Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, da der ikke er en eksisterende lokalplan for området.

Der er gennem den seneste tid kommet flere henvendelser fra virksomheder i området, som har ønske om bl.a. udvidelser.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 for erhverv langs Snejbjerg Hovedgade indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1). Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Ændringerne af kommuneplanrammerne 51.E2 og 51.E3 er foretaget, så tillæg nr. 66 er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017-2028. Derudover er der tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2 og 51.E3, som foreskriver, at en del af området skal overføres fra landzone til byzone. Nedenstående kort viser ny kommuneplanramme 51.E3. 

Kommuneplanramme 51.E3

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Udsættes, idet godkendelse af kommuneplantillæg 66 afventer godkendelse af lokalplanforslag 51.E3.1

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 51.E3.1 - Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I forbindelse med ønske om nybyggeri og ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at der vedtages lokalplan for området med henblik på, at der fastsættes nærmere regler for skiltning, byggeriets placering på grundene, adgansgforhold med mere.

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 51.E3.1, som giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, herunder skiltning.

 

Forslag til lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej i Snejbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg. Forslag til lokalplan 51.E3.1 omfatter et område på ca. 15 ha og 26 ejendomme.

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 51.E3.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, IIa, IIb og IIc. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområderne IIa, IIb og IIc kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt mulighed for detailhandel med særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter. Lokalplanforslaget giver endvidere mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, end der er mulighed for i dag, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Forvaltningen har udarbejdet et princip for placering af skiltning, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Princippet er, at der kun inden for den midterste del af grundens facade længde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres skilte. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Smukke indfaldsveje

I forlængelse af strategien for ”Smukke Indfaldsveje” bliver der for øjeblikket skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på at vejens profil bliver mere bymæssig, herunder eventuelt også nedsættelse af max. hastigheden.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillæg nr. 66 er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I forslag til lokalplan 51.E3.1 er der fastsat bestemmelser for skiltning langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, herunder bl.a. placering og fremtræden. 

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 51.E3.1 vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, så de får samme bestemmelser for skiltning som erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Dette vil give de samme muligheder og et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Udsættes med henblik revision af skilte-afsnittet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for erhvervsområde ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Vildbjergvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 59. E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 71, udlægges et nyt rammeområde 59.E12. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 59.E12.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Bestemmelserne for det nye rammeområde 59.E12 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup er:

 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 28,5 meter.
 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 for den enkelte parcel.
 • Der skal oprettes mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv - lager undtaget.
 • Der må kun etableres erhverv indenfor miljøklasse 4 - 6 i området.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Der er omkring rammeområdet udlagt en 300 meter konsekvenszone, hvorom det gælder: Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes inden for konsekvensområdet. Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup, til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 20. juni 2016, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering for korn- og foderstofvirksomhed Vildbjergvej 55, Gødstrup. Planerne skal omfatte alternativ placering vest for det nuværende anlæg, alternativt opstillingsmønster og alternativ lavere højde, svarende til de nuværende siloers højde, som er på 18 meter.

Sagsfremstilling

Virksomheden har udarbejdet et notat, hvor man redegør for praktiske, funktionelle og økonomiske forhold ved de forskellige scenarier i forhold til virksomhedens langsigtede planer for udvidelse af produktionsanlæg.

 

Med baggrund i notatet har forvaltningen vurderet, at det ikke er releavnt at arbejde videre med de ønskede alternative senarier. Notatet vedlægges som Bilag 1. Visualiseringerne fra principgodkendelsen er dog udvidet til også at omfatte silohøjder på 18,5 meter og 28,5 meter. Visualiseringerne er vedlagt som Bilag 2.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4 – 6. Bebyggelsen må højest opføres i 4 etager. Bebyggelse og siloanlæg må maksimum have en højde på 28,5 meter.

 

Landskab

Ejendommen ligger tæt på Herningholm Ådal på kanten af et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskabsområde, hvor der kun kan etableres anlæg og byggeri, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres.

Med lokalplanforslaget udlægges arealer til volde med beplantning i form af træer, der kan blive meget høje. Den høje beplantning skal "dæmpe" anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab. Den landskabelige påvirkning vil på trods af volde og beplantning være meget dominerende, og udgøre et meget markant element i området.  Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.

 

Miljøvurdering

I miljøvurderingens afsnit om landskab bliver det vurderet, at udbygningen af virksomheden, sammen med motorvejen, jernbanen og en nærliggende højspændingsledning, vil bidrage yderligere til det tekniske landskab, som præger området.

 

Landskabspåvirkningen kan ikke afbødes eller fjernes. Anlægget vil dog virke mindre anmasende i landskabet, hvis det udformes som en samlet helhed i farve- og materialevalg. Miljørapporten er vedlagt som bilag 3.

 

Trafik

Da virksomhedens produktion ikke udvides, vil antallet af transporter til og fra virksomheden over et år, ikke ændres. Den øgede lagerkapacitet, vil medføre en koncentration af transporter til virksomheden, i høstperiodens ca. 2 måneder. I de to måneder, vil antallet af tilkørte lastbiler være ca. 42 pr. dag, til sammenligning med ca. 12,5 lastbiler pr. dag, ved en jævn fordeling over et år.

 

Synlighedsanalyse

Der er udarbejdet en analyse i form af et kort, som viser hvor det nye anlæg kan ses fra. Synligheden er indikeret med rød farve på kortet. Den højeste farveinsitet betyder at alle siloer kan ses, og den svageste farveinsitet betyder, at kun en silo kan ses fra et givet sted. Kortet fortæller ikke hvor meget af siloernes højde, der kan ses. Synlighedsanalysen er vedlagt som Bilag 4.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det udbyggede anlæg vil være overordentligt dominerende i landskabet. I forhold til de landskabelige værdier i området, og særligt indenfor det udpegede landskab, er landskabet under stort pres fra den nye motorvej, og det nye hospital, hvorfor det vurderes at udvidelsen af virksomheden med store siloer, vil øge "trykket" på landskabet, som vil blive endnu mere præget af store tekniske anlæg og byggerier.

 

  

Bilag 1. Notat fra virksomheden

 

Bilag 2. Udvidede visualiseringer. Bilaget indeholder:

•        et oversigtskort der viser hvor visualiseringene er set fra

•        Visualisering set fra vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-øst; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra nord; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

 

Bilag nr. 3. Miljøvurdering af planerne

 

Bilag nr. 4. Synlighedsanalyse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 15. august 2016 at indstille lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til endelig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede samtidig, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest). På baggrund af den beslutning vil Kriminalforsorgen ikke ophæve det veto, de nedlagde mod lokalplanforslaget i den offentlige høring.

 

En stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a vil primært komme til at ligge på matr. nr. 634. Ejeren af matr. nr. 634 er ikke interesseret i en offentlig stiforbindelse hen over sin ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C18.2 endeligt vedtages i en reduceret udgave, så ejeren af den gamle retsbygning på Nygade 3 får mulighed for at gennemføre sit ansøgte projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der genfremlægges et revideret lokalplanforslag for resten af området. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for en offentlig stiforbindelse over matr. nr. 634 og et hegn på op til 4 meters højde omkring Herning Arrest.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til lokalplan 11.C18.2 har til formål at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen i Herning bymidte. Derfor giver det både mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området. Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at rive en del af den tidligere retsbygning på Nygade ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016.

 

 

 

 

Veto fra Kriminalforsorgen

I forbindelse med den offentlige høring nedlagde Kriminalforsorgen veto mod lokalplanforslaget. De vurderer, at en realisering af lokalplanforslagets anvendelse og muligheder for byggeri vil gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest på Østergade 9 i Herning. En lokalplan kan ikke vedtages så længe en statslig myndighed nedlægger veto mod den.

 

Forvaltningen har den 10. august 2016 holdt møde med repræsentanter for Kriminalforsorgen og Herning Arrest. Det blev aftalt, at Kriminalforsorgen ville ophæve vetoet mod lokalplanforslaget hvis:

 • Mulighederne for byggeri i umiddelbar nærhed af arresten bliver reduceret.
 • Der bliver mulighed for at opføre en 4 meter høj sikkerhedsmur om en del af arrestens ejendom.
 • Principperne for mulighed for stiforbindelser gennem karréen bliver ændret. Herunder en præcisering af, at stiforbindelse til Østergade først etableres, hvis der ikke længere bliver drevet arrest i Tinghuset på Østergade 9.

 

Byplanudvalgets behandling af sagen den 15. august 2016

Byplanudvalget behandlede på mødet den 15. august lokalplanen til endelig vedtagelse. Byplanudvalget fulgte forvaltningens indstilling om at indarbejde de ændringer, der var aftalt med Kriminalforsorgen. Dog med en tilføjelse om, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest), mens der stadig er arrest i Tinghuset.

 

Forvaltningen holdt derefter møde med Herning Arrest for at drøfte muligheden for at etablere den ønskede sti, samtidig med at der kan drives arrest på en forsvarlig måde. Herning Arrest og forvaltningen er enige om, hvordan der kan etableres en stiforbindelse fra parkeringspladserne inde i gården til Tinghuspladsen og Østergade.

 

Men da der ikke er enighed om, hvem der skal betale udgifterne i forbindelse med den nye sti, fastholder Kriminalforsorgen sit veto. Herning Arrest ønsker, at Herning Kommune skal betale alle udgifter i forbindelse med etablering af stiforbindelsen. Forvaltningen har vurderet, at Herning Kommune kan betale for ny belægning af den offentlige stiforbindelse, nedrivning af eksisterende strandstensmur på Tinghuspladsen, belysning og begrønning af stien og lignende. Men Herning Kommune har ikke hjemmel til at betale for at forhøje det eksisterende hegn i skellet til arresten. Der er allerede på nuværende tidspunkt offentlig adgang helt op til hegnet mellem matr. nr. 634 og arresten, da der ligger offentligt tilgængelige parkeringspladser samt en passage for fodgængere på matr. nr. 634.

 

Mulighed for offentlig sti på matr. nr. 634, Herning Bygrunde

Den offentlige sti mellem matr. nr. 634 og 562a vil på det meste af strækningen komme til at ligge matr. nr 634 som vist på illustrationen. Der er allerede i dag passage på strækningen, da Østergade 7A har indgang fra "bagsiden" i stueplan. Forvaltningen har spurgt ejerne af ejendommen om de er interesserede i at indgå en frivillig aftale med Herning Kommune om en offentlig sti hen over ejendommen.

 

De har meddelt, at de ikke er positive for forslaget om offentlig stiforbindelse hen over deres ejendom. Lokalplanforslaget har ikke været i offentlig høring med den mulighed. Forvaltningen vurderer, at mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse er en væsentlig ændring i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Det vil derfor kræve en ny 8 ugers offentlig høring af lokalplanforslaget, hvis det skal endelig vedtages med mulighed for at ekspropriere adgang til en offentlig sti.

 

Endelig vedtagelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Forslag til lokalplan 11.C18.2 er udarbejdet for at give mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade, opføre nyt byggeri til boliger og anlægge offentlige parkeringspladser. For at skabe en sammenhængende planlægning, blandt andet med mulighed for stiforbindelser omfatter lokalplanforslaget hele karréen.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nordlige del af lokalplanforslaget (matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622). indstilles til endelig vedtagelse, mens den sydlige del af lokalplanforslaget genfremlægges med mulighed for stiforbindelse og hegn omkring arresten. Det vil give en sammenhængende lokalplan for bebyggelsen langs Nygade og mulighed for at ejeren af matr. nr. 620 kan realisere det ønskede projekt og anlægge offentlige parkeringspladser til Herning Kommune mens resten af lokalplanforslaget genfremlægges.

 

Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil være mulighed for at skabe et grønt, sammenhængende og attraktivt gårdrum, selvom lokalplanen for Tinghuskarréen deles op i to. Omdannelse af den nuværende politistation (matr. nr. 636 a og 637) og arrest (matr. nr. 562a) forventes at ske etapevis over en årrække. Så længe de to lokalplaner har samme krav til bebyggelse, begrønning med mere kan Tinghuskarréen og gårdmiljøet få et samlet og attraktivt udtryk.

 

Genfremlæggelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Hvis den nordlige del af lokalplanforslaget endeligt vedtages, kan et revideret lokalplanforslag for den resterende del af området genfremlægges. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for stiforbindelse hen over matr. nr. 634 og 562a. For at Herning Arrest fortsat skal kunne drive arrest på en forsvarlig måde, skal lokalplanforslaget også give mulighed for et 4 meter højt hegn som vist på illustrationen. Lokalplanforslaget forholder sig ikke til, hvem der skal betale hegnet, kun at der bliver mulighed for at opføre det.

 

Forslag til lokalplan 11.C18.2 giver mulighed for at etablere i alt 3.000 m² detailhandel. Forvaltningen vurderer, at alle 3.000 m² skal placeres inden for det evtentuelt nye, genfremlagte forslag, da der ikke bør være mulighed for detailhandel langs Nygade. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til endelig vedtagelse for matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622.

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle konsekvensrettelser ved bekendtgørelse af lokalplanen

 

at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag for matr. nr. 627a, 629, 630, 632, 634, 562a, 636a og 637 med mulighed for offentlig stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a samt mulighed for hegn mellem matr. nr. 634 og 562a i 4 meters højde

 

at det kun er inden for det reviderede lokalplanforslag, der bliver mulighed for detailhandel

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse af aflysning af lokalplan 89.S5.1 for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfbane samt kommuneplanramme 89.S5

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejerkredsen inden for lokalplan 89.S5.1 ønsker lokalplanen ophævet.

 

Ophævelse af lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for ophævelse af kommuneplanramme 89.S5 der udlægger området til sommerhusområde.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres.

Sagsfremstilling

Lokalplan 89.S5.1 ønsker ophævet af grundejerne inden for området, da de ikke har kunnet skaffe den fornødne finansiering til at realisere projektet. Derudover er der i perioden sket et ejerskifte for en del af området og ny ejer ønsker ikke at deltage i projektet. Ansøgningen er underskrevet af samtlige ejere inden for lokalplanens afgrænsning.

Ophævelse af lokalplanen er betinget af, at kommuneplanrammen, der udpeger området til sommerhuse, også ophæves. En ophævelse af kommuneplanrammen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. En ophævelse må dermed afvente den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028, hvori sommerhusområdet er udpeget.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres. En ophævelse vil også være i overensstemmelse med statens interesser i kommuneplanlægningen, hvor ønsket er, at kommunerne udlægger større sammenhængende sommerhusområder.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udgifter til godtgørelse for grundskyld i forbindelse med ophævelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ophævelse af lokalplan 89.S5.1 for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub samt ophævelse af kommuneplanramme 89.S5 for sommerhuse igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-15-16 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Principgodkendelse inden lokalplanlægning ved Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Karit Etlars Gade og Overgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra en projektudvikler, der er interesseret i at købe et areal beliggende Rolighedsvej 6-10, der er ejet af Herning Kommune med henblik på udvikling af boliger.

 

Helhedsplanen for Herning+ inddrager sygehusgrundens randområder og imødegår ønsket om fornyelse og fortætning af området for at forbedre det som boligområde og for at øge antallet af boliger.

Det foreslås derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for hele karreen, Nørgaards Alle, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade. 

Sagsfremstilling

Kommuneplan

Området er indeholdt i Kommuneplanramme 11.B8, Boligområde nord for Rolighedsvej, Herning Kommuneplan 2017-2028. Rammen er udlagt til boliger i form af tæt-lavt byggeri, åbent-lavt byggeri eller etageboliger.

 

Af kommuneplanrammens retningslinjer fremgår det bl.a.:

 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70.
 • Opholdsarealerne fastsættes til mindst 50 % af boligetagearealet langs Møllegade og Rolighedsvej. Mindst 100 % af boligetagearealet langs Overgade, Carit Etlars Gade og Nørgaards Alle.

 

Projektet kræver ændringer i forhold til kommuneplanen med hensyn til udnyttelsesgrader og opholdsarealer. Med helhedsplanen for Herning+ foreslås en bebyggelsesprocent for området under et på 100%. Fremtidige opholdsarealer fastsættes til mindst 50 %.

 

En ny lokalplan forudsætter derfor at der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen 2017-2018

  

Lokalplan

Den eksisterende lokalplan omfatter en mindre del af området, lokalplan 12.B25.2.

Lokalplanplanen omfatter Rolighedsvej nr. 6, 8 og 10, der er ejet af Herning Kommune og i dag fungerer som parkeringsplads, samt en ældre villa beliggende på Nørgaards Alle nr. 7.

 

Den eksisterende lokalplan anviser 3 adskilte byggefelter til etageboliger med høje gavle mod Rolighedsvej. En ny lokalplan for området bør regulere områdets udnyttelsesmuligheder under et. En ny lokalplan vil optimere områdets udnyttelsesmuligheder og omsætte helhedsplanens intentioner med fortætning udført som sluttet karrebebyggelse med byhuse eller etageboliger.

  

Projektområdet

Området består overvejende af enfamiliehuse/villaer, der er opført fra 1913 til 1976. Det arkitektoniske udtryk er således meget varieret. 

 

Bevaringsværdier

Der er i august 2016 foretaget en SAVE registrering og fastsættelse af bevaringsværdien for de bygninger i området, der er opført før 1960 (jf. kommunens administrationspraksis på området).

To af områdets bygninger er registreret som bevaringsværdige med en bevaringsværdi på 4.  Tre af områdets bygninger i områdets vestligste del er opført i 1976 og er dermed ikke SAVE registreret. Disse tre bygninger vurderes dog ikke at være bevaringsværdige.

 

Nørgaards Allé 7 og Nørgaards Allé 9 er registreret som bevaringsværdige. De to villaer er opført i hhv. 1913 og 1920, og fremstår forholdsvis originale. Dog har de bl.a. uoriginale vinduer. Begge villaer indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til bidrage til udtrykket i gadeforløbet med Nørgaards Alle som en vigtige forbindelse til Herning+.

  

Ny bebyggelse

Området særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkelttræer bør bevares. Dette vil blive omsat i en ny lokalplan.

 

Ny bebyggelse skal, med hensyn til materialer, proportioner (etageareal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk, tilpasses den eksisterende bebyggelse i området.

 

Bebyggelse i området opføres i maksimalt 2 etager, ekskl. eventuel taghave og tilbagetrukket penthouse. Bebyggelsens højder og etageantal forudsættes uændret i forhold til kommuneplanrammer og eksisterende lokalplan, idet den kommende lokalplan ønskes at tage udgangspunkt i helhedsplanens intentioner om en kompakt og tæt bydel.

 

Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet. Dels fordi matriklerne, som indgår i den kommende helhedsplan for Herning+ vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, dels fordi byggerierne indgår i et følsomt bymiljø, der er vigtigt for Herning. En tæt dialog med udvikler og dennes rådgiver skal sikre forslagets kvalitet og at gældende bestemmelser søges opfyldt.

Forslaget skal sikre tilstrækkelige opholdsarealer og en parkeringsløsning, der afspejler dette.

  

Grundsalg

Vedtages den nye lokalplan vil kommunens areal, Rolighedsvej 6, 8 og 10, blive udbudt til salg.

I forbindelse med udbud anbefales, at der bliver stillet krav om at indkomne tilbud skal ledsages af skitseforslag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes forslag til en ny lokalplan for Nørgaards Alle, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade, samt et forslag til tillæg til kommuneplanen 2017-2018 

Beslutning

Tiltrådt, idet der mod Rolighedsvej skal være to etager med udnyttet tagetager

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for etablering af nyt kraftvarmeværk i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ENIIG, Ikast El og Varmeværk samt Sunds Vand- og Varmeværk om etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i den sydøstlige del af Herning by.

 

Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer for projektet med henblik på det videre arbejde med planlægningen for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er, at værkerne har en varmeleveringsaftale med DONG, der udløber med udgangen af 2018. Parterne har ikke kunnet opnå enighed om betingelserne for fortsat levering, og det vurderes derfor ikke muligt at kunne indgå en ny aftale om levering af fremtidig varme. Det nye kraftvarmeværk vil forsyne Herning/Ikast/Sunds områdets 32.000 fjernvarmekunder, som i dag får leveret fjernvarme fra DONG via Herningværket.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, der sendes i offentlig høring forud for arbejdet med VVM-redegørelsen og den øvrige planlægning.

Da det ikke er muligt at etablere kraftvarmeværket inden for den nuværende lokalplan for området, er det nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

 

I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, hører projektet under bilag 1, punkt 2 a: Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW, hvorfor kraftvarmeværket er VVM-pligtigt.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer, der skematisk oplister de emner som VVM-redegørelsen vil belyse, med henblik på den videre planlægningsproces for kraftvarmeværket. Se debatoplæg i bilag 1. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller debatoplægget for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej sendes i offentlig høring

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Vejnavn i lokalplanområde 51.B13.3 Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

På byrådsmødet den 13. september 2016 blev lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg endelig vedtaget.

 

Byplanudvalget skal beslutte et navn til boligvejen i lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på 1,9 ha til åben/lav boligbebyggelse (ca. 21 grunde) i den sydlige del af Snejbjerg. Der er vejadgang til området fra Toustrupvej.

 

Forslag til vejnavn

Forvaltningen foreslår, at den nye boligvej skal hedde Klokkeblomsten. Dette navn er afstemt med bygherre.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til navneforslaget.

Beslutning

Vejnavnet på den nye boligvej bliver Klokkeblomsten

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Vejnavn i lokalplanområde 01.B6.1 Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

På byrådsmødet den 26. april 2016 blev lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum endelig vedtaget.

 

Byplanudvalget skal beslutte et navn til boligvejen i lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et mindre areal til åben/lav boligbebyggelse. Arealet er udstykket fra den tidligere præstegård i Aulum.

 

Forslag til vejnavn

Bygherre har fremsendt et ønske om, at den nye boligvej skal hedde Præstegårdshaven.

Det er forvaltningens vurdering, at Præstegårdshaven er et fint navn, der referer til stedet og den oprindelige anvendelse af området.

 

Præstegårdshaven er dog ensklingende med flere eksisterende vejnavne i kommunen - f.eks. Præstegårdsvej, Præstehaven, Præstebakken, Præstevænget og Præstevejen.

Som et evt. alternativ til Præstegårdshaven foreslåes Korsholmsvænget, da den nye boligvej er en lukket sidevej til den eksisterende Korsholmsvej. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til navneforslagene.

Beslutning

Det nye vejnavn bliver Korsholmsvænget

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P17-1-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om Holstebro Citycenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Holstebro Kommune har sendt VVM-Redegørelse for Holstebro Citycenter i offentlig høring. Detailhandelscenteret forventes placeret på Enghaven parkeringsplads og vil have et areal på 18.000 m2 til butik og cafe. Derudover laves 2000 m2 biograf og 4000 m2 fællesarealer samt liberal erhverv og boliger.

 

Redegørelsen for Vurdering af virkninger på Miljøet (VVM) bekriver, at centeret vil påvirke detailhandlen i Herning kommune som helhed med ca. -40 mio. kr eller svarende til 2 % af den samlede detailhandelsomsætning i Herning kommune.

 

Det er forvaltningens vurdering at centeret ikke kan betragtes at få en væsentlig betydning for Herning kommune udvikling.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har sendt VVM-Redegørelse for Holstebro Citycenter i offentlig høring i perioden den 21. september til den 16. november 2016. Detailhandelscenteret forventes placeret på Enghaven parkeringsplads og vil have et areal på 18.000 m2 til butik og cafe. Derudover laves 2000 m2 biograf og 4000 m2 fællesarealer samt liberal erhverv og boliger i to tårne på henholdsvis 13 og 9 etager. Projektet er beskrvet yderligere i VVM-redegørelsen (http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3241663&plantype=12&status=F, den samlede rapport er på ca. 250 sider).

 

Til sammenligning består HerningCentret af ca. 30.000 m2 deatailhandel alene uden at medregne cafeer, restauranter og andet serviceerhverv.

 

Figur 1 Holstebro Citycenter

 

Rapporten beskriver at der i Herning kommune vil ske et fald i detailhandelsomsætningen på ca. 40 mio. kr, svarende til 2 % af den samlede omsætning. Rapporten beskriver at centeret primært vil trække omsætning fra selve Holstebro bymidte og de nærliggende detailhandelscentre i Holstebro. De må forventes af faldet på de 40 mio. kr i Herning kommune af samme årsag primært vil skulle findes i Herning kommunes mest nordvestlige detailhandelscentre, særligt i Vildbjerg og Aulum. Påvirkningen for de enkelte virksomheder forventes dog ikke at blive væsentlig, da den forventede nedgang i omsætning skal fordeles over en række virksomheder.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke gøres indsigelse mod planforslaget

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-6-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om Lovforslag til ny planlov

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Kaare Hjorth deltager i behandlingen af dette punkt

Sagsresume

Erhvervsstyrelsen har sendt lovforslag om modernisering af planloven i høring indtil 17. oktober 2016.

 

Lovforslaget omhandler primært en ændring af detailhandelsbestemmelserne så de enkelte kommuner selv kan afgøre hvor der skal være detailhandel. Derudover gives kommunerne øgede muligheder eller mere fleksible muligheder på en række områder, herunder mulighed for dispensation til lokalplaner og forkortede høringsfrister i forbindelse med lokalplaner og kommuneplantillæg.

Forvaltningen forventer, at indgive et høringssvar af teknisk karakter omhandlende definitionen af særligt pladskrævende varer.

Sagsfremstilling

Lovforslag om modernisering af planloven er konkretiseringen af aftalen "Et Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet". Aftalen er indgået af Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 

Lovforslagets indhold er beskrevet i bilag 1 - høringsbrev. Enkelte elementer, der er særligt relevante for Herning Kommune, er beskrevet og gennemgået i denne dagsorden.

 

Det indskærpes og præciseres i loven, hvornår der er tale om nationale interesser. Nationale interesser er vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg.

 

Detailhandel

Detailhandelslovgivningen liberaliseres på en række områder. De enkelte kommuner kan nu selv fastlægge hvor der skal være aflastningscentre uden for de definerede bymidter. Der skal dog redegøres særligt for behovet og for om der er det fornødne kundegrundlag. Derudover skal alle nabokommuner særskilt høres i forhold til udlæg af nye aflastningscentre. Maksimale butiksstørrelser ændres ligeledes. For dagligvarebutik fra nuværende 3500 m2 til 5000 m2 i bymidter og til 3900 m2 i aflastningscentre. For enkeltstående butikker og lokalcentre hæves butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fra 1000 m2 til 1200 m2. Udvalgsvarebutikker ændres fra maksimalt 2000 m2 til ikke længere at have en øvre grænse for deres størrelse, andet end det der fastsættes i lokalplan og i et detailhandelsområde som helhed.

 

Definitionen af særligt pladskrævende varer ændres. Varetyper, der kan placeres uden for de normale detailhandelscentre ændres fra en eksplicit liste til en eksempelliste. I lovteksten er eksempellisten:

 

”…udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne varer er f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver…”

 

I redegørelsen for ændringerne til planloven nævnes tæppe- og hårde hvidevareforhandlere som ikke særligt pladskrævende. Det er forvaltningens vurdering, at der både ved tæpper og hårde hvidevarer er tale om varetyper der ofte vil kræve brug af trailer eller lignende større køretøj for selv at kunne fragte varen hjem, samt at virksomheden har et større lagerbehov end andre udvalgsvarebutikker, hvorfor de bør betragtes som særligt pladskrævende. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et høringssvar, bilag 2 høringssvar.

 

Ved planlægning for byvækst og produktionserhverv bliver en række af de statslige interesser direkte skrevet ind i lovgivningen for at tydeliggøre hvordan der kan udlægges nye områder. Der sker ikke en ændring fra hvordan områder kan udlægges til byvækst og produktionserhverv.

 

Høringsfrister

Høringsfristerne for kommuneplantillæg uden fordebat og lokalplaner reduceres fra 8 til 4 uger.

Derudover gives der mulighed for at kunne dispensere til lokalplaners formåls- og anvendelsesbestemmelser i op til 3 år. Tidligere ville dette have krævet udarbejdelse af ny lokalplan. I enkelte konkrete tilfælde med mindre ændringer til lokalplaner gives endvidere mulighed for at reducere høringsfristen ned til 2 uger.

 

Landzone

Landzoneadministrationen ændres, så der er mulighed for at udvide sin bolig op til 500 m2 frem for de nuværende 250 m2. Derudover har man en mulighed for at flytte sin bolig op til 50 meter væk fra den nuværende sokkel i forbindelse med genopførsel. Der gives ligeledes mulighed for at lave butik på op til 250 m2 og erhverv på op til 500 m2 uden landzonetilladelse.

 

Kommunerne får mulighed for at planlægge for to omdannelseslandsbyer i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Der skal der ses mere lempeligt på landzoneadministrationen i de konkrete landsbyer. Der gives ikke mulighed for en egentlig byudvikling, men der gives større mulighed for nedrivning og placering af nye boliger til at skabe en bedre afgrænsning af landsbyen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt herunder det afsendte høringssvar

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Orientering om debat og scoping for et vindmølleprojekt ved Knaplund i Ringkøbing-Skjern Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et debatoplæg og scoping for vindmøller ved Knaplund i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter placeret mellem Hoven og Stakroge, ca. 1 km fra grænsen til Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sagsfremstilling

Forudgående høring og proces

Debatoplægget og scopingen var i høring fra den 16. september til den 14. oktober 2016. I perioden var der mulighed for at komme med idéer og forslag til det kommende planlægningsarbejde, og berørte myndigheder havde mulighed for at komme med input til hvilke miljømæssige forhold, der skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for vindmølleprojektet. Se bilag 1 – Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund og bilag 2 – Scoping – VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Først senere i planprocessen sendes planmaterialet og VVM-redegørelse for projektet ud i offentlig høring, hvor Herning Kommune har mulighed for at ytre sin mening om projektet, og komme med bemærkninger til projektet eller gøre indsigelse mod projektet.

 

Projektet

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter og en rotordiameter på op til 130 meter. Projektet er beliggende ved Knaplund mellem Hoven og Stakroge i Ringkøbing-Skjern Kommune, ca. 1 km fra grænsen til Herning Kommune.

 

Vindmøller ved Stakroge

Herning Kommune har forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et vindmølleprojekt ved Timlundvej nord for Stakroge i offentlig høring fra d. 1. september til og med d. 27. oktober 2016.

 

Siden offentliggørelsen af planforslag og VVM-redegørelsen af vindmølleprojektet ved Stakroge har Herning Kommune modtaget et debatoplæg for vindmøllerne ved Knaplund på fem vindmøller.

 

I VVM-redegørelsen ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge” fremgår det, at et evt. kommende vindmølleprojekt med tre vindmøller ved Knaplund ligger ca. 4500 meter fra vindmøllerne ved Stakroge.

 

Forvaltningen kan konstatere, at vindmølleprojektet ved Knaplund har ændret karakter fra at være tre møller til fem møller og derved ligger tættere på vindmøllerne ved Stakroge. Afstanden mellem de to vindmølleprojekter svarer nu til ca. 4100 meter.

 

Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal anlæggenes påvirkning af landskabet belyses, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. I dette tilfælde svarer 28 gange totalhøjden til ca. 4.200 meter.

 

Forvaltningen har derfor henstillet over for Ringkøbing-Skjern Kommune, at det visuelle samspil mellem de to vindmølleprojekter og den landskabelig påvirkning skal belyses i en kommende VVM-redegørelse gennem visualiseringer og tekst.

 

Herning Kommune har endvidere ønsket, at den landskabelige påvirkning ind i Herning Kommune skal belyses gennem visualiseringer og tekst, f.eks. fra Stakroge, Ilderhedevej og Vardevej.

 

Udkast til høringssvar

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, se bilag 3 – Høringssvar til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager høringssvaret til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om lukning af Herning Park Camping

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Sagsresume

Forpagteren af Herning Park Camping opsagde pr. 31. marts 2016 sin forpagtningsaftale med Herning Kommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at Herning Park Camping lukkes pr. 31. marts 2016, såfremt der ikke kunne findes en køber eller forpagter, der ønskede at overtage og drive campingpladsen fremadrettet. Udvalget vil på mødet blive orienteret om nogle af de henvendelser, som kommunen også har fået efter udløbet af ansøgningsfristen.

 

Det er ikke lykkedes, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at pladsen lukkes pr. 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Sagen har i flere omgange tidligere været behandlet i Byplanudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget, senest den 8. februar 2016, pkt. 51, hvor det blev besluttet, at pladsen lukkes, hvis det ikke var muligt at finde en køber til overtagelse af denne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at pladsen lukkes, hvis der ikke kunne findes en køber eller en ny forpagter til pladsen.

 

På denne baggrund blev der indrykket annonce om forpagtning af pladsen, hvor der efterfølgende var 1 person, der var interesseret i at indgå en eventuel forpagtningsaftale. Der har endvidere været flere efterfølgende forespørgsler, som ikke har ført til konkret interesse for at indgå forpagtningsaftale.

 

Der blev efterfølgende afholdt møde med den interesserede, vores nuværende forpagter samt forvaltningen.

 

På grund af utilstrækkelig omsætning på pladsen, har den interesserede forpagter den 28. august 2016 meddelt Herning Kommune, at han alligevel ikke er interesseret i at forpagte pladsen.

 

Forvaltningen har holdt pladsen åben i perioden 1. juni – 30. september 2016 i håbet om, at der kunne komme en ny forpagter. Også for, at pladsen ikke først blev lukket for derefter at skulle genåbne.

Herning Kommune har i den forbindelse haft en månedlig udgift på 15.000 kr., i alt 60.000 kr., til den tidligere forpagter for tilsyn og drift af pladsen.

 

Budgettet til driften af campingpladsen har været indtægten for bortforpagtningen. Budgettet er derfor sat til 0 kr.

 

Man har over årene måttet nedskrive forpagtningsafgiften fra tidligere 66.000 kr. til senest 40.000 kr.

 

Efter ferien og efter udløbet af den annoncerede frist for at finde en ny forpagter, har forvaltningen modtaget enkelte både mundtlige og skriftlige henvendelser, fra personer som var interesserede i eventuelt at overtage stedet eller forpagtningen. Forvaltningen vurderer at ingen af henvendelserne er relevante. Forvaltningen orienterer nærmere herom på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at campingpladsen lukkes og driften på bygninger og anlæg ophører pr. 1. oktober 2016. Forvaltningen sørger for, at pladsen udmeldes ved Dansk Campingråd m.fl.

 

Forvaltningen vil herefter vurdere, om arealet kan overgå til andet formål. Området er idag udlagt til campingformål i lokalplan.

 

Den nuværende forpagter vil informere pladsens beboere om lukningen samt sørge for rømning af pladsen.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2016 og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

 • Vedr. driften på serviceområde 03 og 09 holder det forventede regnskab for 2016 sig inden for budgetrammen.
 • Vedr. anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et mindreforbrug på ca. 14,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september 2016 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 30. september 2016. Det forventede mindreforbrug er på 4.166.000 kr.

Der er omplaceret 1 mio. kr. af det budgetlagte beløb på 5 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik til anlæg til finansiering af projekt Læ og ly i Herning. Det er desuden forventningen, at det resterende beløb på 4 mio. kr. i løbet af året også vil blive omplaceret til anlæg til finansiering af konkrete anlægsprojekter i forbindelse med udviklingen af midtbyen i Herning med fokus på byrum og byliv. Herefter er det reelle mindreforbrug på 166.000 kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigede budget pr. 30. september 2016 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på knap 27,2 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på godt 13 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på knap 14,2 mio. kr.

 

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme og 09 Trafik. De største afvigelser er følgende:

 

 • Bymidten, delprojekter på godt 4,1 mio. kr.
 • Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen på godt 3,3 mio. kr.
 • Forskønnelse i center- og omegnsbyer på 1,5 mio. kr.
 • Kirkestien på knap 1,4 mio. kr.
 • Forskønnelse af indfaldsveje på godt 1 mio. kr.
 • Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima på godt 1 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november og i Byrådet den 15. november 2016.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-14-16 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Principgodkendelse af boligbyggeri

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl