Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. december 2015
Mødested: Hotel Eyde - "biblioteket"

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej i Gullestrup, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udvider arealet af rammeområde nr. 15.C2 og tilføjer anvendelse til boligformål til bestemmelserne for rammeområdet. Den overordnede mening med kommuneplantillægget, er at skabe mulighed for familieboliger inden for rammeområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget en næste dagsordenspunkt efter dette.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 15.C2.2 for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på udvalgsmødet den 30. juni 2014 principgodkendt, at planlægningen for ejendommene Gullestrupvej 53 og 55 ændres. Beslutningen fra Byplanudvalgsmødet er i strid med den gældende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan.

 

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup, sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget godkendte på udvalgsmødet den 30. juni 2014, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af det eksisterende lokalplanområde mod vest, med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for familieboliger.

 

Plangrundlag

Det udvidede lokalplanområde er omfattet af kommuneplanrammerne 15.C2, 15.OF2 og 15.R8 og lokalplanerne 15.C2.1 og 15.B8.2. Den påtænkte anvendelse er ikke i overensstemmelse med de nævnte, gældende planer, og derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med ændring af kommuneplanramme 15.C2 og en ny lokalplan for området. Ændringen af ramme 15.C2 er en udvidelse af det eksisterende rammeområde til også at omfatte lokalplanområdet, og en tilføjelse til anvendelsen om boligformål.

 

Lokalplanen

Den nye lokalplan er omfattet af kommuneplanramme 15.C2. Anvendelsen dækker de eksisterende erhvervs- og butiksformål samt ældreboliger og offentlige formål, og har fået tilføjet mulighed for familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og have en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40.

 

Naturbeskyttelse

Skovbyggelinien som kastes af skovbæltet langs Gullestrupvej skal, for at lokalplanen kan realiseres, søges ophævet af Naturstyrelsen. Der skal søges forhåndstilkendegivelse for dette, når planerne er foreløbig godkendt. Ophævelse eller en væsentlig reduktion af skovbyggelinien, er en forudsætning for at lokalplanen kan realiseres.

 

Kirkebyggelinie

Kirkebyggelinien om Gullestrup Kirke omfatter hele lokalplanområdet. Lokalplanen respekterer kirkebyggeliniens maksimale højde på 8,5meter. Det forventes derfor ikke at kirkebyggelinien vil være en hindring for vedtagelse af lokalplanen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup til foreløbig vedtagelse

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for udbud af nye boliggrunde i Arnborg er der udarbejdet lokalplan for området. Området er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-24, men området er udlagt til boliger på store grunde med en bebyggelsesprocent på 15.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 57 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 71.B6.1 for et område udlagt til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsesprocenten i den nuværende kommuneplanramme er for lav. Kommuneplanrammen siger 15 procent og der ønskes en bebyggelsesprocent på 30, som normalt ved åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter.

Parkeringskravet øges ligeledes fra 1½ pr. bolig til 2 p-pladser pr. bolig.

 

Området forventes overført fra landzone til byzone i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

Rammeområdets afgrænsning udvides lidt mod syd for at få en bedre udnyttelse af området. Udvidelsen sker ud i åbeskyttelseslinjen og det skal præciseres nærmere i lokalplanen hvad man må inden for åbeskyttelseslinjen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 71.B6.1 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg udlægger området til ny boligudstykning.

 

Herning Byråd har i budget for 2015 bestemt at, ”Borgerne skal tilbydes mulighed for at købe kommunale byggegrunde i Arnborg. Derfor skal otte grunde i Arnborg på Gl. Skarrildvej, hvor Herning Kommune har mulighed for at byggemodne, snarest muligt lægges ind i planlægningen”.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg foreløbig vedtages.

 

Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget tager stilling til navngivning af området.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 71.B6.1 giver mulighed for Herning Kommune kan udbyde nye boligrunde til salg i Arnborg. Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan udstykkes 11 grunde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet er disponeret omkring en central grønning, som det samlende element for hele bebyggelsen. Det er her man mødes, grundejerforeningen kan etablere legeplads, der kan etableres fælles anlæg til regnvandshåndtering fra veje og fællesområde osv.

 

Regnvand fra tage og belægninger skal nedsives på den enkelte ejendom. Vejvand skal håndteres langs områdets veje eller i den fælles grønning. Alt overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Regnvandshåndteringen er i overensstemmelse med forslag til Herning kommunes spildevandsplan 2015-25. Spildevandsplanen forventes endelig vedtage inden lokalplan 71.B6.1.

 

For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.

 

Området skal have ny adresse. Forvaltningen forslår i samarbejde med borgerforeningen følgende navne:

- Blomsterengen

- Engborg

- Rindengen

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til foreløbig vedtagelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til navngivning af området

Beslutning

Tiltrådt dog således at §8.1 i lokalplanens bestemmelser tilrettes således, at træ også tillades som byggemateriale.

 

Navnet på området fastsættes som: Rind Å Engen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 23. marts 2015 principgodkendt at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Nedertoften. Baggrunden herfor er en konkret ansøgning om udstykning af et ubebygget areal til boliger.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 41.B19.1, som muliggør et nyt boligområde.

 

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget udlægger en ny ramme (41.B19), som muliggør anvendelse af boliger, herunder åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår anvendelse til boliger, herunder som tæt/lav bebyggelse.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1), som udlægger en ny kommuneplanramme (41.B19) til boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Den nye kommuneplanramme er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en virksomhed mod øst.

 

        

Eksisterende kommuneplanrammer           Fremtidige kommuneplanrammer

 

Den nye kommuneplanramme fastsætter desuden, at der skal være en afskærmende beplantning langs Vildbjergvej og langs den østlige afgrænsning af kommuneplanrammen, så der sikres en grøn sammenhæng langs Vildbjergvej og visuel afskærmning mod den eksisterende virksomhed øst for rammeområdet.

 

I Herning Kommuneplan 2013-24 er arealet, som den nye kommuneplanramme 41.B19 dækker, udpeget til at være em del af en grøn bystruktur. Den nye kommuneplanramme 41.B19 giver mulighed for etablering af boliger i området og derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med en udstykning af boliger.    

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 41.B19.1 for et boligområdet ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 23. marts 2015 principgodkendt at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Nedertoften. Baggrunden herfor er en konkret ansøgning om udstykning af et ubebygget areal til boliger.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 41.B19.1, som muliggør et nyt boligområde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger enten i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, dvs. enten som fritliggende enfamiliehuse eller rækkehuse.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Tjørring og er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en eksisterende virksomhed mod øst. Lokalplanområdet er i dag ubebygget med overvejende selvgroet beplantning.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Dog stiller lokalplanen krav om, at der ikke må være en blanding af de to typer bebyggelse i området, så der sikres en helhed og ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Nedertoften.

 

          

 

Lokalplankort for åben/lav bebyggelse                         Lokalplankort for tæt/lav bebyggelse

 

Derudover stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning langs Vildbjergvej og langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for at sikre en grøn sammenhæng langs Vildbjerg og en visuel afskærmning mod Vildbjergvej og den eksisterende virksomhed øst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen tager højde for støj fra virksomheden beliggende mod øst og Vildbjergvej ved at stille krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjskærm, langs lokalplanområdets østlige afgrænsning og udlægge en byggelinje langs Vildbjergvej, hvor der ikke må bebygges mellem byggelinjen og Vildbjergvej.   

 

I den nordlige del af lokalplanområdet er der et trace, hvori der ligger kloakledninger, som følger et gammelt vejforløb. Kloakledningerne skal flyttes eller omlægges før der kan etableres boliger. På nuværende tidspunkt forventer Herning Vand, at de bliver flyttet i 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye udstykning får adresse på Nedertoften, da lokalplanområdet har vejadgang herfra og de nye boliger vil indgå som en naturlig forlængelse af de eksisterende husnumre på Nedertoften.

 

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg tillæg nr. 59 for rekreativt område ved Åvej i Sunds.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 59 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej (matr. 2eg sunds By, Sunds.) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Kortet viser omfanget af Kommuneplanramme 21.R12.

 

Herning Kommune ejer arealet. Herning Kommune er ved at indgå aftale med Herning Vand om at de køber arealet og etablerer regnvandsbassin derpå. 

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. 

 

Kommuneplanramme 21.R1 for rekreativt område ved campingpladsen skal derfor ændres for den del hvorpå der ønskes etableret regnvandsbassin. 

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1. Der er ligeledes udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for at muliggøre projektet. 

 

Med tillægget laves en ny kommuneplanramme 21.R12 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som giver mulighed for at arealet anvendes til offentlige rekreative formål, som grønt område, klimatilpasning, regnvandsbassin mm.

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 59 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds til foreløbigt vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1. 

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej (matr. 2eg sunds By, Sunds.) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

 

Kortet viser området for lokalplan nr. 21.R12.1.

 

Herning Kommune ejer arealet. Herning Kommune er ved at indgå aftale med Herning Vand om at de køber arealet og etablerer regnvandsbassin derpå. 

 

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 4.17.1 for område ved Sunds campingplads. Området er en del af delområde IV, som er udlagt til offentligt friareal og parkering. Arealet anvendes ikke til parkering i dag.

 

For at muliggøre projektet, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds. Der er ligeledes udarbejdes et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for at muliggøre projektet. 

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.  

 

På arealet er en del gamle og bevaringsværdige træer. Med forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 søges disse træer bevaret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds til foreløbigt vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 14. september 2015 godkendt, at der udarbejdes lokalplan på baggrund af et konkret projektforslag, for at muliggøre en udvidelse af Herning Kirkehus.

 

På den baggrund indstilles lokalplanforslag nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af Herning Kirkehus.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Herning Sogns Menighedsråd om at udvide det eksisterende kirkehus med et konkret projekt. Projektet er baseret del på en bevaring og renovering af det eksisterende kirkehus og dels på tilføjelsen af en ny, større bygningskrop ud mod Østre Kirkevej.

 

Plangrundlag

En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirkehus og Kirkeplads, som aflyses for det område, der omfattes af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse. Området er omfattet af kommuneplanramme 11.OF6 Offentligt område ved Herning Kirke, Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanen kan udarbejdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Lokalplanområdet, området omkring Herning Kirke og villakvarteret Østre Kirkevej og Nørre Allé indgår som en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, der er beskrevet i Herning Kommuneatlas. Herning Torv og dets omgivelser, herunder området omkring Herning Kirke, er registreret som kulturhistorisk interesseområde i kommuneplanen.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger på kanten af byens ældste villakvarter umiddelbart nord for Herning Kirke, der ligger ved Torvet, centralt i Herning.

Området afgrænses af Nygade mod syd, Nørre Allé mod vest og Østre Kirkevej mod øst. Mod nord grænser lokalplanområdet direkte op til villakvarteret.

Lokalplanområdet er ca. 1100 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 90.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1A og en kirkebetjentbolig, Østre Kirkevej 1B.

Kirkebetjentboligen, der er en rødstensvilla opført i 1917, har middel bevaringsværdi.

 

Kirkepladsen omkring Herning Kirke og Kirkehuset fremstår som en fin helhed med chausséstensbelægning, plantebede med bunddække og store træer.

 

Umiddelbart uden for lokalplanområdet, på Kirkepladsen og i nabohaver mod nord og vest, findes flere store, bevaringsværdige træer.  Disse træer kan blive påvirket af byggeri i lokalplanområdet, og det er derfor vigtigt, at man i byggefasen træffer de nødvendige foranstaltninger, så træerne skånes mest muligt.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i murværket.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

 

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker at udvide varmeværket ved Halkjærvej i Ørnhøj. Kommuneplantillægget er principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 26. oktober 2015. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj. Kommuneplantilægget er en forudsætning for at kunne vedtage forslag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg nr. 56 har til formål at sikre at der kan udarbejdes ny lokalplan for varmeværk ved Halkjærsvej. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for Varmeværk i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker at udvide varmeværket ved Halkjærvej i Ørnhøj. Lokalplanen er principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 26. oktober 2015. På baggrund af dette er der udarbejdet forlag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej

18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ikke konkrete planer om en udflytning men lokalplanen er udarbejdet så Varmeværket på sigt kan udflyttes til lokalplanområdet, hvor der er den fornødne plads til eventuelle fremtidige udvidelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk for solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

  X

    X

 

Sagsresume

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august blev der gjort opmærksom på, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget.

  

Baggrunden for tillæg nr. 33 og det tilhørende forslag til lokalplan 33.E2.3 er et konkret ønske om en ny anvendelse af byggeri i området samt et behov for at videreføre de byggemuligheder og anvendelse, som blev fastlagt med masterplanen. Masterplan for Birk blev godkendt af Byrådet i 2011.

 

Lokalplan 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk stemmer ikke overens med kommuneplanen. Derfor indstilles tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august blev der gjort opmærksom på, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget. Fjernelse af haveanlægget har ikke resulteret i ændringer i kommuneplantillæg nr. 33 siden den forrige behandling i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Kommuneplantillæg nr. 33

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 (bilag 1) danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 33.E2 for området, hvad angår anvendelse.

 

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af følgende rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej og 33.OF1 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af gældende lokalplaner. For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

  

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 33.E2, 33.OF2 og 33.OF1 - Ikke målfast

 

Masterplan for Birk

Byplanudvalget vedtog 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Masterplanen er inddelt i to områder: En vestlig del og en østlig del. Kommuneplanramme 33.E2 og 33.OF2 er beliggende i masterplanens østlige del.

 

For den østlige del af masterplanen gælder det, at der er en tydelig nord-sydgående struktur med bebyggelse, parkeringsarealer og plantebælter. I området mellem den eksisterende bebyggelse langs Silkeborgvej og den nye bebyggelse langs Uldjydevej, som masterplanen foreslår, er der en større øst-vestgående grønning med forbindelse til De Geometriske Haver, Angli-bygningen, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. En anden øst-vest gående forbindelse er aktivitetsgaden Studenterstrøget, som er en befæstet forbindelse mellem Kløvervej mod vest og Hammerum mod øst og skal fungere som et ”shared space”.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

 

I forslag til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

 

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, jf. den gældende Planlov.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

 

I forslaget til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres til højest 3, bygningshøjden ændres til højest 18 meter og opholdsareal ændres til mindst 10% af erhvervsetagearealet. Kommuneplanrammens anvendelsesmuligheder, etageantal og bygningshøjde vil dermed stemme overens med Masterplan for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.OF1

Det er alene afgrænsningen af dette rammeområde, som ændres. De nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 33.OF1 fortsætter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

    X

 

Sagsresume

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af lokalplan 33.E2.3. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august 2015 fremkom oplysning om, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at den foreløbige vedtagelse af lokalplan 33.E2.3 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget.

  

Byplanudvalget principgodkendte den 3. februar 2014 igangsætning af ny lokalplan ved Industrivej Syd i den østlige del af Birk på baggrund af et konkret ønske om ny anvendelse til bl.a. forlystelse.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B, som bl.a. giver nye anvendelsesmuligheder, skærper bestemmelser for ny bebyggelses udformning og fremtræden samt sikrer bevaringsværdig beplantning. Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen kan konstatere, at ejeren i perioden 15. juli - 24. august 2015 har ladet de største træer i C. Th. Sørensens haveanlæg fælde. Forvaltningen var på besigtelse d. 15. juli 2015. Ejeren opgiver årsagen til at være, at området efter hans opfattelse var kommet under så stærkt forfald med bl.a. mange stormfældede træer, at en gennemgribende oprydning var nødvendig. Ejeren har endvidere oplyst, at han arbejder med konkrete planer for et nybyggeri på ejendommen.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget tilbage af det, der kunne have været et bevaringsværdigt haveanlæg af C. Th. Sørensen. Forvaltningen har udarbejdet et nyt lokalplanforslag for den konkrete ejendom, Industrivej Syd 1B, da ejer har et konkret ønske om en ny anvendelse til forlystelse og etablering af møbelbutik.

 

Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtmæssigt, at det nye lokalplanforslag kun omfatter Industrivej Syd 1B. Dette begrundes med, at regeringen har varslet ændringer i lovgivningen om detailhandel i en kommende planlovsændring, som forventes at komme i den første halvdel af 2016.

 

Generelt er området syd for Industrivej Syd kendetegnet ved flere eksisterende detailhandelsbutikker, herunder til særlig pladskrævende varegrupper og møbelbutikker. Forvaltningen har gennem årene modtaget flere forespørgsler på etablering af detailhandel ved Industrivej Syd, som har fået afslag bl.a. pga. gældende lovgivning om detailhandel.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at arbejdet med en ny lokalplan for et større erhvervsområde ved Industrivej Syd afventer ændringer i planloven.

 

Forvaltningen vurderer også, at der i lokalplanforslaget for Industrivej Syd 1B ikke kan gives mulighed for en møbelbutik i forhold til den gældende lovgivning. Baggrunden herfor er, at der ikke må udlægges nye arealer til møbelbutikker, hvis der er plads til møbelbutikker inden for kommunens bymidteområde. Forvaltningen vurderer, at der er andre placeringsmuligheder for en møbelbutik, enten i bymidten eller i et bydelscenter.

 

  

Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk (bilag 1) omfatter et areal på ca. 3,9 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Industrivej Syd, mod syd af det åbne land og mod øst samt vest af erhverv. Lokalplanområdet anvendes i dag til erhverv.

 

Lokalplanområdets beliggenhed i Birk

 

Lokalplanforslaget

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. Byplanudvalget vedtog den 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Lokalplanområdet er disponeret ud fra en tydelig nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen. I masterplanen er C.Th. Sørensens haveanlæg indtegnet som et grønt område. Forvaltningen skønner på baggrund af, at der ikke længere findes et bevaringsværdigt haveanlæg, kan gives mulighed for at forlænge byggefeltet på den pågældende ejendom mod syd. Dette vil være med til at understrege den nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen yderligere. Byggefeltet vil stadig i hovedtræk fastholde den samme rytme som de øvrige byggefelter i masterplanen langs Industrivej Syd følger, hvilket er en varierende længde på byggefelterne langs Industrivej Syd ud mod det grønne forløb (grønningen) i masterplanen. 

Masterplan for Birk - Ikke målfast

 

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i de eksisterende bygninger på Industrivej Syd 1B. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4 og festsal til erhvervsmæssig udlejning.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med strukturen i masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggendhed i Birk. F.eks. skal ny bebyggelse have ydermure, som fremtræder med en glat overfladestruktur, som f.eks. betonelementer malet eller indfarvet og bygningernes ydermur skal fremstå i hvid eller sort eller en blanding af hvid og sort.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i form af kastanjetræer foran og langs siden af den eksisterende bebyggelse. 

 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 33.E2.3 - Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41-43 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 6. oktober 2015 forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015. Der er indkommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelsen skal give anledning til ændringer i forhold til omfang af bevaringsværdig bebyggelse på Vestergade 41, vejadgang fra syd til Vestergade 41 og mulighed for flagstænger.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C27.2B udlægger Vestergade 41 og 43 i Herning til centerformål. Området kan anvendes til kontorerhverv, butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder samt offentlige formål og boliger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den eksisterende villa på Vestergade 43. Villaen på Vestergade 41 skal bevares. Villaerne er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik. Vestergade 41 er den bedst bevarede villa. Villaen på Vestergade 43 er i højere grad ombygget, og den har derfor ikke lige så høj bevaringsværdi som Vestergade 41.

 

Der er i den offentlige høring kommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen er vedlagt som bilag 1.

 

Indsigelsen er opsummeret og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt som bilag 2.

 

På baggrunde af indsigelsen anbefaler forvaltningen, at der ved den endlige vedtagelse af lokalplanen sker følgende ændringer:

 

Bevaringsværdig bebyggelse

En mindre del af bebyggelsen på Vestergade 41 er en senere tilbygning. Derfor anbefaler forvaltningen, at lokalplankortet ændres, så det kommer til at fremgå, at det kun er den oprindelige del af bygningen, der er bevaringsværdig. Forslag til nyt lokalplankort er vedhæftet som bilag 3.

 

Adgang fra syd

Hvis parkeringsarealerne ændres skal der fortsat være mulighed for adgang fra syd til bagbygningen på Vestergade 41.

 

Flagstænger

Forvaltningen indstiller, at der bliver mulighed for at opstille én flagstang på hver ejendom med mulighed for at flage med Dannebrog. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C27.2 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at lokalplankortet ændres som vist på bilag 3, og at det tilføjes til § 4.: "Ved ændring af parkeringsarealer og adgangsveje skal der være mulighed for adgang til baghus og udearealer på Vestergade 41 fra syd."

at § 7.17 ændres fra: Flagstænger og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt.
til: Flagstænger med reklameflag og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt. Der må på hver ejendom opsættes én flagstang.  

Beslutning

Tiltrådt

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 25. august 2015 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 med tilhørende miljørapport. Tillægget har sammen med forslag til lokalplan nr. 14.B12 for Grøndahlsvej været i offentlig høring fra den 27. august 2015 til den 22. oktober 2015.

 

Planforslagene giver mulighed for at bygge boliger i op til 15 etager syd for Grøndahlsvej i Herning.

 

Der er i den offentlige høring indkommet indsigelser mod tillæg nr. 42 i forhold til:

 • Højde på byggeri mod Gl Vejlevej
 • Højhuspolitik og tæthed
 • Friarealer

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024

Forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 ændrer de eksisterende kommuneplanrammer på følgende punkter:

 • Bygningshøjden øges til 15 etager og 54 meter for at give mulighed for byggeri af højhuse mellem Grøndahlsvej og Knudmosen.
 • Bebyggelsesprocenten øges til 150 % for at give mulighed for højere og tættere bebyggelse.
 • Kravet til friarealer til reduceres fra 100 % af boligarealet til 50 % af boligarealet.

 

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der har også været afholdt er borgermøde den 12. november 2015. Borgermødet handlede primært om lokalplanforslaget og er nærmere beskrevet i indsigelsesnotat. (bilag 2).

 

Alle bemærkninger og indsigelser til planforslagene er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har opsummeret og kommenteret bemærkninger og indsigelser i bilag 2.

 

3 af emnerne i de indkomne indsigelser handler om bestemmelser i kommuneplantillægget. Forvaltningens vurdering af emnerne fremgår af kortbilag 2. Herunder er forvaltningens anbefalinger i forhold til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget opsummeret:

 

Højde på byggeri mod Gl Vejlevej

Med en højde på op til 15 etager og 54 meter giver forslag til tillæg nr. 42 mulighed for at opføre bebyggelse med en markant skyline i det sydlige Herning. Tillægget fastlægger, at bebyggelsen maksimalt kan opføres i 8 etager og 30 meters højde mod Gl Vejlevej. Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at tage mere hensyn til villaerne, end der allerede er gjort ved at trappe bebyggelsen ned, hvis en ny bebyggelse både skal fremstå markant og som en helhed.

 

Højhuspolitik og tæthed

De nye planforslag er i overensstemmelse med højhuspolitikkens scenarie: ”Høje huse i grupper – tæt formation”. Høj og tæt bebyggelse syd for Grøndahslvej vurderes at være i overensstemmelse med højhuspolitikkens og kommuneplanens overordnede, strategiske mål om at fortætte Herning by.

 

Friarealer

Forslag tillæg nr. 42 reducerer kravet om friareal fra 100 % til 50 % af boligarealet. Med en placering ved det rekreative naturområde Knudmosen vurderer forvaltningen, at det vil være tilstrækkeligt med friarealer på 50 % af boligarealet. I Herning bymidte ligger kravet til friarealer typisk mellem 10 og 30 % af boligetagearealet.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder et udkast til en sammenfattende redegørelse. Den beskriver, hvordan planforslagene vil påvirke miljøet, hvis planforslagene vedtages uden ændringer. Den beskriver også, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Alle miljøpåvirkninger af de nye planforslag er vurderet i forhold den eksisterende planlægning for området med mulighed for bebyggelse i op til 8 etager. Konklusionen for den sammenfattende redegørelse er:

 • Byggeri i op til 15 etager ved Grøndahlsvej vil give Herning en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end den nuværende planlægning giver mulighed for.
 • Om vinteren vil byggeri med det nye planforslag kaste længere, men smallere skygger på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri med det nye planforslag kaste skygge på den sydligste del af bebyggelsen nord for Grøndahlsvej.
 • Om sommeren vil hverken den eksisterende planlægning eller de nye planforslag kaste skygge på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Sidst vinteren vil de nye planforslag give lidt mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om foråret og efteråret vil det nye planforslag kaste mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om sommeren kaster det nye planforslag mere skygge på de to sydligste villaer på Gl. Vejlevej om eftermiddagen. Om aftenen er det bebyggelsen nord for Grøndahlsvej, der kaster skygger på villaerne på Gl. Vejlevej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atbsp;At Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 14.B12.1 for boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 25. august 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej med tilhørende miljørapport. Lokalplanforslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 42 været i offentlig høring fra den 27. august 2015 til den 22. oktober 2015.

 

Planforslagene giver mulighed for at bygge boliger i op til 15 etager syd for Grøndahlsvej i Herning.

 

Der er i den offentlige høring kommet indsigelser mod lokalplanforslaget i forhold til:

 • Skyggevirkninger for boliger på Sabroesvej og Gl Vejlevej
 • Indkigsgener for boliger på Gl Vejlevej
 • Medlemskab af grundejerforening
 • Ejendomsværditab ved realisering af lokalplanforslag
 • Højde på byggeri – Hernings skyline set fra syd
 • Placering af byggefelter

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen, at lokalplanforslagets bestemmelser om grundejerforening ændres ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

Lokalplanområdet er en del af byomdannelsesområdet ved Sabroesvej, Thrigesvej og Grøndahlsvej i det sydlige Herning. Mod syd grænser det op til naturområdet Knudmosen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 5 bygninger langs Grøndahslvej med en højde mellem 10 og 14 etager og en tilbagetrukket tagetage.

 

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der har også været afholdt er borgermøde den 12. november 2015.

 

Alle bemærkninger og indsigelser til planforslagene er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har opsummeret og kommenteret bemærkninger og indsigelser i bilag 2. Indsigelserne om højde på byggeri mod Gl Vejlevej, Højhuspolitik og tæthed samt friarealer er kommenteret under den foregående sag om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42.Forvaltningens anbefalinger til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse er opsummeret herunder.

 

Grundejerforening

Der er fælles interesser for ejendommene inden for lokalplan 14.B12.1 og ejendommene inden for grundejerforeningen for Sabroesvej-Grøndahlsvej-Thrigesvej. Derfor vurderer forvaltningen, at alle ejere inden for den nuværende lokalplan 14.BL6.2 skal være med i den grundejerforening, der er oprettet på baggrund af lokalplan 14.BL6.2. Der er blandt andet en fælles legeplads for hele området på Sabroesvej som de ny beboere syd for Grøndahlsvej også kan benytte.

 

Højde på byggeri – skyline og skyggegener

Højden på byggeriet inden for lokalplanområdet har to væsentlige påvirkninger af omgivelserne set i forhold til den nuværende lokalplan 14.BL6.2.

Ved at give mulighed for byggeri i op til 15 etager langs Grøndahslvej kan Herning få en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end med den nuværende planlægning for området. Det nye forslag til lokalplan 14.B12.1 ændrer hierarkiet mellem bygningerne mod Knudmosen i forhold til den eksisterende lokalplan 14.BL6.2. I den eksisterende lokalplan er de to bygninger for enden af Thrigesvej de højeste og danner en byport fra syd. Med det nye lokalplanforslag vil alle bygningerne indgå en samlet helhed med de højeste bygninger i midten.

 

Højere byggeri syd for Grøndahlsvej vil give flere skyggegener for bebyggelsen nord for Sabroesvej om foråret og efteråret.

 

Indkigsgener for villaer på Gl Vejlevej, afstand til skel mod vest og placering af byggefelter

Forvaltningen har vurderet, at der for disse emner ikke er væsentlig forskel på mulighederne i den nuværende lokalplan 14.BL6.2 og det nye forslag til lokalplan 14.B12.1. Forvaltningen vurderer derfor, at disse indsigelser ikke bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Vejnavne i lokalplanen og ejendomsværditab

Disse emner reguleres ikke af Planloven og giver derfor ikke anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder et udkast til en sammenfattende redegørelse. Den beskriver, hvordan planforslagene vil påvirke miljøet, hvis planforslagene vedtages uden ændringer. Den beskriver også, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Alle miljøpåvirkninger af de nye planforslag er vurderet i forhold den eksisterende planlægning for området med mulighed for bebyggelse i op til 8 etager. Konklusionen for den sammenfattende redegørelse er:

 • Byggeri i op til 15 etager ved Grøndahlsvej vil give Herning en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end den nuværende planlægning giver mulighed for.
 • Om vinteren vil byggeri med det nye planforslag kaste længere, men smallere skygger på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri med det nye planforslag kaste skygge på den sydligste del af bebyggelsen nord for Grøndahlsvej.
 • Om sommeren vil hverken den eksisterende planlægning eller de nye planforslag kaste skygge på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Sidst vinteren vil de nye planforslag give lidt mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om foråret og efteråret vil det nye planforslag kaste mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om sommeren kaster det nye planforslag mere skygge på de to sydligste villaer på Gl. Vejlevej om eftermiddagen. Om aftenen er det bebyggelsen nord for Grøndahlsvej, der kaster skygger på villaerne på Gl. Vejlevej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er i tråd med Herning Byråds mål om at styrke en fortsat udvikling af Herning som kommunens centrale kraftcenter, da lokalplanen giver mulighed for flere boliger og en mere synlig og markant byfront mod syd. Lokalplanens bestemmelser om byggefelter, fodaftryk, friarealer og facader sikrer, at påvirkningen af miljøet og naboejendommene bliver mindst mulig med det ønskede byggeri i op til 15 etager.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 14.B12.1 til endelig vedtagelse med nedenstående ændringer:

 

at det tilføjes til § 14 om grundejerforening:Samtlige grundejere inden for lokalplanområdet skal være medlem af den grundejerforening, der er oprettet inden for lokalplan 14.BL6.2, hvis denne grundejerforening ønsker det.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 14.B12.1 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

§8.11 Ny bestemmelse: I byggefelt E må ikke etableres altaner i østvendt facade. Vinduer i østvendt facade skal placeres min 180 cm over gulv i den enkelte bolig.

 

§ 14 tilføjes: Samtlige grundejere inden for lokalplanområdet skal være medlem af den grundejerforening, der er oprettet inden for lokalplan 14.BL6.2, hvis denne grundejerforening ønsker det.

 

§15.2, sidste punktum ændres til. Bevaringsværdige træer kan dog fældes for at sikre udsigt mellem de enkelte byggefelter fra Grøndalsvej til Knudmosen.

 

Byplanudvalget ønsker at det af lokalplanens redegørelse fremgår, at både Knudmosen og Sdr. Anlæg giver god mulighed for nærhed til grønne udendørs opholdsmuligheder

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. august 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen.

 

Lokalplan 01.B6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby overfor Aulum Kirke. Det er lokalpalnens formål at give mulighed for at udstykke 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal desuden sikre gode, trafikale forhold. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for en række træer i området og for den tidligere præstegård, der er opført i 1890 og har høj bevaringsværdi.

 

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken. Der har under processen med udarbejdelsen af lokalplanen været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. På baggrund af heraf, er lokalplanen udarbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen.

 

Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om lokalplanens indhold med henblik på en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen, som er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag).

Den indkomne indsigelse vedrører de trafikale forhold inden for og umiddelbart omkring lokalplanområdet. Indsiger mener, at de trafikale forhold i området forringes med lokalplanen, der stiller krav om, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Korsholmsvej. Indsiger fremsætter alternative forslag til vejadgang. Den indkomne bemærkning modsætter sig indsigelsen, og mener, at lokalplanens krav om vejadgang fra Korsholmsvej bør fastholdes.

 

Herning Kommunes Vejafdeling har behandlet indsigelsen, og det vurderes, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, som derfor indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Vejafdelingen vurderer iøvrigt, at problemet med gennemkørende trafik eventuelt kan løses ved at lukke Korsholmsvej ved svinget (den vestlige ende af vejen), hvilket kan gøres forholdsvist enkelt. I så fald skal det undersøges, om lastbiltrafikken kan ledes en anden vej, og der skal sikres gennemkørsel for de bløde trafikanter.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum indstilles til endelig vedtagelse.

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøllepro-jekt i område T22 ved Timlundvej, nordøst for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 2. december 2014 principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge. Vindmølleprojektet var til offentlig debat i september 2014.

 

Der blev ligeledes gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i T22 tilbage i 2014. Byplanudvalget blev orienteret omkring de indkomne bemærkninger fra debatfase og partshøring på møderne den 15. december 2014 og den 5. januar 2015.

 

Byplanudvalget har den 10. august 2015 taget fornyet stilling til vindmølleprojektet ved Stakroge. Hermed blev antallet af vindmøller øget til fem og placeringen af vindmøllerne justeret en smule, således at projektet også overholder afstandskravet til en ny skovejerbolig i Døvling Plantage.

 

På denne baggrund, er der udarbejdet et nyt debatoplæg for projektet, som har være i offentlig høring fra den 8. oktober til og med den 5. november 2015. Der er indkommet seks bemærkninger til debatoplægget, som kan ses i Bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler at denne orientering om de seks indkomne bemærkninger tages til efterretning, hvorved der kan arbejdes videre med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse med miljørapport for projektet.

Sagsfremstilling

Efter at Byplanudvalget den 10. august 2015 har taget fornyet stilling til vindmølleprojektet ved Stakroge er projektet blevet ændret på baggrund her af. Projektet omhandler nu fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

                                                        

På baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, er der udarbejdet et nyt debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer til projektet. Debatoplægget har været i offentlig høring i perioden den 8. oktober til og med den 5. november 2015 (Debatfasen). Ejerne af de eksisterende vindmøller i T22, er blevet hørt som en del af debatfasen. Der er indkommet i alt seks bemærkninger til projektet i debatfasen i 2015.

 

Der er i debatfasen indkommet idéer og forslag til VVM-redegørelses indhold fra Billund Kommune, to borgere bosiddende 6-7 km fra projektområdet, en jordejer nær vindmølleområdet, Ringkøbing-Skjern Kommune, en boligejer i Stakroge samt en advokat på vegne af ejerne af de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22.

 

Alle de indkomne bemærkninger fra debatfasen er samlet i Bilag 1.

 

Bemærkningerne går på følgende temaer:

› vindmølleområder og -projekter i andre kommuner,

› forholdet til kommuneplanens rammer og placeringen af vindmøller uden for vindmølleområdet T22,

› det større uforstyrrede landskab,

› aflønning af konsulenter der udarbejder VVM,

› afstand og samspil mellem vindmølleparker,

› støj og lavfrekvent støj,

› skyggepåvirkning,

› påvirkning af landskabet,

› natur og dyreliv,

› værditab på ejendom,

› fotopunkter,

› afstandskrav til vindmøller,

› sundhed,

› påvirkningen af de eksisterende vindmøller.

 

Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger og henvist til den kommende

VVM-redegørelse for projektet, hvor problemstillingerne vil blive behandlet og så vidt muligt svaret på spørgsmål.

 

Se forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger i bilag 2.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger til debatoplægget er forventelige på nuværende stadie i planlægningsprocessen. En kommende VVM-redegørelse vil belyse de forskellige forhold og besvare de indsendte spørgsmål.

 

De tidligere indkomne bemærkninger fra debatfase og partshøring i 2014 er ligeledes fremsendt til projektejer og konsulenten der skal udarbejde plangrundlaget og VVM-redegørelsen for projektet, så de kan indgå i den kommende planlægning for vindmølleprojektet. For forvaltningens behandling af disse, henvises til dagsorden fra den 15. december 2014, punkt nr. 203 og den 5. januar 2015, punkt nr. 14.

 

Den kommende VVM-redegørelse vil bl.a. indeholde følgende:

› Beskrivelse af projektet, herunder aktiviteter i anlægs- og driftsfasen.

› Landskabelige forhold, herunder visualiseringer af projektet og en landskabelig vurdering af projektet i forhold til de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22.

› Forholdet til de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22, herunder de nye vindmøllers påvirkning af de eksisterende vindmøller.

› Miljøkonsekvenser ved naboer, herunder visuel påvirkning samt påvirkning fra støj og

skyggekast.

› Øvrige miljøkonsekvenser, for bl.a. grundvand og natur.

› Andre forhold, herunder bl.a. 0-alternativet (situationen, hvor projektet ikke gennemføres) samt forhold til lufttrafik og belysning af vindmøllerne.

› Påvirkningen af menneskers sundhed samt afværgeforanstaltninger og overvågning af projektet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-2-13 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Godkendelse af anlægsregnskaberne for VE-midler 2013

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Jann Ringtved

Sagsresume

I forbindelse med opstilling af vindmøller indbetaler opstiller et beløb til Energinet.dk, der administrerer tilskudsordningen, Grøn Ordning, der er indført ved lov om at fremme vedvarende energi (VE-loven). Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de forskellige projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energinet.dk har givet tilsagn om tilskud. Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energinet.dk om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde herunder også vindmølleprojektet ved Vildbjerg. Hermed fremsendes en redegørelse for anlægsregnskaberne under 090098 VE-midler 2013 (red. Vindmøller ved Vildbjerg). Projekterne er som følger:

 • Gulv i Hal 2 i Vildbjerg
 • Varmepumpe til spejderhus i Vildbjerg

 

Afslutningen af anlægsregnskaberne for stednummeret 090098 VE-midler 2013 fremsendes til godkendelse ved Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning Vildbjerg

I forbindelse med opsætning af nye vindmøller over 25 meter, skal opstiller indbetale 88.000 kr. pr. MW vindmøllekapacitet til Grøn Ordning ved Energinet.dk. Ordningens formål er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land ved at støtte lokale initiativer.

For hvert opstillet vindmølleprojekt i Herning Kommune, er der en ansøgningspulje med 88.000 kr. pr. opstillet MW til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune. Da der blev opstillet 3 vindmøller i vindmølleområdet T16 ved Vildbjerg, udløste det en pulje på 886.600 kr.

 

Det er Energinet.dk, der støtter de udvalgte projekter. Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne til Energinet.dk. Det er politikerne i Herning Kommune, der beslutter hvilke projekter, der skal søges penge til, men det er i sidste ende Energinet.dk, der beslutter, om projektet kan tildeles penge eller ej.

 

Herning Kommune har haft en ansøgningsrunde efter opstillingen af de 3 vindmøller ved Vildbjerg, hvori der indkom 13 ansøgninger om VE-midler til projekter i Herning Kommune. Byplanudvalget har på mødet den 27. maj 2013 fordelt midlerne blandt 3 af disse ansøgninger. Byrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt Byplanudvalgets fordeling af midler.

 

De 3 projekter omhandlede:

 • Gulv i Hal 2 i Vildbjerg
 • Gang- og cykelsti i Sinding
 • Varmepumpe til spejderhus i Vildbjerg

 

I den forbindelse blev der oprettet:

 • En anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013 til indbetalinger fra Energinet.
 • En anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.

 

Energinet.dk afviste ansøgningen for projektet "Gang- og cykelsti i Sinding", hvorfor Byrådet på mødet den 4. marts 2014 besluttede:

 • at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014,
 • at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

Med ovenstående beslutning lyder bevillingerne for stednr. 090098 VE-midler 2013 på:

 • En anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 802.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098 VE-midler 2013 til indbetalinger fra Energinet.
 • En anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 802.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098 VE-midler 2013. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.

 

 

090098-01 Gulv i Hal 2, Vildbjerg

Herning Kommune har den 19. august 2013 på vegne af Vildbjerg Borgerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 761.401,75 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til følgende aktiviteter: Afholdelse af udgifter til sportsgulv til Hal 2, Vildbjerg i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter med en ny hal og nyt motionscenter og til gavn for hele byens befolkning.

Herning Kommune har lagt de 761.401,75 kr. inklusiv moms ud i henhold til faktura af dato 29. maj 2015 fra Unisport.

Vildbjerg Borgerforening har realiseret projektet og færdigmeldt det til Herning Kommune den 3. juni 2015.

Herning Kommune har den 9. juni 2015 ansøgt Energinet.dk om tilbagebetaling af beløbet.

Energinet.dk meddelte i mail af 2. september 2015 godkendelse til udbetaling af 761.402 kr. til levering og montering af sportsgulv i nyopført Hal 2 ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet, hvorved anlægsregnskabet 01 Gulv i Hal 2, Vildbjerg under 090098 VE-midler 2013 er afsluttet.

 

 

090098-03 Varmepumpe til spejderhus

Herning Kommune har den 9. juli 2013 på vegne af Vildbjergspejderne ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 39.865 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til følgende aktiviteter: Afholdelse af udgifter til to varmepumper, leveret og installeret, som erstatning for elvarme.

Herning Kommune har lagt de 39.865 kr. inklusiv moms ud i henhold til faktura af dato 27. november 2013 fra HB Connection A/S.

Vildbjergspejderne har realiseret projektet og færdigmeldt det til Herning Kommune den 16. januar 2014.

Herning Kommune har den 19. februar 2014 ansøgt Energinet.dk om tilbagebetaling af beløbet.

Energinet.dk meddelte i mail af 28. marts 2014 godkendelse om udbetaling af 39.865 kr.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet, hvorved anlægsregnskabet 03 Varmepumpe til spejderhus under 090098 VE-midler 2013 er afsluttet.

 

 

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for VE-midler 2013:

 

Da bruttoudgifterne for anlægsregnskaberne er under 2 mio. kr. aflægges regnskaberne alene for Byplanudvalget.

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads, stednr. 222019 omhandlende renovering af gaderne med ny belægning og inventar, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 27.01.2009 pkt. 10, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 11.000.000 kr til projektering og renovering af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads. På Byrådets møde d. 08.03.2011 pkt. 40, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr til det samme projekt. Den samlede bevilling for Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads er 10.000.000 kr.

 

Projektet er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten. Renoveringen af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads er udført efter Schønherrs vinderprojekt fra konkurrencen "Herning Den Levende By", som man har arbejdet med siden 2008 og efterhånden kan ses flere steder i bymidten.

 

 

Økonomi

Der er et forbrug på Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads, stednr. 222019 på 9.996.090 kr, hvilket giver en mindreudgift på 3.910 kr.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

222019

Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads

10.000.000

9.996.090

3.910

 

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 1. januar 2012 trådte Brug Byen - Retningslinier for Herning Bymidte i kraft. Siden dengang har Herning markeret sig mere og mere markant som en arrangementsby, hvorfor det er blevet tid til at reviderer Brug Byen, så vi sikre den fortsatte udvikling af Herning til en levende by.

 

I forbindelse med revideringen ønsker restaurationerne at udvide deres mulighed for udeservering.

Sagsfremstilling

Hidtil har restaurationerne har mulighed for at have udeservering på offentligt areal foran deres restaurationer i tidsrummet søndag til torsdag fra kl. 09.00 til 22.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 24.00.

 

Administrationen afholdt den 30. november 2015 et fælles møde med repræsentanter fra Bevillingsudvalget, Restaurationsforeningen, Herning City forening, Udlejerforeningen MidtVest og Herning Kommune. Midt- og Vestjyllands Politi var også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. De har fremsendt deres bemærkning til forslaget, som kan ses længere nede i dagsordenen.

Herning er der et ønske om at skabe en levende by med fokus på arrangementer og byliv. Særligt Østergade, hvor koncentrationen af beværtninger er tæt, oplever vi et stigende ønske om at kunne sidde længere ude når vejret tillader det.

 

Samtidig har MCH Kongrescenter et samarbejder med Østergade om at skabe en særlig stemning, når der er større arrangementer og kongresser i byen. Derfor er der særligt behov i Østergade for at imødese de gæster som efter endt arrangement i kongrescenteret ønsker at gå videre ud i byen. Fra kommunens side, ønsker vi understøtte udviklingen af Herning til en arrangementsby, hvor der bydes på oplevelser og aktiviteter også om aftenen.

 

I forbindelse med en forenkling af administrationen anbefales det at "spejle" Brug Byens retningslinier ud over hele Herning kommune. Derfor vil en vedtagelse af nye udeserveringstidspunkter også kunne gælde for hele kommunen.

 

På skemaet herunder ses udeserveringstidspunkter for en række andre byer

*1 Samt dagen op til skæve helligdage

*2 Ved særlige begivenheder (uden nærmere definition) kl. 24.00 søndag – torsdag, kl. 02.00 fredag - lørdag

*3 dog kl. 02.00 på Vesterbrogade fra Axeltorv til Rådhuspladsen (forbi Tivoli) samt i Nyhavn.

 

På mødet den 30. november 2015 var der bred enighed om at anbefale en udvidelse udeserveringstidspunktet med følgende:

 • for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

            Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

            Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 • for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

            Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

En udvidelse af udeserveringstidspunktet i Østergade, vil afstedkommer at det ikke længere bliver nødvendigt at arbejde med ”særlige arrangementer”, da udeserveringen imødeser de arrangementer.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal restaurationer, der ønsker at benytte sig af de nye tidspunkter sende en fornyet ansøgning om udeservering og alkoholsbevilling.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til forslaget, hvor de fremhæver at deres bekymring for at udeserveringen udvides efter kl 24.00. De fremhæver særligt følgende punkter:

 • Vægtningen mellem det erhvervsmæssige, hensyn set i forhold til de omkringboendes berettigede forventning om nattesøvn, hvor de udmeldte støjgrænser kan være svære at overholde, da dørene vil være meget åbne og dermed vil støjen indefra forplante sig ud i gaderummet.
 • Udeservering til kl. 02.00 vil gøre det svært for politiet at håndhæve forbuddet mod at unge under 18 år opholder sig på restaurationerne efter kl. 24.00, da politiet ikke kan forbyde unge i at opholde sig på offentligt areal.
 • Politiet har hjemmel til at bede folk gå inden for, hvis de skønner at støj og uorden overskrider en grænse for hvad der kan accepteres, hvorimod restauratørerne har en forventning om at der kan være fest i gaden til kl. 02.00.

 

Midt- og Vestjyllands Politi anbefaler derfor, at en udvidelse af udeserveringstidspunktet til kl. 02.00 alene forbeholdes spisesteder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at

udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 

at

udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

Beslutning

udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til og med Torvet) fastsættes til følgende:

Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 

udeserveringstidspunktet for Poulsensplads inkl. pladsen foran Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00

 

udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af bevilling

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl