Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan for rammeområde 41.BL2 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. december 2013, pkt. nr. 157, ansøgning om ændret anvendelse af et område Bytoften 78 i Tjørring fra offentligt område til liberalt erhverv.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 omfatter en afgrænsning af rammeområderne 41.BL2 og 41.OF8.
 
Rammeområde 41.BL2 bliver udvidet mod syd for at give mulighed for, at der kan etableres liberalt erhverv og detailhandel i området. Kommuneplanrammens samlede detailhandelsareal udvides ikke.
 
Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 41. BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt
 
Torben Clausen erklærede sig inhabil som ejendomsmægler for sælger og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan 41.BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. december 2013, pkt. nr. 157, ansøgning om ændret anvendelse af et område Bytoften 78 i Tjørring fra offentligt område til liberalt erhverv.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.
 
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen som indgår i lokalplanen, og der er indgået købsaftale, som er betinget af at lokalplanens vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring giver mulighed for at området kan ændre anvendelse fra offentligt område til centerområde, hvor det er muligt at etablere liberalt erhverv og detailhandel med udvalgsvarer op til 1000 m².

 

Lokalplanområdet ligger ud mod Tjørring Hovedgade med vejadgang fra parallelvejen Bytoften. Området er naturligt sammenhørende med den øvrige bebyggelse langs Tjørring Hovedgade.

Der er udlagt et byggefelt og en byggelinie ud mod Tjørring Hovedgade, ligesom der er i lokalplanen er beskrevet, hvilken karakter beplantningen skal have mod de omkringliggende veje.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring til forløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt
 
Torben Clausen erklærede sig inhabil som ejendomsmægler for sælger

og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan for Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Størstedelen af lokalplanområde 61.B6.3 er indeholdt i kommuneplanens eksisterende rammeområde 61.B6, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.

 

Med tillægget udvides rammeområde 61.B6 til også at omfatte et mindre område, der ikke er kommuneplanlagt, hvor der i følge forslag til lokalplan 61.B6.3 skal etableres regnvandsbassin. Bassinets placering er begrundet med såvel tekniske som planlægningsmæssige hensyn.

 

Der foretages desuden mindre justeringer i rammen. Bestemmelsen om, at området skal udlægges til boliger med skovkarakter ændres til at området skal udlægges til boliger, ligesom der under miljøforhold tilføjes, at der i området skal kunne etableres tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt invindingsopland (NFI).  

 

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning. Naturstyrelsen har tilkendegivet accept af, at den eksisterende ramme udnyttes og udvides til etablering af regnvandsbassin.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 61.B6.3 for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind.

 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret udstykningsplan fra en privat bygherre, og giver mulighed for etablering af ca. 95 boliger i form af åben/lav bebyggelse.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommueplan 2012-2024 er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 21.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet består af matr. nr. 5bh Lind By, Rind samt del af matr. nr. 4a Lind By, Rind og udgør et samlet areal på ca. 15 ha. Området er beliggede i den vestlige del af Lind og afgrænses mod øst og syd af vejene Vesterdamsvænget og Vesterlindvej, mens det mod vest og nord afgrænses af åbne, ubebyggede landbrugsarealer samt et mindre fredsskovsområde.

 

Lokalplanen er anden etape af den eksisterende boligudstykning Vesterdamsvænget, der blev igangsat i 2008.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder. Delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse og delområde II kan anvendes til rekreativt formål i form af fællesarealer samt til regnvandsbassin.

 

Bebyggelse må opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.

 

Den nordlige del af området skaber, via en grøn korridor, en åben forbindelse til landskabet mod nord og vest.

Det er et af formålene med lokalplanen, at der sikres en harmonisk overgang mellem bebyggelsen og det åbne land ved at udlægge fællesarealer med grupper af træer og buske på grænsen af lokalplanområdet mod vest.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og henligger som ubebygget landbrugsareal. Med lokalplanens vedtagelse overgår arealet til byzone.

 

Området er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til afgrænsningen.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i rammeområde 61.B6 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som blandt andet udvider rammen til at omfatte placering af et regnvandsbassin i den vestlige del af lokalplanområdet.

 

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De dele af området, der ligger i OSD, er samtidig beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) til Vestre Vandværk. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for hygiejnezonen og det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

Området er desuden omfattet af Indsatsplan for Herning/Lind for beskyttelse af grundvandsressourcen fra 2002.

 

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning.

 

I henhold til Herning Kommunes spildevandsplan må befæstelsesgraden i boligområder maksimum være 50%. Da lokalplanområdet ligger i grundvandsdannende indvidingsopland anbefaler forvaltningen, at befæstelsesgraden for området med lokalplanen fastsættes til maksimum 40%, så en større mængde regnvand kan nedsives lokalt og dermed sikre grundvandsdannelsen. Befæstelsesgraden omfatter alle overflader med en fast belægning samt arealer med bebyggelse (udregnes i lighed med bebyggelsesprocenten).

 

Bygherre ønsker dog ikke befæstelsesgraden fastsat til maksimum 40%, da han mener, at man dermed ikke vil kunne udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 30 og stadig belægge tilstrækkeligt areal med fast belægning til indkørsel, terrasse m.v.

Det er forvaltningens vurdering, at den fulde udnyttelse af bebyggelsesprocenten vil være mulig, da det er tilladt at bygge i to plan, ligesom boligen kan placeres på grunden således at indkørslen bliver kortets mulig.

 

Skovbyggelinie

Nord for lokalplanområdet ligger et mindre fredsskovsareal, som er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §17. Dette betyder, at der inden for en afstand på 300 meter fra skoven ikke må placeres bebyggelse og lignende. Herning Kommune vil med lokalplanens endelige vedtagelse søge Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område, og har fået Naturstyrelsens forhåndstilkendegivelse på en reduktion af skovbyggelinjen ned til 30 meter.

 

Lugtgener

Det skal bemærkes, at der ca. 500 meter vest for lokalplanområdet, Vesterlindvej 34, ligger et svinebrug med godkendelse til 255 dyreenheder, der kan forårsage lugtgener i lokalplanområdet ved vestenvind.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind til foreløbig vedtagelse, og

 

at Byplanudvalget beslutter, om befæstelsesgraden med lokalplanen skal fastsættes til maksimum 40%.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 41.B12.2 for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Tjørring Skole blev nedlagt ved skolestart i 2012. Efterfølgende blev en del af skoleområdet, bl.a. skolebygningerne og den tilstødende fodboldbane, udbudt til salg. Det øvrige område forblev offentligt grønt areal.

Bygherren, der købte skoleområdet, ønskede at få udarbejdet en lokalplan, så området kunne omdannes fra offentlige formål til bolig formål. I den forbindelse blev det besluttet, at det resterende grønne areal skulle udbydes til salg, og at der forud for salget skulle udarbejdes en lokalplan for det samlede område.

Sagsfremstilling

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af den tidligere Tjørring Skole med tilhørende grønne arealer til et attraktivt boligområde med forskellige boligtyper, herunder etageboliger, tæt/lav og åben/lav bebyggelse.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, udformning og fremtræden. Lokalplanen stiller endvidere krav om bevarelse af beplantning, etablering af støjafskærmende foranstaltninger langs med Tjørring Hovedgade, etablering af regnvandsbassin samt etablering af grundejerforening.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til Lokalplan nr. 41.B12.2 for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 11.OF1.3 - Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslaget er et ønske om at muliggøre opførelsen af byggeri på Banegårdspladsen med andre anvendelsesmuligheder end terminalrelaterede funktioner. Den nye byggemulighed på Banegårdspladsen skal være med til at supplere en ny busterminal samt danne et interessant og velfungerende byrum.


Lokalplanforslaget er en del af udviklingen/omdannelsen af Banegårdspladsen med en ny samlet kompaktterminal til busser, en ny terminalbygning, omlægning af pladsen samt mulighed for nyt byggeri på pladsens vestlige område.
 
Arbejdet med udviklingen af en ny busterminal på Banegårdspladsen blev igangsat med et analysearbejde i 2009-2010 efterfulgt af en helhedsplan og projektudvikling for området ved Banegårdspladen. Der er i 2013 givet tilsagn fra Trafikstyrelsen om tilskud på 32% af de forventede anlægsmidler til realisering af en kompaktterminal, terminalbygning samt omdannelsen af Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 11.OF1.3 – Banegårdspladsen i Herning, omfatter et areal på ca. 19.740 m² beliggende i Herning midtby. Lokalplanområdet fungerer som byens trafikale midtpunkt med regionalbusterminal og banegårdsbygning, men omfatter også funktioner som hotel, restaurant, boliger, ungdomsboliger, diverse kontorfaciliteter og liberalt erhverv.


Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny samlet busterminal med tilhørende terminalbygning, samt give mulighed for etablering af yderligere byggeri på Banegårdspladsen. Lokalplanen skal sikre at området kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, stationsbygning og busterminal med tilhørende terminalfunktioner.
 
Lokalplanen skal sikre, at Banegårdpladsen etableres som et sammenhængende byrum med indretning, beplantning samt opholds- og gangarealer som forholder sig til de tilstødende gader og midtbyen.
 
Lokalplanen har endvidere til formål at sikre etableringen af en overskuelig og funktionel busterminal med en hensigtsmæssig indretning af områdets adgangs-, opholds-, parkerings-, og vejarealer. De overordnede trafikforhold bibeholdes, men der kan forekomme omlægninger af vejkryds, vejprofiler og belægninger.
 
Lokalplanforslaget fastlægger parkeringskravene til hotel og restauranter, som afviger fra Herning Kommunes parkeringsvedtægt. De forslåede parkeringskrav er: 3/4 p-plads pr. hotelværelse samt 1 p-plads pr. 12 siddepladser for restauranter + 10% til personale for begge funktioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 11.OF1.3 – Banegårdpladsen i Herning, til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at byggefelt B2 tilrettes med mulighed for parkeringshus

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1 i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har solgt ejendommen Fredshegn 1, 7490 Aulum. Køberen ønsker
at indrette 7 boliger på ejendommen.

 

Herning Byråd vedtog den 17. december at ville ophæve lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1 i Aulum. Beslutningen har været i 8 ugers partshøring. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ejendommen er i Herning Kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne i rammeområde 01.C1, hvor det bl.a. fremgår, at ”områdets anvendelse fastlægges til centerformål som boliger, butikker, liberale erhverv, offentlige formål herunder fjernvarmeværk …. ”

 

Ejendommen er endvidere omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 1.36 for et område til offentlige formål ved Fredshegn 1 i Aulum. Af lokalplanens §1.01 fremgår bl.a., at lokalplanens formål er:

 

"at fastlægge områdets anvendelse til offentlige og lignende formål, som børneinstituioner, aktivitetscenter eller lignende."
Den ønskede anvendelse til boliger kræver således, at lokalplanen aflyses, og projektet kan realiseres uden lokalplan.

 

En anvendelse af ejendommen til boliger er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Herning Kommuneplan 2013 – 2024 og i overensstemmelse med området i øvrigt.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1 punkt 2, hvor lokalplaner kan ophæves, når lokalplanen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af planlovens § 14.

 

Jf. planloven skal ejere og panthavere have mulighed for at udtale sig gennem en 8
ugers høring. Der er under partshøringen ikke indkommet bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 1.36 For et område til offentlige formål ved Fredshegn i Aulum ophæves.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af ny lokalplan for Tjørringparken i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning på vegne af ejeren af ejendommen Tjørringparken 2 i Tjørring om at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen med det formål at give mulighed for at udnytte ejendommen til tæt-lav boligbebyggelse. Ejendommen er i dag udlagt til erhvervsformål og er bebygget med butikslokaler, der har stået tomme i en årrække.

 

Tjørringparken er et delvist bebygget område udlagt til blandet bolig og erhverv, og er på nuværende tidspunkt omfattet af tre forskellige lokalplaner.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har på møderne den 16. september 2013, pkt. 105,  og 2. december 2013, pkt. 154, behandlet en sag om ny lokalplan for Tjørringparken 2. Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2013, på baggrund af en ansøgning om statusændring, at igangsætte en ny lokalplan for Tjørringparken 2. Da det senere viste sig, at ansøger ikke var den retmæssige ejer af ejendommen, besluttede Byplanudvalget på mødet den 2. december, at udarbejdelse af ny lokalplan skulle indstilles igen.

 

Sagen er genoptaget, da Herning Kommune har modtaget en anmodning fra kuratoren for det konkursbo, der ejer Tjørringparknen 2, om at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, så der bliver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen. Tjørringparken 2 er omfattet af lokalplan 2.01.3 for Tjørring nord fra 1982, og den eksisterende lokalplan giver mulighed for at anvende ejendommen til erhvervsformål i form af butikker, kontorer og lignende til lokalområdets forsyning. Tjørringparken 2 er bebygget med en bygning til butiksformål, men bebyggelsen har stået tom i en årrække. For at en ejendom kan ændre status fra erhverv til boligbebyggelse, skal der jf. Planlovens § 13 udarbejdes en ny lokalplan.

 

Tjørringparken er i Herning Kommuneplan 2013 – 2024 beliggende i kommuneplanramme 41.BL2 til blandet bolig og erhverv. Det er muligt at etablere liberale erhverv, mindre butikker og erhvervsvirksomheder, offentlige funktioner og boliger i området. Det vil sige, at ansøgningen om at etablere boliger på Tjørringsparken 2 er i overensstemmelse med de anvendelsesmuligheder, den gældende kommuneplan fastlægger. Kommuneplanen fastlægger desuden, at den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40%, der kan dog gives tilladelse til en bebyggelsesprocent på indtil 80% for den østlige del af området. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde, og Tjørring Hovedgade skal gennem beplantning søges gjort mere attraktiv.

 

Ejendommene i Tjørringparken er omfattet af 3 forskellige lokalplaner fra henholdsvis 1982, 1988 og 2005. De eksisterende lokalplaner giver mulighed for opføre boliger i form af åben–lav og tæt–lav bebyggelse, samt erhvervsbebyggelse med én bolig pr. erhvervsparcel. Tjørringparken er delvist udbygget, og der er inden for de sidste år opført flere åben–lav boliger. Forvaltningen vurderer, at det i forbindelse med en statusændring for Tjørringparken 2 fra erhverv til bolig vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en samlet lokalplan for hele Tjørringparken.

 

En ny lokalplan for hele Tjørringparken vil give mulighed for at opdatere planlægningen for området i forhold til nutidige principper for adskillelse af bolig- og erhvervsområder, samt vurdere, om trafikbetjeningen af området kan optimeres, så trafik til erhverv og bolig så vidt mulig adskilles.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 41.B12.2 for Tjørring gamle skole, bliver der udarbejdet ny, samlet trafikløsning for det nordvestlige Tjørring, og i den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at vurdere, om Tjørringparken kan trafikbetjenes bedre. En samlet lokalplan for Tjørringparken vil også give mulighed for at udarbejde en samlet løsning for beplantning, støjafskærmning med mere mod Tjørring Hovedgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes udarbejdelse af ny, samlet lokalplan for Tjørringparken i Tjørring.

 

at denne lokalplan kommer til at give mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Tjørringparken 2

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse for igangsætning af planlægning for et nyt erhvervsområde ved Sandgaardsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for Sandgaardsvej 27, Herning (bilag 1). Der anmodes om igangsætning af ny lokalplan for etablering af et nyt erhvervsområde, som åbner mulighed for etablering af produktionserhverv, liberale erhverv og særlig pladskrævende varegrupper.
 
Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny lokalplan for Sandgaardsvej 27, som muliggør et nyt erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Ansøgning:
På vegne af grundejer har Årstiderne Arkitekter fremsendt en anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for matrikel 2c og 1d, begge Birk By, Gjellerup. Det ansøgte område er beliggende øst for Midtjyske Motorvej, tæt ved afkørsel 14, og nord for en boligbebyggelse ved Silkeborgvej. Området er i alt på ca. 10 ha.
 
Ansøger har ønske om etablere et nyt attraktivt erhvervsområde med mulighed for produktionserhverv, liberale erhverv, domicilbyggeri og særlig pladskrævende varegrupper, hvor der i dag er landbrugsjord.
 
Eksisterende planforhold:
Det ansøgte område er ikke indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor ikke en kommuneplanramme for området. Størstedelen af området er beliggende i landzone.
 
For det ansøgte område er der en gældende lokalplan; Lokalplan 6.14.1 – Med redegørelse for Birkområdet mellem Herning og Hammerum. Det ansøgte område ligger i lokalplanens delområde VIII, som skal anvendes til landbrugsformål.
 
Forvaltningens vurdering:
I Herning Kommuneplan 2013-2024 er der udlagt ca. 100 ha erhvervsarealer omkring Herning og yderligere 150 ha omkring Hammerum (herunder bl.a. HI-Park). Størstedelen af de udlagte erhvervsområder ved Herning og Hammerum er lokalplanlagte.
 
Planafdelingen vurderer, at de udlagte erhvervsområder omkring Herning og Hammerum vil dække behovet for nye erhvervsarealer i den indeværende kommuneplansperiode. En revision af de udlagte erhvervsområder eller mulighed for at udlægge nye erhvervsområder kan tidligst ske i forbindelse med en kommende revision af kommuneplanen.
 
Til udlægning af nye arealer til særlig pladskrævende varegrupper kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg omhandlende detailhandel, hvori detailhandlen for hele kommunen skal revurderes, medmindre at der foreligger et konkret projekt. Planafdelingen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et konkret projekt.
 
Området er beliggende i et OSD- og NFI-område (Område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde), hvilket gør, at der evt. skal træffes særlige foranstaltninger i forbindelse med planlægningen.

 

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen, at der ikke kan igangsættes en ny lokalplan for området begrundet i, at der i forvejen er udlagte erhvervsarealer, som vurderes at dække behovet i den indeværende kommuneplanperiode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget ikke igangsætter udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for det ansøgte område, idet det bør afvente kommuneplanrevisionen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse for udarbejdelse af lokalplan for boliger ved Hammerum Hovedgade og Hørmarken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Geopartner har på vegne af bygherre ansøgt om igangsættelse af en lokalplan for et område på hjørnet af Hammerum Hovedgade og Jens Mathiasens Vej (se bilag 1).
 
Området er omfattet af kommuneplanramme 31.E1 og 31.B7 (se bilag 2). Størstedelen af arealet er udlagt til erhverv og en mindre del er udlagt til bolig i forbindelse med etablering af et grønt bælte langs Jens Mathiasens Vej ved etablering af boligområdet på Hørmarken (se bilag 3).
 
Det er forvaltningens vurdering at området langs Hammerum Hovedgade bør bibeholdes til erhverv for at sikre at der ikke udlægges boligområder med risiko for støjpåvirkning.
 
Det er forvaltningens vurdering at plangrundlaget for erhvervsområdet langs Hammerum Hovedgade bør fornyes i forhold til gældende kommuneplanrammer samt at bringe bestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 29 i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Geopartner har på vegne af bygherre ansøgt om igangsættelse af en lokalplan for et område på hjørnet af Hammerum Hovedgade og Jens Mathiasens Vej. Området ønskes udbygget med 7 dobbelthuse eller i alt 14 boliger af ca. 110 m2. Omkring området, mod nord og vest, placeres en støjvold som afgrænsning til de omkringliggende erhvervsområder.
 
Området er omfattet af kommuneplanramme 31.E1 og 31.B7. Størstedelen af arealet er udlagt til erhverv, og en mindre del er udlagt til bolig i forbindelse med etablering af et grønt bælte langs Jens Mathiasens Vej ved etablering af boligområdet på Hørmarken. Erhvervsområdet giver mulighed for placering af virksomheder indtil miljøklasse 3. Dvs. virksomheder der normalt skal ligge op til 50 m fra støjfølsom anvendelse som boliger. I det konkrete område stilles der krav om etablering af støjvold mod Hørmarken til afskærmning i forhold til støj mm.
 
Ændring af erhvervsområdet til boliger vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg.
 
Endvidere anmodes om en fornyelse af plangrundlaget for erhvervsområdet omfattet af kommuneplanramme 31.E1, da gældende Byplanvedtægt nr. 29 for området er fra 1975. Byplanvedtægten giver ikke de samme muligheder som den gældende kommuneplanramme 31.E1 der ud over erhverv giver mulighed for placering af detailhandel med særligt pladskrævende varer og en højere bebyggelsesprocent. Endvidere er der en række bestemmelser i byplanvedtægten der gør at den ikke længere lever op til gældende lovgivning.
 
Erhvervsområdet langs Hammerum Hovedgade fungerer som bufferzone for at sikre at boligområdet Hørmarken ikke generes af støj fra erhvervet nord for Hammerum Hovedgade og vejstøj fra selve Hammerum hovedgade.
 
Det er forvaltningens vurdering, at området langs Hammerum Hovedgade bør bibeholdes til erhverv for at sikre, at der ikke udlægges boligområder med risiko for støjpåvirkning. Udlæg af boligområde langs Hammerum Hovedgade kan ligeledes betyde, at der er risiko for at der fremadrettet skal stilles større krav, i forhold til støj, over for virksomhederne nord for Hammerum Hovedgade.
 
Placering af støjvold mod Hammerum Hovedgade skabe en strækning uden facade. Dette er en ændring i forhold til de nærliggende virksomheder der alle har facader orienteret mod Hammerum Hovedgade. Endvidere kan en støjvold betyde dårligere oversigtsforhold i krydset Hammerum Hovedgade/Jens Mathiasens Vej.
 
Det er forvaltningens vurdering at plangrundlaget for erhvervsområdet langs Hammerum Hovedgade bør fornyes i forhold til gældende kommuneplanrammerog for at bringe bestemmelserne for området i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at der gives mulighed for etablering af detailhandel med særligt pladskrævende varer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives afslag på ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for etablering af boliger,

 

at der gives tilladelse til udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for erhverv langs Hammerum hovedgade.

Beslutning

Ansøger har i mail anmodet om udsættelse af punktet. Mailen blev udleveret på mødet.
 
Udvalget besluttede at tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-41-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Nr. Lindvej 35

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning af beboelsesbygningen på ejendommen Nr. Lindvej 35, Herning, med henblik på opførelse af ny bebyggelse.
Ejendommen har bevaringsværdi 6 (middel).

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen beliggende Nr. Lindvej 35, Herning.

 

Som årsag til den ønskede nedrivning er oplyst, at beboelsesbygningen er i meget dårlig stand, og at det vil være forbundet med store udgifter at gøre bygningen egnet til beboelse.

 

Bygningen har bevaringsværdi på 6, hvorfor ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.
 
Bygningens bevaringsværdi er fastsat med SAVE registreringsmetoden, der omfatter en vurdering af bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand.
 
Bygningen er opført i 1897, og er en vinkelbygning i pudset teglsten med stråtag. Desuden er der et anneks, der vurderes at være i bedre stand end hovedbygningen. I hovedbygningen er en del døre og vinduer allerede fjernet på grund af råd. Idet, der ikke er fundament under bygningen, er der meget fugt i gulvkonstruktionerne, ligesom der er konstateret skimmelsvamp.

 
Forvaltningen vurderer, at ejendommen som samlet anlæg har nogle arkitektoniske kvaliteter, men bygningerne i sig selv har ikke speciel arkitekonisk værdi og fremstår uoriginale med blandt andet nyere døre og vinduer. Da bygningen ligger solitært omgivet af skovplantning indgår den heller ikke i en miljømæssig sammenhæng af betydning.

 
Ejendommen er omfattet af Herning Kommuneatlas og er registreret med en bevaringsværdi på 6 (middel). Derfor er kommunen pligtig at gøre følgende:  
 
Hvis kommunen ikke imødekommer en ansøgning om nedrivning, skal kommunen nedlægge et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at lave en bevarede lokalplan, hvilket kan medføre overtagelsespligt for kommunen. 
 
Når der er vedtaget en bevarende lokalplan, er det sandsynligt, at ejeren af ejendommen vil anmode kommune om enten at overtage ejendommen, eller anmode kommunen om at bidrage med støtte til istandsættelsen/bevaringen af ejendommen.
 
Af planlovens § 49 fremgår: "Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning".
 
Herning kommune skal i så fald højst sandsynlig erhverve/købe ejendommen, og det er derefter kommunens ansvar at vedligeholde og bevare ejendommen. Det kan derfor have økonomisk betydning af et ikke ubetydelig omfang, at nedlægge forbud imod nedrivning.  
 
I § 49 stk. 2 findes en undtagelse til overtagelsespligten. Denne undtagelse anvendes, når en ejendom bliver ramt af et nedrivningsforbud, samt en bevarende lokalplan. Hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at ejendommen kan udnyttes i væsentlig samme grad som hidtil, og at ejendommen ikke er blevet vanskeligere at udnytte end omkringliggende ejendommen som ikke er bevaringsværdige, kan kommunen undgå overtagelsespligten. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Nr. Lindvej 35 ikke kan udnyttes i væsentligt samme grad som hidtil, det er blandt andet givet, at en bevarende lokalplan vil have en negativ konsekvens for ejendommens mulighed for at blive solgt i fri handel. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen kan blive overtagelsespligtig hvis der nedlægges forbud efter planlovens §14.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilladelse til nedrivning af stuehuset på Nr Lindvej 35, Herning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Debatoplæg til VVM-redegørelse for vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 6. januar 2014, punkt 6, principgodkendt et projekt, der omhandler opstilling af en enkelt vindmølle ved Herning Varmforzinkning, beliggende i det nordlige industriområde i Vildbjerg.
 
Forvaltningen har udarbejdet debatoplæg og scoping til brug for offentlig høring i forbindelse med indkaldelse af forslag og idéer til indhold i VVM-redegørelse med miljørapport.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter en enkelt mølle på mellem 100 og 107 meter, opstillet på Herning Varmforzinknings egen matrikel, i det nordvestlige hjørne, ud mod det åbne land. Møllens højde medfører, at projektet er omfattet af VVM-pligt.
 
Møllen er på 2 MW, og strømmen skal bruges til supplering af virksomhedens eget forbrug. 2 MW svarer til 3,3 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi. Området ved Herning Varmforzinkning er ikke et af disse 9 områder.
 
Offentlig høring af debatoplæg og scoping er første skridt i planprocessen. Debatoplægget (bilag 1) indeholder en kort beskrivelse af projektet, formål, placering og fokuspunkter, samt enkelte visualiseringer. Debatoplægget beskriver endvidere kort processen for et vindmølleprojekt. Scopingen (bilag 2) fastlægger indholdet i den kommende VVM-undersøgelse med miljørapport, der har til formål at undersøge alle forhold, som projektet kan komme til at påvirke, herunder natur, landskab, samspil med andre møller, og ikke mindst påvirkningen af naboer i form af støj og visuel påvirkning.
 
Særligt for dette projekt er forholdet til virksomhedens brug af kemikalier mv. samt sikkerhed for ansatte og andre, der færdes på virksomhedens område i nærheden af møllen. Dette vil ligeledes blive belyst i VVM-redegørelsen med miljørapport.
 
Debatoplæg sendes i høring i tre uger til nærmeste naboer inden for 1 km. Både debatoplæg og scoping sendes i høring hos blandt andet nabokommuner, ledningsejere og andre, der formodes at have en interesse i projektet. Formålet er at få så meget viden om området forud for det kommende planarbejde som muligt.

 

Den kommende planlægning - lokalplan og kommuneplantillæg - vil omfatte hele virksomhedens areal, foruden arealet hvor vindmøllen opstilles.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at byplanudvalget indstiller debatoplæg til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.02-G00-1-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Anmodning om tilbageførsel af Studsgårdvej 13 og 15A fra byzone til landzone

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone for at sikre en mindre beskatning af arealet (se bilag 2). Arealet benyttes i dag til landbrugsdrift. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv (se bilag 1). 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.
 
Det er forvaltningens vurdering at arealet ikke bør tilbageføres til landzone da området er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 hvor et samlet areal på op til 3,5 ha er udlagt til boliger øst for Studsgård.

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone for at sikre en mindre beskatning af arealet. Arealet benyttes i dag til landbrugsdrift. Del af tilstødende matrikel 33 af er ligeledes byzoneareal der benyttes til landbrugsdrift.
 
Arealerne er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv. 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.
 
Det er forvaltningens vurdering at arealerne ikke bør tilbageføres til landzone da området er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 hvor et samlet areal på op til 3,5 ha er udlagt til boliger øst for Studsgård. En tilbageførsel vil det kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 med det formål at reducere kommuneplanramme 51.BL6. Alternativt kan ønsket om tilbageførsel behandles i forbindelse med udarbejdelse af Herning Kommuneplan 2017-2028 når der skal laves en revurdering af det samlede boligbehov for Snejbjerg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at der meldes afslag på anmodning om at få overført matrikel 33ai og 33ak fra byzone til landzone.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Vision Herning C

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

For at skabe mere liv i bymidten har et eningt Byråd i det politiske arbejdsgrundlag tilkendegivet at der skal igangsættes en proces med at skabe en samlet vision for Herning bymidte.

 

Processen for tilblivelse af visonen  vil blive præsenteret på budgetkonferencen i april 2014 og den samlede vision med konkrete projekter vil foreligge til budgetkonferencen i august 2014.

Vision Herning C handler udelukkende om udvikling af Herning bymidte som et stærkt centrum for hverdagslivet i byen, handel og oplevelser.

Sagsfremstilling

Herning by udvikler sig på mange fronter i disse år, og en flot og levende by er en vigtig forudsætning for at fortsætte udviklingen.

At skabe og fastholde en levende by er en udfordring, og på den baggrund, er der behov for at igangsætte en handlingsplan med fokus på bylivs– og byrumskvaliteter i Herning bymidte med henblik på at gøre byen mere attraktiv for borgere, erhvervsliv, tilflyttere og besøgende.

 

Herning by er dynamoen, der giver kraft til hele kommunens vækst, og en investering i Hernings bymidte, er således en investering i hele kommunen.

Byudvikling og byomdannelse er kontinuerlige processer, og må forventes at løbe over en længere årrække. Det betyder, at der skal foretages en kontinuerlig vurdering af arbejdet med bymidten og de konkrete mål.

 

I 2008 udviklede Herning Kommune, på baggrund af et intensivt og omfattende arbejde med bl.a. borgerinddragelse, en række politikker, bl.a. "Politik for Herning Den Levende By". Et resultat heref var udskrivning af arkitektkonkurrencen for bymidten, som tog udgangspunkt i de tre målsætninger:

 

 • Herning skal være en flot by

 • Herning skal være en levende by

 • Herning skal have en stærk identitet

 

Det er forvaltningens vurdering, at politikken Herning - Den Levende Bys vision, bør lægges til grund for den nye Vision Herning C.  Målsætningen med en ny vision for Herning City er at skabe konkrete projekter med et præcist fokus på byrum og byliv i bymidten, og sætte handling bag realisering af projektideerne. 

 

Sammen med politikken Herning - Den Levende By, findes der flere udviklingsværktøjer fra bl.a.  bymidtekonkurrenceren, 10 punkt-planen, Brug Byen, m. fl. hvorfra der er elementer, hvoraf nogle er direkte brugbare, nogle skal ændres, nogle skal måske ikke realiseres og andre kan tilføres nye idéer.

 

Vision Herning C med en tilhørende handlingsplan præsenteres på budgetkonferencen i august 2014.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at processen for Vision Herning C i gangsættes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Ortvad, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget en henvendelse af 20. november 2013 om forslag til en fredning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Bemærkninger til indstillingen skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 14. marts 2014. Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om anlægget skal fredes.

 

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 3. februar 2014 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 17. februar 2014. Alle 3 udvalg udsatte sagen.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter Kulturstyrelsens forslag om fredning af De geometriske Haver med de bemærkninger, som fremgår af indstillingen.

 

Kulturstyrelsen har besluttet at forlænge høringsfristen, således at bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2014.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens henvendelser sker på baggrund af Det Særlige Bygningssyns beslutning på møde den 6. november 2013 på baggrund af fredningsforslag stillet af landskabsarkitekt, professor Steen Høyer.

 

Det Særlige Bygningssyn udtaler bl.a.:

 

" at "De Geometriske Haver" oprindeligt kaldet "De musikalske Haver" (1945 af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, anlagt 1983) samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovbryn på matr.nr. 4aø Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning, har fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af et værk yngre end 50 år.

 

Formålet med fredningen af De Geometriske Haver er at sikre opretholdelsen og videreførelsen af et enestående eksempel på modernismens havekunst.

 

Kulturhistorisk repræsenterer det samlede Birk-område en unik arkitektonisk planlægning, der er speciel og karakteristisk for modernismens grundlæggende ideer.

 

Anbefalinger 

Det Særlige Bygningssyn anbefaler, at anlægget fremover klippes to gange om året i lighed med lysningens græsarealer. På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang, således at anlægget siden hen igen kan fremstå i sin originale form".

 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i dag blandt verdens mest fremtrædende. 

 

[image]

 
De Geometriske Haver indgår i dag som et skulpturelt element sammen med Angligården, Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museet, Skulpturparken, Kunstmuseet Heart og Ingvar Cronhammars “Elia” i et stort samlet anlæg.
 
Anglibygningen med omkringliggende arealer og skulpturparken tilhørende Midtjysk Skole- og Kulturfond er i dag allerede fredet. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen af De Geometriske Haver vil være af stor betydning  for området. Et enestående monument over modernismens arkitektur og havekunst kan forsat i generationer sikres som et unikt haveanlæg i international klasse.

 

Haveanlægget har gennem årene været et eftertragtet besøgsmål fra både ind- og udland.

 

Fredningen vil omfatte haveanlægget samt den ovale skovlysning med tilhørende egebryn - det vestlige område af matr.nr. 4 aø, Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, ejet af Herning Kommune, som vist på oversigtskortet.
 

Fredningens betydning for driften
Hækrummene er i dag udlagt med klippet græs.

 

Jfr. fredningsforslaget betyder det, at græs og hække klippes to gange årligt. Hækkene klippes i dag kun én gang om året i august. Såfremt hækkene skal klippes to gange, vil det medføre øgede driftsudgifter for Herning Kommune.  

 

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand. Ændringer, der rækker udover almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturstyrelsens tilladelse. Det betyder, at der ikke kan etableres andre anlæg i det fredede område, f.eks. stiforbindelser, teknik, nyanlæg o.lign. uden særlig tilladelse. Herning Kommune får ikke tilskud til driften i forbindelse med fredningen.

 

På et tidspunkt, om flere generationer, kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang således, at anlægget siden hen igen kan fremstå i den originale form. En fredning vurderes i praksis ikke at få den store betydning, idet anlægget fremstår med højt plejeniveau og i en absolut god stand.

 

Administrationen anbefaler, at Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver besvares positivt med følgende anbefalinger:

 

 • I den cirkulære have bør der kunne etableres en vandflade med 12 m i diameter jfr. i landskabsarkitekt professor C.Th. Sørensens originale projekt.

 • Ligeledes bør der være mulighed for, med diskret placering, at etablere tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer.

 

 • Ligeledes er der behov for, at Herning Kommunes stilleplads, der benyttes af Driftsafdelingens nedarbejdere i Birk-området kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning, samt at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver, så som udtyndingsarbejder i egeskoven. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 10. marts 2014, pkt. 51:

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.Teknik- og Miljøudvalget, 10. marts 2014, pkt. 51:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Målopfølgning budget 2013 og mål for budget 2015 samt perspektivnotat for SO 03 Komm. ejend.-Byfornyelse, Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2013 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på mål i budget 2013 samt forslag til mål for budget 2015 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse. Desuden er der på serviceområdet udarbejdet et perspektivnotat vedrørende 2015.

Sagsfremstilling

På serviceområde 03 er der i budgettet for 2013 fire mål, der alle omhandler byfornyelse:

 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes tre bygningsfornyelsesprojekter.

 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien indsendes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til områdefornyelse i en centerby.

 • Der igangsættes minimum to projekter under Bygningsforbedringsudvalget.

 • Der gennemføres en friarealforbedring i Herning by - ”Kirkestien”. Projekt for Kirkestien er en del af implementeringen af Herning - Den Levende By. Omdannelse af udvalgte baggårde til attraktive byrum med fokus på flere grønne områder, rekreation og ophold skal fremme nye måder at bevæge sig i og bruge byen på.

 

Målopfølgningen angiver, at de første tre mål er indfriet, mens det fjerde mål vedrørende Kirkestien afventer:

 • Der er givet tilsagn om støtte til tre bygningsfornyelsesprojekter, jf. Byfornyelsesstrategien.

 • Kommunen har fået tilsagn om reservation af statslige midler til gennemførelse af områdefornyelses i Sunds, jf. Byfornyelsesstrategien. Der er igangsat udarbejdelse af program.

 • Der er igangsat to projekter under bygningsforbedringsudvalget.

 • Friarealforbedringsprojektet ”Kirkestien” i Herning by er ikke gennemført. Projektet afventer afklaring af den øvrige udvikling i området med henblik på en samlet planlægning.

Forslaget til mål for serviceområde 03 til budget 2015 fremgår af nedenstående opstilling:

Serviceområde
03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.
 
Fokusområde
Byfornyelse (i henhold til Byfornyelsesloven).
 
Udfordring
At understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed og med henblik på at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter.
 
Mål 
Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes mindst fem bygningsfornyelsesprojekter.
 
Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes en række delprojekter i Sunds, jf. programmet for områdefornyelse. Herunder grønne projekter blandt andet i form af beplantning i hovedgaden.
 
Inden for rammen af Handlingsplanen for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod skrot og affald arbejdes videre med kondemnering og evt. påbud om nedrivning.
 
Inden for rammen af Pulje til Landsbyfornyelse 2014 igangsættes mindst tre projekter i 2014/2015.
 
Veje til målet
Gennemførelse af ovennævnte tiltag.

 

Perspektivnotatet belyser serviceområdets igangværende og kommende tiltag, ny lovgivning, økonomi samt effektiviseringsmuligheder. Herning Kommunes overordnede prioriterings- og styringsredskab på byfornyelsesområdet er ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”, som blev politisk godkendt i maj 2012 og ”Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald”, der blev politisk godkendt i 2010.

 

Perspektivnotatet indgår sammen med målopfølgningen i materialemappen til Byrådets budgetkonference i april 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender opfølgningen på mål i budget 2013 for serviceområde 03.

 

at Byplanudvalget drøfter og godkender forslaget til mål til budget 2015.

 

at Byplanudvalget drøfter og godkender perspektivnotat 2015 for serviceområde 03.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Regnskab 2013 - budgetoverførsler 2013-2014 på Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Mari Lohne

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2013 har forvaltningen for serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse, serviceområde 04 Grønne områder og serviceområde 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab og overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2013 til 2014.

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2013 og overførsler fra 2013 til 2014:

Overførsler fra 2013 til 2014 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09.

 

Regnskab drift:

Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 639.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 19.000 kr., hvilket beløb indstilles at tilgå kassen.

 

[image]

 

Regnskab anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 9,449 mio. kr. fordelt med hhv. 0,210 mio. kr. på serviceområde 03, 0,040 mio. kr. på serviceområde 04 og 9,199 mio. kr. på serviceområde 09.

 

[image]

 

En række anlægsprojekter er blevet regnskabsafsluttet i 2013, jf. vedlagte bilag med specifikationer på det enkelte serviceområde.

Der indstilles overførsel fra 2013 til 2014 af i alt netto 5,791 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for drift for serviceområde 03.
at Byplanudvalget godkender regnskab og overførsler fra 2013 til 2014 for anlæg for serviceområderne 03, 04 og 09.
at regnskabet med de godkendte overførsler efter udvalgsbehandling fremsendes til Koncern Økonomi, hvorfra det samlede regnskab samt overførsler fra 2013 til 2014 sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Indretning af plads

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl