Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Kommuneplan 2017-2028 - Energistrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med revision af kommuneplanen, skal den nuværende klimaplan revideres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til energistrategi, der skal afløse klimaplanen.

Strategien er et redskab, der skal hjælpe Herning Kommune i arbejdet med at begrænse de globale klimaforandringer. Strategien skal desuden være med til at sikre, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde så det giver mening i Herning. Vision er: "Mere vækst med energirigtige løsninger"

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til energistrategi indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsfremstilling

Danmarks første klimaplan blev vedtaget i Herning Kommune i 2009. Siden er CO2 udledningen i kommunen faldet stødt, og vi har mange gode resultater at bygge videre på. Tiden er dog inde til at klimaplanen revideres. Da klima- og energiområdet er i stor udvikling og forandring, foreslår forvaltningen, at klimaplanen erstattes med vedlagte forslag til Energistrategi. Strategien er opbygget så den kan rumme udviklingen på området både med hensyn til rammevilkår, nye teknologier mv.

Visionen er: "Mere vækst med energirigtige løsninger". Strategien samler kort byrådets mål og den strategi der gør, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde, der giver mening i Herning.

 

Strategien ledsages af et idékatalog, der er blevet til i et samarbejde med erhvervslivet og lokale enerigaktører. Alle har bidraget i bl.a. workshops og netværksmøder med stort engagement. Idékataloget er tænkt som inspiration til byrådets videre arbejde. Det er målet at strategien følges op af konkrete handleplaner, der vedtages sammen med budgettet. Med vedtagelse af forslag til Energistrategi, tages der således ikke stilling til konkrete handlinger. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde forslag til handleplan for 2017.

 

Energistrategien indeholder følgende mål:

 • Herning kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Omstillingen til en energieffektiv kommune styrkes
 • Potentialet i energieffektive løsninger udnyttes til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

 

Forslag til strategi for hvordan Herning Kommune skal arbejde for at nå målene, er udarbejdet på baggrund af en række workshops mv. med deltagelse af det lokale erhvervsliv og energiaktører - og lyder:

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at:

 • Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling.
 • Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
 • Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
 • Skabe gode rammevilkår for omstillingen af energisystemet og energieffektivistering
 • Deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
 • Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til TMU 30. maj 2016, pkt. 108:

at energistrategien indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028

Økonomi

Ingen. Der tages stilling til økonomien i forbindelse med vendtagelse af handleplan for 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at energistrategien indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028

Beslutning

Tiltrådt således at den samlede energistrategi anbefales overfor Teknik & Miljø udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-16 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Kommuneplan 2017-2028 - Potentielle nye vindmølleområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 25. januar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes vurdering for potentielle nye vindmølleområder. Sagen er forberedelse til kommuneplanprocessen, hvori der kan udlægges nye vindmølleområder.

 

Der er syv nye potentielle vindmølleområder. De syv ansøgninger er samlet i bilag 1. I bilag 2 har forvaltningen lavet en overordnet vurdering af hvert enkelt potentielt vindmølleområde på baggrund af det fremsendte materiale.

 

Det er forvaltningens vurdering, at fire af de syv nye potentielle vindmøllerområder kan indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028.

 

Efter den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017-2028 kan der igangsættes planlægning for de konkrete projekter i de nye vindmølleområder, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

 

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til hvilke af de nye potentielle vindmølleområder der skal indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i december 2010 vedtaget Herning Kommunes Vindmølleplan, som er indarbejdet i kommuneplanen. Vindmølleplanen udlagde ni områder i det åbne land, som minimum kan rumme tre møller og giver mulighed for opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100-150 meter.

 

Status i de nuværende vindmølleområder

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er udlagt otte områder til opsætning af vindmøller, da vindmølleområdet T20 – Birk i forbindelse med projektplanlægningen er udtaget af kommuneplanen.

 

Der er efterfølgende udlagt område 81.E8 til opsætning af en vindmølle ved en virksomhed i Vildbjerg By.

 

For nuværende er der opsat vindmøller i områderne ved T16 - Vildbjerg, T21 - Pårup Huse, T17 - Abildå og T15 - Krusbjerg ved Sunds.

I vindmølleområderne T19 - Amtrup og T14 - Haderup, står eksisterende vindmøller. Ved nedtagning af de eksisterende vindmøller, kan der opstilles nye vindmøller i disse områder, på baggrund af ny planlægning.

 

I vindmølleområderne ved T18 - Fonvad og T22 – Stakroge er der igangsat planlægning for konkrete anmeldte vindmølleprojekter. Projektplanlægningen for vindmøller i T18 - Fonvad er dog sat i bero, indtil der forelægger resultater af den nationale helbredsundersøgelse, som udarbejdes af Kræftens bekæmpelse for Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

 

Helbredsundersøgelsen

Helbredsundersøgelsen, skal ud fra registeroplysninger belyse, om støj fra  vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt. Undersøgelsen består af to delundersøgelser, hvor den første del forventes afsluttet i 2016 og den anden del forventes afsluttet i 2017.

 

Nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af helbredsundersøgelsen ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte planlægningen for vindmøller. De daværende ministre Martin Lidegaard og Ida Auken har derfor skrevet et brev til landets borgmestre om undersøgelsen. Af brevet fremgår, at kommunernes arbejde med den planlægning af vindmøller, som følger af energiforliget fra marts 2012, kan fortsætte mens undersøgelsen pågår.

 

Planstrategi

Forslaget til Planstrategi 2015 var første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan. I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2017-2028.

 

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til planstrategi 2015 har Herning Kommune modtaget seks henvendelser med forslag til nye vindmølleområder. Efterfølgende er der indkommet endnu en henvendelse med et forslag til et nyt vindmølleområde. Dette forslag behandles sammen med de øvrige nye potentielle vindmølleområder.  

 

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til planstrategi 2015 har Herning Kommune modtaget en henvendelse om at fastholde vindmølleområdet ved Fonvad som en del af kommuneplan 2017-2028. Henvendelsen er vedlagt i Bilag 3.

 

Ansøgninger

De syv nye potentielle vindmølleområder er vist på oversigtskortet. De syv ansøgninger er samlet i bilag 1.

 

I bilag 2 har forvaltningen lavet en overordnet vurdering af hvert enkelt potentielt vindmølleområde på baggrund af det fremsendte materiale. Formålet er en faglig vurdering af om området er egnet til opsætning af vindmøller, og kan indarbejdes i kommuneplanen.    

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens overordnede faglige vurdering, at følgende potentielle vindmølleområder kan indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028:

- Område A – Bjørnkærvej vest for Haderup

- Område B – Varhede nord for Aulum

- Område F – Ørnhovedvej nordvest for Tjørring.

- Område E – Rosmosevej øst for Sinding, under forudsætning af at projektet kan overholde de lovgivningsmæssige støjkrav og krav om afstand til nærmeste naboer.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at ved indarbejdelse af nye vindmølleområder i kommuneplanen vil Herning Kommune være forpligtet til at arbejde for vindmølleprojekter i disse områder hurtigst muligt. Yderligere vil Herning Kommune være forpligtet til at foreløbigt vedtage plandokumenter for projekter i de udlagte vindmølleområder, således at de kan sendes i offentlig høring.

 

Indarbejdes nye vindmølleområder i Kommuneplanen, kan der efter den endelige vedtagelse af denne igangsættes planlægning for de konkrete projekter i de nye vindmølleområder. Planlægningen omfatter kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse. Generelt for alle de nye potentielle vindmølleområder gælder, at der i forbindelse med udarbejdelsen af evt. VVM-redegørelse for projektet skal foretages en landskabelig vurdering. Omfattes et område af en ramme til vindmøller, skal der udarbejdes vvm og planforslag for projekterne. Den landskabelige vurdering skal omfatte den landskabelige påvirkning og det visuelle samspil med andre vindmøller, herunder om det er landskabeligt ubetænkeligt og om der er et uheldigt visuelt samspil. Det kan blive nødvendigt, at der skal nedtages eksisterende ældre vindmøller før der kan sættes nye vindmøller op.

 

Det er forvaltningens overordnede faglige vurdering, at følgende potentielle vindmølleområder ikke er egnede til opstilling af vindmøller:

-         Område C – St. Soels nordvest for Aulum, grundet landskabelig påvirkning og placering i skov.

-         Område D – Bindstowvej øst for Nybro, grundet områdets placering lige ved Ovstrup Hede og påvirkningen af Ovstrup Hede.

-         Område G – Kvartborg nord for Tjørring, grundet af projektets landskabelige påvirkning, nærheden til det kommueplanlagte rekreative område til golfbaner med tilhørende anlæg, golfklub og –hotel, samt forholdet til motorvejen.

 

Klimaplan

Herning Kommunes nuværende klimaplan har en målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden år 2030. Indtil videre har Herning Kommune med fem vedtagne vindmølleprojekter (T16 -Vildbjerg, T22 - Pårup Huse, T17 - Abildå, T15 - Krusbjerg ved Sunds og 81.E8 - Herning Varmforzinkning i Vildbjerg) nået 70 % af målsætningen, svarende til planlægning for 42 MW ny vindmølleenergi.

 

Vindmølleprojektet ved T22 - Stakroge er på 15 MW og udgør yderligere 25 % af målsætningen.

Vindmølleprojektet ved T18 - Fonvad er på 9,9 MW eller 13,2 MW alt efter hvilket forslag der vedtages, og udgør yderligere 16,5 - 22 % af målsætningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter hvilke vindmølleområder der skal indgå i forslag til kommuneplan 2017-2028

Beslutning

Områderne C, E og G skal indgå i forslag til kommuneplan 2017-28.

 

Udvalget ønsker yderligere oplysninger fra opstiller om evt. inddragelse af lokalområdet.

 

Knud Nielsen kan generelt kun tiltræde vindmølleområder med mere end 1000 m afstand til beboelse, og at der inden for de samme 1000 m skal foreligge en redegørelse for dyrehold.

 

Jørn Vedel Eriksen ønsker desuden at område B også skal indgå i forslaget til kommuneplan 2017-28

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

Sagsfremstilling

For at bevare den eksisterende ejendom på Poulsgade 2-4 samt for at give mulighed for at etablere ny bebyggelse i op til 6 etager er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

 

Tillægget skal desuden sikre, at der kan etableres foreningsformål i den vestligste del af rammeområde 12.E4 samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2.

 

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse.

 

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Tillægget ændrer kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Kommuneplantillæg nr. 58 tilføjer muligheden for at anvende den vestligste del af rammeområde 12.E4 til foreningsformål samt café/restauration. Tillægget giver samtidig mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etagers med en maksimal bebyggelseshøjde på 24 meter for rammeområdets vestligste del (matr.nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Tillægget ændrer desuden den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1. Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning til foreløbig vedtagelse  

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning er udarbejdet på baggrund af et §14 forbud mod nedrivning af ejendommen på Poulsgade 2-4 i Herning samt et ønske fra Herning Byråd om at fastlægge bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse samt bestemmelser for nybyggeri i lokalplanområdet.

 

Forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfattes af matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde, og er beliggende på Poulsgade i den østlige del af Herning by. Området afgrænses mod nord af Poulsgade, mod vest af Sjællandsgade, mod syd af Dronningens Boulevard og mod øst af beplantning i skel.

 

 

Lokalplanområdet er ca. 2800 m2.

 

Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 80.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; tankanlægget, der er bevaringsværdigt, og et skur på ca. 100 m2, som lokalplanforslaget tillader nedrevet ved opførelse af nyt byggeri.

 

Området har et industrielt præg, en unik arkitektur og kun ganske lidt beplantning.

 

Plangrundlag

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 12.E4.1 for erhvervsområde mellem Dronningens Boulevard og Poulsgade, der aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanen er desuden vurderet i forhold til cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på matr. nr. 408a, Herning Bygrunde, ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og originale udseende.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhverv i miljøklasse 1-3 samt give mulighed for etablering af foreningsformål. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af café/restaurationsvirksomhed i bebyggelsens stueetage. Dermed giver lokalplanen mulighed for en ny anvendelse af det eksisterende tankanlæg på Poulsgade 2-4 i Herning.

 

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger Herning Slagteri, Danish Crown, der er en risikovirksomhed. Derfor har lokalplanen også til formål at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.

 

Lokalplanen skal desuden fastlægge adgangs- og parkeringsforhold i lokalplanområdet.

 

Det er også lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse ved at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden.

 

Lokalplanens indhold

Udover at bevare den bevaringsværdige bebyggelse samt sikre genopførelse af den bevaringsværdige bebyggelse i forbindelse med ”force majeure”- begivenhed, giver lokalplanen mulighed for at opføre ny bebyggelse i minimum 4 etager og maksimum 6 etager i direkte tilkobling til den bevaringsværdige bebyggelse. Koblingen skal ske i det østlige hjørne af den bevaringsværdige bebyggelse.

En ”force majeure”-begivenhed er en hændelse, som man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges. Dette kan for eksempel være brand, naturkatastrofe eller anden skade.

I forbindelse med behandling af byggeansøgninger skal Herning Byråd godkende bebyggelsens udformning og materialevalg med henblik på, at sikre et godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og en arkitektonisk fin bearbejdning af bebyggelsen mod Dronningens Boulevard.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Poulsgade med separat ind- og udkørsel.

Lokalplanen udlægger et areal til bøgepur samt plantning af opstammede træer, der i art, afstand og størrelse er tilsvarende den eksisterende beplantning øst for lokalplanområdet langs Poulsgade. Beplantningen bliver brudt 2 steder som vist på kortbilag 2, så der kan etableres separat ind- og udkørsel til lokalplanområdet.

Lokalplanen udlægger et tilsvarende bredt areal til bøgepur i hele lokalplanområdets afgrænsning for at markere lokalplanområdet samt for at området opfattes mere sammenhængende med omgivelserne blandt andet i forhold til boligbebyggelsen på nordsiden af Poulsgade.

 

På grund af lokalplanområdets nærhed til slagteriet samt sin placering tæt på boligområdet nord for Poulsgade indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at de gældende grænseværdier for støj og vibration bliver overholdt.

 

Bilag

Udover forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning er dette dagsordenspunkt vedlagt Miljøministeriets høringssvar, der blandt andet belyser problematikker vedrørende støj, lugt og samfundsrisiko. Derudover er medtaget en skrivelse fra Danish Crown, der ønskes behandlet sammen med den foreløbige vedtagelse af lokalplanforslaget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 4. april 2016 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, der også tillader boliger i stueetagen.

 

Kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 11.C8 for Centerområde i den nordlige del af Karreerne.

 

Sagsfremstilling

For at imødekomme et projektforslag med boliger på hjørnet af St. Blichers Gade og Danmarksgade er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer kun i enkelte bestemmelser for rammeområdet.

 

Tillægget skal sikre, at der også i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 kan etableres boliger, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser.

 

Derudover fjerner tillægget bestemmelsen vedrørende nedsivning af regnvand gennem belægninger på friarealer og parkeringsarealer, da det ifølge Herning Spildevandsplan 2015-2025 ikke er muligt at nedsive i området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 343a, 343f, 343h, 343i, 343k, 343r, 343u, 343v, 344, 345, 346a, 347, 348, 349, 351, 352, 364, 365b, 366, 367, 368, 370a, 370b, 421, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438a, 438b, 1401, alle Herning Bygrunde, og vejlitra 7000da samt dele af vejlitra 7000ee, 7000eæ, 7000em, 7000ea, 7000ex og 7000cq. Området udgør et samlet areal på ca. 38.400 m2.

 

 

Rammeområdet ligger centralt i Herning. Østergade/Silkeborgvej danner rammeområdets nordlige afgrænsning, mens rammeområde 11.C11 og Herning slagteriet, Danish Crown, er den sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Fonnesbechsgade og mod øst ligger Sjællandsgade.

 

Rammeområdet ligger i byzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ophævelse af lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået henvendelse fra Herning Vand om placering af regnvandsbassin inden for lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan 73.B4.1, som er udlagt til boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål. Mulighederne i lokalplanen er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen. Der skal derved udarbejdes ny lokalplan for området, for at give mulighed for placering af regnvandsbassin mod jernbanen. Regnvandsbassinet dækker Fasterholt opland.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73.B4.1 ophæves og tilbageføres til landzone. Forvaltningen anbefaler, at der ses på disponering af boliger på boldbanerne ved den tidligere Fasterholt skole i forbindelse med kommuneplanforslag 2017-2028. I forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanen forslås en dialog omkring området og hvordan det disponeres. Herefter kan der udarbejdes lokalplan.

Efter en ophævelse og tilbageførsel til landzone, kan Herning Vand få en landzonetilladelse og etablere regnvandsbassin, resten af arealet kan udnyttes til landbrugsformål.

 

Forslag til ophævelse af lokalplan 73.B4.1 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planen kan ophæves og området kan tilbageføres til landzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at lokalplan 73.B4.1 for boligområde øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Herning Vand omkring placering af et regnvandsbassin inden for kommuneplanramme 73.B4 - Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplan 73.B4.1 – boligområde øst for Brandevej i Fasterholt. 

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

 

Sideløbende med denne sag ophæves lokalplan 73.B4.1.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål og planerne for området er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen for området.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealet tilbageføres til landzone.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 77 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, herefter kan planerne endelig vedtages og området udtages af kommuneplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at rammeområde 73.B4 for Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

 

Herning Byråd har på møde den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus. Planen har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

Lokalplanen indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i murværket.

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

 • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
 • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
 • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
 • støj- og skyggegener, samt
 • bevaringsværdig beplantning.

 

På baggrund af indsigelserne vedrørende de trafikale forhold, skal det bemærkes, at det er Vej og Trafiks vurdering, at det ikke kan lade sig gøre at sikre yderligere parkeringspladser og/eller afsætningsmulighed som forholdene er i dag.

Dog kan en ensretning af Østre Kirkevej (alternativt Nørre Allé) skabe mulighed for parkering i begge sider af vejen eller afsætningsbane i siden ind mod kirkepladsen - alternativt afsætning i en tidsperiode og parkering i den resterende tidsperiode.

Alternativt kan der muligvis etableres en afsætningslomme til private biler ved indgangen til Kirkehuset mod Østre Kirkevej (ved flytning af pullerter til en del af Kirkepladsen). Dette er dog ikke umiddelbart en optimal løsning hverken æstetisk eller trafikalt, og kræver yderligere undersøgelser.   

 

På baggrund af indsigelsen vedrørende den bevaringsværdige beplantning, skal det bemærkes, at der umiddelbart uden for lokalplanområdet, på Kirkepladsen og i nabohaver mod nord og vest (Nørre Allé 4), findes store, bevaringsværdige træer. Natur og grønne områder, Herning kommune vurderer, at disse træer sandsynligvis kan blive påvirket af byggeri i lokalplanområdet, og det er derfor meget vigtigt, at man i byggefasen træffer de nødvendige foranstaltninger, så træerne skånes mest muligt, hvilket fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Da træerne ikke står inden for lokalplanområdet, kan der desværre ikke tages direkte forholdsregler med lokalplanen, og bygherre er derfor gjort opmærksom på problematikken.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør

I forbindelse med det første lokalplanforslag for Herning Kirkehus i 2010 kom den kongelige bygningsinspektør med en udtalelse. Da projektet siden da er ændret en del, bl.a. i forhold til facadeudtrykket, har forvaltningen anmodet om den ny udtalelse på baggrund af det aktuelle projekt (bilag 2).

I henhold til

 

Andet

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus til endelig vedtagelse.

Beslutning

Udsættes med henblik på at byggeretten reduceres, bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkering i større omfang løses på egen grund og at der laves en bedre trafikal afvikling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 1. marts 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 udlægger en ny kommuneplanramme (03.T2) til teknisk anlæg, der giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land.

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning vedrørende zonestatus i Felborg.

 

Bemærkningen (jf. Bilag 1 - Bemærkning til Kommuneplantillæg nr. 60 og Lokalplanforslag 03.T2.1) er fremsendt på vegne af ejeren af ejendommen Teglværksvej 13, der ligger nordøst for planområdet. Ejendommen Teglværksvej 13 er begrænset i udnyttelsen af produktionskapaciteten på grund af sin nærhed til Feldborg i forhold til at kunne overholde Husdyrlovens lugtgenekriterier. Bemærkningen omhandler derfor et ønske om indskrænkning af byzonen for Feldborg.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 60.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet vedtog den 1. marts 2016 forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg har været i offentlig høring i perioden fra 3. marts til 28. april 2016. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget, der er dog indkommet en bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

 

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

 

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

 

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt i forbindelse med behandlingen af den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60, og omhandler indskrænkning af byzonen.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i hverken kommuneplantillæg nr. 60 eller forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse inden udarbejdelse af lokalplan for Dalgasgade 7 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en henvendelse om igangsættelse af ny lokalplan for et nyt byggeri på op til 12 etager på adressen Dalgasgade 7 i Herning og samtidig give mulighed for at bygge i skel.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Dalgasgade 3-11 og et højhusprojekt inden for lokalplanområdet afventer arkitekturstrategien eller nyt tegningsmateriale.

Sagsfremstilling

Anmodning

Ansøger ønsker at opføre ny bebyggelse på Dalgasgade 7 efter, at den eksisterende bebyggelse er blevet nedrevet. Ansøger giver udtryk for, at en ny lokalplanen skal give mulighed for at bygge i skel og i 12 etagers højde. Ansøger har endvidere fremsendt tegningsmateriale, som viser boligbebyggelse i fire etager og tilkøbt grundstykke, hvor der er bygget i det nye skel. Forvaltningen er blevet oplyst om, at naboejendommen ikke ønsker at sælge areal til ansøger.  

 

Ejendommen Dalgasgade 7

 

 

Planmæssige forhold

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 11.C30 hvad angår bygningshøjden med 12 etager. Rammen foreskriver maksimalt fem etager og maksimalt tolv etager ud mod Dronningens Boulevard i den vestlige del af rammeområdet.

 

Området er omfattet af lokalplan 11.B6.1 – Område til bymæssige formål mellem Dalgasgade og Dronningens Boulevard. Det ansøgte projekt er på flere punkter ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan 11.B6.1 i forhold til f.eks. afstand til skel på 2,5 meter og bygningshøjden, da lokalplanen foreskriver en etagehøjde på maksimalt 3½ etage (evt. 3 etager + tilbagetrukket tagetage). 

 

Ansøger har endvidere oplyst forvaltningen om, at det ikke er muligt at udnytte grundens areal til ny bebyggelse, hvis der skal være 2,5 meter til skel, sådan som lokalplanen foreskriver.

 

Historik

Det ansøgte område har tidligere været omfattet af lokalplanforslag 11.C30.1, som var i offentlig høring i perioden fra den 14. april til den 9. november 2010. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 11.C30.1 på Byrådets møde den 9. november 2010 blev lokalplanområdet reduceret til kun at indeholde Dalgasgade 13-15.

 

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget indkom indsigelser til bygningshøjden fra bl.a. naboejendommen mod vest.  

 

På byplanudvalgets møde den 14. marts 2011 principgodkendte Byplanudvalget at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Dalgasgade 3-7, som gav mulighed for et højhus på ni etager med en tilhørende base på tre etager. Udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg blev stoppet, da den daværende bygherre ikke fandt det daværende projekt rentabelt.  

 

Højhuspolitik

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med Herning Kommunes Højhuspolitik og ligger inden for højhuspolitikkens scenarie 3, Høje huse i grupper – tæt formation, hvor et oplæg til placering af høje huse er langs Dronningens Boulevard/Dalgasgade.

 

Omgivelser

Området er afgrænset af Dronningens Boulevard og jernbanen mod syd og området fremstår som en klar afgrænsning af bymidten mod syd. Det ansøgte projekt vil være i tråd med den påbegyndte byudvikling langs Dronningens Boulevard/Dalgasgade og vil være med til at danne en markant byfront.

 

I området er der flere bevaringsværdige huse, herunder Dalgasgade 3 og 5 med en middelbevaringsværdi på 5 og Dalgasgade 11 med en middelbevaringsværdi på 4. Herning Museum har givet udtryk for igennem den offentlige høring af lokalplanforslag 11.C30.1, at middelbevaringsværdi skal forstås som den næsthøjeste bevaringsværdig og finder det betænkeligt, at Herning Kommune giver mulighed for nedrivning af flere bevaringsværdige huse langs Dalgasgade.

 

Det ansøgte projekt ligger ca. 300 meter fra risikovirksomheden Danish Crown. I forbindelse med tidligere udarbejdede lokalplaner for højhuse er der lavet beregninger, som viser at grænseværdierne for lugt kan overholdes som de er i dag, også med et højt byggeri på grunden. Hvis grænseværdierne skærpes kan dette medfører skærpede krav for Danish Crown.

 

Arkitekturen

Anmodningen om udarbejdelse af ny lokalplan indeholder på nuværende tidspunkt ikke tegninger eller visualiseringer af det arkitektoniske udtryk.

 

Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er ønskeligt med en ny lokalplan, som giver mulighed for at bygge i skel, så området langs Dalgasgade kan få et mere bymæssigt udtryk. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at en ny lokalplan vil dække området Dalgasgade 3-11.

 

Ny lokalplanområde for Dalgasgade 3-11 med mulighed for en sammenhængende randbebyggelse i fire etager.

 

Umiddelbart vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere et højhus på 12 etager på Dalgasgade 7, da dette kan give skyggegener for naboejendommen på Dalgasgade 9.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som giver mulighed for en sammenhængende randbebyggelse i fire etager i principppet som vist på ovenstående kort.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter om der skal igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Dalgasgade 3-11

Beslutning

Udvalget ønsker at fastholde gældende lokalplan

Bilag

 

Sagsnr.: 22.14.00-P19-6-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Spillehal ved skole og boligområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj Marius Reese

Sagsresume

Elite Gaming A/S har søgt om tilladelse til at etablere en spillehal til 70 gevinstgivende spilleautomater i et tomt butikslokale på Thyrasvej 60 tæt på Åmoseskolen og boligområderne Valdermarsvej, Thyrasvej og Gormsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vurderer om det ansøgte ligger inden for lokalplanens muligheder.

Sagsfremstilling

Thyrasvej 60 er omfattet af lokalplan nr. 12.C5.1, som ifølge anvendelsesbestemmelserne må anvendes til butikker, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

 

 

27. maj 2013 har byplanudvalget besluttet, at spillehaller betragtes som liberalt erhverv og dermed kan placeres inden for lokalplaner, byplanvedtægter samt kommuneplanrammer, der giver mulighed for liberalt erhverv. Det blev også besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til opførelse af spillehaller i de boligområder, hvor det fremgår af kommuneplanrammer og lokalplaner, at der kan opføres liberalt erhverv.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en spillehal af det omfang ikke kan indpasses i området uden at være til gene for naboer og vil ændre områdets karakter. Opmærksomheden henledes på at Åmoseskolen er nærmeste nabo.

 

Etablering af spillehaller vil som udgangspunkt ikke være hensigtsmæssigt i områder som anvendes til boligformål, og med henvisning til omfanget, må det forventes at der vil kunne afledes trafik og uro der vil påvirke skolen negativt.

 

Det anbefales, at udvalget i den konkrete ansøgning tolker lokalplanens muligheder i forhold til tidligere beslutning den 27. maj 2013.

 Ved evt. nedlæggelse af et § 14 forbud i henhold til planloven, kan en kommende lokalplan indeholde et forbud mod spillehaller i området. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der med grundlag i lokalplanens anvendelsesbestemmelser gives afslag på den konkrete ansøgte anvendelse til spillehal med gevinstgivende automater på ejendommen Thyrasvej 60.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.05-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Beslutning vedrørende brug af træ/aluvinduer i en bevaringsværdig bygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om isætning af træ/aluvinduer i Østergade 7 i Herning. Ejendommen er bevaringsværdig.

 

Byplanudvalget skal beslutte, om der kan tillades brug af træ/aluvinduer i bevaringsværdige bygninger (1-4) på baggrund af en faglig vurdering af facadeudtrykket i hvert enkelt tilfælde, og om der kan tillades brug af træ/aluvinduer i Østergade 7, i henhold til forslag B (bilag 1).

Sagsfremstilling

Planafdelingen har den 28. april 2016 modtaget en ansøgning om isætning af træ/aluvinduer i Østergade 7 i Herning, hvor Restaurant Bone´s pt. indretter ny restaurant.

Ejendommen er bevaringsværdig og registreret med en bevaringsværdi på 4.

 

Ansøgning

Ansøgningen vedrører isætning af træ/aluvinduer på 1. sal. Ansøger ønsker at anvende træ/aluvinduer, da disse er vedligeholdelsesfri og kan opnå en længere levetid end trævinduer. Ansøgningen omfatter to forslag på vinduesløsninger (bilag 1). Forslag A omhandler brug af træ/aluvinduer i et moderne udtryk, hvor sprosserne er smalle og med en ekstra ramme, og dermed kun dobbeltbredde, i de oplukkelige dele af vinduespartiet. Forslag B omhandler brug af træ/aluvinduer, der søger at ramme det oprindelige facadeudtryk, hvor sprosserne er brede i alle vinduespartier.

 

På 2. sal er der tidligere isat plastikvinduer, hvilket ikke umiddelbart er godkendt af Herning Kommune. Ansøger påtænker ikke at skifte vinduerne på 2. sal på nuværende tidspunkt. I stueetagen, mod gågaden, er der indrettet en åben butiksfacade med træ/aluvinduer med smalle sprosser i et moderne udtryk. Dette er i tråd med de omkringliggende bygningers facader i stuetagen, og vurderes at være en naturlig og nødvendig tilpasning til moderne anvendelse. Stueetagens facadeudtryk er godkendt af Herning Kommune i august 2015, som en del af et samlet facadeudtryk for ejendommen (bilag 2). 

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 11.C18.1 Centerområde mellem Nygade og Østergade i Herning, der indeholder bestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse. I henhold til lokalplanens §1.1 og §8.11, er et af formålene med lokalplanen at bevare områdets bevaringsværdige bygninger og sikre en harmonisk indpasning af fremtidigt byggeri i bybilledet. Desuden skal tilbygning til og ændring af den ydre fremtræden af fredet og bevaringsværdig bebyggelse ske i harmoni med og i respekt for bebyggelsens arkitektur.

 

Forvaltningens vurdering

Byplanudvalget har på mødet den 26. april 2016 besluttet, at der i forbindelse med bygningsfornyelse skal kunne gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/aluvinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde. I forlængelse heraf, er det forvaltningens vurdering, at ovennævnte ansøgning vedr. Østergade 7 giver anledning til en principiel, politisk stillingtagen til brug af træ/aluvinduer i bevaringsværdige bygninger generelt.

 

Ejendommen Østergade 7 har oprindeligt haft hvidmalede dannebrogsvinduer i træ, hvilket er en vigtig del af facadens samlede arkitektoniske udtryk (jf. det godkendte facadeudtryk). Ejendommen har en central og synlig placering i gågaden, og det samlede facadeudtryk er vigtigt - også for harmonien med de omkringliggende bygninger.

 

I henhold til lokalplanens krav om at istandsættelse skal ske med respekt for bebyggelsens arkitektur, vurderer forvaltningen, at det ansøgte forslag A ikke er en mulig løsning.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være mest rigtigt at isætte hvidmalede dannebrogsvinduer i træ, dog kan det ansøgte forslag B være en acceptabel løsning, såfremt Byplanudvalget ønsker at imødekomme ansøgers ønske om at isætte vedligeholdelsesfrie vinduer.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der kan tillades brug af træ/aluvinduer i bevaringsværdige bygninger (1-4) på baggrund af en faglig vurdering af facadeudtrykket i hvert enkelt tilfælde, og

 

at Byplanudvalget beslutter, at der kan tillades brug af træ/aluvinduer i Østergade 7 i henhold til forslag A

Beslutning

Tiltrådt dog således at der kan tillades brug af træ/aluvinduer i Østergade 7 i henhold til forslag B.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 og 09 holder det forventede regnskab for 2016 sig indenfor budgetrammen,
 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet merforbrug på godt 7,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2016 fremgår af tabellen:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 31.03.2016. Det forventede mindreforbrug er på 166.000 kr.

Det er forventningen, at de budgetlagte 5 mio. kr. på serviceområde 09 i løbet af året vil blive omplaceret til anlæg til finansiering af konkrete anlægsprojekter i forbindelse med udviklingen af midtbyen i Herning med fokus på byrum og byliv.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2016 fremgår nedenfor:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på 14,0 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på 21,6 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et merforbrug på i alt godt 7,6 mio. kr.

Det ses, at hovedparten af det angivne merforbrug stammer fra serviceområde 09 Trafik.

Det angivne merforbrug skal dog ses i lyset af, at der på de tre serviceområder afventes en samlet nettooverførsel fra 2015 til 2016 på 12,1 mio. kr. (fordelt med 4,3 mio. kr. på SO 03; -0,6 mio. kr. på SO 04 samt 8,4 mio. kr. på SO 09).

 

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni og i Byrådet den 21. juni 2016

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budget 2017-2020 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.
Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 10. juni 2016 fremsende budgetforslaget til Koncern Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål.
 • Driftsbemærkninger.
 • Ændringsskema.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):

Byfornyelse, funk. 3. niv.

Regnskab 2015

Budget 2016

Budget 2017

00.25.15 Byfornyelse

470

666

664

Byfornyelse i alt

470

666

664

 

Serviceområde 09 - Trafik

Regnskab 2015

Budget 2016

Budget 2017

02.28.12 Belægninger mv.

0

5.000

0

Trafik i alt

0

5.000

0

 

 

På Byplanudvalgets område på serviceområder 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og 09 Trafik - Belægninger mv. er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskemaer.

Der er vedlagt politiske årsmål for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Der er i 2017 ikke afsat penge til Herning C. Der er derfor ikke udarbejdet politiske årsmål for dette serviceområde.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslaget for 2017-2020, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi, til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl