Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. juni 2020
Mødested: Ekstraordinært - Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-20 Sagsbehandler: Marius Reese  

Midlertidigt samlingssted ved Enghavevej 8 - 10 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan for et samlingssted for udsatte borgere i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé i Herning. På mødet den 2. juni 20202 behandlede Byplanudvalget en sag om muligheden for placering af et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads. I forlængelse af denne beslutning er muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted, ved Herning Kommunes ejendom på Enghavevej 8-10 i Herning, også undersøgt.

Sagsfremstilling

Baggrund 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag med mulighed for placering af et nyt, permanent samlingssted i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé. Ind til et nyt, permanent samlingssted er etableret er der undersøgt forskellige muligheder for at placere et samlingssted for udsatte borgere i Herning bymidte. På mødet den 2. juni 20202 behandlede Byplanudvalget en sag om muligheden for placering af et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads. Muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted ved Herning Kommunes ejendom på Enghavevej 8-10 er efterfølgende undersøgt.

 

Planmæssige forhold

Den konkrete placering ved Enghavevej er omfattet af lokalplan 11.C29.1 for centerområde ved Lykkesvej, Dalgas Allé, Fredensgade og Dr. Boulevard. Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til centerformål i form af detailhandel, liberale erhverv, café / restaurant, offentlige institutioner, kultur og boliger. Et offentligt samlingssted vurderes planmæssigt at kunne placeres inden for et område udlagt til centerformål, hvor der også er mulighed for anvendelse til offentlige formål. Anvendelsen forventes at kunne etableres helt eller delvist indenfor bestående bygningsmæssige rammer, på et areal som anvendes til parkering.

 

Placering og etablering af samlingssted

Enghavevej 8-10 rummer en del af Herning Kommunes administration i en tidligere villa og tilbyggede kontorlokaler. Ejendommen forventes sat til salg når medarbejderne om cirka et år har flyttet arbejdspladsen til Rådhuset.

 

Et samlingssted kan placeres på græsarealet vest for bebyggelsen eller på de befæstede arealer og parkeringspladser øst for bebyggelsen. Denne placering ligger op ad bygningens facade.

 

Øst for bebyggelsen ligger et eksisterende cykleskur, hvor et overdækket samlingssted kan etableres. Placeringen ligger meget tæt på den ene af indgangene til administrationsbygningen. Cykelskuret anvendes til medarbejdernes cykler samt Herning Kommunes cykler, der bruges ved tilsyn m.m. Der vil formentlig være behov for at opføre et erstaningskur til personale- og tjenestecyklerne.

 

Ved en placering af samlingsstedet øst for bebyggelsen vurderes det, at der vil blive behov for at inddrage eksisterende parkeringspladser. Parkeingspladserne anvendes til Herning Kommunes tjenestebiler og som medarbejderparkering.

 

En mulig placering af et samlingssted ved Herning Kommunes kontorbygning på Enghavevej 8-10 har ikke været behandlet i organisationens MEDudvalg.

 

Umiddelbart øst og syd for Enghavevej 8-10 har en større virksomhed administration med tilhørende parkeringspladser til medarbejdere og kunder.

 

Sammenhæng med byen og øvrige tilbud til udsatte borgere

Fra Enghavevej 8-10 er der cirka 500 meter til Blå Kors varmestue i Bethaniagade og cirka 500 meter til Markedspladsen, hvor der er forslag om at genhuse varmestuen, mens der bygges nyt i Bethaniagade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter om etablering af midlertidigt samlingssted på Enghavevej 8-10 skal anbefales til Beskæftigelsesudvalget
at Byplanudvalget drøfter om der fortsat skal udarbejdes lokalplanforslag for permanent samlingssted i Kirsebærhaven

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler overfor Beskæftigelsesudvalget at midlertidigt samlingssted etableres øst for administrationsbygningen på Enghavevej 8-10 således at eksisterende bygningsmasse udnyttes til optimal afskærmning af stedet for visuel og lydpåvirkning mod Dalgasallè samt Lykkesvej.

Der skal opsættes toiletvogn til betjening af det midlertidige opholdssted.

Bilag om placering vedlægges referatet.

 

Arbejdet med lokalplanlægning for Kirsebærhaven stilles i bero.

Udvalget ønsker fortsat en orientering om de socialfaglige aspekter og erfaringer fra andre byer inddraget i det fortsatte arbejde med at finde en permanent placering.