Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 81 for Boliger Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 81 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads.

Baggrunden for planforslagenes udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.

 

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sal højde samt parkeringskælder, som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 81. 

 

Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne i rammeområde 11.C9 med hensyn til etageantal og bygningshøjde for karreens inde. Etageantal og bygningshøjde ændres fra højest 3 etager og 12 meter til højest 4 etager og 15 meter for karréens indre. Der sker ikke ændringer i etageantal og bygningshøjde for området mod Kampmannsgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 81 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 11.C9.7 for Boliger Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.

 

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sal højde samt parkeringskælder, som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. 

  

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads omfatter et areal på ca. 7200 m² beliggende i Herning midtby ved DGI-huset, Kousgaards Plads og Gågaden.  

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning.
Det skal sikres, at den nye bebyggelse placeres langs områdets gennemgående vej Kousgaards Plads, således at der skabes en sammenhængende bygningsstruktur i området. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 15 meters højde for delområde I langs Kousgaards Plads.

 
Lokalplanen har til formål at sikre trafikafviklingen, samt muliggøre etableringen af en parkeringskælder for realiseringen af et nyt byggeri. Parkering på terræn skal bibeholdes og lokalplanen giver derfor også mulighed for at etablere bygningen på søjler for bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 81.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, dog ønsker Byplanudvalget, at der til den videre proces udarbejdes skitser, der belyser den arkitektoniske sammenhæng til Kousgaardsplads, herunder det grønne element.
 
Peter Viladsen forbeholder sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 vedr. Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum.   

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.

 

Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 31.B13.1 - Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum. 
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.

 

Lokalplanforslaget opdeler området i to boliggrupper på hver side af et grønt friareal. Lokalplanforslaget udlægger yderligere et område mod syd til grønt friareal, som skal fungere som buffer mod eksisterende virksomheder syd for lokalplanområdet. Området afgrænses mod nord af Hammerum Bæk og det åbne land.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt arealer langs jernbanen til støjdæmpende foranstaltninger. Dette areal kan også bruges til at dæmpe støj fra en eksisterende virksomhed, som ligger på den anden side af jernbanen.

 

Der er i lokalplanforslaget stillet krav om forsinkelse af overfladevand ud fra et klimatilpasningshensyn. Arealerne skal indgå i sammenhæng med bebyggelsens fælles friarealer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 31.B13.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-208-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Herning Kommunes indsigelse til planerne for opsætning af vindmøller ved Tvis i Holstebro Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har den 22. februar 2012 gjort indsigelse mod planforslagene for et projekt om opsætning af 4 eller 6 vindmøller øst for Tvis i Holstebro Kommune, jf. planlovens § 29 b.
 
Indsigelsen er begrundet med, at vurderingen af påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø ikke synes beskrevet i forhold til fredningskendelsen fra 1980.

Sagsfremstilling

Indsigelsen er ensbetydende med, at planerne om opsætning af vindmøller øst for Tvis ikke kan vedtages endeligt, inden der er opnået enighed med Herning Kommune, jf. Planlovens § 28.

 

Af VVM-redegørelsen fremgår det at påvirkningen af udsigten fra Yllebjerg Bakkeø, som ligger ca. 2 km nordøst for projektområdet, i Herning Kommune, bliver markant og dominerende mod sydvest, hvis der opsættes vindmøller i projektområdet. Indsigelsen går på, at Holstebro Kommune i planmaterialet ikke har forholdt sig til, om projektet er i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø fra 1980, som blandt andet har til formål at: ”af udsigtsmæssige grunde at give offentligheden adgang til bakkeøen.”

 

Forvaltningen har efterfølgende været i korrespondance med Holstebro Kommune, hvor fovaltningen har bedt Holstebro Kommune om at vurdere vindmølleprojektets påvirkning af fredningen af Yllebjerg Bakkeø, herunder om fredningskendelsens formål og hensigt bliver påvirket af vindmølleprojektet. Endvidere bør Holstebro Kommune vurderer i hvilken grad, at et vindmølleprojekt på 4 eller 6 møller vil påvirke fredningen og hvad vil opstilling af vindmøller i området betyde for fredningen af Yllebjerg Bakkeø.

 

Holstebro Kommune har i breve af d. 4. juli, 1. august og 7. september 2012 svaret på de ovenstående forhold. Forvaltningen indstiller på baggrund af skrivelse fra Holstebro Kommune, at Byplanudvalget tager stilling til, om indsigelsen efter Planlovens §29b skal opretholdes eller om der er opnået enighed mellem Herning og Holstebro Kommune omkring de nødvendige ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til opretholdelse af indsigelsen jf. Planlovens § 29b.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-7-07 Sagsbehandler: Marius Reese  

Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse i klage vedr. recirkuleret ørredopdræt, Skovbjergvej 36, Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Herning Kommunes afgørelse om VVM-screening af recirkuleret ørredopdrætsanlæg på Skovbjergvej 36, Sdr. Felding, der stadfæster Herning Kommunes afgørelse.

Sagsfremstilling

En beboer i området har i 2010 indklaget Herning Kommunes afgørelse af 10. bebruar 2010, om at det ansøgte projekt om etablering af recirkuleret ørredopdrætsanlæg ikke er VVM-pligtig.

 

Klager har anført, at kommunen ikke har fornøden hjemmel til at træffe afgørelsen, idet der er tale om et anlæg der er VVM-pligitg, idet produktionen på 3000 tons ørreder vil få en væsentlig indvirkning på muiljøet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse, idet der lægges til grund, at der ikke forventes at ske udledning af næringstoffer fra anlægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl