplægget er i høring i perioden den 23. september til og med den 21. oktober 2015. Forvaltningen har kontaktet Ikast-Brande Kommune og aftalt at høringssvaret fremsendes umiddelbart efter behandlingen i Byplanudvalget.

 

Principperne i Ikast-Brandes nye vindmølleplan

Byrådet i Ikast-Brande har valgt en ny model for vindmølleplanlægningen, som fastlægger en række nye kriterier for vindmølleplanlægningen i kommunen. Målet er at give vindmølleproducenter mulighed for at afprøve, optimere og demonstrere vindmøller tæt på virksomhedernes udviklingsenheder.

 

Nye kriterier for opstilling af vindmøller er:

-       Der vil kun blive udlagt vindmølleområder der kan rumme mindst fem vindmøller med en totalhøjde på minimum 150 meter eller derover.  
Såfremt et vindmølleområde bliver anvendt til test af vindmøller over 150 meter, er der mulighed for at rejse færre end fem vindmøller.

-       Vindmølleområder med plads til færre end 5 vindmøller, vil kun blive fastholdt i planlægningen, hvis områderne bliver anvendt til test af vindmøller.

-       Kommunen opdeles i neutral- og negativzoner, med det formål at give projektudviklere et hurtigt overblik over, hvor i kommunen man kan forvente at byrådet vil fremme vindmølleprojekter.

 

På baggrund af de ovenstående kriterier lægges der op til, at der udtages ni vindmølleområder af vindmølleplanen. Der lægges op til at der kan udlægges tre nye vindmølleområder.

 

 

 

Oversigtskort der viser vindmølleområderne i Ikast-Brande Kommune.

 

Udkast til høringssvar

Det er forvaltningens vurdering, at vindmøller med en totalhøjde over 150 meter muligvis vil kunne påvirke ind i Herning Kommune. Dette vil afhænge af vindmølleprojektets beliggenhed og vindmøllernes højde.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Ikast-Brande Kommune, som er vedlagt i bilag 2. I høringssvaret lægges op til at Herning Kommune fortsat skal inddrages i konstruktiv dialog i forbindelse med vindmølleplanlægningen. 

 

Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget godkender det udarbejdede udkast til høringssvar, så det kan fremsendes til Ikast-Brande Kommune som aftalt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender høringssvar til Ikast-Brande Kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2015 og det forventede regnskab for 2015.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 og 09 holder det forventede regnskab for 2015 sig indenfor budgetrammen,
 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug 2015 på 11,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2015 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september 2015 fremgår af tabellen:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 30.09.2015. Det forventede mindreforbrug er på 124.000 kr. Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september 2015 fremgår nedenfor:

 

 

 

Det fremgår af tabellen, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede anlægsregnskab for 2015. Mindreforbruget er på godt 11,7 mio. kr.

Det forventede forholdsvis store mindreforbrug skyldes i hovedsagen udskydelser og forskydninger angående flerårige projekter.

Når de forventede overførsler fra 2015 til 2016 er større end afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget har det primært baggrund i et merforbrug på stednr. 223078 - Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape, der forventes regnskabsafsluttet i 2015. Der afventes dog først overførsel af midler fra Vejafdelingen til nedsættelse af merforbruget på 223078.

Specifikation vedrørende de enkelte projekter fremgår af bilag vedlagt sagen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november og i Byrådet den 17. november 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Byplanudvalgets mødedatoer i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer i 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2016.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere, og er så vidt muligt sammenfaldende med KFU's mødedatoer.  

 

Januar

25.                  

Februar

29.                  

Marts

14.          Temamøde      

April

04 og 26..          

Maj

23.

Juni

20

August

15.

September

12.      

Oktober

24.

November

21.

December

19.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Masterplan

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Principgodkendelse om ændret anvendelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl