Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. april 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplansmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 for et boligområde ved Højgade i Hammerum, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget justerer rammebestemmelserne for 31.B1, så der kan bygges etageboliger inden for del af rammeområdet.

Sagsfremstilling

Den 19. december 2016 under punkt nr. 231 besluttede Byplanudvalget at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde til tæt-lav og etageboliger ved Højgade i Hammerum.

 

 

Kommuneplanramme 31.B1 (gråt område, markeret med rød pil, er det justerede område)

 

De justerede bestemmelser for rammeområde 31.B1 omfatter følgende matr.nr.: 6a, 6ao og 6v Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2. Det resterende rammeområde inden for afgrænsningen følger de gældende bestemmelser i kommuneplanen.

 

Området, som de justerede rammebestemmelser gælder for, ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer, at der kan bygges etageboliger med en højere bebyggelsesprocent end det rammeområde 31.B1 på nuværende tidspunkt tillader, samt at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. bolig for etagebyggeri.

 

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. I lokalplanen medtages bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et Boligområde nord for Hammerum Hovedgade til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 19. december 2016 under punkt nr. 231 besluttede Byplanudvalget, at der kunne igangsættes udarbejdelsen af et plangrundlag for et boligområde til tæt-lav og etageboliger ved Højgade i Hammerum.

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum.

Sagsfremstilling

 

 

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres i alt 14 boliger i maksimalt to etager indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af et ansøgt projekt om 14 boliger i fire etager.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ændringer af anvendelsen, således at det nu bliver muligt at etablere boliger i stueetagen i Bredgade, hvis det vurderes at karakteren af handelsstrøg kan opretholdes.

 

Bygningshøjden ændres fra højest 12,5 meter og højest 21 meter for enkelte bygninger til højest 15 meter og højest 25 meter for enkelte bygninger.

Opholdsarealer ændres fra mindst 50% af boligetagearealerne til mindst 25% af boligetagearealerne.

Kravet til parkeringspladser ændres fra mindst 2 pr. bolig til mindst 1 pr. bolig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om at opføre et nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen på matriklerne 1i og 1u Burgård i Vildbjerg, Bredgade nr. 3 og 5 i Vildbjerg.

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af det ansøgte projekt. Projektet indeholder 14 boliger i fire etager med en tilbagetrukken tagetage og skal indpasses i den nuværende karrestruktur.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg omfatter et areal på ca. 12.000 m² beliggende i centrum af Vildbjerg. Lokalplanområdet ligger ud til byens hovedgade Bredgade og tæt på Vildbjerg Kirke, Torvet og Vildbjerg Station.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelsen af nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen langs Bredgade. Den nye bebyggelse skal placeres i sammenhæng med de eksisterende karrébygninger og gadeforløbet i Bredgade med bestemmelser for bygningernes omfang, placering, etageantal og bygningshøjde. Langs Bredgade skal der sikres en sammenhæng med det eksisterende gadeforløb i forhold til beplantning samt offentlig sti- og vejforløb.

 

Projektet består af en ny boligbebyggelse med 14 lejligheder på fire etager med en tilbagetrukket tagetage med fladt tag. Boligbebyggelsen etableres med opholdsarealer på begge sider af bygningen i form af terrasser og små haver. Byggeriet skal have hovedindgang fra Bredgade, og må ikke have synlige altangange.

 

Lokalplanen stiller krav til projektets indpasning i den eksisterende karrébebyggelse med bestemmelser for opholdsarealer, stiforbindelser, materialer, parkering og beplantning.

 

Der er i forbindelse med realiseringen af projektet mulighed for at etablere en bedre sammenhæng mellem det offentlige vejareal/parkeringsplads og ejendommene til det nye projekt. Der er flere tinglyste stiforbindelser og opholdsarealer, som i dag ligger på de to matrikler, der ønskes udviklet med det nye projekt, og der skal derfor skabes et sammenhængende udeareal i gården og langs Bredgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommunplantillæg nr. 14 for boligområde ved Indertoften i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19 december 2016 (punkt 230) besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Indertoften i Lind.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Komuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF2 og overgår til rammeområde 11.B3. Tillægget tilføjer bestemmelser i rammeområde 61.B3.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

61.OF.2 Offentligt område ved Indertoften fastsætter områdets anvendelse til offentligt grønt område, som ikke må bebygges, men skal anvendes som boldbane og legeplads for områdets børn.

 

Forslag til ændring af ramme

Kommuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF.2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF.2 og overgår til rammeområde 11.B3.

 

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet ændres til 45 % for tæt-lav bebyggelse, 35 % for åben-lav bebyggelse under 600 m2 og 30 % for åben-lav bebyggelse over 600 m2. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Indertoften i Lind til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Intertoften i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19 december 2016 (punkt 230) besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Indertoften i Lind.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Lind og afgrænses mod vest af Søndertoften, mod syd af Indertoften, mod øst af en daginstitution og mod nord af et område med boligbebyggelse i form af parcelhuse. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4.500 m2.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Lokalplanens indhold

Bebyggelse kan opføres som tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse i op til 2 etager. Grunde til åben-lav bebyggelse skal have en grundstørrelse på minimum 400 m2. Grunde til tæt-lav bebyggelse skal have en grundstørrelse på minimum 300 m2.

 

Bebyggelse med sadeltag må højest være 8,5 meter. Bebyggelse med fladt tag må højest være 7 meter.

 

Bevaringsværdier

Langs lokalplanområdets vestlige og sydlige afgrænsning står karakteristiske beplantninger i form af vejtræer, som er med til at definere og afgrænse området. Da Søndertoften er en relativ befærdet fordelingsvej skal vejtræerne langs Søndertoften bevares.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 100 % af bruttoetagearealet til boliger.

 

Langs lokalplanområdets vestlige grænse skal der etableres et 5 meter bredt fælles grønt friareal.

 

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde skal ske via en vejadgang fra Indertoften. Parkering kan etableres indenfor egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse kan der etableres fælles parkering.

 

Til orientering

Der er i 2013 taget administrativ stilling til, at det grønne areal godt kunne sælges, men at Herning Kommune ikke havde interesse i at købe FDF-kredshuset. FDF'ernes grund på Indertoften er på 1.784 m2. Kommunens grund er på 2.795 m2. Hvis kommunens grund skal sælges, skal den i offentlig udbud, da arealet er over 2.000 m2. For at give mulighed for et samlet boligprojekt bør FDF'ernes hus og antennemast fjernes. Et samlet udbud er ikke en garanti for salg af FDF'ernes grund.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-8-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Ny planlægning for boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Lokalplan nr. 51.B3.1 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg beskriver vejadgangen til en privat udstykning. Herning Kommune har igennem en længere periode forsøgt at ændre vejadgangen.

 

Hvis der skal etableres en ny vejadgang via Lerbjerg og etableres yderligere parkeringspladser kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, da der ikke kan dispenseres fra den eksisterende lokalplans formålsbestemmelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes planlægning for Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg beskriver vejadgangen (markeret med lilla) til en privat udstykning mellem Gødstrupvej og Lerbjerg (markeret med grøn) over den private nabogrund Gødstrupvej 6.

 

 

Herning Kommune har igennem en længere periode forsøgt at ændre vejadgangen til den private udstykning mellem Gødstrupvej og Lerbjerg. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 24. oktober 2016 (punkt 222) besluttet, at den nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningens 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, realiseres.

 

Parkeringspladser i området

Beboerne på Gødstrupvej 8A-8H og Lerbjerg har udtrykt bekymring for dårligt oversigt i forbindelse med udkørsel fra Gødstrupvej 8A-8H til Lerbjerg, og for at der generelt er manglende parkeringspladser på den smalle del af Lerbjerg. Forvaltningen har foreslået, at der etableres fire parkeringspladser på Gødstrupvej 8 med udkørsel til Lerbjerg. Parkeringspladserne skal være så dybe, at udkørsel ikke kommer til at ske i indkørsel til Lerbjerg 17A.

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 51.B3, som giver mulighed for bebyggelse med åben-lav og tæt-lav karakter, samt lokalplan nr. 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg (Lokalplanområde er markeret med hvid stiplet linje på kort). Lokalplanen giver mulighed for tæt-lavbebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape 1 er realiseret.

 

 

Hvis der skal etableres en ny vejadgang via Lerbjerg og etableres yderligere parkeringspladser kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, da der ikke kan dispenseres fra den eksisterende lokalplans formålsbestemmelse. I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan er det forvaltningens vurdering, at de øvrige intentioner i den eksisterende lokalplan bør fastholdes.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes planlægning for Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der igangsættes ny planlægning for Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 05.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Valg af vejnavn til nyt boligområde ved Trøstrupsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning ønsker bygherre at adgangsvejen til området navngives. I den forbindelse bedes Byplanudvalget tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

 

 

Bygherre ønsker følgende mulighed "Museumsparken" alternativt "Museumshaven", hvilket kan give god mening i det området er beliggende inden for det der tidligere var en del af Herning Museum, dog har området ikke vejadgang fra Museumsgade, men fra Trøstrupsgade.

 

Vejadgangen til området er via Trøstrupsgade. Nærmeste nabo er Trøstrupshave, så det kunne tale for at vælge "Trøstrupsparken", dog kommer de to navne tæt på hinanden. Trøstrupsvej er opkaldt efter den tidligere museumsforstander Jens Andersen Trøstrup, hvilket giver yderlige tyngde til valget at "Trøstrupsparken".

 

Området har gennem tiden været benævnt "Museumsmarken", som også kunne være et bud på et nyt vejnavn, der sikrer at området bevarer sit historiske karaktertræk, og er en mere korrekt navngivning af det aktuelle område i historisk perspektiv.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til vejnavnet

Beslutning

Vejnavnet bliver ”Trøstrupparken”

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er afsat 8,077 mio kr. på investeringsoversigten til renoveringen af Søndergade i 2018.

 

Forvaltningen ønsker at udarbejde skitseprojektet for Søndergade i løbet af foråret 2017, og vil derfor søge om frigivelse af 331.000 kr. der er afsat på investeringsoversigten i 2017 til projektudvikling.

 

Skitseprojektet for Søndergade forventes klar til politisk behandling i Byplanudvalget og Teknik -og Miljøudvalget i september 2017, hvor skitseprojektet forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Søndergade er med sin centrale placering en vigtig forbindelse mellem Herning Banegård, Torvet og den primære gågade. En forskønnelse af Søndergade skal forsøge at knytte de to områder sammen, samt give gaden nye og forbedrede forhold både under og over jorden. Renoveringen af Søndergade vil ligesom andre nyrenoverede gader i bymidten bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere, inden Herning Kommune retablerer med ny belægning, træer, belysning og inventar.

 

Søndergade består af blandet bolig og erhverv, og er både bilgade og gågade.

På baggrund af erfaringer og ønsker for den nye Søndergade, ønsker forvaltningen at funktionen med bilgade og gågade bevares som i dag.

Den nye Søndergade skal forbedre forholdene for alle, således at p-pladser, færdselszoner, udeservering -og inventarzoner, områder til offentlig ophold og mere grønt bliver endnu bedre.

 

Der er afholdt det første møde med grundejere, butikker og beboere, hvor de interesserede har hørt lidt om processen i både skitsefasen og anlægsfasen. Der er samtidig udvekslet erfaringer med Søndergade, som det fungerer i dag, samt noteret ønsker som forsøges indarbejdet i projektet. Bl.a. ønskes der bevaret så mange p-pladser som muligt samt trampolinerne som har givet meget liv til gaden.

 

Der er ingen tidsplan for anlægsprojektet endnu. Endelig tidsplan bliver udarbejdet sammen med entreprenøren når denne er valgt. Anlægsperioden afhænger af hvor mange ledningsejere der ønsker at gå med i renoveringen samt valg af belægning osv.

 

Frem til politisk behandling i efteråret, vil forvaltningen udarbejde tegninger, visualiseringer og beskrivelse af det nye projekt for Søndergade.  

Økonomi

Udarbejdelse af skitseprojektet for Søndergade påbegyndes i foråret 2017, og udgifter i forbindelse med skitseprojektet finansieres af 331.000 kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017. Beløbet ønskes frigivet.

 

Anlægsprojektet i Søndergade har et estimeret anlægsbudget på ca. 8 mio. kr., der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018. Disse midler søges frigivet senere i særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der til projektudvikling af Søndergade meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 331.000 kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 02 projektudvikling 2017,

 

at anlægsudgiften på 331.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl