Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-A50-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af Herning Kommunes kunststrategi (fællesmøde med KFU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korsgaard Harbøll

Sagsresume

Der er udarbejdet en kunststrategi for Herning Kommune. Denne sendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget.

 

Sagsfremstilling

Efter administrativt ønske forelægges udkast til en ny kunststrategi til brug som et værktøj, hvormed Herning Kommune kan målrette og styrke sin indsats på kunstområdet.

 

Undervejs har der været dialog med en gruppe relevante interessenter (kunstnere, institutionsledere og fagpersoner), og strategien bygger på deres input såvel som input fra borgere, som blev høstet ved udarbejdelsen af kulturpolitikken.

 

Strategien er udarbejdet af Kultur- og Fritid, Byplan og konsulentfirmaet INSITU, og er afstemt med relevante politikker og strategier i Herning Kommune (bl.a. kulturpolitikken).

 

Tegningen er valgt som form, idet strategien skulle være en kort og enkel inspiration for beslutningstagere ved kunstspørgsmål. 

 

Strategien præsenteres af Kultur- og Fritidschefen på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kunststrategien godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.10-P00-2-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Kunsten i Herning - Placering af kunstværker (fællesmøde med KFU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget behandlede på et fællesmøde den 13. marts 2017 sag om kunsten i Herning – ”Registrering og placering af kunstværker”.

 

Nærværende sag er en opsamling og orientering om kunstværkers genplacering i gågaden samt forslag til ny placering af enkelte kunstværker.

Sagsfremstilling

Alle kunstværker er genplaceret efter anlægsprojektet i gågaden. Der er opsat skilte med titel, kunstner samt årstal. Der er link til, hvor der kan findes mere information. Værkerne er beskevet på kunstiherning.dk.

 

Rapporten er opdateret med fotos og beskrivelse af ny placering af de enkelte kunstværker.

 

Opsamling efter beslutning 13. marts 2017:

Herningstenen: Det skulle undersøges, om Herningstenen kunne flyttes til Banegårdspladsen. Det vurderes ikke at være muligt at placere værket på Banegårdspladsen, da værket ikke kan placeres, hvor der er terrændæk med p-kælder under pga. fundament og belastning fra skulpturen. Det vurderes ligeledes at værket ikke egner sig til det store rum, da værket vil gå i et med det omkringliggende byggeri. Det vurderes at en skulptur/værk på Banegårdspladsen skal markere sig mere i byrummet og skabe mere blikfang.

 

Double Form: Skulpturen er placeret i Skulpturparken i Birk. Værket er ejet af HEART, som gerne vil beholde skulpturen i Birk.

 

Kuben: Tidligere blev det besluttet, at Kuben skulle flyttes til et mindre, grønt område på hjørnet af Sjællandsgade og Silkeborgvej. Det vurderes, at denne placering bør revurderes. Hjørnegrunden er et område, der kan være interesse for i forhold til fortætning og byudvikling, og det vurderes, at værket ikke vil få ”plads” nok i byrummet. Forvaltningen anbefaler at værket fastholdes med sin nuværende placering ved H.P. Hansensvej med flyttes mod syd for at give mere plads til værket, da det den nuværende placering står meget tæt på friskolen.

 

Seated Woman: Det anbefales at skulpturen flyttes til Rådhusets hovedindgang A. Indgangen er anonym og "drukner" lidt i naborestaurantens udeservering. I skitseprojektet for Torvet er der arbejdet med elementer der kan markere indgangen lidt mere end i dag. Det foreslåes at skilte med Herning Rådhus i stort format, omforme granitplinte til plantebede og bænke, samt at flytte kunstværket Seated Woman af Henry Moore hertil. Disse tiltag kan være med til at iscenesætte indgangen og skabe flottere omgivelser, eksempelvis for bryllupfotos og andre store begivenheder der fotograferes foran Rådhuset.

 

Willy Ørskov: Skulpturen er placeret i et grusområde på den nordlige del af Torvet. Skulpturen blev placeret her i forbindelse med B&O's nye bygning og har siden været diskuteret, om det var den bedste placering. Forvaltningen anbefaler at fastholde den nuværende placering. Det vurderes, at skulpturen har en god placering og derved smukt kan indgå i samspillet med springvandet.

 

Granitrelieffer af Eva Sørensen: Det anbefales, at skulpturen kan indgå i en ny placering i projektet for bydelsparken ved Haraldsgade overfor den nye politistation. Her er et offentligt rum, hvor bydelsparken kan indrettes så det kan rumme skulpturen.

 

Mirage: Skulpturen genplaceres i projektet i sydbyen med en placering ved Museumsgade/Godsbanevej/Gl. Vejlevej.

 

The Same for Everyone: Værket er placeret ved højskolen, pt. er der ikke trukket strøm til værket.

 

Uldkæmmeren: Skulpturen medtaget i den reviderede rapport.

 

Den indre svinehund: Værket stod oprindeligt i Kulturgården. I forbindelse med renoveringen i 2015 blev det undersøgt, om der kunne findes midler til at renovere værket, som var meget forfaldent. Dette var på daværende tidspunkt ikke muligt, og værket er givet tilbage til kunstneren.

 

Økonomi:

Der er i sagen fra den 13. marts 2017 afsat et samlet beløb på 100.000 kr. til flytning, skiltning, nye sokler mm. til kunst i de offentlige rum. Beløbet er ligeligt fordelt mellem tre konti; Herning C, Jubilæumsfonden og kontoen til Aktiviteter i Herning Midtby.

 

Hvis det er nødvendigt med flere midler til renovering af Mirage og granitrelieffer af Eva Sørensen anbefales det at udgifterne hertil finansieres af Herning C, sted nr. 223046, hvor der er afsat midler til kunst i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender placering af kunstværkerne

Beslutning

De enkelte kunstværker og deres placering blev gennemgået jf. bilaget, med beslutning for hvert enkelt:

 

 

Herningstenen af Jørgen Haugen Sørensen – Kirsebærhaven: Uændret

 

Indsnit af Bent Sørensen – Skolegade: Uændret

 

Granitskulptur (uden titel) af Poul Bækhøj – Nis Petersens Plads: Uændret

 

Skulptur (Uden titel) af Christian Lymann Hansen – Bredgade: Uændret

 

Fuglen af Erik Heide – Østergade/Søndergade: Uændret

 

Stenbukken af Ole Christensen – Bredgade: Uændret

 

Tegn 2 af Ole Christensen – Bredgade: Uændret

 

Skyggen af en hund af Erik Heide – Plads bagved Biblioteket: Flyttes fri af trappen

 

Double Form af Carel Visser – Skulpturparken i Brik: Uændret

 

Kuben af Per Arnoldi – Gullestrupvej: Skal flyttes, men afventer det rigtige projekt, derfor placeres den midlertidig i skulpturparken, alternativt på hjørnet af  Silkeborvej/Sjællandsgade. Opmærksomhed på jordformationen.

 

Column af Ingvar Cronhammer – Østergade: Strålerne skal respekteres, samtidig med at der skal findes pragmatiske løsninger, specielt i forbindelse med begivenheder.

 

Uldjyden af Ejgil Wedel Schmidt – Vestre Anlæg: Uændret

 

Granitskulptur af Søren Vullum – Volmerhuspassage: Uændret

 

Seated Woman af Henry Moore – Torvet: Ny placering besluttes i forbindelse med Torveprojektet.

 

Brozeskulptur af Willy Ørskov – Torvet: Ny placering besluttes i forbindelse med Torveprojektet, med hensigt om at der etableres spejlbassin.

 

Mytologia af Ole Mynster Herold – Gårdrum ved Søndergade: Uændret

 

Livsglæde af Børge Jørgensen – Væg ved Biblioteket: Uændret

 

Granitrelieffer af Eva Sørensen: En mulighed er en evt. fremtidig bydelspark ved Haraldsgade eller evt. placering i H+.

 

Mirage af Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann: Evt. i nord-syd krydset mellem Museumsgade, Gl. Vejlevej og Godsbanevej.

 

The Same for Everyone af Nathan Coley – Herning Højskole: Forbliver, der skal trækkes strøm til skulpturen.

 

Uldjyden af Torvald Westergaard – Tekstilmuseet: Uændret

 

Alle ændringer er under forudsætning af, der hvor det er nødvendigt, at der efterfølgende kan opnås enighed med kunstner, jordejere mv.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Herning C - gavlmalerier i forbindelse med Kulturfest Herning (fællesmøde med KFU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

I forbindelse med opstarten af Kulturfest Herning 2018 fik forvaltningen en henvendelse vedr. interesse for at skabe mere streetart i form af gavlmalerier i Herning Bymidte. Idéoplægget fra initiativtager er vedlagt denne dagsorden og viser eksempler fra flere steder i Herning Bymidte med forskellige typer gavlmalerier.

Sagsfremstilling

Kulturfest Herning er en ny og årligt tilbagevendende begivenhed i hele Herning Kommune. Begivenheden finder sted hvert år i juni, fra lørdag i uge 23 til og med lørdag i uge 24. Her fejres kulturlivets mangfoldighed med plads til alle. Temaet skifter hvert år, i 2018 var temaet "Tæt på solen."

 

Idéen bag gavlmalerierne, er dels at tilføre byens rum mere kunst og kant, dels at gøre kunsten mere synlig og vedkommende for kommunens borgere, dels at være et synligt eftermæle efter hvert års kulturfest. Tanken er, at de forskellige temaer kan genkendes i malerierne.

 

Henvendelsen kommer fra borgere, der ønsker at bidrage frivilligt til samarbejdet med idéer, formidling, kontakt til kunstnere med mere.

 

Idéoplægget viser eksempler på steder i Herning Bymidte med forskellige typer gavlmalerier. Det er vigtigt at understrege, at dette kun er eksempler, ejerne af de forskellige bygninger er ikke orienteret, og det er heller ikke sikkert, at det lige bliver disse steder.

 

Hvis idéen skal realiseres, kan en mulighed finansiering findes i nogle af de Herning C midler, der allerede er frigivet til formålet "mere kunst i Herning bymidte."

Forvaltningen vil foreslå, at 300.000 kr. af Herning C midlerne bruges til at skabe flere gavlmalerier i Herning Bymidte i forbindelse med Kulturfest Herning over de næste tre år.   

 

Der er ikke for nuværende indgået aftale med grundejere. Der bør indgås aftale med kunstnere, om at værket kan sløjfes efter en periode.  

Økonomi

Der er tidligere disponeret og frigivet i alt 1.000.000 kr. til kunst i Herning bymidte af to omgange. På stednr. 223058 er der frigivet 500.000 kr. til ny kunst i forbindelse med renoveringen af Bredgade og på stednr. 223046 er der frigivet 500.000 kr. til "mere kunst i Herning Bymidte."

 

Forvaltningen foreslår at der anvendes 300.000 kr. til gavlmalerier i forbindelse med Kulturfest Herning. De 300.000 kr. foreslåes finansieret på stednr. 223046, "mere kunst i Herning bymidte." 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter projektet

Beslutning

Der ønskes et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021. 

Til formålet afsættes i alt kr. 200.000 af Herning C midlerne. 

Placering, valg af kunstner og skitse behandles politisk inden endelig beslutning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse for kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 vedrører en ramme til erhvervsformål ved Rute 15 i Herning og en rekreativ ramme syd for Holtbjerg i Herning.

Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning, der blandt andet muliggør etablering af virksomhed i eksisterende bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 51.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Med kommuneplantillægget udvides rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15, så det inkluderer hele det område, som er omfattet af lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning. Det betyder, at en del af rammeområde 12.R7 for rekreativt område syd for Holtbjerg overgår til rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15.

 

Udvidelsen sker for at give mulighed for at etablere virksomheder i eksisterende bebyggelse langs Herningmotorvejen.

Samtidig udvides virksomhedsklasserne, så der fremover også gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, og der indskrives i planforslagets rammebestemmelser, at der ikke fremadrettet kan etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

Kommuneplanrammernes øvrige bestemmelser forbliver uændret.

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 12.E11 og 12.R7

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Knudsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning for at muliggøre ny anvendelse i lokalplanområdet. Forslaget skal give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-3 samtidig med, at der tages hensyn til omkringliggende naboer og forebygges eventuelle miljøkonflikter.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til blandt andet anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herning, umiddelbart nord for Herning Motorvejens vestligste tilkørsel til Herning Midtby og omfatter matrikel nr. 1k og 1ad Holtbjerg, Herning Jorder.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af boligområdet Holtbjerg, mod vest af et erhvervsområde og mod øst af et grønt område og har et samlet areal på 4057 m2.

 

Lokalplanens formål

 

Knudsvej 6-8 har tidligere været anvendt til batteriladestation for elbiler, mens Knudsvej 10-12 har været anvendt henholdsvis til daginstitution og som lokaler for Herning Billedskole og Husflidsforeningen. Ejendommene er nu blevet solgt af Herning Kommune, og der er i den forbindelse udarbejdet ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen til erhverv.

 

 

Lokalplanområdets anvendelse

 

Lokalplanområdet må anvendes til erhverv herunder liberalt erhverv, kontor og mindre håndværksprægede virksomheder, som kan indpasses i miljøklasse 1-3, dog kun miljøklasse 1-2 i den østlige del af lokalplanområdet af hensyn til nærheden til boliger.

 

Lokalplanområdet er beliggende inden for vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen. Ved ændring af bygningers omfang og anvendelse skal der søges dispensation til vejbyggelinjen hos Vejdirektoratet.

Vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen er 61 meter fra vejmidten.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes ved de eksisterende vejadgange fra Knudsvej, og der stilles krav om 1 p-plads pr 50m2 etageareal til erhverv. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anine Holmgaard Kamp

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2003 en lokalplan for karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade til centerformål, herunder dog ikke restauration. Lokalplanens formål var bl.a. at muliggøre etablering af et butikscenter, parkeringsanlæg og arkadebebyggelse i karréens midte.

Siden udarbejdelsen af den gældende lokalplan for området, er der ud over parkeringskælder under Dalgashus etableret parkeringshus på det sydvestlige hjørne af Jyllandsgade og Dalgasgade, som dækker det planlagte etageareal til parkering i området. Arkadebebyggelsen er aldrig realiseret, og passagen har i forbindelse med renovering af gågaden fået ny granitbelægning og ønskes følgeligt bevaret som uderum.

Dalgashus rummer i dag en del tomme erhvervslokaler, og der har tidligere været forespørgsel på anvendelse til restauration, som der typisk gives mulighed for i centerområder.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 11.C3.6 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning Bymidte, som en del af karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade. Lokalplanområdet afgrænses af den omkringliggende karrébebyggelse samt vej- og parkeringsareal.

 

Lokalplanens område udgøres af matr. nr. 1412a og 1412b Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er ca. 7460 m2.

 

Området benyttes i dag til parkering på terræn og parkeringskælder, passage til gågaden samt Dalgashus med parkeringskælder, butiks- og erhvervslokaler og boliger.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til centerformål, herunder at give mulighed for etablering af restauration. Derudover skal lokalplanen fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, så der kun kan etableres centerbebyggelse og parkeringskælder i den østlige del af lokalplanområdet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med bebyggelse i den østlige del, som ligger midt i karréen, og passage for gående/ cyklende i den nordlige del, der forbinder området med gågaden. I den øvrige del af lokalplanområdet er der mulighed for parkering på terræn og i parkeringskælder, eller etablering af fri- og opholdsarealer. 

 

Lokalplanen giver mulighed for centerbebyggelse i op til 4 etager plus en penthouseetage med en maksimal bygningshøjde på 21 meter samt parkeringskælder i maksimalt 4 etager. Der må maksimalt etableres 9800 m2 etageareal til butikker, kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder, restauration og boliger samt 18.000 m2 etageareal til parkeringskælder.

 

Vejadgangen til karréen er reguleret i den gældende lokalplan og skal ske via Dalgasgade, Dalgaspassagen og Bryggergade. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes via Dalgas Plads som vist på lokalplankortet.

 

Der stilles krav om etablering af parkeringspladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet. Parkering skal etableres på egen grund. Der kan kun ved restauration indbetales til Herning Kommunes parkeringsfond for parkeringspladser, som ikke kan etableres på egen grund.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til minimum 10% af boligetagearealet.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 11.C3 og lokalplan 11.C3.3.

 

Kommuneplanramme 11.C3

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan 11.C3.3

Området er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 11.C3.3, som blev vedtaget i 2003 for karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade i Herning. Lokalplan 11.C3.3 giver ikke mulighed for restauration. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkeringsanlæg i hele lokalplanområdet og arkadebebyggelse i den nordlige del, hvorfor nærværende lokalplanforslag 11.C3.6 er udarbejdet. Lokalplan 11.C3.3 aflyses for den del, som er omfattet lokalplan 11.C3.6 ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde syd for Silkeborgvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

På byrådsmødet den 19. juni 2018 blev lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk og kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2018 foreløbigt vedtaget. Kommuneplantillægget har været i offentligt høring fra den 21. juni til den 16. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet en enkelt bemærkning til kommuneplantillægget. Denne bemærkning behandles i sagsfremstillingen.

 

Tillæg nr. 44 indstilles hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Da lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk, der blandt andet skal muliggøre udvidelse af eksisterende virksomhed, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 44.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

Lokalplanområdet strækker sig primært over et område, som i dag er udlagt til erhverv, henholdsvis rammeområde 33.E2 og rammeområde 33.E6. En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 33.OF1, område til offentlige formål ved Birk Centerpark. For at muliggøre udvidelsen af eksisterende virksomhed ændres afgrænsningen af rammeområde 33.E2 for erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej) for den del af lokalplanområdet, som i dag ligger inden for rammeområde 33.OF1.

 

Offentlig høring:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 har været i offentlig høring fra den 21. juni til 16. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af Miljøstyrelsen og er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen påpeger, at kommuneplanrammen er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

I de gældende kommuneplanrammer fremgår det, at der fremadrettet kun må etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Derfor vil Miljøstyrelsen gerne have Herning Kommune til at svare på, om der vil være virksomheder og anlæg, som udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Alternativt ønsker Miljøstyrelsen, at det tydeliggøres, at der ikke fremadrettet skal kunne etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg i de respektive rammeområder.

 

For at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkning ændres formuleringen om grundvandstruende virksomheder i kommuneplanrammen til:
Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må derfor ikke fremadrettet etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Ændringen anses som en redaktionel ændring. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-46-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. juni 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk og kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 2. august 2018 mens kommuneplantillægget har været i høring fra den 21. juni til den 16. august 2018. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

 Forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Birk. Syd for Industrivej Syd, øst for Birk Centerpark og vest for Fastrupvej.

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny bebyggelse i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4, detailhandel for særlig pladskrævende varer og udvalgsvarer. Formålet med lokalplanen er ligeledes at aflyse den lokalplanlægning, som er gældende for området i dag, men som ikke længere har tidssvarende bestemmelser.

  

I forbindelse med den foreløbige vedtagelse blev der udarbejdet en landskabsarkitektonisk vurdering af lokalplanens indvirkning på Birk Masterplan. Forud for den foreløbige vedtagelse har Kunst- og Arkitekturudvalget behandlet sagen. Dette har medført tilføjelsen af en påbudt facadebyggelinje mod landskabskorridoren syd for området, for den vestligste del af lokalplanområdet.

 

 

Lokalplanområdet

 

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. juni 2018 til den 2. august 2018, der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Efter dialog med Miljøstyrelsen bliver der tilføjet i redegørelsen, at der kan gives dispensation til byggeri inden for skovbyggelinjen på baggrund af § 17, stk. 3 i Naturbeskyttelsesloven med henvisning til, at der er eksisterende bebyggelse mindre en 300 meter fra skoven. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for nye produktions- og administrationsfaciliteter på Skovbjergvej 36 ved Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhedsejer vedr. igangsætning af ny planlægning for nye produktions- og administrationsfaciliteter på Skovbjergvej 36, Sdr. Felding.

 

Det ansøgte ligger i landzone og er lokalplanpligtigt.

 

Det indstilles, at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for nye produktions- og administrationsfaciliteter i henhold til det ansøgte, som er belyst i sagsfremstillingen nedenfor.

Sagsfremstilling

Ansøgning

FREA Aquaculture Solutions Aps er en del af CJK-Holding, der desuden består af FREA A/S og Kærhede Dambrug ApS.  

FREA Aquaculture Solutions er en international leverandør af udstyr til akvakulturerhvervet (dambrug mv.). Hidtil er virksomhedens vækst foregået ud fra Kærhede Dambrug, men her er pladsen begrænset, og der ansøges derfor om ny planlægning for for nye produktions- og administrationsfaciliteter. De tre virksomheder har synergetiske fordele af at ligge i tilknytning til hinanden, men ønskes samtidig holdt adskilt fysisk.

 

 Luftfoto, der viser det område øst for Sdr. Felding, hvor ansøger ønsker en ny lokalplan (rød afgræsning).

 

Det ansøgte lokalplanområde er på ca. 2,5 ha og beliggende på Skovbjergvej 36, Sdr. Felding (matr. nr. 4c Sønderlandet, Sdr. Felding) i tilknytning det eksisterende FREA A/S og Kærhede Dambrug ApS.  

Den eksisterende bebyggelse i området består af to mindre længebygninger, der pt. ikke er i brug og søges nedrevet i forbindelse med eventuelt nybyggeri på stedet.

Det ansøgte byggeri består af i alt 2.800 m² i ét plan med en makimal højde på 8 meter og omfatter: 

 

 • Værksted og produktionslokaler til servicering og fremstilling af udstyr til akvakultur
 • Personalefaciliteter til brug for virksomhedens medarbejdere
 • Administrations- og mødefaciliteter

 

Trafikalt ønskes området betjent fra nord (Skovbjergvej) af eksisterende vejadgang. Ansøger vurderer, at der er behov for 25 parkeringspladser til personbiler til brug for medarbejdere og gæster. Derudover vurderes det, at der på ugens fem hverdage vil være lastbiltrafik på 3-5 køretøjer dagligt (typisk fragtbiler).

 

Ansøger fremhæver, at man ønsker at afstemme byggeriets arkitektur og materialevalg med omgivelserne, og at der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Iøvrigt bemærker ansøger, at man ved samme lejlighed har intentioner om at fjerne det brugte udstyr, der pt. står oplagret i det fri på adressen. Ansøger vurderer ikke, at anvendelsen i området vil give hverken støj-, luft- eller lugtgener.  

 

 Luftfoto, der viser det område, hvor ansøger ønsker en ny lokalplan (rød stibling) samt det eksisterende lokalplanområde 99.T12.1 umiddelbart syd derfor (gul stibling).

 

Plangrundlag

Området ligger i landzone og er i Herning Kommuneplan 2017-2028 udlagt som åbent land.

Ny planlægning for området kræver derfor udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Ca. 300 meter syd for det ansøgte lokalplanområde ligger FREA A/S, der er omfattet af den eksisterende lokalplan 99.T12.1 Område til recirkuleret ørredopdræt ved Skovbjergvej 36. Sdr. Felding. Lokalplanen er vedtaget i juni 2010. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet miljøvurdering, der bl.a. omhandler en vurdering af anlæggets indpasning i landskabet samt valg af lokalitet og vejbetjening af området. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at etablere produktionsbyginger, servicebygninger og tilhørende anlæg samt oplag af materialer. Der må bygges op til 18.000 m², og det eksisterende byggeri i lokalplanområdet er på ca. 8.000 m². Der er således en restrummelighed på ca. 10.000 m² i den eksisterende lokalplan.

 

Forvaltningens vurdering

I henhold til planloven og de statslig interesser skal al planlægning som udgangspunkt foregå ud fra eksisterende bymæssig bebyggelse, og kan kun foregå frit i det åbne land, hvis der ikke er andre muligheder - dette gælder dog ikke "landbrugsrelateret erhverv". Det ansøgte betragtes som "ikke landbrugsrelateret erhverv", og kan anvendelsesmæssigt placeres inden for den eksisterende lokalplan 99.T12.1, der har en rest rummelighed på ca. 10.000 m². Det er dermed forvaltningens vurdering, at det ansøgte anlæg på ca. 2.800 m² bør placeres inden for den eksisterende lokalplan i tråd med de statslige interesser.

 

Det er ikke hensigten at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke igangsættes ny planlægning for nye produktions- og administrationsfaciliteter på Skovbjergvej 36 ved Sdr. Felding.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-1-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Ny planlægning for lokalcenter på Holstebrovej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning med tilhørende skitseforslag på etablering af en vaskehal i forbindelse med et eksisterende tankanlæg på Holstebrovej 29 i Herning.

Den ønskede anvendelse er i strid med gældende planlægning. Det vil derfor kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, hvis anmodningen skal imødekommes. Forvaltningen fremsender hermed anmodningen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen.

 

Sagsfremstilling

Området

Projektområdet omfatter ejendommen Holstebrovej 29 i Herning, matr.nr. 16g Vestervang, Herning Jorder samt en del af matr. nr. 14e Vestervang, Herning Jorder. En forudsætning for opførelsen af vaskehallen er således, at bygherre erhverver en del af matr.nr. 14e, som i dag er ejet af Herning Kommune.  

 

Området har en central placering i den vestlige del af Herning, som en del af lokalcentret på Holstebrovej. Her ligger der i dag to dagligvarebutikker nordvest for den pågældende tankstation, mens der sydøst for arealet ligger yderligere to tankstationer med tilhørende vaskehal, på hver sin side af Holstebrovej.  Lokalcenteret er i øvrigt omgivet af boliger.

 

Luftfoto, der viser grundens beliggenhed ud til Holstebrovej i Herning

 

Projektet

Ansøger ønsker at opføre en vaskehal i forbindelse med eksisterende tankanlæg på Holstebrovej i Herning. Vaskehallen placeres syd for det eksisterende tankanlæg, som illustreret på nedenstående skitseprojekt. Ansøger gør samtidig opmærksom på, at vaskehallen er placeret, så den overholder afstandskravet på 20 meters afstand fra 'forvask' til boliger jf. "Autoværkstedsbekendtgørelsen". Derfor er indkørsel samt opmarchareal til vaskehallen placeret længst væk fra boligerne på Ydunsvej, mens indkørslen sker fra gavlen, der vender mod Holstebrovej.

  

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af kommuneplanramme 13.C7 for lokalcenter Holstebrovej samt lokalplan 13.C7.1 for lokalcenter ved Holstebrovej og Ydunsvej.

 

Kommuneplanrammen udlægger området til lokalcenter for boligområderne vest for Holstebrovej i Herning By. Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2000 m2, mens bruttoetagearealet for den enkelte butik højest må være 1000 m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30, og bebyggelse må bygges i op til 2 etager og 8,5 meters højde.

Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal.

  

Lokalplan 13.C7.1 for et lokalcenter ved Holstebrovej og Ydunsvej udlægger området til anvendelse for centerformål. Projektområdet er omfattet af den gældende lokalplans delområde 2 (matr. nr 16g), som ifølge lokalplan 13.C7.1 er udlagt til tankstation, men hvor der samtidig er forbud mod at etablere automatisk vaskeanlæg samt butik/kiosk.

Udover delområde 2 i den eksisterende lokalplan, vil der også være behov for at inddrage en del af delområde 1 (matr. nr 14e), som er udlagt til grønt område.

 

Kortbilag fra gældende lokalplan. Delområde 2 og 3 vil udgøre afgrænsningen for en ny lokalplan.

 

Forvaltningens vurdering:

Det er er forvaltningens vurdering, at det ønskede projekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, såvel som et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 for at tilføje en bestemmelse om, at der må etableres erhverv i miljøklasse 3-4, herunder dagligvarebutik og vaskehal.

 

Projektet afviger så meget fra den gældende lokalplans bestemmelser, at der ikke vil kunne gives en dispensation fra denne.

 

Ved udarbejdelsen af den gældende lokalplan, som er bekendtgjort 28. april 2010, blev det vurderet, at det var uhensigtsmæssigt at etablere en vaskehal i forbindelse med tankstationen. I denne konkrete projektansøgning, er der lagt vægt på, at man har placeret vaskehallen med opmarcharealet ud til Holstebrovej, for at overholde de regler, som fremgår af Autoværkstedsbekendtgørelsen. Såfremt kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen opfyldes, vurderes der ikke at være nogen miljømæssige problemer i at opføre et vaskeanlæg som det ansøgte, Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der vil være mulighed for at etablere en vaskehal i forbindelse med tankanlægget i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, som giver mulighed for at anvende området til vaskehal.

 

Grundet Autoværkstedsbekendtgørelsens afstandskrav fra forvask til boliger, er det ikke muligt at placere vaskehallen således, at den følger den facadelinje, der i øvrigt karakteriserer området. Det vil betyde, at vaskehallens facade vil være trukket op mod seks meter tilbage i forhold til den øvrige bebyggelse langs Holstebrovej. Det bør overvejes, om der i forbindelse med en lokalplanproces skal ske en bearbejdning af området omkring vaskehallen således at der stilles krav om, at tankanlæg, vaskehal og det omgivende areal bearbejdes som en samlet helhed for eksempel gennem beplantning.

 

Det anbefales, at der udarbejdes en ny lokalplan svarende til delområde 1 og 2 i lokalplan 11.C7.1. 

 

Kommuneplantillægget vil fastholde afgrænsningen af rammeområde 13.C7, dog vil der skulle tilføjes en bestemmelse om, at der må etableres erhverv i miljøklasse 3-4, herunder dagligvarebutik og vaskehal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at forud for at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt skal fremsendes skitseforslag, som viser byggeriets placering på grunden, facader, beplantning og trafikale forhold.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning - Mulighed for erhverv i gl. Simmelkær skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at kunne drive erhverv fra Gl. Simmelkær skole i Simmelkær.

 

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 udpeget til boligområde. En ændring forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Den konkrete ansøgning om ændret anvendelse er vurderet til, ikke at være lokalplanpligtigt.

 

Byplanudvalget bedes tage stilling til sagen. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at kunne drive erhverv fra Gl. Simmelkær skole i Simmelkær, se bilag. Ansøger ønsker at etablere klubfaciliteter med mulighed for udskænkning af alkohol.

 

Området

Ejendommen er beliggende på Hodsagervej 35 i Simmelkær. Ejendommen ligger ved byens vestlige udkant. Øst for ejendommen ligger Simmelkær Kirke og syd for byens boldbaner.

 

Herning Kommune solgte Gl. Simmelkær Skole i 2014. På dette tidspunkt var skolen omfattet af Herning Kommuneplan 2013-2024 og udpeget til offentligt område til skole og institutioner for børn og unge, idrætsanlæg, kirke og kirkegård mv. Med Herning Kommuneplan 2017-2028 blev området udpeget til boligområde i overensstemmelse med de forventninger der var til den fremtidige anvendelse af den gamle skole.

 

Figur 1 - kommuneplanrammer i Simmelkær

 

Forvaltningens vurdering

Den ansøgte anvendelse kan betragtes som selskabslokaler eller klubligendende virksomhed. I forhold til en realisering vil det kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udpeger del af kommuneplanramme 23.B1 til blandet bolig og erhvervsområde.Tillægget skal give mulighed for liberalt erhverv og selskabslokaler samt klub og foreningsaktivitet. Det ansøgte vurderes, ikke at være lokalplanpligtigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der kan etableres erhverv i Gl. Simmelkær skole ved udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg

Beslutning

Tiltrådt, idet der igangsættes udarbejdelse af kommunaplantillæg

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af skitseprojekt på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde i marts, blev det godkendt, at udarbejde et skitseprojekt for Torvet i Herning. Forvaltningen havde dengang ønsker om, at indgå et samarbejde med Jeppe Aagaard Andersen som tegnedeTorvet i 90'erne, men som desværre gik bort i foråret.

 

Forvaltningen har derfor bedt Schønherr Landskabsarkitekter om at udarbejde et skitseprojekt på Torvet, og de er gået til opgaven med stor respekt for det "forlæg", som i sin tid blev tegnet af Jeppe Aagaard Andersens arbejde.

 

Der er afsat 1 mio. kr. fra Herning C puljen til de nye tiltag på Torvet. I skitseprojektet er midlerne fordelt på tre nye konkrete elementer, herunder, flytning af kunsten samt en plan for at optimere inventar -og cafézoner på Torvet, der bl.a. skal gøre det nemmere at færdes når der er arrangementer og pladsen er fuldt udnyttet. I skitseprojektet indgår flere fokusemner fra Herning C prosessen, der handler om at skabe mere ophold, grønt i øjenhøjde, kunst, leg, vand, ly og læ.

 

Skitseprojektet fremsendes hermed til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Torvet i Herning blev renoveret i 1996 og er tegnet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. Belægningen er tidløs og indretningen er fleksibel til både små og store arrangementer. De midler der er afsat fra Herning C puljen, skal tilføre Torvet flere opholdsmuligheder og grønt.

 

I skitseprojektet er der arbejdet med flere opholdsmuligheder, grønt i øjenhøjde, placering af kunsten på Torvet, et fleksibelt siddeområde med scene samt justering af cafézoner for at forbedre fremkommeligheden på Torvet ved store arrangementer. Eksisterende træer er vurderet at have en restlevetid på min. 10 år og indgår derfor ikke i skitseprojektet.

 

De forskellige elementer tager højde for, at der på Torvet stadig skal kunne afvikles forskellige arrangementer og er derfor placeret og indarbejdet i "kanterne" og hvor der allerede er plads til det.

 

Skitseprojektet består af tekst, tegninger, visualiseringer og diagrammer.

 

Springvandet på Torvet

Et vigtigt element på Torvet er springvandet, der er en gave fra Herning Handelsstandsforening.

I skitseprojektet har springvandet fået en ramme med grønt og bænke langs kanten. På denne måde får springvandet en ny funktion og et større blikfang og kan være med til at skabe et nyt vigtigt sted på Torvet, der knytter den nordlige del tættere på den sydlige og centrale del af Torvet. Store scener kan stadig bygges henover og kanten omkring kan bruges som tilskuerpladser til mindre arrangementer.

 

Rådhusets hovedindgang

Rådhusets hovedindgang er skiltet som Torvet 5c, opgang A og ikke Herning Rådhus. Indgangen er anonym og "drukner" lidt i naborestaurantens udeservering. I skitseprojektet er der arbejdet med elementer der kan markere indgangen lidt mere end i dag. Det foreslåes at skilte med Herning Rådhus i stort format på bygningen, omforme granitplintene til plantebede og bænke, samt at flytte kunstværket Seated Woman af Henry Moore hertil. Disse tiltag kan være med til at iscenesætte indgangen og skabe flottere omgivelser eksempelvis for bryllupfotos og andre store begivenheder der fotograferes foran Rådhuset.

 

Opholdsmøbel og scene

Siden scenen på Torvet blev fjernet, er der blevet evalueret og vurderet på behovet for en mindre scene på Torvet. I skitseforslaget vises et sidde og opholdsmøbel, hvor scene funktionen kan indarbejdes som en del af løsningen. Placeringen som vist på illustrationen står ikke i vejen for arrangementer på Torvet. Elementet vil fungere som et sidde -og opholdsmøbel i hverdagen og som scene ved behov.

 

Placeringen ligger dog delvist på det areal som er reserveret til den legeplads Cityforeningen skal sponsorere. Cityforeningen er efter det oplyste ikke kommet videre med at rejse midler til legepladsen. Byplanudvalget bedes derfor overveje om området stadig skal reserveres til legeplads, eller om der skal findes et nyt sted til denne, hvis der viser sig andre egnede placeringsmuligheder i bymidten. Forvaltningen har vurderet, at placeringen af en evt. scene og siddemøbel bør stå i dette område, eller som eneste reelle alternativ, på det fleksible serveringsområde syd for Café Dyrby's.

 

Kunst

Seated Woman af Henry Moore foreslåes flyttet hen til Rådhuset indgang A. Her vil kunstværket medvirke til at markere hovedindgangen og være med til at iscenesætte dette område. Det er vigtigt, at kunst og andre elementer ikke placeres fritstående på Torvet, af hensyn til risikoen for påkørsler og for at sikre fleksibiliteten af pladsen. Med den foreslåede placering af Seated Woman minimeres risoken for at værket påkøres, og det vil icenesættes med større effekt end ved den nuværende placering. Kunstværket tænkes belyst. Placeringen af Kunsten på Torvet indgår i sagen vedr. placering af kunst i bymidten.(Kunstrapporten)

 

Willy Ørskovs skulptur er placeret i et grusområde på den nordlige del af Torvet. Skulpturen blev placeret her i forbindelse med B&O's nye bygning og har siden været diskuteret, om det var den bedste placering. Hvis forslaget om at skabe grønt og bænke omkring sprinvandet godkendes, vurderes det at nuværende placering er god, og derved smukt kan indgå i samspillet med springvandet.

 

Belysning

I forbindelse med projektet for opgraderingen af Torvet, er det også vurderet om belysningen på Torvet skal fornyes til bl.a. mere energibesparende armaturer og en anden placering af lamperne. Belysningsprojektet er på nuværende tidspunkt ikke finansieret og indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Belysningsprojektet vil omfatte belysning af ingangen til Borgerservice, belysning af kunsten på Torvet, belysning på bygninger, træer og andre elementer, herunder hele Torvet. Der fremsendes efterfølgende forslag til et belysningsprojekt for Torvet.

 

Zoner og færdsel på Torvet

Ved større arrangementer er hele Torvet i brug og det kan være svært at færdes på kryds og tværs. Cyklister fristes til at prøve nye veje, bl.a. mellem facaderne langs østsiden og udeserveringsområder. Café Dyrby's har sat plantekummer op for, at forhindre færdsel langs facaden. I skitseforslaget viser diagrammerne flow og bevægelse på Torvet både som det er nu og som en nyt forslag hvor der er justeret lidt på zonerne. Ved at flytte udeserveringszonen ind til facaden, ligesom i Østergade, frigøres mere plads ud mod Torvet, som dermed kan bruges som den primære passage når Torvet er fyldt med telte med mere. De store granitplinte fjernes og vil frigive mere plads til udeserveringszonerne. Denne mulighed for at ændre på zonerne forslåes indarbejdes i Brug Byen for Torvet, som erstatning for det gældende torveregulativ, idet de gældende regler og aftaler for udeservering på Torvet viderføres, indtil aftalerne udløber eller skal fornyes. 

Økonomi

Anlægsprojektet på Torvet har en estimeret økonomi på i alt 1.262.400 kr. inkl. 20% til uforudsete udgifter.

 

Der er frigivet 1 mio. kr. til Herning C projektet på Torvet. Det er først ved udbud af opgaven, at vi kender den nøjagtige anlægssum. Forvaltningen vil anbefale at sende hele skitseprojektet i udbud, og derefter i dialog med Byplanudvalget, beslutte om der skal findes besparelser eller supplerende midler, dersom tilbuddet bliver dyrere end bevillingen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender skitseprojektet og der indhentes tilbud
at Byplanudvalget tager en beslutning om legepladsen stadig skal ligge på Torvet 

Beslutning

Skitseprojektet godkendes, dog således at der laves spejlbassin ved Willy Ørskov skulpturen og siddemøblet/træscenen udgår af projektet.

Det dobbelttjekkes at der er plads til cykelløb.
Før igangsætning undersøges det, om beplantningen omkring springvandene kan se flot ud hele året rundt.

Projektet udvides med avanceret indkørselssikring fra Mindegade og mod Nygade.

 

Byplanudvalget fastholder, at der kan arbejdes med muligheden for legeplads på Torvet

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Revision af byfornyelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Pia Colstrup

Sagsresume

Den 14. december 2017 vedtog Folketinget en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer med virkning fra den 1. januar 2018.

Sagen belyser de overordnede lovændringer og forvaltningens forslag til revison af kommunens byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028" og tilhørende handlingsplan.  

 

Det indstilles, at Byplanudvalget godkender forslag til revision af strategi og handlingsplan som udgangspunkt for den fremtidige prioritering af byfornyelsesmidler.

Sagsfremstilling

Lovændring

Den 14. december 2017 vedtog Folketinget en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer med virkning fra den 1. januar 2018.

 

Lovændringen betyder en forenkling af reglerne og indeholder overordnet ændringer på følgende områder:

 

 • Fremover vil der blive uddelt én samlet udgiftsramme til kommunerne. Kommunerne kan anvende de tildelte midler til de forskellige byfornyelsesbeslutninger - bygningsfornyelse (herunder nedrivning), områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering. Kommunerne skal derfor ikke længere sende ansøgninger til styrelsen for at få særlige midler til områdefornyelse.
 • Den statslige refusion harmoniseres til 50% uanset hvilken type byfornyelsesbeslutning, der er tale om. Alle krav til beliggenhed og bystørrelse er ophævet med lovændringen.
 • Det har tidligere været muligt for kommuner at overdrage hele eller dele af deres statslige udgiftsramme til andre kommuner. Denne mulighed ophæves med lovændringen.
 • De nye regler giver kommunen mulighed for at opspare de tildelte midler i op til tre år. Kommunerne skal hvert år søge om del i det pågældende års udgiftsramme og angive, om ubrugte midler fra det foregående år ønskes overført til det næste.
 • De tidligere krav til bystørrelser og beliggenhed er ophævet med lovændringen. Det betyder, at det nu er muligt at nedrive (ophørt) erhverv både i landområder og større byer, og at det nu er muligt at opkøbe forfaldne beboelses- og erhvervsejendomme i større byer.

 

Forslag til revision af strategi og handlingsplan

Lovændringen medfører, at kommunens byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2018" skal justeres. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at handlingsplanen ligeledes revideres. Revisionen afspejler desuden, at den statslige ramme til byfornyelse generelt er reduceret, og forventes at være faldende de kommende år. Den årlige ordinære ramme dækker nu samlet over alle beslutningstyperne i henhold til byfornyelsesloven, og kommunen kan dermed ikke søge særlige rammer til f.eks. områdefornyelse. Kommunen er fremadrettet selv ansvarlig for fordeling af rammen til de prioriterede byfornyelsesaktiviteter, og kan vælge at overføre hele eller dele af den tildelte årlige ramme til næste år over en periode på maks tre år. Den statslige refusionssats er på 50% uanset beslutningstypen.

 

Nuværende handlingsplan:

 

 

I forhold til den nuværende handlingsplan foreslår forvaltningen at punkterne vedrørende bygningsfornyelse og områdefornyelse ændres.

Forslag til ny handlingplan:

 

 • der reserveres et årligt beløb til indeklimasager (skimmelsvamp) og nedrivning,
 • der reserveres statslig ramme til gennemførelse af op til to områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og relevant flerhed af byfornyelsesopgaver,
 • der gennemføres friarealforbedringer når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med en områdefornyelse,
 • der foretages SAVE-registreringer og udarbejdes bevarende lokalplaner ved behov,
 • der foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (1-4),

 

Forvaltningen anbefaler hermed, at bygningsfornyelse i form af istandsættelse udgår af handlingsplanen. Dette begrundes med en nødvendig prioritering af indeklimasager, nedrivning og områdefornyelse. Den hjemmel i byfornyelsesloven, som forvaltningen bruger til at stille arkitektoniske krav til istandsættelsen vurderes i de fleste tilfælde at være opretholdt gennem regulerende bestemmelser i lokalplaner.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at Aftalt grøn byfornyelse udgår helt af strategi og handlingsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at der årligt reserveres midler til indeklimasager (herunder kondemnering og påbud om nedrivning) og nedrivning (frivillige aftaler).

Herning Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til indeklimasager.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der kan tildeles støtte til nedrivning (frivillige aftaler) på baggrund af en ansøgningsrunde, når det vurderes, at det er aktuelt.

Støtten tildeles således på baggrund af en konkret ansøgning fra bygningsejeren, og kan i øvrigt ikke tildeles såfremt nedrivning sker med henblik på genopførelse/nybyggeri.

På baggrund af den reducerede, statslige ramme anbefaler forvaltningen, at den procentvise støtte til nedrivning fastsættes til 25%.

Derudover kan der i særlige tilfælde, såsom ved herreløse ejendomme (konkursbo og dødsbo) samt ved ansøgninger, der støtter lokale initiativer (f.eks. fra borgerforeninger), gives op til 100% i støtte. Disse sager foreslåes behandlet løbende i hvert enkelt tilfælde.

 

Det anbefales desuden, at der gennemføres områdefornyelse i Kibæk fra 2019-2022 og i Haderup fra 2023-2026, jf. Byplanudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2017 (pkt. 97).

Rækkefølgen begrundes med den igangværende kloakrenovering i Kibæk, som forventes kombineret med et forskønnelsesprojekt. Det er oplagt at følge op på disse tiltag med en områdefornyelse og på den måde få mest muligt ud af indsatsen. Det vurderes mest hensigstmæssigt, at områdefornyelsen i Haderup afventer den kommende omfartsvej og de afledte effekter i byen.

 

Økonomi

Herning Kommune har i 2018 fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse på 712.000 kr. Anvendelsen af rammen kræver en kommunal medfinansiering af minimum samme størrrelse. Fra 2020 vurderes det, at den statslige refusion helt bortfalder eller prioriteres til Pulje til landsbyfornyelse, som Herning Kommune (efter 2015) ikke længere har del i.

 

Jf. investeringsoversigten forventes afsat 3.500.000 kr. til Områdefornyelse i Kibæk over fire år fordelt på 500.000 kr. i 2019 og 1 mio. kr. i hhv 2020, 2021 og 2022. Derudover forventes afsat 800.000 kr. årligt i rådighedsbeløb til gennemførelse af byfornyelsesprojekter fra 2019-2021 og 650.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022. Forvaltningen anbefaler, at ubrugte byfornyelsesmidler fra 2018 overføres til områdefornyelse i Kibæk.

 

Forvaltningen forventer, at der fremsendes særskilt sag ultimo 2018 med fordeling og frigivelse af rådighedsbeløb til byfornyelsesaktiviteter i 2019. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forslag til revision af strategi og handlingsplan som udgangspunkt for den fremtidige prioritering af byfornyelsesmidler.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Ansøgninger fra landsbyerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat midler til Forskønnelse i kommunes landsbyer.

 

Der foreligger nu ansøgninger efter første ansøgningrunde, som Byplanudvalget skal prioritere.

Sagsfremstilling

På Byplanudvalgmøde den 13. marts 2018 blev der afsat et samlet beløb på 1 mio. kr. til forskønnelse i kommunes landsbyer. Midlerne er fordelt med 500.000 kr i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

 

Der har været en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 15. august 2018 og anden runde har ansøgningsfrist 15. januar 2019.

 

Der er opsat følgende kriterier for forskønnelse

 • Nye opholds- og mødesteder i byen.
 • Forskønnelse af ankomsten til byen.
 • Forbedring af centrale byrum med aktiviteter og ophold.
 • Kunst og udsmykning, f.eks. gavlmalerier, udsmykning af bygninger, skulpturer mm.
 • Belysning på særlige steder. (F.eks. et torv, ønskes særlig belyst, så byrummet skiller sig ud)
 • Forskønnelse efter nedrivning

 

Der er indkommet 7 ansøgninger fra følgende landsbyer; Høgild, Fasterholt, Sørvad, Ilskov, Sinding-Ørre, Haunstrup og Karstoft.

 

Forvaltningen har behandlet ansøgningerne og indskrevet kommentarer og anbefalinger i vedfæftede bilag.

Materialet, som er sendt ud til landsbyerne, er ligeledes vedhæftet.

 

Byplanudvalget bedes prioriterer i følgende projekter:

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget prioriterer midler til Forskønnelse i landsbyerne

Beslutning

Høgild: Der ydes tilskud på kr. 66.100.

Fasterholt: Der arbejdes videre med projektet, således det fremstår mere markant i byen.

Sørvad/Vinding: Afslag, da det hhv. er i §3 område og hhv. anses som drift.

Ilskov: Afslag, da det anses som en driftsopgave.

Sinding/Ørre: Der skal udarbejdes mere konkret projekt inden beslutning, da det skal ses i tæt sammenhæng med Herning Vands renovering

Haunstrup: Der arbejdes videre med projektet, der dog skal bearbejdes.

Karstoft : Afslag da det i sin væsentlighed ikke flugter kriterierne.

 

Projekterne der skal bearbejdes, præsenteres løbende for udvalget.

 

Fremover skal der ikke være en fast ansøgningsfrist. Projekter kan søges løbende.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Trine Eide  

Grønt Danmarkskort og sammenhæng med nabokommuners udpegninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gert Thorhauge

Sagsresume

Det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner har afsluttet deres arbejde, og udarbejdet deres anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort til kommuneplanen. Anbefalingerne er med følgebrev og supplerende bemærkninger sendt til byrådene d. 29. juni 2018 – se bilag 1. Herudover er der udarbejdet anbefalinger til hhv. Erhvervsministeren og til Miljø- og Fødevareministeren - se bilag 2

 

Forvaltningerne (BYP og NGO) arbejder videre med, hvordan anbefalingerne fra Naturrådet kan indgå i den kommende planproces.  Forslag forventes fremlagt på et senere møde.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering og at anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.

 

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort, med det formål at sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder.

 

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort. ”

Det grønne Danmarkskort skal i kommuneplanen erstatte den overordnede grønne struktur, der er udarbejdet på baggrund af den naturpolitik som byrådet vedtog i 2008.

 

Det lokale naturråd er oprettet ved årsskiftet 2017/2018 som beskrevet i bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd. Rådet er nedsat for at hjælpe kommunerne med at udpege de områder der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udvalget er tidligere orienteret herom.

 

Til orientering sendes tilsvarende til TMU 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at sagen tages til orientering, og at anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Orientering om indkomne bemærkninger for energipark ved St Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgninger om opstilling af hhv. vindmøller og i tilknytning hertil solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune og er på 32 ha.

 

Byplanudvalget godkendte på mødet d. 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller i Herning Kommune. D. 16. april 2018 godkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et oplæg til indkaldelse af forslag og idéer mv. med henblik på den videre planlægningsproces, som BYP, ØKE og BYR godkendte i juni.

Oplægget og afgræsningsnotat til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) har derefter været i offentlig høring i perioden fra d.21.juni til d. 5. juli 2018.

 

Der er i perioden indkommet otte bemærkninger til Herning Kommune, som kan ses i bilag 1. Derudover har Holstebro Kommune modtaget tre bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at denne orientering om bemærkninger tages til efterretning, hvorved der kan arbejdes videre med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport for projektet. 

Sagsfremstilling

Energipark (vindmøller og solceller) ved St. Soels.

Orientering om indkomne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Energipark (vindmøller og solceller) ved St. Soels.

 

I forbindelse med annoncering den 21. juni 2018 efter idéer og forslag til planlægningsarbejdet, og høring forud for afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold er der modtaget bemærkninger fra Museum Midtjylland, Viborg Stiftsøvrighed, Vejdirektoratet samt fem borgere/naboer bosiddende eller med erhverv i nærheden af projektområdet. Der er indkommet otte bemærkninger.

 

Alle bemærkninger fra debatfasen er samlet i bilag 1. Jf. praksis i Holstebro kommune er navne i de indkomne bemærkninger anonymiseret.

 

Bemærkningerne går på følgende temaer (antal bemærkninger i parentes):

(7) Natur og dyreliv.

(6) Støj, herunder den kumulative effekt.

(5) Refleksion og lys.

(5) Landskabelig påvirkning – visuel forstyrrelse, herunder den kumulative effekt.

(3) Skyggepåvirkning.

(2) Nærhed til motorvej.

(1) Erhverv – mink.

(1) Kirkeindsigt.  

(1) Kulturhistorie

 

Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger. Se forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger i bilag 2.

Der er taget højde for bemærkningerne i det endelige afgrænsningsnotat, der danner grundlag for miljøkonsekvensrapportens indhold. Bemærkningerne har bl.a. medført en præcisering af kravene til beskrivelsen af, hvordan projektet påvirker naboerne, undersøgelser i forhold til grundvand samt forventet påvirkning af pelsdyr.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger til oplægget er forventelige på nuværende stadie i planlægningsprocessen. I miljøkonsekvensrapporten belyses og vurderes de forskellige forhold jf. afgræsningsnotatet.

 

Næste skridt er udarbejdelse af plandokumenter og miljøkonsekvensrapport. Planlægningen koordineres med Holstebro Kommune. Kommuneplantillæg og lokalplan skal endvidere miljøvurderes. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orientering om bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer for 2019.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2019.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.30  ligesom tidligere, og er så vidt muligt sammenfaldende med KFU's mødedatoer.  

Ligeledes er der 3 gange i løbet af året mulighed for at holde fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, da de også holder deres møder på mandage.

 

Januar

07 (reserve hvis nødvendigt)

Februar

18

Marts

18

April

09 (tirsdag, da der er budgetkonference mandag)

Maj

27

Juni

ingen

Juli

ferie

August

12 (TM har møde samme dag)

September

16

Oktober

21 (TM har møde samme dato)

November

ingen

December

02 og 16

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne for 2019 godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for Sunds Sø Camping og Søgaarden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget ansøgning og tegning om udarbejdelse af ny lokalplan for Sunds Sø Camping. Ansøgningen m.m. er vedlagt som bilag til sagen.

 

Ansøger ønsker en ny planlægning for campingpladsen, da tiden er løbet fra campingpladsen, da forpagtningsaftalen for campingpladsen udløb ultimo 2017. Ansøger ønsker bl.a. at omdanne campingpladsen til et mindre boligområde med 7 tæt-lav boliger,selvbetjent campingplads for autocampere samt et område til overnatningsfaciliteter i tilknytning til restaurant Søgaarden i form af hytter.

 

Byplanudvalget har tidligere behandlet en ansøgning om ændret anvendelse for campingpladsen i forbindelse med forslag til Herning Kommuneplan 2017-28 og i april 2012.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden, herunder om der kan etableres boliger, hytter mv.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med Planstrategien fra 2015 indkom der et ønske om at inddrage arealet ved campingpladsen til boligformål i forbindelse med den nye kommuneplan. Dette ønske blev ikke indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28.

Byplanudvalget behandlede d. 17. april 2012 en ansøgning om ændring af anvendelse for Sunds Sø Camping til et boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Byplanudvalget besluttede dengang at afvise ansøgningen med henvisning til, at udvalget ikke ønsker at reducere antallet af campingpladser i Herning kommune.

 

Ansøgning

Ansøger ønsker en ny planlægning for campingpladsen, da tiden efter hans opfattelse er løbet fra campingpladsen og forpagtningsaftalen for campingpladsen er udløbet ultimo 2017. I dag står pladsen tom. Da det ikke længere er rentabelt at drive en traditionel campingplads på stedet. Dette skyldes primært, at ejendommens areal er for lille i forhold til at kunne tilbyde de faciliteter som dagens campister ønsker. Ansøger ønsker at omdanne den nuværende campingplads til tre områder; et område med tæt-lav bebyggelse, et område til hytter og et område, som skal fungere som en selvbetjent campingplads til autocampere.  

 

 

Den østlige del af området skal være et selv- og onlinebetjent autocamperområde, hvor kun de nødvendige fællesfaciliteter bliver stillet til rådighed. Ansøger oplyser, at det er tanken, at autocamperpladsen er græsbelagt og pladserne er inddelt med hæk eller hegn i træ. Ansøger har endvidere oplyst, at restaurant Søgaarden forestår driften af campingpladsen. Området trafikbetjenes via en ny vej fra Søgårdvej.  

 

Den vestlige del skal være overnatningsfaciliteter i form af campinghytter, som administreres af restaurant Søgaarden. Ansøger har oplyst, at de ønsker at etablere 10-12 hytter til at starte med og evt. flere hytter på sigt inden for samme område. Ansøger oplyser, at det vil give restaurant Søgaarden et andet eksistensgrundlag at kunne tilbyde overnatningsfaciliteter. Området trafikbetjenes via en ny vejadgang fra Søgårdvej.  

 

I den sydlige del af området ønsker ansøger at udstykke syv grunde til tæt-lav bebyggelse, som hver især har indkørsel fra Åvej. Grundstørrelsen varierer fra 700 m2 til 1100 m2. Udstykningen til tæt-lav bebyggelse skal være med til at realisere etablering af området med hytter.   

 

Langs den østlige side af Søgårdvej er der på tegningsmaterialet angivet parkering, herunder til bl.a. badegæster og ekstra parkering til tæt-lavbebyggelsen.

Ansøger ønsker endvidere at forskønne pladsen mellem restaurant Søgaarden og området med hytter. 

 

Eksisterende forhold

Området med den eksisterende campingplads og restaurant Søgaarden er omfattet af kommuneplanrammerne 21.R1 – Rekreativt område ved Campingpladsen og 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården) i Herning Kommuneplan 2017-2028. Campingpladsen er omfattet af lokalplan 4.17.1, som fastsætter anvendelsen til at være campingplads og der er ingen lokalplan for Søgaarden. Derudover ligger Søgaarden i landzone. 

 

En stor del af det ansøgte område er omfattet af Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Herning Kommune kan dispensere fra søbeskyttelseslinjen, mens Naturstyrelsen kan ophæve eller reducere den.

 

Forvaltningens vurdering

Sunds Sø Campingplads er den campingsplads, som ligger tættest på Herning, efter campingpladsen ved Teglparken er lukket. Det er vurderet, at campingpladsen ikke er tidssvarende, da campingpladsen fremstår slidt og ikke har de fornødne faciliteter og den fornødne kapacitet for at være rentabel.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte på flere områder ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag i forhold til bl.a. boliger og antallet af hytter.

 

Boliger

Forvaltningen vurderer ud fra et planmæssig synspunkt, at en udstykning til boligbebyggelse i den sydlige del af ejendommen vil indgå i et fint samspil med de omkringliggende boligområder langs Åvej. Forvaltningen vurderer, at en udstykning med tæt-lav bebyggelse vil supplere boligudbuddet i Sunds. I ansøgningsmaterialet er det antydet, at hver bolig har indkørsel fra Åvej. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt trafikalt, at boligerne bliver betjent fra en ny stikvej, som går nord for den nye boligbebyggelse. Langs Åvej findes eksisterende beplantning. Forvaltningen vurderer, at en del af den eksisterende beplantning med fordel kan indgå i en samlet plan for området. I det fremsendte tegningsmateriale varierer grundstørrelsen fra ca.700 m2 til ca. 1100 m2 i forbindelse med en evt. videre planlægning af området bør der arbejdes videre med disponeringen af grundene, således at vejadgangen sker fra nord. Forvaltningen anbefaler, at boligantallet reduceres og der reserveres areal til en stiforbindelse fra Åvej til søen langs det østlige skel, som kobler sig op på den eksisterende sti.

 

Selvbetjent autocamper campingplads

Forvaltningen vurderer, at en selvbetjent campingplads til autocampere er i overensstemmelse intentionerne om at have en campingsplads tæt på Herning. Forvaltningen vurderer, at der umiddelbart kan gives tilladelse til dette jf. campingreglementet, da pladsen var i lovlig drift før 2000.

 

Hytter

Forvaltningen vurderer, at der er flere udfordringer i forhold til at kunne realisere de ansøgte hytter. I det vedlagte notat fremgår den relevante lovgivning for bl.a. hytter. Forvaltningen vurderer på baggrund af notatet, at det ikke er muligt at etablere det ønskede antal hytter, da der ikke er mulighed for at dispensere fra campingreglementets krav om maksimalt 20 % af campingenhederne (dvs. f.eks. telte, mobile konstruktioner). Der er skitseret 23 campingenheder i det ansøgte materiale, som er forbeholdt autocampere, dvs. jf. campingreglementet, så er der mulighed for etablering af fire hytter. Sommerhusloven åbner op for, at der kan etableres hytter, hvis det er i tilknytning til hotel. Dette vil kræve en ændring af plangrundlaget, herunder give mulighed for hotelvirksomhed, hvor det i dag er udlagt til campingplads.

 

Tilbagekøbsklausul

Herning Kommune solgte i sin tid ejendommen med campingpladsen, hvor der blev tinglyst en tilbagekøbsklausul, hvor i der står, at hvis køber ønsker at afhænde campingpladsen, så er køberen forpligtig til at tilbyde Herning Kommune ejendommen.   

Hvis Herning Kommune ændrer plangrundlaget til ny anvendelse, så er det usikkert, om Herning Kommune kan fastholde, at tilbagekøbsklausulen fortsat skal gælde. Det er derfor muligt, at tilbagekøbsklausulen bortfalder ved vedtagelsen af det ændrede plangrundlag for ny anvendelse. Det må forventes, at en ændring af anvendelsesmuligheder vil medfører en øget grundværdi.  

 

Det er forvaltningen anbefaling, at der politisk tages stilling til, om der skal arbejdes videre med følgende scenarier:

 

 1. Igangsætning af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden, som muliggør etablering af tæt-lav bebyggelse langs Åvej, herunder en videre bearbejdning af disponering af området, herunder en sti igennem området, som binder op på det eksisterende stiforløb i området, indarbejdelse af den eksisterende beplantning i planlægningen, vejbetjening af boligerne og grundstørrelser. En ny lokalplan for den resterende del af campingplads vil fortsat have anvendelse af at være campingplads med de begrænsninger, som der er for antal af hytter. I forbindelse med den videre planlægning kan det undersøges nærmere, om der kan disponeres med en ny fordeling af hytter og campingenheder.
   
 2. Igangsætning af en ny lokalplan for Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden, som foruden ovenstående indeholder mulighed for, at restaurant Søgaarden kan udvide.
   
 3. Igangsætning af en ny lokalplan for Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden, som udlægger området med Søgaarden og hytter til at være erhverv, hvor der gives mulighed for etablering af hotel med en evt. mulighed for udvidelse af Søgaarden. Lokalplanen vil derudover give mulighed for etablering af boliger med de vilkår, som er beskrevet i scenarie 1. Området med selvbetjent campingsplads vil anvendelsen forblive campingplads. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for restaurant Søgaarden og Sunds Sø Camping, som muliggør evt. 5 tæt-lav boliger langs Åvej,

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes kommuneplantillæg og lokalplan som giver mulighed for at etablere hotelvirksomhed på en del af den eksisterende campingplads og dermed give mulighed for at etablere hytter.

Beslutning

Byplanudvalget beslutter, at der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for restaurant Søgaarden og Sunds Sø Camping, som muliggør evt. 5 tæt-lav boliger langs Åvej,

 

Byplanudvalget beslutter, at der skal igangsættes kommuneplantillæg og lokalplan som giver mulighed for at etablere hotelvirksomhed på en del af den eksisterende campingplads og dermed give mulighed for at etablere hytter

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl