Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. marts 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af klimatilpasningsstrategi (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre

Sagsresume

Byrådet har som en del af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedtaget mål og indsatser for klimatilpasning generelt samt retningslinjer for tre udpegede arealer, der kan anvendes til opmagasinering af vand ved ekstrem regnhændelser.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Herning Vand udarbejdet forslag til en klimatilpasningsstrategi, der skal ligge til grund for den videre udarbejdelse af en egentlig klimatilpasningsplan. Forslag til klimatilpasningsstrategi fremlægges hermed til godkendelse på fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget.


Sagsfremstilling

På baggrund af de stigende mængder regn og de skader, det hidtil har forårsaget i Danmark, stiller regeringen og kommunerne (KL) i aftalen om kommunernes økonomi i 2013 krav om, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen.
 
Formålet med klimatilpasningsstrategien er at tilrettelægge processen for udarbejdelse af klimatilpasningsplanen og konkrete klimatilpasningsprojekter. Dette er en omfattende proces, som vedrører interesser i både byudviklingen og i det åbne land.

 

Med klimatilpasningsstrategien sættes der yderligere fokus på de udfordringer, kommunen står over for. I strategien beskrives, hvordan der skal arbejdes frem mod en klimatilpasningsplan, der som tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 forventes vedtaget som forslag ultimo 2013.
 
Strategien beskriver

 • Udfordringer i Herning Kommune nu og forventeligt i fremtiden

 • Klimatilpasningsplanens opbygning fra planlægning til klimatilpasning

 • Kortlægning af risikobillede

 • Klimatilpasningsplanens forhold til andre planer

 • Organisering

 • Samarbejde på tværs af kommunegrænser

 • Kommunikation og inddragelse af interessenter

 • Politiske prioriteringer

 • Igangværende klimatilpasning

 • Tidsplan for den politiske proces

 
Som en del af Herning Kommunes klimatilpasningsstrategi fremlægges endvidere følgende forslag til vision for arbejdet med klimatilpasning:
 
”I Herning Kommune arbejdes der målrettet med klimatilpasning i kommunens planer. Klimaudfordringerne vendes fra begrænsninger til muligheder for nye rekreative og naturmæssige tiltag med høj samfundsmæssig værdi” 

 

Forslag til klimatilpasningsstrategi gennemgåes af forvaltningen på mødet.
 
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Klimatilpasningsstrategi for Herning Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bemærkninger fra mødet indarbejdes i forslag til klimatilpasningsstrategi.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Kommunal bynær skovrejsning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen, Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har på tidligere udvalgsmøder redegjort for fordelene ved rejsning af bynær skov. Øget folkesundhed fremhæves i den forbindelse som en væsentlig gevinst ved bynære skove, da skove generelt er efterspurgt af kommunens borgere, når det gælder om at bevæge sig. Jo tættere på hjemmet, jo mere er folk tilbøjelige til at bruge skovene.
 
Forvaltningen anbefaler, at der godkendes plantning af i alt 9,5 ha ny kommunal ejet bynær skov på 3 nærmere angivne kommunalt ejede lokaliteter i Vildbjerg og Kibæk. Der er dog nogle planlægningsmæssige forhold, som skal iaggtages inden projektet bør gennemføres.Skovrejsningen er betinget af, at der meddeles dispensation eller ophævelse af skovbyggelinje ved fremtidige opførelser af boliger i de tilstødende byggemodningsområder. 
En ny ordning giver mulighed for at søge tilskud til offentlig skovrejsning. Der kan således opnås tilskud på op til 55 % af anlægsudgifterne.

Sagsfremstilling

Ifølge Herning Kommunes naturpolitik skal det samlede skovareal i kommunen øges fra 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år), og inden 2025 skal Herning Kommune have plantet 2,2 % mere skov end i dag. Det svarer til, at der plantes ca. 25 ha kommunalt ejet skov inden 2025. 


Som noget nyt er det i perioden 6. november 2012 til 1. december 2013 muligt for offentlige myndigheder og offentlige virksomheder at søge om støtte til skovrejsning på egne arealer. Arealerne skal støtteansøgeren selv stille til rådighed. Der er afsat 7,6 millioner i hvert af årene til støtteordningen. Tilplantningen skal være sket senest 31. maj 2014.

Der ydes tilskud til selve plantningen, herunder hegning og forudgående jordbearbejdning, men ikke til den efterfølgende renholdelse mv. Tilskuddet er maks. 55 % af anlægsudgifterne, dog maks. 29.000 kr./ha.
 
Forvaltningen peger nu på følgende konkrete arealer til etablering af ny bynær skovrejsning:  

 

Prioritet
Sted
Areal ha
Anlægsudgifter skovrejsning, kr.
Afledte driftsomk. fra år 4, kr. (estimeret)
1.
Vildbjerg Søpark
2,6
209.300
10.000
2.
Kibæk, bag Klintebakken
2,2 & 1,4
270.900
10.000
3.
Vildbjerg, syd
3,3
238.350
10.000
Sum 1-3
 
9,5
718.550
30.000

 
Listen er i prioriteret rækkefølge, ud fra hvilke arealer, der først bør plantes.
Alle arealer ejes af kommunen.  

 

Arealet ved Vildbjerg Søpark, del af matr. nr. 1aa Lysgård, Vildbjerg, ligger på nordsiden af søen og afgrænser Vildbjerg Søpark fra de åbne marker. Arealet indgår som del af delområde 1 i lokalplan 149. Lokalplanens bestemmelser for området beskriver, at arealerne skal anvendes til rekreative offentlige formål, og at kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere bestemmelser for områdets brug. Tilplantning af arealet med skov vil gøre afgrænsningen mere markant, og skabe læ fra nordvest. Tilplantningen vil øge områdets kvalitet som rekreativt område, der således både favner skov, sø, vandløb og grønne arealer.  

 

De to arealer i Kibæk ligger hhv. nord og syd for ”Klinteskoven”, umiddelbart op til Klintebakken. Arealerne er del af matr. nr. 38a Kibæk by, Assing. Tilplantning af disse arealer giver et endnu større sammenlagt bynært skovareal, til glæde for borgere i især Kibæks vestlige del. På det sydligst beliggende areal, østligst,  skal der friholdes et bælte på ca. 30 meter for beplantning, af hensyn til den planlagte byudvikling øst for arealet.  

 

Arealet ved Vildbjerg syd, del af matr. nr. 4a Lysgård, Vildbjerg, afgrænser boligområdet ved Åbjergvej fra Trehøjevej. Af lokalplan 81.B13.1 for boligområde nord for Åbjergvej, fremgår det, at ”der i forbindelse med Åbjergvej skal anlægges en støjvold eller anden støjmæssig foranstaltning syd for boligudstykningen, hvis de påkrævede grænseværdier ikke overholdes, ellers skal området beplantes”. Skovrejsning forventes at fremme værdien af udstykningerne som følge af den rekreative værdi. Et bælte på ca. 30 meter i arealets nordlige ende friholdes for beplantning, af hensyn til mulighederne for ophævelse af skovbyggelinjen eller dispensation, og af hensyn til de nye beboelser i det hele taget.
 
Generelt gælder, at der i forbindelse med byggemodning af nye områder eller salg og efterfølgende byggeri i både kommunale og private udstykninger, skal gennemføres enten en ophævelse af skovbyggelinien eller der skal i hver enkelt byggesag dispenseres til skovbyggelinjen.
 
Ophævelse af skovbyggelinjen gives af Naturstyrelsen, hvor det hidtil har været praksis at ophævelsen kan ske ned til 30 m. Ophævelse er ikke ansøgt, men kan formentlig opnås med henvisning til tidligere praksis. Ansøgning til Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinie for arealet i Vildbjerg syd vil igangsættes forud for skovplantningen.
 
Dispensationer til skovbyggelinjen gives af Byrådet. Dispensationer skal offentliggøres og kan efterfølgende påklages. Der kan i den situation være en ikke ubetydelig adminstrativ opgave forbundet med et større antal dispensationer til skovbyggelinjen, lige som det jo kan vise sig, at en dispensation eller ophævelse af skovbyggelinjne af politiske eller juridiske årsager ikke er mulig. I sådanne tilfælde vil byggegrunde derfor ikke kunne sælges og bebygges.
 
Det er derfor planafdelingens opfattelse, at der som minimum bør søges ophævelse af skovbyggelinjen de relevante steder ned til 30 m,
inden der igangsættes skovplantning, som i øvrigt får status af fredskov fordi de ligger på kommunalt ejet jord.
Da alle arealer ligger meget bynært, endda i tilknytning til nyetablerede og planlagte boligområder, vurderes tilplantningen at øge arealernes rekreative værdi og brugertilgængelighed. Samtidig kan endnu ikke solgte byggegrunde forventes at blive mere attraktive.
 
I forlængelse af denne sag anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en detaljeret planlægning for relevante bynære skovrejsningsarealer, som kan understøtte byudviklingen, herunder også med fokus på særlige landbrugsinteresser og den overordnede grønne struktur hvor bynære skovarealer indtænkes, så også fremtidige tilskudspuljer til kommunal skovrejsning kan søges. 

Projektet er ikke medtaget på investeringsoversigten. Arealerne  er ikke salgsbare arealer. Udgifter til projektet afholdes af Natur og Grønne Områder.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på deres møde den 18. marts 2013, og beslutning vedrørende beskyttelseslinier og arealernes tilplantning med skov vil foreligge til Byplanudvalgets møde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der i forbindelse med kommuneplanlægningen igangsættes et planlægningsarbejde med henblik på at udpege egnede arealer til bynær skovejsning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-1-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af ny udstykning i Engholm Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
  x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af området ved Engholm Søpark med anmodning om at igangsætte en lokalplan, der giver mulighed for at udstykke et område til åben-lav boligbebyggelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark for et område i den nordøstlige del af Herning. Lokalplanen er byggeretsgivende for den nordlige del af lokalplanområdet (delområderne IA, IB, IC og ID) , mens der for den sydlige del af lokalplanområdet kun er en rammelokalplan (delområde II). Det vil sige, at der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for dette område, før det kan udstykkes og bebygges.

 

Lokalplan 12.B7.1 er udarbejdet med udgangspunkt i en helhedsplan for området, hvor området mod øst afgrænses af etageboligbebyggelse i 3 - 6 etager, mens der i den øvrige del af området kan bygges tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i henholdsvis 2 og 3 etager. I områdets nordøstligste hjørne kan der bygges et højt hus i op til 12 etager. Illustrationsplan fra lokalplan 12.B7.1 er vedhæftet som bilag 3

 

Dele af lokalplanen er realiseret. I den nordvestlige del af området er der bygget en dagligvarebutik mod Sundsvej, og der er opført 4 tæt-lav boliger og yderligere 8 under opførelse.  Der er desuden gravet en sø og udstykket 9 grunde til åben-lav boligbebyggelse ned til søen. På 5 af grundene er der opført boliger eller boliger under opførelse.

 

Ejeren af området har ønske om at udstykke yderligere 19 grunde til åben-lav boligbebyggelse som vist på det vedhæftede forslag til udstykning - se bilag 1. Størstedelen af den nye udstykning er beliggende i delområde II, mens den nordøstligste del af udstykningen er beliggende i delområde IB

 

Udstykningsplanen er ikke i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner, hvor området mod øst afgrænses af bebyggelse i 3 - 6 etager, og der i den øvrige del af området udlægges en sø med boliger omkring.

 

En åben-lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for anvendelse af område 12.B7. Kommuneplanen fastlægger desuden, at området skal danne den nye byfront og at det er vigtigt at denne funktion tænkes ind i den videre planlægning. Derfor skal der ved placering af bebyggelse, friarealer, beplantning og adgangsveje sikres en arkitektonisk helhed.

 

Da området er synligt fra motorvejen og en ny åben-lav bebyggelse danner grænse mod Herningsholm Å og det åbne land, vurderer forvaltningen, at en ny lokalplan skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at den østligste del af bebyggelsen kommer til at danne en ny byfront. Samtidig skal en ny lokalplan sikre, at områdets herlighedsværdi i form at kig og adgang til landskabet omkring Herningsholm Å i så høj grad som muligt bliver en kvalitet for det nye boligområde.

 

De ni grunde, der allerede er udstykket til åben-lav boligbebyggelse på den vestlige side af den nye sø, er forholdsvis smalle og bygningerne har gavle mod adgangsvejen og søen. Forvaltningen vurderer, at dette princip bør videreføres på de grunde, der kommer til at ligge mod åen og det åbne land, da det kan skabe en ny byfront mod det åbne land. Det vil samtidig være en kvalitet for den yderste række af boliger, at de får mulighed for direkte kig til landskabet. Princippet er vist på skitse - se bilag 2 

Langs de nordligste grunde skal der plantes træer langs vejen, som vist på forslaget til udstykning, og bebyggelse skal placeres i en byggelinje 5 meter fra vejskel for at skabe et harmonisk og ensartet udtryk mod vejen.

 

Forvaltningen vurderer også, at det vil være en kvalitet for boligområdet med et fælles friareal, for eksempel med en placering som vist på skitsen. Et friareal kan for eksempel bruges til opstilling af legeredskaber eller andre fælles faciliteter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der igangsættes en ny lokalplan med mulighed for udstykning af åben-lav boligbebyggelse i Engholm Søpark efter ovennævnte principper for byfront og fælles friareal.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Navngivning af ny udstykning i Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

I forbindelse med en ny udstykning i Sdr. Felding som er lokalplanlagt skal området navngives.

Sagsfremstilling

Den nye udstykning ligger i forlængelse af den eksisterende vej Præstevænget syd for Skjernvej i Sdr. Felding.

 

Der er følgende forslag til navne:

 

Præsteskoven - Navnet kommer af, at udstykningen er placeret midt i skoven som bliver kaldt Præsteskoven.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til et navn

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-P24-1-12 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Ændringer af Brug Byens prissatser og stuktur, samt nye anbefalinger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

De gældende pristakster for Brug Byen omkring leje af udstyr til foreninger, institutioner m.fl. virker ikke hensigtsmæssigt og anbefales ændret.

 

Med de nuværende takster skal der betales for lån af telte, strøm, lyd mm. Dette har ikke været praktiseret før Brug Byen blev vedtaget, hvor alt blev stillet gratis til rådighed. Denne ændring vil i praktis betyde at den enkelte aktør finder det mindre attraktivt at lave events i Herning Bymidte. Derfor anbefales en ny struktur, hvor den pågældende arrangør får nedenstående stillet til rådighed, men skal bidrage med mandetimer til opstilling mm.

 

For kommercielle arrangørere og politiske foreninger anbefales der ingen ændringer i forhold til gældende takster i Brug Byen når det gælder leje af materiel. Dog anbefales at det pågældende areal stille vedlagsfrit til rådgighed ved enkeltstående arrangementer/events.
 
Ny anbefalinger for stade- og gadesalg samt mobilsalg

Flere borgere og enkelte forretningsdrivende finder nogle af aktørerne omkring Stade- og gadesalg samt mobilsalg for anmassende overfor forbipasserende. Der pågår pt et politisk arbejde på Christiansborg netop p.g.a. den anmassen som borger oplever fra henholdsvis mobilsælgere og diverse indsamlere/sælgere på gågader. Derfor anbefaler Brug Byen at vi følger det politiske arbejde med henblik på at tilrette Brug Byen, når og hvis der bliver ændret i lovgivningen.

Sagsfremstilling

Priser:
Som erstatning for de gældende retningslinier for Brug Byen, foreslås følgende i stedet:
 
Ved foreninger (ikke gældende for kommicielle foreninger) og institutioner gælder følgende: 


Herning Kommune stiller følgende til rådighed ved arrangementer i bymidten:

 • Telte (antal defineres i samarbejde med Bymidtekoordinatoren).

 • Strøm, både kabler, byggetavler og forbrug.

 • Toiletter, afstemt efter forventet antal personer på Torvet.

 • Skraldespande og tømning heraf.

 • Supervisor, som kan vejlede de frivillige og til pakning fra ”lageret” – hvis nødvendig med hjælp fra frivillig.

 • Fejning.

 • Lydanlæg/teknik (behov defineres i samarbejde med Bymidtekoordinatoren) f.eks. til speak.

 
Den pågældende forening skal levere følgende, udover selve aktiviteten:

 • Frivillige til opstilling og nedtagning

 • ”Markedsføringsplan”

 • Oprydning

  
Ved kommercielle arrangører (Herning Cityforeningen og andre erhvervsdrivende) gælder følgende: 
 
Herning Kommune stiller følgende til rådighed ved arrangementer i bymidten:

 • Skraldespande og tømning heraf

 • Strømforbrug

 • Supervisor

 • Fejning/rengøring efter normal standard

 • Brug af Torvescene

 
Den pågældende arrangør skal selv levere eller betale for følgende, udover selve aktiviteten:

 • Telte

 • Strømkabler og evt. byggetavler

 • Toiletter, afstemt efter forventet antal personer på Torvet.

 • Frivillige eller personale til opstilling/nedtagning som hjælp til Supervisor

 • Oprydning og betaling til Herning Kommune for ekstraordinær oprydning/fejning

 • Lydanlæg/teknik

 
Pris for leje til kommercielle- og politiske arrangører som vedtaget i 2012 Brug Byen. Priser der følger markedsprisen for leje af materiel. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Brug Byen tilrettes jf. ovenstående

 

at Brug Byen afventer en statslig udmelding i forbindelse med opsøgende salg på offentligt vejareal.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Perspektivnotat, serviceområde 03 - Byfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved

Sagsresume

Direktionen har den 7. februar 2013 besluttet, at der for hvert serviceområde på driften skal udarbejdes et perspektivnotat til brug på budgetkonferencen i april 2013.

 

Der er udarbejdet perspektivnotat for serviceområde 03, Kommunale Ejendomme (Byfornyelse).

Sagsfremstilling

Perpsektivnotatet belyser serviceområdets igangværende og kommende tiltag, ny lovgivning, økonomi samt effektiviseringsmuligheder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter, om der er emner inden for byfornyelsen, som ikke er indeholdt i Byfornyelsesstrategi 2012-2015, der skal fokuseres særligt på de kommende år.

Beslutning

Perspektivnotatet godkendt med bemærkning om, at det skal indarbejdes i teksten, at man vil have fokus på at benytte den nye lovmæssige mulighed for nedrivning af tomme bygninger i landsbyer og landdistrikter

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Målopfølgning for regnskab 2012 og mål for budget 2014 for SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, Byplanudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2012 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på mål i budget 2012 samt forslag til mål for budget 2014 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Sagsfremstilling

På serviceområde 03 er der i budgettet for 2012 tre mål, der alle omhandler byfornyelse:

 • Indenfor rammen af Byfornyelsesstrategien gennemføres der tre bygningsfornyelsesprojekter.

 • Der gennemføres minimum to projekter under Bygningsforbedringsudvalget.

 • Der udarbejdes ansøgning til Socialministeriet om tilskud til områdefornyelse i en centerby.

 

Målopfølgningen angiver, at de tre mål er indfriet:

 • Der er givet tilsagn om støtte til fem bygningsfornyelsesprojekter (indenfor rammen af Byfornyelsesstrategien). Ansøgerne forventes at realisere projekterne i 2013.

 • Der er givet tilsagn om støtte til to projekter indenfor bygningsforbedringsudvalget. Ansøgerne forventes at realisere projekterne i 2013.

 • Der er udarbejdet ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til områdefornyelse i Sunds (inden for rammen af Byfornyelsesstrategien). Ansøgningen behandles p.t. politisk, og der forventes svar på ansøgningen fra ministeriet medio 2013.

 

Forslaget til mål for serviceområde 03 til budget 2014 fremgår af nedenstående skema:

 

Fokusområde
Byfornyelse (i henhold til Byfornyelsesloven).
Udfordring
At understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed og med henblik på at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter.
Mål 
 
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes mindst tre bygningsfornyelsesprojekter.
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes realisering af områdefornyelse i Sunds.
 • Under Bygningsforbedringsudvalget igangsættes mindst to projekter.
Veje til målet
Gennemførelse af ovennævnte tiltag.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget godkender målopfølgningen for budget 2012 på SO 03

 

at  Byplanudvalget godkender forslaget til mål for budget 2014 på SO 03

 

at  målopfølgning for 2012 og mål for 2014 efter udvalgsbehandlingen sendes til Koncern Økonomi, der videresender til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Salg af grund

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

-

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl