Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. november 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, da der ikke er en eksisterende lokalplan for området. Der er gennem den seneste tid kommet flere henvendelser fra virksomheder i området, som har ønske om bl.a. udvidelser.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 blev behandlet på Byplanudvalgsmødet d. 24. oktober 2016, hvor det blev besluttet, at godkendelse af kommuneplantillæg nr. 66 afventer godkendelse af forslag til lokalplan 51.E3.1.

 

Forvalltningen har på baggrund af ovenstående beslutning revideret skiltebestemmelser i forslag til lokalplan 51.E3.1. Forvaltningen indstiller hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 66 for erhverv langs Snejbjerg Hovedgade indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1). Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Ændringerne af kommuneplanrammerne 51.E2 og 51.E3 er foretaget, så tillæg nr. 66 er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017-2028. Derudover er der tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2 og 51.E3, som foreskriver, at en del af området skal overføres fra landzone til byzone. Nedenstående kort viser ny kommuneplanramme 51.E3.

 

Kommuneplanramme 51.E3

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig

vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

  Øvrig sagsbehandler: Marius Reese

Sagsresume

I forbindelse med ønske om nybyggeri og ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej vurderer forvaltningen, at det hensigtsmæssigtsmæssigt at der vedtages lokalplan for området med henblik på, at der fastsættes nærmere regler for skiltning, byggeriets placering på grundene, adgansgforhold med mere.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 51.E3.1, som giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, herunder skiltning.

 

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 51.E3.1 blev behandlet på Byplanudvalgsmødet d. 24. oktober 2016, hvor det blev besluttet, at udsætte den politiske behandling med henblik på en revision af bestemmelserne for skiltning.

 

Forvalltningen har på baggrund af ovenstående beslutning revideret skiltebestemmelser i et nyt forslag til lokalplan 51.E3.1. Forvaltningen indstiller hermed forslag til forslag til lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg. Forslag til lokalplan 51.E3.1 omfatter et område på ca. 15 ha og 26 ejendomme.

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 51.E3.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, IIa, IIb og IIc. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområderne IIa, IIb og IIc kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt mulighed for detailhandel med særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter. Lokalplanforslaget giver endvidere mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, end der er mulighed for i dag, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forvaltningen har udarbejdet et princip for placering af skiltning, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Princippet er, at der kun inden for den

midterste tredjedel af grundens facade længde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres et fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og fastsætter bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom. Bestemmelserne for skiltning er i tråd med Herning Kommunes skiltevejledning "Byens ansigt", bortset fra en større højde på de fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing og begrænsningen på en flagstang pr. ejendom.

 

Smukke indfaldsveje

I forlængelse af strategien for ”Smukke Indfaldsveje” bliver der for øjeblikket skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på at vejens profil bliver mere bymæssig, herunder eventuelt også nedsættelse af max. hastigheden.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillæg nr. 66 er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 51.E3.1 vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, så de får samme bestemmelser for skiltning som erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Dette vil give de samme muligheder og et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 182 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse. Rammeområdet omfatter således matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Udover at ændre den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1 ændrer tillægget kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde), hvor der gives mulighed for etablering af foreningsformål samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen. Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 har været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2016 til og med 8. september 2016. Der er til kommuneplantillægget kommet 1 bemærkning samt 1 indsigelse i høringsperioden, som er gengivet nedenfor. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv.

 

Bemærkning fra Herning Vand af 15. juli 2016

Herning Vand anbefaler kraftigt, at der bliver etableret foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet fra grunden i forbindelse med kommende byggeri, selvom området i dag er 100% befæstet. Det ses ikke i planforslaget, at der er taget hensyn til reduktion af befæstet areal.

 

Da kommuneplantillægget kun ændrer på anvendelsesbestemmelserne for den vestligste del af rammeområdet, har forvaltningen valgt ikke at inddrage hensyn til håndtering af overfladevand i planforslaget. Håndtering af overfladevand samt begrænsning af befæstet areal er behandlet i det konkrete lokalplanforslag i stedet. Forvaltningen vurderer derfor, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

 

 

Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen af 8. september 2016

Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3 mod forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til bevarende lokalplan 12.E4.6. Indsigelsen begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Indsigelsen betyder, at planforslagene ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har i brev af 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse med krav om at følgende afsnit indarbejdes øverst på side 5 i planforslaget:

 

Kommuneplantillæggets forhold til anden planlægning

I forbindelse med indarbejdelsen af ændringer til kommuneplanrammen har Herning Kommune i henhold til BEK nr. 371 hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, der er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko. Både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen vurderer ikke, at ændring af arealanvendelsen det pågældende sted fra tankstation til café/restaurant ændrer væsentligt på antallet af personer, der opholder sig på stedet. Miljøstyrelsen er ligeledes enig i, at tilladelse til opførelse af yderligere bruttoareal fordrer, at der foretages en ny beregning af samfundsrisikoen. Herning Kom-mune ønsker ikke at forringe slagteriets drift- og udviklingsmuligheder unødigt, og har derfor ligeledes været i dialog med slagteriet og i videst muligt omfang forsøgt at imødekomme deres ønsker til planlægningen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 183 foreløbigt vedtaget forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Luftfoto over lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Herning. Mod nord afgrænses området af Poulsgade og forskellig boligbebyggelse og parkeringsareal, mod øst af kontor-/erhvervsbebyggelse, mod syd af Dronningens Boulevard og jernbanen, og mod vest af Sjællandsgade og Danish Crown slagteriet. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.800 m2 og ligger i byzone.

 

Lokalplanen har til formål at bevare det ikoniske tankanlæg, der er tegnet af Utzon, og give mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3 samt foreningsformål. Derudover må der etableres café/restaurant i bebyggelsens stueetage. Lokalplanen skal desuden sikre forebyggelse af miljøkonflikter blandt andet gennem fastlæggelse af bestemmelser for ny bebyggelse, adgangsforhold og parkering samt opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet er disponeret med 2 byggefelter, hvor byggefelt A er afgrænset som det eksisterende tankanlæg, og sikrer at dette vil blive genopført ved en force majeure begivenhed, mens byggefelt B giver mulighed for ny bebyggelse i op til 4 etager og 16 meters højde.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016, og der er indkommet 1 bemærkning samt 4 indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Bemærkningen, som er fra Herning Vand og vedrører foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet, giver efter forvaltningens vurdering ikke anledning til ændringer i planforslaget.

 

Indkommende indsigelser i hovedpunkter

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod en bebyggelse i en højde af op til 16 meter eller 4 etager, da flere indsigere mener, at dette vil give væsentlige skyggegener for deres bolig og slagteriet mener samtidig at en bebyggelse af dette omfang vil gøre det svært for dem at overholde Miljøstyrelsens krav i forhold til støj og lugtemission.

 

En af indsigerne mener, at bebyggelsen maksimalt bør tillades i 2 etager. Samtidig ønsker en anden indsiger en tilbagerykning af byggefelt B fra Poulsgade, så ny bebyggelse ikke vil give indkigsgener.

 

Slagteriet er desuden nervøs for hvorvidt Miljøstyrelsen vil kunne godkende den samfundsmæssige risiko, hvis der etableres ny bebyggelse, som tilfører flere mennesker i området.

 

Erhvervsstyrelsen har sendt en indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3, der begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre bevaringen af det ikoniske tankanlæg, der er kendetegnende for ankomsten til Herning fra øst, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som både tager hensyn til tankanlægget og slagteriet umiddelbart vest for lokalplanområdet. Med disponeringen af byggefelt B er det derfor tilstræbt, at der er god afstand til slagteriet. Samtidig er byggefelt B adskilt fra tankanlægget og udformet med et afskåret hjørne ud til Dronningens Boulevard, så bilister, der færdes på denne indfaldsvej til Herning fortsat kan genkende tankanlæggets ikoniske tag. Byggefelt B’s højde og etageantal er en afspejling af naboejendommen mod øst, og følger således også dennes facadelinje. Byggefelt B er vendt nord-syd frem for øst-vest på grund af nærheden til tankanlægget, og fordi vejadgangen skal bibeholdes, så køretøjer inden for lokalplanområdet kører rundt om tankanlægget.

 

Det kan overvejes, om byggefelt B bør reduceres i højde og etageantal på baggrund af de to nærliggende boliger mod nord, og som en yderligere imødekommelse af slagteriets bekymring vedrørende støjkrav.

 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen betyder, at planforslaget ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har den 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse. Planforslaget kan derfor vedtages med de redaktionelle ændringer, som fremgår af indsigelsesnotatet.

 

Til orientering

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2016 truffet afgørelse i forbindelse med klagen fra Uno-X over nedlæggelsen af et § 14 -forbud mod nedrivning. Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i nedlæggelse af § 14 -forbuddet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller bevarende lokalplan 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 30. august 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Planmaterialet har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille fem vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge med en totalhøjde på op til 150 meter.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 28, som giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej mellem Sandet og Stakroge. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 99.T22 til det konkrete projekt. Dette er muligt, da ejendommen Timlundvej 16B ikke længere anvendes til beboelse.

Kommuneplanramme 99.T22 med placering af vindmøller

 

Der står fem eksisterende vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Med ændringen af rammeområde 99.T22 vil det ikke længere være muligt at opsætte nye vindmøller, når de eksisterende vindmøller ikke længere er i drift.

 

I forslag til kommuneplantillæg nr. 28 reduceres udpegningen af det større uforstyrrede landskab med omkring 1,5 km2, da vurderingen i VVM-redegørelsen er, at en mindre del af det større uforstyrrede landskab vil blive væsentligt påvirket ved opsætning af vindmøllerne.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016. Der blev afholdt borgermøde om vindmølleprojektet på Sandet Hotel den 26. september 2016 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 15 bemærkninger i høringsperioden, heraf otte indsigelser. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag 1. Bemærkninger omhandler blandt andet visuel påvirkning, støj, skyggekast, landskabelig påvirkning og reducering af det større uforstyrrede landskab samt fejl og mangler i VVM-redegørelsen.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

Vindmøllerne

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder. 0-alternativet er den situation, hvor der ikke opstilles vindmøller.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllernes årlige produktion er beregnet til ca. 48.200 MWh. Det svarer ca. 14.950 husstandes årlige elforbrug fra lys og apparater. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-ækvivalenter fra konventionelle kraftværker på ca. 34.900 ton pr. år eller op til 698.000 ton CO2-ækvivalenter i vindmøllens tekniske levetid.

 

Landskabet omkring møllerne består af megen beplantning i form af levende hegn, mindre skovbevoksninger og plantager, der opdeler landskabet i mindre visuelle rum. Opdelingen betyder, at møllerne ofte enten ikke er synlige eller vil have et samspil med eksisterende landskabselementer, der mindsker vindmøllernes visuelle påvirkning. Synligheden af møller bliver grundet nærtliggende beplantningsbælter, skov og plantager koncentreret til et mindre område tæt på møllerne.

 

Der står fem eksisterende vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Det er kun mindre områder i landskabet, hvor de eksisterende og nye møller kan ses i samspil. Med en typisk teknisk levetid på 20 år, må det forventes at de eksisterende møllers restlevetid er begrænset til en kortere årrække på 3-5 år. Der er dog ikke givet, at vindmøllerne nedtages efter 20 år, og ved god vedligeholdelse kan de have en længere levetid.

 

Forvaltningen vurderer, at hovedforslaget er den mest optimale udnyttelse af vindmølleområdet, når Timlundvej 16B ikke længere anvendes til beboelse og sammenholdt med, at de eksisterende vindmøller kan blive stående til de er udtjente.

 

Hovedforslaget er valgt ud fra en afvejning af gener i forhold til de positive effekter af vedvarende energi. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

Der er realiseret fire projekter af de ni områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til i alt 37,65 MW. Dette projekt vil bidrage med 15 MW.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder vilkår om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne.

 

Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen bl.a. stille krav om, at der bliver installeret et ”skyggestop-program” i vindmøllerne, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere dvs. at der skal være blæsevejr.

 

Hvis planerne bliver endelig vedtaget, så skal VVM-tilladelsen sendes i partshøring i to uger.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger og indsigelserne indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej mellem Sandet og Stakroge.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej ved Stakroge kan realiseres.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde 30. august 2016. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter ved Timlundvej mellem Sandet og Stakroge.

 

Forslag til lokalplan 99.T22.1 har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016, hvor der er indkommet 15 bemærkninger, heraf otte indsigelser. I perioden blev der afholdt et borgermøde den 26. september 2016 på Sandet Hotel.

 

Forvaltningen indstiller lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge til endelig vedtagelse på baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter ved Timlundvej mellem Sandet og Stakroge. Vindmøllerne skal have en minimum højde på 130 meter. Inden for lokalplanområdet kan der endvidere opføres tre teknikbygninger med et samlet areal på op til 40 m2 til servicering af vindmøllerne. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Timlundvej.

 

Lokalplankortet

 

Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”. VVM-redegørelse betyder Vurdering af Virkning på Miljøet og knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring

Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016. Der har været afholdt et borgermøde om planerne på Sandet Hotel i Sandet den 26. september 2016 med deltagelse af opstiller, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 15 bemærkninger, hvor af otte er indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkningerne og indsigelserne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støj, skyggekast, landskabelig påvirkning og reducering af det større uforstyrret landskab samt fejl i VVM-redegørelsen. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 99.T22.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 99.T22.1 endelig vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Knud Nielsen kan ikke gå ind for indstillingen, idet der ligger ejendomme/gårde inden for en afstand af 1000 meter fra nærmeste vindmølle. Endvidere ligger et ukendt antal boliger i Sandet by inden for en afstand af 1000 meter fra nærmeste vindmølle. Desuden ønskes området inden for 1000 meter til nærmeste vindmølle undersøgt for tilstedeværelsen af evt. dyrehold.

Bestemmelsen om minimumsafstand til bolig på 4 x vindmøllehøjden har vist sig mange steder at være meget problematisk. Knud Nielsen henviser konkret til de konstaterede sundhedsmæssige skader på mennesker og dyr placeret i lokalplanområdet for vindmøllerne ved Tiphedevej, Abildå

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade - Silkeborgvej - Fonnesbechsgade - Sjællandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 181 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

For at imødekomme et projektforslag med boliger på hjørnet af St. Blichers Gade og Danmarksgade er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Rammeområdet ligger centralt i Herning. Østergade/Silkeborgvej danner rammeområdets nordlige afgrænsning, mens rammeområde 11.C11 og Herning slagteriet Danish Crown, er den sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Fonnesbechsgade og mod øst ligger Sjællandsgade. Rammeområdet omfatter således matr.nr.: 343a, 343f, 343h, 343i, 343k, 343r, 343u, 343v, 344, 345, 346a, 347, 348, 349, 351, 352, 364, 365b, 366, 367, 368, 370a, 370b, 421, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438a, 438b, 1401, alle Herning Bygrunde, og vejlitra 7000da samt dele af vejlitra 7000ee, 7000eæ, 7000em, 7000ea, 7000ex og 7000cq. Området udgør et samlet areal på ca. 38.400 m2.

Rammeområdet ligger i byzone. 

 

Tillægget ændrer kun i følgende bestemmelser for rammeområdet: 

 • Tillægget skal sikre, at der også i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 kan etableres boliger, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser.
 • Tillægget fjerner bestemmelsen vedrørende nedsivning af regnvand gennem belægninger på friarealer og parkeringsarealer, da det ifølge Herning Spildevandsplan 2015-2025 ikke er muligt at nedsive i området.

 

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 har været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2016 til og med 8. september 2016. Der er til kommuneplantillægget kommet 2 indsigelser i høringsperioden, som er gengivet nedenfor. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv.

 

Indsigelse fra Helen Sørensen på vegne af Andelsforeningen Fonnesbechsgade af 6. september 2016

Andelsforeningen henvendelse vedrører udelukkende parkeringsarealet i Danmarksgade, da det af kommuneplanramme 11.C8 fremgår at byrådet i planperioden vil undersøge muligheden for at etablere p-hus/p-kælder her. Foreningen foreslår, at en eventuel p-kælder etableres i sammenhæng med bevarelse af parkeringsmulighederne på pladsen, og ønsker på forhånd at gøre indsigelse mod evt. p-hus i højden.

 

Indsigelsen omhandler ikke ændringerne i kommuneplantillægget, men er snarere en bemærkning til den del af kommuneplanrammen som forbliver uændret. Forvaltningen ser derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

 

 

Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen af 8. september 2016

Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 mod forslag til kommuneplantillæg nr. 76. Indsigelsen begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Indsigelsen betyder, at planforslagene ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har i brev af 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse med krav om at følgende afsnit indarbejdes øverst på side 5 i planforslaget:

 

Kommuneplantillæggets forhold til anden planlægning

I forbindelse med indarbejdelsen af ændringer til kommuneplanrammen har Herning Kommune i henhold til BEK nr. 371 hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, der er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko.

Herning Kommune ønsker ikke at forringe slagteriets drift- og udviklingsmuligheder unødigt, og har derfor ligeledes været i dialog med slagteriet og i videst muligt omfang forsøgt at imødekomme deres ønsker til planlægningen. Brand og Redning MidtVest mener ikke, at den konkrete planlægning har den store betydning, da området i forvejen rummer megen beboelse. Miljøstyrelsen er enig i Herning Kommunes vurdering af den konkrete planlægnings påvirkning af samfundsrisikoen under forudsætning af, at der er tale om en begrænset forøgelse i antallet af beboere inden for sikkerhedsafstanden. Herning Kommune bør være opmærksom på, at enhver ny aktivitet, som ændrer anvendelsen af et areal indenfor den maksimale konsekvensafstand potentielt set kan have en effekt på den såkaldte samfundsrisiko omkring slagteriet. Da det normale acceptkriterie for samfundsmæssig risiko allerede er overskredet, vil en ændret arealanvendelse, der medfører en øget tilstedeværelse af personer, derfor alt andet lige gøre det sværere for Danish Crown at leve op til acceptkriterierne fremadrettet. Miljøstyrelsen vurderer desuden på baggrund af den seneste støjkortlægning fra slagteriet, at der ikke vil være konflikter med hensyn til støj. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2016 - godkendelse af tilsagn om støtte til istandsættelse samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i foråret 2016 et forslag til en ny byfornyelsesstrategi - "Byfornyelse i Herning 2017-2028".

Da den tidligere byfornyelsesstrategi løb fra 2012-2015, er der gennemført en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2016 på baggrund af strategien gældende fra 2017-2028, hvor det anbefales, at der gennemføres mindst én ansøgingsrunde årligt gældende for hele kommunen.

 

Der er kommet i alt 8 ansøgninger om støtte til istandsættelse. Ansøgningerne er behandlet af forvaltningen med anbefalinger, som er fremstillet nedenfor.

 

Anbefalingerne indstilles hermed til godkendelse. Der anmodes desuden om frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Ansøgningsrunden blev annonceret den 8. juni 2016 med ansøgningsfrist den 1. september 2016. Der er afholdt infomationsmøde i Herning den 30. juni 2016, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.

 

Kriterier

Ansøgningsrunden er gennemført på baggrund af nedenstående kriterier.

 

Der kan ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, dog kan der også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm:

 

 • Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf
 • Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene
 • Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1960. Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.

 

Jf. Byfornyelsesloven skal støtten sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles krav til udførelse og materialer.

 

Økonomi     

Der er på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083, Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 2.029.000 kr. brutto i 2016, samt et rådighedsbeløb til indtægter på 1.015.000 kr. brutto, svarende til 50%, der refunderes af staten. Tilsagnet om støtte til bygningsfornyelse 2016 afholdes heraf.

 

Herning Kommunes resterende statslige, ordinære refusionsramme i 2016 er på 228.000 kr. For at kunne imødekomme så mange ansøgninger som muligt, har Herning Kommune fået 200.000 kr. yderligere i statslig refusionsramme fra Viborg Kommune, som ikke har haft mulighed for at udnytte deres ramme i 2016 (uforbrugt ramme bortfalder ved årsskiftet).

Det betyder, at Herning kommune forventer 428.000 kr. i refusion på det samlede tilsagnsbeløb. Med 50% i statslig refusion svarer dette til, at Herning Kommune kan meddele tilsagn om støtte til istandsættelse på i alt 856.000 kr.

 

På baggrund af ovennævnte korrigeres budgettet for 2016, idet rådighedsbeløbet til indtægter tilpasses den statslige refusion på 428.000 kr. brutto i 2016, og rådighedsbeløbet til udgifter tilpasses tilsvarende til 1.442.000 kr. brutto i 2016. Det resterende, vedtagne budget for 2016 bruges ikke, da den statslige refusionsramme for 2016 er mindre end forventet.

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 8 ansøgninger, som forvaltningen har vurderet i henhold til Byfornyelsesloven.

Det anbefales, at 6 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse. De 6 ansøgninger, der kan tildeles støtte er Røjkærvej 21, Møllegade 23, Østre Kirkevej 22, Nørre Allé 42, Nørre Allé 12 og Ljørringvej 9 (jf. bilag 1).

 

Det anbefales, at de to ansøgninger vedr. ejendommene Kirkegade 3 i Vildbjerg og Herningvej 16 i Haderup meddeles afslag, da disse ikke opfylder kravene til støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der kan ikke gives støtte til almindelig vedligehold og istandsættelse af meget ombyggede og uoriginale bygninger. Desuden må istandsættelsesarbejdet ikke være påbegyndt.

 

Forvaltningens anbefaling

Da det samlede ansøgte beløb om støtte til istandsættelse er højt i forhold til refusionsrammen, anbefaler forvaltningen, at der meddeles tilsagn om støtte på et beløb, der overstiger det refusionsberettigede beløb.

 

Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilsagn om støtte til de 6 ansøgninger, der opfylder kriterierne, på i alt op til 864.937 kr. i henhold til regninger. Dette svarer til, at 5 ejendomme tildeles 25% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte, og én ejendom, der er bevaringsværdig, tildeles 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte.

 

Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 6 ansøgninger i henhold til nedenstående:

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

 

Røjkærvej 21, 7500 Holstebro

554.625 kr.

138.657 kr.    (25% af det ansøgte beløb)

Møllegade 23, 7400 Herning

351.250 kr.

87.813 kr.      (25% af det ansøgte beløb)                          

Østre Kirkevej 22, 7400 Herning

1.116.750 kr

279.188 kr.    (25% af det ansøgte beløb)                              

Nørre Allé 42, 7400 Herning

221.174 kr.

55.294 kr.      (25% af det ansøgte beløb)                       

Nørre Allé 12, 7400 Herning

435.000 kr.

143.550 kr.    (33% af det ansøgte beløb)                         

Ljørringvej 9, 7490 Aulum

641.738 kr.

160.435 kr.    (25% af det ansøgte beløb)

 

 

 

I alt (inkl. moms)

 3.320.537 kr.

 864.937 kr.

 

Såfremt de 6 ansøgninger tildeles støtte i henhold til ovennævnte, i alt 864.937 kr., udnyttes den statslige ramme fuldt ud. Herning Kommune vil dog have en udgift på ca. 9.000 kr., der således ikke kan opnåes statslig refusion af.

 

Anbefalingen er i tråd med kommunens praksis hidtil, om at bevaringsværdige bygninger får en procentvis højere støtte end ejendomme, der ikke er bevaringsværdige.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atbsp;at Byplanudvalget godkender anbefalingerne, og meddeler tilsagn om støtte på i alt op til 864.937 kr. jf. sagsfremstillingen

 

at  der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 865.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv.

 

at  anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 2.029.000 kr. på samme stednr. i 2016. Rådighedsbeløbet nedskrives desuden med 587.000 kr. i 2016

 

at  der til statslig medfinansiering på 50% meddeles anlægsindtægtsbevilling på 428.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv

 

at  anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeøb til indtægter på 1.015.000 kr. på samme stednr. i 2016. Rådighedsbeløbet nedskrives desuden med 587.000 kr. i 2016

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om status på igangværende bymidteprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der er flere igangværende anlægsprojekter under Bymidteprojektet. Nærværende sag er en orientering om status.  

 

Sagsfremstilling

Stednr. 223049 - Ly og læ i Bredgade

 

 • På Byrådets møde d. 17.05.2016 er der frigivet 1.000.000 kr. til projektet
 • Planlægningen med brugere pågår
 • Der forventes ny politisk behandling til foråret 2017
 • Arbejdets udførelse skal koordineres tidsmæssigt med renovering af to ejendomme, Bredgade 23 og 25 som er planlagt til marts/april 2017
 • Projektet forventes færdigt i 2017

 

 

Stednr. 223058 - Herning C 2015 delprojekter

 

 • På Byrådets møde d. 3.3.2015 er der frigivet 5.000.000 kr. til Herning C elementer i bymidten, hvoraf ca. 500.000 er brugt i 2015 og 4.000.000 kr. anvendes i forbindelse med renoveringen af Bredgade. De sidste ca. 500.000 kr. forventes anvendt i forbindelse med evt. ny legeplads i bymidten
 • Byplanudvalget orienteres om baggrundenden for delprojektet vedr. legeplads d. 21.11.2016
 • I 2015 er følgende Herning C elementer udført: stole i Tinghushaven, klatrenet på Kousgaards Plads, trampoliner og løberuter
 • Herning C elementer i Bredgade er: vand, ly& læ, grønt i øjenhøjde, bænke, leg og kunst. Nogle af delprojekterne er monteret, andre kommer snart og de sidste delprojekter er enten klar til at blive monteret eller under udvikling
 • Der forventes anvendt ca. 1.500.000 kr. i alt i 2015 og 2016. Det resterende beløb forventes overført til 2017 i takt med, at delprojekterne bliver udført

 

 

Stednr. 223050 - Renovering af Sølvgade

 

 • På Byrådets møde d. 17.05.2016 er det frigivet 494.000 kr til Sølvgade. Det er til samme møde besluttet, at projektet skal finansieres af rådighedsbeløb på 985.000 kr. (2016-prisniveau) på Serviceområde 09 Trafik (BYP) 2017, samt ca. 1.500.000 kr. fra 09 Trafik (TMU)
 • Rådighedsbeløbet på 985.000 kr. er ikke frigivet endnu, men søges frigivet sammen med godkendelse af skitseprojektet til Byplanudvalgets møde d. 19. december 2016
 • Renovering af kloak, vand, varme og ledninger er igangsat
 • Reetablering af fortov, cykelsti, vejbane, belysning, inventar og kunst udføres efterfølgende
 • De 494.000 kr. forventes anvendt i 2016

 

 

Stednr. 223059 - Renovering af Bredgade (uden Herning C)

 

 • Renoveringen af Bredgade har et budget på 16.000.000 kr.
 • På Byrådets møde d. 3.3.2015 er der frigivet 4.237.000 kr. til Bredgade. På Byrådets møde d. 1.3.2016 er der frigivet 11.763.000 kr.
 • Renoveringen, som for Herning Kommue består af belægning, belysning, træer og inventar, er ca. halvvejs
 • Der resterer ca. 4 mnd. arbejde for Herning Kommunes entreprenør, fra ca. marts-juni 2017, begge måneder inklusive
 • Renovering af kloak, vand, varme og ledninger er færdige i løbet af uge 46
 • I uge 47 kommer der midlertidig asfalt på i vinterpausen, og der bliver ryddet en del op
 • Der vil blive arbejdet videre med plantning af træer og inventar i december
 • Anlægsarbejdet forventes genoptaget til februar/marts 2017, afhængig af vejret
 • Der forventes et forbrug på ca. 8.500.000 kr. i 2016, resten i 2017 i takt med, at projektet bliver færdiggjort

 

 

Stednr. 223046 - Herning C 2016 delprojekter

 

 • På Byrådets møde d. 11.10.2016 er der frigivet 4.000.000 kr til flere Herning C projekter
 • På Byplanudvalgets møde d. 21.11.2016, orienterer forvaltningen om status og forslag til opstart af nye projekter i 2017
 • På Byplanudvalgets møde d. 19.12.2016, ønskes delprojektet for Herning C-elementer i Sølvgade godkendt
 • Beløbet på 4.000.000 kr. søges overført til 2017, til færdiggørelse af igangværende projekter

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

I nedenstående projekter, bliver det ved årets afslutning behov for at overføre samlet ca. 10,5 mio. kr. til igangværende projekter:

 

Projekt

Bevilling

Forbrug pr. 1/11-16

Overføres til 2017

Kommentar

Bredgade

16.000.000 (2015-2017)

8.500.000

2.000.000

5.389.000 af de 16 mio. kr. ligger i 2017

Herning C 2015

5.000.000

1.500.000

3.500.000

 

Herning C 2016

4.000.000

-

4.000.000

 

Ly og læ

1.000.000

-

1.000.000

 

Samlet

26.000.000

10.000.000

10.500.000

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt, idet orienteringen om legepladsprojektet foregår på mødet den 19.12.2016

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Tommy Jonassen

Sagsresume

Smukke indfaldsveje er godt i gang. Der er mange projekter der er udført og er ved at blive udført. Der er i sagen givet en status på projekterne.

 

Der forelægges et revideret projekt på beplantning i midterhellen på Silkeborgvej, hvor Byplanudvalget skal tage stilling til projektet samt økonomi.

Sagsfremstilling

Der er ubrugte projektmidler for 430.000 kr. i budgettet for 2016 til Smukke indfaldsveje, som ikke er afsat til konkrete projekter.

 

Silkeborgvej

På Byplanudvalgets møde den 15. august 2016 besluttede udvalget, at de ville se et revideret projekt med beplantning på Silkeborgvej. Der foreligger nu et revideret projekt.

Det er med den beskrevne økonomi muligt at etableres 12 plantekummer. Plantekummerne er runde og har en diameter på henholdsvis 1,5, 2 og 2,5 meter.

Nogle kummer får mindre flerstammede træer med en lav bunddække, andre plantes med stauder og enkelte vil beplantes med græsser som står og vajer i vinden. Der forslås én plantetype i hver plantekumme, så plantekummerne får et enkelt og let opfatteligt udtryk, når man kører forbi på vejstrækningen.

Hastigheden på strækningen er 60 km/t.

Projekteret kan forventes udført i foråret 2017.

 

Projektet kræver en del drift, primært til vanding. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016 har det tidligere projekt været til orientering hvorefter Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at den afledte drift på 15.000 kr. indarbejdes i drifts driftbudget for 2017. Der indgår etableringsdrift i det reviderede projekt.

 

Anslået anlægsudgift: 230.000 kr. Der skal fjernes et lag asfalt på 60-70 cm inden plantekummerne kan etableres.

 

Med gennemførelse af Silkeborgvej projektet resterer der 200.000 kr. i puljen til Smukke indfaldsveje for 2016, det forslås at de anvendes til nye projekter i 2017.

 

Status på Projekter

 

Rundkørsel motorvejsafkørsel ved Lind

Etablering af bøgepur og podie til udsmykning, er udført.

 

Rundkørsel Mads Eg Damgaardesvej/Ringkøbingvej

Plantning centralt i rundkørslen, samt etablering af podie til udsmykning, er udført.

 

Chr. Ydes Vej

Plantning af syrener på skråningen og udtyndning af popler, er udført.

 

Viborgvej

Projekt til udførelse med plantning af træer på nordsiden af vejen, er igangsat, forventes færdigt november 2016.

Der er afholdt orienteringsmøde tirsdag den 25. oktober 15-17, med Herning Kommunes projektvogn på Lidls parkeringsplads. Der mødte eneklte borgere frem. Orienteringsmødet medførte ingen ændringer i projektet.

  

Plankeværk Dr. Boulevard mellem Platanvej og Messevejen

Der etableres nyt planteværk på strækningen på sydsiden af vejen, som afskærmning mod erhvervsvirksomheder med oplag mod vejen. Plankeværket og økonomi hertil står vejafdelingen for, udføres efteråret 2016.

Der kan først etableres beplantning i foråret 2017, dette gøres så snart det er muligt.

 

Vesterholmvej fra Holstebrovej til Gullestrupvej

Projektet med beplantning langs vejen forventes udført hen over vinteren 2016/2017. Der plantes flere arealer med skovplanter, som over en årrække vokser sig større og bliver karaktergivende træer langs vejstrækningen. Beplantningen er en blanding mellem hurtigvoksende og langsomtvoksende træer 50/50.

 

Belysningsprojekt under motorvejsbro Silkeborgvej

Projektet er i igangsat. Hvis alt forløber planmæssigt, forventes projektet færdigt med udgangen af november 2016.

 

Belysningsprojekt cykelbroen til Lind

Vejdirektoratet har godkendt projektet. Det endelige projekt er under udarbejdelse.

Der arbejdes på at inddrage de studerende på Via design i processen med design af et lysmønster, som skal projekteres op på broen. Hermed er det muligt at få nogle gode ideer til designet samt fortælle den gode historie omkring projektet og de studerende. Overskriften på opgaven bliver tekstil.

Der arbejdes på at få projektet færdigt til Formland messen 2. februar 2017, hermed er det også færdigt til melodigranprix.

 

Belysningsprojekt cykelbroen vej Dr. Boulevard/motorvejen

Afventer Banedanmark.

 

Vardevej

Afventer totalenterpriceudbud som offentliggøres den 7. december 2016. Den del som omhandler Smukke indfaldsveje forventes politisk behandlet og udført i 2017.

 

Tjørring Hovedgade

Projektet er i gang, og der plantes træer i efteråret og foråret. Den sidste beplantning færdiggøres op til projekts færdiggørelse i slutningen af juni 2017. Der arrangeres en fejring af åbningen af vejen i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget.

 

I forlængelse af de beskrevne projekter er der en dialog i gang med Vejdirektoratet (VD) omkring udformningen af de 3 nye motorvejsafkørsler til Herning, afkørslen til Sinding, samt Aulum. De i alt 5 afkørsler er vigtige for at ankomsten opleves som positiv. Der er planlagt et møde med VD og deres konsulent som står for beplantningsprojektet. Her vil vi fremlægge Herning Kommunes projekt omkring Smukke indfaldsveje og vigtigheden af ankomsten til Herning.

Det afklares senere på året hvor snitfladerne mellem VDs arealer og Herning Kommunes arealer kommer til at ligge. Herefter kan det vurderes om Herning Kommune skal ind og lave projekter på Herning kommunes jord.

 

Sagen sendes til orientering hos Teknik og Miljøudvalget 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet på Silkeborgvej med den anførte økonomi

 

at status iøvrigt tages til efterretning 

Beslutning

Tiltrådt, idet beplantningen i kummerne på Silkeborgvej skal være tæt og lav (buskagtigt)

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen for Center- og omegnsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forskønnelsespuljen er godt i gang og der er dialog i gang omkring flere projekter. Et projekt der er udført. Der er i sagen givet en status på projekterne.

 

Der er udarbejdet et revideret projekt for Lind Hovedgade og Kollundvej, hvor udvalget skal tage stilling til projekter samt økonomi. Projektet holdes inden for den samlede bevilling i 2016.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2017 besluttede forligspartierne at sætte yderligere fokus på forskønnelse af center- og omegnsbyer. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i

2019 til formålet. Inden for denne økonomiske ramme skal mulighederne for elektronisk skiltning også overvejes.

Der er igangsat en proces med centerbyerne omkring behov og løsninger for elektronisk skiltning, resultatet forelægges udvalget i 2017.

 

Lind

Der har i juni 2016 været afholdt workshop i Lind. Tilbagemeldingen fra en gruppe borgere er:

-       En prioritering af et løft af ankomsten til byen. Der arbejdes med byportaler med træer, blomster, en ”velkommen til Lind skulptur” med flot belysning i samarbejde med en lokal erhvervsvirksomhed.

-       Butikstorv ved Rema og de øvrige butikker i området. Her skal der også være fokus på de bløde trafikanter.

-       Plantning af træer på Lind Hovedgade.

-       Lind vil gerne signalere at de er børne familiernes by.

 

Lind – Kollundvej

Der er etableret ny cykelsti på en del af strækningen, ny asfalt og der kommer striber på vejen. Det udføres af Herning Kommunes vejafdeling.

Der plantes nye træer, og der plantes bunddække i de renoverede plantebede. Udføres af Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, økonomi til vejprojekt og beplantning afholdes af Teknik og Miljø.

 

På mødet den 20. juni 2016 besluttede Byplanudvalget, at der udarbejdes et projekt på de 3 sidevejs krydsninger Kristiansvænget, Mellemtoften og Østertoften. Dette kunne f.eks. være anden belægning, bemaling på asfalten eller lignende.

Der har ikke være muligt at lave et projekt med et skift i belægningen. Et belægningsskift vil medføre dækstøj til de omkringliggende boliger, derfor er der ikke udarbejdet et projekt på denne løsning.

 

Grafik på asfalten: 

Der foreligger nu et forslag med grafik malet som et ”tæppe” ved krydsningerne på de 3 sidevejs krydsninger. En bemaling af samme type som bruges ved Herning Kommunes cykelbaner i vejkryds og lignende.

Derudover forslås det, at der etableres en grafik med store bogstaver ud for skolen og en grafik med idrætsudøvere ved indkørslen til Alpihallen. Dette forslag har ikke være med i den tidligere udvalgsbehandling.

Projektet kan først udføres i 2017 pga. vejrforhold.

 

Anslået anlægsudgift: 170.000 kr. 135.000 for ”tæppe” grafikken og 35.000 for grafik ud for skolen og hallen.

 

Plantning af træer: 

Der forslås yderligere et projekt på Kollundvej. På strækningen fra den eksisterende bebyggelse og rundkørslen i øst, Kollundvej/Koustrup Alle, forslås det at der plantes vejtræer på nordsiden af vejen. På denne del af Kollundvej er der på sydsiden lokalplanplanlagt boliger og på nordsiden af vejen udlægger kommuneplanen arealet til boldbaner. Vejen vil med tiden blive mere bymæssig med bebyggelse langs vejen.

Træerne forslås plantet som en trærække på nordsiden af vejen og enkelte træer i rundkørslen.

 

Anslået anlægsudgift: 50.000 kr.

  

Lind – Lind Hovedgade

På sidste møde den 20. juni 2016 besluttede Byplanudvalget, at der skal udarbejdes projekt med beplantning på Lind Hovedgade.

Forvaltningen har efterfølgende fået oplyst at Herning Vand skal i gang med kloakfornyelse i 2020/21, og det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at vente med at lave et projekt i samarbejde med Herning Vand og Herning Kommunes vejafdeling. Hermed kan der laves en fælles projekt med nyt vejprofil, fortove og træer. (ligesom på Tjørring Hovedgade og Silkeborgvej). Kloakprojektet løber fra Nr. Lindvej og til Adelvej.

 

Lysprojekt:

Forvaltningen forslår at der laves et lysprojekt omkring detailhandlen ved Linds Hovedgades krydsning med Svinget. Et lysprojekt med master hvor der spændes et grid af wirer ud mellem masterne og hvor der kan ophænges belysningsarmaturer så der dannes et oplyst rum på vejstrækningen. I dagtimerne vil masterne og wirerne fremstå som et udspændt net over vejen. I forbindelse med kloakfornyelsen kan der arbejdes på, at der etableres en anden belægning på vejen, som markerer vejen sammen med lysprojektet.

Der kan etableres eludtag til julebelysning på masterne mod en ekstra ugift på 2000 kr. pr mast.

Lysprojektet kan etableres uafhængigt af kloakprojektet. Lysprojektet er fase 1 og kloakfornyelsen og vejprojektet er fase 2.

 

Anslået anlægsudgift: 275.000 kr.

 

Plantning af træer: 

På strækningen nord for Nr. Lindvej forslås det at der plantes lindetræer. Dette forslås for at forskønne vejstrækning og markere vejens forløb gennem byen. Det forslås ligeledes at der plantes lindetræer i den sydlige del af Lind Hovedgade. Her skabes der en grøn byport lige inden man kører ind i Lind. Dette kan etableres uafhængigt at kloakfornyelsen, men tænkes sammen med forskønnelsesprojekt og kloakfornyelsen for hele vejstrækningen.

De erhvervsdrivende på den nordlige del af vejstrækningen skal høres inde en eventuel plantning. Træerne plantes på Herning Kommunes jord.

 

Anslået anlægsudgift 100.000 kr.

 

Status på projekter

 

Sunds – Byport krydset Sunds Hovedgade / Ilskovvej

Projektet udføres og forventes færdigt med udgangen af november 2016. Økonomi 140.000 kr.

 

Sunds – Torvet Teglgårdsvej/Sunds Hovedgade

Der udarbejdes idéskitse omkring mulige tiltag på Torvet. Dette sker i samarbejde med følgegruppen til områdefornyelsen. Projektet forventes udført i 2017. Projektet forelægges udvalget, når det er udarbejdet.

 

Sunds – Areal ved Sunds skole og Multicenter

Herning Vand skal i 2017 i gang med kloakrenovering af Idrætsvej. Der skitseres på et projekt som kan udføres i forbindelse med kloakrenoveringen. Der indgår midler fra områdefornyelsen i projektet. Følgegruppen til områdefornyelsen tages med i processen. Projektet forventes udført i 2017. Projektet forelægges udvalget, når det er udarbejdet.

 

Vildbjerg – Park Allé

Herning Vand er i gang med kloakrenovering på den nordlige del af strækningen. Her ændres vejprofilet så vejbredden reduceres til 6 meter. På den sydlige del ændres vejbredden ikke, men der laves trafikdæmpende elementer, hvor vejbanen indsnævres til 6 meter enkelte steder på strækningen. Projektet på den sydlige del udføres efterår 2017, samtidig med at der udlægges nyt slidlag og ny stribning på hele vejstrækningen. Der er en dialog i gang med borgerforeningen omkring projektet, og hvordan det endelige projekt skal se ud. Udføres efterår 2017.

 

Vildbjerg – Bymidten

Der er igangsat en proces med borgerne for at se på mulige projekter i bymidten i henhold til centerbyplanen for Vildbjerg.

Projektet forelægges udvalget, når det er udarbejdet.

 

Snejbjerg Hovedgade

Vejen gøres smallere og der plantes vejtræer på strækningen. Projektet forelægges udvalget, når det er udarbejdet.

 

Aulum

Der er igangsat en proces med borgerne omkring Danmarksgade. I den proces inddrages området omkring pladsen ved Danmarksgade/Højgade. Projektet forelægges udvalget, når det er udarbejdet.

 

Kibæk

Herning Vand skal i gang med kloakrenovering i 2017 på strækningen Møllegårdsvej, Møllevænget samt Brogade (fra banekrydsning til banekrydsning). Det er hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et fælles projekt med Vejafdelingen og Herning Vand. Der tages udgangspunkt i centerbyplanen for Kibæk, og der igangsættes en proces med borgerne.

 

Sdr. Felding

Der er en proces i gang med udarbejdelse af centerbyplan for Sdr. Felding.

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. for 2016 er frigivet. Der er brugt 140.000 kr. til udførte projekter og der er disponeret over yderligere 595.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projekt med grafik på Kollundvej med den anførte økonomi

 

at Byplanudvalget godkender, at der plantes træer på den østlige del af Kollundvej mellem kirkecenteret og til rundkørslen med den anførte økonomi

 

at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes vidrere med et forskønnelsesprojekt på Lind Hovedgade sammen med kloakrenoveringen i 2020/2021.

 

at Byplanudvalget godkender, at der plantes træer i den nordlige og sydlige del af Lind Hovedgade med den anførte økonomi

 

at Byplanudvalget godkender, at der etableres et lysprojekt på Lind Hovedgade med den anførte økonomi

 

at status iøvrigt tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-P00-4-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Revision af Brug Byen - Inventarzone i bymidten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

I forbindelse med renovering af Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads har Byplanudvalget tidligere godkendt indretningen af gågaden. I forlængelse heraf fremsendes hermed forslag til revision af administrationsgrundlaget for Brug Byen.

 

Endvidere lægges op til en stillingtagen til i hvilket omfang der fremadrettet kan gives tilladelse til udeservering kan foregå i gangzonen langs facaden.

 

Sagsfremstilling

Inventarzonen

I forbindelse med renovering af Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads har det været nødvendigt at gentænke gadens indretning for at skabe plads til de elementer fra Herning C processen, som f.eks. vand, grønt i øjenhøjde, leg, kunst, tæer, ophold m.v. som gågaden skal indeholde.

 

Samtidig har der enkelte steder skullet gentænkes niveaufri adgang for nogle af butikkerne, som allerede inden renoveringen havde niveaufri adgang, for at overholde kravene til tilgængelighed. Det betyder, at der enkelte steder er blevet etableret trappe/rampeløsninger.

 

I de nuværende retningslinier i Brug Byen er opdelingen af gaden i forskellige zoner at de forretningsdrivende kan råde over de første 0,80 meter fra facaden, herefter skal der være 1,20 meter som friholdes til passage hvorefter der er en zone på ca. 3,5 meter, hvor det er muligt at have vareudstilling. Herefter kommer kørebanen/beredskabszonen på ca. 4 meter, hvorefter opdelingen gentages på den modsatte side.

 

Den nye inddeling vil friholde de første 2 meter fra facaden for inventar. Dog vil de forretningsdrivende kunne sætte mindre blomsterkummer eller andet der markerer deres indgang. Herefter vil der være en inventarzone på cirka 3,5 meter, som skal indeholde både det byrumsinventar som kommunen placerer samt vareudstilling og udeservering.

 

Friholdelsen af de første 2 meter skal sikre at alle kan se og har overblik over trappe/rampeløsningerne, så falduheld kan undgås. Samtidig vil det være med til at friholde facaderne og dermed bliver butiksvinduet som butikkernes primære udstillingsareal igen.

 

 

 

Udsnit af inventarzonen

 

Begrundelsen for inventarzonen skal findes i de ønsker der er kommet til bl.a. bymidten og gågaden i forbindelse med Herning C. For at der kan findes plads til disse elementer, herunder bl.a. vand, grønt i øjenhøjde, ophold, leg, ly og læ, vurderes det nødvendigt at dele pladsen mellem kommunens inventar og de forretningsdrivendes ønsker til udstillings- og salgarealer samt udeservering. Det betyder at forretningsdrivende vil få et mindre areal end de har rådet over tidligere.

 

Der er, i lighed med tidligere etaper i Østergade, givet mulighed for at få nedstøbt bøsninger til parasoller i den nye belægning og der er allerede nu på etape 1 og 2 lavet aftaler med alle butikker om parasolbøsninger. Placeringen af parasolbøsninger er afstemt i forhold til den indretningsplan som tidligere er godkendt i Byplanudvalget.

 

 

Gågaden før renovering

 

Udeservering og caféafskærmning

I forbindelse med udeservering i Østergade er det tidligere blevet vedtaget at der kan etableres udeservering fra facaden til 0,6 meter før trælinjen. Udeservering i det omfang har vist sig at være en rigtig god idé, der hvor der ligger flere restaurationer side om side, da der dels er mere læ og det giver ro i udeserveringsarealet at der ikke er gående trafik gennem arealet.

 

Der er dog en særlig udfordring der hvor der ligger butikker på hver side af et udeserveringsareal. Her har det vist sig at butikkerne føler at udeserverings caféafskærmning forhindre kunderne i at gå tæt forbi butiksfacaden og at kunderne dermed fravælger dem. Hvilket bl.a. opleves af BR Legetøj i forbindelse med Restaurant Bones (se notat, bilag 2).

 

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at Inventarzonen gælder fra Nørregade til Møllegade/Fredensgade.

 

Revisionen af administrationsgrundlaget Brug Byen fremgår af bilag 1 - Retningslinier gældende for opstilling af inventar i gågaden fra Nørregade til Fredensgade/Møllegade. Der er alene ændringer som justerer arealanvendelsen i henhold til inventarzone samt mulighed for at præge parasoller med primær leverandørs navn og evt. logo. De øvrige retningslinier er i henhold til allerede vedtagende bestemmelser.

 

I forlængelse af Byrådets vedtagelse vil der blive udarbejdet pjecer til henholdsvis butiksejere og restauratører som beskriver de særlige regler der gør sig gældende for dem.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager inventarzonen gældende fra Nørregade til Møllegade/Fredensgade.
at Byplanudvalget vedtager de nødvendige justeringer til administrationsgrundlaget for Brug Byen i henhold til bilag 1.
at Byplanudvalget indstiller revisionen af Brug Byen til Byrådet endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt, idet inventarzonen gælder fra Nørregade til og med Poulsens Plads

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-3-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Orientering om debatoplæg for et vindmølleprojekt ved Blæsbjerg i Holstebro Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et debatoplæg for opsætning af vindmøller ved Blæsbjerg i Holstebro Kommune.

 

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter placeret mellem Idom og Råsted, ca. 3,2 km fra grænsen til Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet og sendt et høringssvar til Holstebro Kommune

Sagsfremstilling

Forudgående høring og proces

Debatoplægget har været i høring fra den 12. oktober til den 2. november 2016. I perioden var der mulighed for at komme med idéer og forslag fra offentligheden samt berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af indholdet af VVM-redegørelsen, se bilag 1 – ”Debatoplæg om udpegning af nyt vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Kommune samt opstilling af 4 møller i området”.

 

Først senere i planprocessen sendes planmaterialet og VVM-redegørelse for projektet ud i offentlig høring, hvor Herning Kommune har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet eller gøre indsigelse mod projektet.

 

Projektet

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Projektet er beliggende ved Blæsbjerg mellem Idom og Råsted, ca. 3,2 km fra kommunegrænsen. Vindmølleprojektet forudsætter nedlægning af to boliger på Ringkøbingvej.

 

Herning Kommune

I den nordvestlige del af Herning kommune, som ligger tættest på vindmølleprojektet er der flere større landskabsudpegninger, herunder særligt værdifuldt landskabsområde og større uforstyrret landskab. Endvidere er der et international naturbeskyttelsesområde ved Vind Hede og Blåbjerg Hede, som er en del af udpegningen: ”Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede”.

 

I Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 gælder følgende retningslinje for større uforstyrrede landskaber: ”Anlæg, byggeri og aktiviteter, der ønskes placeret udenfor de større uforstyrrede landskaber, kan kun etableres, såfremt det vurderes, at de ikke påvirker de uforstyrrede landskaber væsentligt.”

 

Følgende retningslinje gør sig gældende for særligt værdifuldt landskab:

”Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.”

 

Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar, se bilag 2 – ”Høringssvar til Holstebro Kommune”.

Herning Kommune har på baggrund af vindmølleområdets placering og de landskabelige udpegninger ønsket, at den landskabelige påvirkning ind i Herning Kommune belyses gennem visualiseringer og tekst. Herunder om en evt. påvirkning af det større uforstyrret landskab i Herning Kommune er væsentlig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager høringssvaret til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl