Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 16. december 2019
Mødested: ”Broen” A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P21-28-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for detailhandel på Langgade i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ny planlægning for detailhandel på Langgade i Feldborg. En del af det ansøgte areal er beliggende i landzone og er hverken kommuneplanrammelagt eller lokalplanlagt. Endvidere er en del af det ansøgte areal ejet af Herning Kommune. Ansøgningen går dermed også på at få mulighed for at erhverve det kommunalt ejede areal. Det vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvis ansøgningen skal imødekommes. Forvaltningen fremsender hermed ansøgningen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt. 

Sagsfremstilling

Området

Området er beliggende Langgade 5 i Feldborg. Mod øst afgrænses område af Langgade - byen gennemgående nord-syd gående hovedgade, mod syd af af Vestparken med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, og mod vest og nord af åbent land. Det ansøgte projekt breder sig over tre matrikler og har et areal på ca. 3350 m2. Ansøger har erhvervet matrikel 5bs, der senest har været anvendt til rutebilvirksomhed. Derudover indgår del af matrikel 5hl - et grønt areal ejet af Herning Kommune samt del af 7000n, som er vejareal og fungerende parkeringsplads, også ejet af Herning Kommune.

Cirka halvdelen af området er i dag befæstet. Områdets beplantning består hovedsageligt af omkransende beplantning omkring den eksisterende parkeringsplads.

 

Områdets afgrænsning

 

Projektet 

Feldborg Brugsforening ønsker at opføre en ny butik på 550 m2, da forretningen har brug for flere hyldemeter for at kunne opretholde samarbejdet med COOP og blive en DagligBrugsen. Feldborg Brugsforening har købt ejendommen Langgade 5 i Feldborg, matrikelnummer 5bs Over Feldborg By, Haderup, hvor man ønsker den nye butik opført.

 

For at opfylde kravet til parkeringspladser samt skabe mulighed for den bedste trafikale løsning med til- og frakørsel, ønsker Brugsforeningen at købe et areal af Herning Kommune, der grænser op til matrikel 5bs. Det er dels et parkeringsareal, der er en del af vejarealet 7000n, og dels en del af matrikel 5hl, der for langt størstedelen er beliggende i landzone og del af et grønt areal.

 

Der er også et ønske om mulighed for at kunne udvide med op til 300 m2 samt på et tidspunkt at etablere en tankstander og vaskehal inden for området. Ansøger ønsker endvidere, at etablere et lille opholdsareal i forbindelse med butikken til benyttelse for byens borgere,

Ansøger har ud over nedenstående dispositionsplan medsendt fotos fra et andet byggeri til en DagligBrugsen, som de ønsker at lade sig inspirere af til byggeriet i Feldborg.

 

 

Forslag til disponering af den ønskede butik på en grund, hvor der er tilkøbt det kommunalt ejede areal

 

Plangrundlag

Ca. halvdelen af området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af planlægning. Den del af området, der er beliggende i byzone, er omfattet af kommuneplanramme 03.B3 samt lokalplan 3.04.

 

Kommuneplanramme 03.B3

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, for eksempel børneinstitutioner, beboerhus o.l., offentlige formål og butikker samt erhvervstyper, der uden væsentlige gener i forhold til omgivelserne naturligt kan indpasses i området. Rammeområde 03.B3 udgør sammen med rammeområde 03.C1 detailhandelscentret i Feldborg.

 

Lokalplan 3.04

Området ligger inden for lokalplanens delområde 1, der giver mulighed for en anvendelse til boligformål, butikker, liberale erhverv, service- og værkstedstyper. Der er med gældende lokalplan mulighed for at etablere en butik på den del af grunden, der ligger inden for lokalplanområdet og dermed også i byzone. For dagligvarebutikker gælder det, at de må have et areal på maksimum 1000 m2, og udvalgsvarebutikker må have et areal på maksimum 500 m2.

 

Hele det ansøgte område er omfattet af Spildevandsplanen.

 

Forvaltningens vurdering

For at kunne realisere projektet skal den del af området, der ligger i landzone, overføres til byzone. Dette gøres ved udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan. Dispositionsplanen skal i en eventuel kommende lokalplanproces gennemarbejdes, og der skal stilles krav til beplantning i og omkring området. Området vil få en meget høj befæstelsesgrad, da der er tale om butik med parkeringspladser. Dette skal der tages højde for i en evt. videre planlægningsproces. Der bør i en lokalplanproces indgås tæt dialog med ansøger om den nye butiks arkitektoniske udtryk, så der findes en løsning, der passer ind i landsbyen.

Forvaltningen vurderer, at det pågældende kommunalt ejede areal, dels det grønne areal i nuværende landzone dels parkeringsarealet, kan sælges til formålet. Vurdering af det kommunale areal kan igangsættes efter Byplanudvalgets eventuelle beslutning om igangsætning af ny planlægning. Et salg kan igangsættes efter en eventuel ny lokalplan er endeligt vedtaget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Ny planlægning for etageboliger og detailhandel ved Kikkenborgvej og Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommunes Byplanudvalg besluttede på et møde den 12. august 2019 at imødekomme forespørgslen om igangsætning af ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej 12 i Herning. Herning Kommune har modtaget en ny ansøgning for det pågældende område med henblik på i stedet at opføre et højhus med etageboliger og en dagligvareforretning. Endvidere har Herning Kommune modtaget en ansøgning om udvidelse af eksisterende dagligvareforretning på Dæmningen 5.

 

Ansøgningen for Kikkenborgvej omfatter et projektforslag med en dagligvareforretning på ca. 2100 m2 og et 11-12 etages højhus med ca. 92 boliger. Ansøgningen for Dæmningen omfatter en udvidelse af eksisterende dagligvareforretning på ca. 100-300 m2.

 

Forvaltningen fremsender hermed ovennævnte projektforslag med henblik på, at der igangsættes ny planlægning for udvidelse af eksisterende dagligvareforretning på Dæmningen, og at der ikke igangsættes ny planlægning for detailhandel og etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning. 

Sagsfremstilling

Området

Projektområderne ligger i den sydvestlige del af Herning ud til Dronningens Boulevard. Området ved Dæmningen anvendes i dag til detailhandel, herunder dagligvareforretninger og tankanlæg. Endvidere er der planlagt for etageboliger i den sydøstlige del af området ud til Dæmningen. Området ved Kikkenborgvej anvendes i dag til lager og administration for en tekstilvirksomhed.

 

Projektforslag

Projektforslaget for Kikkenborgvej omfatter en dagligvareforretning på ca. 2100 m2 placeret i områdets nordvestlige hjørne samt et højhus med 92 boliger i det nordøstlige hjørne ud mod Dronningens Boulevard. Bebyggelsen har et samlet etageareal på ca. 9.770 m2 og en bebyggelsesprocent på ca. 102.

Projektet er disponeret med parkeringsplads på terræn og fælles opholdsarealer på tagterrasse over dagligvareforretningen. Der er udlagt en 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 p-plads pr. bolig. Parkeringspladsen er placeret i forlængelse af en evt. ny vejadgang fra Dæmningen.

 

Projektforslag for Kikkenborg 12

 

Projektforslaget for Dæmningen omfatter en udvidelse af en eksisterende dagligvareforretning på minimum 100 m2 til ’bake-off’ på bygningens sydøstlige facade. Ansøger ønsker endvidere mulighed for senere at kunne udvide med yderligere 200 m2.

 

 

Projektforslag for Dæmningen 5

 

 

Eksisterende planforhold

Området ved Kikkenborgvej 12 er omfattet af den eksisterende lokalplan 1.24.1 for et erhvervsområde ved Dæmningen, der er vedtaget i 1985. Området er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborgvej. Området må anvendes til erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 2-4. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter.

 

Området ved Dæmningen 5 er omfattet af den eksisterende lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen, der er vedtaget i 2014. Området er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 14.C3 for centerområde ved Dæmningen. Kommuneplanramme 14.C3 udgør sammen med kommuneplanramme 14.C2 detailhandelscenteret for bydelscenter Herning SV. Det samlede detailhandelsareal for ramme 14.C3 må maksimalt være 2000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må højest være 1200 m2. Det samlede etageareal for detailhandelscenteret må maksimalt være 5000 m2.

 

Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt ved Kikkenborgvej er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag med hensyn til bl.a. anvendelse, bebyggelsesprocent og bebyggelseshøjde.

Projektforslaget vil desuden kræve en udvidelse af det nuværende detailhandelscenter og en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning By. Detailhandelscenteret udgøres i dag af to dagligvareforretninger på henholdsvis 1200 m2 og 3000 m2, og det samlede etageareal til detailhandel må maksimalt være 5000 m2. Derudover er der en uudnyttet ramme i lokalplan nr. 14.C3.2 på 800 m2 til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer.

 

Cowi har for ansøger, i forbindelse med ansøgningen om ny butik, udarbejdet en redegørelse for konsekvenserne ved etablering af ny butik, se bilag. En ny butik forventes at få en omsætning på omkring 40 mio. kr. Af denne omsætning forventes ca. 9 mio. kr. at blive taget fra de to andre dagligvarebutikker i området. Resten hentes fra et større opland. Primært Herning Bymidte ca. 9 mio. kr. og Aflastningsområdet (Herning Centret mm) ca. 13 mio. kr. 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af detailhandelscenteret ved Dæmningen kan medvirke til en forskydning af handlen i bymidten til periferien af byen. Det eksisterende detailhandelscenter består af to dagligvarebutikker, en i discount og en i highend segmentet for dagligvarebutikker, hvilket må betragtes som dækkende detailhandelsbehovet for bydelen.

 

Med hensyn til projektforslag om udvidelse af eksisterende dagligvareforretning ved Dæmningen, vil det i forhold til det gældende plangrundlag kræve, at der gives mulighed for, at den enkelte dagligvareforretning kan overstige 1200 m2 i kommuneplanramme 14.C3.

Det er forvaltningens vurdering, at der godt kan gives mulighed for en mindre udvidelse af byggemulighed i forhold til lokalplan 14.C3.2 med henblik på en udvidelse af eksisterende detaihandelsbutik. Der er tale om en mindre ændring i et eksisterende detailhandelscenter og ændringen på butiksstørrelsen vil ikke have betydning for detailhandelsstrukturen for Herning By.

 

Etageboligerne i projektforslaget for Kikkenborgvej er omfattet af Herning højhuspolitik, som blev vedtaget i 2009. Projektforslaget omfatter et højhus bestående af to forbundne tårne på henholdsvis 11 og 12 etager. I højhuspolitikken er beskrevet forskellige scenarier for højhusbyggeri. Projektforslagets højhustårne er ikke, som det anbefales, placeret i sammenhæng med øvrige høje huse/ højhuse eller fremstår som et unikt solitært byggeri. Områdets øvrige bebyggelse består primært af énetages dagligvareforretninger og parcelhuse. Det vurderes, at projektforslagets højhusbyggeri vil fremstå markant og dominerende i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad skabes kvalitetsrige byrum og fælles opholdsarealer på grund af støjgener fra de omkringliggende veje og parkeringsarealer. Højhuset er dog hensigtsmæssigt placeret på grunden, så det markerer vejforløbet og skyggegener for naboerne undgås. Altanerne er ligeledes placeret hensigtsmæssigt i forhold til både solorientering og trafikstøj fra Dronningens Boulevard.

 

Samlet set vurderes det, at der kan gives mulighed for udvidelse af eksisterende dagligvareforretning ved Dæmningen, da der fortsat vil være en differentiering i størrelsen af dagligvareforretninger indenfor detailhandelscenteret, og det samlede etageareal for detailhandel indenfor de eksisterende rammer ikke er udnyttet. Det vurderes, at detailhandelsbehovet for bydelen er dækket med de eksisterende dagligvareforretninger, samt at en udvidelse af detailhandelscenteret kan medvirke til en forskydning af handlen i bymidten til periferien af byen. I forhold til etageboligerne, vurderes det samlet set, at bygningen ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset den omkringliggende bebyggelse, eller at de fælles udendørs opholdsarealer er hensigtmæssigt disponeret.       

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives mulighed for udvidelse af eksisterende dagligvareforretning på Dæmningen med et samlet etageareal på op til 1500 m2.

 

at der ikke igangsættes ny planlægning for detailhandel og etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.

 

at beslutningen af 12. august 2019 vedrørende Kikkenborgvej 12 fastholdes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Ny planlægning for et boligområde ved Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

  

Forvaltningen har modtaget et nyt skitseforslag, som afviger fra det forslag der blev godkendt på mødet den 18. februar 2019. Det nye skitseforslag omfatter 80-90 boliger i to plan, som erstatter de i det tidligere godkendte projekt med etagehuse i 4-5 etager på hjørnet Vejlevej/Lind Hovedgade.

 

I det nye projekt er etagehusene erstattet af rækkehuse i 2 etager. 

Sagsfremstilling

Projektet

 

Der er fremsendt et nyt skitseprojekt for et centerområde ved Vejlevej i Lind, med boligbebyggelse samt dagligvarebutik på hjørnet Lind Hovedgade/Svinget.

 

Med et grundareal på ca. 29.600 m2 og en central beliggenhed i Lind omfatter projektområdet et areal, som i dag er udlagt til erhverv. Erhvervsområdet omfatter tre gamle haller, som tidligere lå i udkanten af byen. Som følge af byens vækst, er bymidten rykket i retning mod Herning. Dette har resulteret i, at byen har omkranset erhvervsområdet. I dag anvendes de eksisterende bygninger og arealer til lager og spedition. 

 

Mod nord afgrænses projektområdet af Vejlevej. Vest for projektområdet ligger Lind Hovedgade og yderligere bebyggelse til erhverv, hertil mindre industrier samt en dagligvarebutik. Mod nord, syd og øst afgrænses området af åben-lav boligbebyggelse. I nærheden af lokalplanområdet findes Lind skole.

 

  

Oversigtskort over geografisk placering af det ansøgte projekt. Hvid prikket signatur: forslag til lokalplanområdets afgrænsning

  

 

Det nye skitseforslag udlægger areal til boligbebyggelse samt opførelse af en dagligvarebutik i den sydligste del af projektområdet, på hjørnet Lind Hovedgade/ Svinget.

 

Boligområdet ønskes opført som en kombination af townhouses/rækkehuse i 1-2 etager. Boligområdet forventes at omfatte omkring 9800 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 40%. Der ønskes skabt variation i bebyggelsen med forskellige tagformer. Derudover ønskes gavlfacaderne ud imod Lind Hovedgade styrket med saddeltage og lodrette vinduesbånd, for at give bebyggelsen et markant og klassisk udtryk.   

 

Boligområdet vil blive vejbetjent via en ny fordelingsvej, som skal følge et cirkelslag central igennem området. Dette vil skabe 6 små kvarterer.

 

Som vist i nedenstående skitseforslag ønskes boligerne placeret i stænger vinkelret på fordelingsvejen, så de, som en helhed, skaber en viftestruktur. Denne struktur forventes at give rum til grønne fællesarealer ind imellem de forskellige kvarterer som derved adskilles og kan gives forskellig karakter. Samtidigt giver strukturen mulighed for at udvikle kvartererne en ad gangen over en årrække.    

 

Dagligvarebutikken - på 1200 m2, forventes at forstærke Linds nye centrum for dagligvarehandel.

 

Bygherrer ønsker ikke længere at opføre byggeri i 4-5 etager. 

   

   

 

  Nyt skitseforslag 1:1000

 

 

 

 

Bebyggelsen set fra nord fra Messevejen

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 hvad angår anvendelse, idet området er i dag rammelagt som boligområde. Derudover er projektet ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan hvad angår bebyggelsesforhold, idet i eksisterende kommuneplanramme er bebyggelsesprocent fastsat til 35%.

 

Hvis projektet skal nyde fremme, skal en eventuel ny lokalplan ledsages af et tillæg til kommuneplanen, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme i forhold til anvendelse samt bebyggelsesforhold.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det reviderede skitseforslag med 80-90 townhouses/rækkehuse i to plan på hjørnet Lind Hovedgade/Vejlevej samt dagligvarebutik på hjørnet Lind Hovedgade/Svinget godkendes som grundlag for at der igangsættes ny planlægning for området.  

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-291-19 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dispensation til terrænregulering Silkeborgvej 42A, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning dispensation til terrænregulering i forbindelse med etablering af parkeringareal ved opførelse af nye etageboliger.

 

Det anbefales at der meddeles dispensation til terrænreguleringen

 

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 11.C25.2.

 

 

Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om terrænregulering jf.§ 10 stk. 1, - At der ikke må foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter.

I forbindelse med opførelse af etageboliger på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej er etableret parkeringsareal mod østligt skel. Parkeringspladsen er udført med fald væk fra skellet ind på grunden.

Ud fra tilgængelig vejledende højderkoter er beregnet at overskridelsen er ca. 30 cm fra etagebebyggelsen og reduceres langs skellet mod syd.

 

Ophold på parkeringsarealet vurderes at være begrænset. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke er væsentlige indbliksgener fra parkeringspladsen mod rækkehusbebyggelsen beliggende mod øst.

 

I forbindelse med nabohøringen er der indkommet 6 enslydende indsigelser.

 

Indsigelserne går på at naboerne føler sig generet af indbliksgener fra parkeringspladsen og den nye bebyggelse.

Derudover ytre naboerne også bekymring for risiko for jordskred samt at regnvand kan oversvømmer deres grunde.

Da terrænreguleringen er mere end de +/- 0,5 m lokalplanen giver mulighed for, skal kommunen godkende (dispensere til) terrænreguleringen.

Begrundelsen for dispensationen er, at der er tale om en hensigtigsmæssig terrænreguleringer i forbindelse med afledning af regnvand af parkeringspladsen og til det øvrige etagebebyggelse, som er i overensstemmelse med lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til terrænreguleringen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-30-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelsen i byplanvedtægt nr. 21 vedrørende Tjørring Hovedgade 57

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejer af ejendommen Tjørring Hovedgade 57 i Herning - matrikel nr. 8r Tjørring, Herning Jorder, har ansøgt om dispenstion til Byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet. Ansøger ønsker, at ejendommen kan anvendes udelukkende til bolig, hvilket ikke er i overensstemmelse med byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan anvendes udelukkende til bolig, og at der inden for de næste tre år udarbejdes en ny lokalplan, så dispensationen kan gøres permanent.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Ejendommen Tjørring Hovedgade 57 er beliggende på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Michaels Jensens Vej i Herning og består af en erhvervsdel og en boligdel. Mange af naboejendommene anvendes kun til boligformål. Ejer har ansøgt om at måtte anvende eksisterende bebyggelse på ejendommen udelukkende til bolig og dermed nedlægge erhvervsdelen helt.

Luftfoto med ejendommen Tjørring Hovedgade 57 markeret

 

Plangrundlag

Ejendommen Tjørring Hovedgade 57 er omfattet af kommuneplanramme 41.BL1 og byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet.

 

Rammeområde 41.BL.1

Området ligger i den gamle del af Tjørring ud mod Tjørring Hovedgade. Der findes i dag både boliger, butikker og erhvervsvirksomheder her. Denne blandede anvendelse kan fortsættes. Det er derfor muligt at etablere liberale erhverv, mindre butikker og mindre erhvervsvirksomheder, hotelvirksomhed, offentlige funktioner samt boliger.

 

Byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægtens delområde 2, for hvilken der blandt andet gælder, at området kun må anvendes til erhverv. Der kan dog på hver ejendom opføres eller indrettes én beboelseslejlighed, når denne tjener til bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

 

Forvaltningens vurdering

Ønsket om at anvende ejendommen Tjørring Hovedgade 57 udelukkende til boligformål er i strid med gældende byplanvedtædt nr. 21. Forvaltningen vurderer dog, at der med det store antal boliger omkring ejendommen med rimelighed kan dispenseres til anvendelsesbestemmelserne i byplanvedtægt nr. 21 og dermed meddeles en midlertidig dispensation til udelukkende at benytte ejendommen Tjørring Hovedgade 57 til boligformål med efterfølgende udarbejdelse af nyt plangrundlag inden for tre år. Mulighed for dispensation til den eksisterende byplanvedtægts anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort d. 15. juni 2017. Med planlovens §19, stk.1 kan dispensationer til en lokalplans (byplanvedtægts) anvendelsesbestemmelser meddeles i op til tre år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger.

 

Byplanvedtægt nr. 21 er vedtaget i 1970, og forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt helt eller delvist at erstatte byplanvedtægten med ny planlægning. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i forbindelse med udarbejdelsen af et eventuelt nyt plangrundlag for Tjørring Hovedgade 57 arbejdes med en planlægning for et størrre område i Tjørring.

 

Procedure

Såfremt Byplanudvalget beslutter, at der skal meddeles dispensation til anvendelsesbestemmelserne i byplanvedtægt nr. 21, skal dispensationen i høring ved de nærmeste naboer i 21 dage. Hvis der ikke indkommer bemærlninger, kan dispensationen godkendes og meddeles ansøger. Hvis der indkommer bemærkninger skal disse behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation til byplanvedtægt nr. 21 til udelukkende boligformål på ejendommen Tjørring Hovedgade 57 i op til tre år.
at der inden for de næste tre år igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen Tjørring Hovedgade 57
at der i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan vurderes, om der skal udarbejdes ny lokalplan for et større område omkring pågældende ejendom med henblik på at erstatte en del af byplanvedtægt nr. 21.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Behandling af høringssvar til dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 13.C1.1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 21. oktober 2019, at meddele dispensation til lokalplan 13.C1.1 til serviceerhverv i op til tre år. Udkast til dispensation har derfor været til naboorientering fra den 23. oktober til og med den 13. november 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Da der er indkommet bemærkninger skal disse behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

 

Forvaltningen anbefaler en mindre ændring til dispensationen på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Glentevej 16-22 i Herning (matrikel nr.: 1258h og 1258ac, begge Herning Bygrunde) har ansøgt om dispensation til lokalplan 13.C1.1 for detailhandelsbutik ved Falkevej, Glentevej. Ansøger ønsker, at ejendommen kan anvendes til fitnesscenter. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Byplanudvalget besluttede derfor på deres møde den 21. oktober 2019, at meddele dispensation til lokalplan 13.C1.1 til serviceerhverv i op til tre år og at, der inden for de næste tre år igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for serviceerhverv på matr.nr. 1258h og 1258ac, begge Herning Bygrunde, samt dertilhørende tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Udkast til dispensation har været til naboorientering fra den 23. oktober til og med den 13. november 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar, jf. Bilag 1 - Høringssvar og forvaltningens bemærkninger. Disse høringssvar skal behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

 

Høringssvarene fokuserer primært på tre hovedpunkter: 1) støj- og lugtgener, 2) områdets disponering og 3) ændringer til bygningen.

 

Ad. 1) Virksomheder, herunder serviceerhverv, skal overholde gældende støjgrænser. Det betyder, at der i dagtimerne højst må være 45 dB støj ved skel til nærmeste bolig. Ifølge miljøbeskyttelseslovens §42 er det ved klager over støj op til Herning Kommune at vurdere, om virksomheden påfører væsentlige gener for naboerne og derfor skal pålægges at foretage støjmålinger. Herning Kommune foretager ikke støjmålinger.

Herning Kommune kan ikke forlange, at anlæg på taget inddækkes eller, at der installeres yderligere filtrering og rensning af udblæsningsluften, da bygningens køle- og ventilationsanlæg er eksisterende lovlige forhold, og derfor ikke forventes ændret med ændringen af anvendelsen.

 

Ad. 2) Området ændres ikke med dispensationen, der vil fortsat være parkering øst og vest for bygningen. Det er op til virksomheden at beslutte, om de vil zoneinddele deres parkeringsplads, således at et område vil være forbeholdt deres personale.

 

Ad. 3) Det forudsættes som udgangspunkt, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygning. Virksomheden kan dog foretage ændringer i bygningen med henblik på at tilpasse den til deres behov. For at imødekomme naboerne anbefaler forvaltningen derfor, at det præciseres i dispensationen, at der ikke må etableres nye vinduer mod nord, jf. Bilag 2 - Dispensation.

 

Vurdering

Forvaltningen vuederer,

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation til lokalplan 13.C1.1 til serviceerhverv i op til tre år, og
at det i dispensationen præciseres, at der ikke må etableres nye vinduer mod nord.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter samt frigivelse af anlægsbevilling for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat 500.000 kr. til forskønnelse i Vildbjerg og 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Forvaltningen har derudover modtaget ansøgninger fra Feldborg- og Fasterholt Borgerforening til forskønnelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at projekterne godkendes.

 

Forskønnelsesmidlerne for 2020 på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 223043, søges frigivet i sagen.

 

Sagsfremstilling

Vildbjerg:

Byplanudvalget har på møde den 19. marts 2018 prioriteret 500.000 kr. til forskønnelse af Østergade i Vildbjerg. Beskrivelsen af projektet lød som følgende:

Forskønnelse af Østergade sammen med kloakrenovering af strækningen. Markering af ankomsten til Vildbjerg Kultur- og Fritidscenter, krydsning for bløde trafikanter fra stationen samt markering af ankomsten til byen fra øst.

Forvaltningen har set nærmere på projektet og kan anbefale, at der i stedet for udføres to projekter, som beskrevet nedenfor.

 

 Projekt ved biblioteket i Vildbjerg

 

Plads ved Vildbjerg Bibliotek:

Forvaltningen har modtaget en henvendelse på et projekt centralt i Vildbjerg. Projektet grænser op til et privat boligprojekt, hvor der er fælles parkering med den offentlige parkering. Byggeriet kan på egen grund overholde p-kravet i henhold til lokalplanen (grunden er markeret med rødt). I projektet ændres indretningen af p-pladsen, så der kan skabes en bedre adgang til området.

 

Bygherre har fremsendt en skitse på en optimering af arealet bag Vildbjerg Bibliotek og forvaltningen vurderer, at projektet er med til at gøre ankomsten til biblioteket bedre og mere markant i bybilledet.

 

Foran biblioteket kommer der en mindre pladsdannelse, hvor der kan etableres opholdsmuligheder med bænke for de besøgende, nye træer og blomstrende bede, som vil være med til at give farve og liv til byrummet.

 

Økonomi: 239.000 kr.

 

Østergade i Vildbjerg

 

Østergade i Vildbjerg:

Herning Vand kloakrenoverer Østergade, fra jernbanen til Sports Allé, i foråret 2021. Denne del af projektet udfører Herning Vand sammen med vejafdelingen, da projektets indhold ikke vurderes omfattet af forskønnelsespuljen. Der etableres ny cykelsti og fortov på strækningen og der bliver dermed ikke plads til yderligere forskønnende tiltag, da fremkommeligheden til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for de bløde trafikanter er højt prioriteret.

Forskønnelsesmidlerne forslås prioriteret til et projekt, som binder Østergade sammen fra øst og ind mod byen, en forskønnelse af området, hvor Østergade krydser jernbanen samt adgangen for den gående trafik ind til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Projektet udarbejdes i samarbejde med borgerforeningen i Vildbjerg.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan udføres et projekt for 300.000 kr. og at det kan udføres uafhængigt af Herning Vands projekt.

 

Økonomi: 300.000 kr.

  

Lind: 

 

Lind Hovedgade:

Herning Vand kloakrenovererer Lind Hovedgade, men det er endnu uklart præcist hvornår. Herning Vand skal udarbejde en helheds-og etapeplan for kloakrenoveringen i Lind. Som indledning til det, udføres der i foråret 2020 en tv-inspektion af kloakken, herefter kan der laves en plan for selve renoveringen. Det forventes, at det først kan blive efter 2022, at hele kloakrenoveringen i f.eks. Lind Hovedgade kan udføres.

Teknik- og Miljøudvalget har afsat midler til projektet. Projektet tænkes udført i et omfang som det gennemførte kloakfornyelsesprojekt på Tjørring Hovedgade, med nyt fortov, cykelstier og træer langs Hovedgaden. Projektet skitseres i foråret 2020 og forlægges Byplanudvalget.

 

Der er afsat 275.000 kr. til et lysprojekt ved dagligvarebutikkerne på Lind Hovedgade. Projektet tages med som et samlet skitseprojekt for hele Lind Hovedgade. Projektmidlerne til lysprojektet er frigivet.

 

Økonomi: 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Landsbyerne:

Der er pt. prioriteret 326.100 kr. til konkrete projekter i landsbyerne. Det samlede beløb, som er prioriteret til forskønnelse i landsbyerne, er på 1 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223056. Projektmidlerne er frigivet.

 

Feldborg:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Feldborg Borgerforening, som ansøger om midler til blomsterkummer ved ankomsten til byen. Borgerforeningen etablerer selv projektet.

 

Økonomi: 9.900 kr.

 

Fasterholt:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Fasterholt Borgerforening, som omhandler forskønnelse omkring byens forsamlingshus. Borgerforeningen har i mellemtiden selv udført en del af projektet og har fået tilført midler fra Herning Kommunes landdistriktspulje til terrasse bag forsamlingshuset, etablering af p-plads samt legeplads. Det samlede beløb til projektet omkring forsamlingshuset fra landdistriktspuljen er på 85.000 kr.

 

Til færdiggørelse af projektet søger Fasterholt Borgerforening forskønnelsesmidler. Forvaltningen anbefaler, i henhold til vedlagte skitse og hvad der er etableret at der afsættes forskønnelsesmidler til beplantning, belægninger i det grønne areal foran forsamlingshuset samt siddemuligheder.

 

Økonomi: 40.000 kr.   

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet ved Vildbjerg Bibliotek og projekt udføres,

 

at Byplanudvalget godkender, at der afsættes midler til blomsterkummer i Feldborg,

 

at Byplanudvalget godkender, at der afsættes midler til færdiggørelse af projekt i Fasterholt

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Frigivelse af anlægsbevilling for renovering af Bredgade Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese og Pia Colstrup

Sagsresume

Det samlede skitseprojekt for renoveringen af Bredgade Vest blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019, og der er den 30. september 2019 afholdt licitation for anlægsprojektet. Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet.

 

Opstarten af anlægsprojektet er i samarbejde med Herning Vand, rådgiver, entreprenør samt erhvervsdrivende og borgere i Bredgade Vest blevet udsat til januar 2020. Anlægsperioden forventes derfor reduceret således, at projektet stadig står færdig som planlagt til efteråret 2020 uden at genere julehandlen i år eller til næste år.   

  

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af Bredgade Vest.

Sagsfremstilling

Det blev på budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest i 2019-. Det samlede skitseprojekt for renoveringen blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019, og der blev efter projekteringen af projektet afholdt licitation for anlægsprojektet den 30. september 2019. Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet for ca. 600.000 kr. eller at Herning C elementer i projektet finansieres af anlægsbevilling til Herning C.

Det foreslås, at udtage gadens inventar i projektet, hvilket udgør ca. 400.000 kr., og at finansiere Herning C elementer med anlægsmidler til Herning C, som netop er afsat til bl.a. læ og ly samt grønt i øjenhøjde.I projektbudgettet er der fortsat indregnet ca. 400.000 kr. til uforudsete udgifter. Såfremt budgettet til uforudsete udgifter ikke anvendes fuldt ud i projektet, vil disse midler kunne finansiere tilbagekøb af inventar.

 

Anlægsperiode

Det er i samarbejde med Herning Vand, rådgivere, den vindende entreprenør samt erhvervsdrivende og borgere i Bredgade Vest besluttet at udsætte opstarten af anlægsprojektet til januar 2020. Det betyder at byggeperioden bliver komprimeret således, at vi stadig forventer at være færdige til oktober 2020. Der er mange fordele ved den nye tidsplan, som er beskrevet herunder:

 

 • Der kan blive en uforstyrret julehandel i Bredgade Vest med ophængning af julepynt i både 2019 og 2020
 • De to igangværende byggerier i Bredgade Vest skal ikke sættes i stå eller generes i byggeperioden
 • Selve byggeperioden bliver komprimeret til ca. 10 måneder (hvis vejrforholdene tillader det)  
 • Der bliver ekstra tid til planlægning for det gode handelsliv i Bredgade Vest i byggeperioden

 

Projektbeskrivelse

Renoveringen af Bredgade Vest består først af Herning Vands ledningsarbejde i midten af gaden, og herefter udskiftning af ledninger for de bløde ledningsejere langs bygningsfacaderne. Herning Kommune afslutter projektet med nye belægninger, belysning, opholdsområder, beplantning og træer. Belægningen i Bredgade Vest skal mod øst støde op til granitbelægningen ved Poulsens Plads og Jyllandsgade, og mod vest støde op til asfalt og fortov i krydset ved Fredensgade / Møllegade som ligeledes optimeres ved udkørslen.

 

Projektet skaber en ensartet og lys overflade i betonsten i hele gadens bredde med seks "grønne øer" som placeres i begge sider af gaden. Det er intentionen at skabe en ensartet belægning for at tilgodese de bløde trafikanter (gågadeprincip), og ligeledes for at lave en sammenhæng med den øvrige gågade. Bredgade Vest skal dog have sit eget udtryk med den specielle funktion som "sive-gade" med biltrafik. De "grønne øer" skal indeholde bede med træer og lav beplantning, og de skal omkranses af et større felt med i granit-sten. Feltet med granit-sten skal give en illusion af en chikane, som man skal køre uden om for at passere gennem gaden. På denne måde kan man skabe en fartdæmpende effekt ved at bilerne skal sno sig igennem gaden. De "grønne øer" bliver et genkendeligt element fra de andre gågadestrækninger med brug af samme udformninger, materialer og beplantning. Der etableres 10 parkeringspladser i gadens nordlige side som der er i dag. Af hensyn til svagtseende og blinde etableres der ledelinjer i belægningen.

 

Den ensartede belægning mellem facaderne skal bestå af en lys betonstensbelægning i faldende længder og 2-4 forskellige moduler. Betonstensbelægning i kørearealet i den midterste del af gaden skal have en dimensionering beregnet til kørsel med køretøjer op til 3500 kg, og med en hastighed på maksimalt 15 km/t. Mindre områder og tilpasninger op mod facader og lignende skal etableres med i granit-sten som i de øvrige gågaderenoveringer.

 

I projektet er der indarbejdet en ny type LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), som består af regnvandskassetter under bedene i de ”grønne øer”. Det betyder at bedene kan optage store mængder af regnvand og samtidig give beplantningen nogle rigtig gode vækstbetingelser. Denne løsning er i tråd med Herning Kommunes ønske om at lave klimatilpasning, hvor det giver mening og stor effekt.    

 

 

Koordinering og kommunikation  

Der er med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af Søndergade og Bredgade lagt stor vægt på koordinering og kommunikation med ejere, lejere og borgere i anlægsfasen. Det har således været en god og konstruktiv dialog med Cityforeningen, ejere og lejere i Bredgade Vest, som har bidraget til en meget positiv udvikling og tilpasning af projektet og tidsplanen. Herning Kommune vil fortsætte kommunikationen med indkaldelse til borgermøder samt udsendelse af status- og nyhedsopdateringer for anlægsarbejdet.

 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 09 Bredgade Vest. Rådighedsbeløbet overføres fra 2019 til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Der anmodes om, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet for ca. 600.000 kr. eller at Herning C elementer i projektet finansieres af anlægsbevilling til Herning C på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046.

 

Det foreslås, at udtage gadens inventar i projektet, hvilket udgør ca. 400.000 kr. til eksempelvis bænke, cykelstativer og affaldsspande Dette vil være den mest oplagte løsning, da en besparelse på belægninger og belysning vil ændre projektet markant. Det foreslås desuden, at finansiere andre Herning C elementer som eksempelvis bede og beplantning med anlægsmidler til Herning C, som netop er afsat til bl.a. læ og ly samt grønt i øjenhøjde. I projektbudgettet er der fortsat indregnet ca. 400.000 kr. til uforudsete udgifter. Såfremt budgettet til uforudsete udgifter ikke anvendes fuldt ud i projektet, vil disse midler kunne finansiere tilbagekøb af inventar.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Bredgade Vest

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 09 Bredgade Vest. Rådighedsbeløbet overføres fra 2019 til 2020 i den samlede overførselssag,

 

at den forventede merudgift fra licitationsresultatet på ca. 600.000 kr. afholdes af evt. ikke brugt budget til uforudsete udgifter eller af anlægsbevilling til Herning C.

 

at Byplanudvalget opdateres på projektets økonomi i maj 2020.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsbevilling til byfornyelsesaktiviteter i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er på Herning Kommunes investeringsoversigt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, byfornyelse afsat 816.000 kr. i 2019 og 832.000 kr. i 2020, som skal prioriteres til byfornyelsesaktiviteter i 2020. Derudover har Herning Kommune fået tildelt en statslig ramme til byfornyelse i form af Pulje til Landsbyfornyelse.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget beslutter, at der gennemføres en ansøgningsrunde til nedrivning og istandsættelse i 2020 med henblik på at bruge den tildelte statslige Pulje til Landsbyfornyelse.

Der anmodes desuden om anlægsudgiftsbevilling på 3.689.000 kr. samt anlægsindtægtsbevilling på 2.041.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse.

Sagsfremstilling

Pulje til Landsbyfornyelse

På baggrund af ændringer i finansloven har Herning Kommune fået del i Pulje til Landsbyfornyelse og er blevet tildelt en statslig ramme på 1.020.729 kr. til anvendelse inden maj 2021. Derudover forventes en ramme på et tilsvarende beløb i 2020 - dvs. den forventede statslige ramme til landsbyfornyelse er på 2.041.458 kr. Efter 2020 kan der ikke forventes yderligere statslig ramme.

Anvendelse af den statslige ramme forudsætter kommunal medfinansiering på minimum 40%. Rammen kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land, og kan bruges til følgende byfornyelsesaktiviteter:

 • områdefornyelse,
 • istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv,
 • fjernelse af skrot og affald på boligejendomme,
 • nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger,
 • kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning,
 • ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger,
 • indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven,
 • kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger, og
 • genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering

 

Prioritering af byfornyelsesmidler

På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen at byfornyelsesmidlerne, i form af det afsatte rådighedsbeløb samt den statslige ramme til landsbyfornyelse, anvendes til aktiviteter i henhold til Pulje til Landsbyfornyelse i form af nedrivning samt istandsættelse af f.eks. forsamlingshuse i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det anbefales, at der annonceres og gennemføres ansøgningsrunde i foråret 2020. Der kan tildeles op til 100% af udgifterne i støtte. Dog skal en evt. værdistigning modregnes støtten.

 

Det anbefales, at proceduren for tildeling af støtte sker som beskrevet nedenfor:

 • ansøgninger om støtte til nedrivning af privat bolig kan administrativt tildeles støtte på 50% af nedrivningsudgifterne. Dette er i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis.
 • ansøgninger om støtte til nedrivning på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet samt nedrivning af erhvervsbygninger behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.
 • ansøgninger om støtte til istandsættelse af f.eks. forsamlingshuse på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.

 

Det anbefales, at fristen for at udnytte et tilsagn om støtte fastsættes til et år fra tilsagnsdatoen i tråd med kommunens hidtidige praksis.

 

Ansøgning om støtte til nedrivning

Forvaltningen har i efteråret modtaget en ansøgning om støtte til nedrivning af Skjernvej 10 i Arnborg. Ansøgningen vedrører et dødsbo i form af en villa fra 1928 på ca. 90 m2, som ønskes nedrevet og anlægt som supplerende p-areal til Brugsen, der ligger overfor, samt til rekreativt areal til glæde for byens borgere. Borgerforeningen vil fremadrettet drifte arealet. Ejendommen ligger centralt og synligt i bybilledet i Arnborg. Nedrivningsudgiften er opgivet til 50.400 kr. ekskl. moms.

 

Det anbefales, at der tildeles støtte til nedrivning af Skjernvej 10 i Arnborg på 100%, såfremt kraven i henhold til byfornyelsesloven i øvrigt er opfyldt. Denne anbefaling er i tråd med lignende sager de seneste år, hvor nedrivning af en ejendom har været et fælles, borgerdrevet iniviativ og til glæde for hele lokalsamfundet. Udgifterne afholdes af Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.   

Økonomi

Der er på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 816.000 kr. i 2019 og 832.000 kr. i 2020, i alt 1.648.000 kr., som skal fordeles til byfornyelsesaktiviteter i 2020. Rådighedsbeløbet afsat i 2019 overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

 

Herning Kommunes statslige ramme til Pulje til Landsbyfornyelse er på 1.020.729 kr. i 2019, og det forventes at Herning Kommune får en tilsvarende ramme i 2020. Hvis Herning Kommune vil udnytte den statslige ramme til landsbyfornyelse på i alt 2.041.458 kr. fuldt ud, skal kommunen bidrage med minimum 1.360.972 kr. (svarende til 40%). Det anbefales dog, at hele rådighedsbeløbet for 2019 og 2020 på i alt 1.648.000 kr. reserveres til Pulje til Landsbyfornyelse, så det samlede beløb til puljen bliver 3.689.458 kr., med en kommunal andel på 1.648.000 kr. og en statslig andel på 2.041.458 kr.

 

Der anmodes således om anlægsudgiftsbevilling på 3.689.000 kr. til landsbyfornyelse samt anlægsindtægtsbevilling til statslig medfinansiering på 2.041.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at der gennemføres ansøgningsrunde i henhold til Pulje til Landsbyfornyelse som beskrevet ovenfor,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.689.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020,

 

at der til statslig medfinansiering meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.041.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedssbeløb på 816.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Rådighedsbeløbet overføres til 2020 i den samlede overførselssag, og

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 832.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 82.01.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Åstedsforretning

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl