Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. september 2014
Mødested: A2.06 - BEK mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P00-1-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.B12.7 (B) for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 12.B18 - for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning.

Sagsfremstilling

Den 3. februar 2014 under punkt nr. 22 principgodkendte Byplanudvalget, at der
udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre etableringen af en større sammenhængende parkeringsplads i nær tilknytning til Sundhedsskolen.
Lokalplanen skal redegøre for to alternative modeller for områdets anvendelse.
Alternativ A, som bevarer boligområdet intakt og alternativ B, som muliggør nedrivning af 4 boliger til etablering af en parkeringsplads.

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra ”7000v”. Området udgør et samlet areal på ca. 2,5 ha.

Rammeområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 24 sikrer nedrivningen af Kærmindevej 42, 44, 46 og 48, såfremt disse nedrives for at skabe plads til en større sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolen, samt sikrer at de øvrige boliger inden for rammeområdet kan bevares.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse.  

 

Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Rammeområdets placering indenfor OSD skal ses på baggrund af den allerede eksisterende parkeringsproblematik. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at parkeringspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Kommuneplantillægget tilvejebringer det kommuneplanmæssige grundlag for, at der kan etableres et større sammenhængende parkeringsareal i nær tilknytning til Sundhedsskolen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 12.B12.7 A/B for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej (A/B)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 3. februar 2014 under punkt nr. 22 principgodkendte Byplanudvalget, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej.

 

Lokalplanen skal udarbejdes med to mulige alternative forslag. Alternativ A, som har til hensigt at bevare boligområdet. Alternativ B, som skal sikre, at der kunne nedrives fire boliger for at skabe plads til en større sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, lærer og besøgende.

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 12.B12.7 (A/B) for boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra ”7000v”. Området udgør et samlet areal på ca. 2,5 ha.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanen skal udarbejdes med to alternativer. Alternativ A, som har til hensigt at bevare boligområdet. Alternativ B, som skal sikre, at der kan nedrives fire boliger for at skabe plads til en sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, lærer og besøgende.

 

Inden for lokalplanområdet er der 22 ens boliger i gul teglsten og 6 ens boliger opført i rød teglsten. De 28 boliger er opført med samme arkitektoniske formsprog. Boligerne fremstår med et modernistisk udtryk, med fladt tag og sammenhængende vinduesbånd.

Ejendommene er - samlet set - en unik bebyggelsesplan for Herning, og er en fin fortælling om datidens arkitektur. Med sin placering i umiddelbar nærhed til bykernen, er boligerne i størrelse og med deres modernistisk udtryk en attraktiv begynderbolig til en ung familie. Området kan som helhed trænge til en renovering, men kvaliteten i boligerne og området er intakt.

 

I forbindelse med lokalplanen er der blevet udarbejdet et vurderingsnotat, som redegør for boligernes bevaringsværdi. De 22 gule teglstenshuse vurderes til at have en middel bevaringsværdi på 4. De 6 røde teglstenshuse vurderes til at have en middel bevaringsværdi på 5.

 

Lokalplanen medtager bevarende bestemmelser. Det betyder at bebyggelse fastholdes i sin nuværende form, og at den fortsat må opføres i op til 1 etage med en maksimal højde på 3,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30 inkl. garage og udhuse. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder farveholdning og materialevalg.

Lokalplansforslagets alternativ B muliggør, at Kærmindevej 42, 44, 46 og 48 nedrives.

Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse.

Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Rammeområdets placering indenfor OSD skal ses på baggrund af den allerede eksisterende parkeringsproblematik. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at parkeringspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Herning Kommune kan ved vedtagelse af lokalplaner med bevarende bestemmelser  blive overtagelsespligtig.

Lokalplanforslag alternativ B er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Lokalplanen sendes i offentlig høring med de to alternative forslag til fremtidig anvendelse. Herefter vil det blive besluttet, hvilken af de to alternativer der skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atByplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.B12.7 for boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 vedr. Lp. 41.B11.3 for boligområdet ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 2.juni 2014 principgodkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 og forslag til lokalplan for et boligområde beliggende ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring, Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et øget behov for etableringen af flere boliger i Tjørring.
 
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger i rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. Da lokalplanforslag 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. For at områdets nye anvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål.


Endvidere justeres bebyggelsesforholdene i den overførte del af rammeområdet 41.OF4, hvad angår maksimal højde og etage antal, så dette stemmer overens med bebyggelsesforholdene i et boligområde.
 
• Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
• Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 32. til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 41.B11.3 for en boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har den 2. juni 2014 principgodkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for et område beliggende ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring.  


Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et øget behov for flere boliger i Tjørring.
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for et boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring og tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 3,5 ha stort, beliggende i Tjørring nord, umiddelbart nord for Gilmosevej.


Lokalplanområdet omfatter et grønt, ubenyttet areal nord for Gilmosevej, et eksisterende boligområde ved Baunetoften samt et grønt område nord og syd for Østerbyvej.


Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 41.B11.1 - Boligområde nord for Østerbyvej i Tjørring. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. 


Plangrundlag
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanområdets sydøstlige del er omfattet af det eksisterende rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024. For at områdets nye anvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål. Med tillægget justeres bebyggelsesforholdene i den overførte del, hvad angår maksimal højde, etage antal og bebyggelsesprocent.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer og et større grønt område til rekreative formål. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, af den, som bor på den pågældende ejendom.


Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse hvor:
Delområde I - omfatter eksisterende bebyggelse ved Baunetoften.
Delområde II - omfatter ny bebyggelse ved Gilmosevej.
Delområde III - omfatter både eksisterende bebyggelse syd for Gilmoseparken samt et mindre del af et grønt areal nord for Østerbyvej.
Delområde IV- omfatter grønt område syd og nord for Østerbyvej.
Delområde V - omfatter et grønt areal beliggende i den østlige del af lokalplanområde ved Gilmosevej.
 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i 1 etage og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40%.
Lokalplanen vejbetjenes fra Gilmosevej, Østerbyvej og Baunetoften.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområdet ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B12.6 - bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B12.6 - Bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej i Herning. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 14. maj 2014 til d. 9. juli 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 9 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af den eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er også lokalplanens formål, at give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse med lav bevaringsværdi og fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre, at eksisterende, bevaringsværdig beplanting bevares.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 9 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler:

 

 • Energi Midt: Orientering om ledningsanlæg.
  Bemærkninger:
  Forvaltningen noterer sig bemærkningen

 

 • Beboer Østre Kirkevej: Indsigelse imod at Østre Kirkevej 1B ikke er med i lokalplanen.
  Bemærkninger:
  Østre Kirkevej 1B ses som en del af kirkens område, for hvilket der er anden planlægning i gang. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod at Herning Kommune skal godkende og involveres i istandsættelser og ombygning af ejendomme med middel eller høj bevaringsværdi.
  Bemærkninger:
  For at sikre at istandsættelsesarbejder på middel og højt bevaringsværdige bygninger udføres i overensstemmelse med bygningernes originale arkitektoniske udtryk og materialer, er det nødvendigt at der sker en faglig vurdering og godkendelse af et istandsættelsesprojekt. Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet og kulturarven i området. Forvaltningen anbefaler derfor, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod §8.7 vedrørende godkendelse af istandsættelsesarbejder. Herning Kommune bør udarbejde en detaljeret beskrivelse af, hvad der ønskes bevaret på hver enkelt bygning i området, så der er retningslinjer at følge.
  Bemærkninger:
  Herning Kommune vil vurdere og beskrive den enkelte bygning, når der opstår et konkret behov ved istandsættelsesarbejder. På denne møde kan Herning Kommune vejlede den enkelte husejer om præcis dennes ejendom. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens intentioner fastholdes, dog anbefales det, at §8.7, §8.8 og §8.9 sammenskrives til én bestemmelse.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod, at der er krav om 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund i lokalplanområdet.
  Bemærkninger:
  Lokalplanen udløser ikke handlepligt, så eksisterende lovlig anvendelse og forhold kan fortsætte. Kravet om to parkeringspladser træder i kraft ved nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. Det er et krav, Herning Kommune stiller ved alle nye åben/lav bebyggelser, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod at der er bevarende bestemmelser for træer i private haver i lokalplanområdet.
  Bemærkninger:
  De i lokalplanforslaget udpegede bevaringsværdige træer er med til at give villakvarteret det grønne havepræg, som er så karakteristisk. De bevaringsværdige træer vurderes at have stor betydning for området som helhed. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod at der i lokalplanen er krav om, at hegn mod veje, stier og naboskel skal være levende hegn eller hæk.
  Bemærkninger:
  Der er mange eksisterende faste hegn i lokalplanområdet, og forvaltningen vurderer, at det er i tråd med områdets karakter af ældre villaby. Efter en revurdering anbefaler forvaltningen, at indsigelsen imødekommes, så kravet om levende hegn i skel udgår af lokalplanen. Dermed vil hegning fremtidigt reguleres af Hegnsloven.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Der stilles spørgsmål tegn ved, at der er fremsendt to alternative afgrænsninger på lokalplanområdet og hvordan det bliver afgjort hvilken afgrænsning det bliver i den endelige lokalplan.
  Bemærkninger:
  Forslaget er fremlagt i den offentlige høringsperiode med to alternativer for at indhente bemærkninger fra borgerne på afgrænsningen. Ud fra disse bemærkninger foretages der en vurdering og beslutning af byrådet. Der er indkommet bemærkninger både for afgrænsning ved H.C. Ørstedsvej mod nord og for afgrænsning ved Gl. landevej mod nord. Forvaltningen anbefaler, at afgrænsningen mod nord bliver ved Gl. Landevej, da det vurderes, at den bevaringsværdige sammenhæng udgøres af området såvel nord som syd for H.C. Ørstedsvej.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Der stilles spørgsmålstegn ved, om ikke Herning Kommune vil vedligeholde fortove i området, nu hvor der stilles strenge krav til bebyggelsen. Mange fortovsfliser er knækkede.
  Bemærkninger:
  De økonomiske midler til drift- og vedligehold af offentlige vejarealer prioriteres løbende i forhold til den generelle tilstand af alle vejarealer i Herning Kommune. 

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod, at bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må være max 30, samt at garager og udhuse medregnes i dette areal. Sidst nævnte mener en indsiger end og er i strid med BR10 (bygningsreglementet).
  Bemærkninger:
  Lokalplanområdet omfatter fortrinsvis åben/lav boligbebyggelse, for hvilken der fortsat bør gælde en bebyggelsesprocent på 30 for at opnå karakteren af villaby. Der er dog få ejendomme i lokalplanområdet, der er sammenbygget og for disse vil det efter forvaltningens vurdering være hensigtsmæssigt at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 40. § 7.1 er ikke i strid med BR10. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen imødekommes for så vidt gælder, at der ved ny bebyggelses sammenbygning i skel, hvor der oprindeligt har været sammenbygning, kan tillades en bebyggelsesprocent på op til 40.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod §8.1 vedrørende nybyggeri, der skal opføres, så der opnås en sammenhængende helhedsvirkning i forhold til facadelinjer, bygningshøjder, tagform og sammenbygning i skel.
  Bemærkninger:
  Netop for at opnå fx harmoniske sammenbygninger, er der stillet krav om, at bl.a. tagform og facadelinje skal harmonere ved sammenbygninger ved ny bebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 • Beboer i området: Indsigelse imod at ejendommen Nørre Allé 10 er medtaget i lokalplanen, da denne ejendom er nedrevet.
  Bemærkninger:
  Nørre Allé 10 var under lokalplanens udarbejdelse ikke nedrevet, hvorfor bygningen er markeret på kortbilag 2 med middel bevaringsværdi. Da bygningen nu er nedrevet, vil denne blive fjernet fra kortbilaget ved den endelige vedtagelse. Matriklen er dog stadig omfattet af lokalplanen.

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod lokalplanforslaget som helhed, da dette strider imod Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 – ophævelse af Herning Kommunes forbud efter Planlovens § 14 mod nedrivning af ejendommen Nørre Allé 10.
  Bemærkninger:
  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 går alene på ophævelse af det §14 forbud, som Herning Kommune har nedlagt. Afgørelsen går ikke på, at Herning Kommune ikke kan udarbejde en bevarende lokalplan. Et byråd kan til en hver tid igangsætte tilvejebringelse af en lokalplan jf. Planlovens §13. Forvaltningen vil tilrette afsnit 1.2 i lokalplanens redegørelse ”Lokalplanens baggrund” derefter.

 

 • Ejer af erhvervsejendom, der til dels ligger i lokalplanområdet: Indsigelse imod at matriklerne 555b og 558b, begge Herning Bygrunde, er omfattet af lokalplanforslag 12.B12.6, da matriklerne også er omfattet af lokalplan 12.BL2.1.
  Bemærkninger:
  Matrikel 558b, Herning Bygrunde er ganske rigtigt omfattet af lokalplan 12.BL2.1, men ikke matrikel 555b. Forvaltningen anbefaler, at matrikel 558b kan tages ud af lokalplan 12.B12.6, da denne matrikel er omfattet af lokalplan 12.BL2.1.

 

 • Endvidere er der flere indsigere, der stiller spørgsmål vedrørende eksisterende forhold.
  Bemærkninger:
  Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Der er ikke handlepligt i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser træder først i kraft ved ansøgning om nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. 

 

Hver enkelt indsigelse er kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 12.B12.6".

 

Forvaltningen vurderer, at der bør foretages følgende ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan:  

 

 • §8.7, §8.8 og §8.9 sammenskrives til én bestemmelse, hvor indholdet dog får den samme betydning som de nuværende tre bestemmelser.

 • §11.3 om hegning mod veje, stier og naboskel udgår.

 • Lokalplanafgrænsningen fastsættes med en nordlig afgrænsning langs Gl. landevej (A+B på bilaget "forslag til ny afgrænsning 12.B12.6"), og matrikel 558b udgår af lokalplanen.

 • I §7.1 tilføjes, at der på matrikler hvor der i forvejen er sammenbygget i skel i form af dobbelthuse eller på anden måde arkitektonisk sammenhængende huse er den maksimale bebyggelsesprocenten 40.

 • Bygningen på Nørre Allé 10 fjernes fra kortbilag 2.

 • Det oplyses hvilke forældede privatretninge tilstandsservitutter, der fortænges af lokalplanen og aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 • Endvidere ønsker forvaltningen at præcisere § 8.3 om tagform samt foretage eventuelle redaktionelle rettelser

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til lokalplanområdets afgrænsning, jfr. bilaget "forslag til ny afgrænsning 12.B12.6",

 

at Byplanudvalget indstiller bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej i Herning nr. 12.B12.6 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:   

 

at §8.7 sammenskrives med §8.8 og §8.9 til: "Istandsættelse, vedligeholdelse og tilbygninger skal ske under hensyntagen til bygningens originale materialer, form og detaljer. Istansættelsesprojekter, om- og tilbygninger på en bygning med høj eller middel bevaringsværdi som omfatter nedenstående bygningsdele, skal godkendes af Herning Byråd for så vidt angår ændring af farver og materialer, udskiftning af tage, tegrender, skorstene, kviste, vinduer, døre, karnapper, trapper, gelændere, sålbænke mv."

 

at §11.3 om hegning mod veje, stier og naboskel udgår af lokalplanen

 

at § 7.1 får ordlyden: "Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højst være 30. På matrikler, hvor bebyggelsen i forvejen er sammenbygget i skel i form af dobbelthuse eller på anden måde arkitektonisk sammenhængende huse, er bebyggelsesprocenten højst 40"

 

at § 8.3 får ordlyden:"Tage skal udføres som saddeltage, med ensidig taghældning eller fladt tag. Der må ikke opføres ny bebyggelse med valmede tage. Huse der oprindeligt er bygget med valm eller mansard skal bibeholde dette"

 

at bygningen på Nørre Allé 10 fjernes fra kortbilagene

 

at der under § 15 oplyses hvilke privatretlige tilstandsservitutter, der fortrænges af lokalplanen og dermed aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Beslutning

Tiltrådt, således Byplanudvalget anbefaler lokalplanen til endelig vedtagelse gældende for område A. Dog således §8.7 omformuleres til: "Istandsættelse, vedligeholdelse og tilbygninger skal ske under hensyntagen til bygningens originale materialer, form og detaljer. Istansættelsesprojekter, om- og tilbygninger på en bygning med høj eller middel bevaringsværdi som omfatter nedenstående bygningsdele, skal ske efter forudgående dialog inden endelig godkendelse af Herning Byråd for så vidt angår ændring af farver og materialer, udskiftning af tage, tegrender, skorstene, kviste, vinduer, døre, karnapper, trapper, gelændere, sålbænke mv.".

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P19-1-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af solcelleanlæg ved Skarrildhus ved Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af Skarrildhus ansøger om at opsætte et solcelleanlæg på 1 Megawatt på et areal umiddelbart nord for Skarrildshus. Det er en forudsætning for realisering af anlægget, at fredskovpligten for arealet ophæves, og at det gennem udarbejdelse af en lokalplan sikres, at anlægget ved hjælp af beplantning og lignende indpasses i landskabet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af et solcelleanlæg ved Hotel Sinatur Skarrildhus, der ligger i det åbne land syd for Skarrild. Som et led i hotelkæden Sinaturs fokus på energibesparelser har de et ønske om at opsætte et solcelleanlæg på cirka 1 Megawatt nord for Skarrildhus på et areal, hvor der tidligere har ligget landbrugsbygninger. Anlægget består af 4456 solpaneler, der opsættes på jorden på et areal på cirka 150 gange 200 meter. Det vil sige, at anlægget dækker et areal på i alt cirka 3 hektar.

 

Området ligger i Herning Kommuneplan 2013 - 2024 i rammeområde 99.E6, der er udlagt til serviceformål, kursus, hotel og restaurationsformål med tilhørende anlæg. For at der kan opføres et solcelleanlæg med den ansøgte størrelse, skal der udarbejdes en lokalplan for området, da Herning Kommune kun giver landzonetilladelse for solcellanlæg, der er under 400 m² og ligger mindre end 25 meter fra eksisterende bebyggelse. En lokalplan vil fastlægge bestemmelser for anlæggets indpasning i landskabet, afskærmende beplantning og lignende, så anlægget ikke er synligt fra de omkringliggende veje og stier.

 

Da en lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, skal der for at realisere projektet udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til tekniske anlæg. Anlægget kan nemlig ikke betragtes som et teknisk anlæg i forbindelse med den primære funktion for Skarrildhus som erhvervsejendom med kursus- og hotelvirksomhed, da 2/3 af den producerede strøm skal sælges til forsyningsnettet.

 

Arealerne omkring Skarrildhus er over de sidste 20 år tilplantet med skov. På det areal, hvor solcelleanlægget ønskes placeret, har der tidligere ligget en landbrugsejendom med tilhørende marker omkring. Da arealet blev opkøbt af ejeren af Skarildhus var det en forudsætning for ophævelse af landbrugspligten på ejendommen, at arealerne blev tilplantet med skov, og at der blev tinglyst fredskovpligt på arealet. Som det fremgår af bilaget med ophævelse af landbrugspligten er tilplantningen godkendt ved tilsyn i 2001. Selvom der er tinglyst fredskovpligt på det areal, hvor der er ønske om at opføre solcelleanlægget har det aldrig været tilplantet, da der frem til 2005 har ligget landbrugsbygninger på arealet.

 

Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af en lokalplan for et solcelleanlæg, at Naturstyrelsen ophæver fredskovpligten for den del af ejendommen, hvor anlægget skal opføres. Hvis Byplanudvalget beslutter, at projektet skal nyde fremme ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag, vil forvaltningen gå i dialog med Naturstyrelsen om ophævelse af fredskovpligten.

 

Ved udarbejdelse af et lokalplanforslag med mulighed for det ansøgte solcelleanlæg skal der desuden tages hensyn til, at anlægget ligger i det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Classonsborg (Skarrildhus), i et landskabeligt interesseområde og i et større uforstyrret landskab. På baggrund af den kendte viden om anlægget og de planlægningsmæssige rammer for området vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at realisere et projekt som ansøgt, hvis den eksisterende beplantning omkring anlægget bevares og suppleres af yderligere beplantning, så anlægget ikke er synligt fra de omkringliggende veje og stier.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med mulighed for opførelse af det ansøgte solcelleanlæg ved Skarrildhus

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-6-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Principgodkendelse for Bryggergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Ejeren af Bryggergade 8, Herning, matrikel 771A Herning Bygrunde, ansøger om udarbejdelse af en ny lokalplan i forbindelse med etablering af ungdomsboliger i bag- og sidebygningen på ejendommen.
 
Der ansøges om dispensation fra lokalplan nr. 11.C3.3, §3 for ændring af områdets anvendelse, da der i henhold til lokalplanens §3.2 ikke må indrettes boliger i bag- og sidebygninger. Jvf. Planloven kan der ikke dispenseres fra §3, og derfor vil ændringen i anvendelsesbestemmelsen medføre udarbejdelse af en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Ejendommen Bryggergade 8 anvendes i dag til butik og kontor for Bravo Tours i stueplan samt 1. og 2. sal. Bravo Tours flytter fra disse lokaler i 2015. Der er ingen nye lejere til kontor- og butikslejemålet på grund af et stort udbud af kontor- og butikslokaler i Herning midtby.
 
Med det nye projekt ønskes det, at etablere 18 boliger i ejendommens bag- og sidebygning. I forbygningen mod Bryggergade indrettes yderligere 3 boliger på 1. sal mens stueetagen udlejes til butik eller kontor. Ejendommen vil samtidig med ombygningen blive renoveret, så at den vil fremstå tidssvarende sammen med det omgivende byggeri. Ombygningen forventes ikke at udløse et ekstra parkeringskrav. Det forventes derimod at indretningen af ejendommen til boliger, vil være med til at skabe mere liv i midtbyen.
 
Forvaltningens vurdering:
Lokalplan 11.C3.3 (fra 2002) er udarbejdet med fokus på at undgå etableringen af boliger i bag- og sidebygninger for hele karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade. Det sker for at højne kvaliteten af boliger, da det er meget sparsomt med friarealer inden for karréen på grund af en intensiv udnyttelse af området til parkering.
 
Det skitserede projekt indeholder 18+3 lejligheder i størrelse fra ca. 27 til ca. 38 kvadratmeter. De 13 af lejlighederne er kun belyst fra en facade, og vender alle ud mod den samme baggård med parkering. Fællesarealerne er beskrevet som et meget lille areal ud mod samme baggård, hvor der i dag er en trekantet glastilbygning.
 
Lokalplanen beskriver ligeledes i §3.2, at stueetagen langs Bryggergade og Jyllandsgade kun må indrettes til butikker. Det er derfor ikke muligt at indrette kontorvirksomhed i stueetagen i ejendommen. 
Den samlede vurdering er, at indretningen af lejligheder i bagbygningen generelt strider mod intentionerne for hele karréen, og at bygningens proportioner betyder at kvaliteten af lejlighederne bliver meget ringe.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan opnåes en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ejendommen til boliger, hvis boligarealet reduceres markant, herved bliver boligerne større i gennesnit og at der etableres altaner på bebyggelsen til opfyldelse af kravet til udvendig friareal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til udarbejdelse af en ny lokalplan for området på baggrund af det ansøgte projekt.

Beslutning

Udvalget godkender ikke det ansøgte projekt, men principgodkender, at der indgås dialog om at området udvikles til boligområde.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-11-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af mulighed for opførelse af to højhuse ved Grøndahlsvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om muligheden for at opføre to højhuse i 14 etager ved Grøndahlsvej i Herning. Bygningshøjde og etageantal strider imod gældende lokalplan, hvorfor der ved en imødekommelse af ansøgningen skal igangsættes udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan.

Ansøgningen fremsendes hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Der ansøges om mulighed for at opføre to tvillingehøjhuse på sydsiden af Grøndahlsvej. Husene ønskes opført i 14 etager for at opnå et slankt arkitektonisk udtryk, som ansøger mener, at både området og bygningerne vinder ved. Ansøger foreslår endvidere med illustrationer i "Projektmappe Grøndahlsvej", at der generelt gives mulighed for højere bebyggelse på sydsiden af Grøndahlsvej. Her skal det bemærkes, at der på visualiseringerne er angivet et hus mere mod øst, end det, den eksisterende lokalplan giver mulighed for.

De to højhuse ønskes udført som afrundede bygninger med store terrassepartier. Der gøres endvidere rede for indkørsel og parkeringsforhold i projektmaterialet.

 

Arealet, hvor de to bygninger ønskes opført er omfattet af kommuneplanramme 14.B11, der giver mulighed for bebyggelse i max 10 etager og 35 meter i højden.

Endvidere er arealet omfattet af lokalplan 14.BL6.2. Arealet er en del af lokalplanens delområde 2, hvor der er mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i 6-10 etager. Der er dog givet dispensation til opførelse af et hus i 11 etager, da dette kunne holde sig inden for den tilladte bygningshøjde. Byggefelterne R og Q som de to højhuse ønskes opført indenfor, er udlagt til bebyggelse i max 8 etager og 28 meter i højden.

 

Det ansøgte projekt til en bebyggelse i 14 etager er ikke i overensstemmelse med den masterplan der i sin tid blev udarbejdet som grundlag for omdannelsen af erhvervsområe til boliger. I masterplanen var udgangspunktet, at der for enden af Thrigesvej, ud mod Knudmosen, skal opføres 2 punkthuse i 10 etager, som skal fungere som "Landmark" for området. Den øvrige bebyggelse i området skal gradvist aftrappes i højden, ud mod de tilstødende naboområder og Knudmosen.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøger med visualiseringer fint illustrerer, hvordan Hernings byfront mod syd kan tydeliggøres som en markant profil i landskabet. Med en forøgelse af etageantallet fra 8 til 14 vil det dog kunne påvirke bebyggelsen nord for Grøndahlsvej i forhold til skyggegener, lige som ideen om de to markante højhuse for enden af Thrigesvej vil fremstå uklar. Til gengæld vil Herning bymidte få en meget flot og markant profil mod syd, i form af en gruppe højhuse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget imødekommer ansøgningen, idet det dog bør overvejes, om det maksimale etageantal, skal reduceres til 12 etager, og at der dermed igangsættes ny planlægning for området syd for Grøndahlsvej for så vidt angår byggefelterne O, P, Q, R og S samt yderligere ét byggefelt længst mod øst ved Vejlevej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til projektet, herunder fastsætter etageantallet,

 

at der igangsættes ny planlægning for området

Beslutning

Det principgodkendes, at der arbejdes videre med et kommuneplantillæg for hele området ud til Vejlevej og lokalplan, der er afgrænset mod øst som det nuværende område.
 
Der ønskes en diversitet i bygningshøjden i området, og der arbejdes videre med forskellige forslag til højder frem mod den foreløbige vedtagelse af lokalplanen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-4-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om vindmølleprojekt syd for Hogager i Holstebro Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Kommune er tidligere blevet hørt i forbindelse med debatoplæg og scoping for et vindmølleprojekt sydvest for Hogager i Holstebro Kommune. Dengang omhandlede projektet opstilling af 17 vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter, i området omkring Hvidmose nordvest for Hodsager, på grænsen til Herning Kommune.
 
Sagen blev behandlet af Byplanudvalget på mødet den 22. april 2014 punkt 78.
Herning Kommune fremsendte dengang et høringssvar til Holstebro Kommune.
 
Nu har Herning Kommune modtaget et nyt debatoplæg og et nyt udkast til scoping omhandlende vindmølleprojektet sydvest for Hogager i Holstebro Kommune. Projektet omhandler nu opstilling af op til 21 vindmøller med en totalhøjde på op til 122 meter.

Sagsfremstilling

Ny indledende høring omkring vindmølleprojekt sydvest for Hogager. Debatoplægget og scopingen er i høring fra den 1. september til den 22. september 2014, hvor der er mulighed for at komme med idéer og forslag til det kommende planlægningsarbejde, og hvor berørte myndigheder har mulighed for at komme med input til hvilke miljømæssige forhold, der skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet. Se bilag 1 – Nyt debatoplæg vindmøller Hogager og bilag 2 – Nyt udkast til scoping vindmøller Hogager.

 

Forvaltningen har oplyst Holstebro Kommune om, at høringssvaret fra Herning Kommune først indkommer den 23. september grundet den politiske behandling af projektet.

 

Først senere i planprocessen sendes planmaterialet og VVM-redegørelse for projektet ud i offentlig høring, hvorved Herning Kommune har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet eller gøre indsigelse mod projektet.  

Historik: Der er i 2013 ansøgt om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter i Herning Kommune, lige syd for projektområdet.

Byplanudvalget har behandlet ansøgningen på mødet den 4. februar 2013, punkt 23 - Nye potentielle vindmølleområder ”Område 2 – Brogård Mark, nord for Hodsager.” Byplanudvalget besluttede dengang at give afslag på ansøgningen, blandt andet på baggrund af projektets beliggenhed ved Brogård Mark 1 km nord for et særligt værdifuldt landskabsområde. Den fredede Yllebjerg Bakkeø er beliggende i det værdifulde landskabsområde ca. 2,5 km vest for projektet ved Brogård Mark. Dengang var forvaltningens umiddelbare vurdering, at den landskabelige oplevelse af Yllebjerg Bakkeø, ville kunne blive påvirket, da møllerne ville være med til at udviske oplevelsen af terrænforskelle i landskabet. 

 

Herning Kommune har i en tidligere sag nedlagt veto imod et vindmølleprojekt øst for Tvis i Holstebro Kommune. Baggrunden herfor var, at VVM-redegørelsen for vindmøller ved Tvis ikke havde forholdt sig til om projektet ved Tvis var i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø, herunder om opsætningen af vindmøllerne ved Tvis vil påvirke fredningen af Yllebjerg Bakkeø. I efteråret 2012 ophævede Herning Kommune vetoet efter have modtaget en redegørelse for påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø fra Holstebro Kommune.

 

Projektets konsekvenser for Herning Kommune
Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at projektet vil kunne få konsekvenser for det særligt værdifulde landskabsområde beliggende sydvest for vindmølleområdet, og den fredede Yllebjerg Bakkeø. Det fremgår af den tilsendte udkast til scoping, at disse aspekter skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet.
Forvaltningen ønsker endvidere at Holstebro Kommune forholder sig til om projektet er i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø, hvilket ikke fremgår af udkast til scopingen.

 

Opsættes vindmøllerne ved Hogager udløser dette støjkonsekvenszoner ind i Herning Kommune, som skal indarbejdes i kommuneplanen gennem et kommuneplantillæg. Støjkonsekvensområdernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Herning Kommune har i det tidligere høringssvar anmodet om at modtage de nødvendige data, som vil muliggøre udlægningen af støjkonsekvenszonen i Herning Kommune.

 

I forbindelse med vindmølleprojektet er Herning Kommune blevet oplyst om, at opstiller ønsker at nedtage en af de tre eksisterende vindmøller sydvest for projektområdet. Herning Kommune har en generel holdning til, at et vindmølleprojekt som minimum skal indeholde tre vindmøller for at værne om de æstetiske og landskabelige værdier. På baggrund heraf ønsker Herning Kommune, at alle de tre eksisterende møller tages ned, hvis det viser sig, at der vil opstå et visuelt uheldigt samspil med de nye vindmøller. 
Det fremgår af det tilsendte udkast til scoping, se bilag 2, at forholdet mellem de nye møller og de tre eksisterende møller skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet.

Det fremgår derimod ikke at det ønskes at nedtage en af de eksisterende møller og forholdet herom.

Herning Kommune ønsker derfor, at der i VVM-redegørelsen belyses et alternativ i tekst og ved visualiseringer, fra fotopunkter hvor der er visuelt sammenspil mellem de nye og de gamle vindmøller, hvor alle de tre eksisterende vindmøller sydvest for projektet ved Hogager nedtages.

 

Udkast til høringssvar
Forvaltningen har tidligere udarbejdet et høringssvar, se bilag 3 – Tidligere høringssvar til Holstebro Kommune - vindmøller Hogager, og ønsker at genfremsende dette i en redigeret form, hvor fokus er på forholdet til de 3 eksisterende vindmøller samt fredningen af Yllebjerg Bakkeø, således at disse forhold kan blive indarbejdet og belyst i den kommende VVM-redegørelse for projektet.Se udkast til høringssvar i bilag 4.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at det tidligere høringssvar genfremsendes med redaktionelle ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Byplanudvalgets mødedatoer for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer i 2015.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2014.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere.  

 

Januar
5.                  
Februar
2.                  
Marts
23.                
April
13.          Temamøde
Maj
4.
Juni
1. og 22 (reserve)
August
10.
September
14.      
Oktober
26.
November
23.
December
21.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl