Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. november 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.B7.3 for Engholm Søpark syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået en ansøgning om at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse i den sydlige del af Engholm Søpark i Herning. Med udgangspunkt i ansøgningen er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Engholm Søpark syd. Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2007 en lokalplan for området Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. Dele af denne lokalplan er siden realiseret. Der er bygget en dagligvarebutik, rækkkehuse samt enfamiliehuse og udgravet en mindre sø.

 

Den sydligste del af Engholm Søpark er i lokalplanen fra 2007 kun omfattet af rammebestemmelser. Det vil sige, at der skal vedtages en lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser, inden der kan bygges i området. Efter ønske fra ejeren af området er der udarbejdet et forslag til en lokalplan med mulighed for at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse.

 

 

Lokalplanens område

Lokalplanens område ligger i det nordøstlige Herning, umiddelbart nord for golfbanen. Mod vest afgrænses området af Alhedestien og mod sydøst af Gjellerup-Lundstien. Mod nord grænser området op til nye rækkehuse.

 

Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Bygningerne kan opføres med murede facader i tegl, beton eller natursten. Mindre dele af facaden kan opføres i andre materialer.

 

Kommuneplanen fastlægger, at Engholm Søpark skal danne en ny byfront mod det åbne land. Derfor må taget på de 8 grunde mod Gjellerup-Lundstien ikke opføres med nogen form for valm. Denne bestemmelse er med i lokalplanen fordi et tag med valm ikke markerer bebyggelsen tydeligt nok som byfront med det åbne land.

 

Beplantning og fællesareal

Alle hegn med veje, stier og fællesarealer skal være levende beplantning. Det vil give området et grønt udtryk og indpasse det i landskabet. Mod Gjellerup-Lundstien skal det levende hegn være en fritvoksende beplantning i form af buske eller lignende, så der opstår en god sammenhæng med naturområdet på den anden side af stien.

 

Der skal plantes træer langs stamvejen for at give sammenhæng med de øvrige veje i området med allébeplantning og vejtræer.

 

Veje og stier

Området er disponeret så stamvejen ligger langs beplantningen ved Alhedestien. Det giver mindst mulig skygge fra træerne på grundene.

 

Lokalplanen fastlægger, at der skal være stier fra lokalplanområdet til både Alhedestien og Gjellerup-Lundstien.

 

Regulering af terrænet

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal gulvkote for de enkelte bygninger gennem en beregning af en middelkote. Det skal sikre, at bygnignerne så vidt muligt tilpasses det naturlige terræn. Derved bliver der mindre behov for at tilføre sand og jord til området. Det er også hensigten, at så mange boliger som muligt skal have udsigt over engarealet mod øst.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B7.3 for boliger i Engholm Søpark syd til foreløbig vedtagelse

Dire

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde og offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg der gælder for Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Kommuneplantillæget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 6 indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 ændrer rammeområde 31.R6 og en del af rammeområde 31.B4 til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9. Den overordnede idé er at skabe mulighed for at udlægge et område til let erhverv som en buffer mellem boligområder ved Hammerum og et erhvervsområde ved motorvejen, og samtidig fastholde et naturområde ved at ændre anvendelsen fra rekreativt område til offentligt grønt naturområde.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 har været i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 6 indsigelser til kommuneplantillægget. De 5 af indsigelserne er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Den 6. indsigelse er et veto fra Naturstyrelsen, der vurderer, at planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede statslige grundvandsinteresser. Forvaltningen har den 28. august 2015, fremsendt "Redegørelse vedrørende statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande" til Naturstyrelsen. Den 21. oktober 2015 har Erhvervsstyrelsen frafaldet vetoet under forudsætning af, at det fremsendte notat og kortbilag vil indgå i den endeligt vedtagne plan.

 

Kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd til endelig vedtagelse

Dire

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan 31.E8.3 for Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X 

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 30. juni 2014 (pkt. 118) at tiltræde en anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum.

 

Med lokalplanforslaget udlægges et område til let erhverv som en buffer mellem det støjbelastede erhvervsområde nord for motorvej 15 og boligområderne tættere på Hammerum By.

 

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015. Der er indkommet 5 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hammerum i området mellem Fastrupvej og Kølkærvej.

 

Baggrund

I den eksisterende lokalplan er det offentlige, grønne naturområde udlagt som rekreativt areal. Dette betyder ifølge en rapport som Miljø og Klima (Herning Kommune) har fået udarbejdet, at det støjbelastede erhvervsområde ved motorvejen, ikke kan udnyttes efter hensigten, da støjpåvirkningen herfra på det rekreative område kan være for høj.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslag nr. 31.E8.3 ændrer det rekreative område til offentligt grønt naturområde, og tilføjer et område til lettere erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 som en buffer mellem erhvervsområdet ved motorvejen og boligområderne nærmere Hammerum By.

 

I det offentlige, grønne naturområde er der mulighed for at etablere en gravet sø, friarealer, regnvandsbassiner, vilde engarealer, stier, landskabsbearbejdning ved strategisk udlagte bakkeøer samt skovplantninger.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 5 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

De to første er identiske og ønsker at bevare udsigten fra Agerskovvej mod syd, og beholde adgang til sø og naturområde via den eksisterende jernbaneoverskæring eller en gangbro.

 

Den tredie indsigelse drejer sig også om adgangsmulighed til de grønne arealer fra Agerskovvej. Endvidere bliver der fremsat indsigelse imod den samlede højde af bebyggelse og terrænregulering, ialt 13,5 m i erhvervsarealet delområde I.

 

Den fjerde indsigelse drejer sig også om adgangsmulighed til de grønne naturarealer. Indsiger ønsker en indgang fra Agerskovvej i tilslutning til det eksisterende stisystem. Indsiger ønsker endvidere en lav beplantning langs banearealet - ikke høje skovtræer, for at bevare udsigten over lokalplanområdet. 

 

Den femte indsigelse er fra advokat Tage Engelbrecth Svendsen på vegne af Grundejerforeningen Tangsøparken. Det fremsættes indsigelse imod at kommuneplanen ændres fra at området skal anvendes til offentligt rekreativt areal med sø, til at der kan etableres sø og vandhuller.

Advokaten mener at denne ændring kan begrunde et krav fra grundejerne mod kommunen om en reduktion af prisen på deres grunde.

 

Indsigelsen omhandler endvidere principgodkendelsen af at ændre planlægningen af området. Indsiger mener at de omtalte støjforhold er udokumenterede. Indsiger mener endvidere at begrundelsen for at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplanforslag er dikteret af økonomiske interesser.

 

Forvaltningen vurderer

Indsigeres adgang til det grønne naturområde er sikret, idet Bane Danmark har offentliggjort, at jernbaneoverskæringen ved Agerskovvej ikke bliver lukket.

 

Den faglige vurdering af beplantningen er, at der syd for Agerskovvej kan beplantes med lave træer og buske. Samtidig kan der sættes en max højde på bakkeøerne op til jernbanen på 2 m.

 

Bebyggelseshøjden i erhvervsområdet kan reduceres til én etage og højest 5 m. Hvis det skulle være tilfældet, er spørgsmålet om det overhovedet giver mening med et erhvervsområde på dette sted.

 

I forbindelse med advokatens betragtninger om reduktion af grundpriserne, kan oplyses, at planlægning er en erstatningsfri regulering.

 

Miljø og klima har i forbindelse med planlægningen fået udarbejdet en støjrapport som dokumenterer støjforholdende og støjfølsomheden.

 

Herning Kommunes begrundelse for at ændre planlægningen i området er planmæssig, og refererer til Planlovens kommenterede udgave § 13, hvor en lovlig planlægningsmæssig begrundelse er miljøhensyn, blandt andet forebyggelse af støjgener.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter om højden på bebyggelse, bakkeøer og beplantning syd for Agerskovvej skal begrænses, og i givet fald hvor meget,

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd til endelig vedtagelse

Dire

Beslutning

Byplanudvalget beslutter:

at fastholde max byggehøjden på 13,5 meter,

at beplantningen syd for Agerskovvej beplantes med lave træer og buske,

at max højde på bakkeøerne op til jernbanen sættes til 2 m.

at det skrives i redegørelsen, at det forsat er hensigten, at der etableres en eller flere søer, samt

at Byplanudvalget med de anførte ændringer indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd til endelig vedtagelse

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-4-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Principgodkendelse af mulighed for råstofgravning på Kronborgvej 7 i Aulum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

NCC Roads A/S ønsker at etablere råstofgravning på ejendommen beliggende på adressen Kronborgvej 7, 7490 Aulum.

 

Ejendommen er en del af et større regionalt graveområde. Arealerne er omfattet af kommuneplanramme 09.E1 og lokalplan 5.06, som fastlægger at området primært skal anvendes til industrivirksomheder, og/eller virksomheder med stort transportbehov (miljøklasse 5-7).

 

For at der kan indvindes råstoffer på arealerne, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres, og at ejendommene tilbageføres til landzone.

 

Der skal tages stilling til, om arealerne kan anvendes til råstofgravning, som ønsket, eller om arealerne fortsat skal være udlagt til virksomheder i miljøklasse 5-7.

Sagsfremstilling

Projektet

NCC Roads A/S ønsker at få mulighed for at indvinde råstoffer på matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum, nord for Aulum. Ønsket er under forudsætning af, at der efterfølgende kan opnås de nødvendige tilladelser fra såvel region som kommune til at grave råstoffer i området.

 

NCC Roads A/S har i sin tid erhvervet arealerne med henblik på at etablere en asfaltfabrik og har en tilladelse til opbevaring af jernbaneskærver på arealerne. Men kan konstatere, at tiderne har udviklet sig således, at det ikke bliver aktuelt at anvende arealerne hertil.

 

NCC Roads A/S vurderer, at idet der graves råstoffer på naboarealerne, vil der være mulighed for at lave et samlet område med råstofindvinding. Dette vil give mulighed for, at der efter der er gravet råstoffer  kan laves en samlet efterbehandlingsplan for et rekreativt område.

 

Planlægning

De to matrikler (2ab og 2ac) er en del af et større regionalt graveområde ved Kronborgvej.

Regionale graveområder er arealer, der med stor sandsynlighed indeholder egnede råstoffer. Disse arealer skal sikres mod en anvendelse, der hindrer eller besværliggør en senere udnyttelse af råstofforekomsterne. Det er regionen der udpeger de regionale graveområder.

 

Der graves i dag råstoffer i området nord for arealerne. Se matrikelafgræsningerne på nedenstående ortofoto. Der er i oktober 2015 givet tilladelse til at grave råstoffer på matr. nr. 2z (den sydlige del) og 2ø.

 

Lokalplan 5.06

Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov.

  

På ortofotoet er afgrænsningen af lokalplan 5.06 markeret med blå prikket linje.

 

Kommuneplanramme 09.E1

Området er omfattet af kommuneplanramme 09.E1 for Erhvervsområde nord for Aulum. I Kommuneplanen fastlægges området anvendelse primært til industrivirksomheder, og/eller virksomheder med stort transportbehov.

 

Den mindst tilladte miljøklasse i området er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

 

Den maksimalt tilladte miljøklasse i området er 7.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 500m.

 

IKommuneplanramme 09.E1 stammer fra Regionplanen for Ringkjøbing Amt. I Regionplanen var området en del af et større område udlagt til område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

 

Det større område som var udlagt i Regionplanen er efterfølgende blevet reduceret med Kommuneplan 2009-20, blandt andet på grund af manglende efterspørgsel til denne type arealer.

 

Status på arealer til virksomheder i miljøklasse 7

Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der gives mulighed for virksomheder i miljøklasse 7.

 

Der er i kommuneplanen udlagt følgende rammer til virksomheder i miljøklasse 7:

 

-       Kommuneplanramme 09.E1 - Erhvervsområde nord for Aulum (kl. 5-7)

-       Kommuneplanramme 14.T1 - Område til Herning kraftvarmeværk (kl. 7)

-       Kommuneplanramme 73.E2 - Erhvervsområde nord for Fasterholt (kl. 5-7)

-       Kommuneplanramme 14.E15 – Erhvervsområde ved Mørupvej (kl. 3-7).

 

Der er ikke etableret virksomheder i klasse 7 i Herning Kommune, de sidst mange år. Forvaltningen har kendskab til tre konkrete henvendelser omkring etablering af virksomheder i miljøklasse 6-7 inden for de sidste 5 år. Det drejede sig om henholdsvis nyetablering af et astfaltværk, omplacering af en træktortrækbane og etablering af en autoophug. Ingen af virksomhederne havde interesse i arealerne i erhvervsområdet nord for Aulum. Ingen af projekterne er blevet etableret i Herning kommune.

 

Lokalplan 5.06 er endelig vedtaget i 1995. Der er endnu ikke etableret virksomheder inden for lokalplanområdet.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvatningens vurdering, at det i praksis ikke er muligt at anvende arealerne til både råstofgravning og erhvervsformål. Årsagen hertil er, at når der først er gravet råstoffer i et område, så kræver det en tilladelse fra Regionen at få lov at lægge jord tilbage i råstofgraven. Denne tilladelse er Regionen ikke i sinde at give, på grund af risiko for forurening af grundvandsressourcen, da de anskuer tidligere graveområder som potentielle drikkevandsområder.

 

Hvis Byplanudvalget vælger at imødekomme ønsket om at give mulighed for at indvinde råstoffer i området, vil der ikke længere være mulighed for at anvende området til virksomheder i miljøklasse 5-7.

 

For at der kan indvindes råstoffer på arealerne, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres, og at matriklerne tilbageføres til landzone.

 

Dette er ensbetydende med at kommuneplanrammen for området skal ændres, så der gives mulighed for rådstofgravning i området. Dette gøres ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

 

Lokalplanen for området skal ligeledes ændres for at muliggøre råstofgravning i området. Dette kan gøres ved, at den nuværende lokalplan aflyses i sin helhed. Derved vil bestemmelserne i lokalplanen ikke længere være gældende på de ønskede arealer, samt på den del af matr. nr. 2b, som er beliggende inden for lokalplanområdet.

 

Ønsket om at indvinde råstoffer på arealet er under forudsætning af der efterfølgende kan opnås de nødvendige tilladelser fra såvel region som kommune til at grave råstoffer i området. Da matriklerne er en del af et større regionalt graveområde, er det regionen der skal give tilladelse til råstofindvinding i området. Det er forvaltningens vurdering, at NCC vil få tilladelse fra Regionen til at anvende området til råstofindvinding. Indvindingstilladelsen vil desuden omfatte en række vilkår om bl.a. retablering.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om der gennem ændring af planlægningen skal gives mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding eller om området fortsat skal anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav 

Dire

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding

Bilag

 

Sagsnr.: 04.21.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Udvælgelse af ansøgning til region Midtjyllands Landsbypris 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Region Midtjylland indbyder kommuner og LAG til at komme med et forslag til årets Landsbypris 2016. Landsbyprisen er på 150.000 kr. Herning kommune har modtaget tre ansøgninger og kan indstille en ansøgning. De tre ansøgninger kommer fra Feldborg, Hodsager og de fire samarbejdslandsbyer, kaldet NordvestKRAFT, Vind, Abildå, Sørvad og Ørnhøj som har søgt samlet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland vil vurdere forslagene til landsbyprisen efter den bedste samlede opfyldelse af følgende kriterier:

  • Den enkelte landsby må ikke have over 2.000 indbyggere.
  • Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.
  • Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling, ikke nødvendigvis fysiske investeringer.
  • Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i landsbyen.
  • Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, kommunen og andre aktører f.eks. med en stor frivillig indsats og bidrag med private penge.
  • Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår, f.eks nedlæggelse af arbejdspladser, offentlig service m.m.
  • Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø.
  • Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år.
  • Et tæt samarbejde med nabolandsby (er) om fælles faciliteter, arrangementer m.m., således at prisen kan tildeles to eller flere landsbyer.

 

Herning kommune har modtaget tre ansøgninger. De tre ansøgninger kommer fra Feldborg, Hodsager og de fire samarbejdslandsbyer, kaldet NordvestKRAFT, Vind, Abildå, Sørvad og Ørnhøj som har søgt samlet.

 

Feldborg begrunder sin indstilling med fællesskab og sammenhold, et aktivt foreningsliv, krolfbane, kælkebakke, fællesspisning, etablering af friskole samt det store projekt med etablering af indendørs BMX hal.

 

Hodsager ansøger med udgangspunkt i, at de er en aktiv landsby, der holder strategiaftener, byder tilflyttere velkommen med gaver, har en andelsejet købmandsbutik, forskønnet grønne arealer og indfaldsveje, etableret multihal og motionscenter, sammenlagt skolen med Aulum, en aktiv fodboldafdeling, der laver stævner og aktiviteter samt har fået etableret et sammenhængende stisystem og en rideskov.

 

NordvestKRAFT ansøger med udgangspunkt i de fire byers drøftelse og initiativer med fællesløsninger på fælles problemstillinger. Det har forløbig resulteret i en årlig markedsdag med skiftende værtsby, IT kurser, fælles kalender, fælles Facebook side, møder og foreningssamarbejde på tværs. De fire byer beskriver også deres egne aktiviteter.

 

Fristen for at indsende forslag til Region Midtjylland er mandag den 7. december. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller én begrundet ansøgning ud af de tre ansøgninger til Region Midtjyllands Landsbypris 2016.

Dire

Beslutning

Byplanudvalget indstiller Feldborg til Region Midtjyllands Landsbypris 2016

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af Herning C-nedslag i Bredgade samt foreløbige tegninger til orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Pia Colstrup

Sagsresume

 Projektudviklingen af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads skrider fremad og de foreslåede Herning C-nedslag ønskes godkendt. Nedslagene indeholder vand, leg, kunst, læ, stemningslys, ophold og grønt i øjenhøjde.

Foreløbige tegninger og referencer vedlægges til orientering. Referencer er til internt brug og må ikke viderepubliceres.

 

Sagen behandles i Byplanudvalget og orienteres i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har tidligere behandlet dispositionsforslaget for Bredgade, og på baggrund af dette er der dykket ned i detaljerne.

Belægningen, gadebelysningen, cykelstativer og afvanding er blandt de elementer der videreføres fra de andre nyrenoverede gågader. For at tilføre det ekstra lag, i et forsøg på at skabe mere liv i byen, er der arbejdet med elementer som vand, opholdsmøbler, grønne indslag, kunst, læ og stemningsbelysning i dette projekt.

For at styre indretningen er der arbejdet med inventarzoner og færdselszoner. Indretningen behandles på et efterfølgende udvalgsmøde i forbindelse med Brug Byen.

 

Byplanudvalget bedes forholde sig til forventninger omkring antal Herning C-nedslag og den forventede økonomi. Nedslagene placeres i inventarzonerne, der definerer de områder hvor både projektets nedslag og butikkernes udstillingsvarer skal være. De gældende retningslinier for krav til bl.a. bredder, højder og tilgængelighed er overholdt i projektet.

 

Træer

Der er placeret 19 fritstående træer i gadeforløbet og derudover er der også træer i opholdsbænke og grøn ø. De fritstående træer er alle placeret med en fast afstand fra facaden, så vidt muligt ud for skel og efter æstetiske overvejelser. Afstanden er ca. 4,5 m og giver dermed også mere lys og luft til ejendommene. Fritstående træer får træhulsriste for beskyttelse og comfort. Der overvejes i øjeblikket forskellige typer træer der er egnet til byer, eks. hanesportjørn (eksisterende træer i Bryggergade) og fuglekirsebær der har flotte farver i forår og efterår, men ikke sætter bær.

 

Grøn Ø

Den grønne ø ved Poulsens Plads er et grønt pusterum i gågaden der bringer det grønne ned i øjenhøjde. Der arbejdes med placeringen således at siddefladerne henvender sig til både Bredgade og Poulsens Plads. Beplantningen består af hårdføre og stedsegrønne bundplanter og træer i varieret størrelse og type. Stemningsbelysning indarbejdes. Materialemessigt består øen af granit og hårdttræ, hvor granitten er "børstet" der giver en rørevenlig og behagelig overflade. Beplantningen vil være med til at give læ.

 

Ophold

Flere steder er der placeret opholdsmøbler, der skaber uformelle mødesteder i gågaden. Der arbejdes også her med materialer af granit og hårdttræ, stemningsbelysning og varieret beplantning. Der arbejdes med to typer opholdsmøbler, en med mere grønt (Bredgade) og en med mere træ/hæng-ud-flade (Bryggergade). Dette for at skabe lidt variation og forskellig funktion.

 

 

 

Vand

Der er arbejdet videre med vand i Bryggergade. Vand skaber liv og leg. Vanddyserne kan indstilles til at variere i højde og styrke, og der er tænkt indbygget lys. I vinterhalvåret slukkes dyserne og de går nærmest i et med belægningen.

Vanddyserne er placeret på en linie i inventarzonen i Bryggergade med varierende afstand der tager hensyn til indgange mv. Denne placering er taget på baggrund af hensyn til gadens størrelse og udformning og fra parametre som vindpåvirkning og daglig fremkommelighed. Dette giver samtidig liv til en større del af Bryggergade og man kan sidde og kigge på vandet og legende børn fra bænkene og er tænkt som det blå pusterum i projektet.

    

 

 

Leg

Det er lagt op til at etablere 3-4 mindre legeelementer i inventarzonerne mellem Torvet og Poulsens Plads, samt et større legeområde i Bryggergade, i det område hvor der i dag er skakbræt i belægningen og flere træer. Placeringen er velegnet på grund af gadens udformning (gaden knækker og laver et hjørne), samtidig med at det spiller fint sammen med legefunktionen i vanddyserne. Der tilføres leg i det blå pusterum. Legepladsens nedslan i Bryggergade kan blive omkring 4 x 12 m. De små legeelementer i inventarzonen vil være mindre pladskrevende, ca. 2-4 m2.

    

 

 

Kunst

I dispositionsforslaget er der lagt op til at arbejde med lyskunst i knudepunktet mellem Bredgade og Skolegade. Der ønskes igangsat et samarbejde med en kunstner der kan løfte opgaven om at skabe en stemningsfuld og nyskabende oplevelse til byrummet. Der er i dag to skulpturer der flyttes midlertidigt i depot og indgår i arbejdet med kunstrapporten.

 

Der arbejdes med robuste materialer som granit, støbejern, hårdttræ, samt andet inventar i god kvalitet, der har lang levetid og mindre brug for vedligeholdelse.

 

Til orientering vil der komme forslag til Herning C-nedslag i 2016 til udvalgsmøde i januar.

 

 Vedlagte tegninger, illustrationer og referencebilleder er foreløbige og til orientering.

 

Økonomi

Estimerede omkostninger for Herning C-elementer forholder sig således:

 

Vanddyser i Bryggergade

1.500.000 kr.

Grøn Ø ved Poulsens Plads inkl. læ , lys og grønt

500.000 kr.

Opholdsmøbler på hele etapen inkl. læ, lys og grønt

1.000.000 kr.

Lyskunstoplevelse v/ Skolegade

500.000 kr.

Leg i inventarzonen og i Bryggergade

600.000 kr.

Samlet

4.100.000 kr.

 

Økonomien er afsat på Herning C, stednr. 223058 i 2015, der tidligere er frigivet til det formål at skabe liv og spændende byrum i bymidten.

Der er tidligere i 2015 besluttet i Byplanudvalget at bruge ca. 400.000 til trampoliner, løberuter, klatrenet og "hæng ud stole" på Kousgaards Plads.

 

De afsatte og frigivne midler til Herning C i 2015 vil med disse forslag udgøre en samlet udgift på 4.100.000 kr.  

 

De estimerede omkostninger er under forudsætning af, at Cityforeningen bidrager med et anlægstilskud på ca. 500.000 kr. til legeredskaber m.m. i Bredgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning C-nedslagene i Bredgade godkendes

 

at foreløbige tegninger tages til efterretning

Dire

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-15 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om byrumsinstallation i Bredgade Vest/Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Sagsresume

I udviklingen af projektet for Bredgade Vest, der handler om at skabe midlertidige installationer og aktiviteter i byrummet, ønsker forvaltningen at orientere om et af de nedslag der er tænkt placeret på Poulsens Plads og tæt på Poulsens Plads.

Sagsfremstilling

Nedslaget består af flere skulpturelle figurer, placeret i "klynger" på Poulsens Plads, der er en central opholdsplads i bymidten, men også bilisternes møde med gågaden og i denne sammenhæng Bredgade Vest. Der er efterlyst noget mere leg i projektet for Bredgade Vest. Disse figurer, der skaber små oaser i gågaden, vil med deres farvede buler, kanter og flader invitere børn og voksne til at se, sidde, hænge og lege.

Figurene tager fat i temaet handel, historien og Herning.

 

Figurklynge 1 kredser om temaet "Karavanen" der sender tankerne tusinde år tilbage i tid, hvor lokale kostbarheder som krydderier og silke kunne transporteres på kamelryg til fjerne lande og handles modsvarende værdier. Figurerne er kamel, puffer, tæpperuller og krydderifade. Se skitse.

 

Figurklynge 2 kredser om temaet "Uldjyden" der refererer til den lokale handelshistorie, hvor omrejsende hosekræmmere med deres salg af hjemmelavede linned og uldtekstiler dannede grundlag for nutidens tekstilindustri, der i den grad har været identitetsskabende for Herning og omegn.

 

 

Figurerne støbes i beton, hvor støbeformene syes af groft hessian, der giver struktur og kurvede former til figurerne. Bagefter får figurerne en behandling med silikatlasuer, der går ind i overfladen og forkisler, og dermed giver en vibrerende farvegengivelse. Figurene laves i faktisk størrelse. Er flytbare og i en kvalitet, der kan holde i mindst tyve år.  

Økonomi

Der er frigivet 1 mio. kr. til projektet i marts 2015. Byplanudvalget har 1. juni 2015 besluttet at fordele økonomien over to år, ca. 700.000 kr. i 2015 (Del 1) og ca. 300.000 kr. i 2016 (Del 2).

Der er færdige og igangsatte installationer for omkring 400.000 kr., hvor tre nedslag er monteret og på plads og to er i gangsat og færdig til december (portal og interaktivt "glashus").

Disse skulpturklynger har en økonomi på 206.000 kr., der dækker alle udgifter til materialer, forme, arbejdstimer mv.  

 

Inden Del 2 igangsættes, anbefaler forvaltningen at lave en evaluering på baggrund af det igangsatte, evt. nye behov, samarbejde og udvikling.

 

Projektet for Bredgade Vest er med i det kommunale netværk Urban Lab, der udbetaler støtte til de kommuner der udvikler et eller flere kunstneriske nedslag i forbindelse med byudviklingen. Støtten består af 40 000 kr og ønskes anvendt til dette projekt.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektet kan igangsættes

Dire

Beslutning

Figurklynge 2 igangsættes.

Der bedes om nyt forslag til figurklynge 1, med en klarere reference til Hernings DNA

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Østergade og Tinghuspladsen samt Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved og Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Østergade fra Smedegade til Torvet, stednr. 223075 og Torvet, stednr. 223071 omhandlende ny gågade og plads ved ny bygning på Torvet, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 29.01.2013 pkt. 69, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 8.060.000 kr til projektering og omlægning af Østergade mellem Smedegade og Torvet.

På Byrådets møde d. 18.06.2013 pkt. 208, blev der givet en tillægsbevilling på 3.000.000 kr til det samme projekt.

Den samlede bevilling for Østergade og Tinghuspladsen er 11.060.000 kr.

 

På Byrådets møde d. 27.08.2013 pkt. 239, blev der givet en tillægsbevilling  på 967.000 kr til projektering og renovering af pladsen foran den nye bygning på Torvet.

 

Projekterne er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten.

Renoveringen af Østergade er udført efter Schønherrs vinderprojekt fra konkurrencen "Herning Den Levende By", som man har arbejdet med siden 2008 og kan ses flere steder i byen.

 

Renoveringen af pladsen omkring den nye bygning på Torvet er foretaget med udgangspunkt i eksisterende og nye materialer på området.

 

De to projekter ønskes regnskabsafsluttet sammen.

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 223075 Østergade og Tinghuspladsen på i alt 11.253.148 kr, hvilket giver en merudgift på 193.148 kr.

 

Der er et forbrug på stednr. 223071 Renovering af Torvet på i alt 775.479 kr, hvilket giver en mindreudgift på 191.521 kr.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

223075

Østergade og Tinghuspladsen

11.060.000 kr.

11.253.148 kr.

-193.148 kr.

223071

Renovering af Torvet

967.000 kr.

775.479 kr.

191.521 kr.

 Netto

 

 

 

-1.627 kr.

 

Projekterne regnskabsafsluttes sammen og det samlede resultat er et merforbrug på 1.627 kr.

  

Det primære merforbrug på Østergade og Tinghuspladsen skyldes ekstraarbejder i forbindelse med ændring af planerne for Tinghusmuren, koordinering af Biblioteksbyggeriet og opgradering af Volmershuspassagen og Plads bag Biblioteket.  

Mindreforbruget på Torvet skyldes primært en god licitation på anlægsarbejdet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. for Østergade og Tinghuspladsen, stednr. 223075, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Idet der er en væsentlig afvigelse for Torvet, stednr. 223071, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.

 

Dire

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for Lind Torv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Lind Torv, stednr. 222034, omhandlende anlæggelse af nyt torv, fremsendes til godkendelse. Lind Torv er senere navngivet Skjoldpladsen.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 29.01.2013, pkt. 71, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 604.000 kr til projektering og gennemførelse af nyt torv i Lind.

På Byrådets møde 27.08.2013, pkt. 240, afsættes yderligere 38.000 kr til Lind Torv.

Den totale anlægsudgiftsbevilling for Lind Torv er 642.000 kr.

 

Projektet er udført i forbindelse med de nye plejeboliger i Lind og er med til at skabe en god ankomst til området.  

Økonomi

Der er et forbrug på Lind Torv, stednr. 222034 på i alt 631.383 kr, hvilket giver en mindreudgift på 10.617 kr.

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

222034

Lind Torv

642.000

631.383

10.617

  

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget.

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2015.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Dire

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1164-10 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af anlægsregnskab for Den glemte gade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Den glemte gade, serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015090, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 22. juni 2010 blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. samt en indtægtsbevilling på -800.000 kr. til gennemførelse af byfornyelsesprojektet "Den glemte gade". Projektet er gennemført med 50% refusion fra staten i henhold til Byfornyelsesloven.

 

Projektet er udført som en friarealforbedring på baggrund af byfornyelsesbeslutningen "Den glemte gade", der er endelig vedtaget af Byplanudvalget den 8. august 2011.

Projektet, der omfatter ny belægning, belysning og beplantning, er udført med henblik på at skabe et mere indbydende, intimt byrum, der udover parkering også giver mulighed for aktivitet og ophold.

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 015090 Den glemte gade på i alt 770.727 kr. netto, hvilket betyder, at projektet afsluttes med et mindreforbrug på 29.273 kr. netto.

 

Stednr. 015090

Den glemte gade

U/I

Bevilling

Forbrug

Forskel

 

 

U

1.600.000 kr.

1.537.228 kr.

  62.772 kr.

 

 

I

  -800.000 kr.

  -766.501 kr.

 -33.499 kr.

Netto

 

 

  800.000 kr.

  770.727 kr.

  29.273 kr.

 

 

Da bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget.

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet for Den glemte gade, serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015090 godkendes.

Dire

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-130-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Nedrivning af bevaringsværdig ejendom på Kærvej 7 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Tanja Henriksen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Kærvej 7 i Herning.

 

Ejendommen er vurderet til at have en bevaringsværdi på 5 (middel bevaringsværdi).

 

Nedrivningsansøgningen har været i høring i 4 uger, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger.

 

Formanden for Byplanudvalget har den 4. november 2015, på baggrund af sin formandsbemyndigelse, givet tilladelse til nedrivning af ejendommen. Det indstilles, at Byplanudvalget godkender denne beslutning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 20. august 2015 modtaget en ansøgning om nedrivning af Kærvej 7, 7400 Herning (matr. nr. 5ab Vestervang, Herning Jorder).

 

Forvaltningen har den 10. september 2015 besigtiget ejendommen og foretaget en SAVE-vurdering. Med SAVE-vurderingen er bevaringsværdien for ejendommen fastsat til 5 (middel bevaringsværdi). Se bilag.

 

Ejendommen er en erhvervsejendom fra 1961 bestående af en administrationsbygning, en lager/produktionsbygning og en overdækning. Ejendommen er et samlet, arkitekttegnet anlæg for Shell. Bygningerne er disponeret omkring et grønt areal, som tidligere også omfattede et tankanlæg. Hele anlægget fremstår meget originalt og i tråd med tegningerne fra 1961. Tilstanden er dårlig - især på lager/produktionsbygningen og overdækningen. Bygningerne anvendes ikke i dag. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen kan nedrives. Ejendommen har en vis arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, men det vurderes, at ejendommen i kraft af den afsides placering i et erhvervsområde, funktionen og tilstanden ikke er oplagt at genanvende.

 

 

Nedrivningsansøgningen har været i høring fra den 5. oktober til den 2. november 2015, og der er ikke indkommet indsigelser/bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender beslutningen om, at Kærvej 7 i Herning meddeles nedrivningstilladelse.

Dire

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl