Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 for et erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro i Kibæk er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

 

Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 91.E2.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, infrastruktur og zoneforhold.

 

Området er omfattet af rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Kommuneplantillægget aflyser rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Rammeområde 91.E2 justeres i forhold til miljøklasser og zoneforhold.

 

Med tillægget aflyses en del af rammeområde 91.R2 Rekreativt område ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Området, som overgår fra rekreativt område til erhverv, anvendes til vej, og forbinder lokalplanens to delområder. Området overgår til erhverv, da en rekreativ ramme for en intern vej i et erhvervsområde ikke er hensigtsmæssigt.

 

Endvidere justeres krav til parkering i området, således at der gives mulighed for enten at skulle etablere mindst én p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal eller minimum én p-plads pr. medarbejder.

 

Med tillægget er det endvidere formålet at ændre afgrænsningen for et område som er udpeget til grøn struktur, da dele af denne udpegning ligeledes er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Den grønne struktur udgår fra området, da en dobbeltudpegning ikke er hensigtsmæssig i forhold til, at der i rammeområdet er mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 5.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

For at sikre en eksisterende virksomheds fortsatte udvidelsesmuligheder, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

 

Størstedelen af virksomheden er beliggende i landzone. Virksomheden har hidtil skullet søge landzonetilladelse ved udvidelser. Ved udarbejdelse af lokalplan sikres virksomhedens fortsatte udvidelsesmuligheder, fordi naboarealer overføres fra landzone til byzone, som derved sikrer mulighed for oplag af knust og ikke-knust beton og mursten.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages af kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Harreskovvej og Østerbro i Kibæk. Lokalplanområdet afgrænses af regnvandsbassiner i syd, af landbrugsjorder og et bevaringsværdigt dige i øst, af erhvervsbebyggelse og Harreskovvej mod nord og mod vest af Østerbro og bebyggelse med karakter af erhverv samt enkelte boliger. Lokalplanområdet er ca. 5 ha.

 

 

Oversigtsfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.E2.1 har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5. Lokalplanen stiller krav til bebyggelses ydre fremtræden, placering og beplantning for at sikre ny bebyggelses indpasning i nærmiljøet og det omkringliggende landskab.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at forebygge miljøkonflikter, at overføre en del af området fra landzone til byzone, at sikre et bevaringsværdigt dige, at sikre vandhuller, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og at fastsætte bestemmelser for sikre og funktionelle tilkørselsforhold til området.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I og II. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5, herunder oplag. Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til grundvand, anvendelse og byggemuligheder.  

 

Vejadgang og parkering

Den overordnende vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Harreskovvej og Østerbro. Lokalplanområdet giver mulighed for etablering af ny adgangsvej fra Harreskovvej.

 

Inden for lokalplanområdet findes interne transportveje samt parkeringspladser til virksomhedens ansatte, gæster og besøgende. Lokalplanen stiller krav om, at der til enhver tid skal etableres parkering, der opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Der skal dog minimum etableres 1 p-plads per medarbejder.

 

Bevaring

Langs den østlige afgrænsning af delområdes II findes et bevaringsværdigt dige, der er beskyttet efter Museumsloven, og vandhuller, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen for diger gælder ikke for diger i byzone, og ophører derfor automatisk når området ændrer zonestatus fra landzone til byzone. Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af vandhuller og dige.

 

Natur

Som afgrænsning mod det åbne land og regnvandsbassiner i syd stilles der i lokalplanen krav om læhegn. Eksisterende beplantning kan indgå i læhegnet. Læhegnet skal have en minimumsbredde på 5 meter og udføres som enten 3-, 4- eller 5-rækket læhegn med løvfældende træer og buske og fremstå som en sammenhængende tæt beplantning under hensyntagen til tekniske anlæg og drift af landbrugsjord.

 

Plangrundlag

Området er delvist omfattet af eksisterende lokalplan nr. 91.1.15 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold, infrastruktur og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 38. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-38-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 51.BL2.1 for boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg med henblik på etablering af en ny boligbebyggelse.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Snejbjerg, ud til Snejbjerg Hovedgade. Området afgrænses mod nord af Snejbjerg Hovedgade og skal vejbetjenes i det sydøstlige hjørne af Nørretanderupvej. Mod vest, syd og øst afgrænses området af boliger.

Området har tidligere været benyttet til autoforhandling og autoværksted, men er i dag ikke i anvendelse.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder.

Inden for området kan der opføres op til 12 boliger. Byggeriet skal placeres, så en del af facaden flugter med Snejbjerg Hovedgade. Bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsareal.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

 

 

Illustrationsplan med eksempel på disponering af etagebebyggelse i lokalplanområdet.

 

 

 

Visualisering af facaden mod Snejbjerg Hovedgade

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overenstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og er indeholdt i rammeområde 51.BL2. Der er ikke eksisterende lokalplan i området. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 51.BL2.1 for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-28-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 for blandet bolig- og erhervsområde ved Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 30. oktober 2017 (pkt. 167) besluttet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds på baggrund af et ønske fra en privat bygherre.

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet tillæg nr. 41.

 

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2018 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds, der giver mulighed for at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 41.

 

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

 

Med kommuneplantillæg nr. 41 fjernes bestemmelsen i den eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af den eksisterende ramme.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-43-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Henrik Thimsen

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 30. oktober 2017 (pkt. 167) besluttet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds på baggrund af et ønske fra en privat bygherre.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Området omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By, Sunds, og er ca. 0,5 ha. Området er ubebygget.

Området ligger i den sydøstlige del af Sunds. Området afgrænses af Baneparken med Alhedestien mod sydøst, Ilskovvej, en tankstation og boliger mod nordøst og en enkelt bolig og krydset Sundsvej/Ilskovvej mod sydvest.

 

 

Luffoto: Lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et mindre boligområde i form af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdet disponeres i følgende delområder:

Delområde I: areal til bebyggelse og anlæg, vej-, sti og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsareal.

Delområde II: mindre areal til afskærmende beplantning. Området skal friholdes for enhver form for anlæg med blivende karakter, da området ligger inden for Vejdirektorates vejbyggelinje på Ilskovvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8 meter. Bebyggelsesprocenten må for tæt/lav bebyggelse højst være 40 og for åben/lav højst 30.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Granly. Ved etablering af åben/lav bebyggelse kan der etableres individuelle vejadgange fra Granly til de enkelte grunde.

Lokalplanen sikrer vejadgang via lokalplanområdet til matr. nr. 47b og 1ar umiddelbart sydvest for lokalplanområdet.

 

Der skal etableres stiforbindelse gennem lokalplanområdet, der forbinder Granly og Baneparken.

 

Desuden stiller lokalplanen krav om en grøn overgang fra lokalplanområdet til Baneparken. Lokalplanen fastsætter iøvrigt bestemmelser for fælles fri- og opholdsareal samt parkeringsareal ved etablering af tæt/lav.

 

Miljø

I erhvervsområdet syd for Baneparken, ca. 40 meter fra lokalplanområdet, ligger et autolakeringsværksted. De væsentligste risici for påvirkninger fra virksomheden er støj og lugt. Påvirkningerne fra virksomheden er vurderet , og der er udarbejdet en støjberegning. På baggrund af støjberegningen kan det konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at støjpåvirkningen fra autolakeringsværkstedet overstiger de tilladte 45dB inden for lokalplanområdet i dagtimerne. I følge beregningen skal støjniveauet ved autolakeringsværkstedet/lydkilden være over 85 dB for at grænseværdien på 45dB for boliger overskrides (autolakeringsværkstedets støjbelastning i dagtimerne må, jf. gældende lovgivning på området, ikke overskride 60dB). Hvis støjniveauet mod forventning skulle overstige 45dB i lokalplanområdet, vil man kunne opnå en dæmpning af støjpåvirkningen med 5-6 dB ved etablering af støjafskærmning ved lokalplanområdets syd/østlige afgrænsning.

Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af støjafskærmning. Der gives desuden mulighed for støjafskærmning mod Ilskovvej.

 

Lugtpåvirkningen fra autolakeringsværkstedet er også vurderet. Det eksisterende afkast på virksomheden er 19,5 meter over terræn. Dette vurderes at være højt nok til at undgå gener for bygninger med en bygningshøjde på op til 8 meter inden for en afstand af 150 meter fra afkastet.

Lokalplanen stiller derfor krav om, at bebyggelsen i lokalplanområdet ikke må overstige 8 meter i højden.

 

Virksomheden reguleres i øvrigt at Autoværkstedsbekendtgørelsen, som fastsætter krav til luftforurening. Ved seneste miljøtilsyn i 2017 var der ingen bemærkninger til luftforureningen fra virksomheden. Det vurderes derfor ikke, at der er væsentlige luftforurenende aktiviteter i området.

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanamme 21.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade.  

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme, da der i henhold til rammen ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2018. Med tillægget fjernes bestemmelsen i eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af rammen.

 

Der er ikke gældene lokalplan for området.

 

Vejnavn

Lokalplanområdet, matr. nr. 47a, har adresse Granly 4. Granly 2 har vejadgang via lokalplanområdet, og forvaltningen anbefaler derfor, at adressen Granly 4 fastholdes, da Granly 2, der ligger uden for lokalplanområdet, ellers skal have adresseændring.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 135) foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds skal give mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan udvide. Mulighederne for den ønskede udvidelse er vurderet at være udtømte indenfor Planlovens landzonebestemmelser. Med kommuneplantillæg nr. 20 udlægges et nyt rammeområde 29.E13 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E13 fastlægger bestemmelser for bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold. Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning, for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds.

 

Lokalplaner for virksomheder i Landzone

De statslige interesser varetages gennem Planlovens § 29 stk. 1, pkt. 1 som siger, at "Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning. Det er en statslig interesse at det åbne land som udgangspunkt forbeholdes til jordbrugserhvervet og energiproduktion, og at byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder, og derfor skal ske "indefra og ud". I forhold til Planloven vurderes det at den konkrete udvidelse kan betragtes som værende af underordnet betydning.

 

Baggrunden for at udvidelsen af virkskomheden vurderes at være af underordnet betydning er, at der med ændringen i kommuneplanen og det tilhørende lokalplanforslag, ikke inddrages landbrugsjord til en type virksomhed, som efter reglerne skulle ligge i et erhvervsområde i byzone, da den bygningsmæssige udvidelse sker på arealer som allerede ejes af virksomheden og derfor ikke drives landbrugsmæssigt. Forvaltningen vurderer, at det fremover kan være en hensigtsmæssig praksis, at ikke jordbrugsbrugsrelaterede erhverv i landzone som udgangspunkt kun kan udvides, såfremt der gennem planlægningen ikke inddrages landbrugsjord i drift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om administrationspraksis fremover skal være, at planlægning for ikke jordbrugsbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 136) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds og kommuneplantillæg nr. 20 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sindingvej og Sunds Omfartsvej. Området afgrænses mod vest, nord og syd af landbrugsarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom med tilhørende minkfarm. Lokalplanområdet er ca. 1,56 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 1.450 m2 ny erhvervsbyggelse. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Der kan etableres tekniske anlæg med højde på op til 12 meter over det naturlige terræn. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger.

 

Natur

Med lokalplanen stilles krav om etablering af 5 meter brede beplantningsbælter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i beplantningsbælterne.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Hollingholtvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansat.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forløbig vedtagelse af lokalplanforslag 49.T3.1 for et biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Virksomheden BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg, på Rosmosevej 4, 7400 Herning, fra 50.000 tons/år til 180.000 tons/år med mulighed for en økologisk linje. Dette indebærer, at anlægget skal bio-forgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

For at kunne realisere den ænskede udvidelse er der udarbejdet forslag til lokalplanplan 49.T3.1.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der sammen med forslag til lokalplan 49.T3.1 er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for, at projektet kan realiseres. I miljøkonsekvensrapporten er også indarbejdet miljørapport for lokalplan 49.T3.1, jfr. bilaget.

 

Forud for udarbejdese af lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 3. november 2017 til den 28. november 2017. Der er i alt indkommet 2 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 49.T3.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

 BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at skulle behandle 180.000 tons biomasse om året efter udvidelsen. Det ønskes muliggjort, at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje, således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

 

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilaget for en nærmere beskrivelse af projektet.

 

Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

 • En samlet teknisk beskrivelse af projektet
 • Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
 • Landskab / Visualiseringer
 • Lugt og støj
 • Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
 • Kulturmiljø
 • Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

 

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt til den største aftager af biogas, Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

 

Lokalplanens indhold

Loklaplanen giver mulighed for en udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Den nuværende anlægsstruktur fastholdes. Lokalplanforslag 49.T3.1 er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028.

 

Illustration af udvidelsesønsker, markeret med lilla.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 49.T3.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr.49.T3.1 for Biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljørapport til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg nr. 1 for detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune til Herning kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017 samt i supplerende høring fra den 21. december 2017 til den 25. januar 2018 på baggrund af indkomne indsigelser fra første høringsperiode.

 

Med kommuneplantillægget gives mulighed for udvidelse af det eksisterende aflastningscenter i Herning samt etablering af to nye aflastningscentre til butikker med særlige pladskrav, som ikke kan indpasses i bymidten.

 

Indsigelser fra første høringsperiode er behandlet i Herning Byråd den 19. december 2017. I anden høringsperiode er der indkommet fire indsigelser, to bemærkniger og én støtteerklæring. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af bilaget, Indsigelsesnotat.

 

Indsigelser og bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget med supplerende redegørelse. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget med supplerende redegørelse endeligt vedtages som fremlagt. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse af en revision af Planloven i juni 2017. Formålet med kommuneplantillægget, er at udnytte de nye muligheder for at planlægge for detailhandel uden for bymidten. Planlovsændringen giver Herning Kommune mulighed for at planlægge for butikker, der ikke kan indpasses i bymidten. På baggrund af konkrete henvendelser og en afvejning af behovet for nye butikker i Herning, er tillæg nr. 1 foreløbigt vedtaget af Byrådet og udsendt i offentlig høring.

 

Indsigelser

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i supplerende offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 25. januar 2018. Dette er sket på baggrund af en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen. Den supplerende offenliggørelse er sket i forhold til redegørelseskrav i Vejledning til Detailhandel, der ikke var med, da kommuneplantillægget oprindeligt blev sendt i offentlig høring.

 

Der er indkommet tre indsigelser som omhandler ønske om at kunne placere detailhandel på et større område langs Vesterholmvej, i lighed med de 2000 m2 i forslagets kommuneplanramme 12.E20 som også er ved Vesterholmvej. En sådan ændring er ikke mulig at indarbejde i nuværende kommuneplantillæg uden genfremlæggelse. Forvaltningen anbefaler, at dette undersøges nærmere i sammenhæng til den samlede detailhandelsstruktur for Herning, i forbindelse med næstkommende kommuneplanrevision.

 

Erhvervsstyrrelsen præciserer i en bemærkning, at man ønsker visse formkrav til udarbejdelse af afsnit for retningslinjer til detailhandel. På den baggrund er der udarbejdet en samlet oversigt over de nye detailhandelsretningslinjer som fastlagt med kommuneplantillæg nr. 1, jfr. bilaget retningslinjer. Oversigten foreslås indarbejdet i kommuneplantillægget forud for bekendtgørelsen.

 

En ejerkreds ved Engdahlvej ønsker mulighed for øget byggeri i op til 15 etager. En sådan ændring er ikke mulig at indarbejde i nuværende kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at der tages direkte kontakt til den samlede ejerkreds på Engdahlsvej for at diskutere deres udviklilngsønsker, så der kan konkretiseres et projekt, der senere kan forelægges Byplanudvalget.

 

Bauhaus ønsker, at detailhandel nord for deres butik skal udgå af planforslaget, da de ikke ønsker indblik til butikken skærmet af nyt byggeri. Indsigelsen indeholder også flere elementer som omhandler en konkret placering af ny detailhandel og vejanlæg. Dette behandles under dagsordenspunktet om lokalplanforslag 12.E13.2. Bauhaus' indsigelse bør efter administrationens vurdering ikke efterkommes fuldt ud, da en mere intensiv udnyttelse af arealerne ved Bauhaus kan medvirke til at skabe øget handel og fastholde områdets status som knudepunkt for detailhandel.

 

Topdanmark ejendomme A/S er fremkommet med en støtteerklæring til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 12.E13.2, da planforslagne giver mulighed for nye butikker på ejendommen langs Silkeborgvej, foran Bauhaus.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå, se bilag "Sammenfatning af miljøvurdering".

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget med supplerende redegørelse endelig vedtages som fremlagt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Kommuneplantillæg nr. 1 med supplerende redegørelse til endelig vedtagelse som fremlagt
at ønske om udvidet detalhandelsmuligheder ved Vesterholmvej undersøges ved næstkommende kommuneplanrevision
at der igangsættes projektudredning for byudviklingsønsker på Engdahlsvej.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.E19.1 for et erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.E19.1 for et erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. Dog kun for butikker på over 1000 m2.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget. Lokalplanforslaget er fulgt af kommuneplantilæg nr. 1, som er en forudsætning for at lokalplanen kan endeligt vedtages.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 12.E19.1 endeligt vedtages med enkelte redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. I lokalplanen begrænses de nye butikker til at have en størrelse på minimum 1000 m2 for at sikre, at butikkerne bliver af en type, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

 

 

Lokalplanens disponering

Lokalplanen er opdelt i tre byggefelter med en påbudt byggelinje mod syd, der sikrer et ensartet udtryk mod Silkeborgvej. For delområde II ligger byggelinjen oven på eksisterende bygning, så ny bebyggelse ved udnyttelse af byggeretten dermed rykkes længere tilbage fra vejen. Dermed gives også bedre plads til afvikling af trafik syd om bygningen. For delområde III fastlægges byggefelt længere mod vest end ved nuværende bygning. Ved nybyggeri eller væsentlige ændringer af nuværende bygning skal denne således flyttes. Dette sikrer en bedre afvikling af trafik øst om bygningen og betyder, at vejbyggelinjen fra motorvejen repekteres, og at fremtidige bygninger følger samme byggelinjer som bygninger syd for Silkeborgvej.

 

Bemærkning fra Vejdirektoratet

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring tinglyste servitutrettigheder, inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet gør ligeledes opmærksom på, at de ikke har nogen hjemmel i vejloven, der tillader, at de kan kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil gerne, at der indarbejdes en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Forvaltningen vurderer at det er relavnt at imødekomme Vejdirektoratets præciseringer til lokalplanens forslag, og anbefaler samtidig, at bestemmelsen vedrørende skiltning medtages som en del af præciseringen af lokalplanforslagets skiltebestemmelser.


Følgende bestemmelse foreslåes tilføjet som ny § 8.12: "Skiltning må ikke være bevægelige og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanterne på motorvejen eller på Silkeborgvej, Golfvej eller Engdahlsvej."

 

Byggefelt i delområde III afgrænses mod øst af vejbyggelinje fra rute 18. Det præciseres i lokalplanens redegørelse  at byggefeltet udbredelse er fastlagt på baggrundaf vejbyggelinjen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages med en præcisering i redegørelsen på baggrund af Vejdirektoratets bemærkninger samt at der tilføjes ny § 8.12.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at

Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.E19.1 til endelig vedtagelse med følgende ændring:

 

at der tilføjes ny § 8.12: Skiltning må ikke være bevægelige og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanterne på motorvejen eller på Skileborgvej, Golfvej eller Engdahlsvej.

 

 

 

 

at der foretages redaktionelle ændringer til lokalplan redegørelsen på baggrund af Vejdirektoratets bemærkninger-

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til rekreative og offentlige formål ved Holtbjerg i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.R3.1 for et område til offentlige og rekreative formål ved Holtbjerg i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017, hvor der er kommet enkelte kommentarer og indsigelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med forslag om 2 ændringer som præcisering af enkelte bestemmelser. 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.R3.1 skal således ses som én af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanforslagets overordnede formål er at sikre et stort, sammenhængende rekreativt område med mulighed for etablering af et varieret udbud af natur- og fritidstilbud, hvor klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand kan indarbejdes på et niveau, som hæver områdets rekreative kvalitet. Som en del af det rekreative element i området er formålet med lokalplanen også at give mulighed for at kunne optage en del af den overskudsjord, der kommer fra såvel dette lokalplanområde som de tilstødende udviklingsområder.

 

Den overordnede disponering er fastlagt ud fra områdets specifikke anvendelse samt de klimamæssige udfordringer som planlægningen for området skal imødekomme. Således udlægges i lokalplanen tre delområder, hvor delområde 1 omfatter hovedparten af det rekreative område og giver mulighed for etablering af rekreative natur- og fritidstilbud, samt klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand og vandløbene i området herunder en forlægning af Herningsholm Å. Delområde 2 omfatter et §3 beskyttet engareal ud mod motorvejen, mens delområde 3 omfatter et område udlagt til offentlige formål med mulighed for opførelse af bebyggelse til institutionsformål og lignende offentlige faciliteter, herunder idrætsfaciliteter.

 

En forudsætning for udviklingen syd for Silkeborgvej er, at de eksisterende regnvandsbassiner i området flyttes, at Herningsholm Å omlægges samt at regn- og overfladevand i området kan kontrolleres ved særlige hændelser. Med lokalplanen søges der taget højde for scenarier, hvor det i perioder vil være nødvendigt at tilbageholde vand i området som en kontrolleret oversvømmelse fra de store afvandingsoplande, som samles i området.

 

Tilgængeligheden til området øges igennem etableringen af en ny hovedsti, som løber parallelt med Valdemarsvej som kobles på den eksisterende stiforbindelse i den sydlige del af området og videre mod Birk. Lokalplanen udlægger desuden et område til offentlige formål, som omfatter den eksisterende institution samt et område som endnu ikke er bebygget.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet én indsigelse, én bemærkning og et høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget.

 

Indsigelsen, som fremgår i sin fulde længde af Bilag 1(Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.R3.1) er fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, og omhandler ønsker til aktiviteter inden for lokalplanens område. Ingen af ønskerne er udelukket af lokalplanforslaget bestemmelser. Forvaltningen vurderer dog ikke, at de bør indarbejdes i lokalplanen som konkrete arealreservationer. Ønskerne noteres og medtages i forbindelse med den borgerinddragelsesproces, som forventes igangsat for udviklingen af området.

 

Bemærkningen er indkommet på baggrund af en drøftelse med FodboldHoldet Herning, og vedrører et ønske om at bibeholde og eventuelt udvide de nuværende fodboldfaciliteter i området (træningsarealet og kamp/træningsbane med lysanlæg), så der også fremover kan spilles kampe og trænes på Holtbjerg. Man mener, at der i arealreservationerne bør kunne findes plads til både regnvandsbassiner og fodboldbaner, og der er bekymring i forhold til at anvende kamp- og træningsbanen som oversvømmelsesareal ved særlige hændelser. FodboldHoldet Herning er oplyst at have 100 medlemmer og meget få træningsfaciliteter, hvilket belaster kamp- og træningsbanen i stigende grad, hvilket giver udfordringer i forhold til vedligehold og brugbarhed. De klimatiske udfordringer i området, som blandt andet byder på oversvømmelse af banen flere gange om året forværrer situationen for klubben.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at banerne bør indarbejdes i lokalplanen som konkrete arealreservationer, jf. afsnittet ”Helhedsplan for håndtering af overskudsjord” nedenfor. Bemærkningen noteres og medtages i forbindelse med den borgerinddragelsesproces, som forventes igangsat på et senere tidspunkt. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, i deres indsigelse anmoder om at få nedlagt den eksisterende fodboldtræningsbane. Anmodningen er dog ikke begrundet. De modsatrettede ønsker understreger behovet for, at der er behov for at der udarbejdes en samlet plan for områdets aktiviteter i forbindelse med en inddragelsesproces med klubber, foreninger og borgerrepræsentanter mv. i nærområdet.

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring vejbyggelinjen langs motorvejen. Desuden er Vejdirektoratet positive over for lokalplanens skiltebestemmelser.

 

Forvaltningen foreslår følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

- §9.1 og 9.2 sammenskrives til: Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg samt rekreative elementer, der understøtter områdets anvendelse.

- §10.1 Beplantning inden for lokalplanens område skal primært bestå af hjemmehørende løvfældende arter samt arter, der kan tåle periodevis oversvømmelse.

 

Helhedsplan for håndtering af overskudsjord

Forud for vedtagelsen af lokalplan 12.R3.1 og som baggrundsmateriale til det kommende udbud af arealerne inden for lokalplan 12.E18.1 har Herning Kommune fået udarbejdet en helhedsplan for regnvands- og jordhåndtering inden for lokalplanområdet. Helhedsplanen er vedlagt denne dagsorden som bilag. (jf. Bilag 2 – Helhedsplan for jordhåndtering af overskudjord ved Holtbjerg).

 

Helhedsplanen viser, hvordan lokalplanområdet kan disponeres og landskabeligt bearbejdes, så de klimamæssige udfordringer for området så vidt muligt imødegås samtidig med at der skabes jordbalance. Helhedsplanen er inddelt i 3 områder, der tydeliggør områdernes kapacitet med henblik på efterfølgende at kunne bestemme en rækkefølge for jordfordelingen.

 

I forbindelse med klimasikringen indeholder helhedsplanen en forudsætning om, at der ikke tilføres mere vand til golfbanen, der er beliggende nord for Silkeborgvej, og at det eksisterende stålrør i åen fortsat skal anvendes som den begrænsning, der sikrer, at den nuværende situation i området ikke forværres. Da det er stålrøret, der kommer til at sætte begrænsningen i forhold til håndtering af vand fra de 2 afvandingsoplande, er dets placering altafgørende for anvendelsen i området, herunder opretholdelse af den eksisterende kamp- og træningsbane, som har drænudløb til åen. Det vil i første omgang være ved stålrøret, at området oversvømmes, bearbejdningen af terrænet vil derefter lede vandet mod det udpegede oversvømmelsesareal. Såfremt det på et senere tidspunkt er ønskeligt at lave yderligere forbedringer for kamp- og træningsbanen skal stålrøret udvides. Dette vil dog medføre en forværring i forhold til oversvømmelser på golfbanens areal. Derfor er der i helhedsplanen taget udgangspunkt i det nuværende stålrørs kapacitet og de begrænsninger, det giver for håndtering af vand i lokalplanområdet.

 

Af helhedsplanen fremgår 3 nye bassiner mod vest og 2 nye bassiner mod øst. De østlige bassiner skal opmagsinere regnvand med en dimensioneret kapacitet til 5 års hændelser for nyt byggeri syd for eksisterednde detailhandelseområde. De vestlige bassiner er delt op, så det nordligste bassin kan klare overfladevand fra orådet umiddelbart syd for Silkeborgvej, og de 2 sydlige bassiner er en erstatning for de eksisterende bassiner, der i dag er placeret inden for lokalplan 12.E18.1. De 2 eksisterende bassiner er kun dimensioneret til 2 års hændelser, hvilket betyder, at de i gennemsnit hvert andet år er fuldt udnyttet og giver overløb til de nærliggende arealer, herunder boldbanerne. De nye bassiner er dimensioneret til 5 års hændelser, og vil derfor ikke i samme grad belaste nærområderne, dog vil der ved fuldt udnyttet bassinkapacitet fra de sydlige bassiner fortsat ske overløb til blandt andet kamp/træningsbanen, men da dette er en forbedring af de nuværende forhold vurderer forvaltningen, at det er acceptabelt.

 

På grund af det areal, som anvendes til ny tværvej samt de 3 bassiners udformning, er det ikke muligt at opretholde den nuværende placering af FodboldHoldet Hernings træningsareal. De 2 nordligste bassiner er udformet så optimalt, som muligt, men det er ikke muligt at gøre det sydligste bassin bredere for på den måde at give mere plads til træningsarealet. Dette skyldes, at det midterste bassin danner forbassin for det sydligste bassin, som dermed er hovedbassinet. Der er krav om at hovedbassinet udformes i forholdet 3:1, da dette sikrer den bedste rensningseffekt. En ny placering af træningsarealet kunne være inden for lokalplanens delområde 3 sydvest for den eksisterende institution, men dette bør afklares i forbindelse med en kommende inddragelsesproces for konkrete aktiviteter og anvendelse af landskabet.

 

Helhedsplanen og lokalplanforslaget belyser ikke specifikke aktiviteter inden for lokalplanområdet, da det er intentionen, at disse aktiviteter og den konkrete anvendelse af landskabet skal fastsættes i forbindelse med en borgerinddragelsesproces på et senere tidspunkt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.R3.1 for et område til rekreative og offentlige formål ved Holtbjerg i Herning til endelig vedtagelse med de 2 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser.

Beslutning

Tiltrådt

 

Udvalget mener ikke der skal laves jordfyld mellem boldbanen og daginstitutionen, således at der kan laves træningsbane, hvis behovet måtte opstå.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde syd for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.E18.1 for centerområde syd for Åvænget i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med 10 ændringer i form af 9 præciseringer af enkelte bestemmelser samt indskrænkning af byggefelt i delområde 3 på kortbilag 2.

 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til motorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi, der er forbundet hermed.

 

Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanforslag 12.E18.1 omfatter et område syd for butikkerne langs med Silkeborgvej. Den overordnede disponering af området sker igennem udlæg af 4 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 10.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området syd for Åvænget i Herning. 2.500 m2 skal placeres i området med de eksisterende regnvandsbassiner syd for Åvænget, mens de resterende 7.500 m2 skal placeres i området syd for lokalplanområde 12.E13.2. Lokalplanforslaget giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, restauranter og liberale erhverv - dog kun såfremt de etableres på 1. sal. Bebyggelsen i det sydlige område, skal opføres i samme facadebyggelinje mod motorvejen, og der gives mulighed for, at området mellem facadebyggelinjen og motorvejen kan anvendes til forsinkelse af overfladevand inden det ledes til Hammerum Å.

 

Lokalplanen sikrer mulighed for en videreførelse af Åvænget mod syd. Derudover sikrer den mulighed for en ny adgangsvej til området gennem udlæg af areal til en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej ved Holtbjerg for derved at kunne aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være den eneste adgang til området.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed, inden for lokalplan 12.R3.1.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet 2 indsigelser og 1 høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget. Udover de rettidigt indkomne indsigelser har Bauhaus i forbindelse med den supplerende høring af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indsendt en supplerende indsigelse. Da dele af indsigelsen refererer til nærværende lokalplanforslag, er indsigelsen ligeledes behandlet i indsigelsesnotatet for nærværende sag. Indsigelsen er ligeledes vedlagt som bilag, men behandles primært i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til kommuneplanen.

 

Indsigelserne, som fremgår af Bilag 1(Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.E18.1) omhandler primært arealet omkring bilforhandleren ved Silkeborgvej. Bjarne Nielsen A/S ønsker, at der i lokalplanen tilføjes en mulighed for udvidelse af deres areal på op til 12 meter mod syd. Forvaltningen kan ikke anbefale at imødekomme dette ønske, da det kan få store konsekvenser for planlægningen og anvendelsen af arealet syd for (Lokalplan 12.R3.1) i forhold til regnvands- og jordhåndtering og opretholdelsen af den eksisterende fodboldbane.

 

Indsigelsen fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, belyser en problematik i forhold til blandt andet bilforhandlerens anvendelse af vejarealet på Valdemarsvej. Forvaltningen oplyser, at den påpegede problematik ligger uden for lokalplanområdet, og at det for vejarealet udelukkende er færdselsloven, som administreres af politiet, der er juridisk bindende.

 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, udtrykker bekymring omkring tung trafik på den nye tværvej og gennem Valdemarsvej. Forvaltningen understreger, at muligheden for at etablere en ny tværvej udelukkende er medtaget i lokalplanforslaget, som en måde at aflaste krydset ved Silkeborgvej og Åvænget i forhold til almindelig biltrafik. Det er således ikke hensigten at lede tung trafik til Valdemarsvej, hvilket også vil medtages i forbindelse med detailplanlægningen for udformningen af vejprofilet.

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært præciseringer af formuleringer i lokalplanens redegørelse vedr. inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at man ikke har hjemmel i vejloven, til at kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil gerne have indarbejdet en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Bauhaus påpeger i sin supplerende indsigelse af 24. januar 2018, at man er meget bekymrede for den trafikale afvikling i forbindelse med ny bebyggelse syd for byggemarkedet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der med lokalplanen udelukkende udlægges arealreservation til vejarealet og fastsættes principielle adgangsveje. Lokalplanen regulerer således ikke den konkrete tekniske løsning og udformning af vejarealet. Forvaltning har vedhæftet et trafiknotat (jf. Bilag 2 – Trafiknotat), der belyser fordele og ulemper ved de forskellige tekniske løsninger, og Bauhaus’ bekymring vil indgå i det videre samarbejde om detailudformning af vejen.

 

 Forvaltningen foreslår desuden følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

 

- §3.6 For delområde 3 gælder, at det samlede bruttoetageareal ikke må overstige 7.500 m2 for detailhandel med udvalgsvarer. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være mindre end 1.500 m2.

 

- §3.10 Den del af delområderne, som ikke anvendes til bebyggelse eller vej-, sti- og parkeringsareal skal udlægges som beplantning eller opholds- og friareal.

 

- §8.13 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Åvænget, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

- (ny) §10.3 Langs den syd og vestlige afgrænsning af delområde 2 og 3 skal etableres en afgrænsning langs åen med en højde svarende til terrænkote 47.50. Afgrænsningen skal etableres enten som en jordvold eller dæmning eller integreres i ny bebyggelses udformning. Afgrænsningen skal indeholdes på egen grund og må ikke placeres i skel.

 

- (ny) §11.x Den i §10.3 nævnte afgrænsning skal som minimum beplantes langs åen mod syd og vest, så den fremstår grøn med en karakter af tæt beplantning i form af buske, træer eller klatreplanter.

 

- §14 Servitutter: udgår, da der ikke er nogle privatretslige tilstandsservitutter, der vedrører eller er i strid med lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler desuden at indskrænke den nordlige afgrænsning af byggefeltet inden for delområde 3 på kortbilag 2. Forvaltningen ønsker at reducere byggefeltet med 5 meter mod syd langs Bauhaus, da det efter lokalplanforslagets offentliggørelse er konstateret, at dette er den mest fordelagtige placering af forsyningsvejen til regnvandsbassiner i delområde 4. Reduceringen af byggefeltet afspejler både et hensyn til de tekniske løsninger omkring etablering af regnvandsbassiner og sikrer samtidig en korridor til forsyningsledninger, hvor der ikke må etableres beplantning eller bebyggelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.E18.1 for centerområde syd for Åvænget i Herning til endelig vedtagelse med de 9 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser og indarbejdelse af en 5 meters reduktion af den nordlige afgrænsning af byggefeltet inden for delområde 3 på kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt med følgende 9 ændringer:

 

- §3.6 For delområde 3 gælder, at det samlede bruttoetageareal ikke må overstige 7.500 m2 for detailhandel med udvalgsvarer. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være mindre end 1.500 m2.

 

- §3.10 Den del af delområderne, som ikke anvendes til bebyggelse eller vej-, sti- og parkeringsareal skal udlægges som beplantning eller opholds- og friareal.

 

- §8.13 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Åvænget, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

- (ny) §10.3 Langs den syd og vestlige afgrænsning af delområde 2 og 3 skal etableres en afgrænsning langs åen med en højde svarende til terrænkote 47.50. Afgrænsningen skal etableres enten som en jordvold eller dæmning eller integreres i ny bebyggelses udformning. Afgrænsningen skal indeholdes på egen grund og må ikke placeres i skel.

 

- (ny) §11.x Den i §10.3 nævnte afgrænsning skal som minimum beplantes langs åen mod syd og vest, så den fremstår grøn med en karakter af tæt beplantning i form af buske, træer eller klatreplanter.

 

- §14 Servitutter: udgår, da der ikke er nogle privatretslige tilstandsservitutter, der vedrører eller er i strid med lokalplanforslaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.E13.2 for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med 10 ændringer, hvoraf de 8 ændringer er i form af præciseringer til de enkelte bestemmelser. 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området omkring Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til motorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi, der er forbundet hermed.

 

Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E13.2 skal således ses som en af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanen omfatter et område øst og vest for Åvænget. Den overordnede disponering sker igennem udlæg af 5 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området øst for Åvænget og på p-pladsen foran byggemarkedet ud mod Silkeborgvej. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at varegården i tilknytning til et mindre byggemarked vest for Åvænget kan flyttes til sydsiden af bygningen, og området ud mod Åvænget kan anvendes til parkering. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, liberale erhverv samt restaurationer.

 

For at sikre helhedsudtrykket langs Silkeborgvej udlægger lokalplanen i delområde 2 og 3 en facadebyggelinje på 31 meter fra skel mod Silkeborgvej. Bebyggelse i disse områder skal placeres med den ene facade i byggelinjen. Derudover skal bygningerne orienteres mod Silkeborgvej.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet 3 indsigelser og 1 høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget. Udover de rettidigt indkomne indsigelser har Bauhaus i forbindelse med den supplerende høring af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indsendt en supplerende indsigelse. Da dele af indsigelsen refererer til nærværende lokalplanforslag, er indsigelsen og den fremsendte støtteerklæring fra ejer af ejendommen ligeledes behandlet i indsigelsesnotatet for nærværende sag, og er ligeledes vedlagt som bilag, men behandles primært i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget.

 

Der har været afholdt møde mellem den ny ejer af ejendommen silkeborgvej 128 TopDanmark, hvor byggemarkedet er lejer, og Herning Kommune. Ejer oplyste på mødet, at byggemulighederne i lokalplanforslaget ønskes opretholdt. Ejeren vil gerne i en nærmere dialog med Herning Kommune om valg af vejløsning for det samlede område.

 

Indsigelserne, som fremgår af Bilag 1 – Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.E13.2, omhandler i hovedpunkter følgende temaer:

 

1. Byggelinjen langs Silkeborgvej

Indsiger ønsker byggelinjen langs Silkeborgvej reduceret til 28-29 meter. I lokalplanforslaget er facadebyggelinjen langs Silkeborgvej fastsat til 31 meter fra vejskel. Denne afstand er oplyst af en landinspektør, baseret på placeringen af den øvrige bebyggelse langs Silkeborgvejs sydside. Afstanden har ligeledes dannet grundlag for placeringen af bla. fastfood restauranterne i området. Indsiger påpeger, at der ikke er parallelitet mellem den fastsatte facadebyggelinje og Silkeborgvej. Dette er korrekt, da Silkeborgvej i sin udformning varierer i forhold til antallet af spor m.m. Intentionen med facadebyggelinjen er dog at opnå en fast afgrænsning af bebyggelse langs Silkeborgvej. Afgrænsningen har ligeledes en rumskabende effekt for Silkeborgvejs vejforløb og understøtter hensigen og en mere intensiv udnyttelse af området For mange afvigelser herfra vil utydeliggøre denne sammenhæng. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at den i lokalplanen fastsatte afstand til vejskel bibeholdes.

 

2. Anvendelse af parkeringsarealet foran Byggemarkedet

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, foreslår, at der etableres en ny motorvejstilkørsel direkte fra byggemarkedets parkeringsareal for at aflaste krydset ved Silkeborgvej og Åvænget. Forvaltningen vurderer, at der ikke fra en privat virksomhed kan etableres en ny motorvejstilkørsel, hvorfor dette ikke bør indarbejdes i lokalplanen.

 

3. Byggefeltet inden for delområde 3

Bauhaus ønsker byggefeltet inden for delområde 3 reduceret markant, da man mener at ny bebyggelse langs Silkeborgvej vil få stor betydning for forretningens synlighed. Bauhaus er i midlertid positivt indstillet på at indgå i en dialog omkring opretning af skelgrænsen og etablering af en ny butik vest for parkeringsarealet. Bauhaus mener desuden, at der skal stilles yderligere krav til udseende og afskærmning til kommende butikkers vareindleveringer, som sandsynligvis vil blive placeret på bagsiden af butikkerne mod syd, således de ikke skæmmer eller er til gene for ind- og udkørslen til Bauhaus. Forvaltningen gør opmærksom på, at placeringen af kommende varegårde ikke er muligt at fastsætte nøjagtigt i lokalplanen, da der ikke er fastsat et konkret byggefelt, det skal ligge indenfor. Såfremt det ønskes at imødekomme indsiger på dette punkt, kan der i lokalplanen tilføjes en bestemmelse om at varegårde inden for delområde 3 skal afskærmes med fast hegn eller integreres i ny bebyggelses arkitektur og udformning.

 

Byggefeltet langs Silkeborgvej giver mulighed for at der kan opføres op mod 6000 m2 butiksareal. Den nye ejer - Topdanmark har i et møde med planafdelingen oplyst, at de er interesserede i at denne byggemulighed opretholdes i den endeligt vedtagne lokalplan. Bauhaus derimod, som er lejer i bygningen syd for byggefelterne ønsker ikke, der kan opføres bebyggelse i den østligste del af byggefeltet, da de mener det vil spærre for synligheden til forretningen. Bauhaus er dog positive overfor, at der opføres ny bebyggelse langs Silkeborgvej i den vestligste del af området.

 

Det overordnede formål med at der udlægges 6000 m2 butiksareal i området har været at sikre mulighed for udvidelse af det samlede detailhandelsareal til store udvalgsvarebutikker i Herning. Det er dog forvaltningens vurdering, at dette formål for en stor del stadig vil være opfyldt, selvom arealet reduceres til f.eks. 4000 m2, som dermed kan være et rimeligt kompromis mellem byrådets overordnede mål og ejeren og lejernes ønsker til udviklingen i området. Reduktionen i detailhandels arealet bør afspejles i byggefeltets udstrækning, som derved bør justeres således at byggemuligheden i den østligste del af området langs Silkeborgvej udgår, jfr. Bilag 3 - Forslag til alternativ udformning af byggefelt inden for delområde 3.

 

4. Trafikafviklingen inden for lokalplanområdet

Bauhaus påpeger i sin supplerende indsigelse af 24. januar 2018, at man er meget bekymrede for den trafikale afvikling i forbindelse med ny bebyggelse syd for byggemarkedet, som lokalplan 12.E18.1 muliggør. Med lokalplanen udlægges alene arealreservation for vejarealet og der fastsættes principielle adgangsveje. Lokalplanen regulerer således ikke den konkrete tekniske løsning og udformning af vejarealet. Bilag 2 – Trafiknotat belyser fordele og ulemper ved de forskellige tekniske løsninger. 

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring tinglyste servitutrettigheder, inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet har ikke hjemmel i vejloven til at kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil dog gerne have indarbejdet en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Forvaltningen foreslår desuden følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

 

- §7.4 Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 2 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.000 m2.

 

- (ny) §7.(5) Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 3 og 4 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.500 m2.

 

- §7.5 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 7 meter inklusiv ventilation og øvrige tekniske anlæg.

 

- §7.6 Der må ikke bygges nærmere end 5 meter fra vejskel, dog kan der etableres lukket varegård i skel langs den sydlige afgræsning af delområde 2 såfremt den afskærmes af fast hegn.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Silkeborgvej, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- §8.15 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg inden for delområde 1, 3 og 5.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

Som en delvis imødekommelse af indsigelsen fra Gitte Hauris vedrørende facadebyggelinjen langs Silkeborgvej samt en frihed til udformning af butiksfacaden foreslår forvaltningen følgende bestemmelse indarbejdet:

 

- (ny) §7.x Facadebyggelinjen kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. frontispice, indgangsparti eller lignende.

 

På baggrund af en konkret henvendelse om at etablere ladestationer for elbiler inden for det interne parkerings- og færdselsareal langs Silkeborgvej, foreslår forvaltningen nedenstående bestemmelse indarbejdet, da det vurderes, at ladestationer kan indgå som en intergreret del af et parkeringsareal:

 

- (ny) §3.x Inden for det interne parkerings- og færdselsareal i delområde 3 kan etableres ladestationer for elbiler, såfremt de i størrelse og udformning kan indgå som en integreret del af områdets parkeringsareal. Ladestationer må ikke være synlige fra Silkeborgvej. Der må ikke etableres overdækning eller anden fast afskærmning af ladestationer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.E13.2 for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning til endelig vedtagelse med de 10 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser.

Beslutning

Tiltrådt idet de 10 ændringer indarbejdes.

 

- §7.4 Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 2 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.000 m2.

 

- (ny) §7.(5) Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 3 og 4 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.500 m2.

 

- §7.5 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 7 meter inklusiv ventilation og øvrige tekniske anlæg.

 

- §7.6 Der må ikke bygges nærmere end 5 meter fra vejskel, dog kan der etableres lukket varegård i skel langs den sydlige afgræsning af delområde 2 såfremt den afskærmes af fast hegn.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Silkeborgvej, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- §8.15 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg inden for delområde 1, 3 og 5.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

Som en delvis imødekommelse af indsigelsen fra Gitte Hauris vedrørende facadebyggelinjen langs Silkeborgvej samt en frihed til udformning af butiksfacaden foreslår forvaltningen følgende bestemmelse indarbejdet:

 

- (ny) §7.x Facadebyggelinjen kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. frontispice, indgangsparti eller lignende.

 

På baggrund af en konkret henvendelse om at etablere ladestationer for elbiler inden for det interne parkerings- og færdselsareal langs Silkeborgvej, foreslår forvaltningen nedenstående bestemmelse indarbejdet, da det vurderes, at ladestationer kan indgå som en intergreret del af et parkeringsareal:

 

- (ny) §3.x Inden for det interne parkerings- og færdselsareal i delområde 3 kan etableres ladestationer for elbiler, såfremt de i størrelse og udformning kan indgå som en integreret del af områdets parkeringsareal. Ladestationer må ikke være synlige fra Silkeborgvej. Der må ikke etableres overdækning eller anden fast afskærmning af ladestationer. 

 

Og således at detailhandelsarealet i delområde 3 reduceres til maksimalt 4000 m2 byggeri. Reduktionen i detailhandelsarealet afspejles i, at byggefeltets udstrækning justeres, således at byggemuligheden i den østligste del af området langs Silkeborgvej udgår, jfr. Bilag 3 og samles mod øst i delområdet.

 

Efterfølgende ønskes det undersøgt, hvad der skal til for at lave en tilkørselsrampe til motorvejen direkte fra parkeringspladsen foran Bauhaus.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Jordbærmarken i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 41.B15.2 for Jordbærmarken har været i offentlig høring fra den 2. november til den 28. december 2017. Der er indkommet 14 indsigelser til lokalplanen i denne periode.

Indsigelserne handler om:

 • Nyt byggeri på Jordbærmarken - herunder højde, antal og placering af byggefelter samt bebyggelsesprocent.
 • Veje og stier - herunder forbindelse mellem Jordbærmarken, Klintholmvej og Vesterholmvej samt ønske om midlertidig byggevej
 • Beplantning - herunder plantebælte mellem Klintholmvej og Jordbærmarken samt mod Nordveststien
 • Friarealer og natur - herunder omfang og placering af friarealer, naturværdier, søer og regnvand.
 • Ejendomsværdier og -skat samt ejerforhold

 

Forvaltningen vurderer, at Byplanudvalget ved behandling af lokalplanen til endelig vedtagelse bør tage stilling til, om der skal ske ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Placering af og bredde på byggefelter
 • Maksimum- og minimumhøjde for byggeri på Jordbærmarken
 • Stiforbindelse mellem Jordbærmarken og Klintholmvej
 • Plantebælte mod Nordveststien 

Sagsfremstilling

Baggrund

Den oprindelige bebyggelsesplan for Jordbærmarken i Tjørring kan ikke gennemføres, da der er opstået en sø, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 41.B15.2 for Jordbærmarken i Tjørring.

 

Det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er magen til den oprindelige lokalplan 41.B15.1 fra 2003 på følgende punkter:

Anvendelse.

Delområde I (Jordbærmarken) må anvendes til tæt-lav bebyggelse. Det vil sige boliger, der er sammenbygget som rækkehuse. Tæt-lav bebyggelse kan godt være i flere etager, men vil altid have lodrette skel mellem boligerne.

Delområde II (Klintholmvej 7-25) må anvendes til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse.

 

Maksimal bygningshøjde.

I delområde I (Jordbærmarken) er den maksimale bygningshøjde 3 etager og 10 meter. I delområde II (Klintholmvej) er den maksimale bygningshøjde 2 etager og 8,5 meter.

 

Bebyggelsesprocent.

Den samlede bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er maksimalt 35%. Den maksimale bebyggelsesprocent for delområde I (Jordbærmarken) er maksimalt 40%. Den maksimale bebyggelsesprocent for delområde II (Klintholmvej) er 30%. Inden for delområde III (støjvold mod Vesterholmvej og regnvandsbassin) må der ikke opføres bebyggelse.

 

Det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er forskellig fra den oprindelige lokalplan 41.B15.1 på følgende væsentlige punkter:

 • Byggefelter.

Der er det samme antal byggefelter. Men da der ikke længere kan være byggefelter, hvor søen er opstået, er de placeret anderledes. De væsentligste ændringer er, at der er placeret to nye byggefelter i én etage i den vestligste ende af Jordbærmarken, og at nogle af byggefelterne syd  for stamvejen er rykket sammen for at give plads til større, sammenhængende friarealer. Byggefelterne i det nye lokalplanforslag er lagt ind med rød farve på lokalplankortet fra 2003 på illustrationen herunder.

 

 • Minimumshøjde for byggeri

I det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er der fastsat en minimumshøjde på 2 etager for de byggefelter, hvor der er mulighed for at bygge i op til 3 etager. Det er gjort for at sikre en variation i boligerne og en rimelig udnyttelse af grunden. Maksimal højde på byggefelterne i forslag til lokalplan 41.B15.1 er vist med tal i firkanter på ovenstående illustration. Minimal højde på byggefelterne er vist med tal i cirkler.

 • Friarealer

I det oprindelige forslag til lokalplanen for Jordbærmarken er alle friarealer udlagt som grønne kiler mellem bebyggelserne. I det nye forslag er den oprindelige grønne kile i den østligste del af området (mod den nuværende bebyggelse) fastholdt. Derudover er der et større, sammenhængende friareal omkring den nye sø, og et mindre friareal mellem boligerne i den vestligste del af området. Friarealet mod boligerne på Klintholmvej er erstattet af byggefelter i én etage.

 • Afstand til skel mod Nordveststien

Det nye lokalplanforslag sikrer en minimumsafstand på 7 meter mellem ny bebyggelse på Jordbærmarken og skellet mod Nordveststien. Nordveststien er udlagt i et cirka 10 meter bredt tracé. Det vil sige, at der minimum er cirka 17 meter mellem ny bebyggelse på Jordbærmarken og de eksisterende grunde på Klintholmvej.

 • Plantebælte mod Nordveststien

Det nye lokalplanforslag sikrer et plantebælte mellem den nye bebyggelse på Jordbærmarken og Nordveststien

 

Borgermøde

Der er i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget afholdt borgermøde den 6. december 2017 i Nordvesthallen. De teamer, der blev drøftet på borgermødet, fremgår også af de indsendte indsigelser. Fra Herning Kommune deltog Byplanudvalgets formand samt repræsentanter fra Herning Kommunes Planafdeling.  

 

Indsigelser til lokalplanen

Der er i alt indkommet 14 indsigelser til lokalplanforslaget i den offentlige høring. Indsigelserne er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Forvaltningen har udarbejdet et indsigelsesnotat. Her er indsigelserne opsummeret og kommenteret. En del af indsigelserne handler om forhold, der ikke kan reguleres i lokalplanen eller ligger uden for lokalplanens afgrænsning. Det gælder forhold omkring: Værdiforringelse, fjernelse af sø fra Jordbærmarken, ønske om lys på Nordveststien, rækkefølge for udbygning, ejerforhold for nye boliger, ejendomsskat og finansiering af Fuglsang sø.

 

En anden del af indsigelserne kan imødekommes ved at foretage ændringer af lokalplanforslaget ved den endlige vedtagelse. Disse indsigelser er opsummeret herunder. Forvaltnignens vurdering af, hvordan indsigelserne kan imødekommes er markeret med kursiv skrift.

 

Placering af og bredde på byggefelter

Beboerne på Klintholmvej ønsker, at de nye byggefelter i én etage i den vestlige ende af Jordbærmarken udgår. En indsiger foreslår, at alle byggefelter gøres bredere for at give mulighed for at bygge samme antal boliger uden at bygge så højt.

 Forvaltningen vurderer, at byggefelterne A og H kan udgå og erstattes af et mindre byggefelt syd for stamvejen i overenstemmelse med den oprindelige bebyggelsesplan i lokalplan 41.B15.1 som vist på illustrationen nedenfor. Samtidig forlænges byggefelt B ned til stamvejen. Forvaltningen anbefaler, at de nye byggefelter får en maksimumhøjde på 2 etager og en minimumhøjde på 1 etage. Forvaltningen anbefaler at alle byggefelters bredde øges fra 20 til 22 meter for at give større fleksibilitet for placering af byggeri.

 

 

Maksimum- og minimumhøjde for byggeri på Jordbærmarken

Forslag til lokalplan 41.B15.1 giver mulighed for byggeri af rækkehuse på Jordbærmarken i op til 3 etager på samme måde som den oprindelige lokalplan fra 2003. Mange indsigere ønsker den maksimale højde reduceret til én eller to etager. Flere indsigere ønsker også at kravet om, at en del af byggeriet skal opføres i minimum 2 etager, udgår.

Forvaltningen anbefaler, at minimumshøjden på 2 etager i en del af byggefelterne fastholdes. Det vil sikre variation i boligerne og en rimelig udnyttelse af grunden.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at højden reduceres til maksimalt én etage inden for hele delområde I. En bygningshøjde på maksimalt én etage vil være lavere end den maksimale højde i alle de omkringliggende områder og vil reducere den samlede byggeret væsentligt.

Forvaltningen anbefaler i stedet, at den maksimale bygningshøjde på op til 3 etager fastholdes nord for stamvejen, men nedsættes til 2 etager syd for stamvejen. Nord for stamvejen vil ingen af de nye boliger få have op mod hinanden, og der er længere mellem byggefelterne end syd for stamvejen. Forvaltningen vurderer, at den maksimale højde kan nedsættes til to etager syd for stamvejen, uden den samlede byggeret reduceres, hvis byggefelterne gøres 2 meter bredere som anbefalet ovenfor.

 

Stiforbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken

Lokalplan 41.B15.1 fra 2003 udlægger en privat fællesti som forbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Stien ligger ovenpå en tinglyst regnvandsledning. Der må derfor ikke bygges eller plantes på stien. Andelsboligforeningen Klintholmen mener ikke, at det er meningen, der skal være en sti, og ønsker derfor ikke, at stien fastholdes i den nye lokalplan. Stien ligger på andelsboligforeningens ejendom.

Grundejerforeningen Klintholmvej 16-34 ønsker stisystemet i området gjort færdigt, så deres fællesareal ikke anvendes til gennemgang mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Det har været tilfældet, da Andelsboligforeningen Klintholmen har sat en aflåst låge op, der forhindrer adgang til Jordbærmarken via den ovenfor nævnte sti.

En borger på Liselundvej ønsker, at stien mellem Klintholmvej og Jordbærmarken fastholdes.

For enden af hver ny boligvej på Jordbærmarken skal der være forbindelse til den eksisterende Nordveststien syd for Jordbærmarken. En ny sti langs stamvejen har forbindelse til stien langs Fuglsang Allé mod øst. Den ovenfor omtalte sti skaber direkte forbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Hvis byggefelterne  A og H tages ud af lokalplanen ved den endelige vedtagelse, vurderer forvaltningen, at stien skal fastholdes, da beboerne Klintholmvej ellers ikke har direkte adgang til det friareal, de ønsker bevaret.

 

Lokalplanforslagets forbindelser til de omkringliggende veje og stier er markeret med røde pile

 

Plantebælte mod Nordveststien

En beboer på Liselundvej ønsker, at nogle af træerne i beplantningsbæltet mod Nordvesstien skal være stedsegrønne for at forhindre indkig om vinteren.

Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes til lokalplanen, at plantebæltet skal have en tæt og ikke-transparent karakter året rundt.

 

Midlertidig byggevej samt permanent stiforbindelse direkte til Vesterholmvej

Flere af de nuværende beboere ønsker en midlertidig byggevej med direkte adgang fra Vesterholmvej i forbindelse med byggeriet af de sidste etaper på Jordbærmarken. Der er også forslag om en direkte, permanent stiforbindelse mellem Vesterholmvej og Jordbærmarken.

Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være teknisk muligt at anlægge en midlertidig vejadgang direkte fra Vesterholmvej på grund af hastigheden på vejen og den dobbeltrettede cykelsti syd for kørebanen. Forvaltningen vurderer desuden at anlæg af både midlertidig vejadgang og cykelsti vil være uforholdsmæssigt dyrt, da en del af den eksisterende støjvold skal fjernes. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale forslagene. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan for boligområde ved Jordbærmarken i Tjørring til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at byggefelterne A og H udgår og erstattes af et forlænget byggefelt B med mulighed for byggeri i to etager, som vist på illustrationen i sagsfremstillingen.
at alle byggefelternes bredde ændres fra 20 meter til 22 meter
at den maksimale bygningshøjde i alle byggefelter syd for stamvejen reduceres til 2 etager og 8,5 meter
at Byplanudvalget tager stilling til, om stiforbindelsen mellem Klintholmvej og Jordbærmarken skal opretholdes
at det tilføjes til lokalplanens § 11.5, at beplantning langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning skal have karakter af et tæt og ikke-transparent læhegn året rundt. 

Beslutning

Tiltrådt, således at der indføjes nyt byggefelt H, og at der ikke opretholdes stiforbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken, samt at krav om minimums etageantal udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 10. oktober 2017 (punkt 228) forløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er indkommet én indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen vedrører krav om grundejerforening. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag nr. 51.B3.3 Boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Plangrundlang

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af eksisterende lokalplan 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape ét er realiseret. Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 51.B3 Boligområde ved Bjergkvarteret.

 

Lokalplanområdet

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre vejadgangen til et eksisterende boligområde. Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg og afgrænses af Snejbjerg Kirke mod vest og øvrig boligbebyggelse mod nord og øst. Lokalplanområdet er ca. 1,17 ha.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, Ia og II af hensyn til krav om beplantning og bebyggelseshøjde.

 

Inden for delområderne kan der opføres tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40 %. Bebyggelse i delområde Ia må højest være 1 etage og 5 meter højt.

 

Bebyggelse i delområde I og II må maksimalt være 2 etager og 8,5 meter højt.

 

 

Fredning

Delområde II er omfattet af kirkefredning. Ny bebyggelse i delområde II forudsætter godkendelse hos Fredningsnævnet for Region Midtjylland, Vestlige del.

 

Bevaringsværdier

Lokalplanområdet indeholder bevaringsværdige bygninger i delområde II. Ejendommen består af Gl. Snejbjerg Skole fra 1905 samt tilbygninger fra 1935. Herning Kommune har i april 2017 foretaget en SAVE registrering af ejendommen. Gl. Snejbjerg Skole er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Tilbygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 7. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger, der er registreret som bevaringsværdige.

 

Vejadgang og parkering

Lokalplanområdet må vejbetjenes fra Gødstrupvej og Lerbjerg. Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til minimum 1½ parkeringspladser pr. tæt/lav bolig. Der kan inden for lokalplanområdet etableres gæsteparkering.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er indkommet én indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen fremgår af Bilag A.

 

Indsiger ønsker at lokalplanens krav om etablering af grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendommen inden for lokalplanområdet ændres. Indsiger foreslår, at lokalplanen skal sætte krav om selvstændige grundejerforeninger for beboere i henholdsvis delområde I/Ia og II.

 

Det er forvaltningens vurdering at indsiger bør imødekommes, idet delområde II er ubebygget og da en grundejerforening ikke retligt kan pålægges driftsomkostninger for områder udenfor foreningens område. Forvaltningen anbefaler at § 13.1 ændres til:

 

"Der skal oprettes to grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for henholdsvis område I/Ia og II, såfremt der udstykkes, så der er fællesarealer til brug for flere forskellige ejere."

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplan 51.B3.3 Boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg endelig vedtages.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 13.1 ændres til: "Der skal oprettes to grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for henholdsvis område I/Ia og II, såfremt der udstykkes, så der er fællesarealer til brug for flere forskellige ejere."

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-40-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Forslag til ophævelse af lokalplan nr 15.B9.1 for et boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til ophævelse af lokalplan 15.B9.1, for boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup, da projektet ikke vurderes realiserbar. Området er derfor også udgået som rammeområde i Herning Kommuneplan 2017-2028 i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 15.B9.1 blev endeligt vedtaget i 2010 med det formål at udlægge et nyt attraktivt boligområde med tæt kontakt til skov, sø og andre rekreative natur- og fritidsområder herunder golfbane, rostadion mm.

 

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan 15.B9.1 for boligområde syd for Løvbakke Skov - Gullestrup er, at den ikke vurderes realiserbar. Området er udgået som rammeomrråde i Herning Kommuneplan 2017-2028, i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen.

 

Lokalplan nr. 15.B9.1 ophæves i sin helhed, da det ikke er hensigtsmæssigt at en del af området bibeholdes.

 

Som konsekvens af lokalplanens ophævelse, tilbageføres området fra byzone til landzone. Dette betyder, at der ydes godtgørelse for kommunal ejendomsskat, for ejere af ejendomme, der tilbageføres fra byzone til landzone og at administration af eventuelle byggeansøgninger skal ske med udgangspunkt i planlovens landzonebestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres.

Dette vurderes blandt andet på baggrund af projektets omfang og en planlægning, som ikke stemmer overens med de tendenser der ses i aktuel planlægning. Der er ikke i øjebliket stor efterspørgsel på visionære boliglokalplaner med golfbaner og lignende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til ophævelse af lokalplan 15.B9.1 for boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for vindmøller ved St. Soels i Herning og Holstebro Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis (bilag 1). Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller med en totalhøjde op til 140 meter. Tre af vindmøllerne er placeret i Herning Kommune og fire i Holstebro Kommune. Vindmøllerne opstilles på én række.

 

I Herning Kommune ligger vindmølleprojektet delvist inden for den eksisterende kommuneplanramme 09.T43 Vindmølleområde ved Aulum. Kommuneplanramme 09.T43 giver mulighed for opstilling af maksimalt tre vindmøller med en totalhøjde op til 130 meter. Byplanudvalget skal tage stilling til, hvorvidt det eksisterende rammeområde 09.T43 skal udvides, og om planlægningsprocessen med miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse), kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes for et vindmølleprojekt med en totalhøjde på op til 140 meter og med et harmoniforhold op til 1:1,46, dvs. forholdet mellem rotorens størrelse og tårnets højde (navhøjde).

Sagsfremstilling

Opstiller har ansøgt Herning og Holstebro Kommuner om opstilling af vindmøller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Området er delvis udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2017-2028. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller med en totalhøjde op til 140 meter. Tre af møllerne er placeret i Herning Kommune. Vindmøllerne opstilles på èn række. I ansøgningen er flere forskellige mølletyper nævnt, dog alle med den samme totalhøjde på maksimalt 140 meter. Den væsentligste forskel på vindmølletyperne er størrelsen på rotor, som spænder fra en rotordiameter på 113 til 126 meter. Vindteam har oplyst, at følgende typer er aktuelle i området:

 

 • Siemens SWT-113 – rotordiameter 113 meter, navhøjde 83,5 meter, harmoniforhold 1:1,35
 • Vestas V117 – rotordiameter 117 meter, navhøjde 80 meter, harmoniforhold 1:1,46
 • Siemens/Gamesa SG 122 – rotordiameter 122 meter, navhøjde 79 meter, harmoniforhold 1:1,54
 • Vestas V126 – rotordiameter 126 meter, navhøjde 77 meter, harmoniforhold 1:1,64

 

I Herning Kommune ligger vindmølleprojektet delvist inden for den eksisterende kommuneplanramme 09.T43 Vindmølleområde ved Aulum, da den sydligste af de ansøgte vindmøller ligger udenfor kommuneplanrammen. Kommuneplanramme 09.T43 giver mulighed for opstilling af maksimalt tre vindmøller med en totalhøjde op til 130 meter.

 

Da vindmølleprojektet krydser kommunegrænsen, vil planlægningen ske i tæt koordinering med Holstebro Kommune. Økonomiudvalget i Holstebro Kommune har d. 31. maj 2017 har besluttet at igangsætte planlægningen for vindmøller på op til 140 meter ved St. Soels. Natur, Miljø og Klilmaudvalget i Holstebro Kommune vil den 20. februar behandle Vindteams ansøgning om igangsætning af planlægning for vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter samt tage stilling til harmoniforholdet. 

 

Harmoniforhold

Ansøger ønsker at undersøge muligheden for at opstille vindmøller med en større rotordiameter. Herved ændres harmoniforholdet ud over de grænser, som hidtil har været administrationspraksis. Herning Kommunes retningslinjer for vindmøller pkt. 10 vedrørende harmoniforhold beskriver: ”Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllernes placering i landskabet.”

 

Der har tidligere været fastsat et harmoniforhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 i vejledningen til det tidligere vindmøllecirkulære, som blev erstattet af Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, hvor der ikke længere var anbefalinger til bestemte harmoniforhold. Der er alene tale om vurderinger af, hvornår størrelsesforholdet mellem en vindmølles tårn og vinger opleves som harmonisk. Det anbefalede harmoniforhold fremgår bl.a. af Energistyrelsens publikation ”Vindmøller i Danmark.” Det anbefalede harmoniforhold for større vindmøller ligger mellem 1:1,1 og 1:1,35 dvs., at rotordiameteren er mellem 10 og 35 % større end tårnets højde. Ansøger ønsker at have mulighed for at opstille vindmøller, som har et større harmoniforhold end det anbefalede. De ansøgte vindmølletyper har en rotordiameter mellem 113 – 126 meter, som svarer til et harmoniforhold inden for intervallet 1:1,35 – 1:1,64. Se illustration af harmoniforhold i bilag 2 - Visualiseringsrapport.

 

Ønsket om udvidelse af harmoniforhold skal ses i sammenhæng med den af Regeringen fremsatte aftale om støttemodel for vind og sol i 2018 og 2019. Byplanudvalget er på mødet den 22. januar 2018 blevet orienteret om en ny støttemodel for vind og sol i 2018 og 2019, og dens betydning for planlægning af nye vindmølleområder, herunder optimering af vindmølleprojekter. Vindteam begrunder ønsket om øget harmoniforhold med, at ændrede vilkår i forbindelse med den nye støttemodel for vind og sol gør, at det er vigtigt at få optimeret vindmølleprojektet for at gøre vindmølleprojektet så konkurrencedygtig som muligt.

 

Vindmøller med en større rotor har en større energiproduktionen end vindmøller med en mindre rotor. Vindteam har oplyst, at en vindmølle med en rotor på 126 meter forventes at producere ca. 11 % mere strøm end en vindmølle med en rotor på 113 meter.  

 

Vindteam har i forbindelse med deres ansøgning fået udarbejdet en visualiseringsrapport, som indeholder sammenlignelige visualiseringer af de fire forskellige vindmølletyper fra tre forskellige visualiseringspunkter. Visualiseringsrapporten er vedlagt som bilag 2. 

 

Støj- og skyggegener

Vindteam har foretaget beregninger for skyggekast og støj (bilag 3). Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres over 10 timers reel skyggekast om året. Denne anbefaling er indarbejdet i Herning Kommunes retningslinjer for vindmøller. I det fremsendte materiale er der foretaget skyggeberegninger for vindmølletypen Siemens SWT 113. Beregninger viser, at to naboboliger i Herning Kommune vil have over 10 timers reel skyggekast om året. Til at afværge at naboer får over 10 timers skyggestop kan der installeres et software-program (skyggestop) i vindmøllen, som sikrer, at ingen naboboliger får over 10 timers reel skyggekast om året. Der er ikke foretaget beregninger for skyggekast for de boliger, som forudsættes nedtaget.

 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller fastsætter bindende støjgrænser, som vindmøller skal overholde for boliger i det åbne land og støjfølsomme områder.

 

I ansøgningsmaterialet er der foretaget støjberegninger for Siemens SWT 113, Vestas V117 og Vestas V126. Alle beregninger viser, at støjgrænserne for boliger i det åbne land kan overholdes, såfremt otte boliger nedlægges, heraf to i Herning Kommune. I beregningerne for V117 kører flere møller i støjreduceret mode og for V126 kører en enkelt mølle i støjreduceret mode. Endvidere har Vindteam har fået en skriftlig bekræftelse fra Siemens på, at man forventer, at støjgrænserne kan overholdes ved opstilling af Siemens/Gamesa SG 122.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at støjbidraget generelt er størst fra V117 og mindst fra SWT-113. V126 har generelt et mindre støjbidrag end V117, men har dog generelt et større støjbidrag end SWT 113. Støjberegningerne viser, at for en enkelt beboelse i Herning Kommune er der en forskel i støjbidraget svarende til 2 dB(A) ved V117 og SWT-113.

En miljøkonsekvensrapport skal redegøre nærmere for, om støjkrav og standarder for skyggekast er overholdt.

 

Lodsejeraftaler og lokal opbakning

Planlægning for vindmøller nærmere end naboafstandskravet på 4 x vindmøllens totalhøjde og inden for støjkonsekvenszonen kan finde sted, såfremt denne beboelse i lokalplanredegørelsen og VVM-redegørelsen forudsættes nedlagt. Ansøger har indgået skriftlige aftaler om nedlæggelse af ejendomme med de lodsejere, hvor det er påkrævet for at overholde afstandskravet og støjgrænserne.

 

Vindteam har indgået aftale med Tvis Borgerforening og Aulum Borgerforening. Vedlagt er støtteerklæring fra Aulum og Tvis Borgerforening (Bilag 4). Aulum Borgerforening bakker op om den principielle beslutning vedrørende opstilling af vindmøller ved St. Soels, uanset om møllernes totalhøjde er 130 eller 140 meter.

 

Mink

Inden for støjkonsekvenszonen af vindmøllerne ligger en minkfarm, som er beliggende tæt ved den sydligste vindmølle. De bindende støjgrænser gælder kun for boliger i det åbne land og støjfølsomme områder og gælder f.eks. ikke for husdyrhold. Opstiller har oplyst, at de har forsøgt at få et møde i stand med ejeren af minkfarmen, men ejeren har ikke ønsket at mødes med opstiller. Opstiller tilbyder, at der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af jordvolde, som ligeledes vil kunne tage noget af støjen fra motorvejen. De fremsendte støjberegninger for SWT 113 viser, at minkfarmen vil modtage et støjbidrag, som ligger op til 7 dB(A) over de anbefalede grænseværdier for beboelse i det åbne land. Forvaltningen oplyser, at fra et lovgivningsmæssigt synspunkt er der ikke noget, som hindrer at opstille vindmøller så tæt på husdyrhold.

 

Afstand mellem vindmøllerne

Den anbefalede indbyrdes afstand mellem vindmøller er 3-5 gange rotordiameteren, da der ellers kan skabes turbulens. I det fremsendte materiale står vindmøllerne tættere end den anbefalede afstand. Vindteam har oplyst, at vindmølleproducenterne indenfor de seneste par år har fået styr på, hvor meget en vindmølle kan tåle lastmæssigt og afhængig af placeringen af vindmøllerne i forhold til hovedvindretningen kan de opstilles med en indbyrdes afstand ned til 2 gange rotordiameteren.

 

Ny lovgivning og betydning for det videre planlægningsforløb

Som følge af ny bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af den 10. maj 2017, har en bygherre krav på, at alt myndighedsbehandling skal foregå gennem én myndighed. Såfremt projektet igangsættes i både Holstebro og Herning Kommuner, skal alt kontakt gå gennem én myndighed. Politisk behandling i forbindelse med projektet skal foregå efter samtidighedsprincippet og rækkefølgen skal tilpasses den politiske mødekalender i de respektive kommuner.

 

Næste skridt i planlægningsforløbet er at høre offentligheden og berørte myndigheder med henblik på at indkalde ideer og forslag til, hvad miljøkonsekvensrapporten (VVM-redegørelse) skal indeholde og belyse inden udarbejdelse af plandokumenter og miljøkonsekvensrapport.

 

Forvaltningens vurdering

Harmoniforhold skal jf. kommuneplanens retningslinjer vurderes i forhold til bl.a. vindmøllernes placering i landskabet. Såfremt harmoniforholdet øges uhensigtsmæssigt kan vindmøllevingerne fremstå overdimensionerede. Møller med en større rotor og dermed et større harmoniforhold end de 1:1,35 vil formentlig hyppigere opleves som at ”slå” ned i landskabet og beplantningen, og kan dermed opleves som mere dominerende. Dog vil møllen med en større rotor ikke synes højere, da de ansøgte vindmøller har samme totalhøjde. Det er forvaltningens vurdering, at de udarbejdede visualiseringer på god vis illustrerer et udvidet harmoniforhold. Et harmonisk udtryk mellem mølletårn og møllevinger kommer reelt kun til udtryk, når vindmøllen ses frit i landskabet. I praksis vil dele af mølletårnet dog ofte være skjult af landskabselementer i forgrunden.

 

Det er forvaltningens vurdering, at landskabets skala og møllernes placering i området i forhold til ny motorvej gør, at området kan bære et vindmølleprojekt med et udvidet harmoniforhold.

 

Det vurderes, at forskellen på den visuelle påvirkning af området mellem Siemens SWT-113 (harmoniforhold på 1:1,35) og Vestas V117 (harmoniforhold på 1:1,46) er forholdsvis lille, men at den visuelle påvirkning mellem Siemens SWT-113 (harmoniforhold på 1:1,35) og Vestas V126 (harmoniforhold på 1:64) er stor. På baggrund af de udarbejdede visualiseringer er det forvaltningens vurdering, at rotordiameteren ikke bør overskride 117 meter svarende til et harmoniforhold på 1:1,46. Såfremt harmoniforholdet øges yderligere er det forvaltningens vurdering, at vindmøllerne vil fremstå uforholdsmæssigt lange i forhold til tårnet. Vindteam har oplyst, at V126 (vindmøllen med den største rotor) er den vindmølletype, som har den største produktion og har et lavere støjbidrag end V117. Forvaltningen har vurderet, at den visuelle oplevelse af møllerne vejer højere end produktion og støjbidrag.   

 

Det samlede projekt forudsætter, at der udarbejdes selvstændig lokalplan og kommuneplantillæg for henholdsvis Herning og Holstebro Kommuner. En miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) skal belyse de landskabelige, rekreative naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal lokalplaner og kommunetillæg miljøvurderes.

 

Herning og Holstebro Kommuner koordinerer planlægningen og indstillingen, hvad angår harmoniforhold, er derfor den samme i de to kommuner. Holstebro Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg behandler sagen på møde den 20. februar 2018. Holstebro Kommunes dagsorden er vedlagt som bilag 5. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for et vindmølleområde ved St. Soels med tre vindmøller med en totalhøjde op til 140 meter og et harmoniforhold op til 1:1,46.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at harmoniforholdet må være op til 1:1,64.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er i efteråret 2016 frigivet 1 mio. kr. til forskønnelse af Torvet i Herning, samt afsat 5 mio. kr. til renoveringen af Bethaniagade i 2019.

 

Med henblik på at der kan udarbejdes skitseprojekter for Torvet og Bethaniagade i 2018, søges om frigivelse af 300.000 kr. der er afsat på investeringsoversigten i 2018 til projektudvikling.

 

Skitseprojekterne for Torvet og Bethaniagade fremsendes til politisk behandling i løbet af 2018.  

Sagsfremstilling

Torvet i Herning blev renoveret i 1996 og er et centralt sted med plads til store og små arrangementer.

 

De midler, der i efteråret 2016 blev disponeret og frigivet til Torvet i Herning, skal bruges til at skabe mere ophold og grønt, samt give mulighed for at etablere legeplads, omplacere kunsten, etablere ny scene, ny belysning og give nye muligheder i forbindelse med afvikling af arrangementer på Torvet. Midler til renoveringen af Bethaniagade er afsat på investeringsoversigten i 2019, da renoveringen af Bethaniagade bør foregå inden forbindelsen etableres fra bymidten til Herning+, som er en del af strategien for udvikling af Herning+.

 

Der er ingen detailtidsplaner for projekterne endnu, disse faslægges i arbejdet med skitsprojekterne.  

Økonomi

Udgifter til udarbejdelse af skitseprojekt for Bethaniagade og Torvet foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 300.000 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 som er afsat i 2018. Beløbet forventes fordelt ligeligt på de to projekter.

 

Anlægsprojektet i Bethaniagade har et estimeret anlægsbudget på 5 mio. kr. der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019. Disse midler søges frigivet senere i særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.

 

Forskønnelsen af Torvet finansieres af det tidligere frigivede beløb på 1 mio. kr. fra Herning C puljen i 2016.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der til projektudvikling af Torvet og Bethaniagade meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03 projektudvikling 2018,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2018. 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

 

   

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Marius Reese

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Model 1. Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19

 
Model 2:
Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

  9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan

 

at Byplanudvalget drøfter om udvalget fremadrettet ønsker at have kompetencen til alle typer dispensationer efter Planlovens §19 (model 2)

 

Beslutning

Tiltrådt, idet model 2 anbefales

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl