Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.BL18.1 for et for et erhvervsområde ved Fårbæk, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-20.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde - BL18 for Fårbæk By.

Sagsfremstilling

Med dette kommuneplantillæg rammelægges landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giverbl.a. muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk.
 
Der er fremsat ønske om at give virksomheder, der er beliggende i Fårbæk, mulighed for at udvide deres produktion gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del Fårbæk By. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden, gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-20 til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej nord for Fårbæk.
 
Der er på den baggrund udarbejdet  forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide deres produktion gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet. Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 nord for Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.
 
Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.
 
Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk til foreløbig vedtagelse

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – E11 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:
Med dette kommuneplantillæg udlægges en ramme for et nyt erhvervsområde i det åbne land nord for Feldborg. Ændringen af kommuneplanen vil sikre mulighed for  fortsat udvikling af erhvervslivet i Feldborg.
 
Der er et ønske om at udvide virksomhedens produktion gennem udbygning af deres anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i et nyt erhvervsområde nord for Feldborg by. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for, at området kun må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-4 og specificerer, at erhvervet skal have tilknytning til de primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Endvidere fastlægger rammen, at området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning. 

 

Miljørapport
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjbelastning over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
Miljørapporten fastslår, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, tekniske løsninger i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-
2020 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. november 2008 samt på Byplanudvalgets møde d. 4. november 2008 blev det besluttet, at fremtidig udvidelse af virksomheden vil kræve en lokalplan. Virksomheden er tidligere blevet udvidet på baggrund af landzonetilladelser.
 
Herning Kommune har modtaget en ansøgning i 2011 om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.  

 

Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg omfatter et areal på 3,47 ha ca. 300 meter nord for Feldborg By. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Langgade og mod syd af mindre boligejendomme ved Teglværksvej. Mod nord og øst er lokalplanområdet afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.
 
Hovedparten af området anvendes i dag til fabrikation af trævarer i form af træpaller og træflis, og resten henligger som landbrugsareal.
 
Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land, som alene kan anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Langgade og vejadgangene fra Teglværksvej er forbeholdt som brand- og redningsvej.
 
Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, som er disponeret efter hensyntagen til boligejendommene ved Teglværksvej. I delområde I må der kun etableres administration og lignende funktioner for områdets virksomhed. I delområde II må der kun etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3, dvs. virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. I delområde III må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3-4, dvs. op til de mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder.
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 73.
 
Miljørapport:
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og er forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende relevante miljøproblemer, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderer miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjforurening over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
I Miljørapporten fastslås, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, teknik i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-2-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 Sunds Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   X
 
   X
   X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslaget, som er udarbejdet på baggrund af kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget overfører alle sommerhuse i området fra landzone til sommerhuszone.
 
Tre ejendomme nord for rammeområde 21.S4 er ikke rammefastlagt. Forslag til kommuneplantillæg nr. 78 udvider rammeområde 21.S4 til at omfatte de nævnte 3 ejendomme.
 

Lokalplanforslaget er til foreløbig behandling som næste punkt på dagsordenen.

 

To grundejerforeninger i området har indgivet ansøgninger om at få helårsstatus og dermed overførsel til byzone. Deres begrundelser er at udviklingen efter deres mening går i retning af helårsbyggeri og at flere ønsker at bo fast på stedet.  

 

Planafdelingen vurderer at Herning Kommune har tilstrækkelige områder med mulighed for helårshuse. Modsat er der ikke mange muligheder for sommerhusområder i kommunen, især ikke med en så unik placering og natur. Området er specielt og charmefyldt, og har karakter af at være ”groet” og udviklet som fritidsområde over mange år. Dette kan kun meget vanskeligt genskabes andre steder.  

 

En overførsel til helårsstatus vil sandsynligvis være i modstrid med de statslige interesser om byudvikling og boligudbygning. Herning Kommunes boligudbygning er fastlagt i kommuneplanen, og et lokalplanforslag, der overfører sommerhusene til helårsstatus, kan måske blive mødt med et statsligt veto og et behov for at vurdere, hvor i kommunen der kan ske tilsvarende reduktioner

 

Såfremt anmodningen fra grundejerforeningerne om at få ændret status til helårsbeboelse ønskes imødekommet anbefaler administrationen at dette indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013 - 2024, og at nærværende forslag til lokalplan henlægges.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om det i Kommuneplan 2009 - 2020 udlagte sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø, skal ændres til helårsboliger, eller

 

at Byplanudvalget indstiller Kommuneplantillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

At anden indstillingspind vedtages, dog således det er Kommuneplantillæg nr. 78 og ikke 79 som nævnt i indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-16-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig behandling af Lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
 
Der er derfor udarbejdet Lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.


Lokalplanen forsøger, i respekt for områdets specielle karakter og ånd, at regulere og bestemme mindst muligt. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med grundejerforeningerne i området.


Nogle grundejerforeninger i området har søgt om overførsel til helårsstatus. 

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
Kommuneplanen rammefastlægger området til sommerhusområder og rekreative områder.
På de to naboområder mod nordvest og sydøst, er vedtaget lokalplaner der har overført de pågældende områder til byzone.
 
I perioden fra november 2004 til januar 2008 har der været afholdt møder, brainstorm og arbejdsgruppe møder med beboere og grundejerforeninger ved Sunds Sø. Dette arbejde resulterede i 2006 i en helhedsplan som primært fastlagde grænserne mellem fremtidig byzone, sommerhuszone og landzone omkring Sunds Sø. Helhedsplanen blev indarbejdet i Herning Kommuneplan 2009–2020, som blev endelig vedtaget den 25. november 2008.
 
Der foreligger et stort materiale fra den ovennævnte proces med borgermøder, brainstorm og arbejdsgrupper, som der er taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af lokalplanen.
 
Der eksisterer 3 mindre lokalplaner i området. Lokalplan nr. 21.S2.3 lader 1 uberørt, og aflyser de 2 andre.
 
Der er en del sommerhuse i området som er i landzone. Lokalplanen overfører dem til sommerhuszone.
 
Lokalplanen tilbagefører 4 strandparceller til landzone. De 4 strandparceller ejes af Herning Kommune, og er udlagt til rekreativt område med en deklaration om at de ikke kan bebygges.
 
Lokalplanområdet er meget varieret. Større og mindre huse i forskellig byggestil og materialevalg bidrager til at give området sin egen charme. Lokalplanen har derfor ikke bestemmelser om materialevalg, kun nogle få anbefalinger, og udelukkelse af blanke overflader.
 
For at modvirke en tendens til meget store helårsprægede villaer, begrænser lokalplanen muligheden for udstykning og sammenlægning til store grunde.
 
Der er mange relativt små og smalle grunde. For at give mulighed for sommerhuse der rimeligt harmonerer med dagens standard, er Bygningsregelementets krav om afstande til skel, reduceret på de smalleste grunde.
Bygningsregelementets krav om bebyggelse i 1 etage i sommerhusområder, er ændret til 1½ etage, med restriktioner der skal begrænse indkik til naboer.
 
De rekreative grønne arealer i lokalplanområdet er beskyttet af fredninger og deklarationer.
 
En stor del af lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinie og en åbeskyttelseslinie. En del bygninger overskrider søbeskyttelseslinien.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget, er det intentionen at søge Naturstyrelsen Århus om at få godkendt ændring af søbeskyttelseslinien
Naturstyrelsen Århus er anmodet om en forhåndstilkendegivelse herom.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 21.S2.3 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at punkt 7.9 udgår af lokalplanens bestemmelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-12 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 12.E14.1 Erhvervsområde ved Allingevej/Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på møde den 21. november 2011 pkt. nr. 151 ansøgning om anvendelse af ejendommen Allingevej 1 til automobilforretning.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at Lokalplanområdet udvides til at medtage delområde 3 i lokalplan 12.E1.1 for det område der ligger syd for Vesterholmvej.
 
Der foreligger nu et oplæg til lokalplan til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Oplæget til lokalplanen indeholder bestemmelser, som vil muliggøre en anvendelse til erhverv, der kun i ubetydeligt omfang belaster miljøet med støj, lugt, rystelser og trafik. Der kan f. eks. være håndværk, mindre metalvirksomheder, trikotagefabrikker, vognmænd, autoværksted, undervisning, bilforretning og særlige kontorvirksomhed. Endvidere kan der i området etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Der stilles ikke skærpede miljøkrav til områdets eksisterende virksomheder.
 
Der kan indenfor lokalplanens område etableres virksomheder indenfor miljøklasserne 2-5. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder udenfor disse virksomhedsklasser, kan fortsætte som hidtil.
 
Der kan i lokalplanens område etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper med areal på højst 5.000m² for butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer. Den enkelte butik til særligt pladskrævende varegrupper må højst have et areal på 2.000m². Der kan i tilknytning til virksomhed etableres detailhandel med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300m² til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.
 
Der må ikke etableres nogen form for boliger. Der kan etableres selvstændig kontorvirksomhed.
 
Området må kun vejbetjenes fra Allingevej, Sandvigvej, Rønnevej og Lillelundvej. Der må ikke etableres adgang til Vesterholmvej fra nogen parcel.
 
Bebyggelse skal placeres i en afstand fra naboskel og vejskel på mindst 5m.
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60% for den enkelte ejendom. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m² af grundens areal og højst 50 % af grundens areal må bebygges. Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og have en maksimal højde på 12m.
 
Arealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel skal fremstå som grønt friareal med græs. Midlertidig opstilling af salgsvarer må kun ske efter aftale med Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

For at sikre en eventuel senere vejudvidelse af Vesterholmvej, overfører lokalplanen en mindre del af matr. nr. 1y, mod Vesterholmvej til offentligt vejareal. Arealet er i dag udlagt til græsareal, og overførslen får ingen indflydelse på det byggeri, som er opført på ejendommen. Det følger af Planloven, at privatejede arealer der ændrer status til offentlige vejarealer, kan af ejer forlanges overtaget af kommunen.
 
Ejeren af ejendommen Allingevej 1 har fremført ønske om at opføre en bygningsskal til udstilling af biler. Bygningsskallen ønskes opført på aealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel. 

 

Planafdelingen finder, at den tidligere lokalplans byggelinje på 5m fra skel bør fastholde, dels for at bevare Vesterholmvejs samlede arkitektoniske vejprofil, dels for at muliggøre en forskønnelse i form af en træplantning og for at fremtidssikre muligheden for en eventuel vejudvidelse i forbindelse med det nye sygehus ved Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan12.E14.1 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt dog således, at virksomhedsklassen nedsættes fra 5 til 4.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 for ny bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C32.1 Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for et Lokalplanforslag som er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt for en ny bebyggelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 udlægger et nyt rammeområde 11.C32.1 Centerområde på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade inden for Rammeområde B.B1.
 
Rammeområde 11.C32.1 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 146, etagehøjde på 3½ etager, bygningshøjde  på 18 meter. Området kan anvendes til boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer, restaurant og café. Endvidere kan indpasses bebyggelse til offentlige formål.
 
Parkeringskravet er 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 p-plads
pr. 8 siddepladser i restauranter.  

 

Forslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012.

Der er ikke indkommet nogen indsigelser mod forslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-31-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C32.1 Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 har anmodet om godkendelse af
ny bebyggelse på ejendommene, idet den eksisterende bebyggelse agtes nedrevet og
erstattet af en ny ejendom, som skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restaurant og cafè.
 
Projektet blev principgodkendt af Byplanudvalget den 7. februar 2011 med den tilføjelse, at etageantallet max. må være 3,5 etager. Det indsendte projekt var med 4 etager.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012. Der er indkommet 2 indsigelser i høringsperioden.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 ønsker at nedrive den eksisterende
bebyggelse, og opføre en ny ejendom på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaads Allé.
Den nye bebyggelse forestiller ansøger sig skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restauration og café.
 
Der er fremsendt et skitseprojekt med reduceret tagetage; facaderne er trukket ca. 2,5
m tilbage.
Stueetagen skal indeholde butikker, café og restaurant.
1. sal skal primært indeholde kontorer og andet liberalt erhverv samt boliger.
2. og 3. sal skal indeholde boliger.
 
Behovet for p-pladser er beregnet til ca. 30 pladser afhængig af anvendelsen. Disse p-pladser er foreslået placeret i p-kælder under bebyggelsen og i gårdarealet.
 
Bebyggelsen vil give et fint samspil og modspil til byggeriet i området; f. eks. rådhuset
lidt nede ad Bethaniagade, og de intentioner der ligger i lokalplanforslaget på den modsatte side af Bethaniagade. Her kan der ifølge forslaget bygges op til 4, 5 og 6 etager.


Det fremsendte projekt kan også ses i overensstemmelse med det lidt ældre murede
byggeri i området. Det fremherskende materialevalg i projektet er kobber. Det er et flot
materiale der dog har tendens til at være dominerende og tungt, hvis overfladerne bliver
for store. Med lokalplanforslaget foreslås derfor at kobberbeklædningen kun kan udgøre 40 % af facadeoverfladerne fordelt i felter der harmonerer med byggeriets struktur, og suppleret med et ”lettere” beklædningsmateriale, f. eks. træbeklædning.
 
Den første indsigelse er fra ældrerådet, som mener at lokalplanforslaget skal afvises for at bevare ”velholdte tidstypiske” huse fra den tidligste periode af 1900 – tallet.
Ældrerådet beskriver i indsigelsen de eksisterende huse som ”særdeles velholdte og flotte”.
 
I henhold til Herning Kommuneatlas har een ejendom middel bevaringsværdi (5), to har lav bevaringsværdi (7 og 8) og den sidste ingen bevaringsværdi.
 
Den anden indsigelse er fra ejeren af Bethaniagade nr. 12, som meddeler at ejendommen ikke er til salg.
 
Vedtagelse af lokalplanen udløser ikke handlepligt, og der er ikke lovhjemmel til ekspropriation. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen tages til orientering, men uden konsekvens for forslaget.

 
Lokalplanforslaget manglede til den foreløbige behandling bestemmelser om skiltning under § 8, Bebyggelsens udformning og fremtræden.

 

De relevante skiltebestemmelser for denne lokalplan er:  

 • Der må ikke opsættes faste baldakiner.

 • Der kan opsættes markiser udført i ensfarvet refleksfrit lærred eller lignende materiale og farven skal afstemmes med bygningens øvrige farver. Markisen skal senest rulles ind ved arbejdsdagens ophør.

 • Skiltning på markisen kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på forkanten.

 • Markiser over butiksfacaden skal udføres uden tekst og logo.

 • Markiser skal udformes og placeres i overensstemmelse med bygningens fagdeling – som hovedregel over vinduer.

 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn og markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter.

 • Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje er der mulighed for et skilt på hver facade.

 • Skiltning på facaden skal udføres som bemaling på vinduer eller døre, opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, facadeskiltning over vinduer eller døre med enkeltbogstaver.

 • Der må ikke skiltes over butiksfacade. Undtaget er ejendomme med erhverv på 1. sal og opefter, hvor der kan placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver i et eller flere af lejemålets vinduer eller som et skilt på facaden.

 • Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpillers bredde, farver m.v.

 • Skilte må ikke opsættes over murkrone.

 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.

 • Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, dvs. ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden.

 • Der må højest placeres ét udhængsskilte pr. virksomhed og udhængsskiltet skal placeres så det ikke er til gene for naboen.

 • Udhængsskilte skal placeres med underkant mindst 2,8 m over terræn og have en maksimal skilteflade på op til 0,5 m2 og må maksimalt nå 1 m ud fra facaden.

 • Reklameflag ud fra facaden betragtes som udhængsskiltning.

 • Skiltning med belysning må kun udføres så skilteteksten og logo er lysende. Bøjede neonrør opsat direkte på facade er tilladt. Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

 • Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden.

 • Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer. Spotlamper og armatur skal være diskret og tilpasset bygningens øvrige farver.

 • Flagstænger og fritstående skilte, som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt.

  

 
Forvaltningen anbefaler at skiltebestemmelserne tilføjes i lokalplanforslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 11.C32.1 for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade til endelig vedtagelse, dog således

 

at de foreslåede skiltebestemmelser tilføjes i lokalplanen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-13-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På byplanudvalgsmødet den 13. december 2011 blev tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbig vedtaget.
 
Planen har, sammen med forslag til lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.
 
Der er indkommet to indsigelser og to bemærkninger til planforlagene, som er behandlet i dagsordenen til endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.5 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind.

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, udvides den eksisterende ramme 61.E5, Erhvervsområde langs Messevejen, til også at omfatte lokalplanområde 61.E5.3, der i dag ligger i landzone og ikke er omfattet af kommuneplanen, samt Trehuse.
 
Desuden sker der en ændring af parkeringskravet i rammen, så kravet til antal parkeringspladser pr. m² lager fastsættes i henhold til bygningsreglementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 74 til endelig vedtagelse 

 

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-4-10 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På mødet den 13. december 2011 foreløbig vedtog Byrådet forslag til lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind samt tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er indkommet to indsigelser og to bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter matr. nr. 5aø Lind by, Rind, er ca.1,8 ha stort og ligger i den nordøstlige del af Lind, grænsende op til Messemotorvejen mod nord og boliger mod syd, øst og vest.
 
Lokalplanen giver mulighed for at anvende arealet til erhverv i virksomhedsklasse 2-3.
 
Der må ikke etableres detailhandel i området og engrossalg må ikke have salg til private. 

 

Ny bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.
 
Lokalplanen stiller krav om etablering af afskærmende beplantning. Desuden giver lokalplanen mulighed for etablering af støjafskærmning mod de eksisterende boliger.
 
Der er en verserende klage i området på grund af støjgener fra virksomhederne mellem Gl. Vejlevej og Lind Hovedgade i forbindelse med blandt andet vareindlevering, ligesom flere boliger i området er generet af støj fra motorvejen.
 
Bemærkninger/indsigelser: 
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er kommet to indsigelser og to bemærkninger, som er beskrevet i indsigelsesnotatet (se bilag) og behandlet nedenfor.
 
Ad. 1 Bemærkning fra Miljø og Klima (HK), dateret den 20. december 2012.

 

a og d: Virksomheden har undersøgt alternativ placering af vareindlevering og afvikling af trafik på grunden. De oplyser, at såfremt der skal laves ændringer i afviklingen af trafikken på grunden, vil det kræve ændringer af den ønskede disponering på grunden og indretning af bygningen.

 

b og c: En lokalplan kan ikke regulere støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier skal overholdes.  En støjberegning foretaget af NIRAS for virksomheden viser, at den planlagte virksomheds resulterende støjbidrag ved nærmeste nabo vil være 43 dB (A) i dagtimerne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder er 45 dB (A).  

 

Såfremt forudsætningerne i støjberegningen overholdes kan virksomheden umiddelbart overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning, såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.

 

Ad. 2 Bemærkning fra EnergiMidt Infrastruktur, dateret den 9. januar 2012. 

a: Det indstilles, at lokalplanen stiller krav om, at kabler og ledninger i området skal respekteres, og at der ikke må graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere.

 
Ad. 3  Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012.

 

Indsigelsen skal ses i sammenhæng med brev dateret den 20. marts 2011 fra naboer til lokalplanområdet vedr. principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen (se bilag).

 

a: Herning Kommune har med brev den 20. december 2012 svaret på henvendelsen fra naboerne, dateret den 20. marts 2011, og redegjort for, at lokalplanarbejdet først er igangsat i efteråret 2011, og der henvises til den offentlige høringsperiode som en del af lokalplanproceduren. Henvendelsen fra naboerne er behandlet i dagsorden i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af planerne.

 

Planafdelingen har desuden inviteret naboerne til et møde, som blev afholdt den 9. februar 2012 med deltagelse af Marius Reese.

b og c: Kommuneplanen indeholder de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Det betyder, at de konkrete bestemmelser i lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanrammens retningslinier. Når der er udarbejdet lokalplan for et område er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende.

 

d, e, g, j: Herning Kommune har ikke hjemmel til at ekspropriere på baggrund af et kommuneplantillæg, jf. Planloven, og er ikke erstatningspligtig i forbindelse med udlæg af kommuneplanrammen. 

 

f, h og i: Byplanudvalget besluttede på møde den 13. december 2010 med principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen, at lokalplanområdet kan anvendes til erhverv i forlængelse af eksisterende erhvervsområde ved Vejlevej og med virksomheder i miljøklasse 2-3.

 

Henvendelsen fra naboerne til lokalplanområdet, dateret den 20. marts 2011, vedr. principgodkendelsen af udarbejdelsen af lokalplanen, indgik i den politiske behandling i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af lokalplanen.

 

k: Trehuse er offentlig vej i vinterklasse 3. Det betyder, ifølge Vejafdelingen, at glatførebekæmpelse kun udføres ved meget glatte veje og store senmængder i dagtimerne, og først når der er ledigt materiel. Der kan ikke stilles specifikke krav til en offentlig vej; vejens status vurderes af vejmyndigheden og reparationer prioriteres i forhold til kommunens øvrige veje. Vejen skal være fremkommelig og svare til den trafik den er beregnet til. Der kan ikke stilles krav om for eksempel fortov og/eller belysning.


Ad. 4 Indsigelse fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, dateret den 8. februar 2012.
 
a: Det indstilles, at lokalplanområdets anvendelse begrænses til ikke grundvandstruende aktivitet såsom mindre engrosvirksomheder, og at der skal etableres afskærmende beplantning mod motorvejen i form af en tæt randbeplantning med en bredde på minimum 10 meter. Som en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse skal beplantningen være etableret. Lokalplanen indeholder desuden en række restriktioner vedrørende skiltning.
 
b: Herning Kommune har i brev dateret den 20. marts 2012 anmodet Naturstyrelsen om at ophæve indsigelsen på betingelse af, at de foreslåede justeringer, jf. indstillingen, indarbejdes i planen med den endelige vedtagelse. På den baggrund har Naturstyrelsen i brev dateret den 21. marts 2012 ophævet indsigelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind til endelig vedtagelse med følgende justeringer

 

at Lokalplanen tilføjes § 3.4 ”Der må ikke etableres virksomheder med grundvandstruende aktivitet, såsom benzinstation, autoværksted m.fl.”

 

at Lokalplanens § 11.3 ændres til ”Der skal etableres en tæt randbeplantning mod motorvejen med en bredde på minimum 10 meter, jf. kortbilag 2 og 3”

 

at Lokalplanens kortbilag 2 og 3 justeres i henhold til ovennævnte

 

at Lokalplanen tilføjes § 6.7 "Der findes kabler og ledeninger indenfor eller i umiddelbar nærhed af området. Kabler og ledninger skal respekteres, og der må ikke graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere"

 

at Lokalplanens redegørelse tilføjes afsnit om de vilkår, der ligger til grund for ophævelsen af Naturstyrelsens indsigelse til planerne. 

 

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Principgodkendelse - Ændret anvendelse af Sunds Søcamping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for området Sunds Søcamping.
 
Ejeren ansøger om ændret anvendelse fra campingplads til boligområde i form at åben-lav og tæt-lav bebyggelse, da det ikke længere er rentabelt at drive campingplads på stedet. Dette skyldes primært at ejendommens areal er for lille i forhold til at kunne tilbyde de faciliteter som dagens campister kræver.
 
En del af området ligger inden for søbeskyttelseslinien.

Sagsfremstilling

Området som bygherre ønsker ændret til boligområde er ca. 22.110 m². Bygherre ønsker at opføre åben-lav bebyggelse mod søen og tæt-lav bebyggelse mod Åvej.
 
Området er beliggende på den sydlige del af Sunds Sø tæt på byens centrum. Der er bebyggelse mod vest og syd. Mod øst er der skovbeplantning som ikke er fredskov, og der er ingen skovbyggelinie.
 
Der har tidligere været ansøgt om at ændre planlægningen for området, men dette blev på det ansøgte tidspunkt ikke imødekommet.
 
Planforhold:
Området er omfattet af lokalplan 4.17.1 som udlægger området til campingplads. Området er omfattet af kommuneplanramme 21.R, hvor området er udlagt til rekreativt område.
 
Der skal i forbindelse med ny lokalplan indarbejdes ændringer i den kommende kommuneplan 2013-24.
 
Forvaltningens vurdering:
Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt kan indgå i en fin sammenhæng med beliggenheden ved Sunds Sø. I den sammenhæng anbefaler forvaltningen at der i lokalplanprocessen arbejdes på at skabe rammer for en bebyggelse, som indpasses på en naturlig måde med omgivelserne.
 
Nogle af de punkter der anbefales at arbejde med, er:
- Registrering og udpegning af enkeltstående, bevaringsværdige træer, som kan indarbejdes i lokalplanforslaget for at bevare områdets særlige karakter.

- Vejadgang fra Åvej, for at skabe et sammenhængende boligområde.

- Arkitektoniske og materialemæssige krav i lokalplanforslaget for at skabe et sammenhængende boligområde.

- Udpege områder, hvor der ikke må bebygges for at skabe kig til søen.

- Stiforbindelse til søen fra boligområdet.

- Beplantning som afgrænsning mellem boligområde og det offentlige område ved søen.

 
Ved udarbejdelse af lokalplan anbefales det at det offentlige område ved søen indgår i lokalplanområdet, for fortsat at sikre den offentlige adgang.
 
En del af området ligger i dag inden for søbeskyttelseslinien. En forudsætning for at hele boligområdet kan realiseres er, at søbeskyttelseslinien reduceres.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de nødvendige ændringer i kommuneplanen indarbejdes i den kommende kommuneplan 2013-24

 

at der udarbejdes lokalplanforslag for området

Beslutning

Afvist med henvisning til at udvalget ikke ønsker at reducere antallet af campingpladser.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-1-12 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principbeslutning om fremtidig anvendelse af Tjørring Gl. Skolens arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
  X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Ortvad

Sagsresume

Tjørring Gl. Skole nedlægges ved skolestart 2012 og skal sælges i offentligt udbud. Der er lokalpan for området, som fastlægger anvendelsen til offentligt formål.

 

Forvaltningen forslår at skolen overføres til Rammeområde B.12 så arealerne kan anvendes både til boliger og daginstitution

Sagsfremstilling

Planafdelingen har vurderet de planmæssige muligheder for den fremtidige anvendelse af skolen og de tilhørende arealer.
 
Skolen er i dag en del af Herning Kommuneplan 2009-2020 rammeområde 41.OF1 sammen med Tjørring Kirke. Øst for skolen er et spændende og velanlagt rekreativt område, ramme 41.R6. Syd for skolen er et parcelhusområde ramme 41.B12.

 

Forvaltningen forslår, at skolearealerne skilles fra rammeområde 41.OF1 og lægges ind under rammeområde 41.B12. Ramme B.12 giver mulighed for både boliger og visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

På denne måde kan Tjørring Gl. skole og tilhørende arealer anvendes til flere formål.

 

Da den gældende  lokalplan for området ikke forventes at være relevant for eventuelle tilbudsgivere, da den udlægger området til offentligt formål, foreslå, at udkastet til kommuneplanrammer for området indgår som en del af udbudsgrundlaget med henblik på, at det projekt, som bedst lever op til rammerne, får mulighed for at realisere projektet efter vedtagelse af lokalplan forud for.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Tjørring Gl. Skole med tilhørende arealer lægges ind under rammeområde 41.B12 i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2013

 

at forslaget til kommuneplanen danner en del af det planmæssige grundlag for udbud af salg af Tjørring Gl. Skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Principgodkendelse vedr. omfang og funktion af lokalplanområde ved Vestergade 41 - 43

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af matrikel 1168, Herning Bygrunde (Vestergade 45), har ansøgt om udarbejdelse af en ny lokalplan i forbindelse med et skitseprojekt som omfatter Vestergade 45 samt nabogrunden Vestergade 45A i Herning.
 
Forvaltningen anbefaler i forbindelse med planlægningen af Vestergade 45, at medtage grundende Vestergade 41 og 43 i en samlet lokalplan for området. Der er udarbejdet 3 scenarier, som kan danne baggrund for en beslutning om den fremtidige planlægning af området. De 3 scenarier omfatter en principiel stillingtagen til fjernelse, delvis bevaring eller hel bevaring af to fabriksvillaer til Herning Klædefabrik fra 1897.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et skitseprojekt for Vestergade 45 og 45A, som skal erstatte de to eksisterende bygninger med et nyt dobbelthus i 3 etager på i alt ca. 900 m². Bygningen skal indeholde boliger på alle etager, samt liberalt erhverv for en del af stueetagen Bygningen placerer sig ud til Vestergade i sammenhæng med anden ny bebyggelse langs vejen, og er disponeret med parkering samt opholdsarealer i baggården mod syd. Der er tinglyste køreveje på begge sider af grundene for brug af bagvedliggende parkering.
 
Grundene Vestergade 41 og 43 består af to fabriksvillaer til Herning Klædefabrik, opført i 1897. De to villaer har en middel bevaringsværdi på henholdsvis 4 (Vestergade nr. 41) og 6 (Vestergade nr. 43). Bygningerne er igennem årene tilføjet flere tilbygninger og benyttes i dag som kontorlokaler.
 
For at opnå en større helhed langs Vestergade, anbefaler forvaltningen at medtage grundene Vestergade nr. 41 og 43 samt to ejendomme med parkering tilhørende Textilforum i en samlet lokalplan. I forbindelse med den fremtidige udvikling af området, er der udarbejdet 3 scenarier med beskrivelser af muligheder for området. Alle scenarier giver mulighed for bevarelse af de bagvedliggende erhvervsbygninger på Vestergade 43 eller etablering af ny bebyggelse.  


Senarie 1:
Senarie 1 tager udgangspunkt i fjernelse af begge villaer ud mod Vestergade. Det giver mulighed for en ny bebyggelse ud mod Vestergade i sammenhæng med anden ny bebyggelse langs vejen, samt en øget udnyttelsesgrad af området. Gamle træer og beplantning kan eventuelt bevares i et parklignende område, som åbner bebyggelsen op, og samtidig skaber en sammenhæng til Textilforum på den anden side af vejen.
 
Scenarie 2:
Senarie 2 foreslår bevarelse af Vestergade nr. 41, og fjernelse af det mindre bevaringsværdige hus, Vestergade nr. 43. Denne model giver mulighed for en bygning ud mod Vestergade, men samtidig også en sammenhængende bebyggelse fra Vestergade mod syd til den bagerste del af området. Vestergade 41 vil kunne fremhæves som en grøn oase i bystrukturen.
 
Senarie 3:
Senarie 3 tager udgangspunkt i bevarelse af begge villaer, hvor man fremhæver deres oprindelige funktioner som beboelse med grønne områder tilbagetrukket fra Vestergade. Der vil stadig være mulighed en anvendelse af eksisterende bygninger eller etablering af ny bebyggelse bag villaerne, men områderne vil fremstår som mere opdelte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender det ansøgte projekt, samt igangsættelse af en ny lokalplan

 

at Lokalplanområdet omfatter det i bilaget viste område ved Vestergade 41, 43 og 45, og at der tages stilling til et fremtidigt planlægningsprincip ud fra de viste scenarier.

 

 

Beslutning

Tiltrådt, således scenarie 2 fremmes.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse vedr. ændret planlægning for et område til fyldplads ved Skjærk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at etablere sig i kommunen med en genbrugsvirksomhed. Virksomheden ønsker at etablere sig i et område ved Skjærk nord-øst for Aulum, som hidtil har været anvendt til genbrugsplads, materielgård mm. Det ansøgte betyder, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Det daværende Aulum Haderup Kommune vedtog i 1986 lokalplan for et område til fyldplads ved Skjærk. Formålet med lokalplanen var endvidere at give mulighed for omlastestation for dagrenovation og industriaffald og modtageplads for olie og kemikalieaffald, kommunens genbrugsgård (beskæftigelsesvæksted).
 
Herning Kommune har modtaget henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at etablere sig i området med oplagring, samt oparbejdning og sortering af affaldsforbrændingsslagge, inden slaggen kan afsættes til genanvendelse.
 
Virksomheden sorterer slaggen i 5 fraktioner:
 

- Renset slagge som anvendes ved bygge og anlægsprojekter

- Finskrot, jern til genanvendelse

- Grovskrot, separeres og genanvendes

- Sigterester, meget lille fraktion, der sendes retur til forbrænding eller deponeres

I området er endvidere placeret materielgård, som tilhører Herning Kommune og  anvendes af Genbrug og Affald.
 
Begge virksomheder forventer at få behov for yderligere udvidelser, hvorfor lokalplanens område skal udvides.
 
Endvidere vurderes der at være behov for en opdatering af plangrundlaget, da der over tid er sket løbende tilpasninger af anvendelsen i området, således at der ikke længere er fuld overensstemmelse med mellem plangrundlaget og den faktuelle anvendelse.
 
Området ligger hensigtsmæssigt i forhold til naboer og med god trafikafvikling, idet der er god afstand til støjfølsomme naboejendomme.
 
Arealerne ejes af Herning Kommune, og forventes solgt gennem offentligt udbud.
 
Planafdelingen anbefaler, at der igangsættes udarbejdelse og procedure for tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for et område ved Skjærk til forskellige former for genbrugsvirksomheder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender projekter, herunder at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og forlag til lokalplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-73-12 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning Kollund Byvej 50, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af Kollund Byvej 50, Herning har søgt nedrivningstilladelse til et enfamiliehus på 60 m² fra 1918 samt en garage 18 m². Eksisterende værksted på 332 m² ønskes bevaret.

 

Huset er i dårlig stand og vil i følge oplysningerne blive for bekostelig at renovere til en tidssvarende ejendom. Derudover er boligen for lille til at rumme en moderne familie.

 

Ejeren har opført et nyt enfamiliehus på nabogrunden Kollund Byvej 48.

Sagsfremstilling

Enfamiliehuset er i Herning kommunatlas katagoriseret til middel bevaringsværdi og i Kulturarvstyrelsens database over bevaringsværdige bygninger er værdien fastsat til 5.

 

På Herning Byråds møde den 11. oktober 2011 blev det besluttet, at Byplanudvalget fremadrettet skal træffe afgørelse i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, hvor bevaringsværdien er fra 1-6.

 

Forvaltningens vurdering er at ejendommen er utidssvarende og ikke egnet til boligformål. Bygningens fysiske tilstand vil efter forvaltningens vurdering kræve en meget stor investering.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 69.L7.1 for Kollund By, som bl.a. har medtaget bevarende bestemmelser for udvalgte ejendomme. Den aktuelle ejendom er ikke i lokalplanen udpeget som en ejendom der ønskes bevaret.

Forvaltningen finder imidlertid at beliggeheden langs gadeforløbet er arkitektonisk interessant, men der foreligger ingen bestemmelser for at fastholde bygningen. Desuden skæmmes bygningen af en større værksstedsbygning der er opført senere.  

 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at den ansøgte nedrivning af boligen kan imødekommes.

Det vil f.eks. kunne anbefales ejer, at der sker en reetablering mod tidligere sammenbygning og der evt. udføres en afskærmende beplantning mod værkstedsbygningen.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at boligen kan nedrives, da den ikke er omfattet af lokalplanens bevaringsbestemmelser, og at det samtidig indgår at bygningen vil være forholdsmæssig svært at gøre tidssvarende til boligformål,

 

at det anbefales ejer at der sker en arkitektonisk reetablering mod værkstedsbygningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes under forudsætning af samtykke fra Kollund Borgerforening.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Flytning og genplacering af Hundetræningbanerne ved Lollandsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2010 lokalplan for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej. Lokalplanen var en del af et stort byudviklingsprojekt mellem Herning Tjørring og Gullestrup. I området ligger hundetræningsklubber, som såfremt byggemodning til erhvervsformål skal gennemføres, ikke kan forblive.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2010 lokalplan 12.E17.1 for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej mellem Viborgvej og Gullestrupvej. Lokalplanen var en del af Futopiaprojketet, og blev vedtaget kort tid før det viste sig at selskabet ikke økonomisk kunne løfte projektet.
 
Lokalplanen udlægger er areal på ca. 37 ha til erhvervsformål, primært, til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1 – 3, så som kontorer, servicevirksomheder, liberale erhverv, gallerier, offentlige formål, småværksteder, laboratorier, håndværksprægede virksomheder og lignende. Alle arealer indenfor lokalplanens område tilhører Herning Kommune.
 
Der er ikke sket byggemodning af området, da selskabet bag Futopia ikke længere eksisterer.
 
Området er ikke udbudt eller annonceret til salg, og der har i øvrigt ikke været konkrete henvendelser på arealerne.
 
Grundene vurderes at være særdeles velbeliggende til netop de typer virksomheder som det ifølge lokalplanen er muligt at etablere i området. Imidlertid kan manglen på konkrete henvendelser måske tilskrives de generelle økonomiske forhold i samfundet for øjeblikket.
 
I området findes i dag i den østlige del af området 2 hundeklubber, som er etableret flere år før lokalplanen blev vedtaget. Begge kontrakter er fornyet med 1 års varighed ved i januar 2012.
 
For at der kan gennemføres byggemodning og salg af grunde i område, skal hundeklubberne flyttes til anden beliggenhed. Klubberne har sammen med administrationen undersøgt forskellige egnede placeringsmuligheder, hvilket har vist sig vanskeligt, men der er dog peget på to placeringer, som kunne være egnede.
 
Det må imidlertid konstateres, at klubberne har investeret meget store beløb og mange timers frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne i faciliteterne på træningsbanerne, hvilket betyder at flytning af klubberne, økonomisk vil belaste byggemodningen af grundene uforholdsmæssigt meget, hvorfor et grundsalg i området ikke for øjeblikket forekommer realistisk ud fra en økonomisk vurdering.
 
Hundeklubberne har tilkendegivet, at de er meget kede af at skulle flytte, dels på baggrund af at man finder den nuværende beliggenhed særdeles god, dels fordi der indenfor de seneste ganske få år er investeret tid og penge i klubaktiviteter og faciliteter, som det vil være svært at genetablere. Kontrakterne betyder, at kommunen skal holde klubberne skadesløse i forhold til en normal åremåls afskrivning på de investeringer der er foretaget.
 
Konsekvensen heraf er, at en flytning vil være særdeles bekostelig for Herning Kommune på nuværende tidspunkt, og der vil formentlig skulle gå en årrække før der vil være et økonomisk rationale i at byggemodne og sælge arealerne.
 
Hundeklubberne finder der er behov for en afklaring af deres eventuelle flytning fra området, da de naturligvis ikke ønsker at investere yderligere i aktiviteter og faciliteter, hvis de må forvente at skulle flytte indenfor en kortere eller længere periode.
 
Vurdering:
Forvaltningen vurderer, at en samlet udflytning af hundeklubberne indenfor en kort tidshorisont, på f.eks. 2-5 år vil betyde at byggemodningen i området vil blive uforholdsmæssigt dyr, at byggemodningen vil give et betydeligt underskud med de nuværende markedspriser på erhvervsjord. En udflytning vurderes først at være økonomisk fordelagtig for Herning Kommune, i takt med at lejekontrakterne samlet er udløbet, (dvs. lejekontrakt med den længste tilbageværende løbetid).
 
En gradvis udflytning vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til omkostningerne ved genetablering andet sted, da der skal erhverves betydelige arealer, etableres vejanlæg og anden infrastruktur, men heller ikke i forhold til at klubberne kan opretholde klublivet, aktiviteter, træning, stævner osv. Det vurderes derfor at hundeklubberne bør blive i området indtil kontrakterne samlet er udløbet.
 
Såfremt det ønskes at lade klubberne forblive i området i en kortere eller længere periode, kan det overvejes at opretholde lokalplanen.
 
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for kommunen, dvs. at der ikke er krav om at der skal byggemodnes i området, og kommunen bestemmer selv hvornår det normale retskrav på at kunne udnytte en lokalplan skal gælde, idet kommenen er grundejer. Dog betyder retsvirkningerne af lokalplanen, at hundeklubberne ikke kan udvide aktiviteterne, bygningsanlægget eller træningsbanernes udstrækning. Men klubberne kan efter lokalplanen forblive i området i det nuværende omfang med nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende anlæg.
 
Der er i den vestlige del af området mod Gullestrupvej mulighed for at byggemodne erhvervsgrunde, uden at berøre hundeklubbernes arealer, således at et evt. fremtidigt behov for erhvervsgrunde kan dækkes i en periode.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal forblive permanent i området, bør der vedtages ny lokalplan for dette formål, da det vil give klubberne mulighed for at kunne udvikle sig på kort og langt sigt.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal flytte fra området, idenfor en meget kort tidshorizont, vil der efterfølgende blive forelagt sag vedr. alternative placeringer og den tilhørende økonomi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler at opretholde lokalplan 12.E17.1 med henblik på, at når lejekontrakterne med hundeklubberne samlet er udløbet, i god tid på ny tages stilling til gennemførelse af byggemodning, udbud og salg af erhvervsgrunde indenfor lokalplanens område, herunder at der findes en egnet placering, alternativt,

 

at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det meddeles hundeklubberne at byggemodningsaktiviteterne i den østlige del af området indstilles permanent med henblik på at der udarbejdes lokalplan for klubbernes forbliven og udvikling i området.

Beslutning

Det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det meddeles hundeklubberne at byggemodningsaktiviteterne i den østlige del af området indstilles.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Langsigtet byudvikling som grundlag for udpegning af Særligt Værdifulde Landbrugsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

I forslaget til kommuneplan 2013-24 skal der udpeges arealer til Særligt Værdifulde Landbrugsområder. Arealudpegningen skal koordineres med den langsigtede byudvikling. Der er i bilaget foreslået langsigtet byudvikling i forhold til en fordobling af planperioden, det vil sige ca 12 år udover det forventede arealudlæg i den kommende kommuneplan.

Sagsfremstilling

På Byplanudvalgets temadrøftelse om Særligt Værdifulde Landbrugsområder den 5. marts 2012, ønskede udvalget en nærmere drøftelse og præcisering af arealer til langsigtet byudvikling. Forvaltningen har i vedhæftede bilag udlagt arealer svarende til en efterfølgende kommuneplanperiode. Der er hovedsageligt udlagt arealer til boliger, da restrummeligheden for erhvervsarealer er større end det forventede behov i den kommende planperiode. Arealerne til den langsigtede byudvikling er udpeget på baggrund af vedtagne masterplaner, borgerforeningernes forslag til udviklingsplaner samt de "langsigtede byudviklingsretninger" byrådet pegede på i forbindelse med den gældende kommuneplan. Forslag til langsigtet byudvikling er angivet med rød skravering i bilaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter forslaget til langsigtet byudvikling som grundlag for det videre arbejde med udpegningen af Særligt Værdifulde Landbrugsområder.

Beslutning

Forslaget tiltrædes, dog således
At der tilføjes et langsigtet byudviklingsområde nord-øst for Gjellerup
At der tilføjes et langsigtet byudviklingsområde vest for Tjørring på begge sider af VIldbjergvej.
At hele arealet inden for omfartsvejen i Sunds tilføjes som et langsigtet byudviklingsområde.
At det bør overvejes, om området sydvest for Lind kan begrænses eller udgå

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forhold til forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
X
X
X
X
 
 

 

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget drøfter sit høringssvar til forebyggelseshandleplanen

Beslutning

Ingen bemærkninger for så vidt angår udvalgets område.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Klimatilpasning - godkendelse af forslag til afsnit til kommuneplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre

Sagsresume

I september 2011 igangsatte direktionen projektet klimatilpasningsplan for Herning Kommune.

 

Der er udarbejdet forslag til afsnit til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget indeholder mål og de indsatser, der skal arbejdes med for at nå målene. Endvidere foreslås tre kommunalt ejede arealer drøftet til opmagasinering af overfladevand ved ekstreme regnhændelser samt retningslinjer herfor.

Sagsfremstilling

På baggrund af de stigende mængder regn og de skader, det hidtil har forårsaget, stiller staten nu krav om, at alle kommuner skal have en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013.

 

De øgede mængder nedbør og den mængde overfladevand, det vil medføre, kan komme til at påvirke mange områder i Herning Kommune. Sammenholdt med den høje grundvandsstand er det en voksende udfordring i kommunen.


Forvaltningen arbejder med en koordineret indsats for at komme udfordringerne i forkøbet. En klimatilpasningsplan vil fremadrettet være udgangspunktet for at tænke klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige byudvikling samt i natur- og landområder i Herning Kommune.
 
I forslag til afsnit om klimatilpasning til Herning Kommuneplan 2013-2024 er der opstillet forslag til byrådets mål og de indsatser, der skal arbejdes med for at nå målene. Her er en klimatilpasningsplan, der skal være redskab for at nå byrådets mål, det helt centrale omdrejningspunkt.
 
Klimatilpasningsplanen skal kortlægge og beskrive aktuelle problemstillinger i forhold til konsekvenserne af klimaændringerne. I klimatilpasningsplanen skal der være fokus på både overfladevand og grundvandsstanden. Ud fra en kortanalyse kombineret med en afløbsmodel udpeges oversvømmelsestruede arealer. Udpegningen danner grundlag for en handlingsplan, hvori der lægges vægt på rekreativ og praktisk udnyttelse af regnvand/overfladevand. Der skal med klimatilpasningsplanen også ske en nærmere vurdering af arealer til byudvikling. Det kan i klimatilpasningsplanen endvidere vise sig, at nuværende arealudlæg til fx byudviklings og skovrejsning er bedre egnet til oversvømmelsesformål. 


Der er sket en betydelig urbanisering og udvikling af Herning By, som er med til at øge vandstanden i Herningsholm Å. Hvis der kan udpeges lavtliggende områder i oplandet, hvor der kan accepteres periodiske oversvømmelser, vil det være muligt at etablere naturprægede oversvømmelser, der vil kunne forsinke og udjævne vandføringerne i vandløbet og dermed reducere omfanget af oversvømmelser længere nedstrøms i vandløbet.
 
Der er gennemført en screening som har gjort det muligt at udpege tre kommunale arealer, som naturligt eller pga. tidligere aktiviteter i området ligger 0,5-1 meter eller mere under det omgivende terræn. Forvaltningen anbefaler, at disse tre arealer drøftes som reservationer i kommuneplanen til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser. De tre arealer er lokaliseret ved Knudmosen, ved Hammerum Å og ved Sundsvej-Gullestrupvej.
 
Det kan i fremtiden blive nødvendigt også at udlægge private arealer til opmagasinering af vand for at undgå oversvømmelse i byerne. Udlæg af private arealer til offentlige formål kan medføre overtagelsespligt for Herning Kommune efter Miljøbeskyttelsesloven eller Planloven, hvis arealerne efterfølgende skal lokalplanlægges.
 
Sagen behandles ligeledes i Teknik- og Miljøudvalget d. 17. april 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen godkendes med de anbefalede mål, indsatser og retningslinjer

 

at arealer ved Knudmosen, Hammerum Å og Sundsvej-Gullestrupvej drøftes som reservationer til opmagasinering af vand

Beslutning

Tiltrådt dog således, at der til 4. bullet i Byrådets mål tilføjes ”… rekreative og naturmæssige tiltag,…”

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Drøftelse og prioritering af midler afsat for overslagsårene 2013 – 2014 vedr. Herning bymidte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

På Budget 2011, serviceområde 09 Trafik_BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,090 mio. i 2012 samt 5,090 mio. i 2013 og 5,000 mio. i 2014. 

 

Direktøren foreslår, at Byplanudvalget drøfter og prioriterer nedenstående forslag til anvendelse af midler afsat på budget 2011, for overslagsårene 2013 – 2014, idet midler afsat under Bymidtepuljen på budget 2012 er disponeret. Samt, at Byplanudvalget drøfter/godkender forvaltningens forslag til revision af investeringsoversigt for 2011 og forvaltningens forslag til prioritering af nye anlægsbehov (Bilag 1 og 2.)

Sagsfremstilling

På Budget 2011, serviceområde 09 Trafik_BYP, var der afsat 5,090 mio. til Bymidteprojekter i 2012. Midlerne er disponeret, frigivet og anvendt til projekt for Fonnesbechsgade (ØKE d. 14. juni 2011, pkt. 262, BYR d. 21. juni 2011, pkt. 154).
 
Projektet for Fonnesbehcsgade har en ramme på 5.250 mio.. Det betyder, at såvel Bymidtepuljemidler som 0,160 mio. af Byplanudvalgets midler til projektudvikling, -stednr.:222035 på 0,305 mio.- for 2012, er disponeret og anvendt. Fonnesbechsgade forudsættes færdigudført og afleveret ultimo april 2012.
 
Med henblik på at sikre helhedstænkning i implementeringen af konkurrencen ’Herning Den Levende By’ og samtidig fremme prioriterede delprojekter under Bymidteplanen foreslår direktøren, at Byplanudvalget drøfter og prioriterer følgende forslag til anvendelse af midler afsat på budget 2012:
 
Alternative forslag til anvendelse af Bymidtepuljen i 2013 og 2014:
 

Gågadestrækning i forlængelse af Poulsen Plads – mod øst.

Projektet ligger i forlængelse af afsluttede projekter for Poulsen Plads, Jyllandsgade, Lille Torv og arealer omkring Føtex p-hus og vil øge den samlede mængde ny gågade. Den samlede strækning mellem Poulsens Plads og Torvet estimeres at kunne udføres for samlet 15 mio., og vil i henhold til gældende budget kunne etableres over 3 år.
 

Gågadestrækning i forlængelse af Østergade – mod vest

Projektet ligger i forlængelse af afsluttede og igangværende projekt for Østergade, Smedegade og Kousgaards Plads og vil øge den samlede mængde ny gågade. Det vurderes, at café-strækningen frem til, -ikke med, Tinghuspladsen vil kunne udføres for 5 mio.

Tinghuspladsen og Nørregade mellem Politistationen og Østergade

Projektet skal ses i sammenhæng med et eventuelt kommende Bycenter og kan samtidig understøtte ny planlægning afledt af etableringen af Kousgaards Plads.
Projektet estimeres at kunne udføres for 10 mio., og vil i henhold til gældende budget kunne etableres over 2 år.
 

Søndergade mellem Bredgade og Banegårdspladsen

Projektet skal ses i sammenhæng med planer for ny Banegårdsplads (Bilag 1) og vil medvirke til at formidle og opgradere forbindelsen mellem Banegården og Bymidten. Projektet estimeres at kunne udføres for 8 – 12 mio., afhængig af udstrækningen af gågadebelægning og arealer med fortov og kørebane, og vil i henhold til gældende budget kunne udføres over 2 – 3 år.
 

Mindegade mellem Torvet og Dalgasgade

Projekt i henhold til Bymidteplanen. Projektet vil øge den samlede mængde ny gågade. Projektet estimeres, at kunne udføres for 7.5 – 10 mio., afhængig af udstrækningen af gågadebelægning og arealer med fortov og kørebane, og vil i henhold til gældende budget kunne udføres over 2 år.
 

Gågadestrækning i forlængelse af Poulsens Plads – mod vest.

Projektet ligger i forlængelse af afsluttede projekter for Poulsens Plads og Jyllandsgade og vil afslutte etablering af den vestlige del af gågaden. Det vurderes, at strækningen mellem Poulsens Plads og Fredensgade kan udføres for estimeret 7.5 mio., og vil i henhold til gældende budget kunne udføres over 2 år.
 

Plads ved Kongrescentret

Projektet ligger i forlængelse af igangværende projekter for Østergade og Fonnesbechsgade og skal ses i sammenhæng med kommende kloak- og vejomlægninger for Østergade/Silkeborgvej (Bilag 2). Projektet kan medvirke til at sikre sammenhæng mellem Bymidten og Kongrescentret. Projektet estimeres at kunne udføres for 8 mio., -eksklusiv væsentlige omlægninger af vejanlæg, signalanlæg og konstruktive indgreb i underjordiske bygværker, og vil i henhold til gældende budget kunne udføres over 2 år.
 
Estimater er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.
 
Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio, som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag foreligger som Bilag 1 og 2 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter og prioriterer ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013 og 2014, -i henhold til Budget 2011

 

at Byplanudvalget drøfter/godkender fagforvaltningens forslag til revision af investeringsoversigt for 2011 (Bilag 1)

 

at Byplanudvalget drøfter/godkender fagforvaltningens forslag til nye anlægsinvesteringsbehov (Bilag 2)

Beslutning

Byplanudvalget prioriterer først Gågadestrækning i forlængelse af Poulsen Plads – mod øst dernæst Gågadestrækning i forlængelse af Østergade – mod vest inden for de afsatte midler i 2013 og 2014.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-1059-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Målopfølgning for regnskab 2011 og mål for budget 2013 for SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, Byplanudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2011 har forvaltningen for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse udarbejdet forslag til opfølgning på politisk målsætning og årsmål for 2011. Desuden er der udarbejdet forslag til mål for budget 2013.

Sagsfremstilling

Målopfølgning budget 2011
På serviceområde 03 er der i budgettet for 2011 én politisk målsætning, der omhandler, at der i perioden 2011-2014 skal foretages nødvendige forbedringer af særligt nedslidte by- og boligområder i sammenhæng med arbejdet med bymidter. Endvidere er der to årsmål, som begge er indfriet.

Målopfølgningen på serviceområde 03 angiver:

 • I 2010 blev der gennemført en kortlægning af behovet for område- og bygningsfornyelse i kommunens byområder gennem en besigtigelse af landsbyer og centerbyer. På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til byfornyelsesstrategi 2012-2015 herunder handlingsplan.

 • Der har i 2011 været to ansøgningsrunder i forbindelse med Bygningsforbedringsudvalget. Der er givet tilsagn om tilskud til to ansøgere.

 • Endvidere er planlægning og byfornyelsesbeslutning i forbindelse med friarealforbedringsprojekt ”Kirkestien”, Østergade 5-7 i Herning, påbegyndt.

 
Forslag til mål budget 2013 Der er lavet en ny skabelon for mål til budgettet for 2013. Forslaget til mål for 2013 for serviceområde 03 fremgår af tabellen nedenfor.

 

Serviceområde
03 - Kommunale ejendomme.
Fokusområde
Byfornyelse (jf. Byfornyelsesloven).
Tema
At understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed – og med henblik på at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter.
Mål
 
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes tre bygningsfornyelsesprojekter.
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien indsendes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til områdefornyelse i en centerby.
 • Der igangsættes minimum to projekter under Bygningsforbedringsudvalget.
 • Der gennemføres en friarealforbedring i Herning by (”Kirkestien”).
Veje til målet
Gennemførelse af ovennævnte tiltag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender målopfølgningen for budget 2011 på SO 03

 

at Byplanudvalget drøfter og godkender forslaget til mål for budget 2013 på SO 03

 

at den godkendte målopfølgning for 2011 og forslaget til mål for 2013 efter udvalgsbehandlingen sendes til Koncern Økonomi, der videresender til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-1059-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Regnskab 2011 – budgetoverførsler 2011-2012 på Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Tina Sølberg Dybbro

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2011 har forvaltningen for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og serviceområde 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab og overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2011 til 2012. 


I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2011 og overførsler fra 2011 til 2012
Overførsler fra 2011 til 2012 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområde 03 og 09. 

Regnskab drift
Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 634.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 1.000 kr., hvilket beløb indstilles at tilgå kassen.

[image]
 


Regnskab anlæg
På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på netto 15.099 mio. kr. fordelt med 1,598 mio. kr. på serviceområde 03 og 13,501 mio. kr. på serviceområde 09.

 

[image]

Der indstilles overførsel fra 2011 til 2012 af i alt netto 7,578 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for drift for serviceområde 03

 

at Byplanudvalget godkender regnskab og overførsler fra 2011 til 2012 for anlæg for serviceområderne 03 og 09

 

at regnskabet med de godkendte overførsler efter udvalgsbehandling sendes til Koncern Økonomi, hvorfra det samlede regnskab 2011 samt overførsler fra 2011 til 2012 sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

 

  


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 17. april 2012