Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 24. november 2014
Mødested: A2 - BEK mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for et erhvervsområde i Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. juni 2014, pkt. nr. 106, ansøgning om igangsættelse af lokalplan, således at en eksisterende transportvirksomhed i Fårbæk kan udvide deres erhvervsareal.  

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillægget udvider rammeområde 09.BL18 mod syd for at give mulighed for at en eksisterende virksomhed kan udvide sit areal. Bestemmelserne for området ændres ikke.
 
Områdets anvendelse er i kommuneplanen udlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål. Virksomheder i miljøklasse 1 til 5, kan placeres i området. 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 09.BL18.2 - Erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for erhvervsområde i Fårbæk til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.BL18.2 for et erhvervsområde i Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. juni 2014, pkt. nr. 106, ansøgning om igangsættelse af lokalplan for at en eksisterende transportvirksomhed i Fårbæk kan udvide deres erhvervsareal.  

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsformål i form af virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-4.


Der kan opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 i 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Der kan desuden opføres teknisk anlæg på op til 12 meter over det naturlige terræn. Dermed gives der mulighed, for at et eksisterende anlæg kan udvides. Bebyggelsesprocenten er fastsat ud fra de behov, som virksomhedsejer kunne have. Ligeledes er der en eksisterende lokalplan i den nordlige del af Fårbæk, hvor bebyggelsesprocenten ligeledes er 40.


Vejadgang til lokalplanområdet er fra Fårbækvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.
 
Lokalplanforslaget stiller desuden krav om beplantning, så området indgår i en helhed med det omkringliggende landskab. Der er eksisterende beplantning i området, som skal bevares. Bag ved den eksisterende beplantning mod Fårbækvej er der mulighed for at der kan etableres støjvold.
 
Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.
 
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg, er en ansøgning fra en metalproducentvirksomhed på stedet om at kunne udvide virksomhedens produktionshaller mod nord med 4 x haller, hver på ca. 145 m x 24 m.
 
Det område, virksomheden ønsker at opføre nye produktionshaller på, er i landzone og ikke lokalplanlagt. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 81.E1 i Herning Kommuneplan 2013 – 2024. Rammeområdet er ved seneste kommuneplanrevision udvidet til at omfatte den nye del af lokalplanområdet.
 
I den vestlige del af det nye lokalplanområde er et vandhul som efter Naturbeskyttelseslovens §3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Vandhullet ligger hvor virksomheden af produktionstekniske og arbejdspladssikkerhedsmæssige årsager har behov for udvidelsen. Virksomheden har derfor også ansøgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Sagsfremstilling

I forslag til lokalplan nr. 81.E1.1 bliver anvendelsen i området fortsat erhvervsbyggeri i virksomhedsklasse 2 og 3. Der er krav om tilstrækkeligt areal til regnvandsbassin, som skal kunne tilbageholde regnvand fra de nye bygninger, idet der kun kan afledes begrænsede vandmængder til recipienten Tranholm Bæk.
 
For at muliggøre det nye byggeri, skal Herning Kommune give dispensation til Naturbeskyttelseslovens §3, så et vandhul i udvidelsesområdet kan nedlægges. Vilkårene i dispensationen er, at der bliver etableret et erstatningsvandhul af mindst samme størrelse på et velegnet område. I lokalplanforslaget er peget på et grønt rekreativt område ca. 175 m øst for det nuværende vandhul. Der er offentlig adgang til dette område.
 
Adgangen til virksomhedens produktionsbygninger skal ske ved, at Grønlandsvej forlænges til lokalplangrænsen mod nord.

 
Kravene til nye parkeringspladser er justeret efter det antal nye medarbejdere der vil være beskæftiget i nybyggeriet. 

 

Bebyggelse kan opføres i 2 etager og må ikke overstige en højde på 8,5. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 %.

Der må ikke bygges nærmere vejskel end 5 m.
 
Der må ikke etableres boliger detailhandel og liberaleerhverv i lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 13.OF24.2 for område til skole- og fritidsformål på Brændgårdvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet er nyt samlet lokalplanforslag for Brændgårdvej 2 og 4 i Herning.

 

Lokalplanforslaget vil give mulighed for at der kan opføres  multihal, skole- og institutionsbyggeri, samt anlægges friarealer på den tidligere biblioteksgrund på hjørnet af Brændgårdvej og H.P. Hansens Vej.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotek flyttede i august 2014 fra sin hidtidige placering på Brændgårdvej til Østergade i bymidten. Midtjyllands kristne Friskole har fra oktober 2014 lejet biblioteket og har vist interesse for at købe ejendommen for at få mulighed for at opføre en ny multihal og anlægge større friarealer.

 

Der er  udarbejdet et nyt, samlet lokalplanforslag for Midtjyllands kristne Friskoles nuværende ejendom og det gamle bibliotek. Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for at kunne opføre multihal og institutionsbebyggelse, renovere skolens nuværende bygninger og etablere nye friarealer med boldbaner og lignende. Lokalplanforslaget skal desuden sikre bevaringsværdig beplantning, samt sikre at trafik- og parkeringsforhold i området forbedres.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt byggefelter, så der kan ske en mindre udvidelse af Midtjyllands kristne Friskoles eksisterende bebyggelse mod nord, og der er mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af multihal, klasselokaler, kontorer,  indgangsparti og lignende syd for den eksisterende bebyggelse.

 

Inden for delområde I, der omfatter Midtjyllands kristne Friskoles nuværende ejendom, kan der opføres i alt 5850 m² bebyggelse. Det vil sige, at bebyggelsen kan udvides med cirka 1100 m². Lokalplanforslaget fastlægger, at ny bebyggelse inden for delområde I må anvendes til institutionsformål, mens den eksisterende bebyggelse både må anvendes til skole- og institutionsformål.

 

Inden for delområde II må der opføres i alt 2500 m² ny bebyggelse til multihal, klasselokaler, administration, medarbejderfaciliteter, indgangsparti og lignende.

Der må i alt opføres 1600 m² bebyggelse til skoleformål i form af klasselokaler inden for delområde I og II.

 

Delområde III, der omfatter det gamle bibliotek, udlægges til fritidsformål i form af boldbaner og legeplads, og der er kun mulighed for at opføre mindre bebyggelser og anlæg til brug for områdets anvendelse til rekreative fritidsformål. Lokalplanforslaget fastlægger, at biblioteksbygningen kan nedrives, da den hverken i kraft af sin arkitektur eller kulturhistorie er bevaringsværdig.

 

De eksisterende parkeringsarealer ved Midtjyllands kristne Friskole og biblioteksbygningen fastholdes som parkeringsarealer for at kunne sikre tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets funktioner. Da der er meget trafik til Midtjyllands kristne Friskole i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor børnene hentes og afleveres, fastlægger lokalplanforslaget desuden, at der skal være minimum 15 kiss´n´ride parkeringspladser i umiddelbar nærhed til skolens indgangsparti. Der skal desuden etableres tilstrækkelig med cykelparkeringspladser til betjening af områdets funktioner, og minimum 50% af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede.

 

Da det er en del af "Herning Cykler"- projektet at etablere en direkte og sikker cykelforbindelse mellem Herning bymidte og Gullestrup, kan der langs Gullestrupvej anlægges en cykelsti. For at sikre tilstrækkeligt med plads langs Gullestrupvej til anlæg af cykelsti kan skellet mod Gullestrupvej flyttes, så det får et mere sammenhængende forløb i en afstand af cirka 10 meter fra vejkanten.

 

Langs H.P. Hansens Vej, Gullestrupvej og den sydlige del af Brændgårdvej er der græsarealer med beplantning af store egetræer. Da denne beplantning er en del af en større, samlet karakteristisk beplantning af egetræer i det nordlige Herning, og de enkelte træer i sig selv er bevaringsværdige, fastlægger lokalplanforslaget  bestemmelser for bevaring af egetræerne. Mod Gullestrupvej, H.P. Hansens Vej og Brændgårdvej skal området fortsat fremstå med grøn og parklignende karakter med egetræer på en græsflade.

 

Af sikkerhedsmæssige grunde kan beplantningen mod vejene suppleres med et parkhegn med en maksimal højde på 1,8 meter. Parkhegnet skal være af støbejern eller et materiale med et tilsvarende udtryk og have samme mørke farve i hele lokalplanområdet.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 13.OF24.2 for område til skole- og fritidsformål ved Brændgårdvej i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt
 
Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

En grundejer ønsker at realisere Herning Kommuneplans mulighed for at udstykke et boligområde med åben - lav bebyggelse ved Kollundvej i det østlige Lind. På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej i Lind.

 

Der skal findes et navn til udstykningen, da den er første etape i et nyt kvarter.

 

Der vil blive udarbejdet en udbygningsaftale efter Planloven, med den pågældende grundejer, for at sikre økonomisk bidrag til anlæg af veje, stier og fællesarealer.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013 - 2024, at der skulle være mulighed for at udstykke et nyt boligområde i den østlige del af Lind, syd for Kollundvej. Området er indarbejdet i kommuneplanen i overensstemmelse med helhedsplanen for Lind.

 

Da en af grundejerne i området ønsker at realisere kommuneplanens mulighed for at udstykke nye boliger, er der udarbejdet forslag til lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej i Lind.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke i alt 34 grunde til åben - lav boligbebyggelse i 2 etager og 8,5 meters højde. Da der er en forventning om, at området vil blive udstykket og udbygget over en årrække, vil de første 9 grunde have mulighed for at få en midlertidig vejadgang via de eksisterende overkørsler til Kollundvej.

 

Ved udstykning af flere grunde end de 9 første skal der etableres en ny nord - sydgående stamvej med tilslutning til den eksisterende rundkørsel ved Kollundvej og Koustrup Allé. En øst- vestgående fordelingsvej giver adgang til i alt 3 boligveje inden for lokalplanområdet. Når der bliver behov for det, vil der kunne tilsluttes yderlige tre boligveje i en ny udstykning mod syd.

 

Boligvejene anlægges omkring fælles, grønne friareaeler. For at skabe et harmonisk rum omkring friarealerne, skal bebyggelse placeres i en vejbyggelinje 5 meter fra vejskel. En facadebyggelinje 5 meter fra vejskel sikrer desuden, at indkørsler bliver så korte som mulige, og det minimerer de befæstede arealer. I den sydlige del af lokalplanområdet udlægges et større, fælles friareal.

 

Nye stiforbindelser tilsluttes det eksisterende stisystem i området for at sikre gode forhold for cyklister og fodgængere.

 

For at sikre et grønt og attraktivt boligområde fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for friarealer og beplantning. Langs lokalplanområdets vestlige afgræsning skal det eksisterende plantebælte i form af løvtræer bevares som afgræsning mod det eksisterende boligområde Østertoften. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om bevaring af eksisterende beplantning mod Kollundvej, på et beskyttet dige inden for lokalplanområdet og på friarealet i den sydlige del området.

 

Der er reserveret areal til støjvolde langs Kollundvej og forlængelsen af Koustrup Allé, da det kan være nødvendigt at etablere støjafskærmning for at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj i boligområder.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget jordbundsundersøgelser i området, og de viser, at det ikke vil være muligt at nedsive overfladevand. Derfor skal overfladevand fra lokalplanområdet ledes til eksisterende regnvandsbassiner i den nordlige del af Lind. Inden overfladevandet ledes til regnvandsbassinerne skal det renses, og for at kunne udstykke så mange grunde som muligt inden for området, giver lokalplanen mulighed for at placere et underjordisk anlæg til rensning af overfladevandet under friarealet ved boligvejene.

 

Da lokalplanområdet er første etape af et nyt kvarter skal der findes et nyt vejnavn. Forvaltningen foreslår, at der enten tages udgangspunkt i, at området ligger i det østlige Lind, eller i stednavnet "Vigshøj", der kan ses på gamle kort over området. Forvaltningen anbefaler derfor at vejnavnet "Østerlind" eller "Vigshøjparken" til det nye boligområde.

 

Der vil forud for den endelige vedtagelse af lokalplanen blive udarbejdet en udbygningsaftale efter Planlovens § 21b. Udbygningsaftalen har til formål at sikre, at ejeren af matr. nr. 22s, byggefirmaet Ivan Mortensen A/S, medvirker økonomisk til etablering af veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget fremsender forslag til lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind til foreløbig vedtagelse.

 

at Byplanudvalget tager stilling til navngivning af boligområdet

Beslutning

Tiltrådt og navngivet: ”Østerlindparken”.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 vedr. Klimatilpasningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 (x)
 x
 x

 

 

Note: På TMU som orienteringspunkt samtidigt med behandling i BYP

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed er der udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune.

 

Klimatilpasningsplanen har til formål at sikre at der tages de fornødne forholdsregler, således den tekniske infrastruktur kan holde til  de kommende års krafitgere nedbør, der skaber en yderligre risiko for oversvømmelse.

 

Klimatilpasningsplanen  vedtages som tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2014.

 

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget, hvorfor det indstilles vedtaget som fremlagt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Klimatilpasningsplanen har til formål, at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune. På denned baggrund skal det udpeges, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.

 

Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen er der sammen med Herning Vand A/S sket en vurdering på, hvordan klimaudfordringen bedst løses, herunder er der prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats.

 

Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser. Prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne for den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har fokus på Herning By, da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.

 

I indsatsplanen er oplistet de indsatser, der bør prioriteres gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar mellem Herning Kommune, Herning Vand og private. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for Herning Kommunes planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem Kommunen, forsyningen og private om gennemførelsen af klimatilpasningen.

 

Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere samt brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på, at sikre en god koordination af og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittet Handleplan er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.

 

Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse. klimatilpasningsplanen skal skabe overblik over, og dermed danne grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.

 

Ny lovgivning gennemført i foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg til håndtering af regnvand, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningsselskaber. Forsyningsselskabernes muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej i Birk er etableret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. klimaplantilpasningsplan til endlig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 for Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 for Køreteknisk Anlæg, Hammerum Øst, er et ønske om at der kan ske en udvikling af anllægget i en bæredygtig retning med f. eks. el-biler og klimavenlig energiindvinding, prøvebaner for politiet, for motorcykler samt etablering af undervisnings- og kontorlokaler i tilknytning til køreteknisk anlæg.
 
 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 viderefører anvendelsen i området med let erhverv og udlægger et nyt delområde specifikt til undervisnings-, administrations- og kontorformål i tilknytning til køreteknisk anlæg. Der udlægges et tracé til evt. forbindelsesvej fra Jens Mathiasens Vej i Hammerum til Tolstedvej i Gjellerup. Når denne vej etableres, skal tilkørslen til lokalplanområdet flyttes fra Hammerum Hovedgade til den nye forbindelsesvej.

 

Grundstørrelserne i lokalplanområdet bliver mere fleksible ved, at placering af underordnede læbælter ikke er fastlagt på forhånd, men skal etableres af de pågældende grundejere i forbindelse med etablering af bebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til bæredygtig energi som f. eks. solenergi, brintbaseret energi m.v. Der er også mulighed for at etablere anlæg til klimavenlig regnvandsbehandling og –afledning. Vindmøller kan, på grund af nærliggende boligområder, ikke etableres i lokalplanområdet.

 

En del af de overordnede plantebælter og nogle få af de underordnede i den eksisterende lokalplan er etableret. Det er væsentligt, at disse bliver bevaret og forbedret, samt at den overordnede idé i beplantningen færdiggøres i forbindelse med en genoptagelse af byggemodningen.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 10. september 2014 til den 5. november 2014.

 

Der er indkommet 2 indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne er fra virksomhederne i området hvor Trafikskolevej møder Hammerum Hovedgade. Den ene indsigelse er underskrevet af 5 erhvervsvirksomheder.

 

Indsigelserne drejer sig om stort set det samme, og kan sammenfattes til nedenstående punkter:

 

  1. virksomhedsejerne har købt hjørnegrunde af Herning Kommune og har betalt en højere pris netop på grund af stor synlighed fra Hammerum Hovedgade og nem og direkte tilkørsel til virksomhederne.

  2. virksomhederne orienterer sig hovedsageligt mod Hammerum og Herning hvor de fleste leverandører og kunder er lokaliseret.

  3. virksomhederne mener at skiltebestemmelserne er for restriktive.

  4. en indsiger mener at den eksisterende anvendelsesparagraf tillader bolig i området.

  5. samme indsiger mener at borgernes penge kan anvendes på noget bedre end vejforbindelsen til Frølundsvej, en vejforbindelse som efter indsigers vurdering vil blive urimeligt dyr på grund af dårlige jordbundsforhold, passage af jernbane m.v.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ad 1. Forvaltningen foreslår, at beskrivelsen af plantebæltet langs Hammerum Hovedgade får tilføjet: Plantebæltet skal udelukkende bestå af græs i bunden og større opstammede træer.

 

Ad 2. Den ekstra køredistance i retning mod Herning, som en lukning af Trafikskolevej vil medføre, er på ca. 550 m.

 

Ad 3. Skiltning opsat inden for nuværende lokalplan eller allerede godkendt skiltning, er fortsat lovlig efter endelige vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.
 
Herning Kommune vedtog i 2010 en ny skiltevejledning. Skiltevejledningen danner administrationsgrundlag for opsætningen af skiltning i Herning Kommune. Retningslinierne fra skiltevejledningen bliver i lokalplaner til lokalplanbestemmelser og disse skal dermed følges i forbindelse med opsætning af ny skiltning inden for lokalplanområdet efter endelig vedtagelse.
 
Ad 4. I den eksisterende lokalplan for området - nr. 31.E2.1 gælder efter "§3.6: Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Industri-, værksteds-, lager- og håndværksvirksomhed.", og på side l - 4 øverst: "§3.8 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området." Der er derfor ikke mulighed for etablering af bolig i området i dag.

 

Ad 5. En ny forbindelsesvej fra Hammerum Hovedgade til Gjellerup, vil alt andet lige helt naturligt blive fordyret med prisen for at krydse jerbanen. Til gengæld vil denne vejforbindelse på sigt give mulighed for at der kan etableres en aflastningsforbindelse mellem Hammerum og Gjellerup, og vejen vil også give en bedre og mere trafiksikker forbindelse til en evt. ny skole mellem Hammerum og Gjellrup, samt give en trafikal adlastning og fredeliggørelse af Frølundvej. Med vedtagelse af lokalplanen er der ikke samtidig pligt til at vejen skal etableres.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst, til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at beskrivelsen af plantebæltet langs Hammerum Hovedgade tilføjes: "Plantebæltet skal udelukkende bestå af græs og større opstammede træer"

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2013-24 for teknisk anlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
      X
     X

 

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 26. august 2014, punkt 250, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 29 for teknisk anlæg til solfangere nordøst for Aulum.

 

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 10. september til d. 5. november 2014. Der er indkommet to bemærkninger til det tilhørende lokalplanforslag 09.T27.1.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2013-2014 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 09.T27.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Feldborgvej nordøst for Aulum.
 
Tillægget fastlægger en ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere på et ca. 5 ha stort areal. Solfangeranlægget vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 1.600 tons.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget, der også omfatter lokalplan 09.T27.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget kan få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener. 


Den østligste del af arealet er udpeget som naturbeskyttet eng efter Naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplan 09.T27.1 er udarbejdet som en landzonelokalplan med bonusvirkning, hvori der er stillet krav om, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører.
 
Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplan 09.T27.1, se bilag 1. Begge bemærkninger er fra EnergiMidt omhandlende eksisterende kabler og luftledninger i området.
 
De indkomne bemærkninger medfører ikke ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og tillægget indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelige vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T27.1 for et solfangeranlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 26. august 2014, punkt 251, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 09.T27.1 for et solfangeranlæg nordøst for Aulum. Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 10. september til 5. november 2014. Der er indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplan 09.T27.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Feldborgvej nordøst for Aulum.
 
Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg på et samlet areal på 5 ha. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning rundt om solfangerne, samt at vej-adgang sker fra Kulvej. Lokalplanen fastlægger, at på strækningen gennem lokalplanområdet skal Kulvej anlægges som en dobbeltrettet, asfalteret cykelsti.
 
Endelig sikrer lokalplanen, at området vender tilbage til landbrugsformål, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.
 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 1600 m2 stort solfangeranlæg vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 1.600 tons. Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostninger for forbrugere i Aulum og omegn.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget, der også omfatter lokalplan 09.T27.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget kan få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener. 


Den østligste del af arealet er udpeget som naturbeskyttet eng efter Naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplanen er udarbejdet som en landzonelokalplan med bonusvirkning, hvori der er stillet krav om, at arealet skal vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører.
 
Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget. Se bilag 1. Begge bemærkninger er fra EnergiMidt.
 

  1. EnergiMidt Infrastruktur A/S af 11. september 2014

EnergiMidt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fibrebredbåndsrør i området. Ved flytning/omlægning af elanlægget og/eller fibredbredsbånd skal udstykkeren afholde omkostninger. Derudover har EnergiMIdt et 60 KV ledning i området og der vil blive fremsendt særskilt bemærkning om ledningen.
 

2.   EnergiMidt Net A/S

Energi Midt meddeler, at lokalplanområdet berøres af 60 kV luftledningen Aulum-Simmelkær og 60 kV jordkablet Aulum-Skave. De gør opmærksom op, at luftledningen og kablet er sikret ved tinglyste deklarationer, hvilket begrænser brugen af arealerne under og i nærheden af anlæggene og der er tinglyst byggelinjer. EnergiMidt oplyser, at hvis der skal bygges indenfor arealerne, så skal de kontaktes, da dette vil kræve ombygning af luftledningsanlægget og kabelanlægget. Ombygningen vil blive udført af Energimidt som regningsarbejde for rekvirentens regning. Endvidere gør EnergiMidt opmærksom på, at der i forbindelse med opførelse af bygninger mv. skal sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i Stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes.

 
Planafdelingen har været i kontakt med EnergiMidt, som oplyser, at det er nødvendigt med flytning af jordkablet, hvis der skal stå solfangere over kablet. I forhold til luftledningen, så skal der foretages en konkret nedfaldsberegning til vurdering om der afstand nok mellem solfangere og luftledningen, herunder om det er nødvendigt at omlægge luftledningen.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at indskrive i lokalplanens §11.1 at der skal foretages en omlægning af jordkablet, før solfangeranlægget kan ibrugtages, da tegningerne af anlægget viser, at der skal placeres solfangere oven på kablet.
 
Forvaltningen vurderer endvidere, at der i lokalplanens redegørelse under afsnittet øvrige forhold tilføjes et afsnit, som beskriver, at der skal foretages en konkret nedfaldsberegning til vurdering om luftledningen evt. skal kabellægges.
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som også omfatter kommuneplantillæg nr. 29, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 09.T27.1 – Solfangeranlæg nordøst for Aulum til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der i lokalplanens §11.1 tilføjes: ” 60 kV jordkablet Aulum-Skave er omlagt”

 

at der i lokalplanens redegørelsesdel tilføjes følgende: ”EnergiMidt har 60 kV luftledningen Aulum-Simmelkær, som ligger inden for lokalplanområdet. Der skal foretages en konkret nedfaldsberegning til vurdering om det er nødvendigt at omlægge luftledningen.”

Beslutning

Tiltrådt, dog således at tilføjelsen til §11.1 formuleres som følgende: ”60 kV jordkablet Aulum-Skave er omlagt eller at ledingstracéet et er friholdt”.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-3-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af udstykning af tidligere præstebolig i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om udstykning af ejendommen Kirkegade 19 i Aulum - den tidligere præstegård. Omfanget af den ønskede udstyking udløser lokalplanpligtigt, hvorfor der skal udarbejdes lokalplan for området, hvis det ansøgte skal imødekommes. Endvidere er det en forudsætning for det ansøgte projekt, at Herning Kommune søger en Exnerfredning ophævet. Ansøgningen fremsendes hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt ansøgning om mulighed for udstykning af ejendommen Kirkegade 19 i Aulum - matrikelnummer 1a Kirkeby By, Aulum. Ejendommen er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby over for Aulum Kirke. Ejendommen har tidligere fungeret som præstebolig i tilknytning til Aulum Kirke, men er i 2013 solgt til privat beboelse. Ejendommen har et areal på 10.571 m2 og omfatter et stort stuehus, der fungerer som bolig, samt mindre garagebygning. Endvidere findes der mod syd en stor have, afgrænset mod syd og øst af en høj bøgehæk mod Korsholmsvej og Kirkegade. Ejendommens nordlige halvdel består af tæt beplantning af højde træer med en skovlignende karakter, der mod nord afgrænses af et åbent engområde udlagt til rekreative formål i Herning Kommuneplan 2013-2024. Mod vest afgrænses ejendommen dels af privat beboelse dels af et spejderhus med tilhørende udearealer.

 

Der ansøges om mulighed for at udstykke ejendommen til både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Stuehus og garage ønskes af ansøger bevaret som privat beboelse. Der er fremsendt to forslag til udstykning - forslag 4a og 5. Ansøger mener, at en deklareret Exnerfredning på den nordlige del af ejendommen er fejlagtigt indtegnet på deklarationsrids og ønsker fredningen ophævet.

 

I udstykningsforslag 4a er der syv grunde til åben-lav (706-1104m2) og fire grunde til tæt-lav byggeri (300-440 m2) foruden den tidligere præstegård. Seks åben-lav grunde samt "præstegården" har vejadgang fra Kirkegade via en ny boligvej, og en enkelt grund har vejadgang fra Østergaardsvej. De fire tæt-lav grunde har direkte udkørsel på Korsholmsvej.

 

I udstykningsforslag 5 er der ligeledes syv grunde til åben-lav(703-999 m2) og fire til tæt-lav byggeri(314-319 m2) foruden den tidligere præstegård. I dette forslag skabes der vejadgang fra Korsholmsvej til alle nyudstykkede grunde - for tæt-lav direkte fra Korsholmsvej og for åben-lav via en nord-syd gående boligvej. "Præstegården" vil her fortsat have vejadgang fra Kirkegade.

 

Planlægningsmæssige forhold

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 01.B6 der er udlagt til boligformål, offentlige formål som børne-og ungdomsinstitutioner og almennyttige institutioner, samt liberale erhverv (kontorer, klinikker o. l.), rekreative formål, samt parkering.

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsen skal iøvrigt placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

 

Der er på den nordlige del af det det beplantede areal nord for huset deklareret en Exner-fredning (se bilag). Det fredede areal må i henhold til deklareret fredning ikke bebygges eller beplantes.

I 1950’erne blev der ved de fleste kirker gennemført såkaldte provst Exner-fredninger. Det var frivillige aftaler med ejere af arealer, der grænsede til kirkegården. De indeholder oftest bestemmelser om, at der ikke må bygges, plantes eller graves grus således, at kirkens omgivelser skæmmes, eller at indsigten til eller udsigten fra kirkegården forhindres. Fredningernes omfang er forskelligt fra sted til sted.  

Udstykningen til boliggrunde er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, men har et omfang, der udløser lokalplanpligt.

 

Forvaltningen vurderer, at udstykningsforslag 4a vil være uhensigtsmæssig rent trafikalt, da Kirkegade er en meget trafikeret indfaldsvej til Aulum med en årsdøgntrafik på 2.600 i nordlig retning og 2.800 i sydlig. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med udstykingsforslag 5 med samlet adgangsvej fra Korsholmsvej i en eventuel kommende planproces. Det anbefales, at der skitseres på fem lidt større grunde nord for præstegården i stedet for de seks meget små grunde. Det anbefales, at "præstegården" ligeledes  får vejadgang fra den nye boligvej fra Korsholmsvej, så al adgang til området fra Kirkegade sløjfes. Endvidere anbefales det, at der mod Korsholmsvej kan udstykkes enten én åben-lav grund eller tre grunde til tæt-lav. Ved en udstykning til fire grunde til tæt-lav vil grunden nærmest hjørnet Korsholmsvej/Kirkegade komme for tæt på t-krydset med ind-/udkørsel.

 

I henhold til Exnerfredningen skulle det deklarerede areal være beliggende nord for præstegårdshaven. Forvaltningen vurderer, at den deklarerede Exnerfredning kan være indtegnet forkert på deklarationsridset fra 1953, da luftfoto fra 1954 viser, at området tydeligvis er en del af præstegårdshaven med allerede høj beplantning på arealet. Derfor anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med en eventuel planproces indgåes dialog med Fredningsnævnet med henblik på en opfhævelse af fredningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes planlægning for udstykning af ejendommen Kirkegade 19 med udgangspunkt i udstykningsforslag 5 og de af forvaltningen fremsatte anbefalinger

 

at der i forbindelse med planlægningsprocessen indgåes dialog med Fredningsnævnet med henblik på ophævelse af omtalte Exnerfredning

Beslutning

Tiltrådt, dog således, der planlægges videre med 7 grunde i stedet for 6 store grunde, og uden udstykning til små grunde mod Korsholmvej

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-2-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af udstykninger på Gødstrupvej 60 og 64 i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om mulighed for opførelse af bebyggelse til erhverv på ejendommen Gødstrupvej 60. Endvidere har forvaltningen modtaget ansøgning om mulighed for at udstykke ejendommen Gødstrupvej 64 til to matrikler med mulighed for opførelse af et enfamiliehuse på nyudstykket matrikel. Begge matrikler er beliggende i landzone. Da ejendommene er beliggende i en bebyggelsesmæssig sammenhæng med hinanden, er begge ansøgninger her behandlet sammen.

Ansøgningerne fremsendes hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Begge ansøgte projektområder er beliggende på Gødstrupvej umiddelbart over for det nye sygehusbyggeri.

 

Ejendommen Gødstrupvej 60

Ejer af virksomheden beliggende på ejendommen Gødstrupvej 60 - matrikelnummer 1y Gødstrup Præstegaard, Snejbjerg - har ansøgt om mulighed for at opføre tre "Dome"-huse til erhvervsformål på ejendommen. Husene er konstrueret som kupler og påtænkes anvendt til showrooms og mødefaciliteter til virksomheden. Husene ønskes opført, hvor der i dag er et tætbeplantet areal med en skovligende karakter. Området med husene påtænkes at anlægges som et grønt areal, der kan fungere som en rekreativ ramme for virksonhedens aktiviteter. Det er i forbindelse med opførelse af "Dome"-husene intentionen, at nedrive en ældre ladebygning på ejendommen.

 

Ejendommen Gødstrupvej 64 - matrikel nr. 2 Gødstrup Præstegard, Snejbjergg

Ejendommen dækker et areal 3145 m2, hvor der af eksisterende bebyggelse findes den tidligere stationsbebyggelse, der i dag anvendes til bolig samt værksted til en glarmestervirksomhed. Ejendommen er mod nordvest afgrænset af Gødstrupvej, mod nordøst af jernbane, mod syd af lokalplanområde 59.E1.2 samt matriklerne 1ay, der rummer bolig og 1y, der rummer erhvervsformål i tilknytning til virksomheden, der er omfattet af lokalplan 59.E1.2. Ejer ønsker ejendommen udstykket i to matrikler, med mulighed for at opføre en bolig på en matrikel for sig.

 

Planlægningsmæssige forhold

Begge matrikler er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Umiddelbart sydøst for begge ejendomme ligger lokalplanområde 59.E1.2 for erhvervsområde ved Gødstrup. Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i form af kontorer, liberalt erhverv, lager, service- og udstillingsvirksomhed - beliggende i landzone. Vest for ejendommene på modsatte side af Gødstrupvej ligger lokalplanområde 54.OF1.1 for hospital ved Gødstrup - beliggende i byzone.

 

Det vurderes, at der ikke kan gives en landzonetilladelse til de ansøgte projekter.

Opførelse af tre bygninger til erhverv på Gødstrupvej 60 vurderes at være lokalplanpligtigt. Der vil endvidere skulle udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Ønsket om udstykning af ejendommen Gødstrupvej 60 til en ekstra grund til bolig kan i henhold til Planlovens landzonebestemmelser ikke imødekommes. Med en eventuel vedtaget lokalplan for erhverv på Gødstrupvej 60, vil ejendommen Gødstrupvej 64 (og 62) være omgivet af erhverv, jernbane samt område med hospitalsbyggeri. Forvaltningen vurderer derfor, at det planlægningsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt at udlægge såvel nr. 62 som 64 til erhverv i en lokalplan sammen med ejendommen nr. 60. De to boliger på nr. 62 og 64 vil kunne fortsætte med den eksisterende lovlige anvendelse, men der vil dog ikke være mulighed for at udvide de to boliger, hvis de er beliggende i en erhvervslokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes planlægning for ejendommene Gødstrupvej 60, 62 og 64 til erhvervsformål

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Prioritering af bymidteprojekter i 2015 - 2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning by udvikler sig på mange fronter i disse år, og en flot og levende by er en vigtig
forudsætning for at fortsætte udviklingen.


At skabe og fastholde en levende by er en udfordring, og på den baggrund, blev der i foråret 2014 igangsat en vision for bymidten, Herning C, med fokus på bylivs– og byrumskvaliteter med disse mål:

 

- At skabe en attraktiv by

- At skabe bredt ejerskab til bymidten

- At skabe en handlingsplan med konkrete projektforslag


I juni slog Byplanudvalget dørerne op til et tomt lokale i gågaden og inviterede byens brugere med ind, enten til en uformel snak eller til deltagelse i debatter med inviterede oplægsholdere.
 
Der var også muligheder for at udfylde postkort eller skrive på facebooksiden. Over 250 postkort kom ind, med flere idéer på hvert eneste, mindst lige så mange idéer og forslag fra debatterne og facebook.
 
De mest gengående temaer var, også kaldet delprojekter var vand, kunst, ly og læ, noget før børn og unge, grønne elementer, bænke og opholdsmuligheder.

I forlængelse af brugerprocessen til Vision Herning C i juni 2014, er der udviklet et Handlingskatalog der indeholder konkrete projektforslag med fokus på bedre byrum og mere byliv.  

 

Handlingskataloget blev præsenteret på budgetkonferencen i august 2014 og der er afsat ekstra midler til det byens brugere vil have.

 

Der er nu mulighed for, at prioritere og udvælge både anlægsprojekter og delprojekter, der skal igangsættes i 2015 - 2018, med henblik på, at gøre byen mere attraktiv for borgere, erhvervsliv, tilflyttere og besøgende i Herning Bymidte.

 

Sagsfremstilling

For at fortsætte udviklingen af Herning Bymidte, anbefales Byplanudvalget at prioritere og udvælge de projekter og delprojekter der skal igangsættes i 2015 - 2018.

 

De anlægsprojekter og delprojekter der er beskrevet i bilag 2 "Bymidteprojekter i 2015-2018" er overvejet i forhold til bl.a. sparring med interessenter, brugere, størst fokusområde fra brugerprocessen, samt samarbejde med Herning Vand.

 

Det drejer sig om gader, pladser og torve i bymidten, bl.a. Bredgade, Torvet, Søndergade, Nørregade/Kulturaksen, Sølvgade og Bethaniagade.

 

Det drejer sig også om delprojekter som vand, ly og læ, leg og aktiviteter, bænke, kunst og mere grønt, som vi i brugerprocessen tilhørende Herning C, er blevet mindet om hvor stor betydning det har for bymidten, at der er noget at komme efter.

 

Disse projekter og delprojekter er alle en del af Bymidteprojektet og vigtige i bymidtesammenhæng og for udviklingen af bymidten.

 

I den kommende proces for projektudvikling af de enkelte projekter og delprojekter skal der arbejdes med bl.a. stedsidentitet for udvalgte områder og funktioner der inviterer til ophold i samarbejde med udvalgte brugergrupper. Bl.a. ses Bredgade Vest som en unik mulighed for at skabe noget andet med egen identitet, og Søndergade opgraderet som ”den røde løber" mellem Banegårdspladsen og Gågaden. Bredgade mellem Torvet og Poulsens plads er en spændende del af gågaden, rig på liv, butikker og erhverv og en renovering af denne strækning vil øge helhedsindtrykket for gågaden.

 

Eksempler på konkrete forslag er beskrevet i Bilag 2.

Projekternes økonomi er skønnet på baggrund af erfaringspriser fra lignende projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget prioriterer de projekter, der skal igangsættes i 2015 - 2018.

Beslutning

Byplanudvalget har prioriteret henholdsvis anlægsprojekter og delprojekter.

Bilag 3. tilrettes efter de faldne bemærkninger.
Forvaltningen anmodes om - ud fra de faldne bemærkninger - at arbejde videre med hvorledes projektforslag til delprojekter og nedslagspunkter kan realiseres.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Østergade og Smedegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Østergade og Smedegade, omhandlende bl.a. anlæggelse af ny gågade, placering af skulpturen Column og ny busgade mod Kousgaards Plads, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 3. november 2009, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 5.378.000 kr. samt 8. marts 2011 flyttet 450.000 kr. til stednr. 223089 Østergade mellem Smedegade og Kongrescentret. Den totale anlægsbevilling på 4.928.000 kr. er anvendt til projektering og anlæggelse af ny gågade, placering af skulptur ved Mediehuset og ny busgade op til Kousgaards Plads.

Der er givet et tilskud til projektet på 123.750 kr til montering af skulpturen.

 

Projektet er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af gågaden, og er udført i sammenhæng med projektet for Østergade mellem Mediehuset og Kongrescentret.   

 

Der er et forbrug på stednr. 222015 Østergade-Smedegade på i alt 4.766.180 kr. nettto, hvilket giver en mindreudgift på 161.820 kr.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222015
Østergade – Smedegade
U
4.928.000
4.889.930
38.070
 
 
I
 0
- 123.750
123.750
Netto
 
 
 
 4.766.180
161.820

 

Projektet regnskabsafsluttes samtidig med stednr. 223089 Østergade mellem Mediehuset og Kongrescentret som har en merudgift på 167.186 kr.

 

Det samlede resultat for de to sammenhængende projekter er -5.366 kr.

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af gågaden mellem Mediehuset og Herning Kongrescenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Østergade mellem Mediehuset og Kongrescentret, omhandlende bl.a. anlæggelse af ny gågade, træer og inventar fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 8. marts 2011, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 2.967.000 kr. samt 27. august 2013 flyttet 213.000 kr. til stednr. 223071 Renovering af Torvet i forbindelse med ny B&O Bygning. Den totale anlægsbevilling på 2.754.000 kr. er anvendt til projektering og anlæggelse af ny gågade, nye træer, ny belysning og nyt inventar i gaden.

 
Projektet er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af gågaden, og er udført i sammenhæng med projektet for Østergade-Smedegade.
 
Der er et forbrug på stednr. 223089 Østergade mellem Mediehuset og Kongrescentret på i alt 2.921.186 kr., hvilket giver en merudgift på 167.186 kr.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
223089
Østergade mellem Mediehuset og Kampmannsgade
U
2.754.000
2.921.186
-167.186
Netto
 
 
 
 
-167.186

 

Projektet regnskabsafsluttes samtidig med stedr. 222015 Østergade - Smedegade som har en mindreudgift på 161.820 kr. 

Det samlede resultat for de to sammenhængende projekter er -5.366 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for Bymidteplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for stednr. 222017 Bymidteplanen, en pulje til udvikling af projekter under bymidteplanen, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 27. januar 2009, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. På byrådsmøde  27. august 2013 blev der givet en yderligere bevilling til udgifter på 246.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 450.000 kr. til tilskud fra staten.

 

Den totale anlægsbevilling er anvendt til udvikling af bæredygtig og miljøorienteret planlægning, med bl.a. handlingsplan for Herning Bymidte med lokalplan for Bethaniagade, masterplan for Karstoft og masterplan for Studsgaard.

 

Der er et forbrug på stednr. 222017 Bymidteplanen på i alt 295.979 kr. netto.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222017
Bymidteplanen
U
746.000
745.979
21
 
 
I
-450.000
-450.000
 0
Netto
 
 
 
 295.979
21

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse af skimmelsvamp samt omplacering af midler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Undersøgelse af skimmelsvamp, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015094, fremsendes til godkendelse.

 

Desuden anmodes om omplacering af Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 (2), da bygningsforbedringsudvalget er nedlagt, jf. byrådsbeslutning den 28. januar 2014.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab

På byrådsmødet den 4. marts 2014 blev det besluttet at foretage en omfordeling af Herning Kommunes afsatte byfornyelsesmidler og samle flere relaterede byfornyelsesaktiviteter, herunder indeklima- og skimmelsvampsager, i Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083. 

Indeklima- og skimmelsvampsager kører løbende og finansieres af den årlige, ordinære ramme til byfornyelse samt det årlige, afsatte rådighedsbeløb. Fremadrettet vil indeklima- og skimmelsvampsager være en del af ovennævnte Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima.

 
På den baggrund aflægges anlægsregnskab for Undersøgelse af skimmelsvamp, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015094.
 

Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Forskel
015094
Undersøgelse af skimmelsvamp
75.000
67.641
7.359
 
 
 
 
 


I det udgiften for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Regnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

 

Omplacering af midler 

På møde den 28. januar 2014 (pkt. 62) besluttede Byrådet at nedlægge bygningsforbedringsudvalget.

 

Det blev besluttet, at der i 2014 skal foreligge en sag vedrørende omplacering af de afsatte midler til bygningsforbedringsudvalget på Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 (2), så midlerne fra 2015 anvendes til blandt andet bygningsfornyelse og nedrivning. Dermed samles det afsatte rådighedsbeløb til bygningsforbedringsudvalget med Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 (1). Rådighedsbeløbene er ikke frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes, og

 

at Rådighedsbløb - Bygningsforbedringsudvalget, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 (2) omplaceres og fra 2015 afsættes på Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 (1).

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering vedr. Pulje til Landsbyfornyelse 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg

Sagsresume

Der er gennemført ansøgningsrunde til "Pulje til Landsbyfornyelse 2014".

 

Der er kommet i alt 15 ansøgninger, hvoraf 13 ansøgninger opfylder kriterierne og meddeles tilsagn om støtte til nedrivning.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Byplanudvalgets møde 22. april 2014, pkt. 61, (Pulje til Landsbyfornyelse - strategi) har udvalget besluttet, at Herning Kommune med Pulje til Landsbyfornyelse 2014 skal fokusere på nedrivning, samt at der kan meddeles støtte på 50% af de samlede udgifter til nedrivning.

Det blev også besluttet, at der skal ske en prioritering af ansøgningerne i henhold til den prioritering af ejendomme, der tidligere er fastsat med " Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald".

Desuden bemyndiges administrationen til at godkende ansøgningerne og tildele støtte til de ejendomme, der opfylder kriterierne. 

 

Overordnede kriterier og prioritering

Puljemidlerne kan, jf. Byfornyelsesloven, anvendes til aktiviteter såsom istandsættelse, nedrivning, oprydning mm. på ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

 

Der kan gives støtte til private en- og tofamilieshuse, private udlejningsejendomme, andelsboligejendomme, bygninger med blandet beboelse og erhverv samt erhvervsbygninger. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er dog ikke omfattet.

 

Boligen skal være fra før 1950 eller have væsentlige installationsmangler.

 

Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgåes frivillige aftaler med ejer. Det betyder, at puljemidlerne ikke kan anvendes til kondemnering og påbud om nedrivning.

 

Ansøgningerne prioriteres i henhold til den prioritering, der er vedtaget i "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald", er:

 

  1. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

  2. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.

  3. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier mv.

  4. Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener.

 

Der har dog ikke været behov for at prioritere de indkomne ansøgninger i henhold til ovennævnte, da det samlede tilsagnsbeløb ikke overstiger budgettet (se nedenstående afsnit om økonomi).

 

Ansøgninger

Puljen har været annonceret fra 28. maj til 20. august 2014.

Der er indkommet i alt 15 ansøgninger.  

 

Administrationen har vurderet, at 13 af de ialt 15 ansøgninger opfylder kriterierne for at modtage støtte. De 13 ejendomme ligger i, eller i tilknytning, til Karstoft, Sdr. Felding, Sørvad, Ilskov, Gullestrup, Kølkær, Haunstrup, Ørnhøj og Vind.

De 13 ejendomme er besigtiget for at vurdere tilstanden inden der er meddelt endeligt tilsagn til ejerne primo november 2014.

 

Økonomi

Herning Kommune er tildelt en statslig ramme på 3 mio. kr. i 2014. For at gøre brug af rammen skal kommunen medfinansiere med 40%, dvs. op til 2 mio. kr.

 

Puljens samlede budget er på 1.215.000 kr. bestående af en kommunal andel på 486.000 kr. (40%) og en statslig andel på 729.000 kr. (60%).
  

De 13 ansøgere, der meddeles tilsagn om støtte, har ansøgt om et samlet beløb på ca. 1.600.000 kr. inkl. moms. Heraf meddeles 50% i støtte, ialt 800.000 kr.

Dette svarer til ca. 320.000 kr. af de afsatte kommunale midler og ca. 480.000 kr. af den statslige ramme.

 

Den tildelte statslige ramme i 2014 på op til 3 mio. kr. udnyttes således ikke fuldt ud.

 

Pulje til landsbyfornyelse 2015

Forvaltningen forventer, at Herning Kommune også i 2015 tildeles en statslig ramme på 3 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse (forudsat finanslovens vedtagelse).

 

Som i 2014 gælder det, at kommunen skal medfinansiere 40% for at gøre brug af den statslige ramme. Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016 til Pulje til landsbyfornyelse.

 

Forvaltningen fremsender forslag til strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015 til politisk behandling primo 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orientering om konkurrencebetingelser

 

Sagsnr.: 04.21.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Udvælgelse af ansøgning

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 24. november 2014