Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-29-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 43 vedrørende Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I kommuneplantillægget overføres en del af rammeområde 54.E2 til rammeområde 59.E2 og bestemmelserne om bebyggelsesforhold ændres.

 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 59.E2 for erhvervsområde ved Gødstrupvej og rammeområde 54.E2 for erhvervsområde øst for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

Med tillægget ændres afgrænsningerne mellem de to rammeområder, og den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom hæves fra 30 til 50, da området på sigt vil ligge i en mere bymæssig sammenhæng i tilknytning til byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej. Derudover ændres den maksimalt tilladte miljøklasse fra 2 til 3 inden for kommuneplanramme 54.E2. Tillægget muliggør desuden bibeholdelsen af den eksisterende restaurant inden for kommuneplanramme 59.E2.

 

Ligeledes overføres der i tillægget en arealreservation til et rekreativt område med beplantning fra rammeområde 54.E2 til 59.E2 som følge af ændringen i rammeområdernes afgrænsning. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-47-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup, for at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 43.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Snejbjerg ca. 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y, 2a og 2b – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, og matrikel 6a, Ørskov By, Snejbjerg. Lokalplanområdet har et samlet areal på 61.480 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E2.1 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.2. Intentionen med lokaplanforslaget er bl.a. at der planlægges for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Det er et af formålene at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold. Da lokalplanen overfører et mindre areal fra landzone til byzone, har lokalplanen desuden til formål at skabe en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i tre delområder. I delområde I er der mulighed for liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt restaurationsvirksomhed og lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde II er der mulighed lagervirksomhed, liberalt erhverv, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3. I delområde III er der mulighed for lagervirksomhed samt liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for området til 50. I lokalplanen stilles desuden krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse. I lokalplanen stilles også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning (Gødstrupvej 64), der er registreret med en bevaringsværdi på 4. For at sikre denne bygning fremover, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 59.E2.2 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for Erhvervsområde ved Teglvænget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning.

 

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse ved at muligheden for hotelvirksomhed udgår af planlægningen Tillægget ændrer endvidere den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter.

 

Kommuneplantillægget ændrer ikke afgrænsningen af rammeområdet 14.E5.

Sagsfremstilling

Dette kommuneplantillæg ændrer områdets anvendelse ved atmuligheden for hotelvirksomhed udgår af den planlægning, som blev indarbejdet i det forrige kommuneplantillæg fra 2014.

 

Anvendelse af området til hotelvirksomhed var primært et ønske om at kunne tilbyde hotelfunktioner til Herning og omegns store anlægsprojekter, og samtidig tilføre Teglvænget nye udviklingsmuligheder. Det har dog efterfølgende vist sig, at der ikke var behov for denne funktion, samt at anvendelsen til hotel samtidig kunne medvirke til at skabe miljøkonflikter med eksisterende virksomheder.

 

Med kommuneplantillægget ændres den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det vurderes at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden primært var tiltænkt hotelfunktioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed fra lokalplanområdet skal udgå, da det har vist sig, at der ikke er et behov for denne funktion i området.

 

Anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed kan betyde skærpede miljøkrav til de omkringliggende virksomheder, og derfor fjernes muligheden, for at undgå fremtidige miljøkonflikter.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den vestlige del af Herning ud mod Ringkøbingvej.

 

Der blev i 2014 udarbejdet en lokalplan for Teglvænget som skulle muliggøre en række nye anvendelsesmuligheder, herunder hotel- og servicevirksomhed. Anvendelse af området til hotelvirksomhed var primært et ønske om at kunne tilbyde hotel og hotel lignende funktioner til f.eks. medarbejdre som arbejder med nogle af områdets store anlægsprojekter. Samtidig var det et ønske at tilføre Teglvænget nye udviklingsmuligheder. Det har dog efterfølgende vist sig, at der ikke var behov for denne funktion, og at anvendelsen til hotel samtidig kunne skabe miljøkonflikter med eksisterende virksomheder, da hoteller  i miljømæssig henseende ofte betrages som boliger.

 

Baggrunden for dette lokalplanforslag er derfor at muligheden for anvendelse af området til hotel- og servicevirksomhed udgår, samt ændre den maksimale bygningshøje fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det ligeledes vurderes, at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden var tiltænkt hotelfunktioner.

 

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I ligger i byzone og udgør det område, hvor det er muligt at opføre ny bebyggelse. Delområde II ligger i landzone, og udgør en lille del af et større grønt område som adskiller Herning og Snejbjerg.

 

Med den nye lokalplan vil det fortsat være muligt at etablere erhvervsbyggeri med miljøklassificeringen 1-4 i hele delområde I. Det er ligeledes muligt at anvende området til liberale erhverv, forlystelsesetablissementerr, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr.14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.47 for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde i form af boliger og mindre liberale erhverv ved Lykkesvej i Herning. Lokalplanforslaget udlægger et område på ca. 731 m2 til centerformål ved Lykkesvej i Herning. Området har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i den østlige del af karréen Lykkesvej, Vestergade, Fredensgade og Dalgas Allé. Lokalplanområdet består af matrikler 1142 og 1143b, og omfatter to eksisterende byhuse med to bagbygninger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende byggerier, og i stedet opføre ny boligbebyggelse med seks lejligheder på tre etager og en maksimum højde på 12 meter. Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, samt tilhørende parkeringspladser og opholdsarealer.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 11.C28 i forhold til opholdsareal. De eksisterende rammebestemmelser stiller krav til opholdsareal svarende til mindst 30% af boligetagearealet, for matrikel 1129b mindst 10% af boligetagearealet, og mindst 10% af erhvervsetagearealet. Det ansøgte projekt kan dog ikke overholde dette krav. Derfor udarbejdes tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der justerer ramme 11.C28, og reducerer kravet om opholdsarealer på matriklerne 1142 og 1143B fra 30% til 15%.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-45-17 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

 

Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er på ca. 731 m2 og omfatter området bestående af matrikler nr. 1142 og 1143b, henholdsvis Lykkesvej 1C og 1D. Lokalplanområdet har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i nærheden af Klædefabrikken, i den vestlige del af karréen Vestergade, Møllegade, Dalgas Allé og Lykkesvej. Forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for Lykkesvej 1C-1D udlægger området til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

 

Lykkesvej 1C og 1D fremstår som to byhuse med to bagbygninger, som bærer præg af manglende vedligeholdelse. Ejer har ansøgt om mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger. I stedet ønskes opført en boligbebyggelse med 6 lejligheder på de to ejendomme i 3 etager. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan rives ned, og giver plads til ny boligbebyggelse på 3 etager med en bygningshøjde på maksimum 12 meter. De eksisterende bygninger er registreret med lav bevaringsværdi.

 

For at understrege den eksisterende facadebyggelinje langs Lykkesvej, udlægger lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse skal opføres i den påbudte facadebyggelinje med facade mod gaden. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med tilhørende byggeret. Der kan i alt opføres 965 m2 bebyggelse inden for lokalplanområdet ved Lykkesvej.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Lykkesvej over nabomatrikel 1140. Der er en aftale mellem ejer og naboejendom i forbindelse med vejret, adgang og parkering. Servitut i forbindelse med færdselsret forventes tinglyst ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag. 

 

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som mindre liberale erhverv og lignende inden for virksomhedsklasse 1.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger parkeringspladser og adgangsforhold. Ved nybyggeri skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. bolig og en p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes etablering af opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet til boliger of 15% af bruttoetagearealet til erhverv. Altaner kan medregnes som opholdsareal.

 

For at sikre tilstrækkelig med cykelparkeringspladser, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der skal etableres én cykelparkeringsplads pr. bolig samt en cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhverv. Cykelparkering kan være overdækket eller integreret i bebyggelsens arkitektur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lind Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for Lind Hovedgade 14 på baggrund af et ønske fra en privat bygherre. Ansøger ønsker at placere boliger i stueplan inden for lokalplan nr. 61.C1.3, der fastlægger, at bebyggelse i stueplan skal være erhverv.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 for et Centerområde ved Lind Hovedgade i Lind.

 

Lokalplanen indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er centralt belligende i Lind langs Lind Hovedgade. Mod nord og vest afgrænses området af ejendommen Lind Hovedgade 10B og en boligbebyggelse i 1-2 etager. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lind Hovedgade. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Lind Torv og Lind Pleje- og Aktivitetscenter.

 

Luftfoto over lokalplanområdet

 

Lokalplanen giver muligheder for etablering af et 3 etagers byggeri med fælles opholdsarealer mod vest. Lokalplanen udlægges til boliger og liberalt erhverv, som kan indpasses i bymiljøet uden at belaste omgivelserne med miljøgener. Ny bebyggelse skal opføres som gadebebyggelse, hvor hovedbygningerne skal placeres langs Lind Hovedgade. Bebyggelsen langs Lind Hovedgade vil dermed være med til at definere gaderummet.

 

Ved lokalplanens udarbejdelse er et byggeri i 3 etager under opførelse. Byggeriet opføres med erhverv i stueetagen og boliger på de to andre etager. Der forventes fremsendt fornyet byggeansøgning med anmodning om ændring af erhverv til boliger på baggrund af den offentlige høring og endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 for Centerområde ved Lind Hovedgade.

 

Forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 61.C1.5 for centerområde ved Lind Hovedgade til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende det sydøstlige Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

 

Der er indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden. Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Den nuværende kommuneplanramme 61.B12 giver mulighed for, at området anvendes til boliger og bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Den nuværende kommuneplanramme 61.R3 giver mulighed for, at området anvendes til rekreative formål.

 

Fremtidig afgrænsning af kommuneplanramme 61.B12

 

Tillæg nr. 24 ændrer den geografiske afgrænsning af rammeområde 61.B12, så den bliver i overensstemmelse med lokalplanområdet i forslag til lokalplan 61.B12.3. Tillægget tilføjer ligeledes muligheden for tæt-lav boligbebyggelse for at imødekomme ønsket om en varieret boligbebyggelse. Kommuneplanramme 61.R3 ligger syd for tofterne, og den eneste ændring i forhold til denne ramme er, at tillægget tilføjer muligheden for at etablere regnvandsbassin i den østlige del af rammeområdet. Det er tanken, at regnvandsbassinet kan betjene den østlige del af Lind, herunder kommuneplanramme 61.B12.

 

Tillæg nr. 24 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden fra Knudmoseparken 1/Fejerskovparken 40 - se Bilag 1.

 

Indsigelsen vedrører primært ønsket om økonomisk kompensation som følge af, at muligheden for sydvendt udsigt over marker/natur udgår med den kommende byudvikling, som tillæg nr. 24 og lokalplan 61.B12.3 muliggør. Generelt er planlægning er erstatningsfri regulering, og arealet syd for Kollundvej har været inddraget til boligformål og perspektivareal for den sydøstlige udvidelse af Lind siden kommuneplanrevisionen i 2013.

 

Indsigelsen indeholder desuden konkrete forslag til trafiksikkerhedsmæssige og støjmæssige optimeringer, som ikke vedrører planforslagene, og derfor er videresendt til behandling i Teknik og Miljø.

 

I forbindlse med den foreløbige vedtagesle af tillægget fremgik det af sagen, at et område mellem landevejen, Tavlundvej og rammeområde B12 skulle inddrages i planlægningen til bl.a. parkering. Denne planlægningsmæssige udvidelse er ikke med i nærværedne tillæg til kommuneplanen, men det anbefales, at der snarest gennemføres tillæg til kommuneplanen for så vidt angår inddragesle af dette areal.

 

Da der i forbindelse med planforslagene er udarbejdet en miljørapport ledsages den endelige vedtagelse af en sammenfattende redegørelse, se Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender igangsætning at nyt tillæg til kommuneplanen for så vidt angår det offenlige område ved Tavlundvej, således området kan anvendes til bl.a parkering og andre offentlige formål.

 

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind og tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

 

Der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind udlægger et område i det sydøstlige Lind – mellem Kollundvej og Tavlundvej og umiddelbart øst for boligområdet ved tofterne – til boliger og rekreative formål inddelt i seks delområder.

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplanen har til formål at udlægge et område syd for Kollundvej i det sydøstlige Lind til et boligområde med mulighed for en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For at skabe et attraktivt og grønt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af friarealer samt bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning. Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af nye veje og stier, så der bliver en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området og forbindelser til det eksisterende vej- og stinet. Derudover sikrer lokalplanen, at regn- og overfladevand håndteres i og afledes fra området på en hensigtsmæssig måde.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kollundvej via en ny fordelingsvej, hvis vejprofil bliver tilsvarende Koustrup Allé. Fra fordelingsvejen bliver der adgang til stamveje til de øvrige delområder i lokalplanområdet. Fra fordelingsvejen er der adgang til boligvejene, der anlægges omkring mindre, fælles friarealer for de enkelte boligområder.

Den overordnede struktur i lokalplanområdet er således disponeret gennem delområderne og de tilhørende boligenklaver i nord-sydgående retning, blandt andet af hensyn til håndtering af regn- og overfladevand. Lokalplanen disponeres med seks delområder, hvoraf der kan etableres bebyggelse i delområde I, II, III, IV og VI. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde.

 

Delområde V udgør de fælles friarealer, hvorpå der kan indrettes fælles funktioner, såsom stier, legepladser m.m. Delområde V indeholder ligeledes udlæg til fordelingsvej med tilhørende støjdæmpende foranstaltninger. I delområde V kan desuden anlægges regnvandsbassiner, grøfter og andre tekniske løsninger til håndtering af regn- og overfladevand. Alle regnvandsbassiner udformes med naturpræg, så de bidrager til områdets rekreative værdier. Det anbefales at område V gennem et efterfølgende tillæg til kommuneplanen kan udvides mod øst helt ud til landevejen, således at ovennævnte formål også kan suppleres emd parkering.

 

Med lokalplanen udlægges desuden et areal til grøn struktur, hvori der ikke må bebygges. Arealet kan anvendes som fælles fri- og opholdsarealer og etableres med anlæg til håndtering af overfladevand. Arealerne skal indrettes med beplantning som grønne enklaver eller oaser, og anlægges på terræn som f.eks. våd- og naturområder, regnbede, grøfter, klima- og regnvandsbassiner m.v. Med lokalplanen tilstræbes at bevare den eksisterende beplantning i området, da den tilfører området landskabelig kvalitet og sikrer biologisk diversitet.

 

Derudover sikrer lokalplanen stiforbindelser mellem ny og eksisterende bebyggelse, så der kommer stiforbindelser på tværs af vejarealerne med forbindels til bl.a. kommunale institutioner .

 

Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind og tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i høringsperioden indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, herunder en bemærkning fra Vejdirektoratet.

 

Indsigelser/bemærkninger samt forvaltningens bemærkninger hertil kan ses i Indsigelsesnotat til lokalplan 61.B12.3. - Bilag 1

 

Bemærkningen fra Vejdirektoratet vurderes ikke at have betydning for lokalplanen, og er udelukkende en præcisering af den vejbyggelinje, der er afledt af Midtjyske Motorvej, som ligger uden for lokalplanområdet.

 

En overvejende del af indsigelserne vedrører afhændelse/erhvervelse af arealer samt trafikale løsninger og fremtidig byudvikling uden for lokalplanens område og vurderes derfor ikke at have betydning for lokalplanens vedtagelse.

 

En enkelt indsiger foreslår at flytte regnvandsbassinet inden for delområde V uden for lokalplanområdet syd for Tavlundvej. Forvaltningen kan oplyse, at det i så fald vil betyde en yderligere udvidelse af lokalplanområdet, kommuneplanrammerne, tillæg til spildevandsplanen og miljørapport med tilhørende ny offentlighedsperiode, da der ikke må etableres/planlægges for et område uden hensigtsmæssig håndtering af overfladevand. Af samme årsag kan forvaltningen ikke anbefale at imødekomme ændringsforslaget.

 

Naboen mod øst er bekymret for, at overfladevandet ledes til hans mark, da de eksisterende strømningsveje, som er vist i lokalplanens redegørelse, peger mod hans matrikel. Et kortudsnit i lokalplanforslaget viser de eksisterende strømningsveje efter de nuværende forhold. Ved lokalplanens realisering vil overfladevand blive ledt mod syd til regnvandsbassiner via grøfter/regnbede og gennem udformningen af de nord-sydgående boligveje. De fremtidige strømningsveje vil således afspejle boligområdets udformning og holde overfladevandet inden for lokalplanområdet.

 

Ejeren af den eksisterende gårdejendom mod øst ønsker desuden en uddybning af eventuelle konsekvenser ved lokalplanens vedtagelse på grund af boligområdernes nærhed til gårdejendommen i forhold til støj og/eller lugtpåvirkning. Bekymringen er begrundet i både den eksisterende drift af ejendommen og eventuelle udvidelsesmuligheder. Forvaltningen kan oplyse, at den eneste umiddelbare konsekvens for ejendommen er, at den i fremtiden ikke kan få godkendt en ansøgning om større dyrehold. Ejendommen har ikke dyrehold i dag. Ejendommen vil dog kunne have meget begrænset antal udegående dyr, såfremt der overholdes en afstand på minimum 50 meter fra byzonen. Der er ingen øvrige konsekvenser i forhold til støj og/eller lugtpåvirkninger.

 

Enkelte indsigelser indeholder konkrete forslag til ændringer i forhold til bebyggelsens udformning samt hegning/beplantning. Ændringsforslagene inkluderer blandt andet en mulighed for opsætning af fast hegn samt lempelser i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udformning.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i etableringsfasen kan tages hensyn til plejeniveau gennem valg af udformning og plantesorter m.m., således at en uklippet beplantning ikke nødvendigvis opleves som uplejet. Forvaltningen ligger vægt på, at beplantning i form af levende hegn/hæk er vigtigt for at tilføre et boligområde en øget rekreativ værdi.

Forvaltningen kan ikke anbefale at de foreslåede lempelser til bebyggelsens udformning imødekommes, da det vurderes, at de i lokalplanforslaget indarbejdede bestemmelser er tilpas lempelige til at imødekomme de fleste arkitektoniske bearbejdninger af facader og bebyggelsens udformning, men samtidig tilpas restriktive i forhold til at være i overensstemmelse med Herning Kommunes Arkitekturstrategi, der har fokus på at højne den arkitektoniske værdi og synliggøre stedlige kvaliteter herunder den danske byggeskik.

 

Da der i forbindelse med planforslagene er udarbejdet en miljørapport ledsages den endelige vedtagelse af en sammenfattende redegørelse, se Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse.

 

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

Der er ikke er kommet indsigelser i høringsperioden, og da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 15.B8 for boligområde nord for Løvbakkevej. Lokalplanforslage kan endeligt vedtages af Byplanudvalget.

 

Lokalplan nr. 15.B8.3 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringe

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nord-vestlige del af Gullestrup i tilknytning til det eksisterende boligområde på Egebakken. Området afgrænses mod nord og vest af det eksisterende boligområde, mod syd af Løvbakkevej og mod øst af boldbaner. Langs lokalplanområdets østlige grænse er der et bevaringsværdigt skovbælte. Området er let skrånende med fald mod syd, og med udsigt over åbne marker og engarealer. Området, der er ca. 26.000 m², er kommunalt ejet og er ved lokalplanens udarbejdelse ubebygget.

 

Lokalplanen disponeres i tre delområder:

Delområde I udlægges til åben/lav bebyggelse samt veje og stier.

Delområde II udlægges til rekreativt areal og stier.

Delområde III udlægges til skovbælte, der skal bevares.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Da der ikke er indkommet indsigelser, og da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 91.R1, kan forslag til lokalplan 91.R1.1 endeligt vedtages af Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 91.R1.1 for rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområde

Området ligger i den centrale del af Kibæk og grænser op til Vorgodvej mod nord, parcelhusbebyggelse mod øst og syd, Sandfeldparken, Assing Kirkes Sognehus og erhverv mod vest. Herning Kommune ejer arealet. Forslag til lokalplan 91.R1.1 omfatter et område på ca. 6,24 ha.

 

Området anvendes i dag til grønt område med anlæg til fritidsformål. Gennem området løber Von Å, hvori det er tilladt at fiske. I området findes legeplads, toiletbygning, udkigsbakke, multibane og børnesøen, der er en lavvandet sø med badebro, som bruges til skøjtesø om vinteren.

 

Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.R1.1 giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

Bebyggelse skal relatere sig til områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, bålhytte, shelters, cykelbane, multibane o.lign. De eksisterende forhold og intentionerne i Centerbyplanen for Kibæk er indarbejdet i lokalplanen.

 

Parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye parkeringspladser mod Vorgodvej. Der skal etableres træer mellem parkeringsareal og Vorgodvej.

 

Bevaring

I lokalplanområdets nordlige hjørne findes en eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. I engen findes et afgrænset område med trådsiv og stararter. Dette område skal bevares og regnvandsbassinet kan ikke graves, uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Plangrundlag

Forslag til lokalplan 91.R1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 91.R1 og udlægger området til rekreativt område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-10-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning møbelbutik på Industrivej Syd 3 i Herning samt dispensation til lokalplan 6.14.1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af webshop på Industrivej Syd 3 i Birk til egentlig møbelbutik. Ansøgningen er fremsendt på baggrund af den foreløbige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune. Eksisterende lokalplan 6.14.1 for Birkområdet mellem Herning og Hammerum giver ikke mulighed for etablering af møbelbutik.

Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til 3 år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt og at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017.

Sagsfremstilling

Møbelkompagniet er en webshop der er beliggende på Industrivej Syd 3 i Birk. Virksomheden har på nuværende tidsrum et showroom til møbler men ikke egentlig butik på adressen. Møbelkompagniet ønsker på baggrund af udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 at få mulighed for at drive en egentlig møbelbutik.

Etablering af møbelbutik vil være i overensstemmelse med kommuneplanen på baggrund af vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1, den 6. marts 2018, der udpeger området til særligt pladskrævende varer samt udvalgsvarebutikker der ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten.

Ændringen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for området. Forvaltningen anbefaler at der samtidigt med realisering af ny lokalplan for møbelbutik udarbejdes en lokalplan for det samlede område på Industrivej Syd, for det område, kommuneplanramme 33.E6, der er omfattet af aflastningscenteret der udpeget i kommuneplantillæg nr. 1.

 

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til udvalgsvarebutik der forhandler møbler i lokalplan 6.14.1, således at man ikke skal afvente udarbejdelse af ny lokalplan forud for at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om at fjernelse af bygninger, anlæg m. v. ved dispensationens udløb uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for udvalgsvarebutik i lokalplan 6.14.1s anvendelsesbestemmelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atder meddeles dispensation til lokalplan 6.14.1 til udvalgsvarebutik i op til 3 år
atder igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området langs Industrivej Syd der er udpeget til detailhandelsområde i kommuneplantillæg nr. 1

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P20-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ny planlægning for boliger på "Møllegrunden" - Danasvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har modtaget henvendelse om ny planlægning på den grund, som gennem mange år har huset Herning Ny Mølle ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning centrum. Ansøger ønsker at opføre en boligbebyggelse, som kun delvist er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området. Projektet forudsætter derfor at der gennemføres ny lokalplan.

Sagsfremstilling

"Møllegrunden" er omfattet af en lokalplan, som er vedtaget af Byrådet i 2008. Den gældende lokalplan giver mulighed for en større samlet boligbebyggelse i op til 11 etager, i en mindre del af området, som wr en karrébebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

 

Der har ikke været drevet møllerivirksomhed på ejendommen i mange år, og de seneste år har ejendommen været anvendt til detailhandel og lager. Ejendommen er i dag præget af forfald.

 

Med det nye ansøgte projekt ønsker bygherren at nedsætte udnyttelsen af grunden i forhold til den gældende lokalplan, årsagen hertil er først og fremmest at det ikke er økonomisk realistisk at etablere en parkeringskælder, som kan opfylde kravet til parkering ved en fuld udnyttelse af byggemulighederne.  I stedet ønsker bygherren at etablere parkering på terræn, men dog opretholde muligheden for en parkeringskælder i en ny planlægning for ejendommen, også selvom det ikke er hensigten at etablere parkeringskælderen i første etape af byggeriet.

 

Det nye projekt adskiller sig fra den gældende lokalplan ved, at den højest mulige bebyggelse i op til 11 etager, ikke placeres hvor den nuværende silo er placeret, men i stedet placeres på hjørnet af Danasvej og Møllegade, hvor etagehøjden ønskes hævet fra 6 til 11 etager. Bebyggelsen ønskes i øvrigt opført som randbebyggelse langs Møllegade og Møllevænget, og afsluttes langs Danasvej med et haveanlæg.

 

Bebyggelsen ved Danasvej og Møllevænget tænkes opført i 3 etager, med kørende adgang til den nye bebyggelse fra Møllevæget, som det også er tilfældet i den gældende lokalplan. Bebyggelse langs Møllegade tænkes som nævnt opført i 11 etager på hjørnet mod syd, men således at højden gradvist aftrappes til 5 etager mod nord, som overgang til villabebyggelsen langs Møllegade. De steder hvor etageantallet trappes ned, tænkes etableret tagterrasse. Tagterrasser regnes i byggeloven for en etage, selom de ikke medregnes i etagearealet. Samlet giver altaner, tagterraser og opholdsarealer på terræn et fint og anvendelligt friareal til bebyggeslen.

 

Ansøger har udarbejdet et volumenstudie og skyggediagram, som viser bebyggelsen og skyggekast fra bebyggelsen på udvalgte tidspunkter af året. Af dette fremgår det, at særligt bebyggelsen i 11 etager kaster en markant skygge på Møllegade og bebyggelsen på østsiden af gaden i de sene eftermiddags- og aftentimer om sommeren. Det kan overvejes at reducere etageantallet til f.eks. 9 etager for at begrænse skyggegener på nabobebyggelse.

 

I volumenstudiet er der ikke nærmere redegjor tfor arkitektur og frialernes udformning og disponering. De rer dog medsendt referancer fra byggerier, for så vidt angår materialer og arkitektoniks fremtræden, som indikerer et byggeri i moderne tidløs arkitektur i solide materialer som f.eks. tegl og tombak.

 

Det er planafdelingens vurdering, at projektet kan tilføre grunden og denne del af bymidten en tiltrængt fornyelse, med et projeket i god og gedigen arkitektur. Det kan overvejes om bebyggelsen langs Møllegade skal aftrappes fra 9 etager til 3 etager af hensyn til den arkitektoniske tilpasning til området i øvrigt, alternativt kan det overvejes, om bebyggelsen på det syøstlige hjørne opføres i 11 etager og derefter aftrappes fra 9-3 etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om bebyggesle på hjørnet af Danasvej og Møllegade skal kunne opføres i op til 11 etager eller lavere.

 

at Byplaudvalget godkender der igangsættes ny planlægning for det ansøge projekt.

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet bearbejdes således:

At strukturen mod Danasvej bliver en delvis randbebyggelse,

At der foretages en bearbejdning af tårnet, således det fremstår slankere og med en nedtrapning mod nord som beskrevet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Principplan for Gødstrup Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der fremsendes en principplan for Gødstrup, forslag om justeringer af kommuneplanen samt forslag om igangsættelse af tillæg for at ophæve arealreservering til en 150 KV ledning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en principplan for Gødstrup. I forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2017-2028 har Erhvervsstyrelsen som en forudsætning for igangsættelse af byggeri mod syd stillet som krav, at den nuværende Gødstrup landsby overføres til byzone samt, at de nye områder mod syd arealmæssigt hænger sammen med landsbyen og udbygges herfra og mod syd.

 

Der er indarbejdet rammer for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017-2018, i overensstemmelse med principplanen, og der er angivet en udbygningsrækkefølge. I Snejbjerg er der i kommuneplanen indarbejdet nye boligområder mod nord. Der vil i forbindelse med det videre arbejde blive taget stilling til en eventuel vejforbindelse mellem Snejbjerg og Gødstrup i den østlige del. Der er i lokalplanen for et nyt boligområde ved Langvadbjerg reserveret tracé til en eventuel østlig vejforbindelse. Vejforbindelsen indgår i helhedsplanen for Langvad Enge, der er godkendt af byrådet i maj 2017 og er indarbejdet i forslaget til lokalplan 51.B16.2.

 

Der er i kommuneplanen og principplanen angivet en reservering til en 150 KV ledning mellem Snejbjerg og den sydlige del af Gødstrup. Grundet ændring af et havvindmølleprojekt er det ikke længere nødvendigt med arealreserveringen og denne kan ophæves gennem et tillæg til kommuneplanen.

 

Hvis arealreserveringen ophæves, kan arealet markeret med rød stipling planlægges som et perspektivareal til byudvikling i Snejbjerg.

 

 

I forbindelse med drøftelser med kommende investorer i området er der stillet forslag om en ændring af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger, da efterspørgslen efter erhvervsareal ikke vurderes, at være så stor som tidligere antaget. Der vil fortsat være erhvervsarealer langs Hilmar Sølunds Vej samt arealer til centerformål, hvor der også indgår lettere erhverv samt butiksformål.

 

Forslaget til rammeændring er vist med rødt på følgende kort:

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at principplanen godkendes som grundlag for den kommende lokalplanlægning.
at der igangsættes udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.
at der igangsættes udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for at ophæve arealreserveringen til 150 KV ledning så arealet kan indgå som et perspektivareal til byudviklingen i Snejbjerg.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Stillingtagen til nedrivning af Albækvej 33 i Albæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning fra beboere i Albæk vedrørende en faldefærdig ejendom beliggende på Albækvej 33. Ejendommen har en central placering i forhold til ankomsten til Herning. Ejendommen er et afhandlet dødsbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge om nedrivningstilladelse.

 

Ved en lignende sag i foråret 2017 er der truffet politisk beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud. Forvaltningen ønsker derfor endnu en politisk stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommune vil træffe beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33 i Albæk. Såfremt det besluttes, at der skal meddeles kondemnering og efterfølgende nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33, anmodes ligeledes om frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, hvorfor ejeren i Herning Kommunes system står til at være ”Boet efter Jan Oliver Thøgesen”. Skifteretten har afsluttet sagen i 2015, da det ikke var muligt at afsætte ejendommen på grund af panthavere. Ejendommen er registreret som beboelse. Ejendommen vurderes umiddelbart at være i meget ringe stand. Selvom Albæk er et mindre bysamfund i Herning Kommune, ligger ejendommen meget synligt i gadebilledet og i forhold til ankomsten til Herning for alle, der kommer ad Haunstrup Hovedgade mod Snejbjerg.

 

Ejendommen er en torn i øjet på lokalbefolkningen, som har spurgt ind til, hvilke muligheder der er for at få ejendommen fjernet, jf. Bilag 1 - Henvendelse vedrørende ejendommen Albækvej 33.

 

Kortudsnit af Albæk. Ejendommen Albækvej 33 er markeret med en rød prik. På samme vejstrækning ligger Messemotorvejen og derefter Snejbjerg ca. 1,3 km mod øst og Haunstrup ca. 2,7 km mod vest.

 

Foto af ejendommen.

 

Som forvaltningen ser det, er der kun én reel mulighed for den pågældende ejendom inden for byfornyelsesloven:

 

Kondemnering og nedrivningspåbud

Kommunen kan sammen med en kondemnering efter byfornyelseslovens § 76 give påbud om nedrivning efter § 77, stk. 2. I så fald kommer kommunen til at dække nedrivningsudgiften, jf. stk. 5. Kommunen kan gennemføre det som tvangsforanstaltning, hvis ejerne ikke gør noget. Her kræves ikke samtykke, og det er løsningen i mange tilfælde, hvor der er tale om konkurs- eller dødsboer, hvor der ikke kan indgås en fornuftig aftale om køb.

Ulempen er, at grunden forbliver i boets eje, og det kan betyde, at den ikke bliver vedligeholdt. Før der kan dømmes kondemnering i henhold til byfornyelsesloven skal der være et beslutningsgrundlag/dokumentation af bygningsteknisk karakter, hvor følgende skal kunne konkluderes (hvis bygningen er meget ringe kan en kort beskrivelse og billeder være tilstrækkeligt):

- At bygningen er sundhedsfarlig ifm. beboelse eller ophold.

- At bygningen er så nedbrudt, at det ikke er rentabelt at sætte den i stand.

- At den er til gene for naboer og omgivelser.

 

I forbindelse med et nedrivningspåbud skal de omfattede parter (skifteretten, dødsboets bestyrer og evt. panthavere) gøres opmærksomme på muligheden for at få taksationskommissionen til at vurdere, om bygningen har en selvstændig værdi.

 

Herning Kommune har for nuværende ikke nogle aktuelle, uudnyttede statslige rammer til byfornyelse. Herning Kommune er oplyst, at der vil komme en statslig udmelding om rammer ultimo marts 2018.

Herning Kommune kan dog vælge at gå ind i en sag, selv om der ikke er statslige rammer, jf. § 98, stk. 1. I så fald skal kommunen dække alle omkostninger.

 

Da ejendommen ligger i Albæk, som er en by med færre end 3.000 indbyggere, er der mulighed for at benytte den resterende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015, som fik fristforlængelse til den 30. juni 2018 i forbindelse med en lignende sag i Ørnhøj. I så fald vil Herning Kommune kunne få 70% statsrefusion til samtlige nettoudgifter.

 

Til orientering har Herning Kommune i lignende sager oplevet, at den pågældende borgerforening selv har erhvervet en nedslidt ejendom med henblik på at søge puljen til enten nedrivning eller istandsættelse. Dette er tidligere set blandt andet i Vind og Fasterholt. Herning Kommune har dog i 2017 behandlet en lignende kondemneringssag med nedrivningspåbud af en ejendom i Ørnhøj med efterfølgende nedrivning foretaget af Herning Kommune. 

Økonomi

Såfremt Byplanudvalget træffer beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud af ejendommen Albækvej 33, skal Herning Kommune afholde udgifter i forbindelse med nedrivningen. Det forventes, at nedrivning og miljøscreening af ejendommen vil beløbe sig til omkring 120.000 kr. Udover den anslåede udgift på 120.000 kr. har forvaltningen udgifter til tekniske og juridiske ydelser, samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelprøver, i alt ca. 50.000 kr. I alt en samlet anlægsudgift på 170.000 kr.

 

Da Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, og dermed registreret uden en egentlig ejer, kan Herning Kommune i henhold til byfornyelsesloven ikke behandle en sag om nedrivning af ejendommen sammen med eventuelle øvrige ansøgninger ved fordeling af støtte fra en ansøgningsrunde om Bygningsfornyelse 2018.

 

Muligheden for at opnå statslig refusion (ordinær ramme) kendes ikke på nuværende tidspunkt, og udgifterne vil derfor som udgangspunkt være uden refusion. Dog er der mulighed for at opnå refusion på op til 70% svarende til restbeløbet fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015. Med en samlet anlægsudgift på 170.000 kr. vil den tilhørende anlægsindtægt blive på 119.000 kr. svarende til 70 % refusion af den samlede anlægsudgift til afholdelse af udgifter i forbindelse med kondemnering og nedrivning af ejendommen Albækvej 33 i Albæk, herunder konsulentbistand og følgeomkostninger m.m.

 

Udgifterne finansieres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 800.000 kr. i 2018. Af rådighedsbeløbet på 800.000 kr. er 100.000 kr. allerede disponeret til indeklimasager og vil blive frigivet på et senere tidspunkt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Albækvej 33 med henblik på at give et nedrivningspåbud, og i så fald

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 170.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 119.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 51.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Forslag til nye projekter og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

Forvaltningen fremsender forslag til nye projekter til Forskønnelsespuljen.

 

Byplanudvalget bedes drøfte og tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres, samt godkende kriterier og proces for gennemførelse af forskønnelsesprojekter for landsbyerne.

 

Sammen med prioriteringen af projekter søges rådighedsbeløb afsat til forskønnelse på henholdsvis 2,036 mio. kr. i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018, i alt 4,036 mio. kr. frigivet.

 

Anlægsmidler på 2 mio. kr. afsat i 2016 er prioriteret og frigivet på byrådsmøde d. 30. august 2016, pkt. 207. Forvaltningen har gennemført de prioriterede projekter. Der er enkelte igangværende projekter, som forventes afsluttet i løbet af 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulige projekter til Forskønnelsespuljen i 2017, 2018, 2019 og 2020. Der er på investeringsoversigten afsat følgende midler på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056:

 

 

Center- og omegnsbyer:

Forvaltningen har udarbejdet bilag med en liste, som viser mulige projekter. Projekterne er udvalgt ud fra udviklingsplanerne for centerbyerne, borgerønsker samt forvaltningens forslag til forskønnelsesprojekter. Dette kan f.eks. være vejrenoveringer og fornyelse i forbindelse med kloakrenovering.

 

Der er foreslået et beløb til de udpegede byer som et samlet beløb for den enkelte by. Beløbene for de enkelte delprojekter er anslået. Det er ikke alle de udpegede projekter, der kan realiseres inden for den afsatte økonomi.Det vil derfor være nødvendigt, at der prioriteres blandt de foreslåede projekter. Efter den politiske behandling og prioritering udvikles projekter og skitseforslag i samarbejde med centerbyerne og omegnsbyerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes projekter i følgende byer, jf bilaget:

 

 

Forvaltningen anbefaler at der er 0,5 mio. kr. af 2019 midlerne som ikke prioriteres i nærværende sag. Det anbefales at beløbet prioriteres i en senere sag i forbindelse med frigivelse af projektmidlerne for 2019.

 

Kibæk:

Pr. 1. januar 2018 er der sket en ændring af byfornyelsesloven, der blandt andet medfører en administrativ lettelse for kommunerne i behandlingen af byfornyelsessager, men højst sandsynligt også betyder, at kommunerne fremover får færre statslige midler til rådighed til byfornyelsesaktiviteter. Forvaltningen afventer pt. udmeldingen af den statslige ramme til byfornyelse (forventet udmelding i marts 2018). På den baggrund vil forvaltningen vurdere, om der skal ske en revision af kommunens byfornyelsesstrategi med prioritering af byfornyelsesmidlerne. I den forbindelse vil forvaltningen også vurdere i hvilket omfang byfornyelsesaktiviteter og forskønnelsesprojekter fremadrettet kan supplere hinanden.

 

Snejbjerg: 

Det blev på Byplanudvalgets møde den 4. december 2017 (punkt nr. 195) afsat midler til forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade. Snejbjerg Hovedgade er med i nærværende sag, da de 140.000 kr. fra 2017 ikke er frigivet.

 

De udvalgte projekter forventes at kunne udføres over de næste 1-2 år, og Byplanudvalget vil løbende blive orienteret om status på projekterne. De endelige skitseprojekter vil ligeledes løbende blive præsenteret for udvalget til endelig godkendelse.

 

Byfornyelse

Forskønnelsesmidelerne kan eventuelt kombineres med de afsatte midler til byfornyelse. Da byfornyelse ofte er en længervarende proces med omfattende borgeinddragelse, foreslåes det at områdefornyelse i de byer som er udpeget i byfornyelsesstrategien, kan få andel i forskønnelsesmidlerne for at sætte gang i den mere langsigtede byfornyelsesproces, gennem konkrete forskønnelsesprojekter, f.eks. i Haderup og Sunds.

 

Kunstnerisk udsmykning:

Forvaltningen foreslår, at der i det videre arbejde med skitsering på projekter sættes fokus på en kunstnerisk udsmykning i form af mindre kunstprojekter på f.eks. ældre transformatorstationer el.lign. Der står en ældre, muret transformatorstation ved Brogade i Kibæk og et ældre, muret tårn tæt ved Dagmar Bio i Sdr. Felding. Disse kunne omdannes/udsmykkes i facaden, så de bliver en del af byens rum og skabe et særligt sted i byen. Inspirationen er hentet fra kunstnere, der giver denne form for bygninger ansigter og laver den til kunst i det offentlige rum. Midlerne til projekterne skal kunne indeholdes i de midler, der gives til den enkelte by.

 

      
Kibæk                                                Eksempel                 Eksempel

 

Landsbyerne:

Ved budgetforliget for 2018 er Forskønnelsespuljens område ændret til også at indeholde landsbyer. Forvaltningen anbefaler, at der på kommende landsbykontaktudvalgsmøde igangsættes en proces med landsbyerne. Mange landsbyer har en udviklingsplan, men flere planer er fra 2008 -2010, og måske derfor realiserede, forældede eller der er nye ideer og ønsker. Det anbefales derfor at landsbyerne selv vurderer udviklingsplanerne med henblik på om projekterne stadig er relevante eller der er nye ideer til projekter i deres by. De landsbyer der ikke har en udviklingsplan kan på samme måde se på om der er mulige forskønnelsesprojekter i deres by. 

 

Forvaltningen anbefaler at, der opstilles følgende kriterier for forskønnelsesprojekter i landsbyerne:

 

  • Nye opholds- og mødesteder i byens rum.
  • Forskønnelse af ankomsten til byen.
  • Forbedring af centrale byrum med aktiviteter og ophold.
  • Kunst og udsmykning, f.eks. gavlmalerier, udsmykning af bygninger, skulpturer mm.
  • Belysning på særlige steder. Er der et torv, centrum der ønskes særlig belysning, så byrummet skiller sig ud. 
  • Nedrivning.  

 

Landsbyerne skal sammen med ansøgning redegøre for det lokale medejerskab samt medfinansering.

Erhvervsstyrelsen har nedsat et udvalg som skal se på levedygtige landsbyer og det forventes at de vil komme med en vejledning i 2018 omkring "Hvad skal der til for at landsbyer kan være levedygtige".

 

Ørnhøj:

Forvaltningen anbefaler at der afsættes 0,35 mio. kr. til forskønnelse i Ørnhøj. Herning Vand skal i gang med en omfattende kloakrenovering i en stor del af byen. Forvaltningen anbefaler at der i samarbejde med borgerne udarbejdes forskønnelsesprojekter i byens centrale rum og koordiners med Herning Vands projekt.

 

Haderup: 

Forvaltningen anbefaler at der afsættes 0,35 mio. kr til forskønnelse i Haderup. Haderup er i en tidligere sag udpeget som en by for områdefornyelse, i forbindelse med at de får en ny omfartsvej omkring byen. I invisteringsoversigten er der afsat mio. kr. i 2022 til områdefornyelse, indledende proces med borgerindragelse og planer kan laves inden 2022. De 0,35 mio. kr. fra forskønnelsespuljen skal bruges til projekter før områdefornyelsen.

 

Ørnhøj og Haderup foreslås derfor ikke at kunne ansøge om midler fra puljen til landsbyer på 1 mio. kr. som er afsat i nærværende sag, da byerne forlods tildeles midler.

 

Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Da der er tale om overslag, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af projekterne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 2,036 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018, i alt 4,036 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056. Rådighedsbeløbet på 2,036 mio. kr. afsat i 2017 overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

De foreslåede midler i 2019 og 2020 frigives i en senere sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til prioritering af projekter, der skal gennemføres,

 

at Byplanudvlaget godkender oplæg til proces med landsbyerne,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,036 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP) sted nr. 223056 Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 2,036 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 på samme stednr. Rådighedsbeløb på 2,036 mio. kr. i 2017 overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Idéoplæg for Torvet i Herning - til drøftelse og godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

På Byrådets møde d. 11. oktober 2016, pkt. 273, blev der frigivet 4 mio. kr. til Herning C projekter, heraf 1 mio. kr. til forskønnelse af Torvet i Herning.

 

En forskønnelse af Torvet skal tilføre Torvet elementer som giver mulighed for mere uformelt ophold og mere grønt. Der ændres ikke på Torvets dimensioner eller belægning, det er vigtigt, at de store arrangementer fortsat kan afholdes på Torvet. Forskønnelsen af Torvet bør ses i sammenhæng med renoveringen af belysningen, den kommende legeplads samt omplacering af kunsten på Torvet.

 

Idéoplægget indeholder to delprojekter på Torvet, som fremsendes til drøftelse og godkendelse i Byplanudvalget. Delprojekterne ønskes derefter bearbejdet i et skitseprojekt for Torvet.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet for Torvet i Herning udvikles i samarbejde med landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, der har tegnet Torvet i 90'erne.

 

Sagsfremstilling

Torvet i Herning blev renoveret i 1996 og er udført efter tegninger fra landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. Belægningen er tidløs og indretningen tager højde for en ret fleksibel anvendelse til både små og store arrangementer. Der afholdes i gennemsnit 45 arrangementer over 70-75 dage i løbet af et år, plus den tid der går til forberedelser og opstilling samt nedtagning og oprydning.

 

Forvaltningen har udarbejdet et dispositionsforslag for Torvet, der tager udgangspunkt i en forskønnelse med fokus på at tilføre mere ophold og mere grønt, som er et ønske fra Herning C processen, men som også indeholder idéer og mulige placeringer til legeplads, kunst og belysning. Idéoplægget fastholder hoveddisponeringen af Torvet og den grundlæggede arkitektoniske idé om Torvet som Hernings centrale plads.

 

Delprojekt 1

 

Mere grønt, ophold og leg

Med denne overskrift og disposition, frigav Byrådet 1 mio. kr. til Torvet i 2016. I første fase er dette udmøntet i et forslag til en legeplads på Torvet i samarbejde med Cityforeningen, men også opholdsmuligheder og grønt var en del af oplægget.

 

I dette idéoplæg er området til legepladsen fortsat reserveret, således at denne kan etableres på et senere tidspunkt.

 

De nye opholdsmuligheder er først og fremmest tænkt som nye bænke der er placeret i forbindelse med Rådhusets trappeanlæg og på østsiden i forbindelse med inventar -og cafézonen. Forvaltningen foreslår at udskifte granitplintene i trappeanlægget med træ og erstatte bænkene i østsiden med nye bænke i samme type. Bænkene kan dermed placeres lidt mere fordelagtig i forhold til udeserveringsområder, evt. legeplads, arrangementer mv. Eksisterende bænke bør fjernes på en skånsom måde, således at disse kan sælges eller genplaceres et andet sted i Herning Kommune.

 

Der er ønske om at skabe mere grønt på Torvet. Forvaltningen anbefaler at udskifte eksisterende plantekummer, der ikke er mobile, til nye og samtidig flere plantekummer der er robuste og flytbare. På den måde tilføres mere grønt, plantekummerne kan bruges i forskellige opstillinger eller fjernes helt i forbindelse med særligt pladskrævende arrangementer.

 

Det anbefales også, at forbedre jordforholdene for de 12 kastanjetræer. Rødderne søger opad, hvilket ses på belægningen og som er et typisk tegn på dårlige jordforhold og vækstbetingelser. Forvaltningen ønsker at reetablere med nye træhulsrister og effektbelysning på træerne.

  

Kunst

Der er tidligere behandlet en sag om kunst i bymidten både i Kultur –og Fritidsudvalget og Byplanudvalget. På Torvet står to kunstværker, i nord er en skulptur uden titel af Willy Ørskov, og mod syd er Henry Moores Seated Woman. Kultur –og Fritidsudvalget og Byplanudvalget ønsker begge skulpturer bedre iscenesat og evt. flyttet til en ny plads. Det anbefales at placering og iscenesættelse af de to skulpturer i projektet for Torvet undersøges nærmere i skitseprojektet og arbejdet med kunstrapporten.

 

Legeplads (samarbejde med Cityforeningen)

Herning Cityforening har ønske om at skabe en legeplads et centralt sted i byen. Der er tidligere arbejdet på, at finde plads til denne på Torvet i Herning, og der er reserveret et område i inventarzonen længst nordøst på Torvet. Der var både positive og negative kommentarer fra høringen vedr. denne placering. Projektet forventes at kunne genoptages når Cityforeningen er klar med deres andel af finansieringen.

 

Delprojekt 2

 

Belysning

Eksisterende belysningsanlæg på Torvet består af flere master med spots, der er placeret fritstående og sammen med træerne. Placeringen af de fritstående master foreslås flyttet for at frigive plads til særligt pladskrævende arrangementer. Master, der er placeret sammen med træerne foreslås fjernet for at give mere plads til rødder evt. erstattet af ny, mindre pladskrævende belysning.

I forbindelse med, at masterne flyttes, bør armaturerne udskiftes til et energisparende anlæg med LED-armaturer. Ved at udskifte belysningen på Torvet til et energisparende anlæg, vil der kunne opnås besparelser på udgifter til drift og vedligehold.

 

Placering af de nye master er tegnet ind på idéoplægget og giver en mere jævn belysning over hele Torvet, hvor der i dag er flere mørklagte områder.

 

Der kan ses nærmere på muligheden for at indbygge effektbelysning i bænke, passager og f.eks. nedgange til p-kælder. Belysningen på nærliggende p-pladser, der er den samme som på Torvet, bør også udskiftes til energivenlige armaturer.

 

Ny belysning på Torvet vil invitere til mere ophold i de mørke tider.

   

Økonomi

 

Delprojekterne har følgende estimerede budget:

 

  

Delprojekterne for Torvet har et samlet estimeret budget på i alt 2.400.000 kr.

 

Delprojekt 1 kan finansieres af allerede frigivede Herning C-midler på 1 mio. kr.

 

Delprojekt 2 er på nuværende tidspunkt ikke finansieret og indgår i arbejdet med investeringsoversigten.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter og godkender idéoplægget for de to delprojekter og at skitseprojektet sættes i gang,

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning for 2019 skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2019. I forhold til den overordnede tidsplan skal Byplanudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et samlet perspektivnotat for serviceområde 03 Kommunale ejendomme og 09 Trafik.

 

Byplanudvalget administrerer desuden serviceområde 04 Grøn ordning; Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Sigtet med Grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Ordningen er lukket ned i februar 2018, hvorfor der ikke gives nye tilsagn. Eksisterende tilsagn kan anvendes indtil februar 2020.

 

Perspektivnotatet for Byplanudvalgets område indeholder 4 afsnit med hovedoverskrifterne:

  • Faktaoplysninger
  • Fremtidsperspektiver
  • Økonomi
  • Moderniserings- og effektiviseringsmuligheder

 

Byplanudvalget bedes drøfte forslagene og overveje om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til perspektivnotater for 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Regnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 har forvaltningen for serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 04 Grønne områder og 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2017 til 2018.

 

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. Ifølge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 - drift:

Vedrørende driften på serviceområde 03 er der et forbrug på 466 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 204 t.kr., som søges overført til 2018.

 

 

Regnskab 2017 og overførsler 2017 til 2018 - anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 10,673 mio. kr. fordelt med 1,281 mio. kr på serviceområde 03, -0,3 mio. kr. på serviceområde 04 og 9,691 mio. kr. på serviceområde 09.

 

 

Der indstilles overførsel fra 2017 til 2018 af i alt netto 16,337 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende:

 

Serviceområde 09 Trafik, Projektudviklingsmidler

Af puljen på stedr. 222035 Projektudviklingsmidler er der tidligere afsat midler til udvikling af Herning bymidte. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 34.000 kr. i 2018 på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 02 til projektudvikling. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017, som overføres til 2018 i overførselssagen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for 2017 samt de ansøgte overførsler, der efterfølgende fremsendes til viderebehandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

at den i sagen beskrevne bevilling foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Opfølgning på budgetmål 2017 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på de polistike årsmål for 2017 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

 

Det kan herudfra konkluderes, at målet er opfyldt.

 

Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2017.

Det bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning for 2017 på Byplanudvalgets område bliver behandlet i en særskilt sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2017 godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning vedrørende ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 19. marts 2018