Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: Danmarks Center for Vildlaks, Skjern

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.17-G01-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af dagligvarebutik på Viborgvej 61 - 65 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om principgodkendelse om at placere en dagligvarebutik på 1200 m² på Viborgvej 61 - 65 i Herning.

Projektet er lokalplanpligtigt, og Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan for at realisere projektet, og hvor stort et område en ny lokalplan i så fald skal omfatte.

Sagsfremstilling

Projekt

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre en dagligvarebutik på Viborgvej 61 - 65 i Herning. Ansøger har ønske om at opføre en butik på 1200 m² og på sigt udvide butikken til 1500 m². Ind- og udkørsel til området skal ske fra de eksisterende overkørsler til Viborgvej, og vareindlevering skal ske fra Krarupvej, der afgrænser området mod nord. Den nye bygning ligger placeret i den nordlige del af området, og der er skitseret cirka 90 parkeringspladser mellem bygningen og Viborgvej.

Indgangspartiet placeres i det sydvestige hjørne af bygningen, mod handicapparkeringen (markeret med HC på situationsplanen) 

 

Planlægningsmæssige rammer

Området ligger i kommuneplanramme 12.C6 - Centerområde ved Tingvej og Viborgvej. Området skal anvendes til center- og erhvervsformål, og det er muligt at etablere boliger. Der kan etableres 4000 m² detailhandel inden for rammeområdet, og den enkelte dagligvarebutik må maksimalt have et bruttoetageareal på 2000 m².

Kommuneplanrammen omfatter også ejendommene på hjørnet af Viborgvej / Tingvej og Krarupsvej / Tingvej. Bebyggelsen må have en højde på maksimalt 3 etager og 12 meter mod det eksisterende parcelhusområde på vestsiden af Tingvej.

Kvarteret mellem Viborgvej, Lillelundvej og Tingvej er udpeget som byomdannelsesområde, der på sigt skal udvikles fra et tungere erhvervsområde til et attraktivt område med boliger, uddannelse, lettere erhverv og butikker. Som en del af denne omdannelsesproces er det hensigten, at Krarupsvej skal skifte karakter fra en tungt befærdet vej med erhvervskørsel til en rolig bygade med bil - og cykeltrafik.

 

Områdets nuværende anvendelse og bebyggelse

Området er bebygget med bygninger i én etage, der huser et dyrehospital, en genbrugsbutik og en butik med brugskunst samt tilhørende parkeringspladser. Der er vejadgang fra både Krarupsvej og Viborgvej, men ikke mulighed for gennemkørsel.

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende bebyggelse ikke er bevaringsværdig set i forhold til den arkitektoniske eller kulturhistoriske kvalitet. 

 

Planlægningsmæssig og arkitektonisk vurdering

Opførelse af en dagligvarebutik er lokalplanpligtigt i henhold til Planlovens § 13, da opførelse af en dagligvarebutik er en væsentlig ændring af det eksisterende bymiljø. Det er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området at opføre en dagligvarebutik.

I forhold til kommuneplanens intention om at byomdanne området, vurderer forvaltningen, at det vil være en kvalitet for området, hvis der blev gennemført et projekt for ejendommene, der både funktionelt og arkitektonisk har en mere bymæssig karakter end en dagligvarebutik i én etage. Det kunne for eksempel være et byggeri i tre etager med en dagligvarebutik i stueetagen og liberale erhverv og / eller boliger på de øvrige etager.

Forvaltningen vurderer også, at det vil være hensigtsmæssigt at lave en samlet planlægning for hele området mellem Viborgvej, Tingvej og Krarupsvej som vist på kortbilage.

Området mellem Lidl-butikken og det område, hvor der er ønske om at opføre den nye dagligvarebutik, er omfattet af lokalplan 12.C3.3 for Center- og erhvervsområde ved Viborgvej og udlagt til oplag af uindregistrerede biler, lastvogne og varebiler i forbindelse med salg. Området er indhegnet og fremstår som en fysisk barriere mellem Lidl og et nyt projekt. For at skabe en sammenhængende planlægning, vurderer forvaltningen derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at lade dette areal indgå i en ny lokalplan, da området i dag står tomt, og det vil være uhensigtsmæssigt at have mulighed for oplag af biler, når det i kommuneplanen er beskrevet, at hele området skal byomdannes.

Ejendommene på hjørnet af Viborgvej og langs Tingvej er bebygget med bygninger i én etage og rummer forskellige liberale erhverv og værksteder. I forhold til kommuneplanens intention om at byomdanne hele kvarteret, vurderer forvaltningen, at det vil være oplagt, at lade dette område indgå i en ny lokalplan, så der i forhold til facadelinjer, beplantning m.m. kan skabes en sammenhængende planlægning.

For at skabe sammenhæng i området og give det kvalitet, vurderer forvaltningen, at en ny lokalplan for en dagligvarebutik skal indeholde bestemmelser omkring beplantning og placering af bebyggelse. Ved Lidl er der plantet bøgepur og egetræer og ved også at anvende disse plantetyper i det nye lokalplanområde, kan der skabes sammenhæng i området. På kortbilaget er vist et princip for, hvordan beplantning kan indramme området og opdele parkeringsarealet mod Viborgvej i mindre rum, samt hvordan byggelinjer og -felter kan skabe sammenhæng i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Viborgvej 61 - 65 med mulighed for at opføre dagligvarebutik

 

at Byplanudvalget tager stilling afgrænsning af lokalplanområdet, herunder om ejendommene på Tingvej 4 - 8, og Viborgvej 55 - 57 samt arealet, der i dag er udlagt til oplag også skal indgå i en ny lokalplan.

 

at Byplanudvalget beslutter at projektet skal bearbejdes i forhold til bebyggelsens højde og placering

 

at Byplanudvalget godkender at lokalplanen skal tage udgangspunkt i de skitserede principper i forhold facadelinjer og beplantning.

Beslutning

Byplanudvalget ønsker at projektet bearbejdes med henblik at det i højere grad er i overenstsemmelse med intentionerne i masterplanen og kommuneplanen for området.

 

I grundlaget for en ny lokalplan skal Tingvej 4-8 og Viborgvej 55-57 indgå.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-2-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Godkendelse af princip for udstykningsplan i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Principgodkendelse af en udstykningsplan, da forvaltningen har fået en henvendelse fra ejeren af matrikel nr. 6a om udstykning af området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med henvendelse fra ejeren af matr. nr. 6a vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af udarbejde en skitse, som viser hvordan området kan udstykkes, og hvordan sammenhængen kan blive, når området afgrænses af kommuneplanrammen for området.

 

Kommuneplanramme 01.B13 udlægger området til boligformål, med bebyggelse i op til 2 etager og en højde på 8,5 meter. Boligområdet skal struktureres, så det fremhæver det eksisterende terræns karakter.

 

Skitsen viser principperne for hvordan en udstykning kan se ud i forbindelse med den fremtidige udbygning af området.

 

Udstykningsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende terræn og den eksisterende beplantning. Fællesområdet ligger centralt i området omkring en eksisterende skov, så området fremstår med naturen inde i bebyggelsen. Stamvejen er beplantet med en række træer og har cykelsti løbende langs vejen, cykelstien kobler sig til eksisterende cykelsti lang Rørkærvej. Boligvejene er 8 meter brede og kan designes på forskellige måder. Her er der mulighed for fælles grønne arealer med en varierende beplantning, som vil være forskellig fra boligvej til boligvej. I de grønne arealer langs boligvejene er det muligt at lave lavninger i terrænet som kan forsinke overfladevand. Der er skitseret en facadebyggelinie på 3 meter fra skel ud mod boligvejene, for at skabe et mere urbant rum omkring boligvejene.

 

Boliggrundende har et areal på min. 800 m².

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udstykningsplan som princip og grundlag for en lokalplanlægning af matr.nr. 6a.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at den resterende del af kommuneplanens område sikres vejbetjening.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P16-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ansøgning om ændring af Byfornyelsesstrategi 2012-2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2013 (pkt. 42) behandlet en ansøgning fra Studsgård Borgerforening om anlægstilskud på 3 mio. kr. til modernisering af det gamle mejeri i Studsgård.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at man er indstillet på at fremsende forslaget til budgetforhandlingerne såfremt en række forhold præciseres og afklares tilfredsstillende - blandt andet forholdet "opbakning fra fonde og by- og boligministeriet" (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

 

Studsgård Borgerforening ønsker, efter dialog med ministeriet, at søge byfornyelses- midler i form af tilsagn om støtte til områdefornyelse med ansøgningsfrist i januar 2014.  

På den baggrund har Herning Kommune modtaget en ansøgning fra Studsgård Borgerforening med ønske om ændring af Byfornyelsesstrategi 2012-2015.

Sagsfremstilling

Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan

Herning Byråd har den 8. maj 2012 godkendt "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".  

 

Formålet med byfornyelsesstrategien er at give et overblik over behovet for byfornyelsesindsatsen i Herning Kommune og dermed et grundlag for prioriteringer af byfornyelsesmidlerne de kommende år. 
 
Strategien indeholder en handlingsplan. I henhold til handlingsplanen vil Herning Kommune søge at gennemføre områdefornyelse i Sunds fra 2013 og i Haderup fra 2015, såfremt der findes midler hertil.  

Proces:
Arbejdet med byfornyelsesstrategien blev sat i gang i foråret 2010.
Alle forstæder, centerbyer og landsbyer blev inviteret til at deltage i et opstartsmøde, ligesom muligheden for at indgå i strategien blev annonceret på lands- og centerbykontaktudvalgsmøderne, hvorefter repræsentanter fra byerne kunne tilkendegive, om man ønskede at indgå i den efterfølgende registrering som baggrund for strategien. I alt 17 byer blev derefter besøgt.

De i alt 23 byer, som er vurderet i strategien, er altså dels byer, der selv har ønsket at blive registreret i forbindelse med udarbejdelsen af strategien og dels byer med udviklingsplaner/helhedsplaner.

 

Studsgård fik udarbejdet en udviklingsplan/helhedsplan umiddelbart efter arbejdet med strategien, og udtrykte på tidspunktet for udarbejdelse af strategien ikke ønske om at indgå i processen.

 

Af Studsgårds udviklingsplan/helhedsplan fremgår det, at "Vi vil søge områdeforny - elsesmidler til et område, som omfatter...Ansøgningerne udarbejdes
i samarbejde med Herning Kommune og LAG’s sekretariat"
.

 

Om områdefornyelse

Områdefornyelsen giver mulighed for at revitalisere problemramte byer og byområder – og gøre dem attraktive for bosætning og nye investeringer. Områdefornyelse kan bidrage til en positiv udvikling i de byer, som har udfordringer i form af forfaldne bygninger, mangel på mødesteder og aktiviteter, et nedslidt bymiljø m.v.

 

Områdefornyelse er langtidsplanlægning og kræver et vist volumen i ”en flerhed af problemstillinger”, dvs. både fysiske, sociale og kulturelle elementer.

 
Områdefornyelsesprocessen indeholder en række overordnede faser:

 • Registrering med afklaring af overdnende problemstillinger og ønsker,

 • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,

 • Udarbejdelse af program (efter evt. tilsagn om støtte fra Ministeriet), der skal godkendes forud for realisering af projektet.

 • Realisering af projektet.

 
Gennem hele processen, der typisk løber over 4-5 år, er der bredt samarbejde med og inddragelse af borgerne.

 

Staten støtter med 1/3 del af udgifterne. Desuden kan der søges supplerende LAG midler, så den kommunale ejenfinansiering bliver 50%.

 

Ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013

Byrådet har på møde den 5. marts 2013 (pkt.19) godkendt ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013, jf. byfornyelsesstrategien.

 

Der er således, i april 2013, indsendt ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herning Kommune har netop fået tilsagn på ansøgningen om reservation af udgiftsrammen.

 

Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med borgerrespæsentanter, der er kommet med ønsker, ideer og input til gennemsørelse af projektet.

 

Områdefornyelsen foreslås kommunalt finansieret af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til byfornyelse i hhv. 2013, 2014, 2015 og 2016, jf. dagsorden (pkt.19) fra byrådsmøde den 5. marts 2013.

 

Evt. områdefornyelse i Studsgård i 2014 - projekt
Visionen er at omdanne det gamle mejeri til et nyt og moderne kulturhus for Studsgårds borgere. Mejeriet skal være byens nye samlingssted med plads til mange forskellige sociale, idrætslige og kulturelle aktiviteter. En multifunktionel ramme, som åbner sig mod omgivelserne og inddrager de omkringliggende udearealer i en sammenhængende helhedsplan og nyt byrum omkring kulturhuset.
Studgård har i dag en minihal, som bliver brugt flittigt til skole- og børnehaveidræt, foreningsliv, højtideligheder, fester osv.  
 
Det gamle mejeri skal være:

 • Studsgårds kulturelle centrum,

 • ramme for iværksætteri, samt

 • en væsentlig del af Studsgårds identitet.

 
Samlet anlægsbudget udgør anslået 12 mio. kr.      
Forslag til finansieringsplan (Studsgård Borgerforening):

 • Egenfinansiering / eget arbejde   1,0 mio. kr.

 • Herning Kommune   3,0 mio. kr.

 • Lokale og Anlægsfonden     2,5 mio. kr.

 • LAG-midler   0,5 mio. kr.

 • Fondsmidler   5,0 mio. kr.

 
I alt 12,0 mio. kr.   

Forvaltningens vurdering

Områdefornyelsessprocessen er omfattende og tidskrævende.

Processen med områdefornyelse i Sunds er godt i gang. Samarbejdet med borgerne er igangsat og forventningerne er høje.

 

Det vurderes ikke at være realistik administrativt og ressourcemæssigt at køre to sideløbende områdefornyelser, ligesom det vurderes ikke at være realistisk at udarbejde og politisk godkende ansøgningsmateriale til ansøgningsfristen i januar 2014. 

 

Såfremt udvalget beslutter at ændre byfornyelsesstrategien og igangsætte områdefornyelse i Studsgård i 2014 anbefales det, at en evt. videre områdefornyelsesproces tager afsæt i en vurdering og justering af projektforslaget med henblik på at afdække såvel fysiske som kulturelle og sociale problemstillinger i byen og skabe en helstøbt områdefornyelse.

 

Evt. områdefornyelse i Studsgård forventes kommunalt finansieret med anlægstilskud jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 15. april 2013 (pkt. 42). Se sagsresume.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan" ikke ændres.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har forløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud af naturpolitikken. Det fremgår dog af Kommuneplanen, at der forsat arbejdes for at realisere dele af intentionen med Nationalparken. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående oversigt viser et overblik over, hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:
 

 

Oprindelig mål:
Forslag til nye mål:
 
 • Sammenhængende natur
 • Ansvarsarter
 
 • Biodiversitet = NY
 
 
 
 • Vandløb og søer
 
 • Vandløb og søer
 
 • Ådale, enge og moser
 
 • Ådale, enge og moser
 
 • Skove
 
 • Skove
 
 • Heder og overdrev
 
 • Heder og overdrev
 
 
 
 • Landbrugets udvikling
 
 • Agerlandet
 
 
 
 • Bynær natur
 
 • Bynær natur
 
 
 
 • Friluftsliv og kulturmiljø
 
 • Kulturarv = NY
 • Friluftsliv = NY
 
 
 
 • Nationalpark Skjern Å
 
 • Formidling = NY

 


Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Planafdelingen har gennemgået forslaget til naturpolitik og finder den i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det meddeles Teknik og Miljøudvalget, at Byplanudvalget ikke har bemærkninger til forslaget til naturpolitik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgsmedlemmerne forbeholder sig endelig stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G20-1239-07 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Det 63. Danske Byplanmøde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Den 26.- 27. september 2013 afholdes det 63. danske byplanmøde på Frederiksberg. Titlen er smart planlægning.

Sagsfremstilling

Byplanmødet sætter fokus på hvad smart planlægning er og hvordan det kan bruges i Danmark. Det handler blandt andet om, hvordan ny informations- og kommunikationsteknologi kan bruges i planlægningen. Det handler også om helhedstænkning og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt.

 

Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at deltage i delmøde og/eller markedsplads, samt at delmøde H foregår på engelsk.

 

Deltagerne vil efter tilmelding til forvaltningen efterfølgende modtage hotel- og rejseplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at deltagere fremsender skema med angivelse af tre prioriterede delmøder og tre prioriterede udflugter til forvaltningen senest den 1. juli.

 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Principgodkendelse af ny bebyggelse

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-2-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Godkendelse af arkitektoniske kriterier i f.m. udbud

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 24. juni 2013