Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. januar 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Joan Berentzen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi har været fremlagt til offentlig høring i perioden 21. oktober til 16. december. Der er indkommet i alt 19 forslag og bemærkninger. Forslaget fremsendes nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2015 offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Lokal Agenda 21.

 

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan.I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsenaf den kommende kommuneplan 2017-2028. Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

 

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 gives således startskuddet til igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen med udgangspunkt i de visioner og rammer, der udstikkes i strategien.

 

Erhvervsstyrelsen har i december 2015 udmeldt statslige interesser for kommuneplanlægning 2017. Oversigten med de statslige interesser oplister de gældende krav - både i forhold til kommuneplanrevisionen i 2017 og den løbende kommunale planlægning.

 

På baggrund af et regeringsudspil arbejdes der pt. med ændringer af planloven. Eventuelle ændringer forventes vedtaget inden sommerferien 2016. Eventuelle ændringer af planloven vil derfor skulle indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

 

Der er indkommet følgende forslag og bemærkninger til forslaget til Planstrategi 2015:

1.  Inddragelse af areal til boliger, Hammerum Hovedgade 8.

2.  Udstykning af Stensbjergvej 33 i Lind i tre grunde.(Efter offentlighedsfasens udløb er forslaget suppleret med et nyt forslag, 2a).

3.  Areal til boliger på areal, der i dag er udlagt til camping i Sunds.

4.  Areal til boliger, matr. nr. 4d, Ørskov By, Snejbjerg, ved Langvadbjerg.

5.  Areal til sommerhuse og kolonihaver i Skarrild.

6.  Vindmølleprojekt ved Ørnhoved / Herning-Holstebro motorvejen.

7.  Vindmølleprojekt ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen.

8.  Vindmølleprojekt øst for Sinding.

9.  Vindmøller ved Varhede, Aulum.

10.Vindmøller Bjørnkærvej 13, Haderup

11. Vindmølleområder specifikt til fjernvarmeproduktion.

12. Vindmølleprojekt ved Nybro.

13. Ændring af bolig/golfområde til boligområde i Snejbjerg.

14. Forslag fra Haderup Borgerforening.

15. Forslag om ændring af bebyggelsesprocent i rammeområde 31.B1 i Hammerum.

16. Vejdirektoratet.

17. Energistyrelsen henleder opmærksomheden på radiobølger i forbindelse med planlægning for vindmøller.

18. Vindmølleområde ved Fonvad.

19. Boligområde vest for Tjørring.

 

I Bilag 1 findes et resume af indkomne bemærkninger med forvaltningens kommentarer.

Bilag 2 indeholder de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen i deres fulde længde.

Der er ikke taget stilling til om de indkomne projektforslag og forslag til ændringer kan realiseres.  

Dette vil først blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan.

 

Der er indkommet en protest mod et forslag til et specifikt vindmølleprojekt ved Sinding. Forvaltningen har dog ikke modtaget ansøgning til dette specifikke vindmølleprojekt, hvorfor protesten ikke indgår i behandlingen af planstrategi 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi til godkendelse, idet planstrategien tilrettes i forhold til Vejdirektoratets bemærkninger. De indsendte forslag til fysiske ændringer af kommuneplanen vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende forslag til kommuneplan. Her vil behovet for nye arealudlæg indgå i vurderingen.

 

at der tages stilling til, om vindmølleplanen skal revideres med udgangspunkt i de indkomne vindmølleprojektforslag.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der laves selvstændig sag om vindmølleområder som en forberedelse til kommuneplanprocessen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 - teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.   

Da dele af arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med det ønskede projekt. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-24 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

 Kommuneplantilægget er en forudsætning for forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg (dele af matr. nr. 2u, 3ag og 4bl alle Over Feldborg By, Haderup) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

 

Kortet viser omfanget af Kommuneplanramme 03.T2 samt den nye afgrænsning af kommuneplanramme 03.B1.

 Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. 

 Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Kommuneplanramme 03.B1 for boligområde ved Gammel Landevej skal derfor ændres for den del, hvorpå der ønskes etableret regnvandsbassin. Med kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreslås arealet omfattet af den nye kommuneplanramme 03.T2 overført til landzone. Kommuneplantillægget ændrer ikke bestemmelserne for rammeområde 03.B1 kun afgrænsningen heraf.

 Med tillægget laves en ny kommuneplanramme 03.T2 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land. Beplantningen er en videreførelse af den beplantning, der er en kendetegnende markør for Feldborgs afslutning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

Da dele af arealet er omfattet af en eksisterende lokalplan og klassificeret som byzone, er det nødvendigt, at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 03.T2.1 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 03.4 for Feldborg By. Området ligger i den nordøstligste del af lokalplanområdet og er udlagt til bolig formål. For at muliggøre projektet, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg. 

Lokalplanforslaget omfatter dele af matr.nr. 2u, 3ag og 4bl, alle Over Feldborg By, Haderup. Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. Lokalplanområdet er ca. 4500 m2 og beliggende i den nordøstlige udkant af Feldborg. Matrikel 3ag ligger i byzone, med lokalplanforslag 03.T2.1 foreslås den del af matrikel 3ag, der er omfattet af lokalplanområdet, overført til landzone.

 

 

Ortofoto med afgrænsning af området for lokalplan nr. 03.T2.1.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets adgangsforhold, terrænregulering, bebyggelse og beplantning.

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

Lokalplanens indhold

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning bymidte.

 

For at sikre et flot og levende bymiljø indeholder lokalplanforslaget både bestemmelser, der giver mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området.

Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

En del af den tidligere retsbygning på Nygade kan rives ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Da både nedrivning af den eksisterende bebyggelse og nyt byggeri er en væsentlig ændring af bymiljøet, kræver det en ny lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Retten i Herning flyttede i 2012 fra Nygade 3 i Herning til en ny bygning i Haraldsgade. Den nye ejer af den gamle retsbygning ønsker at rive en del af bygningen ned, indrette kontorer og boliger i den resterende del og bygge nye boliger. Efter nedrivningen kan anlægges nye, offentlige parkeringspladser. Det forventes, at der vil blive anlagt 30 offentlige parkeringspladser.  

 

 Den eksisterende bebyggelse på Nygade 3

 

Bebyggelsen på Nygade 3, der kan rives ned

 

Herning Kommune gennemførte i 2007 en idékonkurrence for bymidten. For at gøre bymidten mere attraktiv foreslår det ene af vinderprojekterne blandt andet grønnere baggårde og bedre forbindelser for fodgængere på tværs af karréerne. For at give mulighed for at realisere disse idéer omfatter lokalplanforslaget hele Tinghuskarréen mellem Nygade, Nørregade, Østergade og den sydlige del af Torvet.

 

Lokalplanområdet er vist med tyk, hvid stiplet linje. Delområderne er vist med tynd, hvid stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål.

 

Delområde I omfatter Tinghushaven og en del af Tinghuspladsen på hjørnet af Østergade og Nørregade. Området skal fortsat anvendes til offentlig torve- og parkareal.

 

Delområde II må anvendes til boliger, butikker, kulturelle formål, restauranter, caféer, kontorer, liberalt erhverv, offentlige formål og parkering. For at sikre et levende og varieret bymiljø er stueetagen mod Torvet og Østergade forbeholdt caféer, restauranter og butikker. Der er mulighed for at etablere butikker i op til 3.000 m² af bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at der i dag er udlagt i alt cirka 1.800 m² til butiksformål langs Torvet og Østergade. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 500 m², mens dagligvarebutikker må være 750 m².

 

Byggeri

For at bevare karréstrukturen skal nye bygninger opføres helt ud til gaden. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og 15 meters højde mod gaden. Inde i karréen er der udlagt byggefelter med mulighed for at opføre bygninger i op til 3 etager og 12 meters højde. Derudover kan der opføres mindre bygninger i form af skure og lignende inde i gårdrummet. For at sikre et smukt og sammenhængende bymiljø fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for arkitektur, materialer, skiltning og lignende.

 

Nyt muligt byggeri på Nygade 3, set fra gaden

 

Nyt muligt byggeri på Nygade 3, set fra gården

 

Bevaring

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning og omfatter blandt andet det fredede Tinghus og flere ældre bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Derfor er der i lokalplanforslaget udpeget en række bygninger, der ikke må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres uden Herning Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade 3. Ved nedriving af tilbygningerne fra 1940 og 1956 skal den oprindelige bygning fra 1904 føres tilbage til sin oprindelige arkitektur fra 1904. Der kan dog tilføjes altaner, kviste og lignende, hvis de er tilpasset bygningens arkitektur, så det bliver muligt at indrette tidssvarende boliger. For at sikre et harmonisk gaderum mod Nygade er det en forudsætning for nedrivning, at der opføres ny bebyggelse mod Nygade i minimum 3 etager.

  

Vejadgang, parkering og stier

Der er vejadgang for biler til lokalplanområdet fra Nygade og Nørregade. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge parkering i en kælder under en del af området. Den største del af gårdrummet er i dag udlagt til parkering, og det kan fortsat anvendes til parkering. Ved nedrivning af en del af Nygade 3 kan der anlægges offentlige parkeringspladser. For at give mulighed for at anlægges så mange parkeringspladser som muligt kan en del af det nye byggeri opføres på søjler.

 

For at sikre gode forbindelser for fodgængere på tværs af karréen fastlægger lokalplanen principper for stier til alle vejene omkring området. Det vil først være muligt at få direkte stiforbindelse til Østergade og Tinghuspladsen, når Tinghuset og politistationen får en anden anvendelse, da ejendommene af sikkerhedsmæssige grunde er hegnet ind. Stiforbindelser på tværs af karréen fra Østergade til Nygade kan blandt andet give direkte forbindelse mellem biblioteket og Kulturgården ved Huset No7.

 

Beplantning

Lokalplanforslaget udpeger 6 bevaringsværdige træer. Fire store træer på Tinghuspladsen og to træer inde i gårdrummet. Da størstedelen af gårdrummet i dag er udlagt til parkering indeholder lokalplanen bestemmelser, der på sigt skal give et mere grønt og attraktivt miljø. Større, lukkede facader inde i gårdrummet samt hegn og plankeværk skal begrønnes med klatrende planter. Mindre bygninger skal have grønne vægge og grønne tage. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes træer. Hvis det ikke er muligt at plante træer, fordi parkeringspladserne anlægges oven på en parkeringskælder, kan træerne erstattes af bede med klatrende planter eller lignende. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 46 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Planchef Marius Reese var ikke tilstede under punktets behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Sagsresume

Byrådet foreløbigt vedtog den 6. oktober 2015 lokalplangorslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet en indsigelse mod lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på

ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boligformål.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende

tandlægeklinik. Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

De to planmæssige hændelser er samlet i nærværende lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m.

Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet en indsigelse mod lokalplanforslaget.

 

Indsigelsen er fra ejeren af en naboejendom, og indeholder 3 punkter:

1. Indsiger ønsker at der fortsat skal være et tæt fast hegn i skel mellem ejendommene, for at skærme for reflektioner og lys fra billygter fra parkeringspladsen på ved Nørregade 44.

2. Indsiger ønsker mulighed for fortsat at kunne benytte en port i ovennævnte faste hegn i forbindelse med havearbejde og lignende. Porten og adgangen til porten over ejendommen Nørregade 44, har været jævnligt benyttet gennem mange årtier; sandsynligvis helt tilbage til 1950.

3. Indsiger mener at den eksisterende bebyggelse på Nørregade 44 er uharmonisk og arkitektonisk dårligt tilpasset områdets karakter af villabebyggelse og enkelte funkishuse. Indsiger foreslår at en eventuel ny bebyggelse bør afspejle karakteren i området, for eksempel ved at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse inden for det byggefelt, som ar angivet i lokalplanforslaget. Indsiger mener, at punkthuse vil tilføre området og bydelen ny værdi og kvalitet.

 

Forvaltningen vurderer

Ad. pkt. 1 - Det faste hegn står, i henhold til præcise matrikelkort fra kort og gis afdelingen, på indsigers egen grund. Indsiger kan derfor opretholde hegnet efter eget ønske.

Ad. pkt. 2 - Benyttelse af porten er, jævnfør hegnets placering, indsigers egen beslutning. Adgang over ejendommen Nørregade 44, som en måske hævdvunden ret, er et privatretligt spørgsmål, som en lokalplan ikke kan regulere.

Ad. pkt. 3 - Det er forvaltningens vurdering, at hjørnegrunden Nørregade 44, på grund af grundens størrelse og udformning, ikke egner sig til punkthuse. En byfortætning med regulær randbebyggelse, kan ses som en videreførelse af bebyggelsen i Nørregade fra Østergade til Th Nielsensgade, og et samspil med randbebyggelsen på den modsatte side af Nørregade. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Planchef Marius Reese var ikke tilstede under punktets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 3. december 2015. Der er i perioden indkommet tre indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets to rammer 52.BL1 og 52.E1 er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Kommuneplantillæg nr. 49 udlægger en ny ramme 52.E1 til erhverv i virksomhedsklasser 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som kan være belastende for omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for området som helhed hæves til 60% for rammeområde 52.E1.

  

Der ændres ikke i bestemmelserne for rammeområde 52.BL1, da det blot er afgrænsningen af rammeområdet der ændres.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 8. oktober til og med den 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet afgrænsning af området, vejadgang og støjdæmpende foranstaltninger.    

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger samt baggrunden for, at kommuneplantillæg og lokalplan indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 52.E1.1 for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Lokalplanforslag 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015, hvor der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup endelig vedtages med ændringer, som bl.a. omhandler byggeret, bevaringsværdige træer og præcisering af bestemmelser for støjdæmpende foranstaltninger. Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt der kan være frakørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter en eksisterende virksomhed og to boliger ved Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder, at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende.

 

Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen, ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes. Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt, at ejendommene er indeholdt i lokalplanen. Dette er begrundet med, at den ene ejendom er omgivet af den samme virksomhed til to sider og har en tinglyst fælles færdselsret med den eksisterende virksomhed. Virksomheden er derudover i dialog om at overtage den anden ejendom.

 

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som er belastende for omgivelserne. Disponeringen i lokalplanområdet skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring 

Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkninger og indsigelser omhandler blandt andet afgrænsning af lokalplanområdet, støjdæmpende foranstaltninger og vejadgang fra Skibbildvej. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Vejadgang fra Skibbildvej

I den offentlige høring er der kommet indsigelse fra virksomheden, som ønsker at der fortsat kan være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej. Virksomheden har oplyst, at de har testet om manøvrearealet var stort nok til større lastbiler, hvilket det efter virksomhedens vurdering har vist sig ikke at være.

Vejdirektoratet udtaler bekymring for de trafikale konsekvenser på Haunstrup Hovedgade, hvis der ikke er tilstrækkelig med manøvreareal på egen grund. Vejdirektoratet påpeger, at man ikke ser det som hensigtsmæssigt, at lastbiler kører ud på Haunstrup Hovedgade fra virksomheden grundet krydsets placering og udformning, herunder bl.a. manglende signalregulering og kanalisering.  

 

Herning Kommunes alter-               Herning Kommunes alternativ 2

nativ 1 - Den røde streg                   Den røde streg illustrerer en evt. ny

illustrerer en evt. ny tilbyg-              tilbygning - Ikke målfast

ning - Ikke målfast

 

Herning Kommune har efter den offentlige høring udarbejdet materiale med to alternativer, som viser at der i princippet er manøvreplads nok. Det ene alternativ viser, at lastbilen skal bakke tre gange, når de skal vende efter aflæsning. Dette er ikke optimalt. I det andet alternativ skal der fældes to træer, som ikke er bevaringsværdige, men her kan lastbilen nøjes med at bakke en gang. Hermed kan hensynet til naboer langs Skibbildvej opretholdes samtidig med, at der stilles krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt der i lokalplanen skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

 

Hvis der træffes beslutning om, at der skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej skal det tilføjes i lokalplanforslagets §4.1 og i §11.2. Derudover skal lokalplanforslagets §12.1 slettes. Hvis der træffes beslutning om, at der ikke skal være udkørsel ved Skibbildvej, anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanens §4 til føjes en bestemmelse om, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres manøvreareal til lastbiler.

 

Støjdæmpende foranstaltninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af indsigelsen, at det i lokalplanen præciseres, at den støjdæmpende foranstaltning mellem indsiger og dennes nabo mod vest først skal etableres, når der etableres erhverv på matrikel 2dø.

 

Byggeret

Forvaltningen har revurderet byggeretten for matrikel 2dø. Hvis ejendommen skal udnyttes med en bebyggelsesprocent på 40, som der er mulighed for i dag, skal byggeretten hæves til 644 m2 for den pågældende matrikel. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt, at ejendommen kan udnyttes på en anden måde end hvad lokalplanforslaget oprindeligt gav mulighed for. Derfor anbefaler forvaltningen, at byggeretten på matrikel 2dø hæves til 644 m2 i lokalplanens §7.1, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 40 for ejendommen. Forvaltningen anbefaler endvidere, at byggefeltet forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai, så det er muligt at realisere lokalplanens muligheder.

 

Bevaringsværdige træer

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående afsnit om byggeret på matrikel 2dø, at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø ikke længere skal klassificeres som bevaringsværdige og ikke længere er indtegnet på kortbilag 2 i lokalplanen.

 

Påbudt facadebyggelinie

Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes i lokalplanforslagets §7.4: ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.”

 

I lokalplanens redegørelsesdel vil det blive tilføjet, at der inden for vejbyggelinjen ikke må opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlig forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretning af blivende art uden Vejdirektoratets tilladelse jf. vejlovens §40 stk. 2.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan 52.E1.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling, hvorvidt der skal være mulighed for udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej

 

at såfremt Byplanudvalget beslutter, at der skal være mulighed for udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej tilføjes i lokalplanforslagets §4.1:.. ”og Skibbildvej”  samt i §11.2 tilføjes følgende: ”.. Dog kan der etableres en åbning i beplantningen, hvor der skal etableres en låge/port for udkørsel.” som indtegnes på lokalplankortet

 

at lokalplanforslagets §12.1 slettes.

 

at såfremt Byplanudvalget beslutter, at der ikke skal være udkørsel ved Skibbildvej, tilføjes i lokalplanens §4: "Der skal indenfor lokalplanområdet etableres manøvreareal til lastbiler."

 

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade til endelig vedtagelse med følgende ændringer

 

at i lokalplanforslagets § 12.2 tilføjes: ”.. Dog skal beplantet afskærmning eller beplantet støjdæmpende foranstaltning på matrikel 2dø først etableres, når ejendommen anvendes til erhverv.”

 

at i lokalplanforslagets §11.2 tilføjes: ”..jævnfør §12.2.”

 

at byggeretten på matrikel 2dø i lokalplanforslagets § 7.1 hæves til 644 m2.

 

at byggefeltet på matrikel 2dø på kortbilag 2 (lokalplankortet) forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai.

 

at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø udgår.

 

at i lokalplanforslagets §7.4 tilføjes:  ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.” 

Beslutning

Tiltrådt således, at der skal være mulighed for udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 01.B6.1 Boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. august 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen.

 

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget dog at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte. Lokalplanens kortbilag 2 er justeret herefter (se bilag 2).

 

Lokalplan 01.B6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med ovenævnte ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby overfor Aulum Kirke. Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udstykke 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal desuden sikre gode, trafikale forhold. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for en række træer i området og for den tidligere præstegård, der er opført i 1890 og har høj bevaringsværdi.

 

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken. Der har under processen med udarbejdelsen af lokalplanen været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. På baggrund af heraf, er lokalplanen udarbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen.

 

Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om lokalplanens indhold med henblik på en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen, som er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag 1).

Den indkomne indsigelse vedrører de trafikale forhold inden for og umiddelbart omkring lokalplanområdet. Indsiger mener, at de trafikale forhold i området forringes med lokalplanen, der stiller krav om, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Korsholmsvej. Indsiger fremsætter alternative forslag til vejadgang. Den indkomne bemærkning modsætter sig indsigelsen, og mener, at lokalplanens krav om vejadgang fra Korsholmsvej bør fastholdes.

 

Herning Kommunes Vejafdeling har behandlet indsigelsen, og det vurderes, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, som derfor indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Vejafdelingen vurderer i øvrigt, at problemet med gennemkørende trafik eventuelt kan løses ved at lukke Korsholmsvej ved svinget (den vestlige ende af vejen), hvilket kan gøres forholdsvist enkelt. I så fald skal det undersøges, om lastbiltrafikken kan ledes en anden vej, og der skal sikres gennemkørsel for de bløde trafikanter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum til endelig vedtagelse.

 

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse Energipark ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Region Midt ønsker at etablere energipark ved DNV Gødstrup. Ansøgningen omhandler 2 vindmøller med en totalhøjde på 25 meter samt solceller på et areal op til 3 ha. Regionen ønsker parken realiseret hurtigst muligt for selv at kunne producere strøm i hospitalets anlægsperiode.

 

Forvaltningen anbefaler at projekt principgodkendes for den del der indeholder solceller og at der gives afslag til opstilling af vindmøller da det strider mod principperne i Herning kommunes vindmølleplan.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Energipark ved DNV Gødstrup – Det nye hospital i Vest.  Energiparken skal forsyne det nye hospital med strøm, og medvirke til at byggeriet kan leve op de i bygningsreglementet fastsatte energikrav til ”2020-byggeri”.

 

Forvaltningen har orienteret Regionen om, at det vil kræve en ny planlægning at etablere en energipark til DNV- Gødstrup, uden for arealerne i lokalplan nr. 54.OF1.1, som regulerer Hospital ved Gødstrup. Denne planlægning vil omfatte lokalplan og kommuneplantillæg samt screening for miljøvurdering og screening for vurdering af energiparkens virkning på miljøet (VVM). 

 

Regionen ønsker energiparken etableret hurtigst muligt. For på den måde at kunne benytte strømmen i forbindelse med anlægsperioden for hospitalsbyggeriet.

 

Energiparkprojektet er behandlet i Regionsrådet den 25. november 2015. Hvor det blev besluttet at ansøge Herning Kommune om myndighedsgodkendelse af et projekt med solceller og vindmøller. (Se bilag, herunder projektbeskrivelse, Regionrådets dagsorden og notat fra Herning Kommune om præciseringer af oplysninger i regionens dagsorden)

 

Regionen ønsker Energiparken skal bestå af to vindmøller med en totalhøjde på op til 25 meter samt et solcelleanlæg med et areal på op til 3 ha.

 

Regionen ønsker at opstille små vindmøller da store vindmøller med sikkerhed vil betyde, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse. En VVM redegørelse vil betyde at projektet bliver forsinket og at Regionen ikke kan benytte strømmen i forbindelse med anlægsperioden for hospitalet.

 

Ved opstilling af de små møller i kombination med solcelleanlægget forventer regionen at kunne spare op til ca. 3,6 mio. kr. i hospitalets anlægsperiode.

 

Principper for opstilling af vindmøller

Herning Kommunes vindmølleplan udlægger områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde mellem 100 og 150 meter. Det er forvaltningens vurdering at vindmøllerne i energiparken kan sammenlignes med husstandsmøller grundet størrelse og udformning. Der er i vindmølleplanen ikke udpeget områder til opstilling af husstandsvindmøller. Husstandsmøllerne afkaster støjkonsekvenszoner som kan være til hinder for opstilling af store vindmøller. Dermed risikeres en ringe udnyttelse af vindressourcen.

 

Hustandsvindmøller:

Husstandsvindmøller defineres som vindmøller der har en totalhøjde på op til 25 meter. Husstandsvindmøller kan kun opstilles i umiddelbar tilknytning til ejendommens bebyggelse.

 

Lovgivningen er således, at der kun kan opstilles husstandsvindmøller i umiddelbar  tilknytning til bebyggelse på en ejendom beliggende i landzone. Bygninger og vindmølle skal fremstå som samlet enhed, for at placeringen af vindmøllen lever op til dette krav. Dette betyder normalt, at vindmøllen højest må placeres 25 meter fra bygningerne.

 

Vindmøllerne ønskes opsat på en ejendom uden bebyggelse. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at opsætning af flere små vindmøller (husstandsvindmøller) i landzone, som ikke placeres i direkte tilknytning til den bebyggelse hvortil der producers strøm, strider mod principperne i lovgivningen omkring husstandsmøller.

 

Herning Kommune har tidligere givet tilladelse til opstilling af enkeltstående vindmølle i forbindelse med erhverv. Dette er sket på baggrund af udarbejdelse en VVM-redegørelse samt konkret planlægning herfor. Den konkrete vindmølle havde en højde på 100 meter i overensstemmelse med principperne i vindmølleplanen.

 

Landskabsvurdering af projektet

Nord for sygehusområdet er et større landskabsstrøg langs Herningsholm Å udpeget som særligt værdifuldt landskab. Terrænet langs ådalen er mere kuperet end det omgivende landskab og overvejende åbent og uden beplantning. Motorvejen skærer tværs over ådalen. Øst for området ligger den fredede Gødstrup Sø. Der vil være kig til det sted hvor møllerne ønskes placeret, fra både Gødstrup Sø og ådalen.

 

Det vurderes, at de 2 vindmøller med en højde på 25 meter og med en høj rotationshastighed vil virke forstyrrende på oplevelsen af landskabet især fra ådalen. Området er dog præget af flere tekniske anlæg og vil, når sygehuset er færdigt være domineret af dette. Set i den sammenhæng vurderes påvirkningen fra de 2 møller i det konkrete tilfælde at være mindre væsentligt, men vindmøllerne forstærker den kumulative negative effekt af forstyrrende elementer i landskabet.

 

Opstillingen af solceller i området vurderes ikke at påvirke landskabet væsentligt, hvis disse skærmes med beplantning langs områdets afgrænsning.

 

Næsholtvej 8

Lige syd for det område regionen ønsker udlagt til energipark ligger beboelsesejendommen Næstholtvej 8. Ejendommen er overtaget af Herning Kommune i forbindelse med hospitalsbyggeriet og forventes videresolgt til 3. part. Beboelsen vil få frit udsyn til de to vindmøller der ønskes opsat som en del af energiparken. Vindmøllerne overholder støj og afstandskrav i forhold til denne bolig. Det vurderes at vindmøller i umiddelbar nærhed til ejendommen kan have betydning for ejendommens værdi.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at opstilling af vindmøller på 25 meter, som en del af energiparken, vil stride imod Herning Kommunes nuværende principper for opstilling af vindmøller. Det vil fravige princippet om at vindmøller skal være over 100 meter og i grupperinger af 3 eller flere for vindmøller opstillet i det åbne land.

 

Tilladelse til opstilling af små vindmøller, andet end som husstandsmøller i direkte forbindelse med bebyggelse, kan skabe uheldig præcedens for fremtidige sager. Opstilling af flere små vindmøller kan gøre det sværere at opstille store vindmøller på over 100 meter og dermed hindre en ordentlig udnyttelse af vindressourcen.

 

Derudover virker små vindmøller visuelt forstyrrende og har en negativ effekt på oplevelsen af et landskab bl.a. pga. deres høje rotationshastighed.

 

Opstilling af små vindmøller vurderes endvidere at stride imod hensigten i den statslige planlægning, der sigter mod at reducere antallet af mindre møller ved at erstatte dem med nye og større vindmøller.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med et projekt for en energipark ved DNV-Gødstrup, som udelukkende omhandler opstilling af solceller.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget giver afslag på opstilling af vindmøller

 

at Byplanudvalget principgodkender igangsætning af planlægning for en energipark udelukkende indeholdende solceller

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender igangsætning af planlægning for en energipark indeholdende solceller og én hustandsvindmølle placeret i tilknytning til eksisterende byggeri.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.01.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse til etablering af dagligvarebutik på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Virksomheden Danespo, som bl.a. har en afdeling i Vildbjerg, arbejder på at samle virksomhedens aktiviteter på færre adresser i Herning kommune.

 

I forbindelse med disse overvejelser, indgår også afviklingen af afdelingen i Vildbjerg, og virksomheden søger derfor principgodkendelse til etablering af en dagligvareforretning på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

 

Sagsfremstilling

Den påtænkte butik vil kun omfatte en del af grunden. Den resterende del, forventes at blive overtaget af lokale virksomheder.

 

Den ansøgte butik er en ”traditionel” dagligvareforretning på ca. 1000 m2, som er skitseret med en mulig udvidelse på yderligere 250 m2. Der kan på grunden anlægges de fornødne parkeringspladser. Både varetilkørsel samt kundeparkering og tilkørsel kan løses på en hensigtsmæssig måde, både trafikalt og i forhold til støj mm.

 

Området er i kommuneplanen ikke udlagt til detailhandel, men det vurderes, at kommunen kan planlægge for en dagligvarebutik på Danespos grund. Det forudsætter at Byrådet gennem et tillæg til kommuneplanen, eller ved den kommende revision af kommuneplanen "udvider" Vildbjerg bymidte. Den nuværende detailhandels bymidteafgrænsning ligger lige op til matrikelskel mod syd, hvor naboen er Superbrugsen.

 

I Kommuneplantillægget skal der redegøres for en række forhold, ud over de normale krav til detailhandel i Planloven, som indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentre og den statistiske afgrænsning:

 

1) en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentret,

2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscentret og en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret,

3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og

4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten eller bydelscentret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

 

Det vurderes, at det vil være muligt at lave den nødvendige argumentation for at ministeriet accepterer ændringerne. Det vurderes, at ændringen af Vildbjerg bymidte ikke kan have indflydelse eller betyde noget for de statslige interesser i den kommunale planlægning

 

Sagen er tidligere behandlet i Byplanudvalget 13. april 2015 og 4. maj 2015 hvor den begge gange blev udsat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om projektet skal nyde fremme gennem udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplan.

Beslutning

Byplanudvalget igangsætter udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplan.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Projekt for Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads fremsendes til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Rasmus Bartholdy Jensen, Marius Reese

Sagsresume

Renoveringen af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads er en del af bymidteplanen, der bl.a. har som formål at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og spændende byrum.

Bredgade skal renoveres med ny belægning og nyt inventar og i samme forbindelse udskiftes ledninger og kloakker.

 

Arbejdet med renoveringen af Bredgade har været i gang siden marts 2015, hvor Byrådet besluttede at igangsætte projektet. Projektet bygger videre på Schønherrs belægningsprojekt der vandt konkurrencen Herning Den Levende By i 2008, med et ønske om at tilføre elementer som leg, ly og læ, kunst, vand og grønt i øjenhøjde. Opgaven er gentænkt i et perspektiv hvor metoder, løsninger og materialer er forsøgt optimeret i et totaløkonomisk og kvalitativt perspektiv.

 

Projektet er løbende optimeret i forhold til vigtige interessenter og samarbejdspartneres ønsker til bl.a. tidsplan, Herning C-elementer, placering af inventar m.m.

 

Projektet betyder en ændring af inventarzonen for Bredgade, som skal indarbejdes i Brug Byen.

 

Anlægsarbejdet er foreløbig planlagt med opstart i februar 2016 og færdiggørelse i foråret 2017, med forbehold for uforudsete forhold, herunder vejrlig.  

Sagsfremstilling

Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads er indtil videre den længste etape i bymidteprojektet der skal renoveres, med ca. 370 m og 5.500 m2 inkl. den nordligste del af Bryggergade. Granitbelægningen kan allerede ses flere steder i bymidten og består af større og mindre granitmoduler, der imiterer isflager der flyder gennem Hernings gågader som et symbol på en by i bevægelse. Udover ny belægning består projektet af ny beplantning, nye træer, ny belysning, nyt inventar, nye oplevelsesmiljøer med bænke, vandelementer, legemuligheder, ly og læ, kunst og grønt i øjenhøjde.

 

De nye oplevelsesmiljøer skal medvirke til at skabe mere liv i byen og er placeret i gadens inventarzoner, der definerer de områder hvor både projektets inventar og butikkernes udstillingsvarer skal placeres. Inventarzonerne er vist på nedenstående illustration. Indretningen er efter retningslinierne i Brug Byen, dog foreslås de 80 cm til vareudstilling indtil facaderne flyttet ud til én større og samlet inventarzone. Dette giver mere luft og tilgængelighed til butikkerne samt mulighed for at arbejde med vinduesudstillinger. I inventarzonen vil parasoller, byrumsinventar, træer mv. definere områder for butikkers udstillingsvarer og på den måde være med til at skabe en behagelig oplevelse af gågaden. For blinde og svagsseende vil en friholdelse af udstillingsarealet indtil facaderne og mere præcist definerede zoner være med til at øge tilgængelighed og fremkommelighed.

 

 

 

 Udsnit af gågadeprofilet

 

De nye oplevelsesmiljøer i gågaden er vanddyser/vandleg i Bryggergade, grønt i øjenhøjde i flere større og mindre opholdsbænke, mindre legeområder fordelt på hele strækningen, læ-effekt i grønne opholdsbænke, ly-effekt i parasoller og kunst placeret på nærmere definerede steder, samt mulighed for at udvikle et større lyskunstprojekt i krydset ved Skolegade/Bredgade.

 

Alle elementer i projektet er beskrevet nedenfor og på tegningsbilag.

  

Belægning

Belægningen består af større og mindre granitmoduler, og er en videreførelse af den belægning, der kendes fra de andre nyrenoverede gader og pladser. Belægningen fuges med en to-komponent fuge, der skaber en stabil og komfortabel overflade for gående, er ukrudtshæmmende og gør den daglige drift nemmere og billigere. Der er i udviklingen af projektet indarbejdet større områder med de store granitmoduler.

Det nye belægningsprojekt har et lidt andet tværprofil end eksisterende ågadeetaper, hvor afvandingen er flyttet til vejmidten, fremfor render på hver side. Det nye profil og de nye koter har gjort det muligt at skabe en jævn belægning uden for stejle ramper, og flere af nuværende ramper til butikker har kunnet fjernes. Det har dog ikke været muligt at løse alle adgangsforhold med en niveaufri løsning, og i disse tilfælder er der i samarbejde med ejere og lejere fundet en hensigtsmæssig løsning.

 

Belysning

Belysningen i Bredgade bliver monteret på wirer ligesom i Østergade og enkelte steder med højere master med spots som f. eks. Tinghuspladsen og Kousgaardsplads. Dette frigør plads i belægningen, og kan udnyttes i det areal der er afsat til inventar og udstillingsvarer. Masterne placeres hvor der er mindre pladsdannelser, ved Bryggergade, Citypassagen og Føtex, hvor facadernes udformning ikke er egnet til vægbeslag, men også er velegnede steder, der kan give variation i oplevelsen.

 

Træer

Der er i projektet placeret 22 fritstående træer, samt 9 træer i opholdsbænke og øer. Træerne er flyttet længere væk fra facaderne, for at give mere lys og luft til ejendommene og så vidt muligt ud for skel og efter en samlet planæstetisk overvejelse. Træerne får træhulsriste til beskyttelse af rodnettet, men også for at give en mere tilgængelig, brugbar flade, samt en flot og sammenhængende belægning i gaden.

De fritstående træer er fuglekirsebær, robinia og flergrenet hanesporetjørn i opholdsbænke. De nyplantede træer vil have en stamme på ca. 20-25 cm i omkreds, en kronediameter på 2-3 m samt en højde på 5-6 m.

 

Udover scenariet med projektets 31 træer, er det undersøgt om det er muligt at bevare eksisterende træer, evt. enkelte træer, herunder fordele og ulemper ved følgende 3 scenarier:

1.    Eksisterende træer bevares

2.    Eksisterende træer flyttes i depot og gensættes samme steder

3.    Eksisterende træer fjernes og der plantes nye træer samme steder

 

Ad 1: Eksisterende træer bevares uændret

(Træerne bliver stående i anlægsfasen)

 • 58 eksisterende træer reduceres under alle omstændigheder til 42 træer pga. nyt tværprofil med afvanding i midten.
 • Levetiden kan reduceres voldsomt pga. beskadigede rødder i anlægsfasen, påkørsel fra maskiner, dårlig stabilitet, mulighed for rådindløb og dårlig mulighed for at regenerere skader. Nogle træer vil sandsynligvis gå ud allerede inden anlægget er færdigt og flere kan risikere at gå ud indenfor 5 år. Levetiden på de træer som bevares, forventes at være 15-25 år, fremfor nye træer der kan have en levetid på 50-100 år. Flere træer skal udskiftes allerede fra start.
 • Afværgeforanstaltninger, større tidsforbrug i anlægsfasen, ekstra behov for drift og hyppige udskiftninger er vurderet til at koste 1.400.000 kr. ekstra.
 • Bibeholdelse af eksisterende træer eller enkelte eksisterende træer, vil begrænse nogle af de udfoldelsesmuligheder den nye gade skal skabe.
 • Lindetræer har en tæt krone og lægger mange områder i gågaden i skygge.

 

Ad 2: Eksisterende træer flyttes i depot og gensættes samme steder

 • 58 eksisterende træer reduceres under alle omstændigheder til 42 træer pga. nyt tværprofil med afvanding i midten
 • Levetiden vil reduceres pga. rødder og kroner skal beskæres kraftigt for at træerne kan komme fri. Træerne bliver ligesom i scenarie 1, anledning til dårlig stabilitet, rådindløb og dårlig mulighed for at regenerere skader. Nogle træer vil sandsynligvis gå til allerede inden anlægget er færdigt og flere vil gå ud indenfor 5 år. Levetiden på de andre træer vil være 15-25 år, fremfor nye træer der kan have en levetid på 50-100 år. Flere træer skal udskiftes allerede fra start.
 • Driftsomkostninger til at skære træerne fri, pleje i ”hotel” og udskiftninger er vurderet til at koste 1.200.000 kr. ekstra.
 • Bibeholdelse af eksisterende træer eller enkelte eksisterende træer, vil begrænse nogle af de udfoldelsesmuligheder den nye gade skal skabe.
 • Lindetræer har en tæt krone og lægger mange områder i gågaden i skygge.
 • De eksisterende træer er formklippede og er vokset sammen. Hvis flere af træerne skal udskiftes opnås først en sammenhæng i kronerne efter 2-3 år.

  

Ad 3: Eksisterende træer fjernes og der plantes nye træer samme steder

 • Eksisterende træer vil blive fjernet inden anlægsarbejder påbegyndes.
 • De nye træer gensættes samme steder.
 • Levetiden er 50-100 år med det rigtige bærelag, samt tilstrækkelig vanding og gødskning. Træerne kommer fra planteskole med et komplet rodnet og optimale forudsætninger for at starte et nyt sted.
 • Scenarie 3 er vurderet til at koste 825.000 kr. ekstra.
 • Lindetræer har en tæt krone og lægger mange områder i gågaden i skygge.
 • De eksisterende træer er formklippede og er vokset sammen. Der kan gå flere år før de nye træer kan få det samme udtryk i kronerne.   

 

På baggrund af disse undersøgelser, anbefaler administrationen, at eksisterende træer fældes og erstattes af nye i henhold til renoveringsprokjektet.

 

Opholdssteder med læ-beplantning og grønt i øjenhøjde

Den grønne ø ved Poulsens Plads er et grønt pusterum i gågaden der bringer det grønne ned i øjenhøjde. Der arbejdes med placeringen således at siddefladerne henvender sig til både Bredgade og Poulsens Plads. Beplantningen består af hårdføre og stedsegrønne bundplanter og træer i varierende størrelse og type, der samlet kan være med til at skabe læ for vinden i dette område.

 

Flere steder i gågaden er der placeret opholdsmøbler, der skaber uformelle mødesteder i gågaden. Også her er det grønne tænkt ind som det grønne i øjenhøjde, men også hvor bænken og planterne har en højde der kan være med til at skabe læ for vinden i dette område.

 

Beplantningen i opholdsbænke og den grønne ø består af pors, tyttebær, timian, snerre, blåmunke, rødknæ, ærenpris, liden klokke, dværgfyr og visse. Man kan arbejde med koterne i bedet for at få en tilstrækkelig højde og variation i bedet.

 

Vand

Vand skaber liv og inviterer til leg. Vandelementet i Bryggergade består af dyser monteret i belægningen. Der indarbejdes forskellige computerstyrede teknikker, der gør at dyserne kan reagere på f. eks. lyde og bevægelse hvor vandet kan blive højere, lavere, lyse eller få en anden form. Placeringen i Bryggergade er tæt på og synlig fra Bredgade når man også er længere væk. Af hensyn til den daglige færdsel, udstillingsvarer og andet inventar, er området i Bryggergade velegnet som et lidt tilbagetrukkent opholdssted i læ for vinden.

 

Leg

Der blev til Byplanudvalgets møde d. 23. november 2015 godkendt, at frigive 600 000 kr til legeelementer i Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads. Der er udvalgt 5 områder til mindre legepladselementer fordelt på hele etapen. Placeringerne er valgt ud fra hensyn til behov for mindre butiksudstilling og en jævn fordeling i gaden, for at få hele gaden i spil. Legeudstyret består af mindre elementer der både funktionelt og arkitektonisk spiller sammen med gågadens design. Elementerne udfordrer balancen, kan bestiges, har vippefunktion, kan roteres, kan hoppes på og enkelte har indbygget lyd og/eller lys.

 

Kunst

Eksisterende kunst i Bredgade flyttes i depot og genplaceres efter en plan, som udarbejdes parrallelt  med anlægsarbejdet.

Der blev på Byplanudvalgets møde 23. november 2015 besluttet at arbejde videre med en større lyskunstelement i området hvor Bredgade møder Skolegade. Dette projekt er ikke igangsat endnu.

 

Ly

Inventarzonerne giver mulighed for at etablere parasoller alt efter hvor meget plads den enkelte butik har til dette. Brug Byen definerer retningslinier for størrelser, farver osv. Alle parasoller skal monteres i en bøsning, der er monteret efter projektets inventarplaner.

 

Det er ønsket at der skabes mulighed for et udeserveringsområde ved Frellsen og Gøttsche samlet i et område. Området er angivet på tegningerne som en mulighed med læ-givende caféafskærmning, overdækning, ny grill og nyt inventar. Inventarer er ikke en del af projektet, men en mulighed der kan arbejdes videre med for at skabe et spændende sted i gaden.  

Økonomi

Projektets estimerede anlægsomkostninger er oplyst i en selvstændig sag om frigivelse af anlægsmidlerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektet for Bredgade godkendes som vist i de vedhæftede bilagene

Beslutning

Tiltrådt således det samlede projekt igangsættes

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Udviklingsplan for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard, Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 12. december 2012 masterplanen for Sportscenter Herning som princip for den videre udvikling af området. Masterplanens hovedpunkter er forbindelsen mellem Fuglsang sø og Lillelund Engpark, og kobling og orientering til Herning by mod syd, samt fremtidige byggemuligheder.

 

Med henblik på at der etableres et mere præcist grundlag for en ny lokalplanlægning i området, som skal danne grundlag for flere byggerier til bl.a. renovering og mindre udbygning af ishockey og en ny opvisningshal. Er der udarbejdet forslag til en udviklingsplan, som nærmere angiver hvor der kan opføres bebyggelse, og hvor der er væsentlige landskabelige interesser som bør friholdes for bebyggelse.

 

Disse tanker er indarbejdet i udviklingsplanen for Sportscenter Herning.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsinvesteringsoversigten afsat 80 mio. kr. over 4 år fra 2016-2019 til renovering og mindre udbygning af ishockey, en ny opvisningshal samt Sportscenteret orientering mod syd og Herning by.

 

Principperne i udviklingsplanens danner grundlag for udarbejdelse af flere lokalplaner inden for området.

 

Forvaltningen anbefaler at udviklingsplanen godkendes og at der udarbejdes lokalplan for området ved Sportscenter Herning.

 

Udviklingsplanen for Sportscenter Herning omhandler et større område end arealerne ved Sportscenter Herning. Udviklingsplanen strækker sig fra Sportscenter Herning i nord, Herning by i syd, Lillelund Engpark i øst og Fuglsang sø i vest.

 

 

 

Hovedelementerne i udviklingsplanen er:

 • Kanten – overgangen mellem bebyggelse og natur
 • Idræts rambla – kobling mellem Sportscenter Herning og Herning by
 • Ankomstplads – ankomstplads fra syd, orientering mod Herning og Gullestrupvej
 • Aktivitetsbånd – forbindelsen mellem Lillelund Engpark og Fuglsang sø
 • Placering af ny bebyggelse og parkering i området

 

 

 

Udviklingsplanens overordnede fokus er kanten mellem bebyggelse og natur. Kanten mod naturen anvendes som rumskabende element i det flade landskab. Kanten markeres med bebyggelse eller beplantning, eller en kombination af begge. Formålet med kanten er at skabe rum i det store åbne landskab, som dermed medvirker til at indramme naturen og forbindelsen mellem Lillelund Engpark og Fuglsang sø.

 

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny "idrætsrambla", som også er forbindelsen for de bløde trafikanter, eleverne på Søndagerskolen og Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelmenter.

 

Sportscenteret tænkes orienteret mod syd og Gullestrupvej med en ny ankomstplads, som skal byde velkommen og være med til at skabe en ny adgang for cyklende og gående via Brændgårdvej og biltrafikken via en ny adgangsvej fra Gullestrupvej.

 

Øst-vest forbindes Lillelund Engpark med Fuglsang sø via Sportscenteret med et aktivitetsbånd. Langs aktivitetsbåndet er der udlagt flere pitstop, hvor der kan etableres aktiviteter.

 

Der er udlagt arealer til ny bebyggelse i udviklingsplanen. Omkring Sportscenter Herning er der udlagt arealer som kan anvendes til bebyggelse og parkering. Mod Gullestrup er der udlagt et byggefelt som f.eks. kunne anvendes til erhvervsbebyggelse. En erhvervsbebyggelse kunne også placeres i byggefeltet mod Fuglsang sø.

Arealerne syd for den grønne kile kan anvendes til boliger eller der kan etableres campingplads.

Udviklingsplanen giver mulighed for at den eksisterende bebyggelse mellem Brændgårdvej og Gullestrupvej kan udvides.

 

Kommuneplan:

I kommuneplanramme 13.OF26 udlægges arealerne ved Sportscenter Herning til offentlige formål som idrætsbygninger og anlæg, vandrerhjem, idrætscollege, campingplads samt lignende formål med rekreativ karakter.

 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes lokalplan for området omkring Sportscenter Herning og at Byplanudvalget tager stilling til hvorvidt lokalplanen skal give mulighed for erhverv i området og derved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

Udviklingsplanen er til orientering på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. januar 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udviklingsplanen.

 

at Byplanudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området omkring Sportscenter Herning.

 

at Byplanudvalget tager stilling til om lokalplanen for Sportscenter Herning skal give mulighed for erhverv langs Gullestrupvej.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der for nuværende ikke laves mulighed for erhverv langs Gullestrupvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til landsbyfornyelse 2015 - godkendelse af tilsagn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Thomas Frydensbjerg

Sagsresume

Der er gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015 fra den 16. september til den 28. oktober 2015. Ansøgningsrunden er den anden ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015. Den første ansøgningsrunde blev gennemført i foråret 2015.

 

I anden ansøgningsrunde er der kommet i alt 8 ansøgninger, hvoraf 4 ansøgninger vedrører støtte til nedrivning/oprydning og 4 ansøgninger vedrører støtte til istandsættelse. Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller hermed anbefalingerne til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse 2015

Herning Kommune har i 2015 fået tildelt en statslig ramme på 3 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse. Anvendelse af de statslige midler forudsætter 40% kommunal medfinansiering.

 

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning i de mindre byer og landdistrikterne.

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger beliggende i det åbne land. 

 

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 • istandsættelse af nedslidte boliger,
 • nedrivning af nedslidte boliger,
 • nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er ophørt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet,
 • fjernelse af rod, skrot og affald samt
 • kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Boligen skal være opført før 1960 (jf. lovændring pr. 1. januar 2015) eller have væsentlige installationsmangler. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der kan indgåes frivillige aftaler med ejer. Det betyder, at puljemidlerne ikke kan anvendes til kondemnering og påbud om nedrivning.

 

Kommunerne kan meddele tilsagn af midlerne for 2015 inden for en periode på 1½ år - dvs. inden medio 2016.

Hvis en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte puljemidler, kan kommunalbestyrelserne i to eller flere kommuner indgå aftale om overdragelse af puljemidlerne. Dette skal sikre optimal udnyttelse af midlerne.

 

Herning Kommunes strategi for pulje til landsbyfornyelse 2015.

På Byplanudvalgsmødet den 10. august 2015 blev det besluttet, at der med den anden ansøgningsrunde skulle kunne meddeles tilsagn om støtte til nedrivning, istandsættelse samt oprydning jf. Byfornyelseslovens mulighed for at give støtte og få statsrefusion i forbindelse med fjernelse af rod, skrot og affald.

 

Det blev også besluttet, at der som udgangspunkt kan gives 50% af de samlede nedrivningsudgifter i støtte til nedrivning og i særlig tilfælde op til 100%. Til istandsættelse kan der gives 33% og 25% af det samlede istandsættelsesbeløb til ejendomme med bevaringsværdi på hhv. 1-4 og 5-9 i tråd med den ordinære ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015.

 

Jf. beslutningen skal Byplanudvalget forelægges sager om støtte til nedrivning, hvor der anbefales tilsagn om støtte på over 50% af de samlede nedrivningsudgifter samt alle sager om støtte til istandsættelse og oprydning (fjernelse af rod, skrot og affald).

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 8 ansøgninger, hvoraf 4 ansøgninger vedrører støtte til nedrivning/oprydning og 4 ansøgninger vedrører støtte til istandsættelse. Én af de 4 ansøgninger om støtte til nedrivning/oprydning og én af de fire ansøgninger om støtte til standsættelse opfylder ikke kravene om støtte i henhold til Byfornyelsesloven. I henhold til Byfornyelsesloven må arbejdet ikke være påbegyndt, og hensigten med loven er, at istandsættelse skal bevare eller højne den eksisterende bygnings originale arkitektur. Der kan således ikke gives støtte til vedligeholdelse.

 

Istandsættelse:

Administrationen har på ovennævnte grundlag behandlet ansøgningerne og redegjort herfor med anbefalinger (se bilag). Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse af Troldtoftvej 1, Vind, på 33% af det samlede istandsættelsesbeløb samt til Stormosevej 26, Studsgård, og Helleskovvej 4, Vildbjerg, på 25% af det samlede istandsættelsesbeløb.

 

Nedrivning/oprydning:

Administrationen har på ovennævnte grundlag behandlet ansøgningerne og meddelt tilsagn om støtte på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til to af de tre ansøgninger om støtte til nedrivning/oprydning. De to ejendomme er Markskellet 1, Kølkær, og Resenborgvej 2, Kølkær. Det indstilles, at Råstedvej 5, Vind, meddeles tilsagn om støtte på 100% af det ansøgte til nedrivning/oprydning, da ansøgningen vedrører et fælles, borgerdrevet landsbyprojekt i tråd med tildeling af støtte til Ejstrupvej 2, Fasterholt, i forbindelse med den første ansøgningsrunde, der blev gennemført i foråret.

 

Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte som vist nedenfor:

 

Ejendom

Samlet overslag

Anbefalet maks. støtte

Procentsats

Istandsættelse:

 

 

 

Troldtoftvej 1, Vind

915.640 kr.

302.162 kr.

33%

Stormosevej 26, Studsgård

112.200 kr.

28.050 kr.

25%

Helleskovvej 4, Vildbjerg

207.275 kr.

51.819 kr.

25%

Nedrivning/oprydning:

 

 

 

Markskellet 1, Kølkær

106.250 kr. 

53.125 kr. 

50% (tildelt administrativt)

Resenborgvej 2, Kølkær

111.250 kr.

55.625 kr. 

50% (tildelt administrativt)

Råstedvej 5, Vind

93.750 kr.

93.750 kr.

100%

I alt inkl. moms

1.546.365 kr. 

584.531 kr.

 

 

Økonomi

Det samlede budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2015, anden ansøgningsrunde, er på ca. 1.976.000 bestående af en kommunal andel på ca. 790.400 kr. (40%) og en statslig andel på ca. 1.185.600 kr. (60%). Med de i alt 6 ansøgninger, der kan meddeles støtte, er der ansøgt om et samlet beløb på 1.546.365 kr. Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte på i alt 584.531 kr., hvor den kommunale andel udgør 233.812,5 kr. (40%) og den statslige andel udgør 350.718,5 kr. (60%). Når der er meddelt tilsagn om støtte, vil der således være i alt ca. 1.391.469 kr. tilbage i puljen.

 

Pulje til landsbyfornyelse 2016 og revison af Byfornyelsesstrategi 2012-2015

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en statslig udmelding vedr. Pulje til landsbyfornyelse 2016. Det er dermed uvist, om der kommer en lignende pulje i 2016, og om Herning Kommune i såfald får del i puljemidlerne.  

 

Forvaltningen forventer at revidere kommunens byfornyelsesstrategi i foråret 2016.

Med revisionen af strategien, vil forvaltningen bl.a. med udgangspunkt i en evaluering af de gennemførte byfornyelsestiltag og udmeldingen af de statlige rammer vurdere, hvilke byfornyelsestiltag, der bør fokuseres på fremadrettet, og hvordan tiltagene skal prioriteres.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de anbefalede tilsagn om støtte til nedrivning/oprydning og istandsættelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Johs Poulsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Salg af Rønne Allé 2, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær. Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådet har besluttet at afhænde ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds. Ejendommen har været brugt af Dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Dagplejen er flyttet ud, og Lokalhistorisk Arkiv afventer pt. anvisning af nye lokaler.

 

Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds arbejder en borgergruppe pt. på at finde egnede lokaler til etableringen af et nyt mødested kaldet Generationernes Hus. Borgergruppen har i den forbindelse vist interesse for Rønne Allé 2.

 

Byplanudvalget skal derfor tage stiling til, om ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds skal i offentligt udbud uden midstepris eller afhændes i form af et gaveskøde til Sunds Borgerforening med henblik på etablering af Generationernes Hus.

Sagsfremstilling

Generationernes Hus

Som en del af det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sunds arbejder en borgergruppe på at etablere Generationernes Hus. Der er afsat 200.000 kr. til opstart af projektet som en del af områdefornyelsen.

 

Alle projekter og initiativer under områdefornyelsesprojektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sunds Borgerforening, nedsatte arbejdsgrupper og Herning Kommune og under 4 forskellige temaer/indsatsområder:

 

 • Smuk hovedgade (byforskønnelse og trafiksikkerhed)
 • Nyt liv i byen (den langsigtede lokale indsats)
 • Generationerne i byen (det gode hverdagsliv for alle)
 • Byen ved søen (nyt mødested og bypark ved søen)

 

Formålet med Generationernes Hus er at samle byens borgere på tværs af generationer til uformelle møder og aktiviteter.

Arbejdsgruppen (herunder borgerforeningen) har ydet en stor indsats for at skabe og finde et fælles mødested på tværs af generationer, og gerne med central beliggenhed.

Gruppen begyndte processen med at invitere forskellige interessenter, foreninger m.fl. til borgermøder for at afklare forskellige behov, ideer og ressourcer. Næste skridt er at finde egnede lokaler.

Gruppen har tidligere været interesset i at leje Nordeabygningen i Sunds Hovedgade til formålet, men den blev udlejet til et fitnesscenter. Derudover har to andre ejendomme i hovedgaden været undersøgt, men har vist sig at være urealistiske i forhold til købspris, nedrivning/nybyggeri osv. Gruppen vil, så snart man har fundet lokalerne, begynde en indsamling af midler samt ansøginger til fonde, herunder Lokale- og Anlægsfonden (LOA).

 

Gruppen mener, at Rønne Allé 2 vil være velegnet til Generationernes Hus med sin centrale beliggenhed tæt på hovedgaden og den nye bypark ved søen.

De mener desuden, at ejendommen kan renoveres og opfylde de behov, der er til følgende anvendelse og mål:

 • Lokalhistorisk arkiv
 • Dagplejernes aktiviteter
 • fremme frivilligt arbejde og arrangementer, give mulighed for så mange frivillige aktiviteter som muligt
 • at skabe rammer der muliggør samarbejde på tværs af generationer samt kulturelle og sociale forskelle.
 • at finde anvendelse til bygningen, der ikke konkurrerer med de tilbud, der allerede findes i byen
 • at bevare det gamle kommunekontor i byen - en del af byens historie
 • at huse borgerforeningen

 

Lokalerne skal ikke kunne benyttes til udlån/udlejning til private formål.

 

I forbindelse med evt. overtagelse af ejendommen til etablering af Generationernes Hus, overgår den fremtidige drift og vedligeholdelse ligeledes til Generationernes Hus/Sunds Borgerforening.

 

Ansøgning om driftstilskud til Generationernes Hus

Gruppen bag Generationernes Hus har den 9. april 2015 indsendt en ansøgning om tilskud til den årlige driftsudgift på i alt 175.000 kr. til husleje forbrugsudgifter og forsikringer. Ansøgningen om driftstilskud vedrørte drift af Nordeabygningen i Sunds Hovedgade, som gruppen på daværende tidspunkt var interesseret i at leje til etablering af Generationernes Hus. Ansøgningen blev behandlet på Kultur og Fritidudvalgsmødet den 4. maj 2015, hvor det blev besluttet at meddele afslag på ansøgningen om driftstilskud af budgetmæssige årsager, og bygningen er nu udlejet til anden side.

 

Rønne Allé 2

Byrådet ønsker at afhænde ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds. Salget af ejendommen er en del af en planlagt arealoptimering, der indgår i mulighedskataloget.

Ejendommen har været brugt af Dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Dagplejen er flyttet ud, og Lokalhistorisk Arkiv afventer pt. anvisning af nye lokaler.

 

Rønne Allé 2 er beliggende på matr. nr. 1bc, Sunds Præstegård, Sunds. Grundarealet er på 947 m2. Ejendommen er opført i 1957. Bygningen består af stue og 1. sal, der har et samlet areal på 256 m2.

Bygningen blev indtil for nylig brugt til dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Herning Kommune arbejder pt. på med at finde nye lokaler til Lokalhistorisk Arkiv.

 

Forvaltningen har den 25. november 2105 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommen til at have middel bevaringsværdi.

Rønne Allé 2 i Sunds er en offentlig bygning og det tidligere kommunekontor. Bygningen er en tidstypisk, velproportioneret og enkel bygning med fin rytme i facaden. Bygningen som helhed fremstår intakt, men uoriginal på følgende punkter; nye vinduer i plast og nye sålbænke på ankomstsiden samt ny terrassedør. Tilstanden er dårlig (udvendig vurdering).  

 

Der er ikke foretaget en egentlig teknisk vurdering af bygningens tilstand. Kommunale Ejendomme oplyser, at der ikke er registreret særlige problemer med skimmelsvamp eller skadedyr på ejendommen.

 

   

 

 

 

 

Planmæssige forhold

Rønne Allé 2 er omfattet af rammeområde 21.B1 Boligområde vest for Sunds Hovedgade, Herning Kommuneplan 2013-2024. Af rammen fremgår det, at "der skal være mulighed for at indpasse bygninger til visse offentlige formål og erhverv, for eksempel daginstitutioner og kontorer, som ikke er til gene for omgivelserne". Af kommuneplanen fremgår det desuden, at "bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret".  

 

Det er forvaltningens vurdering, at det påtænkte Generationernes Hus kan etableres på ejendommen inden for den eksisterende kommuneplanramme. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at det besluttes, om Rønne Allé 2 i Sunds skal i offentligt udbud uden midstepris eller afhændes i form af et gaveskøde til Sunds Borgerforening med henblik på etablering af Generationernes Hus.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Rønne Allé 2 i Sunds afhændes i form af et gaveskøde til Sunds Borgerforening med henblik på etablering af Generationernes Hus.

 

Johs Poulsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Områder med mulighed for regelforenkling inden for Byplanudvalgets ansvarsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunernes institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemgøres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.

 

Regeringen og KL har i 2015 aftalt, over et fire årigt samarbejde, at se på regelforenkling inden for planloven samt foretage en gennemgang af alle de kommunale opgaveområder for styrings- og regelforenklingstiltag. Udgangspunktet er at skabe bedre rammer for den kommunale planlægning.

Forvaltningens identificerede områder hvor der kan ske en regelforenkling:

 • Regeringsudspil 'Vækst og udvikling i hele Danmark'.
  • Hovedelementerne er en forsimpling og liberalisering af detailhandelsreglerne.
  • En reduktion af offentlighedsperiodernes længde.
  • En lempelse af hvornår der skal stilles krav om ny lokalplan samt en udvidet mulighed til at dispensere til gældende lokalplaner.
 •  

 • Lov om milljøvurdering af planer og programmer og Lov om vurdering af virkning på miljøet
  • Nuværende lovgivning benytter formuleringen 'risiko for væsentlig påvirkning', der kunne undersøges om vægntningen ligger korrekt eller om vurderingen 'væsentlig påvirkning' kun skal være gældende i færre tilfælde, for eksempel kun ved direkte natur og miljøpåvirkninger og ikke ved trafik eller detailhandel.
 •  

 • Lov om milljøvurdering af planer og programmer
  • Der stilles krav om udfærdigelse af et selvstændigt dokument, 'den sammenfattende redegørelse', ved den endelige vedtagelse af planer hvor der har været udarbejdet en miljøvurdering der er på daværende tidspunkt allerede udfærdiget et 'ikke teknisk resume' som indeholder store del af hvad der også skal være i den sammenfattende redegørelse.
 •  

 • Lov om vurdering af virkning på miljøet (VVM)
  • Der skal fra ansøger udarbejdes et omfattende ansøgningsskema i forbindelse med ansøgning af projekter.
  • I VVM redegørelse skal alle emner inden for lovgivningen behandles også selv om der ikke sker en miljøpåvirkning af et konkret tema.
 •  

 • Grøn ordning for vindmøller.
  • Ordningen styres i dag af staten ved Energinet.dk. Energinet.dk stiller omfattende dokumentionskrav, der ikke er proportionelle med de midler der kan ansøges om.
 •  

 • Byfornyelse
  • Byfornyelsesloven gør at puljemidlerne kun kan anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, er begrænset til byer med færre end 3.000 indbyggere.
  • Boligen skal være opført før 1960 eller have væsentlige installationsmangler.
  • Puljemidlerne kan kun anvendes i de tilfælde, hvor der kan indgås en frivillig aftale med ejer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Tiltrådt

 

Johs Poulsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl