Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.00.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Revideret udgave af Retningslinier for Master og Antenner (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Schreiber Aaes

Sagsresume

Retningslinier for Master og Antenner blev politisk vedtaget i 2009. Siden er der kommet nye mastetyper og nye mobilteknologier (4G). Samtidig har Herning Kommune stadig arealer med dårlig - eller manglende mobildækning. Dette beror ikke på at Herning Kommune ikke behandler og giver tilladelse til alle de masteansøgninger der indkommer, men at Herning Kommune ikke har modtaget nye ansøgninger siden 2011.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet kan tillades opstilling af gittermast eller rørmast efter en konkret vurdering, og at teleselskaberne fortsat skal betale leje af den jord, masterne opstilles på.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke siden 2011 modtaget ansøgninger om nye master i Herning Kommune. I 2014 er der modtaget en ansøgning, men den pågældende ansøgning var en fornyelse af en allerede givet tilladelse fra 2011, idet landzonetilladelsen udløber efter 3 år.

 

I 2009 blev det besluttet, at rørmaster var at foretrække frem for gittermaster. For teleselskaberne er det dyrere at opstille og vedligeholde en rørmast frem for en gittermast. Dels fordi der altid skal en lift ud, når rørmasten skal serviceres, dels fordi

rørmasten ikke kan bestykkes med nær så mange antenner som en gittermast, hvorfor der skal opstilles flere rørmaster for at dække et område.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet tillades opstillet gittermaster, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

 

Det vil jf. Retningslinier for Master og Antenner stadig kræve en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, da der stadig vil være byområder, hvor en rørmast vil falde mere naturligt ind i omgivelserne end en gittermast.

 

Gittermaster, der tillades opstillet, bør være af den type, der har en konisk form og afsluttes i en langstrakt spids, da denne type kan bestykkes jævnt op langs masten, frem for den type gittermast, som har parallelle sider og afsluttes i en afskåret top. Disse gittermaster kan bestykkes med mange antenner, men ofte kræver de bærearme for at antennerne ikke skygger for hinanden. Samtidig falder den koniske gittermast også mere naturligt inden i omgivelserne.

[image]

 

I 2012 blev der udarbejdet et materiale i samarbejde med kommunens landsbyer. Materialet viste, at der var flere landsbyer og vejstrækninger, hvor der var problemer med mobildækningen. Forvaltningen vurderer, at det billede ikke har ændret sig nævneværdigt. Kortbilaget er vedhæftet til orientering.

Herning Kommune kræver ikke ansøgning ved opsætning af nye antenner på eksisterende master, men kræver alene ansøgning, hvis der skal opstille nye master eller hvis antennerne opsættes på bygninger.

 

Mobilteknologien 4G kræver en større mastetæthed i forhold til de tidligere teknologier. Det betyder, at der på sigt skal opstilles flere master end der er i dag for at sikre en stabil mobildækning.

 

Teleselskaberne har flere gange været fremme i bl.a. medierne med, at en af de ting, der begrænser dem i opstilling af nye master er, at de skal betale leje af den jord de benytter til opstilling af master, hvad enten det er til private grundejere eller til Herning Kommune. Teleselskaberne mener, at det der kunne fremme opstillingen af master til mobiltelefoni er, at selskaberne ikke skal betale leje af kommunal jord.

 

At give teleselskaberne ret til at opstille mobilmaster på kommunal jord gratis, vil skabe præsedens for at også andre infrastrukturelle aktører uden beregning skal kunne benytte kommunal jord. Samtidig er det areal teleselskaberne skal bruge i forbindelse med opstilling af master meget begrænset, hvorfor udgiften til leje af jorden er minimal set i forhold til de øvrige udgifter i forbindelse med opstilling af en mast. Her tænkes bl.a. på selve masterne, støbning af fundament og den teknologi masten skal bestykkes med.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at selv om Herning Kommune ikke får den store indtjening på udlejning af areal til mobilmaster, bør vi fastholde lejen for ikke at skabe præcedens over for de øvrige aktører.

 

Sagen er til beslutning i Byplanudvalget og orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tillades opstilling af gittermaster (konisk form) efter en konkret vurdering,

 

at teleselskaberne fortsat skal betale leje af den jord masterne opstilles på,

 

at Retningslinier for master og antenner opdateres med nye mastetyper og teknologier.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orientering om status på Banegårdspladsen (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Sagsresume

Orientering om status på lokalplanen for Banegårdspladsen i Herning samt projektet - Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning. Sagen er til orientering på TMU og BYP den 22. april 2014.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning er foreløbig vedtaget på Byrådsmødet den 1. april 2014, og vil være i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014. Det forventes at lokalplanen endelig vedtages af Byrådet den 26. august 2014.
 
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af byggeri på Banegårdspladsen med andre anvendelsesmuligheder end terminalrelaterede funktioner. Den nye byggemulighed på Banegårdspladsen skal være med til at supplere en ny busterminal samt danne et interessant og funktionelt velfungerende byrum. Lokalplanforslaget er en del af udviklingen/omdannelsen af Banegårdspladsen med en ny samlet kompaktterminal til busser, en ny terminalbygning, omlægning af pladsen samt mulighed for nyt byggeri på pladsens vestlige område.
 
Status på projektet "Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning" er, at der igangsættes en prækvalifikation med hnblik på udvælgelse af 5 teams, som skal byde på projektet ud fra et præcist beskrevet program. Projektet indeholder 3 dele.
 
1. Anlægsarbejde på busterminalen og Banegårdspladsen generelt, herunder belægninger, perroner, overdækninger, inventar, flytning af rampe til kælder, beplantning mm. Der er finasiering til disse arbejder fra Herning Kommune og Trafikstyrelsen. IT-systemet til styring og information ved busterminalen udbydes i et separat udbud efter kravsspecifikationer fra de aktuelle operatører på den kollektive trafik.
 
2. Terminalbygningen skal finansieres og bygges af en invester ud fra krav til funktioner og kvadratmeter. Der tilbydes et antal faste lejere (Herning Kommune, DSB og Midttrafik) i en 30 årig lejeperiode, og der vil samtidig være mulighed for at finde en ekstra lejer til 2. sal i bygningen, med anvendelsesmuligheder beskrevet i den nye lokalplan.
 
3. I lokalplanområdets vestlige del er der en byggemulighed i henhold til den nye lokalplan. Byggemuligheden er en option i projektet, og derved en mulighed for, at en invester kan lave et projekt med funktioner, som ikke direkte relaterer sig til terminalprojektet. Der kan i dette byggefelt bygges i op til 5 etager med tilhørende parkeringskælder under Banegårdspladsen, alternativt kan der opføres et parkeringshus.
 
Den forventede overordnede tidsplan for projektet er:
 
Prækvalifikation af teams - maj-juni 2014.
Udarbejdelse af konkurrencemateriale og udbud - August – september 2014.
Fremsendelse af tilbud og bedømmelse – Ultimo november
Opstart af byggeri og anlæg – Primo 2015
Aflevering/færdiggørelse af byggeri og anlæg – ultimo 2015
 
Tidsplanen er afhængig af omfanget af bygningsanlæg og parkeringskælder mm. Trafikstyrelsen informeres om denne nye tidsplan for fortsat godkendelse af projekt og tilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til Landsbyfornyelse - strategi (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt op til 3 mio. kr. fra staten til nedrivning, istandsættelse mv. i form af "Pulje til Landsbyfornyelse". Anvendelsen af de tildelte, statslige midler forudsætter 40% kommunal medfinansiering. Herning Kommune skal således bidrage med op til 2 mio. kr. for at kunne anvende hele den statslige ramme.

 

På byrådsmøde den 4. marts 2014 blev det besluttet at foretage en omfordeling af Herning Kommunes afsatte byfornyelsesmidler og samle 586.000 kr. netto i 2014 i "Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima". Denne pulje skal blandt andet dække den kommunale medfinansiering til statens ovennævnte "Pulje til Landsbyfornyelse".

 

På den baggrund fremlægger administrationen hermed et forslag til en strategi til udmøntning af "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014.

 

Sagen er til beslutning i Byplanudvalget og til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

"Pulje til Landsbyfornyelse" følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i 2014 og 2015, hvor der årligt fordeles i alt 200 mio. kr. til 66 kommuner.

 

Anvendelsesområdet for puljen er sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60% statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljen understøtter således den ændring af byfornyelsesloven, der trådte i kraft pr. 1 januar 2013, og hvis hovedformål var en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

 

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger i det åbne land. 

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er ophørt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Kommunerne skal anvende de statslige midler for 2014 inden for en periode på 1 1/2 år - dvs. inden medio 2015. Aftalerne skal dog være indgået i 2014.

Hvis en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte puljemidler, kan kommunalbestyrelserne evt. i to eller flere kommuner indgå aftale om overdragelse af puljemidlerne. Dette skal sikre den mest optimale udnyttelse af alle midlerne.

 

Midlerne i "Pulje til Landsbyfornyelse", og demed de 60% statsrefusion, kan kun benyttes, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med bygningsejer.

 

Strategi

Herning Kommunes byfornyelsesaktiviteter vedr. kondemnering, nedrivning og indeklimasager administreres i Teknik og Miljø (Byggesagsafd.). Forvaltningen har vurderet, at den bedste anvendelse af de afsatte midler i 2014, til udmøntning af Pulje til Landsbyfornyelse, vil være at koncentrere indsatsen om nedrivning.

 

Dette begrundes blandt andet med, at der i forvejen gennemføres bygningsfornyelse i Herning Kommune, jf. Byfornyelsesstrategi 2012-2015, hvilket der er afsat særskilte midler til.

 

Desuden er det ikke muligt for kommunen at udnytte den statlige ramme på 3 mio. kr. til "Pulje til Landsbyfornyelse" fuldt ud, i det, der pt. er afsat 586.000 kr. netto i 2014 i "Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og nedrivning" til aktiviteterne.

 

Af de ialt 586.000 kr. netto anbefales det, at der reserveres 100.000 kr. netto til kondemnering, påbud om nedrivning samt indeklimasager (50% refusion), der ikke er omfattet af Pulje til landsbyfornyelse (60% refusion).

 

Dette giver således 486.000 kr. netto til nedrivning i henhold til "Pulje til Landsbyfornyelse".

 

Jf. Byfornyelsesloven har kommunen mulighed for at støtte nedrivning med op til 100%. Forvaltningen foreslår, at den kommunale støtte fastsættes til 50% af de samlede udgifter til nedrivning.

 

Nedrivning af et enfamilieshus koster ca.75.000 kr. Med de afsatte kommunale midler i 2014 vurderes det således, at der med støtte på 50% af nedrivningsudgifterne kan gives tilskud til nedrivning ca. 12 ejendomme.

 

Prioritering

Forvaltningen anbefaler, at der til prioritering af ansøgninger til nedrivning med "Pulje til Landsbyfornyelse" tages udgangspunkt i den vedtagne "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald".

 

Handlingsplanen indeholder en prioritering af indsatsen med kondemnering og nedrivning:

 

 • 1. lovpligtig kommunal kondemnering af beboede/benyttede sundhedsfarlige boliger og lokaler

 • 2. kondemnering og nedrivningspåbud på tomme forfaldne ejendomme samt påbud om oprydning mv. Kondemnering og nedrivningspåbud af tomme, forfaldne huse samt påbud og afhjælpning vedr. rod, skrot og affald m.v. gennemføres i det omfang, der er ressourcer til det, herunder også budgetmæssigt.

 

For tomme ejendomme skal indsatsen ske efter følgende underprioritering: 

 

 • Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

 • Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.

 • Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier m.v.

 • Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener, kan kondemneres for at sikre mod at ejendommen tages i brug.

 

Prioriteringen for tomme og forfaldne ejendomme (jf. ovennævnte 2. prioritering), er relevant at bruge i forbindelse med "Pulje til Landsbyfornyelse", hvor der skal indgåes frivillige aftaler.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at Handlingsplanen lægger op til, at en kondemnering som udgangspunkt altid bør følges op med et påbud om nedrivning, hvilket i de fleste tilfælde medfører at hele nedrivningsudgiften skal afholdes af kommunen.

 

Proces

Med ovennævnte, foreslåede strategi bliver den kommunale rolle at behandle indkomne ansøgninger og udbetale støtte, og altså ikke at gennemføre selve nedrivningen, hvilket vil kræve forholdsvis mange ressoucer.  

 

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en ansøgningsrunde til "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014 i maj/juni og med en frist på 3 måneder.

 

Der annonceres i avisen, på kommunens hjemmeside og sendes informationsmateriale ud til relevante borgerforeninger.

 

I det allerede igangsatte arbejde med udmøntning af Handlingsplanen er udarbejdet en liste med flere ejendomme, som vurderes at opfylde kriterierne for nedrivning i henhold til "Pulje til Landsbyfornyelse". Forvaltningen anbefaler, at ejerne af disse ejendomme kontaktes direkte, når ansøgningsrunden annonceres, med henblik på at få en frivillig aftale om nedrivning med 50% støtte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at udmøntningen af "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014 sker på baggrund af den af forvaltningen foreslåede strategi, og

 

at Byplanudvalget beslutter, at administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger på ejendomme, der skal tildeles støtte til nedrivning, jf. Handlingsplanens prioritering af ejendomme,

 

at Byplanudvalget beslutter, at ejendomme som allerede er registreret og opfylder kriterieren i handlingsplanen, prioriteres forud for øvrige ansøgninger.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024, Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug da man på baggrund af udpegningen må forvente at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.

Sagsfremstilling

 
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om at der sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug på kort. Herning Kommune udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
  
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, her-under arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv. der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024 samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer , de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å-beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder” hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger, men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer” som ikke er lovfastsatte udpegninger, dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger, men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger, der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af tilæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning.
Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområderne 14.E5 og 14.R3 samt på anvendelsen, miljøklassificeringen og bygningshøjden for rammeområde 14.E5.

Sagsfremstilling

Den eksisterende miljøklassificering i området ændres således, at der gives udvidet mulighed for anvendelse af området. Der gives med tillægget mulighed for miljøklasse 1-4 virksomheder, til forskel fra eksisterende klassificering på 2-4. Lokalplan nr. 14.E5.2 vil nærmere fastlægge en zonering for hvor de enkelte typer virksomheder kan ligge, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsvirksomhed.
 

Derudover sker en mindre tilretning af bygningshøjden for område 14.E5 fra 10 meter til 12 meter, samt at bestemmelse om boligetageareal under afsnittet opholdsarealer fjernes.


Kommuneplantillægget udarbejdes ligeledes med det formål at overføre en del af kommuneplanramme 14.E5 til 14.R3. Området der overføres er i dag autoophug og der ønskes med ændringen, at give mulighed for at arealet kan overgå til anden anvendelse. Kommuneplanramme 14.R3 omfatter boldbaner og campingplads. Det er Herning Kommunes vurdering at arealet som overgår til rekreativ anvendelse på sigt kan blive brugt som boldbane. Ændringen sætter ikke begrænsning for den eksisterende anvendelse på ejendommen men hindrer udvidelse af virksomheden.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at Herning Kommune ønsker at udvikle erhvervsområdet omkring Teglvænget med nye funktioner ved at muliggøre etableringen af liberalt erhverv, hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsformål.
 
Herning Kommune ønsker på lang sigt at ændre området fra tungere erhverv til lettere erhverv med etableringen af disse nye anvendelsesmuligheder samt en ændring af miljøklassificeringen fra miljøklasse 2-4 til miljøklasse 1-4 virksomheder.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 14.E5.2 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den vestlige del af Herning ud mod Ringkøbingvej.

Lokalplanens formål er at muliggøre anvendelse af området til erhverv i miljøklasse 1-4, liberalt erhverv, hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Det er på sigt formålet at ændre lokalplanområdet fra tungere erhverv og industri til lettere erhverv og kontorvirksomheder ved at muliggøre en bredere anvendelse.
Lokalplanen skal sikre en zoneinddeling for placeringen af de enkelte typer af virksomheder, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsformål.
 
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområderne I og II ligger i byzone og udgør det område, hvor det er muligt at opføre ny bebyggelse. Delområde III ligger i landzone og er en del af et større grønt område som adskiller Herning og Snejbjerg.
 
Delområde I og II adskiller sig fra hinanden på anvendelsesmulighederne og miljøklassificeringen. Det er i delområde I, til forskel fra delområde II, muligt at etablere hotel- og servicevirksomhed samt forlystelsesetablissement i området. Delområde I kan anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3 og delområde II til erhverv i miljøklasse 2-4. Der kan ikke etableres nye boliger inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr.14.E5.2 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervs og Centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 x

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 14.C3.2 Erhvervs og Centerområde ved Dæmningen i Herning.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 20 er udarbejdet som konsekvens af den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-2024, hvor Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. I den forbindelse stillede Naturstyrelsen krav om at adskille udlæg af detailhandel til særligt pladskrævende varer fra bydelscenteret på Dæmningen. Da en ændring af kommuneplanrammerne ville betyde fornyet offentlig høring af planforslaget blev muligheden for særligt pladskrævende varer taget ud af den endelige kommuneplan.
 
Med dette tillæg udlægges en ny kommuneplanramme 14.E20 i tilknytning til kommuneplanramme 14.C3. Kommuneplanramme 14.E20 muliggør opførelse af 7000 m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer i overensstemmelse med udlæg i Herning kommuneplan 2009-2020 samt forslag til Herning kommuneplan 2013-2024.
 
Der sker endvidere en mindre regulering af butiksstørrelserne i kommuneplanramme 14.C3. Således den enkelte dagligvarebutik kan have en størrelse på op til 1200 m2. Dette muliggør at nye butikskoncepter med større arealkrav kan imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 14.C3.2 for erhvervs og centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På baggrund af ansøgning om etablering af byggemarked og dagligvarebutik er udarbejdet lokalplan forslag 14.C3.2. Ansøgningen blev principgodkendt på Byplandvalget møde den 3. februar 2014.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.C3.2 giver mulighed for erhvervsbebyggelse, herunder etablering af butikker til særligt pladskrævende varer på op til 7000 m2. Lokalplanen giver derudover mulighed for, i forbindelse med bydelcenteret på Dæmningen, at placere i alt op til 2000 m2 detailhandel, herunder en dagligvarebutik på op til 1200 m2.

 

Med lokalplanen lægges der op til en byomdannelse gennem en intensiveret udnyttelse af et eksisterende byområde. Området disponeres i sammenhæng med den allerede etablerede dagligvarebutik, som er beliggende umiddelbart nordøst for lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer fælles vejforsyning til begge områder. Desuden skal parkering etableres, således at områderne kommer til at udgøre en helhed.

 

En ny dagligvarebutik og et byggemarked vil være med til tiltrække flere kunder til området for at handle, og styrker dermed handlen vest for Herning Bymidte. Dette vurderes også at kunne få en positiv effekt for den eksisterende dagligvareforretning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 14.C3.2 erhvervs og centerområde ved dæmningen til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.B12.6 - bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 12.B12.6 - bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej. Baggrunden for lokalplanen er et §14 forbud nedlagt af Byplanudvalget d. 7. oktober 2013 mod nedrivning af ejendommen Nørre Allé 10.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord for Herning bymidte og omfatter et område på ca. 79.000 m2. Området afgrænses mod nord af Gl. Landevej, mod vest af ejendomme med adresse til Skolegade, mod øst af ejendomme med adresse til Nørregade og mod syd af Nygade, Herning Kirke og Kirkehus.

 

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af den eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er også lokalplanens formål, at give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse med lav bevaringsværdi og fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre, at eksisterende, bevaringsværdig beplanting bevares.

 
Lokalplanområdet må anvendes til boligformål. Der kan endvidere i området drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde.
 
Alle bygninger opført før 1940 er registreret med en bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas, som er udarbejdet i 1990-91. Bevaringsværdien på samtlige beboelsesbygninger i lokalplanområdet er revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, og bygninger, der ikke før var vurderet, er tildelt en bevaringsværdi. Alle bygninger er ud fra bevaringsværdien fordelt i tre kategorier: høj (1-3), middel (4-6) og lav bevaringsværdi (7-9). Kun få bygninger har efter revurderingen fået en højere eller lavere bevaringsværdi, end vurderingen i 1990-91. Der er dog ingen bygninger, der efter revurderringen er kommet i en anden kategori.


Der stilles i lokalplanens bestemmelser krav til, hvordan istandsættelsesarbejder skal udføres for kategorierne høj og middel bevaringsværdi. Således skal enhver istandsættelse og ombygning af en bygning med middel eller høj værdi ske under hensyntagen til bygningens oprindelige udseende. Det vil sige, at istandsættelse skal ske i respekt for husets originale materialer, form og detaljer. Endvidere skal et hvert større istandsættelsesprojekt på en bygning med høj eller middel bevaringsværdi godkendes af Herning Byråd. Det betyder, at byrådet f.eks. skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af tage, tagrender, skorstene, vinduer, døre, trapper, gelændere, sålbænke m.v.

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B12.6 - bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Forslag til lokalplan 12.B12.6 - bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej indstilles til foreløbig vedtagelse med et alternativ B hvor området afgrænses mod nord ved H.C. Ørstedsvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerformål i karréen Jyllandsgade, Dalgasgade, Fredensgade og Bredgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2013 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. januar 2014 til den 5. marts 2014. Der er indkommet én indsigelse til lokalplanforslaget, men ingen indsigelserne til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger kommuneplanramme C2 til centerformål. Kommuneplantillægget ændrer rammeområde C2 ved at give mulighed for boliger i 5 etager langs Jyllandsgade i stedet for nuværende 4 etager. Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde for boliger langs Jyllandsgade fra 16 til 20 meter. Rammeområdets afgrænsning forbliver den samme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr.10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerformål i karréen Jyllandsgade, Dalgasgade, Fredensgade og Bredgade til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2013 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning samt forslag til tillæg nr.10 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. januar 2014 til den 5. marts 2014.
Der er indkommet én indsigelse til planforslagene.
 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C2.3 omfatter et areal på ca. 1920 m2 og er beliggende i Herning bymidte som en del af karréen Landts Gård. Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1026 samt del af 1024a og del af 1027a, alle Herning Bygrunde.

Lokalplanområdet er afgrænset af Jyllandsgade mod øst og Landts gård mod vest.    

 

Lokalplanens formål er at fastholde anvendelsen til centerformål og dermed medvirke til at styrke handelslivet og bylivet i Herning bymidte, samt give mulighed for boliger i op til 4 etager + en tilbagetrukket penthouse etage.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen, så bebyggelsens stueetage kun må anvendes til hotel, bolig, butikker eller forlystelsesetablissementer, som f.eks. café/restaurant. Dog må der ikke etableres spillehaller. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til butik eller restaurant i forbindelse med samme forretning/restauration som i stueetagen samt til boliger, hotel og liberalt erhverv. 2.-3. sal  + en tilbagetrukket 4. sal (5. etage) må kun anvendes til boliger og hotel.

 

Indsigelser
Planerne har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2014. Der er kommet én indsigelse, som er beskrevet og behandlet nedenfor.  
 
Indsigelse fra bygherre, dateret den 4. marts 2014
Indsiger mener ikke, at en altandybde på maks. 2 meter er anvendelig, hvis der skal kunne stå havebord med stole. Indsiger anmoder om, at der kan tillades altaner i en dybde af 2,85 meter, som indsiger mener, der også er givet tilladelse til andre steder i Herning by. Indsiger mener endvidere, at en altandybde på 2,85 ikke vil være til gene, men blot give området mere liv og inspiration til udeophold.


Forvaltningens vurdering:
Altaner, der hænger ud over facadelinjen, vil kaste skygge på facaden og dermed på på underliggende boligers udeopholdsarealer og vinduer. Forvaltningen vurderer, at en altandybde på maks. 2 meter kan give et passende opholdsareal, og ønskes der større altanareal kan der inddrages boligareal bag facadelinjen.

 

Præcisering af lokalplanbestemmelserne

Forvaltningen ønsker i henhold til dialog med bygherren under offentlighedsfasen at præcisere lokalplanens bestemmelser med følgende:

 

For at sikre virkningen af den øverste penthouse-etage anbefaler forvaltningen, at der i bestemmelserne tilføjes et mindste areal til udendørs ophold på den 5. etage. Således foreslås følgende tilføjelse til § 7.10: "Ved bebyggelse i 5 etager skal den 5. etage udføres tilbagetrukket fra facadelinjen mod Jyllandsgade med
min. 1,30 meter. Der skal på 5. etage etableres minimum 75 m2 udeopholdareal på hele etagen".

 

Endvidere vurderer forvaltningen, at det af hensyn til den arkitektoniske bearbejdning af overgangen til nabobebyggelsen vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for en "nedtrapning" i bebyggelsen i gavlenderne i form af altaner på 4. etage.

Således foreslår forvaltningen følgende tilføjet § 8.9: "Der må på gadefacader ikke etableres udvendige altaner. Som tilpasning til nabobebyggelsernes højde, kan der dog på 4. etage i gavlene og omkring hjørnerne mod Jyllandsgade etableres altaner tilbagetrukket fra facaden i en dybde på max 1,8 meter".

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C2.3 vedtaget endeligt med følgende tilføjelser:

 

at § 7.10: "Ved bebyggelse i 5 etager skal den 5. etage udføres tilbagetrukket fra facadelinjen mod Jyllandsgade med min. 1,30 meter. Der skal på 5. etage etableres minimum 75 m2 udeopholdareal på hele etagen".

 

at § 8.9: "Der må på gadefacader ikke etableres udvendige altaner. Som tilpasning til nabobebyggelsernes højde, kan der dog på 4. etage i gavlene og omkring hjørnerne mod Jyllandsgade etableres altaner tilbagetrukket fra facaden i en dybde på max 1,8 meter".

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der må etableres altaner mod vest med en dybde på 2,85 meter ud over facadelinje.

Beslutning

Tiltrådt med en tilladelse til at etablere altaner mod vest med en dybde på 1,8 meter ud over facadelinje.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde den 28. januar 2014 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 15 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring. Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 5. februar til den 2. april 2014. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 15 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring på baggrund af et ønske om at flytte eksisterende virksomhed fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11 da virksomheden ønsker at udvide.

 

Forslaget ønskes vedtaget som fremlagt da der ikke i høringsperioden er indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 15 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde den 28. januar 2014 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring. Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 5. februar til den 2. april 2014. Der er indkommet én indsigelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring er udarbejdet på baggrund af et ønske om at flytte eksisterende møbelforretning fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11 da virksomheden ønsker at udvide.

 

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1.

 

Indsigelsens hovedpunkter:

Indsiger ønsker ikke at der gives mulighed for varetilkørsel til Orebygårdvej 16 fra Knuthenborgvej. Dette begrundes med at der på modsatte side af Knuthenborgvej er boligområder som bør skånes for støj og trafik.

 

Endvidere ønskes sikret, at der ikke sker varetransport i tidsrummet 18.00 til 07.00.

  

Forvaltningens bemærkninger:

Indsigelsen er enslydende med indsigelse mod lokalplan 41.E7.1 vedtaget 21. september 2010 som denne lokalplan afløser. Indsigelsen blev på daværende tidspunkt efterkommet. Det er forvaltningens vurdering at også denne indsigelse bør efterkommes da trafik på Knuthenborgvej generelt bør begrænses både for at mindske trafikken i forhold til boligområderne men også for at sikre vejens prioritering til busdrift. Derudover er der adgang til butikkens bagvedliggende arealer ad Orebygårdvej nord om eksisterende bygning. 

 

Vedrørende varetransport stiller lokalplanen med § 3.1 krav om, at virksomheder i området skal være inden for miljøklasse 2-3 jf. Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004. Dette sikrer at der ikke udenfor normal arbejdstid må være varetransport.  

På denne baggrund foreslås  §4.5 ændret til "Delområde II må kun vejbetjenes fra Orebygårdvej som vist på kortbilag 2." og kortbilag 2 tilpasses, så det fremgår, at der kun kan etableres ind- og udkørsel ad Orebygårdvej.

 

§8.11 med ordlyden "Der må ved indkørslen til delområde II ved Knuthenborgvej opsættes et henvisningsskilt. Skiltet må ikke placeres, så det er til hinder for gode oversigtsforhold. Skiltet må have en højde på maksimalt 1,8 m over terræn." udgår da der ikke længere gives mulighed for adgang af Knuthenborgvej.

 

Der foretages endvidere en mindre konsekvensrettelse af lokalplanens redegørelse i overensstemmelse med ovenstående.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 41.E4.1 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at §4.5 formuleres "Delområde II må kun vejbetjenes fra Orebygårdvej som vist på kortbilag 2.

 

at §8.11 udgår.

 

at lokalplanens redegørelse ændres i overensstemmelse med ændring af §4.5 og §8.11.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Indretning af Tinghuspladsen og tilhørende have

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 17. marts hvor den blev udsat. Udvalget ønskede at der skulle udarbejdes flere scenarier både med og uden mur, inden der tages  endelige beslutning om muren kan fjernes.

 

At nedrive muren, vil betyde en større sammenhæng i området og give et spændende knudepunkt i gågadeforløbet, med mulighed for anvendelse af torvepladsen og haven som ét samlet byrum. Muren er præget af dårligt vedligehold,og området omkring inviterer ikke til ophold og kan for nogen føles utrygt om natten.


Sagsfremstilling

Projekt for omlægning af gågaden

I forbindelse med igangværende renovering af gågaden, er der behov for en afklaring omkring projektets afgrænsning mod Tinghuspladsen og tilhørende have, samt belyse de tanker og muligheder der ligger i dette byrum.


Tinghuspladsen og den tilhørende have, er med sin direkte tilknytning til gågaden og det nye bibliotek, et vigtigt byrum i bymidten. Området er udlagt til torveplads og rekreative formål og vedligeholdes af Herning Kommune, men ejes af Kriminalforsorgen og Byggestyrelsen. Haven er den eneste grønne oase i gågadeforløbet, og er dermed et unikt byrum i bymidten.


Projektet for igangværende gågaderenovering stopper ved skel mod Kriminalforsorgens og Byggestyrelsens matrikel, hvor den resterende del af Tinghuspladsen tænkes renoveret senere, med den samme type belægning som resten af gågaden, for at skabe en sammenhængende og funktionel plads i bymidten.


Tinghushaven er med i projektet på den måde, at der er designet et trappe- og bænkeanlæg mellem gågaden og haven, for at løse terrænforskellen.

 

Bibliotekshave

Det er forvaltningens anbefaling, at haven forbliver en offentlig tilgængelig have, en bibliotekshave, hvor få indgreb og midler, kan give haven det ønskede løft, som vil være nødvendig for at gøre haven endnu smukkere og mere brugervenlig.


I dag er haven afgrænset fra resten af byrummet med den ene tilbageværende af de to halvmure, der oprindelig var bygget sammen med Tinghuset. Dette skaber en opdeling af området og forringer mulighederne for anvendelsen af torvepladsen og haven som ét samlet rum, samt forbindelsen til gågaden og forbindelsen mellem Biblioteket og Kulturgården i Huset nr. 7, via Nørregade.


Den ene af de to halvmure er fjernet, pga. en tilbygning på naboejendommen mod vest. Den der er tilbage, er i ringe forfatning (Notat om muren er vedlagt som bilag) og både muren og området omkring muren er præget af misligholdelse og forfald.

 

Muren er ikke fredet og tidligere reparationer er udført uden større respekt for arkitektur og æstetik. Dele af området omkring muren opfattes mørkt og utrygt.

 

Fremtidig bypark - med eller uden mur
Igangværende projekt for omlægning af gågaden, skrider fremad og med deadline omkring månedsskiftet juni/juli, er der behov for en afgørelse, om muren kan fjernes så projektet kan fuldføres.


For at få et optimalt arkitektonisk og funktionelt sammenhængende område, er det forvaltningens vurdering, at muren skal fjernes.


Der er udarbejdet forslag til forskellige scenarier, som kan ses med yderligere tekst og visualiseringer i bilaget "Tinghuspladsen og tilhørende have."

 

1) Fremtidig bypark - et sammenhængende byrum

Situationen åbner op mellem gågaden og Tinghuspladsen samt haven. Den nye åbenhed vil gøre det mere naturligt at indtage det grønne område, samtidig som det vil gøre området mere indbydende og trygt.

I denne situation får de gamle og flotte træer markant bedre forhold.

Åbenheden er også vigtig for Kulturaksen fra Biblioteket til Kulturgården via Nørregade.

 

1a) Fremtidig bypark - med eksisterende portmotiv

Situationen er beskrevet i nr. 1), men med bevaring af eksisterende port. Porten skal i tilfælde restaureres, evt. genopygges med de intakte sten fra muren og skal understøttes og forstærkes, så den kan stå alene.

 

2) Fremtidig bypark - med eksisterende mur

Situationen er som gældende projekt, men med bevaring af eksisterende mur. Den rumlige oplevelse vil være som i dag, hverken rigtig åben eller rigtig lukket, og det bliver svært at udnytte stedets mange gode muligheder optimalt.

Den delvist lukkede karakter gør fortsat dele af parken mindre brugbar og utryg, og området bag muren vil være mørkt og fugtigt som det er i dag.

 

2a) Fremtidig bypark - med eksisterende mur

Situationen er som i dag, uden trappeanlæg og med bevaring af muren. Oplevelsen vil være som i dag, hverken åben eller lukket. Dele af området vil føles mindre brugbart og utrygt.

 

2b) Fremtidigt byrum - med eksisterende mur og ny bygning

Situationen forsøger at beskrive den oprindelige hensigt med muren, hvor muren indhegnede dommerboligens have. Der var på det tidspunkt en anden sammenhæng  i området og en anden mening med muren, som i øvrigt var spejlet symmetrisk omkring Tinghusets hovedindgang i en tilsvarende mur, der som nævnt ovenfor blev fjernet for år tilbage. Bevarelse af muren og en genskabelse af den oprindelige situation vil ikke gøre det muligt med en offentligt tilgængelig have i bymidten.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at der optages forhandling med ejeren af muren om nedrivning efter model 1.

Beslutning

Der optages forhandling med ejerne af muren om mulighederne for området.
I forbindelse med processen for Vision Herning C indkaldes der synspunkter til dannelse af den bedst mulige byhave.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af program for områdefornyelse "Sunds - byen ved søen"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet program for områdefornyelse i Sunds.

Programmet skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden udgiftsrammen fra staten på 1.250.000,00 kr. kan tildeles kommunen endeligt til gennemførelse af projektet.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune fik i juni 2013 tilsagn om reservation af udgiftsramme fra staten på 1.250.000 kr. til områdefornyelse i Sunds, på baggrund af en ansøgning godkendt af Byrådet den 5. marts 2013. Tilsagnet forudsætter kommunal medfinansiering på minimum det dobbelte dvs. 2.500.000 kr. Det samlede budget afsat til områdefornyelsesprojektet er på 3.750.000 kr.

 

Første fase i gennemførelsen af områdefornyelsen er programfasen, hvor der udarbejdes et program, der beskriver de initiativer og delprojekter, der ønskes igangsat samt den overordnede organisering og et overordnet budget.

 

Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgerne i Sunds og ligger i naturlig forlængelse af Centerbyplanen for Sunds 2020, der blev udarbejdet i november 2013.

 

Programfasen blev igangsat på det afsluttende borgermøde for centerbyplanen den 26. november 2013, hvor ca. 125 interesserede borgere mødte op. Efter borgermødet blev der dannet fire temagrupper efter de fire, overordnede indsatsområder i ansøgningen. Temagrupperne var åbne for tilmelding. De fire temagrupper mødtes to gange hver især og én gang til et opsamlende temagruppemøde. På baggrund af temagruppernes arbejde, blev der afholdt borgermøde den 19. marts 2014, hvor ideerne til indholdet i programmet blev præsenteret. Til dette borgermøde deltog ca. 70 borgere.  

 

Arbejdet i temagrupperne har været godt og konstruktuivt, og på det afsluttende borgermødet blev der udtrykt tilfredshed med projektet som helhed og indholdet i programmet.

 

Programmets indhold

Sunds er med godt 4.000 indbyggere en mellemstor centerby, der med sin beliggenhed ved Sunds Sø har særlige, naturgivne forudsætninger for at udvikle sin helt egen identitet og rolle som bosætningsby. Den overordnede målsætning for områdefornyelsen er at fastholde Sunds som en attraktiv bosætningsby og tiltrække tilflyttere.

 

Programmet indeholder:

 

 • en områdebeskrivelse

 • en beskrivelse af indsatsområder

 • en handlingsplan og et budget

 • en investeringsredegørelse  

 • et organisationsdiagram   

 

I programfasen har temagrupperne drøftet temaerne inden for indsatsområderne og prioriteret forslag til aktiviteter både inden - og uden for budgettet af områdefornyelsen.

 

Programmets indsatsområder er delt i fire overordnede temaer:


Tema 1 - PROJEKT SMUK HOVEDGADE – byforskønnelse og trafiksikkerhed.

 

Hovedgaden renoveres med blandt andet øer med træer og bunddække, der skal give et grønnere byrum og virke hastighedsdæmpende, og ankomsten til byen markeres i den nordlige og sydlige ende af Hovedgaden. P-pladsen ved Nordea indrettes til nyt, centralt mødested i byen som en del af en grønnere hovedgade.

Ejendommene i Hovedgaden opfordres til at søge om støtte til bygningsfornyelse jf. nedenstående punkt vedr. ekstraordinære midler til bygningsfornyelse.


Tema 2 - NYT LIV I BYEN – den langsigtede lokale indsats.

 

Der igangsættes en strategisk, lokal indsats samt markedsføring i omdannelsen af tomme butikker og funktionstømte arealer. Der foreslåes en fælles, strategisk indsats i samarbejde mellem borger-, turisme-, fritids-, og kulturforeninger, handelstandsforeningen samt Herning Kommune.

 

Tema 3 - GENERATIONERNE I SUNDS – det gode hverdagsliv for alle.

 

Dette tema har involveret mange borgere i alle aldre samt institutioner og foreninger.

Det foreslåes, at der blandt andet på lokalt initiativ, arbejdes videre med etablering af et "ungeråd", der kan være med til at skabe et aktivitetsareal med skaterbane, parkour eller lignende mellem Sunds Skole og Multicentret samt inddrage stadion til nye aktiviteter. Derudover er der arbejdet med muligheden for et mødested på tværs af generationer samt etablering af stier/oplevelsesruter.


Tema 4 - BYEN VED SØEN – nyt mødested: den nye bypark ved søen 

 

Der sættes fokus på synliggørelse af og tilgængelighed til søen. Kommunegrunden nyindrettes til fælles, rekreativ bypark med etablering af stier, opholdsarealer og legeplads samt aktiviteter, der kan bruges hele året.

 

Ovennævnte indsatser, med bevægelse som fælles overskrift, er fordelt med lige stor økonomisk vægt på dels en konkret, synlig forbedring af gadebilledet med torve, pladser osv. til inspiration for blandt andet tilflyttere, bygningsejere og handelsliv - og dels det langsigtede, strategiske udviklingsarbejde med udredning af fremtidens muligheder i bymidten og støtte til lokale, sociale og kulturelle initiativer.

 

Den videre proces

Efter ministeriets godkendelse af programmet, forventeligt i august 2014, kan de enkelte delprojekter og initiativer igangsættes. Det videre arbejde med projekterne sker fortsat i tæt samarbejde med borgerne i form af etablering af arbejdsgrupper samt en følgegruppe, der har regelmæssige møder med kommunens sekretariatsgruppe.

 

Strategien for den videre proces og gennemførelsen er at skabe synlige resultater - allerførst i Hovedgaden, så den offentlige indsats er katalysator for privat engagement og investering. Det er målet, at PROJEKT SMUK HOVEDGADE igangsættes i 2015.

Det er dog vigtigt, at renoveringen koordineres med ledningsejere og blandt andet Herning Vands kommende projekter i området, så der skabes færrest mulige gener for borgerne. Rækkefølgen i gennemførelsen af delprojekter og tidspunktet for gennemførelsen er således blandt andet afhængig af en sådan koordinering.

 

Det samlede områdefornyelsesprojektet forventes at kunne gennemføres inden for 3 år.

 

Det er kommunens driftsafdelings vurdering, at områdefornyelsens afledte drift vil ligge på ca. 75.000 kr. årligt de første tre år og derefter ca. 30.000 kr. årligt. Dette er dog svært at angive helt præcist, da de enkelte projekter endnu kun befinder sig på skitseniveau. Den afledte drift er angivet i investeringsoversigten for budget 2015-2018.

 

Ekstraordinære midler til bygningsfornyelse 

I forlængelse af områdefornyelsen kan kommunen søge en ekstraordinær, statslig ramme til bygningsfornyelse inden for områdefornyelsesområdet (50% refusion). Den ekstraordinære ramme skal anvendes inden for 3 år og suppleres med den ordinære ramme.

 

Jf. kommunens Byfornyelsesstrategi 2012-2015 skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2015, med den ordinære ramme, i den nordlige del af kommunen, herunder Sunds. Efter gennemførelse af bygningsfornyelse i den resteredende del af kommunen i 2012, 2013, 2014 forventes der at være ca. 300.000 kr. netto afsat til ordinære bygningsfornyelse i 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes yderligere 750.000 kr. netto på budgettet i 2015, jf. investeringsoversigten for budget 2015-2018, til udnyttelse af den ekstraordinære, statslige ramme til bygningsfornyelse i Sunds, for at opnå størst mulig virkning af områdefornyelsesindsatsen som helhed med den synergieffekt og merværdi, der ligger i koblingen af områdefornyelsen og bygningsfornyelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at eventuelle uforbrugte midler til den ordinære bygningsfornyelse i den nordlige del af kommunen overføres til ovennævnte, ekstraordinære bygningsfornyelse i Sunds, såfremt der viser sig et behov.  

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender "Sunds - byen ved søen" program for områdefornyelse, maj 2014 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 2. december 2013 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43. Et af formålene med lokalplanforslaget er at bevare villaerne på Vestergade 41 og 43. I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet en indsigelse fra ejeren af villaen på Vestergade 43 med ønske om mulighed for at nedrive den.

 

Villaen er en del af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum.

 

Sagsfremstilling

Herning Byråd behandlede på mødet den 2. december 2013 (punkt 339) forslag til lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 i Herning til foreløbig vedtagelse. Lokalplanforslaget fastlægger, at de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 skal bevares som en del af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring den tidligere Herning Klædefabrik. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde. Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 2 etager syd for villaerne. Området udlægges i overensstemmelse med kommuneplanrammen til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål.

 

[image]

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 er udarbejdet, fordi Byplanudvalget i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for ejendommene Vestergade 41 og 43 med bestemmelser om bevaring af villaerne på ejendommene. Beslutningen blev taget på baggrund af en indsigelse til lokalplan 11.C27.1 fra Museum Midtjylland, som vurderede, at bevaringen af de to tidligere direktørvillaer til Herning Klædefabrik er essentielt for at kunne formidle den samlede helhed omkring fabrikssamfundet ved den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2014, og der er indkommet i alt 3 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. De indkomne indsigelser og bemærkninger er behandlet i et selvstændigt indsigelsesnotat, der er vedhæftet som bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkning nr. 1 og 3 i indsigelsesnotatet fra henholdsvis Energi Midt og Museum Midtjylland ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Byrådet kan dog i sin behandling af sagen tage til efterretning, at Museum Midtjylland i sin bemærkning er positivt indstillet over for forslag til lokalplan 11.C27.2, hvor de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 bevares som en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelsen på vegne af ejeren af Vestergade 43 ( nr. 2 i indsigelsesnotatet) giver anledning til, at Byplanudvalget tager stilling til, om forslag til lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 skal indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer, eller om der skal udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for Vestergade 41 - 43 med mulighed for nedrivning af villaen på Vestergade 43. Ejeren af ejendommen Vestergade 43 ønsker mulighed for at kunne nedrive den eksisterende villa på Vestergade 43 for at sikre en mere økonomisk fordelagtig udnyttelse af ejendommen.

 

Da et af formålene med forslag til lokalplan 11.C27.2 er et bevare villaerne på Vestergade 41 og 43, kan det ved den endelige vedtagelse af lokalplanen ikke besluttes, at lokalplanen alligevel skal give mulighed for at nedrive villaen på Vestergade 43, da en ændring af lokalplanens formål ifølge Planloven kræver udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag og en fornyet 8 ugers offentlig høring.

 

Ifølge Planlovens § 49 kan ejeren af en bevaringsværdig bygning kræve ejendommen overtaget af Herning Kommune, hvis ejeren ønsker tilladelse til at nedrive eller ændre bygningen, og får afslag på det af Herning Byråd. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 med bestemmelser om bevaring af villaen på Vestergade 43 vil blive betragtet som Herning Byråds afslag på tilladelse til at nedrive bygningen. Ved overtagelsespligt efter Planlovens § 49 er der krav om, at der skal være et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad sammenlignet med ejendomme med lignende beliggenhed og udnyttelse, og som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.
 
Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af Vestergade 41 og 43 til centerformål, ligesom de omkringliggende ejendomme. Naboejendommene Vestergade 45 og 45A har en større byggeret, da der er mulighed for at bygge i op til tre etager i vejskel mod Vestergade. Hvis taksationskommisionen vurderer, at det betyder, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og andre lignende ejendomme, som for eksempel Vestergade 45 og 45A, vil Herning Kommune skulle overtage ejendommen. Se desuden vedhæftede notat om overtagelsespligt efter Planlovens § 49. 

Hvis lokalplanen bliver endelig vedtaget med bestemmelser om bevaring af villaen på Vestergade 43, og taksationskommisionenen vurderer, at ejeren kan forlange ejendommen overtaget af Herning Kommune, vil administrationen fremsende en selvstændig sag omkring overtagelsen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 


 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 - 43 skal endeligt vedtages.

Beslutning

Lokalplanen genfremlægges med mulighed for nedrivning af Vestergade 43.
Johs Poulsen meddeler dissens og begærer sagen i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Vision Herning C - proces, tidsplan og projekter i processen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall og Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 17. marts 2014, blev det besluttet at igangsætte Vision Herning C, der handler om udvikling af Herning bymidte som et stærkt centrum for hverdagslivet i bymidten, med et mangfoldigt byliv og spændende byrum.


I processen for tilblivelsen af handlingsplanen for Herning C, vil forvaltningen anbefale en bred brugerinddragelse i parallelle spor, som kan supplere planlægningen med forslag fra de forskellige interessenter. Byens brugere skal have mulighed for at komme med forslag til hvad der skal til, for at gøre Herning til en attraktiv by.


Brugerinddragelsen er tænkt igangsat sidst i maj 2014, med en kampagneperiode inden, tilsammen en varighed på ca. 1 måned.


I processen skal der tages fat på nogle "Her og Nu projekter", som eks. legeinstallationer i gågaden og nye mødesteder og opholdssteder.

Sagsfremstilling

Herning by udvikler sig på mange fronter disse år, og at skabe og fastholde en flot og levende by er en udfordring. På denne baggrund, er det besluttet at igangsætte en proces for at skabe en handlingsplan med fokus på bylivs- og byrumskvaliteter i Herning bymidte med henblik på, at gøre byen mere attraktiv for borgere, erhvervslivet, tilflyttere og besøgende.

 

Herning C bygger videre på visioner og mål fra "Den levende By" med følgende mål:

At skabe en attraktiv by
At skabe bredt ejerskab til bymidten
At skabe en handlingsplan med konkrete projektforslag 

 

Projektbeskrivelse
Herning C foreslås fagligt forankret i forvaltningen By, Erhverv og Kultur, med en politisk ledet styregruppe, som løbende skal følge projektet.
 
Udviklingen af Herning C, bygger videre på tidligere udviklingsværktøjer udarbejdet i forvaltningen, bl.a. Den levende by, Brug Byen, 10 punkts planen m.m.
 
I processen for udarbejdelse af Herning C, vil der være fokus på at inddrage borgere, erhvervslivet, besøgende, råd, foreninger m.m. på en sjov og anderledes måde med formålet at fremkomme med forslag til nye spændende byrum, aktiviteter og byliv i bymidten.
 
På denne måde vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at supplere planlægningen med mange nye forslag fra brugerinddragelsen og give en bred kreds af brugere og aktører ejerskab til bymidten. Dette kan være med til at skabe et stærkt fællesskab om bymidten. Det skal være et fælles ansvar, at gøre bymidten attraktiv for borgere, erhvervsliv, tilflyttere, besøgende og mange flere.
 
De indkomne forslag fra brugerinddragelsen sættes ind i "Idébanken" og vil sammen efterfølgende blive kvalificeret yderligere og dermed danne et solidt grundlag for udarbejdelsen af et katalog over ideer, som igen kan danne grundlag for en meget konkret handlingsplan som kan udmøntes løbende.

 

Proces –og tidsplan
Brugerinddragelsen Herning C foreslås holdt i tre parallelle spor over tolv dage, med en kampagne der starter to uger inden.
 
De tolv dage starter d. 28/6 og slutter d. 8/6. Kampagnen starter i uge 20. De tre parallelle spor i brugerinddragelsen foreslås som:

1. Pop – up cafédebatter

Her skal der være muligheder for i bestemte tidsrum, at møde politikere og adminstration til ideudveksling om bymidten.

2. Sociale medier

Projektet skal kunne følges online fra sociale medier som facebook og linked-in, samt Herning.dk

3. Postkort (og e-mail)

Der trykkes 30.000 postkort, som skal ud på torve og pladser som f.eks. ved Kongrescentret, i butikker, hoteller, caféer, borgerservice, uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser m.m. 

 

I brugerinddragelsen vil der i alle tre spor, ligge en kortfattet beskrivelse om Herning C. Det skal ikke være besværligt at deltage, men sjovt.
 

For at gøre det spændende at deltage med forslag arrangeres en lille konkurrence, med præmier, og i bedste fald mulighed for at få egne ønsker opfyldt. Præmier kunne være eks. Ipads, billetter til forskellige kulturelle og sportarrangementer, gavekort til indkøb i butikkernei Herning og lignende. For at kunne deltage i konkurrencen, skal der fremgå kontaktoplysninger på de indsendte forslag.


I kampagneperioden på ca. to uger inden brugerinddragelsen skydes i gang, skal der med indslag i lokale medier, sammen med sjove installationer i bymidten, samt facebook m.m., skabes opmærksomhed omkring projektet.
 
Alt i alt vil kampagneperioden og brugerinddragelsen vare ca. en måned.

 
Her og nu - projekter i processen
Projektet skal tage hul på en del af de efterspurgte elementer og tiltag i bymidten med det overordnede tema "Hverdagsliv i Bymidten" og bl.a. indeholde:

 

 • Legeinstallationer

 • Opholds og mødesteder, borde, bænke, ly og læ.  

 • Grønne elementer

 • Motionsruter

 • Dans, gymnastik sang og teater i gadebilledet

 • Kunst installationer

 • Markeder

 

Disse mindre projekter søsættes samtidig og parallelt med kampagnen og brugerinddragelsen.


De midlertidige tiltag skal være med til at skabe liv i bymidten og samtidig være med til at afdække nye behov og ønsker og sortere "vildskuddene" fra i planlægningen af kommende anlægsprojekter. Som eksempler herpå kan der etableres midlertidige legeinstallationer og opholdsområder, hvor brugen af disse skal vurderes inden de evt gøres permanente.

Generelt sker der parallelt med processen er i gang, en løbende evaluering og vurdering af hvordan brugerne i byen tager nyskabelserne til sig.

 
Handlingsplanen
Alle indkomne forslag vil blive sorteret i kategorier og vil indgå i den samlede idébank for Herning C, som et solidt grundlag for udarbejdelsen af handlingsplanen. Handlingsplanen vil indeholde flere projekter med en kortere projektbeskrivelse, som igen vil være basismateriale for tilblivelsen af et projekt. 

 

Handlingsplanen vil blive præsenteret på budgetkonferencen i august.


Økonomi
Der er på stednr. 222035 Projektudviklingsmidler 564.000 kroner til rådighed, som ønskes anvendt til proces, projektudvikling samt enkelte ”Her og nu” installationer i bymidten.
 
I overslagsårene 2015–2018, er der afsat samlet 21,5 mio på stednr. 222086 Bymidteplan og 223001 05 Nørregade og Tinghuskarréen.  

Handlingsplanen med konkrete projektforslag skal bruges som grundlag for prioritering af kommende anlægsprojekter i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektbeskrivelsen godkendes

 

at der nedsættes en politisk ledet styregruppe med repræsentater fra Byrådet og andre interessenter som repræsenterer Herning By.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at debat-/inddragelsesperioden udvides med 14 dage i juni.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Bymidteprojekt - Plads bag biblioteket

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Det nye bibliotek i midtbyen står klar til åbning i slutningen af august 2014. I den sammenhæng er der i biblioteksprojektet afsat midler til at forskønne indgangen ud mod Smedegades parkeringsplads bag biblioteket.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til hvordan området kan blive forskønnet med ny belægning, træer, planter, belysning og inventar, for at gøre Bibliotekets bagindgangsparti til et spændende område.
  

Belægning

Området er samlet på 500 m², heraf er 180 m² på privat grund (Volmerhuspassagen)

hvor ejeren er medfinansierende på belægningen. En del af belægningerne er genbrugsmaterialer og overskud af granitfliser og flækker fra allerede gennemførte gågadeetaper. Der skabes derved en smuk helhed og sammenhæng i anlægget til de øvrige gågadeprojekter. I midten af området anvendes granit i større format, som skal markere ganglinien. Terrænfaldet optages i belægningen og der vil være fuldt tilgængelighed for alle.
 
Trampoliner
Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes trampoliner i området, som kan blive brugt af både biblioteksgæster og besøgende i midtbyen. Trampolinerne er af god kvalitet og hærværkssikret. Der er ingen krav til faldunderlag, men omkring trapolinerne indbygges "gummiasfalt" Trampolinerne for nuværende er ikke finansieret, men skulle det ved licitationen vise sig muligt, foreslås et eventuelt "overskud" fra gågaderenoveringen at indgå i finansieringen af trampolinerne.

Belysning
Ny belysning tænkes som armaturet "Toldboden" på mast, som også tænkes anvendt i passagen på bibliotekets vestlige side. "Toldboden" er også brugt i "Den glemte gade". Toldbod armaturet opsættes med LED lysenheder.

 

Inventar 
Bænke etableres uden ryglæn.

Cykelstativer indarbejdes tæt ved indgangen.
 


Træer og planter
Området bliver forskønnet med fire træer og planter på det grønne felt jf. tegningen. Både træer, planter og kanter skal koordineres med bibliotekets grønne terrasse. Træerne tænkes ca. 6 meter i sluthøjde og planterne 50-80 cm. Planterne skal også fungere som afgrænsning ud mod parkeringspladsen. Plantetyper a la New York Highline (foto).
 
Skulpturen ”Hunden” indgår i projektet. Skulpturen vil bliver rettet op og placeret op ad bibliotekets facade.

 

Udgifter til belægning, inventar, træer og planter afholdes indenfor rammen af biblioteksbyggeriet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet

Beslutning

Tiltrådt, dog således at den endelige placering af kunstværket ”Skyggen af en hund” aftales med kunstneren.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P16-2-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af ansøgning om solfangeranlæg til Aulum Varmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Aulum Varmeværk om opstilling af et solfangeranlæg i den østlige del af Aulum i tilknytning til varmeværkets areal. Solfangeranlægget vil erstatte naturgas, og vil årligt kunne spare miljøet for udledning af 1.583 tons CO2-ækvivalenter.
 
Ansøger foreslår et område beliggende i landzone, der ligger umiddelbart op ad den eksisterende byzonegrænse, og op ad selve varmeværket. Se ansøgning i bilag 1.
 
Det ansøgte projekt betyder, at der skal udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan
2013-2024 samt lokalplan.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om:

 • at fortrænge fossilt brændsel og dermed nedsætte CO2-udledningen,

 • at opretholde en uforstyrret, normal varmeforsyning,

 • at sikre en stabil varmepris fra værket.

 
Solvarmen vil fortrænge en del af værkets forbrug af naturgas. Gasbesparelsen vil medføre en årlig reduktion af CO2-udledningen svarende til ca. 1.583 tons.
 
Projektbeskrivelse
Det ansøgte projekt omfatter opstilling af 16.000 m² solfangeranlæg på arealet. Arealet ligger ud til Feldborgvej, og er på ca. 5,5 ha. Arealet er privatejet, og ejer er positivt indstillet.

Der er ikke grundvandsinteresser eller andre beskyttelsesinteresser i området, og Skjerk Bæk, der løber nordøst for området, er ikke omfattet af åbeskyttelseslinje. Vest for området er udpeget et areal til positiv skovrejsning. Hvis der opstilles solfangere på arealet, vil det ikke være hensigtsmæssigt at rejse skov umiddelbart vest for, da træerne på sigt vil skygge for anlægget og nedsætte produktionen. 

Arealet øst for grusvejen er foreløbigt udpeget af Naturstyrelsen som muligt nyt §3-område. Hvis området udpeges til §3-område, vil det kræve en dispensation for at kunne stille solfangere op på dette areal. Den endelige vurdering kan først foretages i forsommeren 2014, når eventuel beskyttelsesværdig natur er vokset op. Områdets tidligere anvendelse taget i betragtning, vurderes det dog som realistisk, at der kan dispenseres til at opsætte solfangeranlæg her.  

[image]


 

 
Gennem arealet løber en grusvej. For at opnå en effektiv udnyttelse af solfangernes produktion, vil solfangerne skulle etableres hen over grusvejen, der derfor vil skulle omlægges øst om området. Ansøger er i positiv dialog med Teknik og Miljø omkring dette.
 
Solfangerne er belagt med antirefleksbehandlet glas, og reflekterer derfor ikke sollyset. De opstilles på betonbjælker med en indbyrdes afstand på ca. 2,5-3 meter. Totalhøjden på solfangeranlægget vil ikke overstige 2,5 meter. Solfangerne forbindes med varmeværket via kabler, der fører varmen direkte ind i værket. Alle tilslutninger foretages på værket. Vekslerstation og glykoltank opstilles i værkets eksisterende bygninger eller på værkets grund.
 
Et solfangeranlæg indeholder glykol, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Glykoltanken placeres i et betonkar til opsamling af eventuelt spild. Skulle der opstå lækage på rørene, enten i en solfanger eller i rørføringen til/fra anlægget, vil et advarselssystem og afværgeforanstaltninger træde i kraft.
 
Planforhold
Arealet er ikke udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024. Arealet er beliggende i landzone og vil i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan forblive i landzone. Det betyder, at lokalplanen medtager bestemmelser om, at området ved ophør af aktiviteten skal tilbageføres til natur eller landbrugsdrift.
 
Lokalplanen vil blandt andet medtage bestemmelser om levende hegn som visuel afskærmning mod omgivelserne.
 
Planafdelingen vurderer umiddelbart, at der er grundlag for at udarbejde miljøvurdering, da anlægget forventes at medføre en påvirkning af omgivelserne. Indholdet af miljøvurderingen vil blive fastlagt i en scoping.
 
Planafdelingen vurderer, at arealet er egnet til det ønskede formål. Planafdelingen anbefaler, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et solfangeranlæg nord for Aulum igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at planarbejdet med forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-4-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Debat og scoping for vindmøller sydvest for Hogager i Holstebro Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et debatoplæg og en scoping omhandlende et vindmølleprojekt sydvest for Hogager i Holstebro Kommune.

 

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af op til 17 vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter. Vindmøllerne ønskes opstillet i området omkring Hvidmose nordvest for Hodsager, på grænsen til Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Holstebro Kommune.

Sagsfremstilling

Indledende høring omkring vindmølleprojekt sydvest for Hogager
Debatoplægget og scopingen er i høring, fra den 2. april til den 30. april 2014, hvor der er mulighed for at komme med ideer og forslag til det kommende planlægningsarbejde og hvor berørte myndigheder har mulighed for at komme med input til hvilke miljømæssige forhold der skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet. Se bilag 1 – Debatoplæg vindmøller Hogager
og bilag 2 – Scoping vindmøller Hogager.
 
Først senere i planprocessen sendes planmaterialet og VVM-redegørelse for projektet ud i offentlig høring, hvorved Herning Kommune har mulighed for at ytre sin mening om projektet, komme med bemærkninger til projektet eller gøre indsigelse mod projektet.
 
Historik
Der er i 2013 ansøgt om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter i Herning Kommune, lige syd for projektområdet.
 
Byplanudvalget har behandlet ansøgningen på mødet den 4. februar 2013, punkt 23 - Nye potentielle vindmølleområder, område 2 – Brogård Mark, nord for Hodsager.
Byplanudvalget besluttede dengang at give afslag på ansøgningen, blandt andet på baggrund af projektets beliggenhed ved Brogård Mark 1 km nord for et særligt værdifuldt landskabsområde. Den fredede Yllebjerg Bakkeø er beliggende i det værdifulde landskabsområde ca. 2,5 km vest for projektet ved Brogård Mark. Dengang var forvaltningens umiddelbare vurdering, at den landskabelige oplevelse af Yllebjerg Bakkeø, ved opsætning af tre vindmøller i dette område, ville kunne blive påvirket, da møllerne ville være med til at udviske oplevelsen af terrænforskelle i landskabet. 
Herning Kommune har i en tidligere sag nedlagt veto imod et vindmølleprojekt øst for Tvis i Holstebro Kommune. Baggrunden herfor var, at VVM-redegørelsen for vindmøller ved Tvis ikke havde forholdt sig til om projektet ved Tvis var i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø, herunder om opsætningen af vindmøllerne ved Tvis vil påvirke fredningen af Yllebjerg Bakkeø. I efteråret 2012 ophævede Herning Kommune vetoet efter have modtaget en redegørelse for påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø fra Holstebro Kommune.  

 

Projektets konsekvenser for Herning Kommune

Det er af det fremsendte debatoplæg ikke muligt at se, om den sydøstligste vindmølle har vingeoverslag ind i Herning Kommune. Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014 tilkendegivet at: ”For nuværende ønsker udvalget ikke at igangsætte planlægning af vindmølleprojekter, der ligger uden for kommuneplanen.”

Forvaltningen har tidligere i processen været i dialog med Holstebro Kommune omkring projektet, og oplyst dem om den politiske tilkendegivelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil kunne få konsekvenser for det særligt værdifulde landskabsområde beliggende sydvest for vindmølleområdet, og den fredede Yllebjerg Bakkeø, hvorfor disse aspekter skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet.

 

Opsættes vindmøllerne ved Hogager, udløser dette støjkonsekvenszoner ind i Herning Kommune, som skal indarbejdes i kommuneplanen, gennem et kommuneplantillæg. Støjkonsekvensområdernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag.

 

I forbindelse med vindmølleprojektet er Herning Kommune blevet oplyst om, at opstiller ønsker at nedtage en af de tre eksisterende vindmøller sydvest for projektområdet. Herning Kommune har en generel holdning til, at et vindmølleprojekt som minimum skal indeholde tre vindmøller, for at værne om de æstetiske og landskabelige værdier i kommunen. På baggrund heraf ønsker Herning Kommune at alle de tre eksisterende møller tages ned hvis det viser sig, at der vil opstå et visuelt uheldigt samspil med de nye vindmøller.

 

Herning Kommune ønsker derfor, at der i VVM-redegørelsen belyses et alternativ i tekst og ved visualiseringer, hvor alle de tre eksisterende vindmøller sydvest for projektet ved Hogager nedtages, med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt dette alternativ vil være landskabeligt og visuelt ubetænkeligt.

 

Udkast til høringssvar

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, se bilag 3 – Udkast til høringssvar til Holstebro Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udkast til høringssvar godkendes, så det kan fremsendes til Holstebro Kommune inden høringsfristens udløb den 30. april 2014.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Opdatering af administrationsgrundlag for Grøn Ordning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

I forbindelse med opsætning af nye vindmøller over 25 meter, skal opstiller indbetale 88.000 kr. pr. MW vindmøllekapacitet til Grøn Ordning ved Energinet.dk. Efter godkendelse fra Energinet.dk uddeles disse midler til initiativer i de lokalområder hvor vindmøllerne er sat op. Formålet er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, ved at støtte lokale initiativer. 

Herning Kommunes administrationsgrundlag for Grøn Ordning er blevet opdateret. For at opnå større brugervenlighed, er administrationsgrundlaget opdelt i en guide til ansøgning, som er målrettet ansøgere af midler fra Grøn Ordning, og en intern administrationspraksis, som er målrettet forvaltningen og det politiske system.

 

På opfordring af Byplanudvalget, har forvaltningen udarbejdet et udkast til et brev til Energinet.dk omkring afvisningen af frivilligt arbejde i forbindelse med Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Status Grøn Ordning

Forvaltningen har indtil nu gennemført ansøgningsrunder for Grøn Ordning ved Vildbjerg og Assing.

 

Byplanudvalget behandlede sagen om fordeling af midler fra Grøn Ordning Vildbjerg, på mødet den 27. maj 2013.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet at tildele støtte til:

Ansøgning nr. 2 – Vildbjerg Borgerforening. Gulv til Hal 2-projektet ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, med kr. 761.401,75. Projektet er endnu ikke gennemført.

Ansøgning nr. 8 – Borgerforeningen Sinding Ørre. Gang- og cykelsti langs Skoletoften til Sinding-Ørre Midtpunkt, med kr. 85.137,50. Projektet er efterfølgende blevet afvist af Energinet.dk, da de vurderede at projektet ikke hører under Grøn Ordning. Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014 godkendt at pengene blev overført til ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing.

Ansøgning nr. 9 – Vildbjergspejderne. Varmepumpe i spejderhus som erstatning for elvarme, med kr. 39.865. Projektet er realiseret og Herning Kommune har modtaget godkendelse af udbetaling fra Grøn Ordning fra Energinet.dk, og afventer udbetaling af midler.

 

Byplanudvalget behandlede sagen om fordeling af midler fra Grøn Ordning Assing, på mødet den 3. februar 2014.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet at tildele støtte til:

Ansøgning nr. 7 – Kibæk Idrætsforening. Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk Krydsfelt, med kr. 340.000. Ansøger er blevet bedt om at opdatere projektbeskrivelse og budget, så dette afspejler det tildelte tilskud, inden Herning Kommune ansøger Energinet.dk.

Ansøgning nr. 10 – Kibæk Idrætsforening. Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt, med kr. 181.000. Ansøger er blevet bedt om at opdatere projektbeskrivelse og budget, så dette afspejler det tildelte tilskud, inden Herning Kommune ansøger Energinet.dk.

 

Endeligt reserverede Byplanudvalget restbeløbet op til kr. 670.337,50 til revideret ansøgning nr. 1 – Plejehjemmet Sandfeldgården. Etablering af lysthus til beboerne på plejehjemmet Sandfeldgården. Forvaltningen er indgået i dialog med ansøger og Energinet.dk omkring dette.

 

Brev til Energinet.dk

Byplanudvalget ønskede ligeledes på mødet den 3. februar 2014, at få forelagt udkast til brev til Energinet.dk, med fokus på afvisningen af frivillig arbejde i forbindelse med Grøn Ordning. Dette er vedlagt i bilag 1 – Udkast til brev til Energinet.dk.

 

Opdatering Grøn Ordning

I dagsorden til Byplanudvalgets møde den 3. februar 2014 orienterede forvaltningen om den af Energinet.dk udarbejde vejledning fra november 2013 og den heraf følgende opdatering af administrationsgrundlaget for Grøn Ordning i overensstemmelse med de nu udspecificerede regler.

 

Forvaltningen har opdateret administrationsgrundlaget, som nu omhandler:

Ansøgningsskema, se bilag 2 – Grøn Ordning – Ansøgningsskema.

En ny brugervejledning til ansøgning om midler fra Grøn Ordning, se bilag 3 – Grøn Ordning – Guide til ansøgere.

Intern administrationspraksis, se bilag 4 - Grøn Ordning - Intern administrationspraksis.

 

Forvaltningen har udarbejdet en ny guide til ansøgere, da der har vist sig et behov for en brugervejledning udelukkende målrettet ansøgere af midler efter Grøn Ordning.

Hvor den tidligere administrationspraksis lagde op til at forvaltningen skulle undersøge om projekterne krævede diverse tilladelser o.l., hvilket var meget administrationskrævende, forudsætter det nye administrationsgrundlag at det er ansøgers ansvar at indhent alle nødvendige godkendelser og tilladelser inden projektet påbegyndes.

 

Administrationspraksis, som nu hedder intern administrationspraksis, er redigeret og konkretiseret, således at den nu udelukkende er målrettet forvaltningen og det politiske system. Denne udstikker, som tidligere, retningslinjer for fastsættelse af ansøgningsfrister, klarlægger hvem der har hvilke kompetencer og beskriver overordnet processen internt i Herning Kommune i forbindelse med Grøn Ordning.

 

Kommende Grøn Ordning

Efter godkendelse af det opdaterede administrationsgrundlag, igangsættes ansøgningsrunderne for Grøn Ordning Abildå og Sunds sideløbende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at status på Grøn Ordning tages til efterretning

 

at udkast til brev til Energinet.dk godkendes, så dialogen med Energinet.dk om afvisning af frivillig arbejdskraft i forbindelse med Grøn Ordning kan igangsættes.

 

at det opdaterede ansøgningsskema tages til efterretning.

 

at Byplanudvalget indstiller, at den nye brugervejledning og den nye interne administrationspraksis videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse som erstatning for den tidligere administrationspraksis for Grøn Ordning.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-217-14 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Østergade 8 - Kunstnerisk udsmykning af betonfacade ved biblioteket

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Der ansøges om godkendelse af kunstnerisk udsmykning af betonvæg ved facaden på det nye bibliotek, østergade 8.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne ansøger om godkendelse af et kunstværk udenfor det nye bibliotek i Østergade.

 

I det ene side af bygningen, er der en grå betonvæg fra bygningen og ud mod gågaden. Betonvæggen er lige så høj som selve bygningen. Hertil har de fået en kunstner-duo, Hesselholdt & Mejlvang, til at udvikle et kunstværk. Værket består af mellem 5 og 7 figurer i corten stål, som sidder fast på muren. Figurerne er baggrundsbelyst af neon i forskellige farvetoner.

 

Det vedhæftede ideforslag indeholder i tekstdelen både udsmykningen af betonmuren og udsmykning inde i biblioteket, men udsmykningen indendørs er udgået, og der søges kun om udsmykning af betonmuren.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om den kunstneriske udsmykning kan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl