Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. marts 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet i den 1. september 2014 (pkt. 155) principgodkendt, at der skal udarbejdes forslag til en lokalplan for et boligprojekt med 17 boliger og en mindre butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter matr.nr. 110, Herning Bygrunde, som er privatejet. Lokalplanområdet er ca. 1100 m2 og beliggende i den østlige udkant af Herning bymidte.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet ligger i byzone. Forslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 11.C25 til centerformål. Forslag til Lokalplan 11.C25.2 fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af boliger og butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder. Der kan inden for lokalplanområdet etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-2. Det betyder, at der kun kan drives virksomheder, som ikke giver anledning til særlig påvirkning af omgivelserne i form af støj o.l.

 

Lokalplanen har også til formål at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold samt at sikre gode friarealer.

 

Lokalplanen skal også sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet og markerer krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanens indhold

Ny bebyggelse skal indpasses i bymiljøet, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse. Derudover skal den nye bebyggelse markere krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

I overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre butikker. Der kan inden for lokalplanens område opføres i alt 300 m2 butik med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder.

 

Inden for lokalplanområdet må der opføres i alt 1900 m2 bebyggelse. Det betyder, at bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet bliver 175%. Der kan opføres ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 18 meters højde mod Silkeborgvej, mens der langs Haakonsgade maksimalt kan opføres bebyggelse i 3 etager og 14 meters højde. I lokalplanforslaget fastlægges desuden, at det bebyggede areal inden for byggefeltet langs Haakonsgade maksimalt må være 75% for at kunne tilgodese både vejadgang samt krav om fri- og udeopholdsarealer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Haakonsgade. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets bebyggelse og funktioner og for at hindre uhensigtsmæssigt parkerede biler på Silkeborgvej og Haakonsgade, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser til bolig og erhverv på egen grund. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan grundejer indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond.

 

I lokalplanforslaget fastlægges, at der skal etableres udeopholdsareal svarende til 20% af boligarealet og 10% af erhvervsarealet. Der skal etableres beplantning i videst muligt omfang på fri- og udeopholdsarealerne samt mindst et træ pr. 6 p-pladser inden for lokalplanområdet.

 

I lokalplanområdet er der kortlagt et areal på V2 på grund af en jordforurening med olieprodukter. Det skal sikres, at der ikke sker spredning af den V2 kortlagte forurening til grundvandet. Dette kan enten gøres ved at forureningen graves bort eller at der etableres fast/tæt belægning.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 01. B13. 1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. oktober 2014 (pkt. 169) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 01.B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 26. november 2014 til den 21. januar 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha stort, beliggende i Aulum nord, umiddelbart nord for Rørkærvej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 6a, som er privat ejet.
 
Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 01.B13 til boligformål.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer. Lokalplanområdet udstykkes i 13 parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30. Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rørkærvej via udlægning af ny vejadgang. Der skal desuden udlægges ny cykelsti langs Rørkærvej til Rugbjergvej. Ved evt. senere realisering af ny lokalplan på matr.nr 3h nord for lokalplanområdet, ændres indkørselsforholdene til lokalplanområdet med en ny vejadgang nordfra via ny stamvej fra Rugbjergvej. Stamvejen planlægges at betjene både matr. nr. 6a og 3h. Vejadgang fra Rørkærvej vil blive lukket og der skal etableres et nyt, grønt, fælles fri- og opholdsareal på vejarealet. Cykel og fodgængersti vil blive opretholdt.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget fra Midt- og Vestjyllands Politi. De anbefaler, at der skal sikres oversigtsarealer og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i området, efter Vejdirektoratets vejregler. På baggrund af denne bemærkning vurderer Planafdelingen, at der skal tilføjes et nyt bilag B med målfast afmærkning af oversigtsarealer samt hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Ud over det, tilføjes bestemmelser to nye punkter til lokalplanens §4 om vej, sti- og parkeringsforhold. I punkterne stilles der krav til oversigtsarealerne og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i lokalplanområdet.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Lokalplan nr.01.B13. for boligområde ved Rørkærvej i Aulum endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes to nye punkter nr. 4.9 og 4.10 i §4 med følgende tekst:

 

  • Pkt. 4.9. I det i § 11.8 nævnte 3 meter brede plantebælte syd i lokalplanområdet samt langs stamvej B - E, skal der etableres oversigtsarealer på 2,5 X 10,0 meter med en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

  • Pkt. 4.10. Der skal etableres hjørneafskæringer inde i lokalplanområdet ved boligvej C-D på 3,5 X 5,0 meter og en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

at der tilføjes nyt bilag B med illustration over oversigtsarealer og hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Beslutning

Tiltrådt  Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse af boligbyggeri i erhvervsområde ved Virkelyst 94 i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at bygge en 170 m2 bolig i tilknytning til eksisterende virksomhed på Virkelyst 94 i Gjellerup. Området ligger inden for byplanvedtægt nr. 26 for Gjellerup-Kirkeby. Ejendommen ligger i delområde II, som er beregnet til erhverv.

 

Jf. byplanvedtægten kan der inden for den enkelte ejendom opføres en bolig, når den der bor der er indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

 

Sagsfremstilling

Ansøger begrunder ønsket om at bygge bolig i tilknytning til sin virksomhed med, at det vil give bedre rammer mellem erhvervslivet og familielivet. Ansøgningen inkl. kortmateriale er vedlagt som bilag. Boligen er placeret som vist på kortmaterialet.

 

Ansøger har på kortmaterialet udpeget andre boliger inden for den samme byplanvedtægt, herunder også boliger med flere lejere. Forvaltningen konstaterer, at det er korrekt, at der er andre boliger inden for det samme område.

 

Boliger i erhvervsområder giver ofte store problemer, da det som oftest er boligejerne der får medhold, hvis der bliver klaget over støj fra virksomhederne. I praksis betyder det, at virksomhederne skal begrænse deres støj, hvilket kan være meget svært. I yderste konsekvens betyder det, at virksomheden enten må flytte eller i værste fald lukke.

 

Herning Kommune har af den grund ikke udarbejdet nye erhvervslokalplaner med mulighed for bolig i tilknytning til virksomheder igennem en længere årrække.

 

Hvis Byplanudvalget ikke ønsker at imødekomme ansøgningen, skal der i realiteten nedlægges et §14 forbud i henhold til Planloven. Et §14 forbud betyder, at der inden for et år skal være vedtaget en lokalplan for ejendommen eller området ejendommen ligger i, som ikke tillader bolig. En eventuel ny lokalplan som hindrer boliger i erhvervsområdet vil dog ikke hindre allerede lovligt etablerede boliger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til ansøgningen.

 

Beslutning

Byplanudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-15 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Principgodkendelse af ansøgning om en boligudstykning ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhed med ønske om at udstykke deres ejendom matr. nr. 4o ved Michael Jensens Vej i Tjørring til boligformål. Samtidig søger virksomheden om, at bebyggelsesprocenten hæves til 60 på den resterende del af matriklen, der stadig vil være udlagt til erhverv.

 

Sagsfremstilling

Området

Matriklen har en størrelse på 14.273 m2. Den østlige del af matriklen er bebygget med et erhvervskompleks på ca. 2.400 m2 i grundareal med samlet etageareal på 4.592 m2. Bebyggelsen består af produktionshal, lagerhal og kontor/erhvervsbygning. Der er parkering og vejadgang i området. Den vestlige del af matriklen er tæt bevokset med ca. 6 meter høje træer.

 

Plangrundlag

Området ligger i kommuneplanramme 41.BL1 til blandet bolig og erhverv. Området er derudover omfattet af byplanvedtægt nr. 21 og ligger i zone II til erhvervsformål.

 

Forvaltningens vurdering

Da projektets formål i det planlagte område er i uoverensstemmelse med eksisterende byplanvedtægt, kræver realisering af projektet udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplaner for arealet.

 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssig at udlægge ca. 6.400 m2 af matr. 4o til boligformål i form af åben/lav - tæt/lav boligbebyggelse. Der kan udstykkes 7 parcelhusgrunde med vejadgang fra Nedertoften. Ved åben/lav boligbebyggelse bebyggelsesprocent sættes til 30, ved tæt/lav bebyggelsesprocent sættes til 40.

 

Efter udstykningen af matr. 4o til boligformål vil bebyggelsesprocenten på det resterende del af matriklen med erhvervsbebyggelse være 58. Dette overstiger væsentligt det tilladte bebyggelsesprocent jf. eksisterende byplanvedtægt og kommuneplantillæg for dette areal.

  • I byplanvedtægten jf. pkt.0.3 for zone II til erhverv må det bebyggede areal  ikke overstige 1/3 del af grundarealet uden tillægsareal.
  • I kommuneplanramme nr. 41.BL1 for blandet bolig og erhvervsområde er den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsat til 40.

Derfor kræves der udarbejdelse af ny lokalplan med kommuneplantillæg for arealet med erhverv. Med en ny lokalplan og kommuneplantillæg vil bebyggelsesprocenten sættes til 60.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring.

 

at der udarbejdes et kommuneplantillæg for Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan for et erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring.

Beslutning

Tiltrådt Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse - bebyggelsesprincip for nyt byggeri på Grøndhahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

Byplanudvalget har på møderne den 22. september (pkt. 165) og 15. december 2014 (pkt. 201) behandlet en sag om at opføre højhuse på Grøndahlsvej i Herning.

På mødet den 15. december besluttede Byplanudvalget, at det nye byggeri skal opføres som en række af høje huse langs Grøndahslvej. Der er derfor blevet udarbejdet visualiseringer af tre forskellige scenarier med byggeri i varierende højder langs Grøndahlsvej. På baggrund af visualiseringerne anbefaler forvaltningen, at de enkelte bygninger bliver så slanke som muligt og at byggeriet maksimalt får en højde på 14 etager.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den eksisterende lokalplan for Grøndhalsvej og Sabroesvej udlægger 5 byggefelter (O, P, Q, R, S og T) i 8 etager langs Grøndahlsvej. Der kan desuden opføres to højhuse for enden af Thrigesvej (byggefelt M og N) Højhuset i byggefelt M er opført i 11 etagers højde.

 

 

Ejeren af byggefelterne O og P har ønske om at opføre projektet "Hus på Hus" i 11 eller 12 etager. I de viste visualiseringer af "Hus på Hus" overskrider byggeriets hjørner den nuværende lokalplans byggefelter med cirka 5 meter mod nordvest og cirka 5 meter mod sydøst.

 

Ejeren af byggefelterne Q og R har ønske om at opføre to højhuse med ovale grundplaner i op til 16 etager. De viste visualiseringer af de to højhuse med ovale grundplaner overholder byggefelterne i den nuværende lokalplan.

 

 

 

 

 

 

 

Visualiseringer

Der er blevet udarbejdet visualiseringer for 3 forskellige principper for bygningshøjder i 8 - 16 etager. Visualiseringerne er foretaget fra Messemotorvejen og fra to steder på Chr. Ydes Vej, fordi byggeriet herfra vil være synligt for trafikanterne. Der er også udarbejdet visualiseringer af projektet set fra Knudmosebjerget, da der herfra er udsigt over Grøndahlsvej og resten af Herning by. Der er tilføjet et nyt byggefelt "T" mod øst, da Byplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, som også gælder for disse ejendomme. Da der ikke er konkrete projekter for byggefelt S og T er de visualiseret med byggeri i hele grundarealet af byggefeltet i den nuværende lokalplan. Visualiseringerne er vedlagt som bilag.

 

Scenarie 1

I scenarie 1 er seks af de otte bygninger parvist lige høje. De højeste bygninger ligger i midten af rækken. Bygningerne varierer mellem 8 og 14 etager

Set på lang afstand fra Messemotorvejen fremstår bebyggelsen med en harmonisk og letaflæselig form. Fra Chr. Ydes Vej fremstår bebyggelsen som en markant og tæt afgrænsning af byen mod de åbne arealer i Knudmosen. På grund af bygningernes bredde og placering tæt på hinanden fremstår de mere som en mur end som enkeltstående højhuse.

 

 

Scenarie 2

I scenarie 2 er seks af de otte bygninger parvist lige høje. De højeste byginger ligger i midten af rækken. Scenarie 2 adskiller sig fra scenarie 1 ved at de højeste bygninger er 16 etager i stedet for 14 etager. Ejeren af byggefelt Q og R, hvor bygningerne på 16 etager ligger, har ønske om mulighed for at bygge i op til 16 etagers højde.Bygningerne på 16 etager fremstår markant højere end de øvrige bygninger.

 

 

 

Scenarie 3

I scenarie 3 er de to bygninger for enden af Thrigesvej parvist lige høje. De øvrige bygninger har varierende højder mellem 8 og 16 etager.

Fra Messemotorvejen fremstår bebyggelsen markant i det åbne og flade landskab. De varierende bygningshøjder tilpasser bebyggelsen til Hernings eksisterende skyline med enkelte højhuse i forskellige højder.

Som i de to første scenarier fremstår bebyggelsen fra Chr. Ydes Vej mere som en mur end som enkeltstående højhuse på grund af deres bredde og forholdsvis tætte placering.

 

 

I bilaget er der også vist et scenarie 4 med mulighed for byggeri af to højhuse for enden af Thrigesvej i op til 11 etager og byggeri langs Grøndahlsvej i op til 8 etager. Det er de bygningshøjder den eksisterende lokalplan giver mulighed for.

 

Forvaltningens vurdering af scenarierne

Ud fra visualiseringerne vurderer fovaltningen, at nyt byggeri langs Grøndahlsvej maksimalt skal have en højde på 14 etager. Byggeri i mere end 14 etager vil virke markant højere end det allerede opførte højhus på 11 etager for enden af Thrigesvej og den øvrige visualiserede bebyggelse i 8 - 12 etager.

 

Set på afstand fremstår scenarie 1 som den mest harmoniske og afsluttede bebyggelse, hvis alle projekterne gennemføres som vist. Der er større indbyrdes variation mellem højderne for bebyggelsen i scenarie 3. Bebyggelsen fremstår derfor ikke på samme måde som ét samlet og færdigt projekt. Det betyder, at scenarie 3 er mere robust i forhold til indgå i en langsigtet udvikling, hvor der bygges flere højhuse andre steder i Herning.

 

Ny bebyggelse i op til 14 etager langs Grøndahlsvej vil ved ankomsten til Herning fra øst af Messemotorvejen og syd af Chr. Ydes Vej være meget synlig og markant i byens skyline. Hvis en ny lokalplan for Grøndahlsvej skal indeholde lige så mange byggefelter med samme placering, som den nuværende lokalplan, bør bebyggelsen være så slank som muligt. Ellers kan bebyggelsen fra mange vinkler komme til at fremstå som en massiv mur og ikke som enkeltstående højhuse.

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af byggefelt O og P om at bearbejde "Hus på Hus", så byggeriet så vidt muligt overholder den nuværende lokalplans byggefelter. Ejeren forventer dog kun at opføre projektet "Hus på Hus" i byggefelt O. Forvaltningen har været i dialog med ejeren om, at grundarealet af  byggefelt P derfor skal tilpasse, så der bliver stor nok afstand mellem byggefelt O og P.

 

I forhold til de øvrige byggefelter Q -R- S- T vurderer forvaltningen, at et en reduktion af byggefelternes grundareal som vist med rødt på skitsen nedenfor kan være med til at sikre, at byggeriet kommer til at fremstå som enkeltstående og forholdsvis slanke bygninger. Den visualiserede bebyggelse i byggefelt Q og R kan være inden for det reducerede byggefelt.

 

          

 

Da bebyggelsen fremstår forholdsvis tæt og på afstand vil blive opfattet som ét samlet projekt, anbefaler forvaltningen, at den nye lokalplan sikrer, at bebyggelserne i forhold til materialer, farver og facader kommer til at passe sammen. Det er vigtigt at sikre, da projekterne sandsynligvis vil blive opført af forskellige bygherrer over en længere årrække.

 

Skygge og indkig

Der er udarbejdet skyggediagrammer for de forskellige scenarier for at undersøge, hvor meget skygge det nye byggeri vil kaste på byggeriet nord for Grøndahlsvej.

 

Ved midsommer (21. juni) står solen så højt på himlen, at byggeri i op til 16 etager syd for Grøndahlsvej ikke på noget tidspunkt af dagen vil kaste skygge på byggeriet nord for Grøndahlsvej.

 

Ved forårs- og efterårsjævndøgn (21. marts og 21. september) vil byggeri i op til 8 etager ikke kaste skygge på området nord for Grøndahlsvej kl 12 og kl 16.

 

 

 

Ved forårs- og efterårsjævndøgn vil byggeri mellem 12 og 16 etager kaste skygge på den sydligste del af området nord for Grøndahlsvej kl 12 og kl 16. Det vil sige, at området nord for Grøndahlsvej vil få flere skyggegener, hvis der bliver mulighed for at bygge højere end de 8 etager, som den nuværende lokalplan giver mulighed for. Som det ses på skyggediagrammerne kaster bygningerne i området nord for Grøndahlsvej dog allerede forholdsvis meget skygge på hinanden.

 

 

 

For at få en optimal placering af altaner i forhold til sol og udsigt over Knudmosen vil de primært blive placeret mod syd og vest. Det vil sige, at de vender væk fra området nord for Grøndahlsvej. Derfor vil der ikke være væsentligt større indskigsgener for dette område ved at øge bygningshøjden fra 8 til 14 etager.

 

Parkering og friarealer

Forvaltningen har været i dialog med ejerne af byggefelterne O, P, R og S om placering af parkering til boligerne. For at sikre så meget grønt areal som muligt mellem bygningerne skal parkeringen til boligerne placeres i en parkeringskælder eller i en base under boligerne. Der skal være mulighed for at have et mindre antal parkeringspladser til gæsteparkering og lignende ved indgangspartierne.

 

Selvom projekterne sandsynligvis vil blive opført af flere forskellige bygherrer over en længere tid, er det målet, at de grønne friarealer mellem bygningerne opleves som et samlet landskab. Da projektet grænser op til Knudmosen skal friarealerne skal have et naturligt eng-præg, så de bliver en naturlig overgang mellem Knudmosen og byen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at bebyggelsen i den nye lokalplan på Grøndahlsvej maksimalt får en højde på 14 etager.

 

at byggefelterne får så lille et grundareal som muligt, så bebyggelsen kommer til at fremstå som enkeltstående bygninger.

 

at lokalplanen sikrer, at de enkelte bygninger i forhold til materialer, farver og facadeudtryk kommer til at passe sammen.

 

at parkeringspladser primært placeres i en parkeringskælder eller parkeringsbase .

 

at friarealerne mellem bygningerne kommer til at fremstå som et samlet, naturligt landskab.

Beslutning

Byplanudvalget tiltræder indstillingen hvor scenarie 1 danner grundlag for lokalplanen, dog således at der minimalt bygges i 10 etager og maksimalt 14 etager. Fraværende:
Knud Nielsen  

Sagsnr.: 01.02.20-P20-3-13 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Abildå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW nettilsluttet vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Abildå er på i alt 1.056.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt knapt 1.800.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 8 ansøgninger til Grøn Ordning Abildå, hvoraf 1 ansøgning er blevet afvist.

Baggrunden for afvisningen af projektet er, at projektet er beliggende uden for Herning Kommune og dermed er i strid med Vejledning til ansøgere om Grøn Ordning, Herning Kommune, der siger: ”… til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune”. Vejledningen er vedlagt i Bilag 1. Det har ikke været muligt at finde en alternativ placering af projektet inden for Herning Kommunes grænser.

 

Puljemidlerne fra Grøn Ordning Assing, skal derfor fordeles mellem de resterende 7 ansøgninger. Se ansøgningernes placering i forhold til Vindmølleprojektet nedenfor.

 

 

Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 3.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

                     

Nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb

(inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand til møllerne

1

Renovering af Abildå Forsamlingshus med nyt varmeanlæg, køkken, vinduer og toiletter og garderobe i kælderen. Opdateringen af Abildå Forsamlingshus er til glæde for hele lokalsamfundet i Abildå og omegn.

879.650 kr.

Abildå Forsamlingshus

2,2 km

2

Energieffektivisering af foreningen Ahle Baits lokaler i Herning: efterisolering af klimaskærm samt etablering af fjernvarmetilslutning.

430.000 kr.

Ahle Bait

18,5 km

3a

Udvidelse af skinneareal til tipvogne i Abildå Brunkulsleje, der kan være med til at gøre museets aktiviteter mere attraktive og autentiske.

21.377,50 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

3b

Opsætning af ny gavl på Madpakkehus i Abildå Brunkulsleje for at modvirke vindsus fra sydvest til besøgende, der skal nyde deres medbragte kaffe.

35.875 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

4

Opdatering af Abildås legeplads, så den kan leve op til sikkerhedskrav og tilgodese børn inden for alle aldre og bevægelsesvilkår.

98.318,75 kr.

Abildå FC og Beboerforening

2,2 km

5

Etablering af borger-/bålhytte ved Ørnhøj Skole som et samlingssted, der kan understøtte den nye skolereform samt lægge lokale til de forskellige foreningstilbud i Ørnhøj og omegn.

258.275 kr.

Ørnhøj Borgerforening

6,7 km

6

Etablering af solvarmeanlæg for opvarmning af varmt brugsvand på Natur- og Aktivitetscenteret VindKRAFTEN i Vind, der kan understøtte brugen og accepten af vedvarende energikilder.

73.261,75 kr.

VindKRAFTEN – Natur- og Aktivitetscenter Vind

14,5 km

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, skal fordeles på baggrund af følgende:

-       Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

-       Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 

Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 2.

Økonomi

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 1.056.000 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at der tages stilling til fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk

Beslutning

Tiltrådt idet følgende projekter prioriteres med følgende beløb:

Projekt 1:  Kr. 727.167,00

Projekt 3a: Kr.  21.377,50

Projekt 3b: Kr.   35.875,00

Projekt 4:   Kr.  98.318,75

Projekt 5:   Kr. 100.000,00

Projekt 6:   Kr.   73.261,75  Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Målopfølgning for 2014 samt drøftelse vedr. nye mål for 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2014 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på de politiske årsmål for 2014 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse.

Sagsfremstilling

 På serviceområde 03 er der i budgettet for 2014 følgende mål, der alle omhandler byfornyelse:

  • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategi  igangsættes mindst tre bygningsfornyelsesprojekter.
  • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategi igangsættes realisering af områdefornyelse i Sunds.
  • Under Bygningsforbedringsudvalget igangsættes mindst to projekter.

 

Målopfølgningen angiver, at målene er delvist opfyldt, da der kun er givet to tilsagn, og at Bygningsforbedringsudvalget er nedlagt:

  • Der er givet tilsagn om støtte til to bygningsfornyelsesprojekter, jf. Byfornyelsesstrategi 2012-15.  
  • Kommunen har fået godkendt program for områdefornyelsen i Sunds, jf. Byfornyelsesstrategien, og fået endeligt tilsagn om de statslige midler. Realiseringen af projektet er igangsat med forventet anlægsstart i efteråret 2015.
  • Bygningsforbedringsudvalget er nedlagt pr. 1. januar 2014, og dermed ikke igangsat projekter i 2014.

 

Udvalget skal samtidig komme med input til nye mål for 2016, idet der tages udgangspunkt i det tidligere godkendte perspektivnotat (sag vedr. mulighedskatalog og perspektivnotater)

Endelig behandling og godkendelse af de nye mål for 2016 vil ske i forbindelse med behandling af Byplanudvalgets budgetforslag for 2016-2019.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2014 godkendes.
at udvalget prioriterer emner fra pespektivnotatet til udarbejdelse af nye mål for 2016.

Beslutning

Tiltrådt idet udvalget prioriterer Herning+, Helstrup og Herning C fra perspektivnotatet  Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2014 og overførsler 2014 til 2015 på Byplanudvalgets område.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2014 har forvaltningen for serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse, serviceområde 04 Grønne områder og serviceområde 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab og overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2014 til 2015.

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2014 og overførsler fra 2014 til 2015:

Overførsler fra 2014 til 2015 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09.

 

Regnskab drift:

Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 617.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 47.000 kr., hvilket beløb indstilles at tilgå kassen.

 

 

Regnskab anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 13,544 mio. kr. fordelt med henholdsvis 0,982 mio. kr. på serviceområde 03, 0,141 mio. kr. på serviceområde 04 og 12,421 mio. kr. på serviceområde 09.

 

 

En række anlægsprojekter er blevet regnskabsafsluttet i 2014, jf. vedlagte bilag med specifikationer på det enkelte serviceområde.

Der indstilles overførsel fra 2014 til 2015 af i alt netto 3,407 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt Fraværende:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Marius Reese  

Rettelse vedr. navngivning af vejnavne i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog den 29. januar 2013 lokalplan 31.B9.2 for et nyt boligområde ved Frølundvej i Hammerum. På Byplanudvalgets møde den 5. januar besluttede udvalget, at to nye veje i området navngives Frølundparken.

Navngivning af 2 veje med det samme navn er ikke korrekt i henhold til bekendtgørelsen om navngivning af veje. Beslutningen skal derfor ændres.

Sagsfremstilling

Der var foreslået to vejnavne, således at den den sydlige tilkørselsvej til området var foreslået navngivet FRØLUNDPARKEN, hvortil størstedelen af parcellerne vil få adresse, og en nordlige tilkørselsvej til området kunne navngives LINDEBJERGPARKEN, hvortil 10 parceller vil få adresse. Som et 3. forslag til vejnavn har ansøger foreslået Birkeparken.

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014, §5 jfr. §21 stk. 2 skal vejnavne fastsættes således, at borgere myndigheder, forsyningsvirksomheder, beredskab m.fl. kan orientere sig og finde frem til den pågældende adresse. Heraf følger i henhold til bekendtgørelsen, at de to boligveje i boligområdet i lokalplan 31.B9.2 ikke kan have ét vejnavn, men skal have to navne, fordi vejen skal betegne et nærmere bestemt sammenhængende færdselsareal.

 

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at den nordlige boligvej navngives enten Lindebjergparken eller Birkeparken.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til navngivningen af den nordlige boligvej for boligområde ved Frølundparken i Hammerum

Beslutning

Den sydlige vej navngives Frølundparken

Den nordlige vej navngives Frølundvænget Fraværende:
Knud Nielsen  

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 23. marts 2015