Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: A2 - BEK mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 01.B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 12.maj 2014 (pkt. 84) godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan for nyt boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

 

Baggrunden for at udarbejde et lokalplanforslag er et ønske fra grundejeren i området om at etablere et boligområde med 13 parcelhusgrunde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha stort, beliggende i Aulum nord, umiddelbart nord for Rørkærvej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 6a, som er privat ejet.
 
Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 01.B13 til boligformål.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, af den, som bor på den pågældende ejendom.
 
Lokalplanområdet udstykkes i 13 parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30. Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rørkærvej via udlægning af ny vejadgang. Der skal desuden udlægges ny cykelsti langs Rørkærvej til Rugbjergvej.
 
Ved evt. senere realisering af ny lokalplan på matr.nr 3h nord for lokalplanområdet, ændres indkørselsforholdene til lokalplanområdet med en ny vejadgang nordfra via ny stamvej fra Rugbjergvej. Stamvejen planlægges at betjene både matr. nr. 6a og 3h. Vejadgang fra Rørkærvej vil blive lukket og der skal etablerst et nyt, grønt, fælles fri- og opholdsareal på vejarealet. Cykel og fodgængersti vil blive opretholdt.
 
Der skal i lokalplanområdet etableres beplantningsbælte mod Rørkærvej og Rugbjergvej. Beplantningen etableres som en fritvoksende hæk af lave buske, som med tiden vil få en ensartet og sammenhængende karakter. For at markere indgangen til lokalplanområdet, skal der etableres en trærække i en grøn rabat langs stamvejen. For at skabe en grøn og harmonisk karakter mod interne boligveje, skal beplantningen mod veje anlægges som fælles fri- og opholdsarealer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 01. B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplanforslag for Mindegade 2 - 6 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning er, at Byplanudvalget i februar 2014 nedlagde forbud efter planlovens §14. Forbuddet blev nedlagt for at hindre nedrivning af Mindegade 4 og udnyttelse af ejendommen på en måde, som ville være i strid med den bevarende udpegning i Herning Kommuneatlas. Ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 er udpeget som middel bevaringsværdige i kategori 6. Den bymæssige sammenhæng fra den tidlige bydannelse som de tre ejendomme indgår i, er en del af udpegningen. Derfor blev dette forslag til bevarende lokalplan for disse ejendomme udarbejdet.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. august 2014 til den 1. oktober 2014. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. august 2014 til den 1. oktober 2014. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejer af Mindegade 2. Indsigelsen er rettet imod bestemmelserne i §1 "1.1 om at bevare ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 og forhindre nedrivning og forfald.", "7.3 om bebyggelsen max må bygges i 1½ etage og facadehøjden må ikke overstige 5 m." samt "7.4. Husdybden må max være som det eksisterende hus."

 

Indsiger gør gældende, at "En så alvorlig begrænsning af anvendelsesretten til ejendommen medfører, at ejendommens værdi vil blive væsentligt forringet og forhindre mulighederne for fremtidige overvejelser af anvendelsen."

 "Det påpeges endvidere, at ejendommens beliggenhed og de omliggende typiske bycentrumsbebyggelser i 3-4 etager, bevirker at denne "villaejendom" efterhånden er helt forkert placeret i forhold til et bycentrum."

 "Alt mulig fremtidig anvendelse af en så gammel og utidsvarende ejendom vil derfor blive meget vanskelig at tilpasse de evigt foranderlige samfundsforhold."

 

Den anden indsigelse er fra Advokat Kurt Lunde på vegne af Hotel Eyde. Indsiger konstaterer et kursskifte fra en positiv holdning til nedrivningstillladelse til udstedelse af et forbud mod nedrivning. Indsiger appelerer til at man fra politisk side bakker op om private tiltag til at løse hotellets parkeringsbehov. Indsiger mener endvidere ikke at de indsigelser der kom mod tilladelse til nedrivning af ejendommen Mindegade 4, udtrykker den generelle holdning, og hotellet har derfor indsamlet ca. 500 underskrifter til støtte for Hotel Eydes påtænkte etablering af parkeringspladser på ejendommen.

 

Den tredie indsigelse er fra Advokat Kurt Lunde på vegne af ejer af mindegade 4. Indsiger gør blandt andet gældende at ejendommen Mindegade 4 er i en meget dårlig vedligeholdelsesstand, og at det vil være økonomisk uoverstigeligt for ejer at bekoste vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen, især under hensyntagen til lokalplanforslagets §8. De øvrige forhold i indsigelsen er udførligt belyst i Byplanudvalgets dagsorden af 3. februar 2014: Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning.

 

Den fjerde indsigelse er fra ejer af Mindegade 6. Indsiger føler sig fanget i en strid om evt. nedrivning af Mindegade 4 og er bekymret over økonomiske konsekvenser af lokalplanforslaget, både hvad angår udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse samt reduceret salgspris. Indsiger anvender ejendommen til tandlægeklinik og ønsker at kunne etablere kundeparkering på ejendommens arealer mod gårdsiden. Endvidere er det nødvendigt for den fortsatte anvendelse til tandlægeklinik, at havestuen, der vender mod gårdsiden og tjener som kontor, som minimum kan bevares ved en istandsættelse, og endnu bedre en mulighed for at udvide havestuen/kontoret.

 

Bemærkninger:

Forvaltningen ser ingen modstrid mellem ejers ønsker om etablering af parkering og bevaring/udvidelse af kontor/havestue, idet begge foregår på gårdsiden. I gården er der i forvejen parkering, og der er mulighed for kviste og lignende under hensyntagen til lokalplanforslagets §8. Forvaltningen foreslår ændring af lokalplanforslagets §§ 7.2 og 7.4.

 

Forvaltningen henviser i øvrigt til baggrunden for udarbejdelse af det bevarende lokalplanforslag.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme, som er omfattet af bevaringsbestemmelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 7.2 ændres til: Ny bebyggelse må ikke overskride den oprindelige bebyggelses aftryk ved gadefacade

 

at § 7.4 ændres til: Husdybden på den primære bygningskrop må max være som det eksisterende hus

Beslutning

De 4 indsigelser, der var vedlaget til behandlingen i udvalget den 3. februar 2014, blev udleveret på mødet.
 
Indstillingen tiltrådt, dog således at §7 ændres til: Bebyggelse på matr. nr 741 Herning Bygrunde (Mindegade 4) er ikke omfattet af bevarende bestemmelser. Såfremt bebyggelsen nedrives, kan den erstattes af ny bebyggelse. Dog kan der på ejendommen etableres parkeringsanlæg, og i så fald skal der etableres afskærmende mur i vejskel mod Mindegade. Der kan etableres portåbning i max. 3.5 m bredde. Der skal plantes min ét træ pr. 6 parkeringspladser.
 
Et mindretal bestående af Johs Poulsen kan tiltræde indstillingen uændret, således Mindegade 4 bevares.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 41.B12.2 for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 (pkt. 128) foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 41.BL12.2 for et boligområde ved Tjørring Gl. Skole.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. april 2014 til den 11. juni 2014. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets område og indhold

Lokalplanområdet, der ligger i den nordlige del af Tjørring, omfatter matr. nr. 1a Tjørring, Herning Jorde og udgør cirka 3,6 ha.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav, åben/lav og etage bebyggelse i maksimum 2 etager. Lokalplanområdet er opdelt i 7 delområder, hvoraf der kan opføres boliger inden for delområde I, II, III, IV og V.

Lokalplanforslaget udlægger arealer til vej-, sti-, og parkering samt til fælles fri- og opholdsarealer. Desuden stilles med lokalplanforslaget krav til beplantning og giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod Tjørring Hovedgade, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 
Plangrundlag

Lokalplaforslaget er i overensstemmelse med rammeområde 41.B12 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig.  

  

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014, og der er kommet bemærkninger og indsigelser fra 3 parter i høringsperioden.

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses.
 
Nr. 1 - Indsigelse til lokalplanen af 4. juni 2014 fra Viborg Stiftsøvrighed m.fl. (veto)

Viborg Stiftsøvrighed m.fl. gør bl.a. indsigelse mod vejadgangen der vender ud mod kapellet samt ønsker de et afsnit om bemyndigelse vedr. dispensationer om kirkefredninger tilføjet lokalplanen. 

 

Nr. 2 - Indsigelse til lokalplanen af 10. juni 2014 fra Grundejerforeningen Pedersgårdvej

Grundejerforeningen Pedersgård gør bl.a. indsigelse imod kommunens beslutning om at sælge et offentligt grønt område, den foreløbige godkendelse af det fremsendte lokalplanforslag, både fordi kommunen ikke tager hensyn til de nuværende og kommende beboere og fordi lokalplanforsalget udlægger grunde langs med Tjørring Hovedgade. Der er også modstand mod at kommunen nedlægger et større grønt område og kun erstatter det af et mindre grønt område samt at beboerne i den nye lokalplanområde kan benytte Grundejerforeningen Pedersgårds grønne område.

Herudover gør Grundejerforeningen Pedersgård indsigelse mod at kommunen har brugt overfladisk og usaglige begrundelser for beslutningen om at sælge det grønne område.

Indsigelsen fra Grundeejerforeningen Pedersgård indeholder yderlige indsigelser.

 

Nr. 3 - Indsigelse til lokalplanen af 10. juni 2014 fra bygherre

Bygherre ønsker mulighed for at pudse den gamle biblioteksbygning op, da den skal have yderligere isolering for at opfylde de gældende krav i byggeloven.
 
Forvaltningens vurdering af indsigelser:
 
Ad. 1 - Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen om vejadgangen er relevant, og  forvaltningen vurderer at en flytning af vejen ikke giver anledning til problemer i forhold til den øvrige trafikafvikling i området.

Tjørring Kirke har en række kirkefredninger, hvorfor indsiger gerne vil have tilføjet et afsnit om hvem der har bemyndigelsen til at give dispensation i forbindelse med kirkefredningerne. Forvaltningen vurderer at afsnittet er relevant og derfor bør indsigelsen imødekommes.

 

Ad. 2 – Indsigelse:

Beslutningen om at sælge det offentlige grønne område, blev truffet på baggrund af en vurdering fra Natur og Grønne Områder som varetager kommunes grønne arealer. Salget er godkendt i Byrådet den 17. december 2013, pkt. 357.

I nye lokalplaner bliver der udlagt grønne arealer til brug for beboerne i området. Områderne, der udlægges i det konkrete område, er af en størrelse der vurderes at være rimelig i forhold til størrelsen af lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget tager hensyn til, at der bebygges langs en stærkt trafikeret vej, hvorfor den indeholder mulighed for at der etableres støjafskærmning, såfremt dette viser sig nødvendigt for at overholde de gældende krav. 

 

Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering at den pågældende indsigelse kan imødekommes, fordi  den ombygning, som den pågældende bygning skal undergå, alligevel vil ændre så meget ved bygningens oprindelige udseende, at bygningen i højere grad kommer til at fremstå som et nyt byggeri og ikke som et ældre byggeri.

 

Indsigelserne giver efter forvaltningens vurdering anledning til følgende ændringer og tilføjelser til lokalplanforslaget:

 • At vejadgangen flyttes, som vist på kortbilaget i indsigelsesnotatet (bilag 5A).

 • At der tilføjes følgende afsnit til redegørelsen på side 10. ”Fredningsnævnet for Midtjylland. Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for kirkefredninger, før der er givet dispensation hertil fra Fredningsnævnet for Midtjylland”

 • At delområde II udgår af §8.1 og indgår i §8.2 i stedet. Kortmaterialet justeres derefter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atlokalplan nr. 41.B12.2 bliver endelig vedtaget med følgende ændringer:

 

at vejadgangen flyttes som vist på kortbilag (se bilag 5A),  

 

at der tilføjes afsnit om Fredningsnævnet for Midtjylland,

 

at bestemmelsen § 8.1 ændres til kun at gælde for delområde I,

 

at bestemmelsen § 8.2 ændres til også at gælde for delområde II.

 

 

Beslutning

Tiltrådt dog således, at delområde V og VII udgår af lokalplanforslaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 23. juni 2014 (pkt. 203) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli 2014 til den 17. september 2014. Der er i høringsperioden kommet i alt 3 bemærkninger og indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets område og indhold

Lokalplanområdet, der ligger i den sydøstlige del af Sunds, omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By, Sunds og udgør 0,5 ha.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav bebyggelse i maksimum 2½ etage. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget udlægger arealer til vej-, sti-, og parkering samt til fælles fri- og opholdsaraler. Desuden stiller lokalplanen krav til beplantning og giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod henholdsvis Ilskovvej og Baneparken/Alhedestien, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammeområde 21.BL1 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 17. september 2014, og der er kommet i alt 3 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden.

 

To af de indkomne bemærkninger er fra EnergiMidt og Vejdirektoratet og omhandler blandt andet hhv. forsyningsledninger i området samt en vejbyggelinje på Ilskovvej.

Bemærkningerne er noteret og udstykker er bekendt med forholdene.

 

Den tredje indsigelse fra en nabovirksomhed, der ligger i kommuneplanramme E2, omhandler virksomhedens fremtid og udviklingsmuligheder, der efter indsigers  opfattelse begrænses ved etablering af boliger i lokalplanområdet.

 

Virksomhedsmiljø i Teknik og Miljø oplyser, at Virksomheden er placeret inden for en afstand af 100 meter fra områder, som i henhold til kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv.


Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 2 6 betragtes et område som faktisk anvendes til eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv, som et forureningsfølsomt område.


Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 skal aktiviteter til autolakering etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel, jf. dog § 21/a. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører autolakering.
Der er særlige bestemmelser for autoværksteder etableret før den 1. januar 1986, som i følge autoværkstedsbekendtgørelsens § 21 betyder, at afstandskravene i § 7 gælder i deres helhed, hvis et bestående autolakeringsværksted ønskes udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening.


Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra afstandskravene i §7/a, hvis den forøgede forurening skyldes ønsket om, at etablere autolakering.


Konklusion er, at eftersom virksomeden Ret-Lak allerede er placeret inden for en afstand af 100 meter fra et forureningsfølsomt område er virksomheden allerede i dag begrænset i sine udvidelsesmuligheder.


Etablering af nyt boligområde vil således ikke give yderligere begrænsninger i virksomhedens muligheder for at udvide sine aktiviteter. 

Indsigelserne er nærmere beskrevet og behandlet i indsigelsesnotatet i bilaget.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Med lokalplanens foreløbig vedtagelse den 23. juni 2014 blev det besluttet at vej A-A navngives "Alhedevænget".

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds til endelig vedtagelse.

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler over for Byrådet at planlægningen for området henlægges.
 
Et mindretal bestående af Johs Poulsen kan tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 23. juni 2014 (pkt. 202) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.C4.1 for centerformål ved Jyllandsgade i Aulum.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 2. juli 2014 til d. 17. september 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 2 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er nærmere betegnet den gamle mejeribygning og mejerimesterbolig, der skal sikres bevaret. Det er også lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre eksisterende, bevaringsværdig beplantning.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 2 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler:
 

Energi Midt:

Orientering om ledningsanlæg.

Bemærkninger: Forvaltningen noterer sig bemærkningen

 

Ejerne af ejendommen:

Ejerne af ejendommen har genfremsendt den indsigelse, de sendte frem, da §14 forbuddet blev varslet. Indsigelserne imod at der overhovedet skal udarbejdes en lokalplan anses i denne sammenhæng for irelevant, da de gik på §14 forbuddet.

Indsigelsespunkter der berører lokalplanen:

 1. Bygningen henstår i meget dårlig stand. Især skorstenen er faldefærdig og i risiko for sammenstyrtning.

 2. Mejerimesterboligen er frasolgt og kan ikke medtages i en vurdering af bevaringsværdi for mejeriet.

 3. Tidshorisonten for en lokalplan er uacceptebel.

 4. Ejendommens ejere har ikke økonomiske muligheder for eller interesse i at restaurere mejeribygningen. Ejendommen bør overtages af Herning Kommune i henhold til Planlovens §49.

 5. Nedrivning af mejeriet og efterfølgende salg af grunde til opførelse af parcelhuse vil forskønne Aulum mere end en forfalden bygning.

 

Bemærkninger:

Ad. 1

Bygningen fremstår i dårligere stand, end da forvaltningen besigtigede bygningen i maj 2013. Mejeriskorstenen kan søges nedrevet. De bevarende bestemmelser i lokalplanen omfatter ikke skorstenen jf. §14 stk. 1.

Ad. 2

En lokalplan regulerer ikke ejerforhold. Mejerimesterboligen indgår i en bevaringsværdig, arkitektonisk sammenhæng med mejeriet. Derfor omfatter lokalplanen også denne bygning.

Ad. 3

Indsigelsespunktet må i denne sammenhæng anses for irelevant.

Ad. 4

I henhold til Planlovens § 49 skal en kommune overtage en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig og ikke må nedrives, hvis ejer på grund af udpegningen ikke kan udnytte sin bygning som de omkringliggende bygninger.

Ad. 5

Det vurderes, at en istandsat og vedligeholdt mejeribygning med sin arkitektoniske og kulturhistoriske værdi vil være en kvalitet i Aulums bybillede lige som den gamle stationsbygning og mølle er det. Derimod vil en mejeribygning i stadigt forfald kunne komme til at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, ligesom den også vil komme til at skæmme bybilledet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum til endelig vedtagelse.

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler over for Byrådet, at planlægningen for området henlægges.
 
Et mindretal bestående af Johs Poulsen kan tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Principgodkendelse om solfangeanlæg til Kølkær Varmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et projektforslag fra Kølkær Varmeværk om opstilling af et solfangeranlæg nord for Kølkær som supplement til værkets øvrige energikilder.
Ansøgeren foreslår et område beliggende i landzone af ca.100 meter fra den eksisterende byzonegrænse.
Det ansøgte projekt betyder, at der skal udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at opnå:

 • Forbedring af værkets økonomi

 • At reducere mængden af CO2 udslip

 

Ifølge Klimaplanen, planlægger Herning Kommune at iværksætte en række tiltag, der forventes vil reducere drivhusgasudslippet frem til 2030 med 43 %. Dette svarer til en reduktion af CO2 - udslibet på ca.400.600 ton om året for hele kommunen.
 
Varmeværket oplyser, at CO2 emissionen i en periode på 20 år, vil blive reduceret med 48,2%, hvilket er på i alt ca. 413,3 ton CO2.
 
Det betyder, at varmeværkets reduktion af CO2 udslip vil ligge på ca. 20,6 ton CO2 hvert år over de næste 20 år. Dette udgør ca. 5,15% om året af de samlede mængde CO2-reduktion for hele Herning Kommune.

 

Kølkær Varmecentral anvender træpiller og olie som brændsel.
Ved etableringen af solfangeranlægget sker der reduktion af brændselsforbruget. Etablering af solfangeranlægget vil dække ca. 25% af det årlige varmebehov hos forbrugerne.


 
Projektbeskrivelse
Det ansøgte projektområde omfatter opstilling af ca. 2872m2 solfangeanlæg på et ca. 10.850m2 stort areal på matrikel 4bz, Fjederholdt By, Rind. (bilag 1).
Projektområdet er beliggende i tilknytning til det eksisterende tekniske anlæg Kølkær Varmecentral, og er placeret mellem jernbanen og Kølkær Hovedgade. Der er landbrug på projektarealet.
 
Anlægget vil blive drevet sammen med det eksisterende produktionsanlæg. Da solfangeranlægget er placeret i forbindelse med eksisterende varmeværk, vil eksisterende transmissionsnet blive anvendt. Det eksisterende produktionsanlæg udgør 1 stk. pillefyret kedel samt 1 stk. oliefyret kedel. Med nærværende projektforslag ændres der ikke på antal kedler på anlægget, men der etableres 1 stk. ny akkumuleringstank á 500m3 i tilknytning til solfangeranlægget. 
Solfangerne er belagt med antirefleksbehandlet glas, så de ikke reflekterer sollyset. Solfangerne opstilles i 38 rækker med 6 paneller à 12,5 m2 på betonbjælker. Afstanden mellem rækkerne udgør ca. 4,5 meter. Totalhøjden på solfangeranlægget inklusiv fundamentet er ca. 1,80 meter. Solfangerne forbindes med varmeværket via kabler, der fører varmen direkte ind i værket gennem en vekslerstation. Alle tilslutninger foretages på værket. Vekslerstationen opstilles i den eksisterende fjernvarmebygning.
 
Vandet, der cirkulerer gennem solfangeranlægget, er tilsat frostvæske (propylenglycol). Propylenglycol er ikke sundhedsskadelig, men ved udslip af større mængder væske, kan der være risiko for en grundvandsforurening. Solvarmeanlægget skal derfor indrettes og drives, så større udslip af væske er usandsynligt, ligesom der vil være procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Hele systemet er et lukket anlæg med en evakueringstank, og tilsyn er indarbejdet i et sikkerheds- og afværgesystem.
 
Evakueringstank og akkumuleringstank opstilles uden for teknikbygningen.
 
Planforhold
Arealet er ikke udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024. Arealet er beliggende i landzone og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal arealet forblive i landzone. Det betyder, at lokalplanen medtager bestemmelser om, at området ved ophør af aktiviteten skal tilbageføres til landbrugsdrift.
 
Lokalplanen vil medtage bestemmelser om afskærmning med levende hegn samt refleksionsgrad fra solfangerne, så den visuelle påvirkning bliver mindre.
 
Planafdelingen vurderer umiddelbart, at der er grundlag for at udarbejde miljøvurdering, da anlægget forventes at medføre en påvirkning på omgivelserne. Indholdet af miljøvurderingen vil blive fastlagt i en scooping. Ud over det skal projektet screenes for VVM - pligt.
 
Planafdelingen vurderer, at den ansøgte placering af solfangeranlægget er mest hensigtsmæssig i forhold til påvirkning på omgivelserne og placeringen i forhold til tilkobling til det eksisterende varmeværk.

Planafdelingen anbefaler, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et solfangeranlæg nord for Kølkær igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan for et solfangeranlæg nord for Kølkær.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-496-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse for solcelleanlæg på 175 ha mellem Vildbjerg og Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Solenergi Danmark ønsker at opstille solceller med en samlet effekt på 70 MW. Solcelleanlægget placeres fordelt på tre lokationer nordvest for Vildbjerg og vil dække et samlet areal på ca. 175 ha, se ansøgning.

 

Solcelleanlægget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og vurderes at være lokalplanpligtigt.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg må forventes at skulle miljøvurderes og anlægget ligeledes screenes efter VVM bekendtgørelsen for anlæg der må kunne forvente at få en væsentlig betydning for miljøet.

  
Realisering af projektet har stor positiv betydning for Herning Kommunes klimaplan og anlæggets størrelse overstiger målet om at etablere mindst 60 MW ny vindmølle energi og vil medvirke til en reduktion af drivhusgasser.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter 70 MW solceller bestående af 175 x 400 kW solcelleanlæg fordelt på tre lokationer mellem Sørvad og Vildbjerg. Det samlede areal er på ca 175 ha. Solenergi Danmark har indgået aftale med jordejer og har oplyst at solcellerne opstilles på maginaljorder, d.v.s. jorde med ringe værdi til landbrugsmæssig drift.

 

Projektet er ikke omfattet af den gældende kommuneplan og vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Projektet er ligeledes lokalplanpligtigt, grundet størrelsen af arealet som ændres fra landbrug til teknisk anlæg. På grund af afstanden mellem områderne skal der udarbejdes tre selvstændige lokalplaner.

 

Der skal ligeledes udarbejdes miljøvurdering for kommuneplantillægget og lokalplanerne, da planernes størrelse i sig selv udløser pligt om miljøvurdering. Grænser for hvornår der skal udformes miljøvurdering er, på baggrund af afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet, fastlagt til omkring 20 ha.

 

Selve solcelleanlæggene er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Specifikt bilag 2, pkt 3a. Det betyder at projektet skal screenes for, hvorvidt det vurderes at få væsentlig miljømæssig betydning, og om der på den baggrund skal udarbejdes en VVM-redegørelse. I en foreløbig screening er det vurderet, at solcelleanlægget kan få betydning for de veksler storvildtet benytter, fordi området skal indhegnes. Ligeledes kan der være en landskablig påvirkning, dog er der normalt en lille landskabspåvirkning fra solceller, da de normalt ikke er mere end 2-3 meter høje.Ved det konkrete projekt ligger område 1 i tilknytning til Tihøje hede og det må forventes at kunne ses fra området. Område 1 ligger ligeledes 2,5 km øst for Præstbjerg Naturcenter.

 

Det er forvaltnignens vurdering at projektet kan principgodkendes, men at der i en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse samt i miljøvurderingen skal være særligt fokus på, om projektet kan få betydning for turisme og naturværdier grundet den landskabelige påvirkning, herunder også landbrugsinteresser og fauna..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektet principgodkendes med henblik på at der udarbejdes tillæg til kommuneplan og lokalplan med tilhørende miljøvurdering og VVM.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.00-P17-1-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Debatoplæg og scoping for et vindmølleprojekt nordøst for Skave i Holstebro Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et debatoplæg og scoping for et vindmølleprojekt nordøst for Skave i Holstebro Kommune. Vindmølleprojektet består af tre vindmøller opstillet på en lige række med en totalhøjde på 150 meter.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har igangsat debatfase for et vindmølleprojekt, som er udlagt i Holstebro Kommuneplan 2013-2025 til opstilling af vindmøller. Vindmølleprojektet nordøst for Skave er beliggende ca. 4,5 km nordvest fra kommunegrænsen.
 
Debatoplægget og scopingen er i høring frem til mandag d. 20. oktober 2014, hvor der er mulighed for at komme med idéer og forslag til det kommende planlægningsarbejde. Berørte myndigheder har endvidere mulighed for at komme med input til, hvilke miljømæssige forhold, der skal belyses i den kommende VVM-redegørelse for projektet. Se bilag 1 – Debatoplæg og bilag 2 – Notat –scoping.
 
Forvaltningen vurderer, at i høringssvaret til Holstebro Kommune skal det fremgå, at den landskabelige påvirkning ind i Herning Kommune skal vurderes i den kommende VVM-redegørelse for projektet. Se bilag 3 - udkast til høringssvar. Grundet afstanden til vindmølleprojektet, vurderer forvaltningen, at der ikke er andre forhold end den landskabelige påvirkning ind i Herning Kommune, som skal belyses i VVM-redegørelsen.
 
Forvaltningen har oplyst Holstebro Kommune om, at høringssvaret fra Herning Kommune først indkommer efter d. 20. oktober grundet den politiske behandling af projektet i Byplanudvalget samme dag.
 
Først senere i planprocessen sendes planmaterialet og VVM-redegørelse for projektet ud i offentlig høring, hvorved Herning Kommune har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet eller gøre indsigelse mod projektet, hvis vindmølleprojektet har væsentlig betydning for kommunens udvikling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager sagen til efterretning og godkender høringssvaret til Holstebro Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 på Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2014 og det forventede regnskab for 2014.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2014 sig indenfor budgetrammen,

 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2014 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september fremgår af skemaet herunder.

 

[image]

 

Det fremgår, at der vedrørende det forventede regnskab 2014 i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september forventes en mindreudgift på 42.000 kr.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september fremgår af nedenstående skema.

 

[image]

 

Det fremgår af skemaet, at der ved budgetopfølgningen er et samlet mindreforbrug på 2,614 mio. kr. Samtidig fremgår det, at de samlede overførsler fra 2014 til 2015 forventes at være på 2,579 mio. kr.

 

Specifikation vedrørende de enkelte anlægsprojekter er vedlagt som bilag.

 

Endvidere bemærkes, at der på serviceområde 04 Grønne områder er afgivet to budgetneutrale bevillinger i forbindelse med Grøn Ordning:

 • Budgetneutral U/I-bevilling på i alt 671.000 kr./-671.000 kr. vedrørende: Kibækhallen, renovering af tag; Outdoor Fitness, Kibæk; Ikke fordelt.

 • Budgetneutral U/I-bevilling på i alt 802.000 kr./-802.000 kr. vedrørende: Gulv i Hal 2, Vildbjerg; Varmepumpe spejderhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, således at den indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014 og i Byrådet den 11. november 2014.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl