Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 29.E14.1 for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

 

Kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 udlægges et nyt rammeområde 29.E14 - Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål, herunder landbrugsrelaterede transportvirksomheder.

 

Rammeområde 29.E14 Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold.

 

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og med en højde på mere end 8,5 meter. Samlet bebyggelse må ikke overstige 3.750 m2. Der skal etabeleres mindst 1 p-plads pr. ansatte. Den mindst tilladte miljøklasse er 4 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet til administration og personalerum.

 

Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29.E14.1 for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 13. marts 2017 (punkt 37) besluttet at igangsætte planlægning for en virskomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds og at der skal udarbejdes en infrastrukturaftale mellem Herning Kommune og Westergaard A/S efter planlovens § 21b.

 

Der er derfor udarbejdet et udkast til infrastrukturaftale og forslag til lokalplan 29.E14.1 Transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej Ved Sunds, som giver mulighed for at opføre 1.700 m2 ny bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages af kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende ca. 280 meter øst for Sunds Sø og Ilskovvej. Området afgrænses mod øst, syd og vest af landbrygsjorder. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom og en stald. Stalden har tilknytning til virksomheden, men forventes nedlagt. Lokalplanområdet er ca. 4,4 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ët år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny erhervsbebyggelse op til 1.700 m2. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger. Bygninger inskal opføres i gul eller rød tegl. Tage skal udføres med røde teglsten eller lignende.

 

Læhegn og beplatningsbælte

Lokalplanen stiller krav om etablering af et 3-rækket læhegn på minimum 5 meter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplatning i området kan indgå i læhegnet. Lokalplanen stiller krav om etablering af et beplatningsbælte mod Gl. Sundsvej. Beplatningsbæltet skal opføres som et 3 meter bredt bøgepur med en højde på maksimum 80 cm. I midten af bøgebeplantningen skal der etableres en række egetræer med en afstand på ca. 10 meter. Egetræerne skal holdes opstammet i en højde fra terræn til krone på minimum 3 meter af hensyn til oversisgtsarealer ved udkørsel.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Gl. Sundsvej. For at øge trafiksikkerheden i området stiller lokalplan krav om at ind- og udkørselsforholdene gøres smallere. Der må etableres tre ind- og udkørsler med en bredde på maksimum 10 meter.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansatte.

 

Aftale om udbygning af infrastruktur

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 29.E14.1, som muliggør en udvidelse af virksomheden H&S Westergaard A/S, er der truffet politisk beslutning om, at der skal udarbejdes en aftale om udbygning af infrastruktur.

 

Udbygningsaftalen indgås med henblik på at opnå en højere standard af den planlagte infrastruktur i området. Vejanlægget mellem Ilskovvej og Gl. Sundsvej 3 er ikke dimensioneret til tung trafik. Udvidelsen af H&S Westergaard A/S er under forudsætning af, at der sker en vejforstærkning af førnævnte vejanlæg. Udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Virksomheden ønsker ikke at indgå i infrastrukturaftalen, fordi man ikke mener der er behov for en opgradering af vejanlægget. Infrastrukturaftalen er beregnet til at koste virksomheden 240.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 29.E14.1 Transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds til foreløbig vedtages.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 29.E14.1 Transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds til foreløbig vedtages med et alternativ, der kun giver mulighed for yderligere 600 m2 byggeri samt flytning af brovægt. Alternativet er ligeledes uden infrastrukturaftale.

 

Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus. Planen har været i offentlig høring fra d. 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

På møde den 23. maj 2016 besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 med henblik på at byggeretten skulle reduceres, der skulle ske en bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkering skulle i større grad løses på egen grund, og der skulle findes en bedre model for afvikling af trafikken. På baggrund af dette, blev projektet justeret og sendt frem til endelige vedtagelse.

 

På mødet den 15. august 2016 blev sagen udsat med bemærkning om, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggerettten.

 

Herning Meninghedsråd har fremsendt et nyt skitseforslag efter forudgående dialog med forvaltningen. 

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det nye skitseforslag skal danne baggrund for endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1. Det nye skitseforslag giver anledning til forslag om skærpelse af lokalplanens bebyggelsesprocent ved endelig vedtagelse. Derudover foreslås der ikke ændringer i lokalplanen.

 

Lokalplanens nummer 12.B22.1 ændres ved den endelige vedtagelse til 11.OF6.2. Dette skyldes, at kommuneplanrammenummeret for Herning Kirke og kirkehus er blevet ændret ved den igangværende kommuneplanrevision, fra 12.B22 til 11.OF6.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus blev fremsendt til Byplanudvalget til endelig vedtagelse den 23. maj 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen med henblik på følgende:

 

1. Reduceret byggeret

2. Bedre arkitektonisk tilpasning til området

3. Parkering i større omfang på egen grund

4. Bedre trafikal afvikling

 

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2016 blev projektet for kirkehuset justeret, hvad angår reduceret byggeret, bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkeringsforhold og bedre trafikal afvikling. Det justerede projekt blev fremsendt til Byplanudvalget med lokalplanforslaget til endelig vedtagelse den 15. august 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse med begrundelsen, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggeretten.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stilles der lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i facaden.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Med lokalplanen stilles krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

 • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
 • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
 • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
 • støj- og skyggegener, samt
 • bevaringsværdig beplantning.

  

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Bilag IV-arter

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

 

Nyt projektforslag

Forvaltningen har i april 2017 efter forudgående dialog med Herning Menighedsråd modtaget et nyt skitseforslag til Herning Kirkehus " Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017":

 

1. Det nye skitseforslag har et etageareal på ca. 332 m2. Med det eksisterende kirkehus på 441 m2, vil et samlet nyt kirkehus få et etageareal på ca. 773 m2.

 

2. Projektet har en anderledes arkitektonisk fremtræden end de tidligere projekter på Herning Kirkehus. Huset er søgt tilpasset både kirken og det omkringliggende villakvarter i såvel form og materialer. Skitseforslaget tager afsæt i det eksisterende kirkehus og dennes tagform og materialer. I det nye hus fortsættes taghældningen fra det eksisterende hus belagt med rød vingetegl og knækkes i en tagryd ca. midt på det nye hus. Dermed dannes der et saddeltagsmotiv mod Østre Kirkevej. Facaden er udført i to lag - husets egentlige klimaskærm der udføres i traditionelle tegl samt en udenpå stående facade udført i stænger af tegl - såkaldte "tegl-baguettes". Tegl-stængerne danner en delvist transparent facade mod Østre Kirkevej. Afstanden mellem stængerne varieres, og de "gennemskæres" af nicher for at skabe dybde og variation i facaden. Mellemrummet mellem de to facader anvendes i den sydlige ende til hovedindgang og i den nordlige ende til gårdhave og eventuel sekundær indgang direkte til salen.

 

3. Med det nye skitseforslag opretholdes 6 ud af 10 eksisterende p-pladser - 5 umiddelbart vest for kirkehuset og 1 umiddelbart nord for kirkehuset.

Den nye tilbygning udløser med sine ca. 332 m2 6 nye p-pladser. Her til kommer de 4 p-pladser, der mangler til det eksisterende byggeri. Der skal altså etableres 10 nye p-pladser, eller indbetales til p-fonden for disse.

Herning Menighedsråd har foreslået 2 p-pladser langs Nørre Allé og 3 p-pladser langs Østre Kirkevej, der kan etableres ved at fjerne pullerter. Endvidere foreslås 6 p-pladser umiddelbart nord for kirken mellem kirke og af- og påsætningsvejen - se "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering  ved Herning Kirke og kirkehus"

 

4. Den trafikale afvikling foreslås med det nye projekt justeret i forhold til forslag af d. 15. august 2016. Der foreslås en af- og påsætningszone nord om kirken i samme niveau som vej og fortov med indkørsel fra Østre Kirkevej og udkørsel til Nørre Allé. Se "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus".

 

 

Forvaltningens vurdering

 

1. Byggeret 

Med det nye skitseforslag får kirkehuset et samlet etageareal på ca. 773 m2. Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 71.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen, dermed bør nedsættes fra 90 til 80.

 

2. Arkitektonisk fremtræden

Forvaltningen vurderer, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus har et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der i sit udtryk med materialer og form refererer til sine omgivelser samtidig med, at det er helt sit eget. Det eksisterende kirkehus er blevet integreret i det nye skitseforslag, så det fremstår som en samlet arkitektektonisk idé for ét kirkehus.

 

3. Parkering

Det er forvaltningens vurdering, at de 5 p-pladser langs Østre Kirkevej og Nøre Allé vil kunne indgå i parkeringsregnskabet. De 6 p-ladser inde på kirkepladsen umiddelbart nord for kirken vurderes dog at være en for komprimeret og skæmmende løsning i forhold til kirken. Der gøres opmærksom på, at alle de ovenfor nævnte p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet og er i stedet omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og Kirkeplads", der giver mulighed for at etablere p-pladserne. Der er på forslaget "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus" indtegnet 40 cykel p-pladser. Forvaltningen vurderer, at der på sydsiden af det eksisterende kirkehus også kan etableres cykelparkering, så der opnås de 50 pladser, lokalplanen stiller krav om.

 

4. Den trafikale afvikling

Den foreslåede af- og påsætningszone umiddelbart nord for kirken vurderes at kunne fungere. Zonen er omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus", og kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus vil kunne realiseres inden for forslag til "lokalplan12.B22.1 for Herning Kirkehus". Lokalplanen kan dermed vedtages endeligt (som 11.OF6.2) uden genfremlæggelse. Lokalplanafgrænsningen betyder dog, at der ved ansøgning om byggetilladelse til det nye projekt skal søges en mindre dispensation til "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus" for at muliggøre etablering af indgangspartiet med afskærmning mod Østre Kirkevej udført i tegl-baguettes.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 22. maj 2017, pkt. 69:

at Byplanudvalget godkender skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017"

at Byplanudvalget godkender "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus", idet der tages stilling til, om der kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.OF6.2 til endelig vedtagelse, idet bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 80Byplanudvalget, 22. maj 2017, pkt. 69:

Udsættes med henblik på naboorientering forud for endelig vedtagelse.

 

Der er afholdt orienteringsmøde for naboerne den 8. juni 2017. Notat fra mødet er vedhæftet.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af naboernes kommentarer til projektet,

at bebyggelsesprocenten nedsættes til 75,

at der ikke gives mulighed for parkering nord for kirken på Kirkepladsen.

at der arbejdes videre med en detailplan for afklaring af "kiss'n ride" og aflæsning nord for kirken, jf. lokalplanen for kirken.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017"
at Byplanudvalget godkender "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus", idet der tages stilling til, om der kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4
at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.OF6.2 til endelig vedtagelse, idet bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 75

Beslutning

Byplanudvalget godkender skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning, dateret 18-04-2017" med indstilling om,

at der sker tilbagerykning af byggeriets facade mod øst, både mod nord og syd, i princippet symmetrisk omkring byggeriets gavlmotiv, herunder

at Lokalplanens kortbilag ændres i overensstemmelse hermed,

at lokalplanens §7 tilføjes: Bebyggelse langs Østre Kirkevej skal tilbagerykkes min. 50 cm fra vejskel i byggefelt A og D samt i den nordlige halvdel af byggefelt C,


at bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 75
,

Byplanudvalget godkender endvidere "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus", dog således,


at der ikke kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4, men at der skal indbetales til p-fonden, og

at der arbejdes videre med en detailplan for afklaring af "kiss n' ride" og aflæsning nord for kirken, jfr. lokalplanen for kirken.

Med de ovenstående ændringer indstiller Byplanudvalget lokalplan 11.OF6.2 til endelig vedtagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.12.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag om ændring af status på kolonihaver fra ikke-varig til varig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær

Sagsresume

Kolonihaveforbundet i Danmark har rettet henvendelse til Herning Kommune og påpeget at Herning Kommune uretmæssigt har opkrævet for stor husleje i forhold til en kontraktlig forpligtigelse til at genforhandle husleje. Genforhandlingen er tilsyneladende ikke foretaget. Kolonihaveforbundet kan i princippet kræve det for meget betalte beløb tilbagebetalt. Kolonihaveforbundet vil, hvis der er politisk vilje til at gøre området til varige kolonihaver være klar til at forhandle om lejen – både bagudrettet og fremadrettet. Byrådet besluttede i 2001 at kolonihaverne i Herning kommune er ikke-varige.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået tidsbegrænsede lejekontrakter med kolonihaveforeningerne i perioden 1990 – 1992. Den oprindelige tidsbegrænsning var til 31. december 2010, hvorefter der kunne genforhandles. Den 1. november 2001 blev samtlige lejekontrakter forlænget til den 1. november 2031.

 

Prisfastsættelse af lejen, fremgår af tillæg 1 til lejekontrakterne. Af tillægget fremgår, at Kolonihaveforbundet for dispositionsarealet yder en basislejepris på 0,60 kr./m2.

 

Regulering af lejeprisen, fremgår ligeledes af tillægget: ”Lejeprisen er gældende for indeværende byrådsperiode, hvorefter den genforhandles. Første gang for lejeåret 1995. Lejeprisen for årene efter 1994 kan dog aldrig blive lavere end basislejeprisen 0,60 kr./m2”.

 

Forvaltningen har gennem årene reguleret lejen, således at der i 2016 er opkrævet 1,024 kr./m2.

 

Kolonihaveforbundet har på vegne af kolonihaveforeningerne kontaktet forvaltningen og har anfægtet, at genforhandlingen om lejeprisen er sket.

 

Ifølge Forældelsesloven kan der stilles krav tre år tilbage i tiden.

 

Kolonihaveforeningerne påpeger, at kommunen har opkrævet en for høj leje, men er indstillet på, at indgå i en forhandling omkring dette - imod tilsagn fra kommunalbestyrelsen om, at foreninger i Herning Kommune bliver "varige kolonihaver" efter Kolonihavelovens kap. 3.

 

Hvis et ikke-varigt kolonihaveområde ændres til et varigt, betyder det bl.a., at kolonihaveområdet kun kan nedlægges med tilladelse fra byrådet, og kun hvis

·       Væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og

·       Der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges, jf. kolonihavelovens § 4.

 

Meddelelsen om, at et ikke-varigt kolonihaveområde skal være varigt, er bindende for ejeren (i dette tilfælde Herning Kommune) og alle fremtidige ejere fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Erhvervsministeriet. Kolonihaveområdet vil altså ikke på et senere tidspunkt kunne opnå status som ikke-varigt igen.

 

I forbindelse med indgåelse af lejemålene er det politisk besluttet at gøre kolonihaveområdet til et ikke-varigt kolonihaveområde, da det var et ønske at kunne inddrage kolonihaveområderne i planlægningen til andre formål, hvis der på lang sigt kunne opstå behov for dette.

 

Lov om kolonihaver blev vedtaget i 2001.

Byrådet vedtog den 18. september 2001 at bibeholde kolonihaveområderne som ikke-varige. 

 

Planafdelingen vurderer, at der ikke er sket ændringer i de planlægningsmæssige forhold omrkring kolonihaver, som skulle berettige til at de udpeges som varige.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kolonihaverne i Herning kommune fastholdes som ikke-varige. Sagen videresendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Udsættes med henblik på at få kortlagt de nuværende kolonihaveforeninger.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-12-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Ny planlægning for areal ved Silkeborgvej og Sjællandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en dagligvarebutik og et boligprojekt i området nord/øst for krydset ved Silkeborgvej og Sjællandsgade i Herning. For at muliggøre et projekt med dagligvarebutik og boliger, skal der udarbejdes en lokalplan for området.

 

Forvaltningen vurderer, at området med fordel kan udvikles med en mere bymæssig karakter eventuelt med en karrébebyggelse. Det anbefales derfor at igangsætte en ny planlægning for området med udgangspunkt i det ansøgte projekt, dog med krav til ændringer af grundens disponering, bygningsvolumener og højder, trafikale forhold og friarealer. 

Sagsfremstilling

Baggrund og ansøgt projekt

Der er ansøgt om et projekt nord/øst for krydset ved Silkeborgvej og Sjællandsgade i Herning med en dagligvarebutik i stueetagen og boliger på etagerne oven på.

 

Området består i dag af blandet byggeri med villaer og mindre erhvervsbygninger samt parkeringsarealer og små grønne arealer. Der er i dag ikke sammenhæng i bebyggelsen, og området forholder sig ikke til krydset eller bebyggelsen på de andre sider. På modsatte side af krydset starter bymidtens karréstruktur med byggeri i op til 5 etager.

 

Det ansøgte projekt har antydning af en karrébebyggelse, og består af et byggeri, som primært ligger langs Sjællandsgade og med en kort facade mod Silkeborgvej. Der ansøges om et byggeri med 8 etager mod krydset og 3 etager mod de tilstødende grunde mod nord. Der er en dagligvarebutik i stueetagen og boliger på etagerne oven på, som på grund af nedtrapning af bygningen får tagterrasser mod nord. Der er parkeringspladser i gården med indkørsel fra Silkeborgvej. Der er ikke beskrevet friarealer på terræn.

 

Byggeriet foreslås med en ”tung” stueetage til dagligvarebutikken og et lettere udtryk til boligerne på de øvrige etager med store glaspartier, lyse facader og indbyggede altaner.

 

 

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.C24, og der er ingen lokalplan for området. Kommuneplanrammen beskriver området som centerområde med en bebyggelsesprocent på maksimalt 190, samt en maksimal bygningshøjde på 6 etager og 21 meter.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at området med fordel kan udvikles med et nyt samlet projekt, som kan skabe en god afslutning mod krydset samt videreføre den bymæssige udvikling i området. Der kan med fordel planlægges en mere sluttet karrébebyggelse, således at facaden mod Silkeborgvej bliver længere, og der skabes en bedre overgang til nabogrundene, hvor bygningen nedtrappes til begge sider. I forbindelse af detailprojektering af byggeriet, anbefales det, at byggeriets hjørne ved Sjællandsgade og Silkeborgvej tilbagerykkes, således at det grønne område kan bevares helt eller delvist.

 

Det vurderes, at den ansøgte bygningshøjde på 8 etager er for høj i forhold til skalaen af de omkringliggende byggerier. Forvaltningens vurdering er, at et kommende projekt skal forholde sig til kommuneplanrammen, som beskriver en maksimal bygningshøjde på 6 etager og 21 meter. Hvis byggeriet forlænges og nedtrappes langs Silkeborgvej, vil det ligeledes øge sammenhængen i projektet. Med en reduktion i bygningshøjden vil projektet derfor være i overensstemmelse med kommuneplanrammen, og der skal ikke udarbejdes et tillæg.

 

Der skal arbejdes videre med grundens disponering, retningslinjer for bebyggelse, friarealer samt tilpasning til vejforløbet langs Silkeborgvej og Sjællandsgade.

Bygningen i det ansøgte projekt skal også tilpasses i forhold til funktionerne, således at bygningsvolumenet ikke bliver for dybt til lejligheder eller lignende. Der skal i en kommende lokalplan indarbejdes byggefelter som forstærker karrébebyggelsen og forholder sig til omkringliggende facaderlinjer.

Der skal ligeledes gennemføres en nærmere vurdering af områdets trafikale forhold i forbindelse med indkørsel, parkeringsarealer samt mulig vareindlevering til en dagligvarebutik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes ny planlægning for området,
at der optages dialog med ansøger omkring grundens disponering, bygningsvolumener, trafikale forhold og friarealer,
at kommuneplanens rammer fastholdes, så den maksimale bygningshøjde forbliver 6 etager, og at der ikke udarbejdes et nyt kommuneplantillæg

Beslutning

Tiltrådt, dog således at det grønne areal mod krydset bevares, og at indkørslen fra Silkeborgvej rykkes mod øst.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for Gjellerup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Martin Berthelsen

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet at opføre en ny skole i Hammerum og Gjellerup (Lindbjergskolen), som skal afløse de eksisterende skoler i Hammerum og Gjellerup. Lindbjergskolen forventes at blive taget i brug i starten af 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for Gjellerup Skole.

 

Byplanudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2017, i forbindelse med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-28, at der skal igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for den centrale bydel i planperioden.

 

Forvaltningen har udarbejdet et dispositionsforslag som baggrund for udarbejdelse af en helhedsplan for Gjellerup Skole, grønt område øst for Ny Gjellerupvej og erhvervsområdet nord for skolen.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 bliver første spadestik til Lindbjergskolen taget og det forventes, at Lindbjergskolen vil blive taget i brug i starten af 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for området med Gjellerup Skole.

 

Planafdelingen vurderer, at det er hensigtsmæssigt allerede nu at igangsætte processen for planlægningen for Gjellerup Skole, så en omdannelse af arealet med Gjellerup Skole kan igangsættes umiddelbart efter, at den nye skole er taget i brug. Gjellerup Skole er i en stand, som gør, at den ikke kan genanvendes til andre formål.

Gjellerup Skole 

 

Planafdelingen har udarbejdet et forslag til den fysiske afgrænsning af helhedsplanen og retningslinjer for indholdet (bilag 1).

 

Overordnet disponering

Forslaget omfatter Gjellerup Skole og grønt område øst for Ny Gjellerupvej. Erhvervsområdet nord for skolen består i dag af en enkelt større virksomhed og flere mindre virksomheder. Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at indarbejde erhvervsområdet nord for skolen i en kommende helhedsplan. Det vurderes, at det indtil videre vil være hensigtsmæssigt ikke at inddrage hele erhvervsområdet nord for skolen i den efterfølgende lokalplanlægning.  

 

Forslaget til disponering af helhedsplanen er opdelt i fire områder, heraf to boligområder (område 1 og 4 er ejet af Herning Kommune) og to områder (områder 2 og 3), som bør have karakter af at være centerområder med mulighed for etablering af centerfunktioner og boliger.

 

 

Beskrivelse af områder

Område 1:

Området i dag: Området anvendes i dag til Gjellerup Skole og tilhørende faciliteter. Gjellerup Skole består af otte bygninger i 1-2 etager, som er bundet sammen af fordelingsgange.

Grundareal: ca. 40.820 m2

Eksisterende plangrundlag: Område 1 er beliggende inden for kommuneplanramme 32.B13 i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, som beskriver, at området skal anvendes til bolig og skal være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter.

Fremtidig anvendelse: Boligområde med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Fremtidig bebyggelse: ca. 35 åben-lav boliger og ca. 70 tæt-lav boliger. Dette er dog afhængig af grundstørrelse, vejudlæg og fælles grønne arealer.

 

Område 2:

Området i dag: Området anvendes i dag til grønt område med en mindre boldbane.

Eksisterende plangrundlag: Område 2 er beliggende inden for kommuneplanramme 32.B13 i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, som beskriver, at området skal anvendes til bolig og skal være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter. Området er endvidere omfattet af Byplanvedtægt nr. 26, hvor området kan benyttes til erhverv i form af mindre industri- og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed.

Fremtidig anvendelse: Bolig og centerfunktioner, som f.eks. mindre offentlige funktioner, publikumsorienteret serviceerhverv osv.

Fremtidig bebyggelse: Der kan etableres boliger i form af tæt-lav eller etageboliger for at opnå en større tæthed og bymæssig karakter.

 

Område 3:

Området i dag: Området anvendes i dag primært til erhverv i form af en stor virksomhed og enkelte boliger.

Grundareal: ca. 49.300 m2

Eksisterende plangrundlag: Område 3 er beliggende inden for kommuneplanramme 32.E1 i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, som beskriver, at området skal anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer og erhverv i miljøklasse 2-4. Området er endvidere omfattet af Byplanvedtægt nr. 26, hvor området kan benyttes til erhverv i form af mindre industri- og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed.

Fremtidig anvendelse: Centerområde med mulighed for bolig og centerfunktioner, som f.eks. kan være dagligvarebutik, mindre offentlige funktioner, publikumsorienteret serviceerhverv osv.

Fremtidig bebyggelse: Der kan etableres boliger i form af tæt-lav eller etageboliger for at opnå en større tæthed og bymæssig karakter. Center-funktioner kan være en del af etagebyggeri eller som enkelt stående bygninger. Området skal forholde sig til kirken og have plads til en torvedannelse. Området indgår indtil videre ikke i detailplanlægningen.

 

Område 4:

Området i dag: Boldbane og grønt område med regnvandsbassin.

Grundareal: ca. 32.710 m2

Eksisterende planlægning: Område 4 er beliggende inden for kommuneplanramme 32.R2 og 32.R6 i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, som beskriver, at området fortsat skal anvendes til skole og idrætsarealer samt parkområde med regnvandsbassin.

Området er endvidere omfattet af Byplanvedtægt nr. 27, hvor området kan benyttes til sportsplads og friareal med regnvandsbassin.

Fremtidig anvendelse: Boligområde med mulighed for åben-lav eller tæt-lav bebyggelse og grønt område med regnvandsbassin.

Fremtidig bebyggelse: Den vestlige del af området kan bebygges med boliger enten som åben-lav eller tæt-lav, som kan være ca. 15 åben-lav boliger eller ca. 30 tæt-lav boliger. Dette er dog afhængig af grundstørrelse, vejudlæg og fælles grønne arealer. Der skal sikres offentlig adgang til det eksisterende grønne område med regnvandsbassin.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af den beskrevne disponering af området igangsættes en udviklingsproces for området med udarbejdelse af en helhedsplan. Forslaget til helhedsplanen præsenteres for borgerne forud for udarbejdelse af lokalplaner. Lokalplanen for Gjellerup Skole forventes udarbejdet i 2018 og et udbud af område 1 – Gjellerup Skole kan foregå i efteråret 2019. Planafdelingen skønner, at det er mest hensigtsmæssigt at udarbejde lokalplanen for Gjellerup Skole først, så nedrivningen af Gjellerup Skole kan starte, når Lindbjergskolen tages i brug. Dette er for at sikre, at der ikke står tomme ejendomme ledige, som kan være oplagte mål for hærværk og lignende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der udarbejdes en masterplan for arealet og de rammer som vist på bilag 1.

Beslutning

Tiltrådt, idet område 2 ændres til boligområde med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse og grønt område.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Områdefornyelse i Kibæk og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Jf. Herning Kommunes byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028" skal der ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter i perioden 2017-2028, hvor en undersøgelse viser et behov og relevant flerhed af problemstillinger.

 

På den bagrund er der udarbejdet en vurdering af grundlag for ansøgninger og temaer for områdefornyelse i hhv. Haderup og Kibæk. Vurderingen er foretaget på baggrund af et konkret ønske fra borgerforeningerne i de to byer.

 

Byplanudvalget skal beslutte, om der skal ansøges om reservation af statslige midler til områdefornyelse i Haderup og Kibæk, og i givet fald hvornår.

Sagsfremstilling

Om områdefornyelse

Områdefornyelse giver mulighed for at revitalisere problemramte byer og byområder, og gøre dem attraktive for bosætning og nye investeringer. Områdefornyelse kan dermed bidrage til en positiv udvikling af byer, der kæmper med udfordringer som forfaldne bygninger, mangel på mødesteder og aktiviteter, nedslidte bymiljøer mm. Et områdefornyelsesprojekt kræver en flerhed af problemstillinger - dvs. projektet skal indeholde både fysiske, sociale og kulturelle tiltag.

 

Områdefornyelse er et af redskaberne under Byfornyelsesloven til omdannelse i de mindre byer og landsbyer, der kan anvendes i både Haderup og Kibæk.

 

Ansøgning og refusion

Der kan ansøges én gang årligt (januar) om en særlig ramme fra staten til områdefornyelse. Efter godkendt ansøgning og dermed tilsagn om statsstøtte har kommunen, i samarbejde med borgerne, ét år til at lave et program for områdefornyelsen med detaljerede projekter og budgetter. Derefter skal områdefornyelsesprojektet som helhed være gennemført inden for 5 år. Statsrefusionen til områdefornyelse udgør 1/3 af de budgetterede udgifter. Derudover kan der ansøges om en særlig ramme til bygningsfornyelse i forbindelse med gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt.

 

Vurdering

Der er udarbejdet en vurdering af grundlaget for ansøgninger og temaer for områdefornyelse i hhv. Haderup og Kibæk (se bilag). Notatet er udarbejdet af CE Byfornyelse i samarbejde med Herning Kommune.

 

Vurderingen bygger på udviklings- og centerbyplaner, ønsker fra borgerforeningen samt tidligere besigtigelser. Ønsker og behov er iøvrigt sammenholdt med kriterierne i henhold til byfornyelsesloven for at opnå støtte til områdefornyelse. Der er ikke foretaget specifikke besigtigelser i forbindelse med udarbejdelse af notatet.

 

Haderup og Kibæk har vidt forskellige udgangspunkter i indbyggertal og karakter og dermed forskellige roller i kommunens udvikling. Alligevel står byerne overfor den samme væsentlige udfordring, hvor det oprindelige centrum i byerne, bymidten, forfalder og udstråler behov for en omdannelse, der kan revitalisere byerne.

 

Haderup:

Haderup har ca. 630 indbyggere. Udviklingplanen fra 2009 påpeger, at byen er ideel bosætnings- og pendlerby med sin beliggenhed tæt på fire større byer, og med natur, kultur og fritid i fokus.

I henvendelsen fra Haderup og omegns borgerforening af marts 2017 er der fortsat overensstemmelse med indsatsområderne i udviklingsplanen:

 

 • Forskønnelse og områdefornyelse i bymidten
 • Bedre trafiksikkerhed i lokalplanområdet
 • Bedre forhold for gæster og turister
 • Forbedring af naturen og det helt særlig Jens Jensens Anlæg
 • Kultur og fritid for alle
 • Nye bosætningsmuligheder

 

På den baggrund anbefales det, at en evt. ansøgning om områdefornyelse i Haderup tager afsæt i byens nærhed til de fire større byer og det overordende formål at kvalificere og brande Haderup som bosætnings- og pendlerby med udgangspunkt i de forbedrede trafikale forhold (mindre trafik og støj i bymidten). Temaerne i en ansøgning kunne dermed være:

 

1. Byliv på tværs - en omdannelse af bymidten og Torvet og forbedring af forholdene for de bløde trafikanter

2. Natur med humor - kobling af rekreative arealer og natur samt tilførelse af forskellige aktiviteter

 

Jf. kommunens foregående byfornyelsesstrategi (2012-2015) gennemføres pt. områdefornyelse i Sunds. Derudover er Haderup nævnt i den foregående strategi, som anden prioritet til områdefornyelse. Der var dog på daværende tidspunkt ikke afsat midler hertil.

 

Kibæk:

Kibæk har ca. 2.800 indbyggere. Udviklingsplanen fra 2016 peger på, at byen fortsat skal kendes som oplagt by for børnefamilier med sine attraktive og bynære naturområder, fritidsliv og sociale/kulturelle aktiviteter. Det foreslås, at der arbejdes videre med fire indsatsområder fra udviklingsplanen:

 

 • Forskønnelses og nytænkning af bymidten
 • Den grønne kile (der binder byen sammen)
 • Variation i boligudbud
 • Kommunikation/branding

 

På den baggrund anbefales det, at en evt. ansøgning om områdefornyelse i Kibæk tager afsæt i byens udfordring med hovedgaden (Nr. Bredgade) og det overordnede formål at kvalificere og brande Kibæk som familie-, bosætnings- og pendlerby. Temaerne i en ansøgning om områdefornyelse kunne dermed være:

 

1. Gentænk hovedgaden - nye funktioner og aktiviteter

2. Liv ved søen - kobling af rekreative aktiviteter

 

Da Kibæk er en centerby, er der desuden mulighed for at søge midler fra Herning Kommunes Forskønnelsespulje.

Frem til 2019 bliver der hvert år sat 2 mio. kr. til puljen. Midlerne kan søges til projekter, der gør kommunens center- og omegnsbyer smukkere.

Midlerne fra Forskønnelsespuljen vil først og fremmest gå til projekter, som gør ankomsten til byerne og byernes rum til en ekstra positiv oplevelse.

 

Sammenfattende vurdering

Haderup og Kibæk opfylder begge de grundlæggende kriterier for at ansøge om områdefornyelse. Der er dog lidt større usikkerhed forbundet med en ansøgning om områdefornyelse i Kibæk, da byens status som centerby og byens indbyggertal vil hæve kriterierne i den ministerielle sagsbehandling. Dertil kommer, at Kibæk har afsluttet en områdefornyelse i 2010, hvilket kan blive en afgørende faktor i den samlede udvælgelse af ansøgninger.

 

Det vil således kræve en større indsats at få tilsagn om områdefornyelse i Kibæk, og en ansøgning vil vinde betydeligt, hvis kommunen samtidig ansøger om midler til gennemførelse af et forsøgsprojekt i hovedgaden med opkøb og nedrivning og dermed byomdannelse. Forsøgsprojektet vil kræve et vist forarbejde til ansøgningen, men vil på den anden side illustrere en positiv grad af økonomisk bæredygtighed i gennemførelsen. Desuden kan ansøgningen kvalificeres ved forudgående sondringer/ansøgninger hos Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden (LOA) m.fl.

 

En ansøgning om områderfornyelse i Haderup vil formentlig få tilsagn. Problemstillingerne er enkle og alligevel betydelige, og etableringen af den planlagte omfartsvej i 2020 giver nye muligheder for udvikling af bymidten.

 

Forslag til budget

Budgetforslagene nedenfor baseres på skønsmæssige vurderinger og praktiske erfaringer for minimumsbeløb til gennemførelse af områdefornyelse i sammenlignelige byer.

 

På baggrund af ovenstående vurdering og forslag til ansøgning anslåes det samlede budget for Haderup til 4.500.000 kr. (fordelt på en kommunal andel på 3.000.000 kr. og en statslig andel på 1.500.000 kr.), og det samlede budget for Kibæk til 5.100.000 kr. (fordelt på en kommunal andel på 3.500.000 kr. og en statslig andel på 1.700.000 kr.).

Økonomi

Der er på den vedtagne investeringsoversigt 2017-2020 ikke afsat midler særskilt til områdefornyelse.

 

Der er på stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 833.000 kr. årligt til fordeling på byfornyelsesaktiviteter (bygningsfornyelse, nedrivning, områdefornyelse mm.).

Det samlede rådighedsbeløb på stednr. 015099 på i alt 3.332.000 kr. i perioden 2017-2020 kan i princippet anvendes til gennemførelse af områdefornyelse. Dette vil dog betyde, at der skæres ned på øvrige byfornyelsesaktiviteter. Der skal iøvrigt altid være et mindre, disponibelt beløb til kommunens løbende arbejde med indeklimasager på samme stednr.

 

I arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021 indgår et rådighedsbeløb til udgifter på 5.090.000 kr. samt indtægter på 1.680.000 kr. til refusion til områdefornyelse i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal ansøges om reservation af statslige midler til områdefornyelse i Haderup og Kibæk

Beslutning

Byplanudvalget beslutter, at der skal ansøges om reservation af statslige midler til områdefornyelse både i Haderup og Kibæk.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-4-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Råden over vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Brug Byen er blevet revideret flere gang siden 2012 og det har afstedkommet, at det der i 2012 var et enslydende administrationsgrundlag, nu er område-opdelt.

Derfor ligger nærværende dagsorden op til at der tages en principiel drøftelse af om de område-forskelligheder Brug Byen indeholder for særligt udeservering skal fastholdes.

 

Endvidere bedes Byplanudvalget tage en principiel drøftelse om længde på udeserveringstilladelser, da udeserveringstilladelserne på nuværende tidspunkt følger alkoholsbevillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med Brug Byen var at skabe et samlet og ensartet administrationsgrundlag for råden over vej i Herning. I den forbindelse blev alle regulativer som omhandlede råden over vej samlet under en paraply – Brug Byen.

 

I løbet af de år der er gået er der sket løbende ændringer, nogle fordi det viste sig at det som var gældende måske ikke har helt hensigtsmæssigt og dels fordi byen udviklede sig.

 

Således er Brug Byen i dag, særligt mht. udeservering, blevet områdeopdelt, således har vi i dag tre administrationsmodeller i gågaden, når det kommer til inddelingen af gaden og hvordan udeserveringen og vareudstillingen må indrette sig. Der kan være særlige forhold, som f.eks. på Torvet, hvor indretningen af udeserveringen har en anden udformning, da det giver god mening i forhold til Torvets udformning.

 

Model 1

Denne model er den som blev Brug Byen oprindelig var omfattet af og er i dag gældende for alle områder i Herning Kommune med undtagelse af der hvor 2. og 3. model er gældende.

Principskitse af model 1

 

Fordelen ved denne model var at der var en ensartet behandling af alle og skabt præcise zoner. Det betød at både vareudstilling og udeservering blev behandlet ens. Modellen sikrede, at der blev skabt et ”fortov”, så synshandicappede nemt kunne orienterer sig.

 

Model 2

Denne model gælder for Østergade, på strækningen Kampmannsgade til Nørregade, hvor det er muligt at have udeservering fra facaden til trælinjen (svarende til cirka 5 meter bredde).

For vareudstilling gælder model 1 forsat, således at der kunne være en mindre vareudstilling ved facaden på 0,8 meter, et fortov (gangzone) på 1,2 meter og derefter et vareudstillingsareal på ca. 3,5 meter.  

 

Principskitse af model 2

 

Begrundelsen for at lade udeserveringen råde over arealet mellem facaden og trælinjen, er at udformningen skaber mere læ, men ulempen er, at der hvor der ligger butikker og udeservering ved siden af hinanden, kan de butikker blive overset eller svære at se pga. af udeserveringen som skærmer af. Som vi f.eks. har oplevet det mellem Bones og BR Legetøj.

 

Der, hvor der ligger udeservering op og ned af hinanden, skaber det til gengæld synergi mellem stederne og giver et udtryk af god stemning med masser af liv.

 

Model 3

Denne model gælder for gågaden fra Nørregade til Poulsens Plads. Her er gaden indrettet med en inventarzone samt at der friholdes 2 meter langs med facaderne. Fordelen ved denne model er at butikkernes vinduesfacader igen kommer i spil som udstillingsareal og at det skaber en klar inddeling af gaden, som gør det nemt at orienterer sig.

Principskitse af model 3

 

Dermed er der heller ikke de udfordringer som model 2 har, men andelen af udeserveringssteder på strækningen er også langt mindre end på dele af Østergade.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at der i bymidten fortsat er 3 modeller, som afgrænses påfølgende måde:

Model 3 gælder for del af Bredgade (mellem Torvet/Mindegade til Jyllandsgade/Smallegade).

Model 2 gælder for Østergade (mellem Kampmannsgade/Fonnesbechsgade til Torvet/Søndergade)

Model 1 gælder for de resterende dele af gågaderne.

 

For at gøre det nemmer for administrationen af henholdsvis udeserveringstilladelser og alkoholsbevillinger er tidsperioden, som man kan opnå udeserveringstilladelse til den samme periode, som den alkoholsbevillingen løber over. Det betyder, at der er kommet meget differentierede tidsperioder fra 1 år til 8 år.

Det giver udfordringer, for når administrationsgrundlaget for Brug Byen ændres, kan der ikke ske en ikrafttræden for alle på en gang og dermed kan det se ud som om der er forskelsbehandling. Derfor anbefaler forvaltningen at der sættes den sammen tidsperiode på udeserveringstilladelser, det kunne f.eks. være en periode på 3 år, da 8 år er lang tid at vente hvis der er ændringer i administrationsgrundlaget.

 

Da Brug Byen blev indført i 2012 skulle der ansøges årligt, dette sikrede, at hvis administrationsgrundlaget blev revideret, kunne ikrafttræden ske med årsskiftet. Endvidere var der en sæsonomdeling i henholdsvis højsæson (1. maj - 30. sept.), lavsæson (1. okt. - 30. april) samt mulighed for at ansøge særskilt om vintermåneder. Formålet var at sikre, at der ikke stod mere inventar end nødvendigt i gaden, da vejret sætter en naturlig afgræsningen på hvornår man sidder ude. Samtidig gjorde det også nemmer for drift at feje og rydde sne.

 

I forbindelse med revideringen i 2014 blev sæsonerne ophævet, da der var en konkret ønske fra restaurationsbranchen om at gøre det mere fleksibelt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om gågadens skal opdeles som følgende:

Model 3: del af Bredgade (mellem Torvet/Mindegade til Jyllandsgade/Smallegade).

Model 2: Østergade (mellem Kampmannsgade/Fonnesbechsgade til Torvet/Søndergade)

Model 1: resten af gågaderne.

 

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal være ens tidsperiode på 3 år for udeserveringstilladelser

Beslutning

Tiltrådt, idet tidsperioden fastsættes til 3 år.

 

Skitsen ”Model 2” i dagsordenen rettes således den afspejler model 2.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-11-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Dispensation til lokalplan 6.14.1 til udvalgsvarebutik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen 4bd, Birk by, Gjellerup har ansøgt om dispenastion til lokalplan 6.14.1 for Birkområdet mellem Herning og Hammerum. Nordicom ønsker at udleje bygningen til udvalgsvarebutik. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til 3 år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt og at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen 4bd, Birk by, Gjellerup ansøgt om dispensation til lokalplan 6.14.1 for Birkområdet mellem Herning og Hammerum. Ejeren ønsker at udleje bygningen til udvalgsvarebutik. En del af bygningen har i længere tid stået tom.

 

Ejendommen er placeret med facade mod Golfvej og Silkeborgvej.

 

 

 

Nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for udvalgsvarebutikker. Eksisterende butikker inden for lokalplan 6.14.1 ligger placeret på baggrund af tilladelser til salg af særligt pladskrævende varer. Der er truffet beslutning om tilladelserne før 2007, hvor planlovens bestemmelser blev mere restriktive.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvalgsvarebutik vil passe godt ind i den eksisterende bystruktur. Ændringen fra butiksområde der forhandler særligt pladskrævende varer, til område med egentlige udvalgsvarer er af mindre betydning i forhold til trafik. Det er forvaltingens vurdering at der på baggrund af det ansøgte bør igangsættes ny lokalplan for området. I forbindelse med ny lokalplan må det forventes, at det skal undersøges nærmere om eksisterende vejadgange direkte til Golfvej skal nedlægges for at sikre en velfungerende trafikafvikling i lyskrydset Silkeborgvej/Golfvej.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til udvalgsvarebutik i lokalplan 6.14.1, således at man ikke skal afvente udarbejdelse af ny lokalplan forud for at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om at fjernelse af bygninger, anlæg m. v. ved dispensationens udløb uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for udvalgsvarebutik i lokalplan 6.14.1s anvendelsesbestemmelser.

Igangsætning af udarbejdelse af ny lokalplan og dispensation til nuværende lokalplan vil være i overensstemmelse med beslutning om udseendelse af debatoplæg til kommuneplantillæg nr 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommunes detailhandelsstruktur, vedtaget på Byplanudvalgets møde den 8. juni og i Erhvervs og Økonomiudvalget den 12. juni 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til lokalplan 6.14.1 til udvalgsvarebutik i op til 3 år
at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for udvalgsvarebutik på matr. nr. 4 bd, Kirkeby, Gjellerup

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Beslutning om opholdsmøbler i Østergade Øst - Herning C

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

På Byrådets møde d. 11.10.2016 pkt. 273, blev der frigivet 500.000 kr. til Herning C læ- og ly-elementer i Østergade Øst, strækningen mellem Kongrescentret og Smedegade. Forvaltningen foreslår at placere fire større opholdsmøbler i gadeforløbet jf. vedlagte skitse.

Den helt nøjagtige placering i gaden skal ske i dialog med butikker og restaurationer i Østergade, for at sikre den bedst mulige placering i forhold til udstillingsvarer, cafemøbler, porte, træer osv. Vedlagte placeringsforslag er bedste bud på nuværende tidspunkt.

Byplanudvalget anmodes om at godkende skitseforslaget således at møblerne kan sættes i produktion.  

Sagsfremstilling

Opholdsmøblerne er små kubistiske rum af 2,5 x 2,5 m, med indbygget lys, bænke, læskærm og planter.

Møblerne kaldes "Rum i Rum" og kan bruges på pladser og arealer i byen til midlertidig funktion eller fast inventar.

 

Man kan tilpasse møblerne til det specifikke projekt og variere placering af bænke, plantekummer, evt. bord, læskærm osv.

 

Østergade Øst er en rolig gade i forhold til andre af byens centrale gader. Østergade Øst er første møde med gågaden fra Kongrescentret og disse møbler vurderes at være med til at skabe mere liv og stemning efter aftenforestillingerne i Kongrescentret eller et besøg i en af gadens restaurationer eller barer.

Økonomi

De fire møbler koster ca. 380.000 kr. i indkøb. Dertil kommer anlægsarbejde og indkøb af planter og fremføring af el. Møblerne forventes at medføre en årlig ekstra driftsomkostning på omkring 30.000 kr. De første to års drift er indeholdt i det afsatte beløb på 500.000 kr. Beløbet vurderes værende tilstrækkelig til opgaven. Driften efter de to første år vurderes at kunne afholdes af driftsbudgettet på serviceområde 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at skitseforslaget godkendes

Beslutning

Der udarbejdes nyt forslag med udgangspunkt i mere træ, grønt, midlertidighed og siddemøblerne i Bredgade.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Pulje for 2017 - Prioritering af ansøgninger samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Andreas Boyschau, Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Herning Kommune har for nuværende tre vindmølleprojekter, der udløser penge fra Grøn Ordning. Det drejer sig om vindmølleområderne ved Abildå, Assing og Sunds. Puljen for Abildå kan afsluttes, da de prioriterede projekter er gennemført, men det har vist sig, at enkelte projekter fra henholdsvis Assing og Sunds, som allerede er bevilget, er frafaldet af ansøgerne, hvorfor der resterer midler i puljerne, som ikke er brugt.

 

Herning Byråd besluttede på mødet den 11. oktober 2016 at gennemføre en ny ansøgningsrunde ultimo 2016 for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler fra Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Sunds. Grøn Ordning Puljen 2017 er således på i alt 321.925 kr. til initiativer i hele Herning Kommune.

 

Ansøgningsrunden sluttede den 3. februar 2017, og der er indkommet i alt 10 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet. Der er ansøgt om tilskud for i alt 1.074.705,18 kr.

 

Forvaltningen fremsender hermed ansøgningerne til politisk prioritering og dertilhørende frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Herning Kommune har for nuværende tre vindmølleprojekter, der udløser penge fra Grøn Ordning. Hvert vindmølleprojekt har sin egen Grøn Ordning pulje. I forbindelse med nærmere tilretning af ansøgningerne til ovennævnte puljer er der to ansøgere, som har frafaldet deres ansøgning efter den politiske stillingtagen. En enkelt ansøgning har ikke brugt hele det bevilligede beløb. Det drejer sig samlet set om et overskud på 121.925,00 kr. fra Assing puljen og 200.000,00 kr. fra Sunds puljen. Der er derfor yderligere 321.925 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning.

 

Forvaltningen har gennemført en ansøgningsrunde i henhold til Byrådets beslutning på mødet den 11. oktober 2016. Ansøgningsrunden varede fra den 2. november 2016 til den 3. februar 2017.

 

Der er indkommet 10 ansøgninger til Grøn Ordning Puljen for 2017, hvoraf 1 ansøgning senere er frafaldet. Se ansøgningernes placering i forhold til de to vindmølleområder i Bilag 1. Af kortbilaget fremgår ligeledes et vindmølleområde i Holstebro Kommune, som ligger lige ved kommunegrænsen og i umiddelbar nærhed til Hodsager. Der er ansøgt for i alt ca. 1.074.705 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Puljen for 2017. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 2, hvor hver ansøgning ligeledes er ledsaget af et notatark med forvaltningens bemærkninger til det konkrete projekt.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

 

Ans. nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand til nærmeste vindmølleområde

1

Etablering af sauna i forsamlingshus til gavn for Sunds GFs vinterbadeklub

 

135.112,50 kr.

Sunds GF

2,6 km

2

Etablering af varmepumper til opvarmning af forsamlingslokalerne i Kibæk Mølle

 

95.000 kr.

Kibæk Mølle S/I

5,3 km

3

Etablering af muldtoilet til gavn for brugerne af den nyopførte bålhytte og tilhørende shelters

 

48.750 kr.

Sunds FDF

700 m

4

Etablering af solcelleanlæg til opvarmning af Ilskov Friluftsbad

 

328.926,78 kr.

Ilskov Friluftsbad

7,7 km

5

Etablering af hybridgræsbane på arealet over for Kibæk Krydsfelt

 

121.925 kr.

ekskl. moms

Kibæk IF, men Herning Kommune er projektejer

5,8 km

6

Etablering af shelters og bålhytte i Kibæks Grønne Hjerte

 

120.000 kr.

Kibæk Lokalråd

5 km

7

Etablering af varmepumpe til opvarmning af spejderhuset

 

53.387,50 kr.

Hodsager KFUM

3,4 km

8

Frafaldet

 

 

 

 

9

Renovering af brænde- og materialeskur

 

69.803,40 kr.

FDF Ilskov

7,1 km

10

Etablering af shelters, hestefolde og borde-/bænkesæt ved Stakroge Skole

 

101.800 kr.

Stakroge Skole S/I

13,9 km

 

Opmærksomhedspunkter ved prioritering af ansøgninger

Det er Energinet.dk, der støtter de udvalgte projekter. Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne til Energinet.dk. Det er politikerne i Herning Kommune, der beslutter hvilke projekter, der skal søges penge til, men det er i sidste ende Energinet.dk, der beslutter, om projektet kan tildeles penge eller ej. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale at prioritere ansøgning 9, da projektet ikke lever op til Energinet.dk krav til bygge- og anlægsprojekter. Forvaltningen kan ligeledes ikke anbefale at prioritere ansøgning 10, da foreningens vedtægter for nuværende ikke kan godkendes af Energinet.dk. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at ansøgning 4 overstiger det samlede beløb for Grøn Ordning Pulje for 2017.

 

Formålet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen kan gives et tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, bl.a. følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.
 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra*. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 

*I forbindelse med annonceringen af den nærværende samlede Pulje for 2017 er det meldt ud, at ansøgninger fra Assing og Sunds og tilhørende nærområder bør prioriteres, da det er disse vindmølleområder, pengene oprindeligt stammer fra.

 

Herning Kommune modtog den 7. marts 2017 et brev fra Energinet.dk, hvori det fremgår, at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Energinet.dk har ikke oplysninger om, hvad der sker efter denne dato eller om hvordan en eventuel overgangsordning bliver. Det forventes dog ikke at påvirke de projekter, der allerede har modtaget tilsagn om tilskud fra Energinet.dk.

 

Projekterne skal være færdigbearbejdet og i princippet klar til etablering inden de fremsendes til Energinet.dk. Energinet.dk har en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. Derfor anbefaler forvaltningen, at der udelukkende prioriteres efter de ansøgninger, som har en overskuelig afgrænsning og tidshorisont, og som forventes at kunne være klar til at fremsende til Energinet.dk senest ultimo 2017. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at ansøgningerne, så vidt det er muligt, prioriteres med det fulde ansøgte beløb, da foreningerne ofte har en lang proces med at indhente de resterende penge eller justere projektet, så det bevilligede beløb passer til projektet.

 

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter. Herning Kommune er projektejer for projektet omhandlende hybridgræsbanen på arealet over for Kibæk Krydsfelt, hvorfor dette projektregnskab er uden moms.

 

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt en anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på hver i alt 322.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) i 2017. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednr. jævnfør den politiske beslutning.

 

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på henholdsvis 200.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede, samt 122.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten nedskrives.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk, og

 

at der til indbetalinger fra Energinet.dk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 322.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn Ordning Pulje for 2017. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, og

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 322.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn Ordning Pulje for 2017. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk, og

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede, og

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede, og

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten, og

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten.

 

Beslutning

Tiltrådt idet følgende projekter prioriteres:

projekt 1 med kr. 120.000

projekt 2 med kr. 95.000

projekt 3 med kr. 40.000

projekt 6 med kr. 25.000

projekt 7 med kr. 40.000.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Abildå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojekterne ved Assing og Abildå. Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energinet.dk har givet tilsagn om tilskud. Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energinet.dk om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Abildå på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), henholdsvis stednummer 090096 Grøn Ordning Assing og stednummer 090093 Grøn Ordning Abildå fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Abildå på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) for henholdsvis stednummer 090096 Grøn Ordning Assing og stednummer 090093 Grøn Ordning Abildå.

 

Grøn Ordning Assing

Vindmølleprojektet i vindmølleområdet T21 ved Assing er på 6,65 MW, og udløser dermed en pulje på 585.200 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.

 

I forbindelse med Grøn Ordning Vildbjerg, har Energinet.dk givet afslag til projektet omhandlende ”Etablering af gang- og cykelsti, tilslutning af trappe til stiforløb, samt belysning ved stiforløb, i Sinding”. Grundet afslag på projektet fra Grøn Ordning Vildbjerg er der overført 85.137,5 kr. til ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing. Ansøgningspuljen er derfor på i alt 670.337,50 kr.

 

Herning Kommune har haft en ansøgningsrunde efter opstillingen af de 3 vindmøller ved Assing, hvori der indkom 9 ansøgninger om VE-midler til projekter i Herning

Kommune. Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014 fordelt midlerne blandt 3 af disse ansøgninger. Byrådet har på mødet den 4. marts 2014 godkendt Byplanudvalgets fordeling af midler.

 

De 3 projekter omhandlede:

• Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk

• Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt

• Etablering af et lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården i Kibæk

 

I den forbindelse blev der på byrådsmøde d. 4. marts 2014, pkt. 108 meddelt en anlægsindtægtsbevilling og anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 671.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing med understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.

 

I forbindelse med Grøn Ordning Sunds viste det sig, at puljen for Grøn Ordning Assing er på i alt 792.000 kr. Grunden hertil er, at vindmølleprojektet ved Assing er på 9 MW, da Energinet.dk ikke fraregner de tre vindmøller på i alt 2,35 MW, der blev nedtaget i forbindelse med projektet. Der er derfor modtaget yderligere 206.800 kr., som blev fordelt på 2 projekter på Byplanudvalgets møde den 2. februar 2015 og godkendt af Byrådet den 3. marts 2015, pkt. 69.

 

De 2 projekter omhandlede:

• Etablering af stisystem ved Klinten

• Etablering af stiprojekt i Sinding

 

Der blev derfor meddelt yderligere anlægsindtægtsbevilling og anlægsudgiftsbevilling på 207.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder

(BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing med understednumre for de udvalgte projekter.

 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte understednumre.

 

090096-01 Kibækhallen, Renovering af tag

Herning Kommune har den 30. april 2014 på vegne af Kibæk Idrætsforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 340.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til renovering af tag på den gamle hal, herunder levering og opsætning af nyt tag på den gamle hal ved Kibæk Krydsfelt. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 01 Kibækhallen, Renovering af tag under 090096 Grøn Ordning Assing kan afsluttes.

 

 

090096-02 Outdoor Fitness, Kibæk

Herning Kommune har den 15. maj 2014 på vegne af Kibæk Idrætsforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 181.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt, til glæde for foreningens medlemmer, skolens elever, samt de øvrige borgere i Kibæk. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 02 Outdoor Fitness, Kibæk under 090096 Grøn Ordning Assing kan afsluttes.

  

 

090096-04 Stisystem ved Klinten

Ansøgningen er frafaldet, og projektet er ikke realiseret. Forvaltningen foreslår derfor i forbindelse med sagen om prioritering af midler og frigivelse af anlægsbevillinger i henhold til Byplanudvalgets beslutning på mødet den 12. september 2016, som er godkendt af Herning Byråd den 11. oktober 2016, at meddele negativ anlægsindtægtsbevilling og anlægsudgiftsbevilling på 122.000 kr. og flytte det tilhørende rådighedsbeløb til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Pulje for 2017.

 

Under forudsætning af, at rådighedsbeløb på 122.000 kr. i forbindelse med tidligere dagsordenspunkt på samme dagsorden flyttes til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Pulje for 2017 kan anlægsregnskabet 04 Stisystem ved Klinten under 090096 Grøn Ordning Assing afsluttes.

 

 

090096-05 Stiprojekt i Sinding

Herning Kommune har den 21. april 2015 på vegne af Sinding-Ørre Borgerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 85.137 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af et stiprojekt i Sinding, som er den afsluttende etape af det rekreative stisystem, der omkranser de to samhørende landsbyer Sinding og Ørre. Stiprojektet ender ved Sinding-Ørre Midtpunkt. Projektet er realiseret, og endte med at blive billigere end først antaget med et endeligt beløb på 84.875,00 kr. Der fremgår således en lille difference på dette understednummer i forhold til det bevilligede beløb.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 05 Stiprojekt i Sinding under 090096 Grøn Ordning Assing kan afsluttes.

 

 

090096-06 Lysthus, Sandfeldgården

Herning Kommune har den 1. juli 2014 på vegne af Sandfeldgårdens Støtteforening ”Nybyggerne” ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 149.337,50 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af et lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården i Kibæk. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 06 Lysthus, Sandfeldgården under 090096 Grøn Ordning Assing kan afsluttes.

 

 

 

 

Grøn Ordning Abildå

Da der blev opstillet 4 vindmøller i vindmølleområdet T17 ved Abildå, udløste det en pulje på 1.056.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.

 

Herning Kommune har haft en ansøgningsrunde efter opstillingen af de 4 vindmøller ved Abildå, hvori der indkom 8 ansøgninger om VE-midler til projekter i Herning

Kommune. En af ansøgningerne blev afvist, da det var beliggende uden for Herning Kommune. Byplanudvalget har på mødet den 23. marts 2015 fordelt midlerne blandt 6 af de resterende 7 ansøgninger. Byrådet har på mødet den 28. april 2015 godkendt Byplanudvalgets fordeling af midler.

 

De 6 projekter omhandlede:

• Renovering af Abildå Forsamlingshus

• Udvidelse af skinneareal i Abildå Brunkulsleje

• Etablering af gavl på madpakkehuset i Abildå Brunkulsleje

• Opdatering af Abildå legeplads

• Etablering af en borger-/bålhytte ved Ørnhøj Skole

• Solvarmeanlæg ved VindKRAFTEN i Vind

 

I den forbindelse blev der på byrådsmøde d. 28. april 2015, pkt. 104 meddelt en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling på 1.056.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090093 Grøn Ordning Abildå med understednumre for de udvalgte projekter. Dog blev de to projekter fra Abildå Brunkulsleje samlet under et understednummer.

 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte understednumre.

 

090093-01 Renovering af Abildå Forsamlingshus

Herning Kommune har den 12. juni 2015 på vegne af Abildaa Forsamlingshus ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 727.167 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til renovering af Abildå Forsamlingshus, herunder levering og opsætning af nyt varmeanlæg, renovering af køkken og udskiftning af vinduer. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 01 Renovering af Abildå Forsamlingshus under 090093 Grøn Ordning Abildå kan afsluttes.

 

 

090093-02 Abildå Brunkulsleje

Understednummeret indeholder 2 projekter. Herning Kommune har den 12. maj 2015 på vegne af Abildå Brunkulsleje ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 35.875 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af gavl på madpakkehuset i Abildå Brunkulsleje samt på i alt 21.377,50 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til udvidelse af skinneareal i Abildå Brunkulsleje, herunder indkøb og levering af 620 meter skinner samt to fladvogne. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 02 Abildå Brunkulsleje under 090093 Grøn Ordning Abildå kan afsluttes.

 

 

090093-03 Abildå legeplads

Herning Kommune har den 12. maj 2015 på vegne af Abildå FC og Beboerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 98.318,75 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til opdatering af Abildå legeplads, herunder levering og opsætning af 4 nye legeredskaber. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 03 Abildå legeplads under 090093 Grøn Ordning Abildå kan afsluttes.

 

 

090093-04 Borger-/bålhytte ved Ørnhøj skole

Herning Kommune har den 5. januar 2016 på vegne af Ørnhøj Borgerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 100.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af en borger-/ bålhytte ved Ørnhøj Skole. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 04 Borger-/bålhytte ved Ørnhøj skole under 090093 Grøn Ordning Abildå kan afsluttes.

 

 

090093-05 Solvarmeanlæg i VindKRAFTEN

Herning Kommune har den 12. maj 2015 på vegne af Natur- og aktivitetscentret VindKRAFTEN ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 73.261,75 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til et nyt solvarmeanlæg for opvarmning af varmt brugsvand på VindKRAFTEN i Vind, herunder montering af solfanger og tilkobling til eksisterende anlæg med vand og varme. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorved anlægsregnskabet 05 Solvarmeanlæg i VindKRAFTEN under 090093 Grøn Ordning Abildå kan afsluttes.

 

 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Abildå:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090096-01

 Kibækhallen, Renovering af tag

U

340.000 

340.000 

 

 

I

-340.000 

-340.000 

 

 

 

 

 

 

090096-02

 Outdoor Fitness, Kibæk

U

181.000 

181.000 

 

 

I

-181.000 

-181.000 

 

 

 

 

 

 

090096-04

 Stisystem ved Klinten*

0

0

 0

 

 

I

0

0

0

 

 

 

 

 

 

090096-05

Stiprojekt i Sinding

U

85.000

84.875

125

 

 

I

-85.000

-84.875

-125

 

 

 

 

 

 

090096-06

Lysthus, Sandfeldgården

U

150.000 

149.338 

662 

 

 

I

-150.000 

-149.338 

-662 

I alt:

 

 

 

 

 

090096

 Grøn Ordning Assing

U

756.000 

755.213 

787 

 

 

I

-756.000 

-755.213 

-787 

 

 

 

 

 

 

Netto

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090093-01

 Renovering af Abildå Forsamlingshus

U

727.000 

727.167 

-167 

 

 

I

-727.000 

-727.167 

167 

 

 

 

 

 

 

090093-02

 Abildå Brunkulsleje

U

58.000 

57.253 

747 

 

 

I

-58.000 

-57.253 

-747 

 

 

 

 

 

 

090093-03

 Abildå legeplads

U

98.000 

98.319 

-319 

 

 

I

-98.000 

-98.319 

319 

 

 

 

 

 

 

090093-04

 Borger-/bålhytte ved Ørnhøj skole

U

100.000 

100.000 

 

 

I

-100.000 

-100.000 

 

 

 

 

 

 

090093-05

 Solvarmeanlæg i VindKRAFTEN

U

73.000 

73.261 

-261 

 

 

I

-73.000 

-73.261 

261 

I alt:

 

 

 

 

 

090093

 Grøn Ordning Abildå

U

1.056.000 

1.056.000 

 0

 

 

I

-1.056.000 

-1.056.000 

 0

 

 

 

 

 

 

Netto

 

 

0

 

* Under forudsætning af, at rådighedsbeløb på dette stednr. på 122.000 kr. i forbindelse med tidligere dagsordenspunkt på samme dagsorden flyttes til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Pulje for 2017.

 

Da bruttoudgifterne for anlægsregnskaberne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskaberne alene for Byplanudvalget.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Navngivning af boligområde i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Dagsorden er under udarbejdelse

 

Sagsresume

Lokalplan 42.B3.2 for boligområde sydvest og nordvest for Sinding Hovedgade i Sinding er endelig vedtaget i januar 2017.

Vejen er ikke navngivet og Byplanudvalget skal tage stilling til vejnavn for boligområdet.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanen giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse som enfamiliehuse.

Lokalplanområdet skal navngives da det ikke er muligt at bruge det eksisterende vejnavn Hjortehøj pga. husnummereringen.

 

Forvaltningen forslår følgende vejnavne:

 • Hjorteengen
 • Hjortelunden
 • Hjortehaven 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til vejnavn

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at vejnavnet bliver ”Hjortemarken”, alternativt hvis vejnavnet allerede er i brug eller ligger for tæt på andet vejnavn: ”Hjortelunden”.

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-3-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Orientering om planer for opsætning af vindmøller ved Blæsbjerg i Holstebro Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 21. november 2016 (pkt. 218) taget stilling til et debatoplæg for et projekt omhandlede fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter placeret ved Blæsbjerg, ca. 3,2 kilometer fra grænsen til Herning Kommune.

 

VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet er i offentlig høring i 8 uger fra den 26. april til den 21. juni 2017.

 

Der skal afgives høringssvar til Holstebro Kommune.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har udarbejdet et planforslag for et vindmølleprojekt omhandlende fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter placeret ved Blæsbjerg mellem Idom og Råsted. Vindmøllerne ønskes opstillet på to rækker.

 

Debatperiode

Projektet har været i for-offentlig høring i perioden den 12. oktober til den 2. november 2016. I perioden var der mulighed for at komme med idéer og forslag fra offentligheden samt berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af indholdet af VVM-redegørelsen.

 

I den nordvestlige del af Herning Kommune, som ligger tættest på vindmølleprojektet er der flere større landskabsudpegninger, herunder særligt værdifuldt landskabsområde og større uforstyrret landskab. Endvidere er der et international naturbeskyttelsesområde ved Vind Hede og Blåbjerg Hede, som er er en del af udpegningen: ”Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede”.

 

Herning Kommune har på baggrund af vindmølleområdets placering og de landskabelige udpegninger ønsket, at den landskabelige påvirkning ind i Herning Kommune belyses gennem visualisering og tekst, herunder en vurdering af, om en evt. påvirkning af det større uforstyrret landskab i Herning Kommune er væsentlig.

 

VVM

VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for vindmølleprojektet er i offentlig høring i 8 uger fra den 26. april til den 21. juni 2017.

 

I VVM-redegørelsen vurderes påvirkningen på større uforstyrret landskab herunder Vind Hede og Blåbjerg Hede, som begge er særlige værdige fulde landskabsområder, via visualiseringer og tekst. I VVM-redegørelsen konkluderes følgende:

 • ”Overordnet vurderes vindmøllerne ikke at have den store visuelle betydning for oplevelsen af hverken Lilleå, Storåen eller de store hede- og skovområder mod syd.”
 • ”De nye vindmøller ved Blæsbjerg vil have begrænset betydning for udpegningen af det store uforstyrrede landskab, som starter syd for vindmølleområdet og løber ind i både Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. Det nye vindmølleanlæg vil, på grund af mange tætte skovområder, primært være synligt fra de åbne, relativt højtbeliggende hedeområder ved Nørre Vosborg Hede, Blåbjerg Hede og Vind Hede.”

 

Der er i VVM-redegørelsen udarbejdet visualiseringer fra forskellige punkter i landskabet. Visualiseringerne er vedlagt i Bilag A. I VVM-redegørelsen er udarbejdet følgende visualiseringer fra Herning Kommune:

 

 • ”22: Vind Hede, ca. 7,8 km fra nærmeste vindmølle

Vind Hede er et af de største åbne hedearealer i landområderne syd for det nye vindmølleanlæg. Området ligger op af en større bakkeformation, og fra de øverste dele af bakken, godt 60 meter o.h.o. er der godt udsyn ud over det større hedeområde og ud mod de omgivende landskaber.

 

De øverste dele af de nye vindmøller vil være synlige i baggrunden, henover skovområderne mod nord. Med en afstand på knap 8 km fylder vindmøllerne dog ikke meget i horisonten, og desuden er udsigten mod nord i forvejen præget af en nyligt opstillet vindmøllegruppe nordvest for Bur, der kan fornemmes midt i billedet. Opstillingen af nye vindmøller vurderes at have ret begrænset betydning for landskabsbilledet, som det ser ud i dag.

 

 • 23: Blåbjerg Hede, ca. 4,9 km fra nærmeste vindmølle

Det store, åbne hedelandskab ved Blåbjerg er et andet af de markante hedeområder i de store landskabsområder mod syd. Terrænet er samtidig et af regionens højest beliggende (65-66 meter o.h.o.), og der er gode udsigtsmuligheder ud over det åbne land herfra.

 

På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være tydeligt synlige i landskabets horisont mod nord. Udsigten mod nord er i forvejen præget af den eksisterende vindmøllegruppe nordvest for Bur, som ses til venstre i billedet. Med deres højde og størrelse vil de nye vindmøller øge indtrykket af teknik-anlæg set fra dette punkt. Vindmøllerne vil primært opleves som en del af landskabets baggrund og ikke som en del af selve hedelandskabet foran, da man tydeligt fornemmer den lange afstand og vindmølleanlæggets placering godt ude bagved plantagearealerne.”

 

I VVM-redegørelsen vurderes påvirkningen på det internationale beskyttelsesområde nr. 225 Idom Å og Ormstrup Hede. I VVM-redegørelsen konkluderes følgende:

 • ” Vindmølleprojektet vurderes ikke at komme til at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for EU-habitatområder nr. 225, som er en del af Natura 2000-område nr. 64.”

 

Forvaltningens kommentarer

Det er forvaltningens vurdering, at der i VVM-redegørelsen er taget højde for de i debatfasen ønskede redegørelser for den landskabelige påvirkning i Herning Kommune.

 

Det er forvaltningens vurdering, at vindmølleprojektet vil øge landskabets tekniske præg set fra Blåbjerg Hede. Landskabet er i forvejen præget af eksisterende møller.

 

Det er forvaltningens vurdering, at vindmølleprojektets påvirkning på større uforstyrrede landskaber i Herning Kommune ikke er væsentlig, og dermed ikke er i strid med retningslinjerne for større uforstyrrede landskab i Herning Kommuneplan 2017 – 2028.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar. (Bilag B)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at byplanudvalget godkender høringssvaret til Holstebro Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.05-P00-4-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen: Stadepladser i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I Herning Kommune er det muligt, efter ansøgning, at få lov at opstille et stade. Et stade er en forretning som drives udendørs på en plads eller en vej. Det kan være en sandwichvogn, et blomstertelt, en kaffebod eller lignende.

 

Forvaltningen har modtaget et stigende antal henvendelser fra interesserede og har på nuværende tidspunkt flere konkrete ansøgninger liggende for at få en stadeplads i bymidten.

 

Byplanudvalget anmodes om at tage stilling til om der skal gives en midlertidig tilladelse til en eller flere ansøgninger gældende for resten af 2017. idet der efterfølgende i efteråret tages politisk stilling til principielle spørgsmål om antal og placering af stader.

Sagsfremstilling

De konkrete ansøgninger fordeler sig på 3-4 pølsevogne, hvor ansøgerne ønsker placering på henholdsvis Banegårdspladsen, i Østergade, på Tinghuspladsen og på Torvet. Endvidere er der kommet ansøgning om opstilling af en isvogn på Tinghuspladsen og en pandekagevogn samme sted.

 

En enkelt af ansøgningerne til pølsevogn er som natstade, hvor ansøger ønsker at opstille en pølsevogn i Østergade uden for sin egen beværtning, men inden for udeserveringsarealet. Endvidere er der kommet en henvendelse fra en restauration i Østergade, som ligeledes ønsker at have et natstade uden for deres restaurantion inden for udeserveringsarealet.

 

På nuværende tidspunkt er der givet en tilladelse til en pølsevogn på Tinghuspladsen og en tilladelse til en pølsevogn i Bredgade.

 

Der er flere strømsteder i byen, men ikke alle strømstik er tilgængelige for stadepladser da det kræver opsætning af el-tavler, derfor bliver de kun anvendt i forbindelse med arrangementer.

 

Endvidere er der etableret arrangementsstrøm flere steder i Bredgade, men hvis de skal bruges til stadepladser kræver det, at der bliver lavet et nyt skab.

 

Skal der placeres pølsevogne på henholdsvis Poulsens Plads eller Banegårdspladsen, skal der etableres strøm til stadepladsen.

 

På Torvet er der en udfordring med at finde en placering, som ikke kræver, at stadevognen skal flyttes ofte. Da der er mange arrangementer samtidig, er strømstikkene placeret uhensigtsmæssig i forhold til stadeholders ønske om en placering tæt på gågaden.

 

I forhold til at give en eller flere midlertidige tilladelser, kan det overvejes at give mulighed for, at stader, der kan supplere hinanden f.eks. pølsevogn, pandekagehus og isvogn, kan skabe en street food-synergi på f.eks. Tinghuspladsen, hvor der i forvejen er en pølsevogn, der har tilladelse og der er mulighed for strøm.

 

Endvidere bør det overvejes, om der skal gives tilladelse til natstade ved beværtning eller om Byplanudvalget vurderer, at det natstade, som er placeret på Tinghuspladsen, er nok indtil der foreligger en principiel beslutning om antal og placering af stadeplader i Herning bymidte til efteråret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om en eller flere af de der har ansøgt om stadeplads skal have en midlertidig tilladelse gældende for resten af 2017

Beslutning

Der gives midlertidig tilladelse gældende for resten af 2017 til pølsevogn, isvogn og pandekagevogn på Tinghuspladsen og Torvet.

Forvaltningen bemyndiges til at sikre et ordentligt udseende af vognene inden de enkelte tilladelser gives.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser